A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya - az állami sportcélú támogatások kivételével -

a) a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében eredeti előirányzatként megállapított

aa) *  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

ab) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (7) bekezdése alapján az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának fedezetéül szolgáló központi kezelésű előirányzat költségvetési kiadási előirányzatára,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont aa) alpontja szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) *  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)-c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

3a. *  egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

4a. *  ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

5. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

5a. *  hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti fogalom,

5b. *  immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

6. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

7. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

8. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

10a. *  nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 140. pontja szerinti alkotások,

11. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

11a. *  OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listája: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 141. pontja szerinti lista,

11b. *  személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

12. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

13. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

13a. *  tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § *  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a) az 1. melléklet 4., 14-16., 19-20., 22., 23., 26., 29., 32-35., 37., 39-40., 43., 45-46., 49-51., 108-109., 117., 153-154., 156., 158-160., 162., 164-170. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

b) az 1. melléklet 30. és 31. sora alapján az SA.50768. (2018/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,

c) az 1. melléklet 5., 23., 26-27., 30-31., 34., 37-38., 45-46., 58., 61-62., 85., 92-93., 108., 117., 149-151. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

d) az 1. melléklet 38. és 150. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

e) az 1. melléklet 149-151. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,

f) az 1. melléklet 149-151. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,

g) az 1. melléklet 111. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,

h) az 1. melléklet 111. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

i) az 1. melléklet 105. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,

j) az 1. melléklet 5., 14., 29-30., 39. és 166. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatási programok szerinti támogatás

nyújtható.

5. § (1) *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 2012/21/EU bizottsági határozat, a 360/2012/EU bizottsági rendelet és a SA.50768. (2018/N) számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) *  - a 4. § c) pont szerinti támogatás kivételével - azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 4. § a)-c) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a 4. § a), b) és d)-f) pontja szerinti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) a 4. § d)-f) pontja szerinti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e) a 4. § a), b) és g) pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(4) *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján - a 4. § a), e) és f) pontja szerinti támogatás kivételével - támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(9) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti

a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) *  a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente az 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) *  sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a projektenként 30 millió eurónak megfelelő vagy 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f) *  audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programokra nyújtott támogatás esetén programonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10) *  E rendelet alapján

a) *  a 4. § b) pontja szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,

b) a 4. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2024. december 31-ig,

c) a 4. § a), d)-f), i) és j) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

d) * 

lehet támogatási döntést hozni.

5/A. § *  (1) *  A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3-5/B. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2) *  A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját az Atr. 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

6. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás - a 11. §-ban foglalt esetet kivéve - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

7. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) *  az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (pl. útiköltség és szállásköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

8. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

(2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltség számolható el.

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

(4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

5. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás

9. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,

cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége,

d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,

f) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben

fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,

fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon költség számolható el, amely akkor merülne fel, ha a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

5/A. *  A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

9/A. § *  (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a) *  múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9/B. § *  (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség.

9/C. § *  (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (3) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség különösen a digitalizálással, más új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

9/D. § *  A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 9/C. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/E. § *  (1) A 9/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség, különösen a korrektúrázás, a javítás, valamint a lektorálás,

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

5/B. *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

9/F. § *  (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

9/G. § *  (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (4) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) *  A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/H. § *  (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-, a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

5/C. *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás

9/I. § *  (1) Kulturális terméknek számító audiovizuális alkotásokra irányuló forgatókönyvíráshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, terjesztéshez és promócióhoz - filmstúdió infrastruktúrájára irányuló támogatás kivételével - támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás nyújtása a területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől függetlenül megállapítható.

(3) A támogatás keretében

a) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket;

b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek;

c) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos költségek

számolhatók el.

(4) Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(5) A támogatási intenzitás a következő mértékben növelhető:

a) az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára;

b) nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások, valamint az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100%-ára.

(6) A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra vonatkozó támogatási intenzitáséval.

6. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás

11. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) - ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi - az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

13/A. § *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13/B. § *  E rendelet 1. mellékletének 176. sora vonatkozásában az irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

13/C. § *  E rendelet 1. mellékletének 84., 167. sorai vonatkozásában az irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

14. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) *  a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)

e) * 

f) *  az SA.50768 (2018/N). számú, Magyarország filmszakmai támogatási programja tárgyában hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. § * 

1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez * 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

Áht-
azono-
sító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím-
csoport-
név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők
köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finan-
szírozott költség-
vetési támogatás közre-
működő szervezete
005412 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
005708 2 Normatív finanszírozás
1. 244234 3 Köznevelési célú humán-szolgáltatás és működési támogatás a. Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben
megállapított átlagbér alapú támogatáshoz.
b. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz.
c. Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.
d. A fejezeti kezelésű előirányzatok
a., c.: nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási egyesület és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó
b.: nemzetiségi önkormányzat, bevett egyház
d.: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a.-c.: kérelem alapján
d.: -
a.-c.: előleg biztosítható
d.: -
a.-c.: egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
d.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.-c.: felhatalmazó nyilatkozat
d.: -
- a.-c.: igénybe vehető
d.: -
kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
2. 343328 4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás a. Az előirányzat az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a szerinti, az állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszírozáshoz nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg, így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: bevett egyház, belső
egyházi jogi személy
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- - - igénybe vehető
3. 348728 5 Köznevelési szerződések a. Az előirányzat a köznevelési szerződések alapján az egyházi jogi személyek, vallási egyesületek, a nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által fenntartott köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: egyházi jogi személyek, nemzetiségi önkormányzatok, vallási egyesületek és magán köznevelési intézmények fenntartói
b.: Kincstár
a: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható b.: - a.: egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
b.: egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
198620 3 Felsőoktatási feladatok támogatása
4. 297424 2 Lakitelek Népfőiskola támogatása A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a
Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.
civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
198619 4 Köznevelési feladatok támogatása
5. 255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása a. Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a köznevelés, köznevelés-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a köznevelés, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is.
b. Az előirányzat hozzájárulást biztosít a köznevelés-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében a környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelés-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvétellel és felkészüléssel kapcsolatos feladatokhoz, a hazai és nemzetközi versenyek szervezéséhez.
a.-g. gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek, köznevelési és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet, egyházi jogi személy, magánszemély (amennyiben a pályázó az elnyert támogatás összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is igényel), külföldi szervezet a.-m: kérelem alapján
pályázati úton
n.: -
a.-m.: előleg biztosítható
n.: -
a.-m.: egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
n: egyéb: bank-
forgalmi terhelési értesítők szerint
a.-m.: igen
a vissza-
fizetés határideje a kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban megha-
tározottak
szerint
n.: -
a.-m.: felhatal-
mazó nyilat-
kozat
n.: -
- a.-m.: igénybe vehető
n.: -
c. Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások stb.) kidolgozásához.
d. Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; anyaországi tankönyvek behozatalához;
h.-i. nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magán köznevelési intézmények, illetve fenntartóik
j.-m. gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek, köznevelési és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók,
n.: Kincstár
kiküldetéssel kapcsolatos költségekhez, továbbá a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a közoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatására, a nemzetközi oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítésére, anyanyelvi vendégtanár programok támogatására nyújt fedezetet.
e. Az előirányzat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására. A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint a diák is ösztöndíjban részesülhet.
f. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához. Ezen előirányzat szolgálja a - tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő - konzultatív szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is.
g. Az előirányzat - oktatásért felelős miniszter ágazati irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében - forrást biztosít a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásához, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a
kidolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.
h. Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Programok támogatására.
i. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.
j. Az előirányzat forrást biztosít az Országos Diák Tanács támogatására, az Európai Parlamenti Modell magyarországi mozgalma magyarországi versenyének megrendezésére, a nemzetközi versenyre történő kiutazásra.
k. Az előirányzat forrást biztosít a tanév rendje rendelet szerinti témahetek megvalósítására.
l. Az előirányzat forrást biztosít az Ökoiskolával és Zöldóvodával kapcsolatos feladatok ellátására.
m. Az előirányzat forrást biztosít az óvodai digitális fejlesztések megvalósítására.
n. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
6. 282178 5 Nemzeti Tehetség Program a. Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, valamint a tehetség hasznosulásának támogatásához.
A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt
a.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
b.: egyéb:
bankfor-
galmi
terhelési értesítők szerint
- a.: nem határon túli Áh-n kívüli szervezet, valamint az Áh-n belül nem az EMMI fejezet irányítása alá tartozó kedvez-
ményezett: felhatal-
mazó nyilat-
kozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
szolgálja. A Nemzeti Tehetség Programnak példa- és értékteremtő szerepe van.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
7. 338495 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása A központi adatszolgáltatáshoz, a diákigazolvány online igényléséhez, a Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA), illetve az ezek működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás. fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
8. 368917 9 Tarpai sportkollégium támogatása A Tarpai Sportkollégium működésének támogatása. Tarpai Sportkollégium, Tarpa Sport Club kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
9. 343617 11 Kis létszámú hit-
és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása
A 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhére a kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által nyújtható további támogatás. bevett egyház, belső
egyházi jogi személy
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-kozat
- -
10. 348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása a. Az Erzsébet programról szóló 2012. évi CIII. tv. alapján az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók évközi és nyári táboroztatását, táborszervezését, valamint a gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.
Az Erzsébet program végrehajtásáról
a.: EKGYA, központi költségvetési szerv
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján,
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési
- a.: felhatal-
mazó nyilat-
kozat, jelzálog-
jog
b.: -
- -
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány mellett az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik.
Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket.
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
értesítők szerint
11. 207221 13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működési kiadásainak biztosítása. nevelési-oktatási intézmények, köznevelési intézmények, köznevelési intézményfenntartó kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
12. 379395 14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása a. Az előirányzat forrást biztosít az idegen nyelvi programmal összefüggő feladatok (pályáztatás lebonyolítása, központi koordinációs és informatikai feladatok elvégzése, a kedvezményezettek ösztöndíjként történő támogatása, biztosításuk finanszírozása, külföldi nyelviskolák, oktatási intézmények támogatása) ellátására.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: közalapítvány, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, külföldi szervezet, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyházi intézmények, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatal-
mazó nyilat-
kozat
b.: -
- -
13. 381106 15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása A köznevelési rendszerben valamennyi nappali rendszerben nonprofit szervezet, fejezeti irányítása alá kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben - felhatal-
mazó nyilat-kozat
- -
tanuló, valamint a szakképzésben tanulók számára térítésmentes tankönyvellátás biztosítása, beleértve a nappali rendszerű nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban résztvevő tanulók ingyenes nemzetiségi tankönyvekkel való ellátását is. tartozó költségvetési
szerv
történő kifizetéssel
198642 5 Egyéb feladatok támogatása
14. 349428 1 Centenáriumi megemlékezések Az előirányzat támogatást biztosít
a. egy központi I. világháborús emlékmű létrehozásának előkészítéséhez és létrehozásához;
b. I. világháborús emlékművek helyreállításához;
c. I. világháborús vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához;
d. a magyar nemzet I. világháborús részvételét, szerepét és tragédiáit
bemutató hazai és nemzetközi I. világháborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fejlesztések (beruházások) megvalósításához;
e. I. világháborús honlap fejlesztéséhez;
f. oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés, diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó innovatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;
g. tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotásához;
h. a program- és pályázati iroda működtetéséhez.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
15. 355162 2 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű ellátása. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben történő
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
emlékéve programjainak támogatása társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház kifizetéssel
16. 358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok megvalósítására. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
17. 359462 4 Peres ügyek Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazatnál folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei - kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál lévőket is). költségvetési szerv, gazdasági társaság, kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
18. 368862 5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek Az előirányzat felhasználásának célja az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint családjaik egyéni szükségletek szerinti támogatása, valamint az őket támogató ellátórendszer fejlesztése. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
19. 368873 6 László Gyula Intézet támogatása Az előirányzat az őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó László Gyula Intézet alapításához és működéséhez szükséges forrást biztosítja. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
20. 368851 7 Hangszercsere program Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek, valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intézményekben hangszerek cseréje, továbbá a Mindennapos Éneklés Program feladatainak ellátásához, illetve a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatása, és a Kodály Program feladatainak ellátásában vállalt hazai és nemzetközi programok, illetve az ezekkel összefüggő kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, köznevelési és felsőoktatási intézmény
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
21. 359117 8 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése Az előirányzat terhére finanszírozható a nagyközönség számára közvetlenül hozzáférhetővé tett zenei hagyományok életben tartása és közkinccsé tétele, illetve a fiatal nemzedékek hazájuk iránti elhivatottságának növelése a Magyarország Alaptörvényében felvázolt jövőképnek megfelelően. költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég kérelem alapján, pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
270190 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
22. 295013 2 Hatá-
ron túli kultu-
rális felada-
tok támo-
gatása
A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét; valamint a kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei magyar identitás erősítéséhez. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek, határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények, határon túli egyesületek, határon túli természetes személy, külföldi személy, külföldi szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
23. 348662 4 Hatá-
ron túli köz-
nevelési felada-
tok támo-
gatása
A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási és köznevelési feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- a magyarországi és szülőföldi pedagógus-továbbképzések, nyári akadémiák támogatása;
- a határon túli magyar köznevelés szakmai szervezeteinek és intézményrendszerének: módszertani központok, pedagógus szövetségek, egyesületek működésének, fejlesztésének, programjainak támogatása;
- a határon túli magyar tankönyvírás elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítása;
- szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek, táborok, szaktáborok, illetve a köznevelés minőségi javítását célzó egyéb programok támogatása;
- a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási programok támogatása;
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyház, vallásfelekezet, belső egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyházi intézmények, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- nem határon túli Áh-n kívüli szervezet: felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
- a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndíjának
biztosítása;
- az EMMI és jogelőd minisztériumai, valamint a szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő feladatok megvalósítása;
- a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli, identitást erősítő oktatási programok támogatása,
- a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak támogatása;
- a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatása;
- a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák, a Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésének biztosítása;
- határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és külhoni programok, rendezvények támogatása;
- külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának fejlesztése.
24. 271512 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása a. Az előirányzat a szociális ágazat területét előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, projektek, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.
b. Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása.
civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
igen visszafizetés
határideje a
kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban
meghatározottak
szerint
felhatalmazó nyilatkozat - -
25. 296479 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat támogatást nyújtani. határon túli ifjúsági szervezetek kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
222947 8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
26. 368239 3 Waclaw Felczak Alap A Waclaw Felczak magyar-lengyel szellemi együttműködést támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma és rövid távú célja - többek között - ösztöndíjak, pályázatok, ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és szakmai gyakorlatok területén. civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
244289 5 Kétoldalú munkatervi feladatok
27. 295035 2 Két-
oldalú kulturális munkatervi feladatok
Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé. közalapítvány, civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
255912 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
28. 295079 2 Kulturális szak-
diplomáciai feladatok
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével költségvetési szerv, köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.
255989 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
264234 6 EU-tagságból eredő együttműködések
29. 295080 2 EU-
tagságból eredő kulturális együttműködések
Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.
A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása
2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez az előirányzat - a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (a továbbiakban: Filmalap) kötött együttműködési megállapodás alapján - támogatást biztosít.
gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
256078 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
30. 295102 1 Filmszakmai támogatások Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az EMMI között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megvalósítására, rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs filmek és rövidfilmek gyártásának, filmgyártás-előkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja többek között az „art” besorolású mozik működésének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és működésének támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengénlátók, illetve a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
31. 351695 2 A KOGART támogatása Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására, továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál. civil szervezet, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
32. 297435 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
33. 351995 5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok részesülhetnek támogatásban. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
34. 341240 20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudományos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végrehajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gasztronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció, projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
35. 368939 21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás Az előirányzat támogatást biztosít a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás létrehozására. központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
256167 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
271478 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
36. 295124 1 Közgyű-
teményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti érték-
mentő programja
Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást. központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány,
közgyűjtemény, könyvtár, muzeális intézmény, határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények, határon túli egyesületek, határon túli gazdasági társaságok, határon túli természetes személy, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyház, jogszabály
kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, alapítvány
37. 295135 2 Közmű-velődési szakmai feladatok Az előirányzat nyújt fedezetet
a. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az országos jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények támogatására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai programjainak támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére;
a kulturális alapellátási feladatok ellátására. A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös
a.: civil szervezet, közalapítvány, köztestület, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
b. helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv
c. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.
a. kérelem alapján
pályázati úton
b. kérelem
alapján
c. pályázati úton
a.-b.: előleg biztosítható
c. -
a.; b. egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
c. egyösszegű
kifizetéssel
- a.-b.:
felhatalmazó nyilatkozat
c. -
- a.: igénybe vehető
b.-c. -
célok megvalósítása a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében;
b. a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására;
c. az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése, továbbá elősegítése annak, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények nevelést segítő programjait.
38. 347128 3 Kulturális szakemberek továbbképzése Az előirányzat az 1997. évi CXL. törvény 94. § (4) bekezdésben előírt feladatok megvalósítására, a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- Áh-n kívüli szervezet esetében felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
39. 368839 4 Csoóri Sándor
Alap
A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó, a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (különösen: néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes népművészeti mozgalom szervezeteinek támogatása Magyarországon, Kárpát-medencében és a szórványban. költségvetési szerv, civil szervezet, gazdasági társaság, egyéni cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli természetes személy, határon túli intézmény, határon túli civil és egyházi szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli köznevelési intézmények, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, közalapítvány, köztestület, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, egyházi jogi személy, határon túli egyház kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
-
40. 372117 5 Közszolgálati Archívum támogatása Közszolgálati Archívum fenntartásához, működtetéséhez szükséges támogatás biztosítása egyéb gazdálkodó szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
41. 375173 6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása Az előirányzat célja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 84-85. §-aiban meghatározott területi közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési feltételeinek biztosítása érdekében kötött közszolgáltatási szerződés keretében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatása. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
42. 375606 7 Közgyűjte-
ményi Digitalizálási Stratégia megva-
lósítása
A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadott akciótervi szintű feladatainak végrehajtása. A Stratégiában megjelölt aggregátor intézmények szolgáltatás, gyűjtemény és aggregációfejlesztésével összefüggő tevékenységek támogatása. A
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia népszerűsítését célzó marketing tevékenység, illetve a Közgyűjteményi Digitalizálási Kézikönyv megvalósítása. A Nemzeti Adattár Projekt I. fázisának megvalósítása érdekében az aggregátor intézmények közös mintaprojektje.
költségvetési szerv, gazdasági társaság, Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- Áh-n kívüli szervezet esetében felhatalmazó nyilatkozat - -
256245 13 Művészeti tevékenységek
43. 368440 1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá eszközállományának korszerűsítése. A tevékenységhez tartozó hangversenyszervezés, kortárs magyar zeneművek bemutatása, hangfelvételek készítése, kortárs magyar zeneművészet és egyéb szakmai programok támogatására szolgál. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- -
44. 372840 2 Magyar Rádió
Hangarchívuma elhelyezése
Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének előkészítésére. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- - - -
45. 271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátására, előadó-művészi produkciók és művészi alkotások tervezésére és kivitelezésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések, tárgyi eszközök beszerzésére szolgál, valamint előadó művészethez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységekhez, továbbá a mindenkori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi viszonylatban emblematikus jelentőségű alkotások, épületek, személyiségek kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés) biztosít támogatást. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, jogi személyiségű társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatal-
mazó nyilat-
kozat
- igénybe vehető
46. 284867 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) Hazai és határon túli előadó- művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
a. az Emtv. alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat
civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
-
útján:
aa. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása,
ab. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása
b. az Emtv. alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
ba. Kiemelt művészeti célok - színház, táncegyüttes támogatása,
bb. Kiemelt művészeti célok - zenekarok, énekkarok támogatása
az Emtv. alapján további kiemelt művészeti célok eseti pályázati támogatása.
minősülő természetes személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
47. 331606 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez. egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet), központi költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
48. 302180 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése a. Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosítási alapkezelő szerven keresztül.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: központi költségvetési szerv
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
- a.: részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- - - -
49. 343339 11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésének támogatása gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
50. 343340 12 Egyéb színházi támogatások Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához. gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
51. 285134 13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak támogatása gazdasági társaság, civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
52. 379028 14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása Az előirányzat célja az igényes magyarországi előadó- művészet, a színház-, tánc- és zeneművészet művelésének és fejlesztésének támogatása, a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, a hazai előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása, a hazai nemzetiségek művészeti életének támogatása, az előadó-művészeti intézményrendszer fejlesztése. civil szervezet, alapítvány, egyesület, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli intézmény, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
53. 379406 15 Nemzeti identitás erősítését célzó programok A feladat célja a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó- művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása, a nemzeti identitás erősítése, valamint annak biztosítása, hogy minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák számára megteremtődjön a tanévenként egyszeri ingyenes színházi-, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetősége - függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja anyagi helyzetétől, továbbá a sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolása a magyar történelmi és irodalmi örökséget civil szervezet, alapítvány, egyesület, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli intézmény, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
bemutató nagyprodukciók létrehozása érdekében, a nemzeti identitás erősítése, a művészet minden magyar állampolgár részére egyenlő feltételek mellett történő hozzáférhetővé tétele.
54. 228653 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása különböző színtereken (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok - helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok - működésének támogatása a helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
228664 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
279845 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
55. 277201 2 Gyermek és ifjúsági szakma-
fejlesztési célok
Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó
„Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg.
civil szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy, határon túli ifjúsági szervezetek kérelem alapján, kormányhatározat alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
56. 343351 3 Báthory István Magyar-Litván Együttműkö-
dési Alap
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által. költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, természetes személy kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
57. 031831 4 Gyermek és Ifjúsági Alap-program támo-
gatása
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is. civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet kérelem alapján, pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
-
58. 348762 5 Új Nemzedék Központ Non-
profit Köz-
hasznú Kft. támogatása
Az előirányzat célja az EMMI által 2014. évben meghatalmazás alapján tulajdonosi joggyakorlásba vett Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód cégei (az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.) működésének és az általuk uniós forrásból megvalósítandó projektek („Tehetségek Magyarországa” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001, illetve „Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve” - EFOP-1.2.3-VEKOP-
15-2015-00001) EU- s forrás terhére el nem számolható költségeinek biztosítása, az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése, valamint a Kormány Ifjúságpolitikai keretprogramjában, az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani anyagok előkészítése.
gazdasági társaság jogszabály (költségvetési törvény) és kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
59. 368739 6 Fiatalok első sikeres nyelvvizs-
gájának támogatása
Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok első sikeres „B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér 25%-ának erejéig biztosít fedezetet. magánszemély, Kincstár, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat Kincstár -
60. 368784 7 Fiatalok vezetői engedélyé-
nek meg-
szerzésével összefüggő hozzájárulás
a. Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig a vizsgázó
felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, illetve a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: magánszemély, Kincstár, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
b.:
bankforgalmi
terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
Kincstár -
265501 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
61. 271256 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti hálózat működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
62. 348673 3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
63. 296513 6 Családpolitikai Programok a. Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését támogató programokhoz, a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes a.-b.: kérelem alapján
pályázati úton
c.: kérelem
alapján
d.: -
a.-c.: előleg biztosítható
d.: -
a.-b.: egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
c.: egyösszegű
kifizetéssel
- a.-c.: felhatal-
mazó nyilatkozat
d.: -
- a.-b.: igénybe vehető
c.-d.: -
családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához.
b. Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.
c. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló programokra, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását biztosító akcióprogramokra, a család és munka összeegyeztethetőségének támogatására.
d. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
személy, határon túli személy, külföldi személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, külföldi szervezet
b.: civil szervezet, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, külföldi szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, határon túli szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, szövetség, társulás
c.: civil szervezet
d.: Kincstár
d.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
64. 296524 7 Családpolitikai célú pályázatok Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a pályázat keretében. vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy
65. 379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása a. Az előirányzat biztosítja a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében nyújtandó vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatáshoz, továbbá a támogatással összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: személygépkocsi-
forgalmazási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, Kincstár
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
- a.: egyösszegű
kifizetéssel
b.:
bankforgalmi
terhelési értesítők szerint
- a.: pénzügyi lízingszerződés esetén zálogjog
b.: -
Kincstár -
66. 379673 9 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére a. Az előirányzat pályázat keretében fedezetet biztosít az egyházi, civil és más nem állami fenntartók számára, bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei férőhelyek létrehozására.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
b.: Kincstár
a.: pályázati úton b.: - a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
243145 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
67. 059811 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap a. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a postaköltséget tartalmazza. a.: egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
68. 258545 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása a. A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű szerzési támogatás a mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedezetét.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg nem biztosítható
b.: -
a.: részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
69. 243156 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét. egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság kérelem alapján előleg nem biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
70. 268990 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése a. Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programjainak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása, szakmai kiadványok kiadása, terjesztése. a.: civil szervezet, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, határon túli szervezet, gazdasági társaság
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
b.: egyéb:
bankforgalmi
terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
266190 19 Szociális célú humánszolgáltatások
71. 244201 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása a. Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg nem biztosítható
b.: -
a.: részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
72. 281334 4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociális munka-szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a krízisellátás pályázati úton történő támogatása. A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton előleg biztosítható- részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) -
73. 343640 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Az előirányzat az SZGYF által már megkötött és jövőben kötendő szerződéseinek egyedi támogatás forráskeretét biztosítja. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
74. 346473 8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások a. Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához biztosít fedezetet.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
75. 349140 9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához biztosít fedezetet. központi költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
- - - -
76. 353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
igen a
kötelezettségvállalási
dokumentumban meghatározottak szerint
felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
77. 368962 11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés Az előirányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére biztosít támogatást a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó kompenzációhoz. civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
255667 20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
78. 294613 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat (a továbbiakban: CSEÖH) szakmai koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a CSEÖH működtetése az ország 19 megyéjében és a fővárosban.
A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési feladatok ellátása. A kapcsolati erőszak visszaszorítását célzó egyéb feladatok ellátása.
Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása kiemelt tekintettel helyi esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása megvalósulását szolgáló szakmai programok támogatása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
79. 368251 4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű
kifizetéssel részletekben
történő
kifizetéssel
- felhatalmazó nyilatkozat - -
80. 380617 5 Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat -
81. 281367 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása a. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák kiképzésének támogatása, szülősegítő szakmai programok támogatása, fogyatékos személyt nevelő családok otthonában szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása, gépjárműbeszerzés támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
82. 298246 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása a. Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
83. 304168 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása A jogszabályban meghatározott hajléktalanellátó intézmények kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő programok költségeihez, valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedezete. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
84. 304157 13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása a. Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
003056 22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
85. 263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok a. Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával, a Családbarát Szülészet Pályázati Program megvalósításához, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez, valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósításához.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás, egyéni vállalkozó
b. Kincstár
a. kérelem alapján
pályázati úton
b. -
a. előleg biztosítható
b. -
a. egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b. egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
a. igen a visszafizetés határideje a kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
b.: -
a. Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat
b. -
- a.
igénybe vehető
b. -
86. 270801 3 Légimentés Az előirányzat felhasználásának célja a 7 darab mentőhelikopter bérleti díjának fedezetbiztosítása, továbbá a mentőhelikopterek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag, esetleges javítási, illetve a pilótaképzés költségeinek finanszírozása. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
87. 349584 6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI) cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmódváltó programok megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k működésének támogatása. gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, társulás kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
88. 359473 7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése A kollegiális vezetők havi juttatásának (tiszteletdíj) biztosítása. egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, központi költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
89. 368484 10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése Az előirányzat felhasználásának célja a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes hatékony kezelés biztosítása. központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - - igénybe vehető
90. 368528 11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése Az új nemzeti program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált, precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés hatékonyságának nyomon követésére. központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - - igénybe vehető
91. 368539 12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése Az előirányzat felhasználásának célja a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése, a kórházi infrastruktúra javítása, családbarát környezet kialakítása és az egészségügyi ellátások fejlesztése. központi költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat - -
92. 271889 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, valamint - figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében a költségvetési támogatási igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december 31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan benyújtott igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül rendezésre.
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.
közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - - - igénybe vehető
93. 343373 19 Patika hitelprogram kamattámogatása Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki elővásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
aa.) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
ab.) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
ac.) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
ad.) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
94. 302991 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása
a. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő támogatás fedezete,
b. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakképzést koordináló egyetemek részére a képzéssel összefüggésben biztosítandó támogatások fedezete
központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, önkormányzati egészségügyi szolgáltató, civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
95. 343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök - gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések - eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság (a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények és a rábízott vagyon részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság) kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
96. 352051 25 Egészséges Budapest Program Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési feladatok biztosítása. központi költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egészségügyi köztestület, közalapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat - -
97. 354351 26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe tartoznak az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása. egyházi jogi személy, civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
Áh-n kívüli nem egyházi jogi személy kedvezményezett esetén. felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
98. 359839 27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen:
a. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása,
b. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása,
c. a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítása,
d. A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítása.
egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
99. 368628 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok Az előirányzat felhasználásának célja az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi programok mentén:
a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
c) keringési betegségek megelőzését célzó komplex program és
d) a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.
Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb népegészségügyi céljainak támogatása, mint
a) a főbb betegségek, sérülések, halálokok megelőzése, gyakoriságának csökkentése,
b) a dohányzás visszaszorítása,
c) az alkohol- és drogprevenció,
d) az egészséges életmód népszerűsítése, a kapcsolódó programok támogatása,
e) az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszerbiztonság fejlesztése,
f) az aktív testmozgás elterjesztése,
g) a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása,
h) az egészséges fizikai környezet kialakítása,
i) a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei biztosítása, valamint
j) a betegségek korai és gyors diagnosztizálását segítő termékek és eszközök beszerzése, működtetése, vonatkozó beruházások végrehajtása.
központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás, egyéni vállalkozó, sportszövetség, szövetség kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
100. 374839 29 Természetes fogamzássegítés Az előirányzat forrást biztosít az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő feladatokra. központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy; egyházi felsőoktatási intézmény kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
felhatalmazó nyilatkozat - -
101. 375417 30 Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján forrást biztosít a Budapesti Szent Ferenc Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakítása érdekében. egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - Áh-n kívüli nem egyházi jogi személy kedvez-
ményezett esetén. felhatalmazó nyilatkozat
- -
102. 375428 31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése Az előirányzat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint támogatást biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakításához. egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - Áh-n kívüli nem egyházi jogi személy kedvez-
ményezett esetén. felhatalmazó nyilatkozat
- -
103. 375828 32 Nővérszálló fejlesztés Az előirányzat felhasználásának célja a nővérek lakhatási körülményeinek javítása, nővérszálló fejlesztése. központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
104. 380284 33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása Az előirányzat biztosítja a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozásához szükséges alapító okirat szerinti pénzbeli vagyon rendelés, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 151/A. §-ában meghatározott alapítványi célok megvalósításához, valamint az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében szükséges források fedezetét. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
338339 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
105. 374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt nevelési-oktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása. helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, közalapítvány, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
106. 355006 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelési- oktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása. helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, vallási egyesület, költségvetési szerv, közalapítvány, alapítvány, egyesület kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
006156 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
271434 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
107. 295479 14 Autizmus Alapítvány Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani Központjának intézményei útján. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
270234 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
108. 271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámo-gatása Előadóművészeti, alkotóművészeti közgyűjteményi célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.
alapítványok, közalapítványok, határon túli szervezet, külföldi szervezet, központi költségvetési szerv kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
109. 297468 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatása. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
110. 343417 27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint támogatást nyújt a Nemzeti Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az etikai kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetésével kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit az ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a köznevelési rendszer szakmai egységét. köztestület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
111. 264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása a. Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, ezen túlmenően egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok megvalósulásához.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: gazdasági társaság
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
a.: igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint
b.: -
a.: felhatal-
mazó nyilatkozat
b.: -
- -
015877 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
295235 22 Oktatási, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
112. 270290 2 Oktatási, társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei, szövetségei működésének pályázati rendszerű támogatására, a szervezetek kérelem alapján történő működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok finanszírozására.
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos, regionális pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteknek, szövetségeknek, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében, a nevelési- oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok végrehajtásában.
szövetség, civil szervezet, egyesület, költségvetési szerv, nonprofit szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
295268 23 Kulturális, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
113. 380295 1 Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola Az előirányzat nyújt fedezetet a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola szakmai programjainak és működési költségeinek biztosítására. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
114. 271490 2 Kulturális, társadalmi, civil szervezetek,
szövetségek, egyesületek támogatása
Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez, valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében. civil szervezet, határon túli szervezet, külföldi szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat kérelem alapján
pályázati úton
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
115. 018746 3 Területi Műve-
lődési Intéz-
mények Egye-
sülete (TEMI) támogatása
A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (a továbbiakban: TEMI) és 60 tagintézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás. egyesület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
116. 331617 4 Magyar Írószö-
vetség támogatása
Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 99. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok ellátásához. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
117. 343440 5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a továbbiakban: TIT) mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeihez, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.
civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
295302 24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
118. 000329 1 Magyar Vöröskereszt támogatása A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:
a. képzési tevékenységek;
b. a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása);
c. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával;
d. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel;
e. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján;
f. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása stb.);
g. szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” program);
h. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” célkitűzései határozzák meg.
egyesület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
119. 253189 2 Magyar Rák-
ellenes Liga támogatása
A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során - többek között - elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez. egyesület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
120. 303079 3 Egészség-ügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonprofit szervezetek bevonásával. civil szervezet, közalapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
121. 253178 4 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít
a. sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzéséhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez;
b. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához;
c. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek képzéséhez;
d. nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konferencia szervezéséhez;
e. az „ILCO Hírmondó” megjelentetéséhez;
sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.
egyesület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
122. 331139 5 Magyar Gyermek-
onkológiai Hálózat
Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez. egyesület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
123. 331939 6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó működési kiadások részbeni támogatásához. egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - - - -
124. 247223 7 Rákbetegek Országos Szervzete Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos Szervezete tárgyévi működésének támogatása az alábbi szakmai feladatok mentén:
a. a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése;
b. a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefogása és meghatározott témakörökben közvetlen segítése;
c. a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű szemléletformálás;
d. a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete;
segítő szolgáltatások biztosítása.
egyesület kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
125. 225960 8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
295313 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
126. 233628 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása a. Fogyatékosok országos, regionális és helyi szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogyatékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
127. 000330 6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége a. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet b.: Kincstár a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
128. 245545 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége a. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet b.: Kincstár a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
129. 000352 8. Mozgáskorlá-
tozottak Egye-
sületeinek Orszá-
gos Szövetsége
a. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet b.: Kincstár a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel b.: egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
130. 000363 9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
131. 225322 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
132 279167 11 Autisták
Országos Szövetsége
Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
133. 298335 12 Siketvakok
Országos Egyesülete
A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjai támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
134. 298346 13 Értelmi Sérül-
teket Szolgáló
Társadalmi Szer-
vezetek és Alapítványok
Országos Szövetsége
Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
135. 016962 14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha-és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok, projektek működtetése.
A szervezet támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
civil szervezet, bevett egyház és belső egyházi jogi személye kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
136. 275078 15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok, projektek működtetése.
A szervezet támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
civil szervezet, bevett egyház és belső egyházi jogi személye kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
137. 296568 16 Katolikus
Karitász támogatása
A Katolikus Karitász kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok, projektek működtetése.
A szervezet támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
civil szervezet, bevett egyház és belső egyházi jogi személye kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
138. 295679 17 Magyar Ökomenikus Segélyszervezet támogatása A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok, projektek működtetése.
A szervezet támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
civil szervezet, bevett egyház és belső egyházi jogi személye kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
139. 295668 18 Magyar Református Szeretetszolgálat A Magyar Református Szeretetszolgálat kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha-
és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok, projektek működtetése.
A szervezet támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
civil szervezet, bevett egyház és belső egyházi jogi személye kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
140. 303091 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok, projektek működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
141. 245634 23 Dévény Anna
Alapítvány
A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
142. 197403 24 Kézenfogva
Alapítvány
A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
143. 348906 25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és szakmai programjainak támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
144. 348917 26 Afázia Egyesület Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
145. 348928 27 Démosz-thenész Beszéd-
hibások és Segí-
tőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete
A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjainak támogatása. civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
351739 27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása -
146. 351740 1 Esélyteremtési és önkéntes prog-
ramok, feladatok támogatása
Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a tagállami önrész biztosítása.
Az emberkereskedelem áldozatai számára biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállások működtetése.
Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok támogatása.
központi költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel igen
a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási
dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint (az EU jóváírását követő 60 napon belül)
felhatalmazó nyilatkozat - -
147. 368495 2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működé-sének támogatása Az előirányzat biztosít forrást a Családbarát Ország Nonprofit Kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak, tervezésének és megvalósításának biztosítására; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítésére és lebonyolítására; szakmai, módszertani anyagok előkészítésére. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat -
148. 376039 3 Nagy-
családosok Országos Egyesülete működésének támogatása
Az előirányzat forrást biztosít a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatai elvégzésére.
Az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
közhasznú tevékenységet végző civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat -
149. 265967 39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása a. Szociális intézményi jogviszonya alapján ellátásban vagy szolgáltatásban részesülő személyek munkarehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatása támogatás biztosításával.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy
b.: Kincstár
a.: pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
a.: SZGYF
b.: -
-
150. 264912 46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok a. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása, a társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének, illetve védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- a.: igénybe vehető
b.: -
151. 264923 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása a. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég
b.: Kincstár
a.: pályázati úton
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
a.: Budapest Főváros Kormányhivatala
b.: -
-
152. 343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása. Kincstár - - egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint - - - -
295224 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása -
153. 351751 1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
154. 359795 2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításához biztosít forrást. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
155. 300924 3 Emlékpont Központ támogatása Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál. helyi önkormányzati költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
156. 359917 4 Modern Opera beruházása Az előirányzat célja a Budapesti Music Center stagione (befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli operaházának megvalósításához szükséges forrás biztosítása. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
157. 375195 5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok végrehajtásának támogatása [az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján]. költségvetési szerv, egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
158. 372151 6 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása Az előirányzat célja a TIT Budapesti Planetárium épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása. civil szervezet kérelem alapján előleg bitosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
159. 344740 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása Az előirányzat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalmazottak érdekében forrást biztosít a Liget Budapest projekt előkészítésére és megvalósítására, valamint a projekt során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok végrehajtására. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
160. 353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása a. Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz elhelyezésének és új épületének kialakítása beruházás előkészítésével összefüggő feladatok végrehajtására.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a.: központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
a. igen
b. -
a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
161. 354862 9 A Budai Vígadó felújításának támogatása A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - Áh-n kívüli szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat - -
162. 358973 10 Makovecz Imre Alap Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott Makovecz Imre Alap (MIA) forrásainak terhére megszülető egyedi döntésekből eredő építések és felújítások finanszírozásának biztosítása. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - Áh-n kívüli szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat - -
163. 360162 11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági társasága, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. épületének megvalósításához szükséges forrás biztosítására szolgál. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
164. 358984 12 Bartók Év A Bartók-év programjainak megvalósítása. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
165. 367128 13 Arany János-emlékév programjainak támogatása Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Kormányhatározat alapján létrehozott Emlékbizottság által jóváhagyott cél- és feladatrendszer szerinti programok megvalósítása és az Emlékbizottság működésének támogatása. civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, magánszemély kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
166. 369117 14 Kodály-év Az előirányzat biztosítja a Kodály Program keretében rendezvények, képzések, ismeretterjesztő programok, kiállítások, koncertek, előadások megvalósítását, filmek és interaktív fejlesztések létrehozását, versenyek, pályázatok lebonyolítását és kiadványok megjelentetését, továbbá a programhoz kapcsolódó arculattervezés és egyéb kommunikációs feladatok támogatását. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - igénybe vehető
167. 372328 15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása Az előirányzat célja a Szolnoki Szigligeti Színház épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása. helyi önkormányzat kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
168. 372162 16 A Fonó Budai Zeneház felújítása a. Az előirányzat célja a Fonó Budai Zeneház Budapest XI. kerület, Sztregova utca 3. szám alatti épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
a.: nonprofit gazdasági társaság
b.: Kincstár
a.: kérelem alapján
b.: -
a.: előleg biztosítható
b.: -
a.: egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi értesítők szerint
- a.: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -
- -
169. 379040 17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása Az előirányzat célja a kecskeméti Katona József Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház komplex felújítása (korszerűsítése, átalakítása, bővítése), továbbá a kapcsolódó fejlesztések (környezetrendezés, közparkoló-építés) megvalósítása. helyi önkormányzat kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
170. 370151 18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések Az előirányzat célja Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pont a) és e) alpontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása. helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv kérelem alapján Kormány határozat alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
171. 375228 20 Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása. Az előirányzat célja a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad szakmai megújulását biztosító infrastrukturális felújítások, fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat alapján. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
172. 382462 21 A K-12 Mesterszalon kialakítása A K-12 Mesterszalon kialakítására és működésére biztosít forrást. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
173. 375073 22 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az erről szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján. a. a Kertész Imre Intézet kialakítása és felújítása
b. Terror Háza Múzeum, felújításának előkészítése.
közalapítvány kérelem alapján Korm. határozat alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
174. 380640 23 A Millenniumi Pavilon
felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések
Az előirányzat biztosítja a Zebegényben található, helyi védettségű Millenniumi Pavilon helyreállításának, felújításának és kulturális, közösségi térré történő átalakításának, fejlesztésének, valamint mindezek előkészítésének forrását, melyre a 2020. évi Kvtv. biztosít forrást. A 2020. évi előirányzat az előkészítést és a tervezést szolgálja. alapítvány kérelem alapján előleg biztosítható részletekben történő kifizetéssel egyösszegű kifizetéssel - felhatalmazó nyilatkozat - -
175. 296435 51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása. államháztartáson belüli és kívüli szervezetek - - egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - - -

2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez * 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O


Áht-
azonosító


Cím
név


Alcím
név


Jogcím-
csoport-
név


Jogcím-
név


Előirányzat célja


Kifizetésben részesülők
köre


Támogatás biztosításának módja


Támogatási előleg


Rendelkezésre bocsátás módja


Visszafizetés határideje


Biztosíték


Kezelő szerv


Lebonyolító
szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
359306 21 Központi kezelésű előirányzatok
1. 343628 3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg. egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - egészség-
biztosítási alap előirány-
zatainak kezelő szerve
- -
349395 5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
349473 2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
2. 349495 1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőrzés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - Állami Egészségügyi Ellátó Központ - -
3. 349506 2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása. gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - Állami Egészségügyi Ellátó Központ - -
4. 349517 3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások Az előirányzat felhasználásának célja tőkeemelésen túli, a saját tőke szerkezetét módosító egyéb, a tag döntése szerinti intézkedések, így különösen pótbefizetés fedezetének biztosítása. gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - Állami Egészségügyi Ellátó Központ - -
377028 4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
5. 377039 1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása. gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel részletekben történő kifizetéssel - - - - -

  Vissza az oldal tetejére