A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 7. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az akkreditálási eljárás igazgatási szolgáltatási díjai

1. § (1) A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek és természetes személyek az akkreditálási eljárásért, az akkreditált státusz területének bővítése, illetve a kérelemre indult felügyeleti vizsgálati eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: akkreditálási díj) fizetnek.

(2) A külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló eljárás akkreditálási díja 100 000 Ft.

(3) A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti kijelölésre irányuló akkreditálási eljárás díja a Natv. 5. § (1) bekezdésében megjelölt szervezetek közül a kijelölés tárgyát képező jogszabályban megjelölt és kérelmezett megfelelőség-értékelési tevékenységre legjobban illeszkedő szervezettípus akkreditálási díjának másfélszerese, amelyhez hozzáadódik a kérelmezett megfelelőség-értékelési tevékenységhez kapcsolódó további szervezettípusok akkreditálási díjának 30%-a.

(4) A rugalmas területre kérelmezett akkreditálás akkreditálási díjára a szervezettípusra az 1. mellékletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a terület meghatározásánál a kérelemmel benyújtott részletes területet kell figyelembe venni.

(5) *  Irányítási rendszereket tanúsító szervezet kettő vagy több rendszerre történő, egyidejű akkreditálása esetében az 1. melléklet 6.1. pontjában foglalt akkreditálási díjhoz (a továbbiakban: alapdíj) hozzáadódik minden további irányítási rendszer tanúsítás akkreditálási díjának 50%-a. Az alapdíj meghatározásakor első területként minden esetben a MIR IAF kódok számát kell figyelembe venni. Ha a kérelem nem érint MIR területet, akkor az alapdíj a több IAF kódot tartalmazó irányítási rendszer figyelembevételével kerül megállapításra.

(6) A felügyeleti vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: felügyeleti vizsgálati díj) az akkreditálási díj 40%-a.

(7) Több telephelyre kérelmezett akkreditálási eljárás esetén az 1. mellékletben meghatározott akkreditálási díjtétel telephelyenként 10%-kal nő.

(8) *  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szakhatóságként való eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj az adatvédelmi tanúsító szervezet

a) akkreditálási eljárásában 192 000 Ft,

b) akkreditált státusza területének bővítési eljárásában 192 000 Ft,

c) kérelmére indult felügyeleti vizsgálati eljárásban 76 800 Ft.

2. § *  A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az igazgatási szolgáltatási díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

2. Díjfizetési szabályok

3. § *  (1) Az akkreditált szervezet és természetes személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) az akkreditálási eljárás akkreditálási díját, a felügyeleti vizsgálati díjat és az akkreditált státusz területének bővítése iránti eljárás akkreditálási díját a Hatóság 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára történő készpénzfizetés (a továbbiakban: készpénz átutalási megbízás) vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján kell megfizetni.

(2) A kérelmezőnek a külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló akkreditálási díjat a Hatóság (1) bekezdésben meghatározott fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell megfizetni.

(3) *  Ha a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára intézkedik.

(4) *  Az 1. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat

a) előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000–00319425–00000000 számú fizetési számlájára,

b) nem előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díj részeként, azzal együtt a Hatóság (1) bekezdésben meghatározott fizetési számlájára

készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell megfizetni.

(5) *  A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az 1. § (8) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság a beérkezéstől számított 8 napon belül átutalja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (4) bekezdés a) pontjában meghatározott fizetési számlájára.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 28. § (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

6. § *  E rendeletnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (III. 22.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított 1. § (5) bekezdését és 1. mellékletét a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Akkreditálási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak (Ft)

1. Vizsgálólaboratóriumok:

Létszám (fő)
Terület 1–2 3–5 6–10 11–15 16–20
1–15 350 000 490 000 660 000 710 000 770 000
16–50 390 000 630 000 720 000 790 000 850 000
51–100 700 000 780 000 850 000 940 000
101–200 770 000 850 000 930 000 1090 000
201–350 870 000 980 000 1070 000 1220 000
351–600 1 090 000 1 200 000 1 370 000
601–1000 1 210 000 1 330 000 1 430 000
>1000 1 480 000 1 730 000
Létszám (fő)
Terület 21–30 31–60 61–100 >100
1–15
16–50 910 000 1 000 000
51–100 1000 000 1 100 000 1 220 000
101–200 1 130 000 1 200 000 1 310 000 1 430 000
201–350 1 280 000 1 300 000 1 430 000 1 560 000
351–600 1 430 000 1 420 000 1 560 000 1 710 000
601–1000 1 560 000 1 560 000 1 740 000 1 910 000
>1000 1 740 000 1 820 000 1 960 000 2 170 000

1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

1.2. A terület a vizsgálólaboratóriumban és a helyszínen végzett akkreditálandó vizsgálati eljárások számát, továbbá – amennyiben a vizsgálólaboratórium mintavételre is kéri akkreditálását – az akkreditálandó mintavételi eljárások együttes száma alapján határozandó meg.

2. Mintavevő szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 1–2 3–5 6–10 11–15 >15
1–5 440 000 530 000 610 000 730 000
6–10 570 000 630 000 740 000 930 000 1 180 000
>10 710 000 880 000 1 140 000 1 330 000

2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

2.2. A terület az akkreditálandó mintavételi eljárások száma alapján határozandó meg.

3. Kalibrálólaboratóriumok:

Létszám (fő)
Terület 1–2 3–5 6–10 11–15 >15
1–2 320 000 350 000 420 000
3–5 390 000 420 000 480 000 530 000
6–10 480 000 530 000 600 000 630 000 680 000
11–20 570 000 610 000 670 000 700 000 740 000
21–30 660 000 740 000 770 000 810 000
>31 740 000 790 000 830 000 880 000

3.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

3.2. A terület a kalibrálólaboratóriumban és a helyszínen végzett akkreditálandó kalibrálási eljárások száma alapján határozandó meg.

4. Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 2–5 >5
1–5 440 000 530 000
>5 570 000 660 000

4.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

4.2. A terület a különböző területeken működtetett akkreditálandó programok száma alapján határozandó meg.

5. Terméktanúsító szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 3–5 6–10 11–15 16–20 >20
1–10 530 000 700 000 770 000 850 000
11–20 600 000 770 000 950 000 920 000 1 010 000
21–50 670 000 840 000 1 025 000 1 130 000 1 090 000
51–100 750 000 1 050 000 1 100 000 1 220 000 1 180 000
101–200 830 000 1 150 000 1 200 000 1 310 000 1 280 000
201–350 960 000 1 250 000 1 300 000 1 400 000 1 380 000
351–600 1 370 000 1 250 000 1 330 000 1 490 000
>600 1 310 000 1 360 000 1 440 000 1 620 000

5.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

5.2. *  A terület az akkreditálás tárgyát képező tanúsítandó termékek vagy termékcsoportok számát jelenti, ahol egy termékcsoportba csak az azonos tanúsítási követelményeknek megfelelő termékek tartoznak.

6. *  Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek:

6.1. Több területre alkalmazott irányítási rendszerek (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer, élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek, AQAP rendszer, egyéb rendszerek) esetén:

Létszám (fő) 3–5 6–10 11–15 16–20 >20
Terület
1–5 570 000 702 000
6–10 860 000 1 040 000 1 115 000 1 260 000
11–20 1 130 000 1 290 000 1 400 000 1 470 000 1 540 000
21–39 1 450 000 1 550 000 1 620 000 1 710 000

6.1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító szervezet auditorait is.

6.1.2. A terület a Nemzetközi Akkreditálási Fórum által kiadott akkreditálási területek jegyzékére vonatkozó dokumentum mellékletében felsorolt IAF kódok számát jelenti. A területet élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer esetén a vonatkozó szabványban felsorolt fő kategóriák számát jelenti, az energiairányítási rendszereknél a vonatkozó szabványban felsorolt gazdasági területek számát jelenti.

6.1.3. A terület más irányítási rendszer esetén (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer, energiairányítási rendszer, AQAP rendszer, egyéb rendszerek) a Nemzetközi Akkreditálási Fórum által kiadott akkreditálási területek mellékletében felsorolt 1–39 IAF kódok közül az akkreditálandó IAF kódok számát jelenti.

6.2. Egy területre alkalmazott speciális irányítási rendszerek (információbiztonság-irányítási rendszerek, orvostechnikai eszközöket gyártó szervezetek minőségirányítási rendszere, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) esetén:

Létszám (fő) 3–5 6–10 11–15 16–20 >20
750 000 820 000 920 000 1 010 000 1 230 000

6.2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító szervezet auditorait is.

7. *  Személyzettanúsító szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 3–5 6–10 11–15 16–20 >20
1–2 520 000 570 000 610 000 650 000 700 000
3–5 780 000 820 000 860 000 920 000 980 000
6–10 960 000 1020 000 1 070 000 1 112 000
11–15 1 160 000 1 210 000 1 260 000 1 330 000
>15 1 440 000 1 530 000

7.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a tanúsító szervezet auditorait, vizsgáztatóit is.

7.2. A terület az akkreditálandó személytanúsítási típusok számát jelenti.

7.3. *  Akkreditált vizsgaközpontok tekintetében

A B C D E F G H
1. Létszám
(fő):
1–5 6–10 11–15 16–20 21–50 51–100 >100
Képzési terület
(KEOR):
2. 1–2 1 020 000 1 070 000 1 120 000 1 170 000 1 250 000 1 330 000 1 410 000
3. 3–5 1 450 000 1 520 000 1 600 000 1 680 000 1 790 000 1 900 000 2 020 000
4. 6–8 1 880 000 1 980 000 2 080 000 2 180 000 2 330 000 2 480 000 2 630 000
5. 9–12 2 450 000 2 580 000 2 720 000 2 850 000 3 040 000 3 240 000 3 440 000
6. 13–15 2 880 000 3 040 000 3 190 000 3 350 000 3 580 000 3 810 000 4 050 000
7. 16–20 3 600 000 3 800 000 3 990 000 4 180 000 4 480 000 4 770 000 5 060 000
8. 21–25 4 320 000 4 550 000 4 790 000 5 020 000 5 370 000 5 720 000 6 070 000
9. 26–30 5 040 000 5 310 000 5 580 000 5 860 000 6 270 000 6 680 000 7 090 000
10. 31–40 6 470 000 6 830 000 7 180 000 7 530 000 8 060 000 8 590 000 9 110 000
11. 41–50 7 910 000 8 340 000 8 770 000 9 200 000 9 850 000 10 050 000 11 140 000
12. 51–60 9 350 000 9 860 000 10 370 000 10 880 000 11 640 000 12 400 000 13 170 000
13. > 61 12 220 000 12 890 000 13 550 000 14 220 000 15 220 000 16 220 000 17 220 000

7.3.1. A szervezet létszámát az akkreditálandó tevékenységre és a területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján kell meghatározni, ideértve a vizsgaközpont vezetőjét, a vizsgáztatókat, a vizsgafelügyelőket, a belső auditort és a minőségirányítási vezetőt.

7.3.2. A terület az akkreditálandó képzési területek számát jelenti.

8. Ellenőrző szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 1–2 3–5 6–10 11–15 16–20
1–2 440.000 470 000 510 000 570 000 650 000
3–5 480 000 540 000 590 000 650 000 730 000
6–15 530 000 610 000 660 000 730 000 810 000
16–30 690 000 760 000 820 000 900 000
31–50 860 000 930 000 1 000 000
>50 1 05 000 1140 000
Létszám (fő)
Terület 21–30 31–60 61–100 >100
1–2
3–5
6–15 900 000 990 000 1 070 000 1 160 000
16–30 990 000 1 080 000 1 170 000 1 260 000
31–50 1 080 000 1 180 000 1 270 000 1 350 000
>50 1 220 000 1 310 000 1 400 000 1 490 000

8.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozzák meg.

8.2. A terület az akkreditálandó ellenőrzési eljárások száma alapján határozandó meg.

9. Referenciaanyag-gyártó szervezetek:

Létszám (fő)
Terület 2–5 >5
1–5 331 000 375 000
6–20 398 000 464 000
>20 530 000 618 000

9.1. A táblázatban megadott akkreditálási díj kizárólag a referenciaanyag-gyártásra vonatkozik, a tanúsított érték meghatározásához szükséges laboratóriumi vizsgálatok akkreditálásának díját nem tartalmazza.

9.2. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg.

9.3. A terület a gyártott referenciaanyagok közül az akkreditálandók száma alapján határozandó meg.

10. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) hitelesítő szervezetek és természetes személyek:

10.1. Akkreditálási eljárás

Létszám (fő)
Terület 2–5 6–10 11–15 16–20 >20
1–15 660 000 720 000 790 000 860 000 1 020 000
16–30 750 000 810 000 880 000 960 000 1 050 000
31–50 830 000 920 000 1 010 000 1 120 000 1 220 000
51–100 1 010 000 1 120 000 1 190 000 1 270 000 1 360 000
101–200 1 230 000 1 310 000 1 410 000 1 510 000
>200 1 450 000 1 540 000 1 670 000

10.1.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a szervezet auditorait is.

10.1.2. A terület a KSH elnökének a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye szerinti szakágazati besorolási kódok számát jelenti.

Terület Természetes személy
1–15 350 000
16–30 390 000
31–50 440 000
51–100 480 000

10.1.3. A terület a KSH elnökének a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye szerinti szakágazati besorolási kódok számát jelenti.

10.2. Más EU tagállamban akkreditált környezeti hitelesítő szervezet és természetes személy ellenőrzése Magyarországon végzett tevékenysége alatt:

Terület Hitelesítő szervezet Természetes személy
1–5 130 000 70 000
>5 180 000 130 000

10.2.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján határozandó meg, beleértve a szervezet auditorait is.

10.2.2. A terület a KSH elnökének a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleménye szerinti szakágazati besorolási kódok számát jelenti.

11. Az üvegházhatású gázok kibocsátását hitelesítő szervezetek:

Létszám (fő) 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15 >15
Terület
1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 720 000 850 000 970 000 1 100 000 1 230 000 1 360 000 1 480 000 1 910 000
12, 98, 99 850 000 1 020 000 1 190 000 1 360 000 1 520 000 1 690 000 1 020 000 2 290 000
1a és 1b
(amely a 600/2012/EU bizottsági rendelet értelmében magában foglalja az 1a tevékenységcsoportot is) együttesen
1 150 000 1 360 000 1 560 000 1 760 000 1 970 000 2 170 000 2 370 000 3 050 000

11.1. A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységcsoportra foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszer (EU ETS) vezető hitelesítő szakértők, EU ETS hitelesítő szakértők, külső szakértők és független bírálók száma alapján határozandó meg. A szervezet létszámába be kell számítani a minőségirányítási vezetőt, a belső auditort és a vezetőségi átvizsgálást végző személyeket is.

11.2. A terület a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletében felsorolt tevékenységcsoportokat jelenti, a tevékenységi csoportokon belül találhatóak az egyes alkalmazási körök.

11.3. A díjat minden egyes tevékenységcsoportra és alkalmazási körre külön-külön meg kell fizetni. Azon tevékenységcsoportok száma alapján, amely alá a kérelmezett akkreditációs alkalmazási körök tartoznak, 5-5% kedvezményre jogosult a hitelesítő szervezet. Ezek a százalékos kedvezmények összeadódnak, és az így kiszámolt %-os kedvezmény az egyes tevékenységcsoporton belüli első akkreditációs alkalmazási körök díjaiból kerül levonásra. Az egyes tevékenységi csoportokon belüli további akkreditációs alkalmazási körök díja az ugyanazon csoport első tevékenységi körére vonatkozóan a fenti számításnak megfelelően meghatározott díjtétel 50%-ában határozandó meg.