A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi XXX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon kívánságuktól vezérelve, hogy rendezzék és szabályozzák kapcsolataikat a szociális biztonság területén, az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában a használt fogalmak jelentése a következő:

a) „felségterület”:

Magyarország vonatkozásában Magyarország felségterülete,

a Török Köztársaság vonatkozásában a Török Köztársaság felségterülete;

b) „jogszabályok”:

a jelen Egyezmény 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó törvények, rendeletek és más kötelező érvényű előírások;

c) „illetékes hatóságok”:

a jelen Egyezmény 2. cikkében megjelölt jogszabályok által szabályozott szociális biztonsági rendszerekért felelős miniszterek, minisztériumok vagy megfelelő hatóságok;

d) „illetékes intézmények”:

az az intézmény vagy intézmények, amelyek feladata a jelen Egyezmény 2. cikke alá tartozó jogszabályok végrehajtása, illetve az ellátások nyújtása;

e) „összekötő szervek”:

azok a szervek, amelyeket az illetékes hatóságok bíznak meg a kapcsolatok fenntartására az Egyezmény végrehajtása érdekében;

f) „lakóhely”:

az a hely, ahol az illető személy állandó jelleggel tartózkodik, a lakóhely szerinti Szerződő Fél jogszabályai szerint;

g) „tartózkodási hely”:

az a hely, ahol az illető személy ideiglenes jelleggel tartózkodik, amely esetben a tartózkodás időtartama rendszerint kapcsolódik az előzetesen meghatározott tartózkodási cél megvalósulásához;

h) „biztosított”:

az a személy, aki a jelen Egyezmény 2. cikke szerinti jogszabályok hatálya alá tartozik, vagy tartozott;

i) „biztosítási idők”:

a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályok szerinti járulékfizetési és ezzel egy tekintet alá eső idők;

j) „pénzbeli ellátás”:

az alkalmazandó jogszabályok szerinti nyugdíj és egyéb pénzbeli ellátás, továbbá ezek valamennyi emelése;

k) „rokkantsági ellátások”:

Magyarország vonatkozásában a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a Török Köztársaság vonatkozásában a rokkantsági nyugdíj;

l) „természetbeni ellátások”:

a pénzbeli ellátásnak nem minősülő, egészségügyi, illetve baleseti egészségügyi szolgáltatás vagy ellátás, amelyet az alkalmazott jogszabályok szerint a kötelező egészségbiztosítás keretén belül nyújtanak;

m) „családtag”:

az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályokban családtagként meghatározott vagy akként elismert személy;

n) „jogosult”:

a jelen Egyezmény 2. cikke szerinti jogszabályok alapján jogosultságot szerzett személy;

o) „túlélő hozzátartozó”:

az a személy, aki jogosultságait az elhunyt biztosított személytől származtatja, a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályok szerint.

(2) Az Egyezményben használt, de a jelen cikkben nem meghatározott fogalom vagy kifejezés jelentése az, amelyet annak a Szerződő Felek jogszabályai tulajdonítanak.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1) Jelen Egyezmény azokra a jogszabályokra terjed ki, amelyek

Magyarország tekintetében

i) a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások: nyugdíjak, egészségbiztosítási és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, valamint

ii) a társadalombiztosítási nyugellátásokra,

iii) az egészségbiztosítási ellátásokra,

iv) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira;

a Török Köztársaság tekintetében

i) az egy vagy több munkáltatónál szerződéssel foglalkoztatott személyek vonatkozásában a rokkantsági, az öregségi, a túlélő hozzátartozói, az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó, a munkanélküliségi biztosításra és az általános egészségbiztosítás keretén belül a betegségi és anyasági biztosításra,

ii) a munkaszerződés nélkül, a saját nevében önálló vállalkozói tevékenységet végző személyek vonatkozásában a rokkantsági, az öregségi, a túlélő hozzátartozói, az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó és az általános egészségbiztosítás keretén belül a betegségi és anyasági biztosításra,

iii) a közszférában foglalkoztatott személyek vonatkozásában a rokkantsági, az öregségi, a túlélő hozzátartozói és az általános egészségbiztosítás keretén belül a betegségi és anyasági biztosításra

vonatkoznak.

(2) Az Egyezmény mindazokra a jogszabályokra is vonatkozik, amelyek összefoglalják, módosítják vagy kiegészítik az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályokat.

(3) Azon jogszabályokra, amelyek a szociális biztonság új rendszereit vagy ágazatait határozzák meg, a jelen Egyezmény akkor alkalmazható, ha a Szerződő Felek ebből a célból a jelen Egyezményt közös megállapodás útján módosították.

3. cikk

Személyi hatály

Amennyiben a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, előírásait alkalmazni kell mindazon személyekre, akik korábban valamelyik, vagy mindkét Szerződő Fél joghatósága alá tartoztak vagy jelenleg valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartoznak, valamint azon személyekre, akik az ellátásra való jogosultságukat ezen személytől származtatják, az adott Szerződő Fél hatályos jogszabályai szerint.

4. cikk

Az egyenlő bánásmód elve

Jelen Egyezmény eltérő rendelkezései hiányában a hatálya alá tartozó személyeket a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az adott Szerződő Fél állampolgárait.

5. cikk

Az ellátások exportja

Ha a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, azok az ellátások, amelyek tekintetében valamely Szerződő Fél jogszabályai szerint jogosultság áll fenn, nem csökkenthetők, nem módosíthatók, nem függeszthetők fel vagy nem vonhatók meg arra a tényre tekintettel, hogy a jogosult a másik Szerződő Fél felségterületén lakik.

6. cikk

Ellátások halmozódása

Az egyik Szerződő Fél azon jogszabályi rendelkezései, amelyek a saját jogszabályok szerinti más jogosultság, ellátás vagy jövedelemszerzés egyidejű fennállása esetére kizárják vagy korlátozzák a jogosultságot vagy az ellátás folyósítását, a másik Szerződő Fél jogszabályai szerinti ellátás vagy jövedelem egyidejű fennállása esetére is megfelelően alkalmazandók.

7. cikk

Tények azonos elbírálása

Amennyiben az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerinti tény kihat valamely ellátás összegére, illetve a jogosultságra, a másik Szerződő Fél területén bekövetkező azonos tényt az első Szerződő Fél úgy veszi figyelembe, mintha az a saját területén következett volna be.

II. RÉSZ

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Általános rendelkezések

(1) Az egyik Szerződő Fél területén munkát vagy önálló vállalkozói tevékenységet végző személy munkaviszonyára vagy önálló vállalkozói tevékenységére annak a Szerződő Félnek a jogszabályait kell alkalmazni, ahol a személy a keresőtevékenységét folytatja, kivéve, ha az Egyezmény másként nem rendelkezik.

(2) Amennyiben egy személyt egy vállalkozás állandó kereskedelmi képviselete vagy fióktelepe nem annak a Szerződő Félnek a területén alkalmaz, amely területén a vállalkozás bejegyzésre került, akkor ezen személy annak a Szerződő Félnek a jogszabályai hatálya alá tartozik, ahol a fióktelep vagy az állandó kereskedelmi képviselet működik.

9. cikk

Kiküldetésre vonatkozó rendelkezések

(1) Ha az egyik Szerződő Fél felségterületén székhellyel rendelkező vállalkozás az általa rendszerint e Szerződő Fél felségterületén foglalkoztatott munkavállalóját a másik Szerződő Fél felségterületére küldi ki annak érdekében, hogy utóbbi a munkáltató nevében ott munkát végezzen, a kiküldött munkavállaló továbbra is a kiküldő Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, feltéve, hogy a kiküldetés várható időtartama nem haladja meg a 24 naptári hónapot és a kiküldetésre nem egy korábban kiküldött munkavállaló felváltása céljából kerül sor.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél felségterületén rendszerint önálló vállalkozói tevékenységet folytató személy ezen önálló vállalkozói tevékenységét ideiglenesen a másik Szerződő Fél felségterületén folytatja, az önálló vállalkozó továbbra is az elsőként említett Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, feltéve, hogy a másik Szerződő Fél felségterületén folytatott önálló vállalkozói tevékenységének várható időtartama nem haladja meg a 24 naptári hónapot.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időtartam egy alkalommal, maximum 60 hónapra meghosszabbítható a munkavállaló és munkáltató közös kérelme, vagy az önálló vállalkozó saját kérelme alapján, a Szerződő Felek illetékes hatóságainak, vagy az illetékes hatóságok által megbízott illetékes intézményeinek előzetes egyetértésével.

(4) Bármely Szerződő Fél köztisztviselői, közalkalmazottai és más, velük azonos elbírálás alá tartozó személyekre azon Szerződő Fél jogszabályai hatálya alá tartoznak, amely szervezetében alkalmazzák őket.

10. cikk

A nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási vállalkozások alkalmazottai

(1) Az egyik Szerződő Fél lobogója alatt közlekedő hajón alkalmazott személyre e Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni.

(2) Arra a személyre, aki egy olyan vállalkozás utazó-, vagy légi személyzetének tagja, amely saját maga vagy más részére nemzetközi közúti, vasúti vagy légi, személy-, illetve áruszállítási tevékenységet végez, annak a Szerződő Félnek a joga alkalmazandó, ahol a vállalkozás bejegyzett székhelye található.

11. cikk

Diplomáciai küldöttségek és konzuli tisztviselők

(1) Jelen Egyezmény nem érinti a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. április 18-i bécsi egyezmény, illetve a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. április 24-i bécsi egyezmény rendelkezéseit.

(2) A diplomáciai és konzuli képviseletek azon helyi alkalmazottaira, akiket nem a másik Szerződő Fél területére történő kiküldetés keretében foglalkoztatnak, annak a Szerződő Félnek a jogszabályai vonatkoznak, amelynek a felségterületén foglalkoztatják őket.

(3) Nem érintve a jelen cikk (2) bekezdésében foglaltakat, a diplomáciai és konzuli képviseleten foglalkoztatott személyek, akik a küldő Szerződő Fél állampolgárai, a szolgálatuk megkezdésének napjától számított 3 hónapon belül választhatják a küldő Szerződő Fél jogszabályainak alkalmazását.

(4) A (3) bekezdésben foglalt választási jogukkal élő személyek, a rájuk alkalmazandó jogszabályok szerinti Szerződő Fél illetékes intézménye által kiállított igazolást a lakóhely szerinti Szerződő Fél illetékes intézményéhez személyesen vagy munkáltatójukon keresztül nyújtják be.

12. cikk

Mentesség az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó rendelkezések alól

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt intézmények a munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére vagy az önálló vállalkozó kérelmére, közös megegyezés alapján a jelen Egyezményben nem szabályozott további mentességet állapíthatnak meg az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó általános rendelkezés alól, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy továbbra is valamelyik Szerződő Fél jogszabályai hatálya alatt marad, vagy hatálya alá kerül. A mentesség megállapítása során figyelembe kell venni a foglalkoztatás vagy önálló vállalkozói tevékenység jellegét és körülményeit.

(2) A munkavállaló és munkáltatója a mentességre vonatkozó közös kérelmet és az önálló vállalkozó a mentességre vonatkozó kérelmet azon Szerződő Fél illetékes intézményéhez nyújtja be írásban, amely jogszabályainak alkalmazását kérelmezi.

13. cikk

A biztosításra és mentességekre vonatkozó igazolások

(1) A jelen Egyezmény 9–12. cikkeiben említett esetekben a munkavállaló és a munkáltató közös kérelmére vagy az önálló vállalkozó kérelmére olyan, a Szerződő Felek összekötő szervei által közösen meghatározott tartalmú igazolást állítanak ki, amely tanúsítja, hogy az érintett személy az említett munkavégzés vagy önálló vállalkozói tevékenység tekintetében az egyik Szerződő Fél jogszabályai hatálya alá tartozik. Az igazolást Magyarországon az illetékes kötelező egészségbiztosítási szerv, a Török Köztársaságban a Szociális Biztonsági Intézet adja ki.

(2) A kiállított igazolást a kérelmező(k)nek és a másik Szerződő Fél fent említett illetékes intézményének küldik meg.

III. RÉSZ

ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK

14. cikk
Biztosítási idők összeszámítása

(1) Az egészségbiztosítás körébe tartozó természetbeni, illetve pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogosultságok megszerzéséhez, fenntartásához és feléledéséhez a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási időket össze kell számítani, kivéve, ha ezek ugyanazon időre esnek.

(2) A biztosított a biztosítási időkre vonatkozó igazolást az új tartózkodási helye szerinti Szerződő Fél illetékes intézményéhez nyújtja be.

(3) A fenti igazolást a biztosított kérelmére azon Szerződő Fél illetékes intézménye állítja ki, amelyben utoljára biztosított volt.

15. cikk
Természetbeni ellátások

(1) A jelen Egyezmény 9., 10., 11. cikk (3) bekezdése és 12. cikkében meghatározott személyek az orvosi okból szükségessé váló természetbeni ellátást – figyelembe véve az ellátás jellegét és a tartózkodás várható időtartamát – a tartózkodási hely szerinti intézménytől, annak jogszabályai szerint, az illetékes intézmény terhére kapják meg a másik Szerződő Fél területén való jogszerű tartózkodásuk ideje alatt.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezés Magyarország tekintetében a házastársakra és kiskorú gyermekekre, a Török Köztársaság tekintetében a családtagokra alkalmazandó, akik az illetékes intézmény engedélyével, a biztosítottal együtt a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek, annak érdekében, hogy a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodásuk alatt egészségbiztosítási ellátásban részesülhessenek, igazolást nyújtanak be a másik Szerződő Fél intézményéhez, melyet azon Szerződő Fél illetékes intézménye állít ki, amelynél biztosítottak, és amelyen feltüntetik, hogy egészségbiztosítási ellátásra jogosultak. Ezen igazoláson az ellátások időtartamát is fel kell tünteti.

(4) A Szerződő Felek egyikének jogszabályai szerint biztosítottként dolgozó személyek és Magyarország tekintetében a velük együtt élő házastárs és kiskorú gyermekek, a Török Köztársaság tekintetében a velük együtt élő családtagok, az érintett Szerződő Fél illetékes intézménye által nyújtott, folyamatban lévő egészség-, betegségi és anyasági biztosítási természetbeni ellátásokra akkor is jogosultak, ha a másik Szerződő Fél felségterületére utaznak. Ebben az esetben a másik Szerződő Fél felségterületére való utazást megelőzően a jogosultnak engedélyt kell kérnie az illetékes intézménytől. Amennyiben a jogosult rajta kívül álló okból az előzetes engedélyt nem szerezte be, az illetékes intézmény a fenti engedélyt utólag is megadhatja. Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a benyújtott orvosi szakvélemény alapján az érintett személy egészségi állapota nem teszi lehetővé a másik Szerződő Fél felségterületére történő utazást. E bekezdés olyan esetekben alkalmazható, amikor a szükséges ellátásokban való részesülés késedelme az egészségi állapot jelentős súlyosbodását eredményezheti. Az ellátások költségeit az illetékes intézmény viseli.

(5) A jelen cikk (4) bekezdésének végrehajtása céljából a biztosított személy köteles benyújtani az új lakóhelye szerinti intézményhez egy, a biztosítás helye szerinti illetékes intézmény által kiállított dokumentumot, melyen feltüntetésre kerül az ellátás időtartama, valamint az, hogy a tartózkodási hely ideiglenes áthelyezése engedélyezett, ily módon részesülhet egészségügyi, betegségi vagy anyasági ellátásban miután visszatér a saját országába.

(6) Amennyiben a jelen cikk (5) bekezdésében meghatározott dokumentumot nem lehet kiállítani a lakóhely ideiglenes áthelyezését megelőzően, azt kiállíthatja a biztosítás helye szerinti illetékes intézmény a lakóhely áthelyezését követően, a biztosított személy vagy az új lakóhely szerinti intézmény kérelmére.

(7) Amennyiben a jelen cikk (5) bekezdésében meghatározott biztosított személy egészségi állapota az ellátás fenntartását kívánja meg a korábban megállapított időtartamon túl is, az egészségügyi ellátás időtartamát meg kell hosszabbítani az orvosi vélemény és az illetékes intézmény döntése alapján.

(8) A 11. cikk (1) bekezdése szerinti személy, maga és Magyarország tekintetében a vele együtt élő házastársa és kiskorú gyermekei, a Török Köztársaság tekintetében a vele együtt élő családtagjai vonatkozásában választhat, hogy a kiküldetés teljes időtartamára a kiküldetés helye szerinti Szerződő Fél területén az egészségügyi természetbeni ellátást jelen cikk (1) bekezdése előírásainak alkalmazásával veszi igénybe, vagy az által igénybe vett egészségügyi természetbeni ellátás költségeinek a küldő Szerződő Fél joga szerinti utólagos megtérítését kéri.

16. cikk
Pénzbeli ellátások

(1) A pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény közvetlenül a biztosított személy részére, az alkalmazandó jogszabályok szerint folyósítja.

(2) Amennyiben valamely Szerződő Fél jogszabályai szerint a pénzbeli ellátások összege függ a családtagok számától, úgy az illetékes intézmény azon személyeket is figyelembe kell vennie, akik a másik Szerződő Fél felségterületén élnek.

17. cikk
A nyugdíjasok jogai

(1) Az a személy, aki mindkét Szerződő Fél nyugdíjbiztosítási szervétől nyugellátásban részesül, az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira a lakóhelyén jogosult a lakóhelye szerinti intézmény terhére.

(2) Annak a személynek, aki csak az egyik Szerződő Fél nyugdíjbiztosítási szervétől részesül nyugellátásban és lakóhelye a másik Szerződő Fél felségterületén van, az egészségbiztosítás természetbeni ellátásait a lakóhely szerinti intézmény nyújtja a rá vonatkozó jogszabályok szerint, de az illetékes intézmény terhére, feltéve, hogy ehhez az illetékes intézmény előzetesen hozzájárult.

(3) A (2) bekezdés az ellátást nyújtó intézményre vonatkozó jogszabályok szerint megfelelően alkalmazandó a nyugdíjassal együtt élő igényjogosult családtagra is.

(4) A (2)–(3) bekezdés végrehajtása érdekében, a nyugdíjasnak és családtagjának az ellátás folyósítása szerinti illetékes intézmény által kiállított dokumentumot be kell mutatnia a lakóhely szerinti intézménynek. Ez a dokumentum az illetékes intézmény által történő visszavonásig érvényes. A nyugellátást folyósító illetékes intézmény írásban értesíti a lakóhely szerinti intézményt, ha az ellátáshoz való jog megszűnt.

(5) Az ellátáshoz való jog azon a napon szűnik meg, amikor a nyugdíjas vagy a családtag az értesítést kézhez vette.

(6) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezései mindaddig nem alkalmazhatók, amíg az érintett személy jövedelemszerző tevékenysége alapján az egészségbiztosítás ellátásai tekintetében lakóhelyén – a lakóhely szerinti Szerződő Fél jogszabályai szerint – biztosítva van.

(7) Amennyiben a (2) bekezdésben hivatkozott nyugdíjasnak és családtagjaiknak az állapota sürgős orvosi ellátások igénybevételét indokolja a nyugellátást folyósító Szerződő Fél területén való tartózkodásuk alatt, jogosultak igénybe venni a természetbeni ellátásokat azon Szerződő Fél terhére, amely a nyugellátást folyósítja.

18. cikk
Ortopédiai segédeszközök, protézisek és egyéb nagyértékű egészségügyi ellátások

Az ötszáz euró értéket meghaladó ortopédiai segédeszközöket, protéziseket és egyéb egészségügyi ellátásokat – kivéve sürgősségi esetekben – az illetékes intézmény engedélye alapján kell nyújtani. Függetlenül az ellátás tényleges költségétől, a fekvőbeteg ellátás – a sürgősségi esetek kivételével – akkor nyújtható, ha az illetékes intézmény előzetesen hozzájárult.

19. cikk
A természetbeni ellátásokkal kapcsolatos költségek megtérítése

(1) Az illetékes intézmény az igazgatási költségek kivételével megtéríti a másik Szerződő Fél intézményének a természetbeni ellátások nyújtásával összefüggésben felmerült összes tényleges költséget.

(2) Az összekötő szervek megállapodhatnak abban, hogy az elszámolási eljárás egyszerűsítése érdekében a felmerült költségeket a jogosultak bizonyos csoportjai esetében átalányösszegben számolják el és térítik meg egymásnak.

2. FEJEZET

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

20. cikk
Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások

(1) Az a személy, aki az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint biztosított és munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében ezen Szerződő Fél jogszabályai szerint természetbeni ellátásra jogosult, de a másik Szerződő Fél felségterületén rendelkezik tartózkodási vagy lakóhellyel, az illetékes intézménye terhére a tartózkodási vagy lakóhelye szerinti Szerződő Fél illetékes intézményétől az erre az utóbbi intézményre vonatkozó jogszabályok szerint részesül természetbeni ellátásban, mintha az illető személy a tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézménynél volna biztosítva.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésének végrehajtása során a protézisek, az ortopédiai segédeszközök és az egyéb nagyértékű orvosi ellátások igénybevételére az Egyezmény 18. cikkében meghatározottak megfelelően alkalmazandók.

(3) A jelen cikk (1) bekezdése szerint keletkezett költségek megtérítésére a jelen Egyezmény 19. cikk rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(4) A jelen cikk (1) bekezdésének megfelelően a biztosított személy a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti Szerződő Fél intézménye részére benyújtja a biztosítás helye szerinti illetékes intézmény által kiállított igazolást annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátásokat igénybe vehesse.

(5) Ha a biztosított személy elmulasztja a jelen cikk (4) bekezdése szerinti igazolás benyújtását, akkor a tartózkodási vagy lakóhely szerinti Szerződő Fél intézménye ennek megküldését kéri a másik Szerződő Fél illetékes intézményétől.

(6) Az igazolás addig érvényes, ameddig azon Szerződő Fél illetékes intézménye, amelynél a személy biztosítva van, értesíti a biztosított személyt és a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti Szerződő Fél intézményét az igazolás visszavonásáról.

21. cikk
Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések figyelembevétele

(1) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai előírják, hogy a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében beállt egészségkárosodás mértéke vagy az ellátásra való jogosultság megállapításánál a megelőző munkahelyi balesetet vagy foglalkozási megbetegedést is figyelembe kell venni, akkor a másik Szerződő Fél jogszabályai szerinti munkahelyi baleseteket vagy foglalkozási megbetegedést is figyelembe kell venni.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedés alapján nyújtandó ellátásra való jogosultság attól függ, hogy a foglalkozási megbetegedés először a saját felségterületén következzen be, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jogosultsági feltétel abban az esetben is fennáll, ha a foglalkozási megbetegedés a másik Szerződő Fél felségterületén következett be először.

(3) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedés alapján nyújtandó ellátásra való jogosultság egy adott foglalkozásban eltöltött, meghatározott időtartamtól függ, ezen Szerződő Fél szükség esetén figyelembe veszi a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint ilyen munkakörben eltöltött időszakokat is.

22. cikk
Pénzbeli ellátások

(1) A munkahelyi baleset alapján nyújtandó pénzbeli ellátást azon Szerződő Fél illetékes intézménye nyújtja saját jogszabályai alapján, amelynek jogszabályai szerint az érintett személy a munkahelyi baleset bekövetkezésének időpontjában biztosított volt.

(2) Ha a foglalkozási megbetegedés alapján nyújtandó ellátásra való jogosultság mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint fennáll, akkor a pénzbeli ellátást csak azon Szerződő Fél illetékes intézményének kell nyújtania, amelynek felségterületén a foglalkozási megbetegedésnek kitett munkakörben a jogosult utoljára dolgozott.

(3) Ha egy biztosított személy foglalkozási megbetegedés alapján az egyik Szerződő Féltől ellátásban részesül, és egészségügyi állapotában rosszabbodás következik be azon időszakban, amikor lakóhelye a másik Szerződő Fél felségterületén van,

a) az első Szerződő Fél illetékes intézménye továbbra is viseli az ellátás költségeit az általa alkalmazandó jogszabályok alapján, figyelembe véve az állapotrosszabbodást, mindaddig, amíg a biztosított személy a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint nem kezd olyan tevékenység végzésébe, mely az érintett foglalkozási megbetegedést okozhatja vagy azt súlyosbíthatja,

b) amennyiben a biztosított személy a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint ilyen tevékenységet végez, az első Szerződő Fél illetékes intézménye az állapotrosszabbodás nélküli ellátás összegét fizeti az általa alkalmazandó jogszabályok szerint. A második Szerződő Fél illetékes intézménye fizeti az állapotrosszabbodás alapján kiszámított ellátás összege és az állapotrosszabbodás hiányában folyósítandó ellátás összege közötti különbözetet, az általa alkalmazott jogszabályok szerint.

(4) A jelen cikk (1)–(3) bekezdésekben foglalt rendelkezések a túlélő hozzátartozók részére megállapítandó ellátásokra is alkalmazandók.

3. FEJEZET

ÖREGSÉGI ÉS HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSOK

23. cikk
A biztosítási idők összeszámítása

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint fennáll az ellátásra való jogosultság, az ellátást e Szerződő Fél illetékes intézménye kizárólag a rá vonatkozó jogszabályok előírásai szerint figyelembe veendő biztosítási idők alapján állapítja meg.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint valamely ellátásra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy feléledése biztosítási idők megszerzésétől függ, akkor ezen Szerződő Fél illetékes intézménye – ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai alapján nincsenek meg a szükséges feltételek az ellátásra való jogosultságra – figyelembe veszi a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási időket is, mintha azokat a saját jogszabályai szerint szerezték volna meg, feltéve, hogy e biztosítási idők nem ugyanazon időszakra esnek.

(3) A beszámítandó biztosítási időszakokra azon Szerződő Fél jogszabályai irányadóak, amelyek szerint azokat megszerezték.

(4) A török jogszabályok szerint megszerzett egy hónap prémium- vagy járulékfizetési idő 30 napnak, egy év 360 napnak felel meg.

(5) A török jogszabályok szerint megszerzett 12 hónap vagy 360 nap prémium- vagy járulékfizetési időt egy évnek kell tekinteni a magyar jogszabályok szerint.

24. cikk
Harmadik állam jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idők összeszámítása

(1) Ha az érintett személy a Szerződő Felek jogszabályai szerint megszerzett és összeszámított biztosítási idők alapján nem jogosult ellátásra, az érintett személy adott ellátásra való jogosultsága ezen időszakok és olyan harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők összeszámításával állapítandó meg, amelyhez mindkét Szerződő Felet a biztosítási idők összeszámításáról rendelkező szociális biztonsági jogi eszközök kötnek.

(2) Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, akkor ezen Szerződő Fél a biztosított által a harmadik államban szerzett biztosítási időket is figyelembe veszi, ha a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

(3) A jelen cikk (2) bekezdése nem vonatkozik azon biztosítási időszakokra, amelyet olyan harmadik állam jogszabályai szerint szereztek, amellyel az egyik Szerződő Fél területi elven alapuló egyezményt kötött.

25. cikk
Arányos ellátások megállapítása

Ha az érintett személy csak a biztosítási idők összeszámításának figyelembevételével rendelkezik az egyik Szerződő Fél szerinti ellátásra való jogosultsággal, úgy az adott Szerződő Fél illetékes intézménye kiszámítja az ellátás azon összegét, amelyet viselnie kellene, ha az ellátás kiszámításánál mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási időket kellene figyelembe venni. Az illetékes intézmény az így kiszámított ellátásnak azon részét folyósítja, amely a rá vonatkozó jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időknek a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időkhöz viszonyított arányának felel meg.

26. cikk
Az ellátások kiszámításának alapja

Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai az ellátás kiszámítását a jövedelemre, illetve a befizetett járulékra alapozzák, e Szerződő Fél illetékes intézménye kizárólag a saját jogszabályai szerinti jövedelmeket, illetve befizetett járulékokat veszi figyelembe.

27. cikk
Egy évnél rövidebb biztosítási időszak

Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idő nem éri el az egy évet – feltéve, hogy csak ezen biztosítási idő alapján nem áll fenn semmilyen ellátásra való jogosultság – ennek a Szerződő Félnek az illetékes intézménye egy évnél rövidebb időszakra nem nyújt semmilyen ellátást. E biztosítási időszakokat a másik Szerződő Fél az ellátásra való jogosultság és az ellátás összegének megállapítása tekintetében úgy veszi figyelembe, mintha azok a saját jogszabályai szerint teljesültek volna.

4. FEJEZET

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSOK

28. cikk
Rokkantsági ellátások kiszámítása

(1) Ha a rokkantsági ellátásra való jogosultság megállapítható a kizárólag valamely Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idő figyelembevételével, az ellátást az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) Az illetékes intézmény kiszámítja az általa alkalmazott jogszabályok szerint fizetendő ellátást. Amennyiben egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabálya szerint a másik Szerződő Fél által megállapított ellátást figyelembe kell venni a rokkantsági ellátás összegének meghatározásánál, e Szerződő Fél illetékes intézménye az általa számított rokkantsági ellátás összegéből levonja a másik Szerződő Fél által fizetett ellátás összegét; és

b) Az illetékes intézmény kiszámítja a mindkét Szerződő Fél jogszabályai alapján szerzett biztosítási idők figyelembevételével az ellátás elméleti összegét. A folyósítandó ellátás összegének meghatározásához az elméleti összeget a saját jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányával kell megszorozni.

(2) Az illetékes intézmény a jelen cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján kiszámított összegek közül a magasabbat folyósítja.

(3) Ha az ellátásra való jogosultság kizárólag mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idő figyelembevételével állapítható meg, az illetékes intézmény kiszámítja az ellátás elméleti összegét a Szerződő Felek jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idő figyelembevételével. A folyósítandó ellátás összegének meghatározásához az elméleti összeget a saját jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányával kell megszorozni.

(4) Jelen cikk (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdése alapján megállapított ellátás nem csökkenthető a másik Szerződő Fél illetékes intézménye által megállapított ellátás összegével.

(5) Ha bármely Szerződő Fél jogszabálya szerint megszerzett összes biztosítási idő kevesebb, mint egy év, akkor ez a Szerződő Fél jelen Egyezmény alapján nem állapít meg rokkantsági ellátást.

(6) Rehabilitációs ellátás kizárólag az ellátásban részesülő lakóhelye szerinti Szerződő Fél jogszabályai alapján állapítható meg.

IV. RÉSZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Igazgatási megállapodás és összekötő szervek

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges megállapodásokat kötnek. Az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást a rájuk vonatkozó, a jelen Egyezmény tárgyi hatálya által érintett jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről.

(2) A Szerződő Felek jelen Egyezmény végrehajtására jogosult összekötő szerveit a jelen Egyezmény végrehajtását szolgáló Igazgatási Megállapodás rögzíti.

(3) Az összekötő szervek és az illetékes intézmények – a jelen cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül – jogosultak arra, hogy az illetékes hatóságok bevonásával megállapodjanak az Egyezmény végrehajtásához szükséges és célszerű intézkedésekben, beleértve a jogalap nélküli pénzbeli ellátások visszatérítésével kapcsolatos eljárásokat is.

30. cikk

Formanyomtatványok és részletes eljárások

(1) A Szerződő Felek összekötő szervei közösen állapítják meg az Egyezmény végrehajtásához szükséges formanyomtatványokat és részletes eljárásokat.

(2) A Szerződő Felek illetékes intézményei és összekötő szervei az Egyezmény végrehajtásához szükséges formanyomtatványok alkalmazásával tartják a kapcsolatot egymással.

31. cikk

A pénzbeli ellátások kifizetése

(1) A Szerződő Felek a pénzbeli ellátásokat közvetlenül a jogosult számára fizetik meg a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően.

(2) A Szerződő Felek intézményei az Egyezmény szerinti pénzbeli ellátásokat igazgatási kiadásaik levonása nélkül fizetik meg.

32. cikk

Statisztikai adatok cseréje

A Szerződő Felek összekötő szervei a tárgyévet követő év március 31-éig kicserélik a jogosultaknak az Egyezmények alapján teljesített kifizetésekre vonatkozó éves statisztikákat. E statisztikák az Egyezmény alapján megfizetett ellátások típusa szerint tartalmazzák a jogosultak számát és az ellátások teljes összegét. Ezeket a statisztikákat az összekötő szervek által megállapított formában nyújtják.

33. cikk

Igazgatási együttműködés

(1) Jelen Egyezmény végrehajtása során a Szerződő Felek illetékes hatóságai és illetékes intézményei kölcsönös segítséget nyújtanak az ellátásra való jogosultság, illetve az ellátások jelen Egyezmény alapján történő megállapításában, illetve folyósításában, úgy mintha ezt a saját jogszabályaik alkalmazása során tennék. Ez a segítségnyújtás költségtérítés nélkül történik.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai úgy rendelkeznek, hogy e Szerződő Fél illetékes hatóságához vagy illetékes intézményéhez benyújtott valamely okiratot részben vagy egészben mentesíteni kell az illetékek és díjak, így a konzuli és igazgatási díjak alól, ez a kivétel azon megfelelő okiratokra is vonatkozik, amelyeket a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának vagy intézményének nyújtanak be a jelen Egyezmény alkalmazása során.

(3) A jelen Egyezmény végrehajtása során alkalmazásra kerülő okiratok mentesülnek a diplomáciai vagy konzuli hitelesítés alól. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága vagy illetékes intézménye által hitelesnek és pontosnak tanúsított okiratokat a másik Szerződő Fél illetékes hatósága vagy illetékes intézménye további hitelesítés nélkül hiteles és pontos másolatként fogadja el.

(4) Az Egyezmény végrehajtása során a Szerződő Felek illetékes hatóságai és illetékes intézményei közvetlenül tartják a kapcsolatot egymással, illetve bármely jogosulttal, illetve biztosított személlyel függetlenül azok lakóhelyétől.

34. cikk

Orvosi információk és orvosi vizsgálatok

(1) Az orvosi információkra és dokumentációra irányuló kérelem, valamint azok továbbítása a Szerződő Felek összekötő szervein keresztül történik.

(2) Ha valamely Szerződő Fél intézménye megköveteli, hogy a másik Szerződő Fél területén tartózkodó igénylő vagy jogosult orvosi vizsgálaton essen át, akkor az utóbbi Szerződő Fél intézménye – az előbbi Szerződő Fél intézményének kérésére – intézkedik arról, hogy ezt a vizsgálatot a saját jogszabályainak megfelelően elvégezzék. Ha az orvosi vizsgálat kizárólag az azt kérő intézmény céljait szolgálja, ez az intézmény megtéríti a másik Szerződő Fél intézményének a vizsgálat költségeit. Amennyiben azonban az orvosi vizsgálat mindkét intézmény céljait szolgálja, költségek megtérítésére nem kerül sor.

35. cikk

Kártérítésre irányuló igény

(1) Amennyiben egy személy az egyik Szerződő Fél jogszabályai alapján részesül ellátásban a másik Szerződő Fél területén bekövetkezett káresemény következtében, és a másik Szerződő Fél jogszabálya szerint harmadik személlyel szembeni kártérítési igénynek van helye, a kártérítés iránti jog az első Szerződő Fél jogszabálya szerint átszáll annak intézményére.

(2) Ha az ugyanazon káreseményből származó kártérítési igény ugyanolyan típusú ellátásokhoz kapcsolódik, és ez a jog mindkét Szerződő Fél intézményénél felmerül a jelen cikk (1) bekezdése szerint, a harmadik személy bármely Szerződő Fél intézménye részére megtérítheti a kárt. Az intézmények az általuk kifizetett ellátások arányában megosztoznak a kártérítés összegén.

36. cikk

Kérelmek előterjesztése

(1) Bármely kérelmet, nyilatkozatot vagy jogorvoslati kérelmet, amelyet ezen Egyezmény vagy bármely Szerződő Fél jogszabályai szerint terjesztettek elő az egyik Szerződő Fél illetékes hatóságához, illetékes intézményéhez vagy más illetékes szervéhez, úgy kell tekinteni, mintha azt a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához, illetékes intézményéhez, vagy más illetékes szervéhez nyújtottak volna be.

(2) Az Egyezmény vonatkozásában a valamely Szerződő Fél joga szerint előterjesztett ellátás iránti kérelmet úgy kell tekinteni, mintha azt a másik Szerződő Fél jogszabályai alapján terjesztették volna elő.

(3) Az egyik Szerződő Fél azon illetékes hatósága vagy illetékes intézménye, amelynél a kérelmet, nyilatkozatot vagy jogorvoslati kérelmet benyújtották, haladéktalanul továbbítja azt a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához vagy intézményéhez, feltüntetve rajta az átvétel napját.

(4) Az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelem a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelemnek is minősül. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a kérelmező kifejezetten kéri, hogy a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett pénzbeli ellátásra vonatkozó jogosultság megállapítását halasszák el.

37. cikk

A kérelmek feldolgozása

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél intézményéhez egy olyan személy terjeszt elő kérelmet, amely a másik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai értelmében teljesített biztosítási időszakokat, úgy ez az illetékes intézmény megküldi a kérelmet a másik Szerződő Fél illetékes intézményének, feltüntetve a kérelem kézhezvételének időpontját. Az illetékes intézmény a kérelemmel együtt a másik Szerződő Fél illetékes intézményének továbbít(ja):

a) bármely olyan, rendelkezésre álló dokumentumot, amelyre a kérelmező jogosultságának megállapításához a másik Szerződő Fél illetékes intézményének szüksége lehet,

b) a formanyomtatványt, amely különösen az előbbi Szerződő Fél jogszabályai értelmében teljesített biztosítási időszakokat tünteti fel, továbbá

c) az ellátásra vonatkozó saját határozatának másolatát, amennyiben hozott ilyet.

(2) A másik Szerződő Fél illetékes intézménye ezt követően dönt a kérelmező jogosultságáról és tájékoztatja döntéséről az előbbi Szerződő Fél intézményét. E határozattal együtt – szükség esetén vagy kérelemre – az előbbi Szerződő Fél intézményének továbbít(ja):

a) bármely olyan, rendelkezésre álló dokumentumot, amelyre a kérelmező jogosultságának megállapításához az előbbi Szerződő Fél illetékes intézményének szüksége lehet,

b) a formanyomtatványt, amely különösen az általa alkalmazott jogszabályok értelmében teljesített biztosítási időszakokat tünteti fel.

(3) Azon Szerződő Fél intézménye, amelynél az ellátás iránti kérelmet benyújtották, ellenőrzi az igénylőre és családtagjaira vonatkozó információkat. Az ellenőrizendő információk körét a két Szerződő Fél összekötő szervei állapítják meg.

38. cikk

A végrehajtható okiratok elismerése

A valamely Szerződő Fél illetékes hatóságainak vagy illetékes intézményeinek az Egyezmény hatálya alá tartozó, a társadalombiztosítással kapcsolatos járulékokra vagy egyéb követelésekre vonatkozó végrehajtható okiratait a másik Szerződő Fél illetékes hatóságai vagy illetékes intézményei elismerik.

39. cikk

Kézbesítés és az érintkezés hivatalos nyelvei

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai és intézményei a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében saját hivatalos nyelvükön közvetlenül érintkezhetnek egymással, az érintett személyekkel és azok képviselőivel. Az illetékes hatóságok és intézmények az egymás közti érintkezés során az angol nyelvet is használhatják.

(2) Az egyik Szerződő Fél illetékes hatóságai és intézményei kérelmeket és okiratokat nem utasíthatnak vissza azért, mert azok a másik Szerződő Fél hivatalos nyelvén készültek.

(3) A Szerződő Felek intézményeinek határozatai és hivatalos iratai tértivevényes levélben is közvetlenül megküldhetők a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodó személynek.

40. cikk

Adatvédelem

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény alapján és mindkét Szerződő Félnél alkalmazott jogszabályok szerint személyes adatok, így az Egyezmény végrehajtásához szükséges egészségügyi adatok továbbítására kerül sor, úgy a Szerződő Felek felségterületén hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett az alábbi rendelkezések érvényesek:

a) A jelen Egyezmény, valamint az Egyezmény hatálya alá tartozó jogszabályok végrehajtása szempontjából az egyik Szerződő Fél intézménye adatokat adhat át a másik Szerződő Fél intézményeinek. A fogadó Szerződő Fél ezeket az adatokat ilyen célra dolgozhatja és használhatja fel. Minden egyéb esetben az adatok egyéb intézmények felé csak az átadó intézmény előzetes beleegyezésével, valamint az ezen intézményekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően adhatók át;

b) A fogadó intézmény egyedi esetekben és megkeresés alapján tájékoztatja az adatszolgáltató intézményt az átadott adatok felhasználásának céljáról és az ezáltal elért eredményekről;

c) Az adatszolgáltató intézmény köteles biztosítani, hogy az átadásra kerülő adatok helyesek, valamint az adatszolgáltatással elérni kívánt cél szempontjából szükségesek legyenek. Egyúttal figyelembe kell venni az illető Szerződő Fél mindenkori belső jogszabályai szerint érvényes adatszolgáltatási tilalmakat. Amennyiben kiderül, hogy az átadott adatok helytelenek vagy azokat az adatszolgáltató Szerződő Fél jogszabályai szerint nem lehetett volna közölni, úgy erről haladéktalanul értesíteni kell a fogadó intézményt, amely, ennek megfelelően köteles az ilyen adatokat helyesbíteni vagy törölni;

d) Az érintett személyt, kérelmére, tájékoztatni kell a rá vonatkozó adatokról, az adatok forrásáról, az adatok felhasználási céljáról, az adatok felhasználásának jogalapjáról és időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Egyebekben az érintett személy jogaira a személyéről kezelt adatokról való tájékozódása tekintetében annak a Szerződő Félnek a nemzeti jogszabályai alkalmazandóak, amelynek valamely intézményétől a tájékoztatást kérik;

e) Az átvett személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, ha azok már nem szükségesek az adatátadás céljának megvalósulásához;

f) A személyes adatok átadását, illetve átvételét mind az átadó, mind a fogadó intézmény köteles rögzíteni;

g) Mind az átadó mind a fogadó intézmény nemzeti jogszabályai szerint köteles biztosítani az átadott személyes adatok hatékony védelmét a jogsértések, így különösen az illetéktelen hozzáférés, valamint a jogtalan megváltoztatás és az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen;

h) Az érintett személy kérelmére mind az adatátvevő, mind az adatátadó intézmény köteles az általa kezelt helytelen adatot helyesbíteni, illetőleg a jogellenesen kezelt adatot törölni vagy zárolni. A helyesbítésről, törlésről vagy zárolásról a másik felet haladéktalanul értesíteni kell;

i) Az adatvédelemmel kapcsolatos jogai megsértése esetén az érintettet, a Szerződő Felek nemzeti jogának megfelelően, jogorvoslat illeti meg, ideértve az ügy bíróság vagy más hatóság elé terjesztésének lehetőségét is.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandóak a vállalati és az üzleti titkokra is.

(3) A Szerződő Felek biztosítják az adatkezelés független ellenőrzését.

41. cikk

Kifizetések pénzneme

(1) A jelen Egyezmény alapján járó ellátásokat a kifizetést teljesítő Szerződő Fél hivatalos pénznemében teljesítik.

(2) Amennyiben az Egyezmény alapján az egyik Szerződő Fél illetékes intézménye a másik Szerződő Fél illetékes intézménye által nyújtott ellátás megtérítése címén kifizetéseket teljesít, ez a kötelezettség a második Szerződő Fél pénznemében kerül megállapításra. Az első Szerződő Fél illetékes intézménye a saját pénznemében teljesíti fizetési kötelezettségét.

42. cikk

Visszatérítési kötelezettségek

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél intézménye túlfizetést teljesített egy ellátásban részesülő számára, ez az intézmény a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékig a jogosult részére járó ellátás kifizetéséért felelős másik Szerződő Fél intézményét kérheti, hogy a jogosult részére fizetendő ellátásból a túlfizetés összegét vonja le.

(2) A másik Szerződő Fél intézménye a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékig levonja ezt az összeget mintha a túlfizetést ő teljesítette volna és az így levont összeget átutalja az első Szerződő Fél intézményének.

(3) A követelt összeget az első Szerződő Fél pénznemében kell kifejezni. A másik Szerződő Fél illetékes intézménye fizetési kötelezettségét a saját pénznemében történő átutalással teljesíti.

43. cikk

A vitás kérdések rendezése

Az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülő vitás kérdéseket az illetékes hatóságok útján kell rendezni.

V. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. cikk

Átmenti rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény nem teremt ellátásokra való jogosultságot a hatálybalépését megelőző időszakra.

(2) Jelen Egyezmény alkalmazása során figyelembe kell venni a jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontja előtt a Szerződő Felek jogszabályai szerint megszerzett biztosítási időket, valamint bekövetkezett jogilag jelentős körülményeket.

(3) Jelen Egyezmény hatálybalépése előtt egyedi esetekben hozott döntések a jelen Egyezmény alkalmazását nem akadályozzák.

(4) Ha a jelen Egyezmény alapján, annak hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül olyan ellátás megállapítása iránti kérelmet nyújtanak be, amelyre csak a jelen Egyezmény figyelembevételével áll fenn jogosultság, úgy az ellátás folyósítása azzal a naptári hónappal kezdődik, amelynek kezdetén a jogosultsághoz szükséges feltételek teljesültek, legkorábban azonban a jelen Egyezmény hatálybalépésével. Ezt a szabályt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az ellátás iránti kérelmet korábban megfelelő szolgálati idő hiánya miatt utasították el.

(5) Amennyiben a 11. cikk (3) bekezdésében érintett személyek foglalkoztatása az Egyezmény hatályba lépése előtt megkezdődött, az Egyezmény hatálybalépésétől számított három hónapon belül élhetnek választási jogukkal.

45. cikk

Magyarország jelen Egyezménnyel kapcsolatos európai uniós kötelezettségei

Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők részben vagy egészben úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből származó kötelezettségeit.

46. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a Török Köztársaság közötti Társulási Megállapodás joghatásai

Jelen Egyezmény, annak tárgyi hatálya körében, nem érinti a biztosított személyek, ideértve a személyeket, akik valamelyik Szerződő Fél területén jogszerűen tartózkodtak vagy tartózkodnak, azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az Európai Gazdasági Közösség és a Török Köztársaság közötti, 1963. szeptember 12-én Ankarában aláírt Társulási Megállapodáson, annak Brüsszelben, 1970. november 23-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyvén, valamint – amennyiben alkalmazandóak – a Társulási Tanács határozatain alapulnak.

47. cikk

Az Egyezmény megerősítése és hatályba lépése

(1) Jelen Egyezményt meg kell erősíteni.

(2) A hatálybalépéshez szükséges belső eljárások lefolytatásának tényéről a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

(3) Jelen Egyezmény a jelen cikk (2) bekezdésében foglalt megerősítésről szóló utolsó értesítés átvételének hónapját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

48. cikk

Az Egyezmény módosítása

Jelen Egyezmény bármikor módosítható a Szerződő Felek közötti kölcsönös megegyezéssel. A módosítások a 47. cikk szerinti jogi eljárásoknak megfelelően lépnek hatályba.

49. cikk

Az Egyezmény időbeli hatálya

(1) Jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(2) Jelen Egyezményt bármely Szerződő Fél jogosult bármely naptári év végére, a másik Szerződő Fél felé legalább három hónapos határidővel – diplomáciai csatornákon keresztül – írásban felmondani.

50. cikk

A megszerzett jogok megőrzése

Ha az Egyezmény hatályát veszti, úgy annak rendelkezései a Szerződés megszűnésének időpontjáig megszerzett ellátásra való jogosultságok vagy ellátások kifizetésére való jogosultság tekintetében továbbra is alkalmazandóak. A jelen Egyezmény megszűnése előtt benyújtott igények, illetve megállapított ellátások az Egyezmény rendelkezései alapján kerülnek elbírálásra, illetve folyósításra függetlenül attól, hogy az érintett személy mely Szerződő Fél területén tartózkodik.

Ennek hiteléül a kellő jogkörrel felruházott meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírásukkal ellátták.

Készült Budapesten, 2015. február 24-én két eredeti példányban, magyar, török és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

Értelmezési különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(aláírások)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON SOCIAL SECURITY

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as „Contracting Parties”) being desirous of regulating their relationship in the field of social security, have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions of Terms

(1) For the purpose of this Agreement the terms used shall mean:

a) ’Territory’:

in relation to Hungary, the territory of Hungary;

in relation to the Republic of Turkey, the territory of the Republic of Turkey;

b) ’Legislation’:

the laws, regulations and other binding provisions which relate to social security schemes specified in paragraph (1) of Article 2 of this Agreement;

c) ’Competent Authority’:

the Ministers, Ministries or other relevant authorities, responsible for social security schemes regulated by the legislation specified in Article 2 of this Agreement;

d) ’Competent Institution’:

the institution or institutions responsible for implementing the legislation specified in Article 2 of this Agreement and/or providing the benefits;

e) ’Liaison Bodies’:

the bodies designated by the competent authorities for maintaining relations for the purposes of implementing the Agreement;

f) ’Residence’:

the place where the person concerned permanently stays, in accordance with the legislation of the Contracting Party where the residence is;

g) ’Stay’:

the place where the person concerned temporarily stays, and in case where the length of the stay is generally in accordance with the accomplishment of the previously fixed purpose of stay;

h) ’Insured Person’:

the person who is and has been subject to the legislation mentioned in Article 2 of this Agreement;

i) ’Period of Insurance’:

the periods under which insurance contributions have been paid or are deemed equivalent under the legislation specified in Article 2 of this Agreement;

j) ’Cash Benefits’:

pension and any other cash benefit under the applicable legislation, including all increases of such benefits;

k) ’Invalidity Benefits’:

in relation to Hungary, the benefits for persons with changed working capacity,

in relation to the Republic of Turkey, the invalidity pension;

l) ’Benefits in Kind’:

health, or accidents at work health benefits that are not cash benefits and are provided under the applicable legislation and within the frames of compulsory health insurance;

m) ’Family Member’:

the person defined or recognised as member of family by the legislation applied by the competent institution;

n) ’Beneficiary’:

the person acquiring rights by the legislation falling under Article 2 of this Agreement;

o) ’Survivors’:

persons who derive their rights from the deceased insured person under the legislation defined in Article 2 of this Agreement.

(2) Any term or expression not defined in this Article but used in this Agreement shall have the meaning assigned to it in the legislations of the Contracting Parties.

Article 2

Material Scope

(1) This Agreement shall apply to the following legislation:

In relation to Hungary,

(i) the insurance obligation and the payment of contributions covering social insurance benefits: pensions, health insurance and unemployment, as well as

(ii) the social insurance pension benefits,

(iii) the health insurance benefits,

(iv) the benefits for persons with changed working capacity.

In relation to the Republic of Turkey,

(i) invalidity, old age, survivor, work accident and occupational diseases, unemployment insurance, and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of persons employed under a contract of employment by one or more employer,

(ii) invalidity, old age, survivor, work accident and occupational diseases and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of self-employed persons working on their own name and account without a contract of employment,

(iii) invalidity, old age, survivor and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of persons working in public administrations.

(2) The Agreement shall also apply to the legislation which consolidates, amends or supplements the legislation specified in paragraph (1).

(3) The Application of this Agreement to the legislation concerning a new social security scheme or a new social insurance branch shall be realized through conclusion of a mutual agreement on the modification of this Agreement between the Contracting Parties for this purpose.

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise provided in this Agreement, the provisions of which shall apply to all persons who had been subject to the legislation of either or both Contracting Parties or are currently subject to the legislation of either Contracting Party, as well as to those persons who derive their rights to a benefit from such persons, in accordance with the legislation in effect of the concerned Contracting Party.

Article 4

Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons falling under the scope of the Agreement shall have the same rights and obligations under the legislation of a Contracting Party that the nationals of that Contracting Party have.

Article 5

Export of Benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, the benefits to which entitlement has been acquired under the legislation of either Contracting Party shall not be decreased, modified, suspended or withdrawn, because of the fact that the entitled person ordinarily resides in the territory of the other Contracting Party.

Article 6

Overlapping Benefits

The provisions in the legislation of either Contracting Party which excludes or limits entitlement to benefits or payments of benefits in the case of concurrence with entitlements to or payments of any other benefits, or any other incomes under the legislation of that Contracting Party, shall also be applied, as appropriate, in the cases of concurrence with entitlement to or payments of the benefits under the legislation of the other Contracting Party.

Article 7

Equal Treatment of Facts

In cases where a fact, according to the legislation of a Contracting Party, has legal effect on the amount of a benefit or the entitlement, this Contracting Party shall take into account such facts taken place in the territory of the other Contracting Party as if these events had taken place in its own territory.

PART II

PROVISIONS ON APPLICABLE LEGISLATION

Article 8

General Provisions

(1) A person employed or self-employed within the territory of one of the Contracting Parties shall, with respect to that employment or self-employment, be subject to the legislation of the Contracting Party where he/she performs his/her gainful activity, unless otherwise provided in this Agreement.

(2) When a person is employed by an undertaking through a branch office or permanent commercial representation of the undertaking which is situated in the territory of a Contracting Party other than where it is registered, that person shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory such a branch office or permanent commercial representation is located.

Article 9

Provisions on Posting

(1) Where a person who is normally employed in the territory of one Contracting Party by an employer having its place of business in the territory of that Contracting Party is sent by that employer to work on that employer’s behalf in the territory of the other Contracting Party, that person shall continue to be subject to the legislation of the sending Contracting Party, provided that the expected period of posting does not exceed 24 calendar months and the posting does not take place in order to replace a person posted previously.

(2) Where a person who is normally self-employed in the territory of one Contracting Party temporarily transfers his or her self-employment activity to the territory of the other Contracting Party, that person shall be subject to the legislation of the first Contracting Party, provided that the expected period of self-employment activity in the territory of the other Contracting Party does not exceed 24 calendar months.

(3) The period referred to in paragraph (1) and (2) may be extended once, for up to a maximum of 60 months, on the joint request of the employee and the employer or on the personal request of the self-employed person, upon prior approval of the competent authorities, or the competent institutions designated by the competent authorities of both Contracting Parties.

(4) Civil servants and persons treated as such of either Contracting Party, shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose administration they are employed.

Article 10

Personnel of International Transport Undertakings

(1) A person who works as an employee on board of a ship that flies the flag of a Contracting Party, shall be subject to the legislation of that Contracting Party.

(2) A person who is a member of the travelling or flying personnel of an undertaking which, for hire or on its own account, operates international transport services for passengers or goods by road, rail or air, shall be subject to the legislation of the Contracting Party where the registered office of the undertaking is situated.

Article 11

Diplomatic Missions and Consular Posts

(1) This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

(2) The persons who, without being posted to the territory of a Contracting Party, are employed locally to work in diplomatic missions or consular posts, shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory the employment takes place.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, the persons who are employed in diplomatic missions or consular posts will have the right to opt for the application of the legislation of the sending Contracting Party within three months following the date of the beginning of their engagement provided that they are nationals of the sending Contracting Party.

(4) Those who use the right of choice in accordance with paragraph (3) of this Article, shall submit personally the certificate provided by the competent institution of the Contracting Party whose legislation applies to them to the competent institution of the Contracting Party where they reside, or deliver it through their employer.

Article 12

Exceptions to the Provisions on Applicable Legislation

(1) At the joint request of an employee and an employer or at the request of a self-employed person, the competent authorities of both Contracting Parties or the institutions designated by them, may agree to grant further exceptions to the general provisions on applicable legislation, not stipulated in this Agreement, provided that the person concerned shall remain, or become subject to the legislation of either of the Contracting Parties. When granting such exceptions, the nature and circumstances of the employment or self-employment shall be taken into account.

(2) The joint request of the employee and the employer, also the request of the self-employed person regarding the granting of an exception, shall be submitted in writing to the competent institution of the Contracting Party the legislation of which is requested to be applicable.

Article 13

Certification of Coverage and Exceptions

(1) In cases regulated under Articles 9–12 of this Agreement, at the joint request of an employee and an employer or at the request of a self-employed person, a certificate, the content of which was agreed by the liaison bodies of the Contracting Parties, shall be issued stating that the person concerned with regard to that employment/self-employment is subject to the legislation of a Contracting Party. The certificate shall be issued in Hungary by the competent health insurance body, in the Republic of Turkey by the Social Security Institution.

(2) The issued certificates shall be sent to the claimant(s) and the abovementioned competent institution of the other Contracting Party.

PART III

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

CHAPTER 1

HEALTH INSURANCE BENEFITS

Article 14
Aggregation of Periods of Insurance

(1) For the purposes of acquiring, retaining and recovering entitlement to cash and in-kind benefits within the framework of health insurance, the periods of insurance acquired under the legislation of both Contracting Parties shall be aggregated, unless these periods overlap.

(2) The insured persons shall submit a certificate indicating their insurance periods to the competent institution of the Contracting Party where he/she just moved.

(3) The above-mentioned certificate shall be provided upon the request of the insured and by the competent institution of the Contracting Party to which they were last registered.

Article 15
Benefits in Kind

(1) During their lawful stay in the territory of the other Contracting Party, persons referred to in Articles 9, 10, paragraph (3) of Article 11 and Article 12 of this Agreement shall be entitled to benefits in kind, which become necessary on medical grounds taking into account the nature of the benefits and the expected length of the stay. These benefits will be provided at the expenses of the competent institution by the institution of place of stay in accordance with the legislation it applies.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply in relation to Hungary to the spouse and minor children, and in relation to the Republic of Turkey to family members, who stay with the insured person in the territory of the other Contracting Party with the permission of the competent institution.

(3) For those mentioned under paragraphs (1) and (2) of this Article, to be able to avail themselves from healthcare benefits within the period of their stay in the other Contracting Party, they shall submit a document to the institution of the other Contracting Party, provided by the competent institution of the Contracting Party where they were registered, indicating that they are entitled to healthcare benefits. In this document, the duration of these benefits shall also be specified.

(4) Where those working as actively insured under the legislation of a Contracting Party and in relation to Hungary the spouse and minor children residing with them, in relation to the Republic of Turkey the members of their families residing with them, travel to the territory of the other Contracting Party while receiving health, sickness or maternity insurance benefits in kind provided by the competent institution of the first Contracting Party, they may continue to receive these benefits. In this case the beneficiary should obtain the authorisation of the competent institution before leaving for the other Contracting Party. The aforementioned authorization might be granted subsequently by the competent institution if it has not previously been obtained for reasons beyond control of the beneficiary. The demand for the authorisation shall be refused on account of a medical report submitted to the effect that the health condition of the person concerned does not permit travelling to the territory of the other Contracting Party. This paragraph is applicable in cases when the delay in receiving the necessary benefit involves the possible serious aggravation of the state of health of the beneficiary. The cost of the benefits shall be borne by the competent institution.

(5) For the purpose of the implementation of paragraph (4) of this Article, the insured person is obliged to submit a document issued by the competent institution where he/she is registered, including the duration of the benefits and indicating that the temporary domicile transfer is allowed, to the institution at his/her new domicile so that he/she can benefit from health, sickness or maternity insurance after he/she returns back to his/her country.

(6) If the document specified in paragraph (5) of this Article cannot be issued before the temporary domicile transfer, it may also be issued by the competent institution to which the insured person is registered after the transfer of the domicile, upon the request of the insured person or the institution at his/her new domicile.

(7) If the health status of the insured person specified in paragraph (5) of this Article requires the continuity of the benefit beyond the periods previously set forth, duration of health benefits shall be extended with the physician report and the decision of the competent institution.

(8) A person mentioned in paragraph (1) of Article 11 may opt, for the whole period of posting, for himself/herself and, for Hungary for his/her spouse and minor children, residing with him/her, and for the Republic of Turkey for family members residing with him/her, either for receiving health care benefit in kind in accordance with paragraph (1) of this Article in the territory of the Contracting Party where he/she has been posted, or for requesting the reimbursement of the expenses of the health care benefit in kind according to the legislation of the sending Contracting Party.

Article 16
Cash Benefits

(1) Cash benefits shall be paid in accordance with the legislation applicable and directly to the insured person by the competent institution.

(2) Where the amount of cash benefits depends on the number of family members in accordance with the legislation of either Contracting Party, the competent institution shall also take into account the family members residing in the territory of the other Contracting Party.

Article 17
Rights of Pensioners

(1) A person who receives pension benefit from the pension insurance administrations of both Contracting Parties shall be entitled to benefits in kind at his/her place of residence, at the expenses of the institution of place of residence.

(2) The benefits in kind shall be provided to a person who receives pension only from the pension insurance administration of one Contracting Party, and whose place of residence is in the territory of the other Contracting Party, by the institution of place of residence in accordance with its legislation applicable, but at the expenses of the competent institution provided that the competent institution has given prior approval.

(3) Paragraph (2) of this Article shall also apply, as appropriate, to an eligible family member of the pensioner living together with him/her, in accordance with the legislation applicable to the institution providing the benefits.

(4) For the purpose of the implementation of paragraphs (2)–(3) of this Article, the pensioners and family members are obliged to submit a document issued by the competent institution which provides the benefit to the institution of place of residence. The document is valid until its withdrawal by the competent institution. The competent institution paying the pension shall inform in writing the institution of place of residence that the right to benefit has ended.

(5) The right to receive a benefit shall expire on the day on which the notification is received by the pensioner or the family member.

(6) The provisions of paragraphs (1)–(3) of this Article shall not apply while the person concerned is entitled, with regard to his/her gainful activity, to health insurance benefits in his/her place of residence in accordance with the legislation of the Contracting Party of the place of residence.

(7) When the conditions of the pensioners and members of their family referred in paragraph (2) of this Article require urgent medical treatment during their stay in the territory of the Contracting Party paying pension, they shall be entitled to receive benefits in kind at the expense of the Contracting Party paying the pension.

Article 18
Orthopaedic Appliances, Prostheses and Other Health Benefits Requiring High Costs

Orthopaedic appliances, prostheses and other health benefits exceeding 500 euros shall be provided, except for the cases of emergency, upon the authorisation of the competent institution. Inpatient care shall be provided, except for the cases of emergency, upon the authorisation of the competent institution regardless of the actual cost of the treatment.

Article 19
Reimbursement of Costs Related to Benefits in Kind

(1) The competent institution shall reimburse the institution of the other Contracting Party all expenses actually incurred in connection with the provision of benefits in kind except for administrative costs.

(2) In order to simplify reimbursement procedures, the liaison bodies may agree that the costs incurred shall be settled and reimbursed between both Contracting Parties as lump-sum payments for certain groups of persons concerned.

CHAPTER 2

ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 20
Benefits in Kind in case of Accidents at Work and Occupational Diseases

(1) Where a person, who is insured according to the legislation of one Contracting Party and is entitled to benefits in kind in accordance with the legislation of this Contracting Party as a result of an accident at work or occupational disease, has his/her place of stay or residence in the territory of the other Contracting Party, he/she shall be entitled to benefits in kind, at the expenses of the competent institution, provided by the institution of the Contracting Party of the place of stay or residence, according to the legislation that Contracting Party applies, as if the person concerned was insured at the institution of the place of stay or residence.

(2) In implementing paragraph (1) of this Article, the provisions of Article 18 of this Agreement shall apply with respect to the prostheses, orthopaedic appliances and other health benefits requiring high costs.

(3) The provisions of Article 19 of this Agreement shall apply accordingly to the reimbursement of costs incurred by virtue of paragraph (1) of this Article.

(4) According to paragraph (1) of this Article, the insured person shall submit a certificate prepared by the competent institution under the legislation of which he/she is insured, to the institution of the Contracting Party where he/she resides or stays, in order to be able to benefit from healthcare benefits.

(5) If the insured person fails to submit the certificate stated in paragraph (4) of this Article, the institution of the Contracting Party of residence or stay shall request it from the competent institution of the other Contracting Party.

(6) This certificate shall be valid unless the competent institution under the legislation of which he/she is insured, notifies the insured person and the institution of the Contracting Party of residence or stay regarding the cancellation of the certificate.

Article 21
Taking into Account Accidents at Work and Occupational Diseases

(1) If the legislation of one Contracting Party provides that for the purposes of determining the extent of damage on health originating from an accident at work or an occupational disease, or of determining the eligibility to a benefit, a previous accident at work or occupational disease must be taken into account, accidents at work and occupational diseases occurred in accordance with the legislation of the other Contracting Party shall also be taken into account.

(2) Where under the legislation of one Contracting Party the eligibility to receive benefits for occupational diseases is conditional upon the disease in question being first contracted in its territory, that condition shall be deemed to have been satisfied even when the disease was first contracted in the territory of the other Contracting Party.

(3) If granting of the benefit in the case of the occupational disease, according to legislation of one Contracting Party, is conditional upon the fact that the occupation which may have induced such disease lasted for a specific time, the competent institution of that Contracting Party shall also take into account, if necessary, the periods spent in such specific occupation in accordance with the legislation of the other Contracting Party.

Article 22
Cash Benefits

(1) Cash benefits for accidents at work shall be provided by the competent institution of the Contracting Party where the person concerned was insured at the time of the accident at work and in accordance with its legislation.

(2) If the eligibility to a benefit due to occupational disease exists in accordance with the legislation of both Contracting Parties, the cash benefit shall be only provided by the competent institution of the Contracting Party in the territory of which the entitled person was last employed in an activity exposed to occupational disease.

(3) Where an insured person has received benefits for occupational disease under the legislation of either Contracting Party, and in the event of an aggravation of his/her condition during his/her residence in the territory of the other Contracting Party

a) The competent institution of the first Contracting Party shall bear the cost of benefit, taking the aggravation into account, in accordance with the provisions of the legislation which that competent institution applies, in so far as the insured person having contracted the occupational disease has not engaged, under the legislation of the second Contracting Party, in an occupation liable to cause or aggravate the disease in question;

b) If the insured person has engaged in such an activity under the legislation of the second Contracting Party, the competent institution of the first Contracting Party shall bear the cost of the benefit, without taking the aggravation into account, in accordance with the provisions of the legislation it applies. The competent institution of the second Contracting Party shall pay the difference between the amount of benefit calculated after the aggravation and the amount of benefit that would have been due before the aggravation in accordance with the legislation it applies.

(4) The provisions of paragraphs (1)–(3) of this Article shall also apply to benefits to be paid to survivors.

CHAPTER 3

OLD AGE AND SURVIVORS’ BENEFITS

Article 23
Aggregation of Periods of Insurance

(1) Where eligibility to a benefit exists according to the legislation of a Contracting Party, the benefit shall be defined by the competent institution of this Contracting Party exclusively on the basis of periods of insurance to be taken into account pursuant to the provisions of legislation which it applies.

(2) Where the legislation of a Contracting Party makes the acquisition, retention or recovery of eligibility to a benefit conditional upon the completion of periods of insurance, and in case the eligibility criteria for a benefit are not met under the legislation of a Contracting Party, the competent institution of this Contracting Party shall take into account the periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party as if these periods were completed under the legislation which it applies, provided that such periods of insurance do not overlap.

(3) The periods of insurance to be taken into consideration shall be defined in compliance with the legislation of the other Contracting Party pursuant to which these periods were completed.

(4) One month of the periods in which premium or contribution is paid under Turkish legislation is equivalent to 30 days, and one year is equivalent to 360 days.

(5) 12 months or 360 days premium or contribution paid under the Turkish legislation shall be considered as equivalent to one year under the Hungarian legislation.

Article 24
Aggregation of Periods Acquired Under the Legislation of a Third Country

(1) If the person concerned is not eligible for a benefit on the basis of aggregating the periods of insurance acquired under the legislation of the Contracting Parties, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by aggregating these periods of insurance with the periods accumulated under the legislation of a third country with which both Contracting Parties are bound by social security legal instruments which provide for the aggregation of periods.

(2) In case only one of the Contracting Parties has concluded an agreement with a third country, this Contracting Party shall aggregate the periods of insurance under the legislation of the third country, unless otherwise provided in the agreement concluded with the third country.

(3) Paragraph (2) of this Article shall not apply to periods of insurance acquired under the legislation of a third country with which a Contracting Party has concluded an agreement based on the principle of territoriality.

Article 25
Determination of Proportional Benefits

Where the person concerned is entitled to a benefit in accordance with the legislation of one of the Contracting Parties only in the event of the aggregation of periods of insurance, the competent institution shall calculate the amount of benefit which this competent institution should bear, provided that all periods of insurance acquired pursuant to the legislation of both Contracting Parties were taken into account for the calculation of the benefit. The competent institution shall pay only that part of the benefit calculated in this way which corresponds to the proportion of periods of insurance completed under the legislation which it applies, to the total period of insurance under the legislation of both Contracting Parties.

Article 26
Basis of Calculation of Benefits

Where under the legislation of a Contracting Party the benefits are calculated on the basis of earnings and/or contributions paid, the competent institution of this Contracting Party shall take into account exclusively the earnings and/or contributions paid under the legislation which it applies.

Article 27
Period of Insurance Less Than One Year

Where the total periods of insurance completed under the legislation of a Contracting Party is less than one year provided that no eligibility to benefits is established only on the basis of this period, the competent institution of this Contracting Party shall not grant any benefit for a period shorter than one year. For purposes of entitlement to and calculation of the amount of benefits, these periods of insurance shall be taken into account by the other Contracting Party as if they had been completed pursuant to its legislation.

CHAPTER 4

INVALIDITY BENEFITS

Article 28
Calculation of Invalidity Benefits

(1) Where entitlement to an invalidity benefit can be established with periods of coverage completed exclusively under the legislation of either Contracting Party, the benefit shall be calculated as follows:

a) The competent institution shall calculate the amount of the benefit payable under its applicable legislation. In case the legislation of one or both of the Contracting Parties requires the benefits acquired in the other Contracting Party to be taken into account for the determination of the amount of the invalidity benefits, the competent institution of that Contracting Party shall subtract the amount paid in the other Contracting Party from the invalidity benefit calculated; and

b) The competent institution shall calculate the theoretical amount of benefit by taking into account the periods completed under the legislation of both Contracting Parties. The benefit payable shall be calculated by multiplying the theoretical amount by the ratio of coverage completed under its legislation to the periods of coverage completed under the legislation of both Contracting Parties.

(2) The competent institution shall pay the higher of the amounts calculated under subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of this Article.

(3) Where entitlement to a benefit can be established exclusively by taking into account periods of coverage completed under the legislation of both Contracting Parties, the competent institution shall calculate the theoretical amount of the benefit by taking into account the periods completed under the legislation of both Contracting Parties. The benefit payable shall be calculated by multiplying the theoretical amount by the ratio of coverage completed under its legislation to the periods of coverage completed under the legislation of both Contracting Parties.

(4) Any benefit awarded under subparagraph b) of paragraph (1) and paragraph (3) of this Article cannot be decreased by the amount of any benefit awarded by the competent institution of the other Contracting Party.

(5) Where the total periods of coverage completed under the legislation of either Contracting Party are less than one year that Contracting Party shall not award an invalidity benefit under the scope of this Agreement.

(6) Rehabilitation benefits shall be provided solely under the legislation of the Contracting Party where the beneficiary resides.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 29

Administrative Arrangement and Liaison Bodies

(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall agree on the administrative measures necessary for the implementation of this Agreement. The competent authorities shall communicate to each other all information about changes and supplements to their respective legislation.

(2) The liaison bodies of the Contracting Parties entitled to implement this Agreement shall be designated in the Administrative Arrangement implementing this Agreement.

(3) Without prejudice to the provisions of paragraph (1) of this Article, the liaison bodies and the competent institutions shall be entitled, with the involvement of the competent authorities, to agree on measures that are necessary and appropriate for the implementation of this Agreement, including the procedures related to the recovery of undue payments.

Article 30

Forms and Detailed Procedures

(1) The liaison bodies of the Contracting Parties shall mutually agree on the forms and detailed procedures necessary for the implementation of this Agreement.

(2) The competent institutions and liaison bodies of the Contracting Parties shall communicate using the forms necessary for the implementation of this Agreement.

Article 31

Payment of Cash Benefits

(1) The Contracting Parties shall pay cash benefits directly to beneficiaries, in accordance with their respective national legislation.

(2) The competent institutions of the Contracting Parties shall pay the cash benefits under this Agreement without any deduction for their administrative costs.

Article 32

Exchange of Statistics

The liaison bodies of the Contracting Parties shall exchange annual statistics on the payments granted to beneficiaries pursuant to the Agreement until 31 March of the following year. These statistics shall include the number of beneficiaries and total amount of the benefits, identified by the benefit type paid under the Agreement. These statistics shall be furnished in a form to be agreed upon by the liaison bodies.

Article 33

Administrative Cooperation

(1) For the implementation of this Agreement, the competent authorities as well as the competent institutions of both Contracting Parties shall assist each other with regard to the determination of entitlement to or the payment of any benefit under this Agreement as they would for the application of their own legislation. This assistance shall be free of charge.

(2) Where the legislation of one Contracting Party provides that any document which is submitted to the competent authority or competent institution of that Contracting Party shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the competent authority or competent institution of the other Contracting Party in the application of this Agreement.

(3) Documents which are used for the implementation of this Agreement shall be exempted from authentication by diplomatic missions or consular posts. Copies of documents which are certified as true and exact copies by the competent authority or competent institution of one Contracting Party shall be accepted as true and exact copies by the competent authority or competent institution of the other Contracting Party, without further certification.

(4) For the implementation of this Agreement, the competent authorities and competent institutions of the Contracting Parties shall communicate directly with each other, as well as with all beneficiaries and/or insured persons, regardless of the residence of such persons.

Article 34

Medical Information and Medical Examinations

(1) The request for the medical information and documentation, also their transmittal, will be made through the liaison bodies of the Contracting Parties.

(2) If an institution of a Contracting Party requires that a claimant or a beneficiary who resides in the territory of other Contracting Party undergo a medical examination, the institution of the latter Contracting Party, at the request of the institution of the first Contracting Party, shall make arrangements for carrying out this examination in accordance with its own legislation. If a medical examination is exclusively for the purpose of the institution which requests it, that institution shall reimburse the institution of the other Contracting Party for the costs of the examination. However, if the medical examination is for the purpose of both institutions, there shall be no reimbursement of costs.

Article 35

Compensation for Damages

(1) In the event that a person is receiving benefits under the legislation of either Contracting Party on account of a damage occurred in the territory of the other Contracting Party, and if the right to compensation exists against the third parties under the legislation of that Contracting Party, the right to compensation is then transferred under the legislation of the first Contracting Party to its institution.

(2) If the right to compensation for the same damage is related to the same kind of benefits and this right arises for both institutions of Contracting Parties in accordance with the provision of paragraph (1) of this Article, the third party may pay for the compensation to the institution of either one or the other Contracting Party. The institutions shall share the compensation received according to the ratio of the benefits they have paid.

Article 36

Submission of Claims

(1) Any claim, declaration or appeal which is submitted, in pursuance of this Agreement or the legislation of either Contracting Party to a competent authority, competent institution or other competent body of a Contracting Party shall be deemed to be submitted to the competent authority, competent institution or other competent body of the other Contracting Party.

(2) A claim for benefit submitted under the legislation of either Contracting Party in pursuance of this Agreement shall be deemed to be submitted under the legislation of the other Contracting Party.

(3) The competent authority or competent institution of a Contracting Party, to which claim, declaration or appeal was submitted, shall forward it without delay to the competent authority or competent institution of the other Contracting Party indicating the date of receipt of the document.

(4) A claim for a benefit to be provided pursuant to the legislation of one Contracting Party shall be treated as a claim for a corresponding benefit to be provided under the legislation of the other Contracting Party. This provision shall not be applied if the claimant explicitly requests that the determination of eligibility to a cash benefit acquired according to the legislation of that other Contracting Party be postponed.

Article 37

Processing Claims

(1) Where the institution of one Contracting Party receives a claim of a person, who has completed insurance periods under the legislation of the other or both Contracting Parties, this institution shall send the claim, to the competent institution of the other Contracting Party, indicating the date on which the claim has been received. Along with the claim, it shall also transmit to the competent institution of the other Contracting Party:

a) any available documentation that may be necessary for the institution of the other Contracting Party to establish the claimant’s eligibility for the benefit,

b) a form which will indicate, in particular, the insurance periods completed under the legislation of the first Contracting Party, and

c) eventually, a copy of its own decision on benefit if it has been taken on.

(2) The competent institution of the other Contracting Party subsequently determines on the claimant’s eligibility and notifies to the institution of the first Contracting Party about its decision. Along with its decision, it shall also transmit, if necessary or upon request, to the competent institution of the first Contracting Party:

a) any available documentation that may be necessary for the competent institution of the first Contracting Party to establish the claimant’s eligibility for the benefit,

b) a form which will indicate, in particular, the insurance periods completed under the legislation which it applies.

(3) The institution of the Contracting Party with which a claim for benefit has been submitted shall verify the information pertaining to the claimant and his/her family members. The type of information to be verified shall be agreed upon by the liaison bodies of the two Contracting Parties.

Article 38

Recognition of Enforceable Documents

The enforceable documents of the competent authorities or competent institutions of either Contracting Party concerning social security contributions or other requisition falling under the scope of this Agreement shall be recognised by the competent authorities and competent institutions of the other Contracting Party.

Article 39

Delivery and Use of Official Languages

(1) For the implementation of this Agreement, the competent authorities and institutions of the Contracting Parties may communicate in their official language directly with each other, also with the persons concerned and their representatives. Competent authorities and institutions may also use English for communicating with each other.

(2) A claim or document may not be rejected by the competent authority and institution of a Contracting Party solely because it is in the official language of the other Contracting Party.

(3) Decisions and other official documents of the institutions of the Contracting Parties can be directly mailed using acknowledgement of receipt to persons staying in the territory of the other Contracting Party.

Article 40

Data Protection

(1) Where on the basis of this Agreement and in accordance with the legislation applicable in both Contracting Parties, personal data including health data necessary for the implementation of the Agreement are to be transferred, in keeping with the applicable legislation in effect in the territories of the Contracting Parties, the following provisions shall be applied:

a) For the purpose of implementing this Agreement and the legislation covered by the scope of this Agreement, data may be disclosed by the institutions of one Contracting Party to the institutions of the other Contracting Party. The receiving Contracting Party may process and use this data for such purposes. In all other cases, data may be disclosed to other institutions exclusively with the prior consent of the transmitting institutions and in accordance with the national legislation applicable to such institution;

b) The institution receiving such data shall, upon request and in individual cases, inform the institution providing data of the purpose for which it has used the data disclosed and the results of such use;

c) The institution providing data must ensure that the data to be disclosed is accurate, and is necessary from the point of view of the purpose of data disclosure. At the same time, all valid data provision prohibitions must be taken into consideration, pursuant to the national legislation of that Contracting Party. If it becomes evident that the data disclosed are incorrect, or may not have been disclosed under the legislation of the Contracting Party providing the data, the receiving institution shall be notified without delay, and it shall correct or delete such data, as appropriate;

d) The person concerned, upon his/her request, shall be given information on the data about him/her, on the source of the data and the purpose of using such data, on the legal basis for and the duration of the use of the data, on who has received or shall receive such data, and on the name and address of the data processor and its activities related to the data control. In other respects, the rights of the person concerned with regard to being informed of the data held about him/her shall be subject to the national legislation of the Contracting Party whose institution was requested to provide information;

e) Personal data received shall be deleted without delay when it becomes unnecessary for the purpose of the disclosure;

f) The transmission and receipt of personal data shall be recorded both by the transmitting and by the receiving institutions;

g) Both the transmitting and the receiving institutions shall ensure, in accordance with their respective national legislation, the effective protection of personal data against breaches, including but not limited to, unauthorized access, illegal alterations and unauthorized disclosure;

h) On request of the person concerned, the institutions of both the receiving and the transmitting Contracting Parties shall correct the incorrect data handled by them or either delete, either deny access to data handled illegally. The institution of the other Contracting Party shall be immediately informed of such correction, deletion, or denial of access;

i) In the event of breach of rights related to data protection, the concerned persons shall be entitled to legal remedy, including the referral of his/her case to a court or to other authorities, in accordance with the respective national legislation of the Contracting Parties.

(2) The provisions set out in paragraph (1) of this Article shall also be applied, as appropriate, to both corporate and trade secrets.

(3) The Contracting Parties shall ensure independent supervision of data processing.

Article 41

Currency of Payments

(1) Payment of any benefit in accordance with this Agreement shall be made in the currency of the Contracting Party making the payment.

(2) If, under this Agreement, the competent institution of either Contracting Party is liable to pay sums by way of a reimbursement for benefit provided by the competent institution of the other Contracting Party, its liability shall be expressed in the currency of the second Contracting Party. The competent institution of the first Contracting Party shall discharge its liability by paying with its own currency.

Article 42

Recovery of Undue Payments

(1) Where the institution of either Contracting Party has paid to a beneficiary a sum in excess of his/her entitlement, that institution may, on the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, request the institution of the other Contracting Party responsible for payment of benefits to the beneficiary to deduct the amount overpaid from the payments it will make to him/her.

(2) The institution of the other Contracting Party shall deduct that amount, on the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, as if the overpayment had been made by it, and shall transfer the amount so deducted to the institution of the first Contracting Party.

(3) The requested amount shall be expressed in the currency of the first Contracting Party. The Competent Institution of the other Contracting Party shall fulfil its obligation by transferring the amount in its own currency.

Article 43

Resolution of Disputes

Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved by the competent authorities.

PART V

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 44

Transitional Provisions

(1) This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

(2) Any period of insurance completed or any legally relevant circumstance occurred before the date of entry into force of this Agreement under the legislation of either Contracting Party shall be taken into consideration in applying this Agreement.

(3) Decisions taken in single cases before the entry into force of this Agreement shall not affect the applicability of this Agreement.

(4) If, based on this Agreement, a claim, within the 24 month period after the entry into force of this Agreement, is submitted for entitlement to benefit for which entitlement can only be granted by taking into consideration this Agreement, the payment of such benefit shall begin with the calendar month at the beginning of which the criteria for entitlement to that benefit have been fulfilled, but no earlier than the entry into force of this Agreement. This shall apply to cases only where the claim for a benefit has been rejected due to lack of sufficient periods of insurance.

(5) If those mentioned under the paragraph (3) of Article 11 of this Agreement are employed prior to the entry into force of the Agreement, they may use their right of choice within 3 months from the effective date of the Agreement.

Article 45

Obligations of Hungary deriving from its membership of the European Union

This Agreement shall not affect the obligations resulting to Hungary from its membership of the European Union. Accordingly, the provisions of this agreement shall not be invoked or interpreted either wholly or partly as provisions superseding, modifying or, in any other way, influencing the obligations resulting to Hungary from the Treaties establishing the European Union.

Article 46

Effects of the Association Agreement between the European Economic Community and the Republic of Turkey

This Agreement, within the scope of its application, shall be without prejudice to the rights and obligations of the insured persons, including those who are, or have been legally residing and working on the territory of one of the Contracting Parties, arising from the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed at Ankara on 12 September 1963, its Additional Protocol, signed at Brussels, 23 November 1970, and the Association Council Decisions to the extent they are applicable.

Article 47

Ratification and Entry into Force

(1) This Agreement is subject to ratification.

(2) The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the fact that their respective legal requirements for the entry into force have been completed.

(3) This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the last written notification referred to in paragraph (2) of this Article has been received.

Article 48

Amendment of the Agreement

This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties at any time. The amendments shall enter into force in accordance with the legal procedure described under Article 47.

Article 49

Duration of the Agreement

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

(2) This agreement may be terminated by either Contracting Party through diplomatic channels by the end of any calendar year giving a three months prior notice in writing to the other Contracting Party.

Article 50

Maintenance of Acquired Rights

If this Agreement is terminated, its provisions shall apply to rights to entitlement to or payment of benefits acquired until the date of expiry of the Agreement. Claims submitted and/or benefits awarded before the date of expiry of this Agreement shall be dealt with and/or paid in accordance with the provisions of this Agreement regardless to the place of stay of the person concerned.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done and signed in two originals at Budapest on 24 February 2015 in Hungarian, Turkish and English languages, all three texts being equally authoritative.

In case of discrepancy in the interpretation, the English text shall prevail.

(signatures)”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.