A jogszabály mai napon ( 2022.10.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi XXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Módosító Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosító Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosító Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek);

attól az óhajtól vezérelve, hogy tovább fejlesszék a két ország közötti baráti kapcsolatokat az együttműködés és a kölcsönösség szellemében;

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék a másik Szerződő Fél államának területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását és átszállítását;

tiszteletben tartva a további nemzetközi kötelezettségeket, különösen a saját állampolgárok visszafogadásának kötelezettségét a nemzetközi jog alapján;

tiszteletben tartva az állampolgáraiknak a tagországok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikk (1) bekezdése alapján;

figyelembe véve az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én elfogadott egyezményt;

figyelembe véve a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-án Genfben elfogadott egyezményt és az ehhez kapcsolódó, a menekültek jogállásáról, 1967. január 31-én elfogadott New York-i jegyzőkönyvet;

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Visszafogadási Egyezmény) hatályba lépése óta eltelt időszak során bekövetkezett változásokat;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Visszafogadási Egyezmény az alábbiak szerint módosul és kerül kiegészítésre:

(1) A Visszafogadási Egyezmény címe az alábbiak szerint módosul:

„Egyezmény Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról”.

(2) A Visszafogadási Egyezmény preambulumában a „Magyar Köztársaság” kifejezés helyébe a „Magyarország” kifejezés lép.

(3) A Visszafogadási Egyezmény 1. Cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve kerül kiegészítésre:

„(3) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül válaszol a megkeresésre. Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadáshoz hozzájárult, a (2) bekezdésben meghatározott személyek visszafogadására legkésőbb a megkeresett Szerződő Fél hozzájárulásának kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül kerül sor.”

(4) A Visszafogadási Egyezmény 4. Cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Bármelyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadja harmadik ország azon állampolgárát, aki jogellenesen tartózkodik a megkereső Szerződő Fél államának területén és olyan érvényes úti okmánnyal rendelkezik, amelyet a megkeresett Szerződő Fél érvényes vízummal látott el, vagy a megkeresett Szerződő Fél által kiadott olyan érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amely feljogosítja a megkeresett Szerződő Fél államának területére történő belépésre, vagy tartózkodásra. Abban az esetben, ha az érintett személy mindkét Szerződő Fél érvényes vízumával vagy érvényes tartózkodási engedélyével rendelkezik, akkor az a Szerződő Fél fogadja vissza, amelynek a vízuma vagy tartózkodási engedélye később jár le.”

(5) A Visszafogadási Egyezmény 4. Cikk (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve kerül kiegészítésre:

„(5) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő megkeresésre a megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadási kérelemnek a Szerződő Fél illetékes hatósága által történő kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül válaszol; a visszafogadási kérelem elutasítását indokolni kell. Amennyiben a megadott vagy a (6) bekezdés szerint meghosszabbított határidőn belül nem érkezik válasz, a visszafogadást elfogadottnak kell tekinteni.”

(6) A Visszafogadási Egyezmény 4. Cikke az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A visszafogadáshoz adott hozzájárulásnak a megkereső Szerződő Fél általi kézhezvételekor, illetve az (5) vagy a (6) bekezdésben meghatározott határidő leteltével a harmadik ország állampolgárának visszafogadására haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadáshoz adott hozzájárulástól számított hét (7) napon belül kerül sor.”

(7) A Visszafogadási Egyezmény 4. Cikk eredeti (7) bekezdése (8) bekezdésre módosul.

2. Cikk

(1) A jelen Egyezmény azt a hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelyben mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton értesítést adott a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítéséről.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A jelen Egyezmény a Visszafogadási Egyezmény megszűnésével hatályát veszti.

Készült Brüsszelben, 2014. XII. 5-én, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
a Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Módosító Egyezmény 2. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Módosító Egyezmény, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért, illetve az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A 2004. évi VII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény a Módosító Egyezménnyel egységes szerkezetbe foglalt szövege közzétételéről a Módosító Egyezmény hatálybalépését követően haladéktalanul a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére