A jogszabály mai napon ( 2020.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet

földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 4. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § E rendelet alkalmazásában

1. felderítő gyűjtés: szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által, egyszerű kézi eszközökkel végzett, a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett olyan jellegű tevékenység, amely új előfordulási helyek megtalálására, ezen keresztül újabb előfordulási helyek védetté nyilvánításának megalapozására irányul vagy irányulhat;

2. feltárás: a földtani alapszelvények és földtani képződmények természetes vagy mesterséges, felszíni vagy felszín alatti előfordulási helye;

3. földtani alapszelvény (alapszelvény): olyan természetes vagy mesterséges kőzetfeltárás, ami valamilyen kőzetrétegtani egység, időrétegtani egység, vagy más földtani jelenség szakirodalomban feldolgozott, a földtani alapszelvények meghatározásáért felelős földtudományi szakmai fórum által kijelölt és számon tartott típusos előfordulási helye, etalonja, amihez más területek földtani képződményeit viszonyítani lehet azok tudományos megítélése érdekében;

4. földtani képződmény: kőzetféleség, rétegtani egység, tektonikai elem, felszínforma, vagy más, a feltárásban megjelenő földtani, felszínalaktani jelenség;

5. gyűjtés: ásványok, kőzetek és ősmaradványok nem kereskedelmi célú, korlátozott mennyiségű begyűjtése érdekében, egyszerű kézi eszközökkel végzett tevékenység;

6. kutatás: földtudományi ismeretek bővülését szolgáló, a természetvédelmi hatóság engedélyével történő, földtani alapszelvények esetében a kijelölésüket végző földtudományi szakmai fórummal egyeztetett tevékenység, amely a felszín vagy a feltárás számottevő mértékű megbontásával, a terület jelentősebb zavarásával jár;

7. összeszedés: ásvány-, ősmaradvány- és kőzetpéldányokra irányuló, segédeszköz nélkül folytatott tevékenység;

8. próbagyűjtés: szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által egy későbbi földtudományi célú kutatás tudományos megalapozása, megtervezése érdekében, kézi eszközökkel végrehajtott, a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett tevékenység;

9. szakmai közintézmény: alaptevékenységként földtudományi tárgyú szakmai kutatással, oktatással, ismeretterjesztéssel, értékmegőrzéssel foglalkozó

a) állami vagy önkormányzati fenntartású kutatóhely, oktatási intézmény, múzeum;

b) köztestület; vagy

c) egyesület.

2. § (1) Védetté nyilvánítom

1. Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 1. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

2. Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 2. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

3. Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 3. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

4. Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 4. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

5. Dédestapolcsányi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 5. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

6. Güdör-kert földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 6. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

7. Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. melléklet 7. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

8. Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 8. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

9. Községi alapponti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 9. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

10. Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 10. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

11. Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. melléklet 11. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

12. Meszes-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 12. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

13. Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 13. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

14. Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 14. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

15. Nyakas-kő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 15. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

16. Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 16. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

17. Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 17. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

18. Pappenheim-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 18. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

19. Pusztaszeri úti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 19. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

20. Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 20. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

21. Síkfőkúti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 21. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

22. Studer-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 22. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

23. Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 23. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

24. Tölgyháti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 24. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

25. Zsidó-hegyi pirofillit-bánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 25. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet

összesen 50,66 hektár kiterjedéssel.

(2) A védetté nyilvánítás célja egyes, az etalon értékű feltárások rendszerébe illeszkedő földtani alapszelvények, valamint egyes, az ország földtani jelenségeit reprezentáló egyedülálló képződmények természetvédelmi célú megőrzése és bemutathatóságának fenntartása.

3. § (1) Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában foglaló részterületeinek kiterjedését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Országos jelentőségű védett természeti területen, az (1) bekezdés szerint meghatározott részterületeken kívül végzett felderítő gyűjtésre és összeszedésre vonatkozó rendelkezéseket az adott országos jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve tartalmazza.

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott természeti emlékek, valamint országos jelentőségű védett természeti területek 2. mellékletben meghatározott részterületeinek természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. melléklet F) oszlopában megnevezett országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervét a 2. mellékletben meghatározott részterületek vonatkozásában a 3. mellékletben szereplő természetvédelmi kezelési tervvel együttesen kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § * 

1. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

Földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

A)
Védett természeti terület megnevezése
B)
Földtani alapszelvény esetében annak kódszáma
C)
Település
D)
Területi lehatárolás ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
E)
Összkiter-
jedés (hektár)
F)
Működési területével érintett nemzeti park
igazgatóság
1 Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény természeti emlék Pz-04 Ófalu 020/8 hrsz.-ból az
Y612440,X95996;
Y612473,X96007;
Y612521,X95898;
Y612542,X95838;
Y612514,X95826 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,6266 ha kiterjedésű rész
0,6266 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
2 Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény természeti emlék Pz-02 Ófalu 018/11 hrsz.-ból az
Y612480,X96303,
Y612520,X96303,
Y612520,X96214,
Y612486,X96205,
Y612481,X96248 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,3628 ha kiterjedésű rész
0,3628 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
3 Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény természeti emlék M-13 Bér 045/1 hrsz.-ból az
Y682376,X280282;
Y682238,X280252 EOV koordináták által kijelölt vonal és az
Y682121,X280395; Y682124,X280407 EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő
2,664 ha kiterjedésű rész,
045/9 hrsz.-ból az Y682238,X280252; Y682210,X280245; Y682102,X280294; Y682108,X280326; EOV koordináták által lehatárolt 0,338 ha kiterjedésű rész
3,00 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
4 Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék T-071, Pa-07 Csarnóta 017,
019b hrsz.-ból az
Y586015,X60358;
Y586046,X60381 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 3,4758 ha kiterjedésű rész
7,2817 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Harkány 3609
5 Dédestapolcsányi földtani alapszelvény természeti emlék M-21 Dédestapolcsány 0207,
0208/11g hrsz.-ból az
Y754701,X315663;
Y754708,X315476 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,506 ha kiterjedésű rész,
0202/26 hrsz.-ból az
Y754708,X315476;
Y754593,X315429 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,109 ha kiterjedésű rész
2,10 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
6 Güdör-kert földtani alapszelvény természeti emlék Pa-56 Felsőtárkány 038/1b hrsz.-ból az
Y751808,X293362;
Y751907,X293333 EOV koordináták által kijelölt vonal és az
Y751838,X293275;
Y751765,X293318 EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő 0,813 ha kiterjedésű rész
0,813 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
7 Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék - Katymár 0285/7a hrsz.-ból az
Y661419, X74721;
Y661453,X74732 EOV koordináták által kijelölt vonal és az
Y661522,X74952;
Y661554,X74779 EOV koordináták által kijelölt vonal közötti 2,0438 ha kiterjedésű rész
2,0438 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
8 Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény természeti emlék K-01 Lábatlan 2349/1, 2349/2 7,2493 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
9 Községi alapponti földtani alapszelvény természeti emlék Pz-07 Mórágy 298, 299 0,5330 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
10 Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény természeti emlék M-28 Kishartyán 067a hrsz.-ból az
Y699290,X304081;
Y699368,X304035 EOV koordináták által kijelölt vonal és az
Y699310,X304000;
Y699197,X304067;
Y699212,X304098 EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő 1,702 ha kiterjedésű rész,
067k hrsz.-ból az
Y699212,X304098;
Y699223,X304122 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,198 ha kiterjedésű rész
1,90 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
11 Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék - Madaras 048/45 hrsz.-ból az
Y668502,X77017;
Y668552,X76951 EOV koordináták által kijelölt vonal és az
Y668615,X77009;
Y668595,X76986 EOV koordináták által kijelölt vonal közötti 0,3260 ha kiterjedésű rész,
048/47 hrsz.-ból az
Y668496,X77028;
Y668502,X77017 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,9129 ha kiterjedésű rész
1,2389 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
12 Meszes-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék J-13 Ófalu 532,
549 hrsz.-ból az
Y611059,X97201;
Y611054,X97197 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,961 ha kiterjedésű rész
0,4060 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
13 Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék Pz-08 Mórágy 401 0,5091 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
14 Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék Pz-20 Sopron 7579 0,4971 Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság
15 Nyakas-kő földtani alapszelvény természeti emlék M-44 Biatorbágy 0132/24c hrsz.-ból az
Y633570,X234061;
Y633554,X234014;
Y633494,X233816;
Y633494,X233795;
Y633496,X233770;
Y633494,X233730;
Y633512,X233713 EOV koordináták által kijelölt vonaltól keletre eső 1,8233 ha kiterjedésű rész,
3,2169 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
0134/2 hrsz.-ból az
Y633584,X234095;
Y633570,X234061 EOV koordináták által kijelölt vonaltól keletre eső 0,1252 ha kiterjedésű rész,
0135k hrsz.-ból az
Y633584,X234095;
Y633607,X234193 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,2570 ha területi kiterjedésű rész, 4417 a,b,c
16 Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék Q-10 Szeged 01389/1 hrsz.-ból az
Y731114,X105221;
Y731097,X105207;
Y731153,X105130;
Y731195,X105059;
Y731239,X105104;
Y731183,X105150;
Y731170,X105142 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,5756 ha kiterjedésű rész
0,5755 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
17 Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék Q-09 Paks 1188/5 2,0222 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
18 Pappenheim-bánya földtani alapszelvény természeti emlék M-14 Buják 0164/17 hrsz.-ból az
Y686902,X282779;
Y686952,X282816;
Y686900,X282928;
Y686966,X282961 EOV koordináták által határolt vonaltól DK-re eső 1,671 ha kiterjedésű rész
1,67 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
19 Pusztaszeri úti földtani alapszelvény természeti emlék OI-04 Budapest 15273/2,
15270 hrsz.-ból az
E648760,N242641;
E648759,N242642;
E648764,N242643;
E648767,N242637;
E648768,N242631;
E648768,N242619;
E648765,N242618 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0105 ha kiterjedésű rész
0,0289 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
20 Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék OI-07 Budapest 065416/1 hrsz.-ból az
Y649277,X249712;
Y649307,X249700;
Y649289,X249663;
Y649279,X249640;
Y649273,X249606;
Y649209,X249634;
Y649213,X249674 EOV koordináták által lehatárolt,
0,5972 ha kiterjedésű rész.
0,5972 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
21 Síkfőkúti földtani alapszelvény természeti emlék OI-11 Noszvaj 073 hrsz.-ból az
Y755628,X290611;
Y755659,X290660;
Y755722,X290618 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,364 ha kiterjedésű rész
0,364 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
22 Studer-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék Pz-01 Ófalu 012/5 hrsz.-ból az
Y612643,X97385,
Y612667,X97392,
Y612677,X97357,
Y612653,X97350 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0909 ha kiterjedésű rész
0,0909 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
23 Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény természeti emlék M-09 Mátraverebély 0135/1 0,235 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
24 Tölgyháti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék J-35 Lábatlan 0136/2 10,1048 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
25 Zsidó-hegyi pirofillitbánya és pannóniai földtani
alapszelvény természeti emlék
E-16, Pa-01 Pázmánd 1158/2, 1171 hrsz.-ból az
E620676,N214537;
E620600,N214458 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső, 0,3962 ha kiterjedésű rész
3,1959 Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában foglaló részterületeinek lehatárolása és elhelyezkedése

A)
Részterület megnevezése
B)
Földtani alapszelvény esetében annak kódszáma
C)
Település
D)
Területi lehatárolás ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
E)
Összkiter-
jedés (hektár)
F)
Országos jelentőségű védett természeti terület megnevezése
G)
Működési területével érintett nemzeti park igazgatóság
1 Bálvány északi földtani alapszelvény P-03, T-70 Nagyvisnyó 0409/7f hrsz.-ból az
Y756348,X307572; Y756303,X307533;Y75
6282,X307558;
Y756327,X307598
EOV koordináták által kijelölt 0,202 ha kiterjedésű rész
0,202 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
2 Bük-hegyi földtani alapszelvény Pz-32 Szendrőlád 664/2b,
664/2a
hrsz.-ból az
Y775147,X333574;
Y775183,X333559;
Y775195,X333560;
Y775198,X333568;
Y775200,X333577;
Y775200,X333589;
Y775213,X333584;
Y775188,X333535
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0853 ha kiterjedésű rész,
663 hrsz.-ból az
Y775213,X333584;
Y775221,X333582;
Y775198,X333540;
Y775188,X333535
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0376 ha kiterjedésű rész
0,3007 Szendrőládi-rétek Természetvédelmi Terület Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3 Felső-Tödl bevágása földtani alapszelvény M-24 Ágfalva 0201/5c hrsz.-ból az
Y448044,X262445;
Y458063,X262426;
Y458006,X262373;
Y458000,X262400;
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1900 ha kiterjedésű rész
0,1900 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
4 Gloriette-kőfejtő földtani alapszelvény Pz-21 Sopron 0556/1a hrsz.-ból az
Y463070,X261873;
Y463050,X261816;
Y463032,X261834;
Y463031,X261855;
Y463045,X261871
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1298 ha kiterjedésű rész
0,1298 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
5 Kaszonyi-hegy kőbányájának földtani képződményei - Barabás 0701c,
0702 hrsz.-ból az
Y905440,X328411;
Y905444,X328312
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,1606 ha kiterjedésű rész,
3,4589 Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
0703 hrsz.-ból az
Y905438,X328415;
Y905440,X328411
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0167 ha kiterjedésű rész,
0704,
0706/1a hrsz.-ból az
Y905438,X328415;
Y905581,X328494
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2540 ha kiterjedésű rész
6 Kovács-ároki földtani alapszelvény Pz-19 Sopron 0652/3a hrsz.-ból az
Y458682,X259615;
Y458640,X259585;
Y458641,X259557;
Y458665,X259548;
Y458704,X259562;
a fölrdrészlet határa;
Y458682,X259615
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,2512 ha kiterjedésű rész
0,2512 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
7 Kőbérc-Oromvégi földtani alapszelvény Pz-24 Sopron 9267/27 0,3603 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
8 Lászi-forrási földtani alapszelvény T-058 Varbóc 041/10a hrsz.-ból az
Y769340,X345774;
Y769572,X345774
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,2321 ha kiterjedésű rész
1,2321 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
9 Nándor-magaslat északnyugati földtani alapszelvény Pz-50 Sopron 7576 hrsz.-ból az Y463013,X262842; Y463023,X262823; Y462998,X262807;
a földrészlet határa; Y463013,X262842
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0461 ha kiterjedésű rész
0,0461 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
10 Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék környezete Pz-20 Sopron 7576 hrsz.-ból az
Y462973,X262730;
Y463025,X262707;
Y463060,X262643;
Y463032,X262602;
Y462996,X262613;
a földrészlet határa;
Y462973,X262730
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3760 ha kiterjedésű rész
0,3760 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
11 Nyúlkertlápai földtani képződmény feltárása - Bódvarákó 03/3c hrsz.-ból az
Y775633,X353215;
Y775685,X353215;
Y775703,X353197;
Y775704,X353142;
Y775654,X353169
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3292 ha kiterjedésű rész
0,3292 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
12 Ó-Hermesi kavicsbánya földtani alapszelvény M-23 Sopron 9523, 9524 0,7400 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
13 Pocsaji homokbánya földtani képződményei feltárása - Pocsaj 0201/10a hrsz.-ból az
Y860973,X221439;
Y861030,X221392
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,1474 ha kiterjedésű rész,
0201/11 hrsz.-ból az
Y861030,X221392;
Y860967,X221342
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,4267 ha kiterjedésű rész
0,5741 Bihari-sík Tájvédelmi Körzet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
14 Récényi úti kőfejtő földtani alapszelvény Pz-18 Sopron 0605 0,2283 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
15 Szénvölgy-tetői földtani képződmény feltárása - Varbóc 052/3 hrsz.-ból az
Y768821,X345872;
Y768826,X345862;
Y768858,X345865;
Y768907,X345896;
Y768931,X345923;
Y768928,X345956
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,8105 ha kiterjedésű rész
0,8105 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
16 Tarpai Nagy-hegy földtani képződményei - Tarpa 2215, 2216, 2218, 2220, 2225,
2226−2240, 2247−2251, 2266, 2267,
a 2653 hrsz.-ból az
Y910606,X315376;
Y910603,X315372
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
É-ÉNy-ra eső 0,01877 ha kiterjedésű rész,
2844/1, 2845/1,
2846/1, 2847/1,
2850/1, 2851/1,
2852/1, 2853/1,
2854/1, 2855/1,
2856/1,
a 2859 hrsz.-ból az
Y910659,X315532;
Y910657,X315526
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-ra eső 0,00495 ha kiterjedésű rész,
a 2860 hrsz.-ból az
Y910662,X315547;
Y910659,X315532
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső 0,02381 ha kiterjedésű rész,
a 2861 hrsz.-ból az
Y910664,X315556;
Y910662,X315547
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső 0,01634 ha kiterjedésű rész,
4,3331 Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
a 2862 hrsz.-ból az
Y910658,X315563;
Y910664,X315556
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső 0,01424 ha kiterjedésű rész,
a 2863 hrsz.-ból az
Y910653,X315568;
Y910658,X315563
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
Ny-DNy-ra eső 0,00584 ha kiterjedésű rész,
a 2864 hrsz.-ból az
Y910643,X315579;
Y910653,X315568
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DNy-ra eső 0,00561 ha kiterjedésű rész,
a 2870 hrsz.-ból az
Y910639,X315574;
Y910643,X315579
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-re eső 0,02134 ha kiterjedésű rész,
2871,
a 2890 hrsz.-ból az
Y910492,X315508;
Y910494,X315514
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00825 ha kiterjedésű rész,
a 2893 hrsz.-ból az
Y910494,X315514;
Y910494,X315517
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00376 ha kiterjedésű rész,
a 2894 hrsz.-ból az
Y910494,X315517;
Y910495,X315519
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00321 ha kiterjedésű rész,
a 2897 hrsz.-ból az
Y910495,X315519;
Y910496,X315520
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00229 ha kiterjedésű rész,
a 2898 hrsz.-ból az
Y910496,X315520;
Y910496,X315522
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00204 ha kiterjedésű rész,
a 2901 hrsz.-ból az
Y910496,X315522;
Y910500,X315534
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,01895 ha kiterjedésű rész,
a 2902 hrsz.-ból az
Y910500,X315534;
Y910508,X315538
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,01349 ha kiterjedésű rész,
a 2905 hrsz.-ból az
Y910508,X315538;
Y910511,X315540
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00403 ha kiterjedésű rész,
a 2906 hrsz.-ból az
Y910511,X315540;
Y910516,X315542
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00745 ha kiterjedésű rész,
a 2909 hrsz.-ból az
Y910516,X315542;
Y910526,X315547
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01577 ha kiterjedésű rész,
a 2910 hrsz.-ból az
Y910526,X315547;
Y910530,X315549
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00645 ha kiterjedésű rész,
a 2913 hrsz.-ból az
Y910530,X315549;
Y910533,X315551
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00565 ha kiterjedésű rész,
a 2914 hrsz.-ból az
Y910533,X315551;
Y910535,X315552
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
DK-re eső 0,00217 ha kiterjedésű rész,
a 2917 hrsz.-ból az
Y910535,X315552;
Y910538,X315553
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00605 ha kiterjedésű rész,
a 2918 hrsz.-ból az
Y910538,X315553;
Y910540,X315554
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00331 ha kiterjedésű rész,
a 2921 hrsz.-ból az
Y910540,X315554;
Y910542,X315555
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00295 ha kiterjedésű rész,
a 2922 hrsz.-ból az
Y910542,X315555;
Y910544,X315556
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00305 ha kiterjedésű rész,
a 2925 hrsz.-ból az
Y910544,X315556;
Y910546,X315557
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00371 ha kiterjedésű rész,
a 2926 hrsz.-ból az
Y910546,X315557;
Y910571,X315569
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,05084 ha kiterjedésű rész,
a 2929 hrsz.-ból az
Y910571,X315569;
Y910579,X315573
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,02243 ha kiterjedésű rész,
a 2930 hrsz.-ból az
Y910579,X315573;
Y910584,X315576
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01546 ha kiterjedésű rész,
a 2931 hrsz.-ból az
Y910584,X315576;
Y910592,X315576
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01737 ha kiterjedésű rész,
a 2932 hrsz.-ból az
Y910592,X315576;
Y910604,X315575
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,03638 ha kiterjedésű rész,
a 2933 hrsz.-ból az
Y910604,X315575;
Y910616,X315575
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DNy-ra eső 0,03570 ha kiterjedésű rész,
a 2934 hrsz.-ból az
Y910616,X315575;
Y910639,X315574
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,01447 ha kiterjedésű rész
17 Tó-bérc-bánya földtani alapszelvény J-76 Szarvaskő 070/6b 1,66 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
18 Vöröshídi kőfejtő földtani alapszelvény Pz-23 Ágfalva 0220/1 hrsz.-ból az
Y459113,X261660;
Y459130,X261730;
Y459170,X261730;
Y459180,X261672;
a földrészlet határa;
Y459113,X261660
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3467 ha kiterjedésű rész
0,3467 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

3. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

Földtani alapszelvények vagy földtani képződmények megóvását szolgáló védett természeti területek és országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában foglaló részterületeinek természetvédelmi kezelési terve

A) Általános rész

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A földtani alapszelvények (a továbbiakban: alapszelvény) és a földtani képződmények megóvása, valamint környezetük természeti állapotának fenntartása, javítása.

1.2. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük helyszíni tudományos kutatási lehetőségének biztosítása.

1.3. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük természetvédelmi célú bemutatási lehetőségének biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. Az alapszelvények és földtani képződmények fennmaradását, környezetük megóvását és az egyéb természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő tevékenységek támogatása.

2.2. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük károsítását, megsemmisítését eredményező tevékenységek tiltása.

2.3. A területhasználat szabályozása az alapszelvények és földtani képződmények károsodásának megakadályozása érdekében.

2.4. A területen folytatott gazdálkodási és egyéb emberi tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel, a terület rendeltetésével.

2.5. Az alapszelvények és földtani képződmények kutatásának, látogatásának, bemutatásának szabályozása, valamint az ezek területén végezhető tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel.

3. Részletes természetvédelmi kezelési előírások
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

3.1.1.1. A területen a felszín átalakítása, vagy az azzal járó bármilyen tevékenység kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében, a természetvédelmi kezelésért felelős, a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) felügyelete mellett végezhető.

3.1.1.2. Az alapszelvények, földtani képződmények méretét, formáját megváltoztatni kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében lehetséges.

3.1.1.3. Az alapszelvényeken, földtani képződményeken jelöléseket, tárgyakat, eszközöket, műszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhelyezni csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatósággal történt egyeztetést követően lehet. Az igazgatóság az egyeztetés nélkül vagy nem az egyeztetés eredményének megfelelően elhelyezett jelöléseket, tárgyakat, eszközöket, műszereket eltávolíttathatja, ennek költségeit a kihelyezővel, mint kárelhárítás költségét megtéríttetheti.

3.1.1.4. A védett alapszelvényekre, földtani képződményekre ható káros folyamatokat az igazgatóságnak figyelemmel kell kísérnie. Amennyiben e folyamatok az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósulását veszélyeztetik, gondoskodni kell elhárításukról. Egyéb esetben a területen érvényesülő természetes folyamatokat csak életveszély megszüntetése érdekében szükséges befolyásolni.

3.1.1.5. Az alapszelvényeken, földtani képződményeken, és a közvetlen környezetükben megtelepülő, azok megközelíthetőségét, tanulmányozhatóságát, állapotát veszélyeztető növényzetet az igazgatóság szükség szerint, az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében az arra legmegfelelőbb vegetációs, vagy azon kívüli időszakban eltávolítja. Az állagmegóvás érdekében sürgősen elvégzendő munkálatok esetében a növényzet eltávolítása bármely időszakban elvégezhető.

3.1.1.6. A földtani képződményeken, alapszelvényeken felhalmozódó talajt és növényi maradványokat a láthatóság, bemutathatóság és az állagmegóvás érdekében szükség szerint el kell távolítani.

3.1.2. Látogatás, oktatás és bemutatás

A terület szabadidős és oktatási, bemutatási célú hasznosítása, megismerése, megfigyelése, ennek dokumentálása és publikálása a természetvédelmi jogszabályok előírásainak és a megközelítés lehetőségeinek figyelembe vétele mellett lehetséges.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok

3.1.3.1. A területen folytatható kutatás célja a földtani információk feltárása, a feltárt kőzetek által hordozott földtani információk megszerzése, az alapszelvényeket és földtani képződményeket magukba foglaló felszínformák megismerése, valamint a természetvédelmi kezelést elősegítő ismeretek bővítése lehet.

3.1.3.2. A kutatás során kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal és a terület rendeltetésével; a kutatás és annak módszere nem veszélyezteti, nem károsítja helyrehozhatatlanul a táji és természeti értékeket.

3.1.3.3. A területen lévő földtani képződményeken és alapszelvényekben történő mindennemű, a 3.1.3.1. és 3.1.3.2. pontnak megfelelő kutatást csak szakmai közintézmények végezhetnek. Földtani alapszelvények esetében a kutatási tevékenységről a földtani alapszelvények kijelölését végző szakmai testületet is tájékoztatni kell.

3.1.3.4. A kutatáshoz a tulajdonos, vagyonkezelő, jogszerű használó hozzájárulását is meg kell szerezni, kivéve, ha arra a Tvt. 41. § (2) bekezdése szerint kerül sor.

3.1.3.5. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság kutatásra vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben a területen az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény a környezetre is ható geofizikai eszközök használatát a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végzi.

3.1.3.6. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény a felszínt csekély mértékben, egyszerű kézi eszközzel megbontó módon, oktatási demonstráció, az 1. § 8. pontjában meghatározott próbagyűjtés céljából vagy annak részeként, a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végez tevékenységet.

3.1.3.7. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény vagy magánszemély a felszín megbontása nélkül történő, az 1. § 5. pontja szerinti gyűjtést, továbbá kipergett, törmelékbe került kőzetdarabok 1. § 7. pontja szerinti összeszedését a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végzi.

3.1.3.8. A 3.1.3.5., 3.1.3.6. és 3.1.3.7. pont szerinti tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell az igazgatósággal. Az egyeztetés során az igazgatóság tájékoztatást ad az adott területekre vonatkozó aktuális természetvédelmi célú korlátozásokról.

3.1.3.9. A kutatás, próbagyűjtés publikált vagy adattárban elhelyezett eredményeit az azt végzőnek az igazgatóság és az e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott területek nyilvántartását végző állami szerv számára hozzáférhetővé kell tennie, annak elérhetőségéről tájékoztatást kell adnia.

3.1.4. Terület- és földhasználat

3.1.4.1. A területen kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal, a feltárás állapotában és a természeti környezetben a lehető legkisebb változás előidézésével jár, a természeti értékekben, beleértve a növényzetet és az állatvilágot is, jelentős visszafordíthatatlan károsodást nem okozhat.

3.1.4.2. A tevékenység végeztével az azt folytatónak az eredeti, vagy ahhoz hasonló állapotot úgy kell helyreállítania, hogy ne akadályozza az 1. pontban meghatározott célok későbbi megvalósulását.

3.1.4.3. A területen építmény elhelyezése kizárólag a kutatás, megőrzés, a természetvédelmi célú bemutatás és állagmegóvás érdekében engedélyezhető abban az esetben, ha az építmény a földtani képződmény, alapszelvény és környezete tájképi egységét károsan nem befolyásolja, állapotát nem veszélyezteti.

3.1.4.4. A területen külszíni bányaművelés, anyagnyerés nem folytatható.

3.1.4.5. A területen vadgazdálkodási létesítmény - csapdának, befogónak vagy hordozható lesállványnak a védett természeti értéket érő vadkár elhárítása céljából történő ideiglenes kihelyezése kivételével - nem helyezhető el és nem üzemeltethető.

3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra

3.1.5.1. A terület határán, a fő megközelítési útvonalak mentén hatósági tájékoztató táblát kell kihelyezni, szükség szerinti mennyiségben. A táblák fenntartásáról gondoskodni kell.

3.1.5.2. Az igazgatóság rendszeresen ellenőrzi a terület és a kiépített műtárgyak, tájékoztató táblák állapotát.

3.1.5.3. Amennyiben a területen a természetvédelmi célú bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítését nem az igazgatóság végzi, a bemutató útvonal nyomvonalát, a természetvédelmi infrastruktúra elemeit és azok elhelyezését, arculatát, valamint a tájékoztató táblák tartalmát (különös tekintettel a helyszínen betartandó látogatási szabályokra) előzetesen egyeztetni kell az igazgatósággal.

3.2. Művelési ághoz, vagy földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

Közelítés, fadöntés, készletezés csak olyan módon végezhető, hogy az az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósulását ne befolyásolja károsan.

B) Egyes, az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott területekre vonatkozó speciális rész

1. A Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék esetében:

A területhasználat jelenlegi módja (szabadtéri színpad) vagy annak esetleges megváltoztatása az Általános rész 1. pontjában meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban történhet, utóbbi esetben az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon.

2. A Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék és a Soproni Tájvédelmi Körzet Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék környezete néven meghatározott részterülete esetében:

Az Általános rész előírásainak érvényesítése során biztosítani kell a Geodinamikai Obszervatórium alapfunkcióinak ellátásához szükséges rendszeres tevékenységek zavartalan ellátását.

3. A Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék esetében:

3.1. A fokozottan védett haragos sikló (Coluber caspius) élőhelyéül szolgáló pusztafüves lejtősztyepp és erdőssztyepprét foltok fenntartását a cserjék részleges, továbbá az akác teljes eltávolításával biztosítja a természetvédelmi kezelésért felelős Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DDNPI).

3.2. A rekultiváció keretében kialakított rézsűk és teraszok nyílt jellegét a természetes visszagyepesedés feltételeinek biztosítása érdekében a 3.1. pontban említett beavatkozásokkal tartja fenn a DDNPI.

4. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére