A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet

az orvosi bélyegzőkről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés v) pontjában, valamint a kötelező egézségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában (a továbbiakban: alapnyilvántartás) szereplő orvosokra és fogorvosokra (a továbbiakban együtt: orvos),

b) *  a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint

c) az alapnyilvántartást és az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását (a továbbiakban: működési nyilvántartás) vezető szervre

terjed ki.

2. § (1) *  Az orvosi bélyegző (a továbbiakban: bélyegző) kiállítását, a megrongálódott, a használatra alkalmatlanná vált vagy – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az adattartalmában módosítandó bélyegző cseréjét, az elveszett bélyegző pótlását a bélyegző használatára jogosult orvos a NEAK-nál kezdeményezheti.

(2) Bélyegző csak az alapnyilvántartásban szereplő orvos részére állítható ki.

(3) A bélyegzőn az orvosnak

a) a működési nyilvántartásban szereplő, egészségügyi tevékenység végzése során használt nevét, ennek hiányában az alapnyilvántartásban szereplő saját családi és utónevét (a továbbiakban együtt: orvosi név),

b) az alapnyilvántartási számát és

c) az „orvos” szót

kell feltüntetni.

(4) *  Az orvosi név megváltoztatása esetén az 1. § c) pontja szerinti szerv elektronikus úton értesíti a NEAK-ot a bélyegző cseréje érdekében.

(5) *  Ha az orvos az orvosi név megváltoztatása miatt kezdeményezi a bélyegző cseréjét, a NEAK azt csak abban az esetben készítteti el, ha az orvosi név változásának a működési nyilvántartásban történő átvezetésére sor került.

3. § (1) A bélyegző leírása: enyhén ovális alakú, szimpla keretes, felső felében AESCULAP kehely, két oldalán az alapnyilvántartási szám, alsó felében 3 sorban az orvosi név, valamint az „orvos” szó. A bélyegzőpárna színe kék.

(2) A bélyegző cseréje vagy pótlása esetén a kiadott új bélyegzőn az orvos alapnyilvántartási számát per számmal kell kiegészíteni.

(3) *  A bélyegző cseréje vagy pótlása esetén a NEAK az orvost az új bélyegző átadásáig ideiglenes bélyegzővel látja el.

(4) *  Az ideiglenes bélyegző – az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően – nem tartalmazza az orvosi nevet és alapnyilvántartási számot. Az alapnyilvántartási számot a NEAK által meghatározott szám helyettesíti.

4. § (1) Az orvos – az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak kivételével – kizárólag az e rendeletben meghatározott bélyegzővel jogosult gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésére.

(2) A bélyegzőt az orvos

a) keresőképtelenség és keresőképesség igazolására,

b) útiköltségtérítés igazolására,

c) az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel egyéb, a társadalombiztosítási támogatás igénybevételére jogosító orvosi vény, igazolás kiállítására,

d) jogszabályban meghatározott egyéb, orvosi elbírálást igénylő egészségügyi feltétel igazolására,

e) a zárójelentés vagy egyéb, az egészségügyi dokumentáció részét képező dokumentum kiállítására, az egészségügyi dokumentációban tett bejegyzés igazolására, valamint

f) *  a halottvizsgálati bizonyítvány papíralapú másolatának hitelesítésére, illetve a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszer hozzáférésének hiányában papíralapú halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására

használja.

5. § A bélyegző jogszerű használatáért az orvos felelősséggel tartozik.

6. § A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege

a) a bélyegzőgumi cseréjének szükségessége esetén: 2000 Ft,

b) a teljes bélyegző pótlásának szükségessége esetén: 4500 Ft.

7. § (1) *  A NEAK

a) a bélyegző elvesztése,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113/A. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti esetekben, és

c) az orvos halála esetén

gondoskodik a bélyegző visszavonásáról.

(2) *  A bélyegző cseréje és pótlása esetén a NEAK az új bélyegző átadásával egyidejűleg gondoskodik az ideiglenes bélyegző visszavonásáról.

(3) *  Az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt okokról – a konkrét ok megjelölésével – az 1. § c) pontja szerinti szerv a tudomására jutást követően haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a NEAK-ot.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba.

9. § (1) Az orvosi bélyegzőkről szóló 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján kiállított bélyegzők e rendelet hatálybalépését követően is érvényesek.

(2) Az e rendelet szerinti bélyegző kiállítására az e rendelet hatálybalépését követő első alkalommal kezdeményezett kiállítás, csere vagy pótlás alkalmával kerül sor.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kezdeményezett bélyegző kiállítására, cseréjére vagy pótlására az R. alapján kerül sor.

10. § *