A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 30. §-ában meghatározott vagyontárgyak mellett, az ott meghatározott okból vagy célból az Országgyűlési Őrség parancsnoka megtilthatja, hogy az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának azon tagja, aki közterületen lát el objektumvédelmi feladatot a szolgálatban a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt magánál tartson.

2. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) szolgálatba lépéskor köteles a szolgálati elöljáró részére nyilatkozni a nála található korlátozás alá eső tárgyról, a nyilatkozatot követően köteles azt az értékmegőrző szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a kijelölt átvevőnek átadni, ami a szolgálat befejezését követően adható vissza.

(2) Az átadott korlátozás alá eső tárgyat az értékmegőrző szekrényben vagy névre szóló lezárt, az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében kell tárolni a szolgálat végéig. Az átadás-átvétel tényét, a nyilatkozatot külön erre a célra megnyitott, nyilvántartási számmal ellátott nyilvántartásban kell dokumentálni.

3. § (1) Ha az Országgyűlési Őrség parancsnoka a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő birtoklását a Hszt. 30. §-a alapján korlátozza, a korlátozás a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti esetekre nem terjed ki.

(2) Ha a hivatásos állomány korlátozással érintett tagja esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely miatt indokolt biztosítani a hivatásos állomány tagjának a magáncélú telekommunikációs eszköz útján történő elérhetőségét, azt a hivatásos állomány tagjának erre irányuló írásbeli kérelmére a szolgálati elöljárója meghatározott időszakra írásban engedélyezheti. Ha a körülmények az írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a szolgálati elöljáró szóban is engedélyezheti a magáncélú telekommunikációs eszköz használatát. Az írásbeli engedélyt az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül pótolni kell.

(3) Ha a szolgálat ellátására olyan helyen kerül sor, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a hivatásos állomány tagjának folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a szolgálati elöljáró a magáncélú telekommunikációs eszköz birtokban tartását engedélyezheti.

4. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka abban az esetben korlátozhatja a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő használatát, ha azok szolgálatban történő birtoklása általános tiltásának feltételei nem állnak fenn, de a végrehajtandó szolgálati feladatok tartalma alapján a szolgálat ellátásával nem fér össze a magáncélú telekommunikációs eszköz használata. A korlátozás vonatkozhat a teljes szolgálat időtartamára, annak meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott szolgálati feladat végrehajtásának időtartamára.

5. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére