A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  közvetlen támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 1. mellékletében, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 1. mellékletében nevesített közvetlen támogatási jogcímek;

2. *  pénzügyi fegyelem: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkében, az 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkében, valamint a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkében meghatározott kiigazítás;

3. *  tagállami keret: az (EU) 2022/2344 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;

4. * 

5. visszatérítés: a pénzügyi fegyelem kapcsán alkalmazott kiigazítás során elvont összeg Európai Unió által fel nem használt, és a tagállam számára jóváhagyott része.

2. Visszatérítésre jogosultak köre

2. § (1) Visszatérítésre azon mezőgazdasági termelő jogosult,

a) *  aki 2021. évi közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtott be, és

b) *  akivel szemben a 2021. évi közvetlen támogatások odaítélése tárgyában hozott és 2023. szeptember 1-jéig véglegessé vált döntések alapján pénzügyi fegyelem kapcsán kiigazítás került alkalmazásra.

(1a) *  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági termelő halála vagy jogutódlással történő megszűnése esetén a mezőgazdasági termelő örököse vagy jogutóda akkor jogosult visszatérítésre, ha a támogatásra való jogosultságot alátámasztó jogerős hagyatékátadó végzés, szétválás esetén a támogatásra való jogosultságot alátámasztó okirat 2023. szeptember 29-éig benyújtásra kerül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

(1b) *  Nem jogosult visszatérítésre az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely részére a 3. § (3) bekezdése szerinti kifizetés neki felróható okból nem teljesíthető. Ez a jogkövetkezmény kizárólag akkor alkalmazható, ha a 3. § (3) bekezdése szerinti kifizetés napján nincs folyamatban – a mezőgazdasági termelő fizetési számlájára vonatkozó – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) és (3) bekezdése szerinti változás bejelentés alapján indult eljárás.

(2) *  A tárgyévet követő év szeptember 21-e után jogerőre emelkedett, közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott határozat alapján megállapított támogatási összegre alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó támogatáscsökkentés a jogerőre emelkedés évét követő visszatérítés kapcsán kerül figyelembe vételre.

3. Visszatérítésről való döntés és kifizetés

3. § (1) *  A visszatérítésről a Kincstár hivatalból indult eljárás keretében, határozatban dönt.

(2) *  A visszatérítés összegét a Kincstár a 2023. szeptember 1-jéig jogerőre emelkedett, 2021. évi közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntések alapján, a közvetlen támogatás odaítélése tárgyában hozott döntésben alkalmazott pénzügyi fegyelemből adódó csökkentés arányában határozza meg, azzal, hogy a visszatérítések együttes összege nem haladhatja meg az adott évre meghatározott tagállami keretet.

(3) *  A Kincstár a visszatérítésből eredő összeget – figyelemmel a 4. § (1) bekezdésében foglaltakra – 2023. október 15-éig fizeti ki a mezőgazdasági termelő ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő fizetési számlájára.

4. Egyéb rendelkezések

4. § (1) *  A visszatérítés keretében megállapított összegből levonásra kerül a 2021. év vonatkozásában megállapított, a kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatt kiszabott szankció összege.

(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során a fellebbezés elbírálásának évében alkalmazandó, adott tagállami keretet szükséges figyelembe venni azzal, hogy a már kifizetett visszatérítés a fellebbezés elbírása után elszámolásra kerül.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) *  a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2014-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2014. november 24-i 1259/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2015-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2015. november 19-i 2015/2094/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2016-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2016. november 23-i 2016/2073/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdése értelmében a 2017-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2017. november 27-i 2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

g) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2018-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2018. november 26-i 2018/1848/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

h) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2019-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2019. november 25-i (EU) 2019/1953 bizottsági végrehajtási rendelet,

i) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2020-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1769 bizottsági végrehajtási rendelet,

j) *  az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2021-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2021. november 26-i (EU) 2021/2091 bizottsági végrehajtási rendelet,

k) *  a 2022-es pénzügyi évről átvitt előirányzatoknak az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerinti visszatérítéséről szóló, 2022. november 29-i (EU) 2022/2344 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.