A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában és 173. § d) pontjában, a 3. § (5) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § e) pontjában,

a 3. § (6) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: hitelintézeti fióktelep),

b) a pénzügyi vállalkozásra és a Hpt.-ben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás fióktelepe), valamint a Hpt. hatálya alá tartozó alkuszra (a továbbiakban: pénzpiaci alkusz),

c) a befektetési vállalkozásra, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: befektetési vállalkozás fióktelepe), valamint az árutőzsdei szolgáltatóra,

d) *  a biztosítóra és a viszontbiztosítóra,

e) *  a független biztosításközvetítőre (a továbbiakban: biztosítási alkusz) és a biztosítási többes ügynökre (a továbbiakban együtt: biztosításközvetítő),

f) a befektetési alapkezelőre és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: befektetési alapkezelő fióktelepe),

g) a központi szerződő félre, a központi értéktárra,

h) a tőzsdére,

i) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre,

j) *  az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárra,

k)-l) * 

m) a magánnyugdíjpénztárra,

n) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre, a pénzforgalmi intézményre, és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló, 2013. évi CCXXXV. törvényben meghatározott fióktelepére (a továbbiakban: elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe), az utalványkibocsátóra, valamint

o) a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI) (a továbbiakban együtt: bejelentésre kötelezett) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. biztosító nagyegyesület: egyesületi formában működő, kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő biztosító;

2. kisbiztosító: a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. (a továbbiakban: Bit.) Hatodik része hatálya alá tartozó biztosító;

3. kisbiztosító-egyesület: kölcsönös biztosító egyesületi formában működő, a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti biztosító;

4. törzsszám: az adószám első nyolc számjegye.

3. § (1) A bejelentésre kötelezett − a (3)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel − az e rendeletben foglalt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) az 1. és 2. melléklet szerinti törzsadatok elektronikus űrlapokon, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül történő bejelentésével teljesíti az MNB részére. Az ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet tartalmazza.

(2) *  Ha a bejelentésre kötelezett a június 30-i, valamint december 10-i állapotot tükröző bejelentési kötelezettségének teljesítése során azt állapítja meg, hogy az MNB által nyilvántartott, bejelentési kötelezettség alá tartozó törzsadatok naprakészek, akkor a bejelentést az ERA rendszerben elérhető „Adategyezőségi nyilatkozat” elektronikusan hitelesített módon történő megküldésével teljesíti.

(3) *  Az MNB által nyilvántartott adatokat a bejelentésre kötelezett az „Adategyezőségi nyilatkozat” beküldését megelőzően, az ERA rendszerben elérhető „Törzsadat bejelentés” szolgáltatáson keresztül ellenőrzi. Amennyiben az MNB által nyilvántartott adatok módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett a módosítást az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezi, és az „Adategyezőségi nyilatkozatot” ezt követően - az annak teljesítésre meghatározott határidőben - küldi meg az MNB részére.

(4) *  A hitelintézet, a hitelintézeti fióktelep, a pénzügyi vállalkozás és a pénzügyi vállalkozás fióktelepe a 2. melléklet 3.1. pontja szerinti, a Hpt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott közvetítőre (a továbbiakban: pénzpiaci közvetítő) vonatkozó, „Pénzpiaci közvetítők bejelentése” megnevezésű adatkört (adatkör kód: HPTPK) tartalmazó elektronikus űrlapot az MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén keresztül küldi meg.

(5) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályai hatálya alá tartozó bejelentésre kötelezett

a) a vezető állású személyeiben bekövetkezett változásra és az újonnan megválasztott vezetőnek az adatszolgáltató bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyiségére,

b) az általa kibocsátott értékpapírokból az adatszolgáltató vezető állású személyei értékpapír-tulajdonának változására,

c) saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változásra,

d) a Tpt. szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a bejelentésre kötelezetthez érkező tájékoztatásra,

e) az értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésére, kivezetésére, átvezetésére

vonatkozó adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a 3. melléklet szerinti kibocsátói törzsadatoknak az ott meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokon történő bejelentésével teljesíti az MNB részére.

(6) *  A biztosító, valamint a biztosításközvetítő a biztosításközvetítők Bit. szerinti felügyeleti nyilvántartásához a Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét az MNB internetes honlapján keresztül elérhető „Biztosításközvetítői nyilvántartás” megnevezésű internetes alkalmazás útján teljesíti az MNB részére.

4. § (1) A bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettsége − a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától az MNB engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

(2) A rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségét

a) a PEKMI e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató jogállásának megszűnéséig,

b) az utalványkibocsátó és a fióktelepként működő bejelentésre kötelezett a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig

teljesíti.

(3) A bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét − a (4) bekezdésben foglalt kivétellel − első alkalommal az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül teljesíti.

(4) Az utalványkibocsátó és a fióktelepként működő bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét első alkalommal a működésének megkezdésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

5. § (1) A bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1., illetve 2. mellékletben az egyes adatkörökre meghatározott gyakorisággal és határidőben teljesíti.

(2) A bejelentésre kötelezett a 3. melléklet szerinti kibocsátói törzsadatokat a Tpt.-ben megjelölt határidőben küldi meg az MNB részére.

(3) *  A biztosító, valamint a biztosításközvetítő a biztosításközvetítők Bit. szerinti felügyeleti nyilvántartásához a Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a Bit.-ben megjelölt határidőben teljesíti az MNB részére.

(4) A bejelentésre kötelezett, amennyiben a rá irányadó szakágazati törvény alapján az érintett adatkör megváltoztatásához az MNB előzetes engedélye, majd az engedélyező határozatot követő változás-bejelentés szükséges, illetve amennyiben a vonatkozó MNB rendelet formanyomtatvány általi bejelentési kötelezettséget ír elő, kizárólag az 1. mellékletben jelzett egyes adatkörök változását jelentheti be e rendelet szerint.

6. § (1) Az MNB - a 3. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével - a bejelentési kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel az 1-3. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek.

(2) Ha az MNB megállapítja, hogy a bejelentés módosítást vagy dokumentummal történő alátámasztást igényel, ennek teljesítésére a bejelentésre kötelezettet felszólítja. A bejelentésre kötelezett a módosított bejelentését, illetve az alátámasztó dokumentumok megküldését egy megismételt bejelentés formájában, az 1-3. melléklet szerinti elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával, 2 munkanapon belül teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelő rovatban meg kell jelölni a bejelentés megismételt jellegét.

(3) Ha a bejelentésre kötelezett önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a korábban megtett bejelentés módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezettnek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a megismételt bejelentést megtennie.

(4) A bejelentésre kötelezett az MNB felhívására a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a bejelentési kötelezettség esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles az MNB rendelkezésére bocsátani.

7. § (1) A bejelentésre kötelezett - a 3. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével - a bejelentési kötelezettség teljesítésének technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(2) Az akadályoztatás oka lehet különösen

a) a bejelentésre kötelezettnek a bejelentési kötelezettség teljesítésére használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége,

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,

c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a bejelentésre kötelezett az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez - az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll - mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

(5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

(6) Ha a bejelentésre kötelezett az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadályoztatás megszűnéséig a bejelentést az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be az MNB részére.

(7) A jelen § alkalmazásában

1. akadályoztatás: a bejelentésre kötelezett érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében a bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

2. felhasználó: a bejelentésre kötelezett nevében eljáró természetes személy;

3. üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

8. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

9. § *  A hitelintézet, a hitelintézeti fióktelep, a pénzügyi vállalkozás és a pénzügyi vállalkozás fióktelepe a 2. melléklet 1. pontjában foglalt „Összefoglaló tábla” megnevezésű táblázat 1. sora szerinti „Pénzpiaci közvetítők bejelentése” megnevezésű adatkörnek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról szóló 1/2017. (II. 10.) MNB rendelet 2. melléklet 3.1. pontjával megállapított „Közvetített szolgáltatások típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]” megnevezésű adatait (HTPK1xxxx263-HPTPK1xxxx26392 és HTPK1xxxx363- HPTPK1xxxx36392 kódú sorok) a 2017. február 15-ét megelőzően létesített pénzügyi közvetítői jogviszonyai tekintetében a 2017. február 15-ei állapotra vonatkozóan 2017. március 15-ig bejelenti az MNB-nek.

1. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez * 

Általános törzsadatok

1. Az általános törzsadatok adatköreinek összefoglaló táblája

Adatkör kódja Adatkör megnevezése
1 KTA1 Intézményi alapadatok
2 KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak
3 KTA3 Befolyással rendelkezők
4 KTA4 Könyvvizsgáló
5 KTA5 Kiszervezés/megbízás
6 KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr

2. Az általános törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök

2.1. KTA1 Intézményi alapadatok (PA esetén nem töltendő ki)
KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság Bejelentésre kötelezett
KTA101 Az intézmény teljes neve ENV HIT
F KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF
V E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA102 Az intézmény rövid neve ENV HIT
F KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF
V E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA103 Névváltozás időpontja ENV HIT
V E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA104 Cégforma/Ágazat (pénztárak esetében) ENV HIT
V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA105 Törzsszám V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA106 Intézmény jogi státusza ENV HIT, PV, BIZ, FNYSZI, MP, EP, ESP, SP, OP
V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA107 Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA108 Székhely ENV HIT
F PV, KSZF, KÉ, T, BV, Á
V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA109 Levelezési cím V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA110 Telefon V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA111 Telefax V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA112 E-mail V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA113 Weblap V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA114 Cégjegyzékszám/Bírósági végzés száma V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA115 Bírósági bejegyzés kelte V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA116 Alapítás időpontja(éééé.hh.nn) V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA117 Jegyzett/Dotációs tőke összesen ENV HIT
F PV
V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, FNYSZI
KTA118 A jegyzett tőke pénzbeli értéke V, FÉ E, EF, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, FNYSZI
KTA119 Szolgáltatás/tevékenység kezdete(éééé.hh.nn) ENV E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
F U
V U, BAK, BAKF, Á, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA120 Szolgáltatás/tevékenység vége(éééé.hh.nn) ENV E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
V U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA121 Az MNB felé teljesítendő adatszolgáltatásért felelős személy neve V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA122 Mandátumának kezdete V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA123 Mandátumának vége V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA124 Telefonszáma V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA125 E-mail címe V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA126 Az MNB-vel való kapcsolattartásért felelős személy neve V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA127 Mandátumának kezdete V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA128 Mandátumának vége V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA129 Telefonszáma V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA130 E-mail címe V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA131 Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó neve V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA132 Mandátumának kezdete V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA133 Mandátumának vége V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA134 Telefonszáma V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA135 E-mail címe V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA136 Hivatalos levél címzettjének neve V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA137 Mandátumának kezdete V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
KTA138 Mandátumának vége V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA139 Telefonszáma V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA140 E-mail címe V, FÉ E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
KTA150 Jogalany-azonosító (a továbbiakban: LEI-kód) V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
Az intézmény LEI-kód kibocsátója V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
LEI-kód beszerzésének dátuma V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
LEI-kód lejáratának dátuma V E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
2.2. KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak (BK és PA esetén nem töltendő ki)
2.2.1. Gyakoriság
ENV Pénzpiac E, HIT, HITF, PI, PV, PVF
Tőkepiac BV, BVF
Biztosítási piac BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB
Pénztári piac FNYSZI
Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, T
Pénztári piac MP, EP, SP, OP
V Pénzpiac EF, PIF, U
Tőkepiac BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB
Pénztári piac MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI
Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB
Pénztári piac MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
2.2.2. KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak adatai
KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság
KTA201 Bejelentés oka FÉ, V
KTA202 Engedélyköteles tisztség esetén az engedély száma FÉ, V
KTA203 Engedély-, bejelentésköteles tisztség esetén az engedély, nyilvántartásba vétel iktatószáma FÉ, V
KTA203 Név FÉ, V
KTA204 Születési név FÉ, V
KTA205 Anyja neve (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA206 Születési helye (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA207 Születési ideje (éééé.hh.nn) (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA208 Személyi igazolvány száma (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA209 Útlevélszám (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA210 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA211 Egyéb azonosító dokumentum száma (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA212 Állampolgársága (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA213 Legmagasabb iskolai végzettsége (csak BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BK esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA214 Lakcíme FÉ, V
KTA215 Tisztség megnevezése/Alkalmazotti pozíció megnevezése FÉ, V
KTA216 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA217 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA218 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA219 Első számú vezető (BK, OP, MP, EP, ESP, SP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA220 Vezető tisztségviselő/Vezető beosztásúnak minősülő tisztség FÉ, V
KTA221 Képviseleti joggal rendelkezik (BK, OP, MP, EP, ESP, SP, FNYSZI töltendő ki) FÉ, V
KTA222 Cégjegyzési joggal rendelkezik (BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA223 Tisztség betöltésének alapja (PK, BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA224 Az intézmény alkalmazottja FÉ, V
KTA225 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme (csak MP, OP, SP, EP, ESP esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA226 Mentesítés kezdő időpontja (csak MP, OP, SP, ESP, EP esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA227 Mentesítés végének időpontja (csak MP, OP, SP, ESP, EP esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA228 Tisztségviselő email címe (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA229 Tisztségviselő telefonos elérhetősége (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
2.3. KTA3 Befolyással rendelkezők
2.3.1. Gyakoriság
ENV Pénzpiac HIT, PV
Tőkepiac BAK, BV, T, KSZF, KÉ
Biztosítási piac BIZ, KB
Tőkepiac BAK, BAKF, BV
Biztosítási piac BIZ, KB
Pénztári piac FNYSZI
V Pénzpiac E, HIT, PI, PV, PEKMI, U
Tőkepiac BAK, BAKF, BV
Biztosítási piac BIZ, KB
Pénztári piac MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
Pénzpiac E, HIT, PI, PV, PEKMI,
Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB
Pénztári piac FNYSZI
2.3.2. KTA3 Befolyással rendelkezők adatai
KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság
KTA3A Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló természetes személy)
KTA3A01 Befolyásoló természetes személy neve FÉ, V
KTA3A02 Születési név FÉ, V
KTA3A03 Születési helye FÉ, V
KTA3A04 Születési ideje (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3A05 Anyja neve FÉ, V
KTA3A06 Lakcím FÉ, V
KTA3B01 Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás
KTA3B02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3B03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3B04 Tulajdoni rész (%) FÉ, V
KTA3B05 Tulajdoni rész (Ft) FÉ, V
KTA3B06 Értékpapír neve FÉ, V
KTA3B07 Értékpapír ISIN azonosítója FÉ, V
KTA3B08 Értékpapír mennyisége (db) FÉ, V
KTA3B09 Szavazati jog (%) FÉ, V
KTA3C01 Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás
KTA3C02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3C03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3C04 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai FÉ, V
KTA3C05 Név FÉ, V
KTA3C06 Törzsszám FÉ, V
KTA3C07 Székhely FÉ, V
KTA3C08 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdoni része (%) FÉ, V
KTA3C09 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%) FÉ, V
KTA3D01 Befolyás típusa: Közeli hozzátartozón keresztüli közvetett befolyás
KTA3D02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3D03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3D04 A közeli hozzátartozó adatai FÉ, V
KTA3D05 Név FÉ, V
KTA3D06 Születési helye FÉ, V
KTA3D07 Születési ideje (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3D08 Anyja neve FÉ, V
KTA3D09 Lakcím FÉ, V
KTA3D10 Közeli hozzátartozó tulajdoni része (Ft) FÉ, V
KTA3D11 Közeli hozzátartozó tulajdoni része (%) FÉ, V
KTA3D12 Közeli hozzátartozó szavazati joga (%) FÉ, V
KTA3E01 Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás
KTA3E02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3E03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3E04 A megállapodásban részes másik fél adatai FÉ, V
KTA3E05 Átadó vagy átvevő FÉ, V
KTA3E06 Név FÉ, V
KTA3E07 Születési helye FÉ, V
KTA3E08 Születési ideje (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3E09 Anyja neve FÉ, V
KTA3E10 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA3E11 Székhely/Lakcím FÉ, V
KTA3E12 Átadott/átvett szavazat mértéke (%) FÉ, V
KTA3F01 Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás
KTA3F02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3F03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3F04 Megállapodó fél adatai FÉ, V
KTA3F05 Név FÉ, V
KTA3F06 Születési helye FÉ, V
KTA3F07 Születési ideje (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3F08 Anyja neve FÉ, V
KTA3F09 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA3F10 Székhely/Lakcím FÉ, V
KTA3F11 A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%) FÉ, V
KTA3G01 Egyéb befolyás FÉ, V
KTA3G02 Befolyás jogalapja FÉ, V
KTA3H01 Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló nem természetes személy)
KTA3H02 Befolyásoló neve FÉ, V
KTA3H03 Törzsszám FÉ, V
KTA3H04 Székhely FÉ, V
KTA3I01 Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás
KTA3I02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3I03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3I04 Tulajdoni rész (%) FÉ, V
KTA3I05 Tulajdoni rész (Ft) FÉ, V
KTA3I06 Értékpapír neve FÉ, V
KTA3I07 Értékpapír ISIN azonosítója FÉ, V
KTA3I08 Értékpapír mennyisége FÉ, V
KTA3I09 Szavazati jog (%) FÉ, V
KTA3J01 Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás
KTA3J02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3J03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3J04 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai FÉ, V
KTA3J05 Név FÉ, V
KTA3J06 Törzsszám FÉ, V
KTA3J07 Székhely FÉ, V
KTA3J08 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdona (%) FÉ, V
KTA3J09 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%) FÉ, V
KTA3K01 Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás
KTA3K02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3K03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3K04 A megállapodásban részes másik fél adatai FÉ, V
KTA3K05 Átadó vagy átvevő FÉ, V
KTA3K06 Név FÉ, V
KTA3K07 Születési helye FÉ, V
KTA3K08 Születési ideje (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3K09 Anyja neve FÉ, V
KTA3K10 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA3K11 Székhely/ Lakcím FÉ, V
KTA3K12 Átadott/átvett szavazat mértéke (%) FÉ, V
KTA3L01 Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás
KTA3L02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3L03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) FÉ, V
KTA3L04 Megállapodó fél adatai FÉ, V
KTA3L05 Név FÉ, V
KTA3L06 Születési helye FÉ, V
KTA3L07 Születési ideje (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA3L08 Anyja neve FÉ, V
KTA3L09 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA3L10 Székhely/Lakcím FÉ, V
KTA3L11 A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%) FÉ, V
KTA3M01 Befolyás típusa: Egyéb befolyás FÉ, V
KTA3M02 Befolyás jogalapja FÉ, V
2.4. KTA4 Könyvvizsgáló (PA, BK esetén nem töltendő ki)
2.4.1. Gyakoriság
F Pénzpiac E, PI, PV
Tőkepiac Á, BV
Pénztári piac MP
V Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U
Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KB
Pénztári piac MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI
Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U
Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY
Pénztári piac MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI
2.4.2. KTA4 Könyvvizsgáló adatai
KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság
KTA4A01 Könyvvizsgáló társaság neve FÉ, V
KTA4A02 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4A03 Megbízás vége (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4A04 Törzsszám FÉ, V
KTA4A05 Székhely FÉ, V
KTA4A06 Telefon FÉ, V
KTA4A07 Telefax FÉ, V
KTA4A08 E-mail FÉ, V
KTA4A09 Weblap FÉ, V
KTA4A10 Kamarai tagság száma FÉ, V
KTA4A11 Kamarai státusz FÉ, V
KTA4A12 Pénzügyi intézményi minősítés száma FÉ, V
KTA4A13 Biztosítási minősítés száma FÉ, V
KTA4A14 Pénztári minősítés száma FÉ, V
KTA4A15 Befektetési vállalkozási minősítés száma FÉ, V
KTA4A16 IFRS minősítés száma FÉ, V
KTA4A17 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4A18 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak OP, MP, SP,ESP, EP, BV, FNYSZI esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA4B01 Könyvvizsgáló személy neve
KTA4B02 Megbízás kezdete (ééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4B03 Megbízás vége (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4B04 Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4B05 Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4B06 Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4B07 Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4B08 Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4B09 Kamarai tagság száma FÉ, V
KTA4B10 Kamarai státusz FÉ, V
KTA4B11 Pénzügyi intézményi minősítés száma FÉ, V
KTA4B12 Biztosítási minősítés száma FÉ, V
KTA4B13 Pénztári minősítés száma FÉ, V
KTA4B14 Befektetési vállalkozási minősítés száma FÉ, V
KTA4B15 IFRS minősítés száma FÉ, V
KTA4B16 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4B17 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak MP, OP, SP, EP, ESP, BV, FNYSZI esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA4B18 Könyvvizsgáló elérhetősége (telefonszáma vagy e-mail címe) FÉ, V
KTA4C01 Helyettes könyvvizsgáló személy neve (MP, OP, SP, EP, ESP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4C02 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4C03 Megbízás vége (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4C04 Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4C05 Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4C06 Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4C07 Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4C08 Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA4C09 Kamarai tagság száma FÉ, V
KTA4C10 Kamarai státusz FÉ, V
KTA4C11 Pénzügyi intézményi minősítés száma FÉ, V
KTA4C12 Biztosítási minősítés száma FÉ, V
KTA4C13 Pénztári minősítés száma FÉ, V
KTA4C14 Befektetési vállalkozási minősítés száma FÉ, V
KTA4C15 IFRS minősítés száma FÉ, V
KTA4C16 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA4C17 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak BV esetén töltendő ki) FÉ, V
2.5. KTA5 Kiszervezés/Megbízás
2.5.1. Gyakoriság
F Pénzpiac E, HIT, PI, PV
Tőkepiac Á, BAK, BV
V Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI
Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF, T
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB
Pénztári piac MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI
Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB
Pénztári piac MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI
2.5.2. KTA5 Kiszervezés/Megbízás adatok
KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság
KTA5A01 Kiszervezés/Megbízás (OP, MP, EP, SP, ESP, FNYSZI esetében töltendő ki) FÉ, V
KTA5A02 Kiszervezett tevékenységet végző intézmény/Megbízott intézmény (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) neve FÉ, V
KTA5A03 Törzsszám FÉ, V
KTA5A04 Székhely FÉ, V
KTA5A05 Telefon FÉ, V
KTA5A06 Telefax FÉ, V
KTA5A07 E-mail FÉ, V
KTA5A08 Weblap FÉ, V
KTA5A09 Kiszervezett tevékenység megnevezése/Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA5A10 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA5A11 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA5B01 Kiszervezett tevékenységet végző egyéni vállalkozó/Kiszervezett tevékenységet végző személy neve (BAK, BV, OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) / Megbízott személy neve (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA5B02 Születési neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA5B03 Adószám (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA5B04 Anyja neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA5B05 Születési helye (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA5B06 Születési ideje (éééé.hh.nn) (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA5B07 Lakcím (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) FÉ, V
KTA5B08 Kiszervezett tevékenység megnevezése/Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) FÉ, V
KTA5B09 Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) FÉ, V
KTA5B10 Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn) FÉ, V
2.6. KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr (OP, SP, MP, EP, ESP esetén nem kötelezően töltendő ki)
2.6.1. Gyakoriság
FÉ/V Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI
ENV Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF
Pénztári piac OP, SP, MP, EP, ESP,
Biztosítási piac BIZ
2.6.2. KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr adatai
KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság
KTA6A01 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr neve FÉ, V
KTA6A02 Foglalkoztatási jogviszony jellege (megbízás/munkaviszony)
KTA6A03 Foglalkoztatási jogviszony tartamának jellege (határozott, határozatlan idejű)
KTA6A04 Foglalkoztatási jogviszony kezdete FÉ, V
KTA6A05 Foglalkoztatási jogviszony vége FÉ, V

3. A 2. pontban előforduló rövidítések magyarázata

Gyakoriság Féléves a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
Változás esetén V a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül
Engedélyezési eljárás és azt követő változásbejelentés ENV amennyiben a bejelentésre kötelezettre irányadó szakágazati jogszabály alapján az érintett adatkör megváltoztatásához az MNB előzetes engedélye, majd az engedélyező határozatot követő változás-bejelentés szükséges (ez utóbbi a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül)
Formanyomtatványon való bejelentés F amennyiben a vonatkozó MNB rendelet formanyomtatvány általi bejelentési kötelezettséget ír elő
Bejelentésre kötelezett Pénzpiac
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény E
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe EF
Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás) HIT
Hitelintézeti fióktelep HITF
Pénzforgalmi intézmény PI
Pénzforgalmi intézmény fióktelepe PIF
Pénzpiaci alkusz PA
Pénzügyi vállalkozás PV
Pénzügyi vállalkozás fióktelepe PVF
Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény PEKMI
Utalványkibocsátó U
Tőkepiac
Árutőzsdei szolgáltató Á
Befektetési alapkezelő BAK
Befektetési alapkezelő fióktelepe BAKF
Befektetési vállalkozás BV
Befektetési vállalkozás fióktelepe BVF
Központi értéktár
Központi szerződő fél KSZF
Tőzsde T
Biztosítási piac
Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, szövetkezet, európai részvénytársaság) BIZ
Biztosító nagyegyesület NAGYEGY
Kisbiztosító-egyesület KISEGY
Biztosító fióktelep BIZF
Kisbiztosító KB
Biztosításközvetítő (biztosítási többes ügynök, biztosítási alkusz) BK
Pénztári piac
Magánnyugdíjpénztár MP
Önkéntes kölcsönös egészségpénztár EP
Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár SP
Egészség- és önsegélyező pénztár ESP
Önkéntes nyugdíjpénztár OP
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény FNYSZI

2. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez * 

Speciális törzsadatok

1. Összefoglaló tábla

Adatkör kódja Adatkör megnevezése Bejelentésre kötelezett Bejelentési gyakoriság Bejelentési határidő
1 HPTPK Pénzpiaci közvetítők bejelentése HIT, HITF, PV, PVF V a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül
2 KTAPK Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése PA V a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül
3 KTBIZ Biztosítók speciális adatai BIZ, KISEGY, NAGYEGY, KB V a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül
4 KTBI Biztosító egyesületek speciális törzsadatai KISEGY, NAGYEGY V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
5 KTBK Biztosítási többes ügynök és biztosítási alkusz
(biztosításközvetítők)
speciális törzsadatai
BK V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
6 KTPT Pénztárak speciális törzsadatai EP, ESP, SP, OP, MP V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
7 KTFNY Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai FNYSZI V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
az éves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
8 KTBV Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozások fióktelepe speciális törzsadatai BV, BVF, befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező HIT és HITF V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
9 KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi vállalkozások fióktelepei speciális törzsadatai HIT, HITF, PV, PVF V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig
10 KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai E, PI, PEKMI, EF, PIF V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a tárgyév december 30-ig

2. Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések tartalma

2.1. Bejelentésre kötelezett
Bejelentésre kötelezett Pénzpiac
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény E
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe EF
Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás) HIT
Hitelintézeti fióktelep HITF
Pénzforgalmi intézmény PI
Pénzforgalmi intézmény fióktelepe PIF
Pénzpiaci alkusz PA
Pénzügyi vállalkozás PV
Pénzügyi vállalkozás fióktelepe PVF
Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény PEKMI
Tőkepiac
Befektetési vállalkozás BV
Befektetési vállalkozás fióktelepe BVF
Biztosítási piac
Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, európai részvénytársaság, szövetkezet) BIZ
Biztosító nagyegyesület NAGYEGY
Kisbiztosító-egyesület KISEGY
Kisbiztosító KB
Biztosításközvetítő (biztosítási többes ügynök, biztosítási alkusz) BK
Pénztári piac
Magánnyugdíjpénztár MP
Önkéntes kölcsönös egészségpénztár EP
Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár SP
Egészség- és önsegélyező pénztár ESP
Önkéntes nyugdíjpénztár OP
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény FNYSZI
2.2. Gyakoriság
ENV
(Engedélyezési eljárás és azt követő változásbejelentés)
Pénzpiac E, HIT, HITF, PI, PV, PVF
Biztosítási piac BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB
Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, T
Pénztári piac MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
V
(Változás esetén)
Pénzpiac EF, PIF, U
Tőkepiac BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ
Biztosítási piac BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB
Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

(Féléves)
Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI
Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF
Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB
Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

3. A speciális törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök

3.1. HPTPK Pénzpiaci közvetítők bejelentése (HIT, HITF, PV, PVF) HPTPK Pénzpiaci közvetítők adatai

HPTPK1xxxx1 Pénzpiaci közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz

HPTPK1xxxx11 Megbízó pénzügyi intézmény neve

HPTPK1xxxx12 Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma

HPTPK1xxxx2 Pénzpiaci közvetítő adatai [Megbízó alatt első szinten álló szereplő, két- és háromelemű lánc esetén közvetítő, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó három- vagy négyelemű lánc esetén pénzügyi intézményi közvetítő (pénzügyi intézmény/biztosító)]

HPTPK1xxxx21 Közvetítő/pénzügyi intézményi közvetítő neve

HPTPK1xxxx22 Közvetítő/pénzügyi intézményi közvetítő törzsszáma

HPTPK1xxxx23 Székhelye

HPTPK1xxxx231 Irányítószám

HPTPK1xxxx232 Város

HPTPK1xxxx233 Utca, házszám, emelet, ajtó

HPTPK1xxxx234 Ország

HPTPK1xxxx24 Tevékenység végzésére szolgáló iókok, telephelyek száma (db)

HPTPK1xxxx251 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx252 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx261 Közvetítő típusa

HPTPK1xxxx262 Közvetítő státusza

HPTPK1xxxx263 Közvetített szolgáltatás típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]

HPTPK1xxxx2631 Fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx26311 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26312 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2632 Nem fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx26321 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26322 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2633 Fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx26331 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26332 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2634 Nem fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx26341 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26342 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2635 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a izetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is

HPTPK1xxxx26351 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26352 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2636 Áruhitel

HPTPK1xxxx26361 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26362 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2637 Betét és izetési számla (bankszámla)

HPTPK1xxxx26371 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26372 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2638 Behajtás, követeléskezelés

HPTPK1xxxx26381 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26382 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx2639 Egyéb tevékenység

HPTPK1xxxx26391 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx26392 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx264 Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők és jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők esetén töltendő ki.)

HPTPK1xxxx271 Pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles), pénzpiaci többes kiemelt közvetítő, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve jelzáloghitel közvetítő kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai

HPTPK1xxxx2711 Határozat száma

HPTPK1xxxx2712 Engedély kelte (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő - háromelemű lánc esetén közvetítői alvállalkozó, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó három- vagy négyelemű lánc esetén közvetítő)

HPTPK1xxxx31 Közvetítő/Pénzpiaci közvetítői alvállalkozó neve

HPTPK1xxxx32 Közvetítő/Pénzpiaci közvetítői alvállalkozó törzsszáma

HPTPK1xxxx33 Székhelye

HPTPK1xxxx331 Irányítószám

HPTPK1xxxx332 Város

HPTPK1xxxx333 Utca, házszám, emelet, ajtó

HPTPK1xxxx334 Ország

HPTPK1xxxx34 Tevékenység végzésére szolgáló iókok, telephelyek száma (db)

HPTPK1xxxx351 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx352 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx361 Közvetítő típusa

HPTPK1xxxx362 Közvetítő státusza

HPTPK1xxxx363 Közvetített szolgáltatás típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]

HPTPK1xxxx3631 Fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx36311 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36312 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3632 Nem fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx36321 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36322 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3633 Fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)

HPTPK1xxxx36331 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36332 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3634 Nem fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás

HPTPK1xxxx36341 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36342 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3635 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a izetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is

HPTPK1xxxx36351 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36352 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3636 Áruhitel

HPTPK1xxxx36361 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36362 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3637 Betét és izetési számla (bankszámla)

HPTPK1xxxx36371 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36372 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3638 Behajtás, követeléskezelés

HPTPK1xxxx36381 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36382 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx3639 Egyéb tevékenység

HPTPK1xxxx36391 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx36392 Érvényesség vége (ééééhhnn)

HPTPK364 Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők és jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők esetén töltendő ki.)

HPTPK371 Pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles), pénzpiaci többes kiemelt közvetítő, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve jelzáloghitel közvetítő kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai

HPTPK3711 Határozat száma

HPTPK3712 Engedély kelte (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx4 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó négyelemű lánc esetén a pénzpiaci közvetítői alvállalkozó)

HPTPK1xxxx41 Közvetítői alvállalkozó neve

HPTPK1xxxx42 Közvetítői alvállalkozó törzsszáma

HPTPK1xxxx43 Székhelye

HPTPK1xxxx431 Irányítószám

HPTPK1xxxx432 Város

HPTPK1xxxx433 Utca, házszám, emelet, ajtó

HPTPK1xxxx434 Ország

HPTPK1xxxx44 Tevékenység végzésére szolgáló iókok, telephelyek száma (db)

HPTPK1xxxx451 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx452 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

HPTPK1xxxx461 Közvetítő típusa

HPTPK1xxxx462 Közvetítő státusza

PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

PKTEV1xxxx1 Közvetítő neve

PKTEV1xxxx2 Törzsszáma

PKTEV1xxxx31 Irányítószám

PKTEV1xxxx32 Város/Község

PKTEV1xxxx33 Közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó

PKTEV1xxxx34 Ország

PKTEV1xxxx41 Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)

PKTEV1xxxx42 Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)

PKVEZ Független közvetítők, jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők vezető állású személyei

PKVEZ1xxxx1 Közvetítő neve

PKVEZ1xxxx2 Törzsszáma

PKVEZ1xxxx301 Vezető állású személy neve

PKVEZ1xxxx302 Anyja neve

PKVEZ1xxxx303 Születési helye

PKVEZ1xxxx304 Születési ideje (ééééhhnn)

PKVEZ1xxxx305 Vezető beosztásúnak minősülő tisztség megnevezése

PKVEZ1xxxx3051 Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)

PKVEZ1xxxx3052 Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)

3.2. KTAPK Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése

KTAPK1 Pénzpiaci közvetítők adatai

KTAPK101 Pénzpiaci közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz

KTAPK102 Alkusz neve

KTAPK103 Alkusz törzsszáma

KTAPK104 Pénzpiaci közvetítő adatai (Alkusz alatt álló szereplő)

KTAPK105 Közvetítő neve

KTAPK106 Törzsszáma

KTAPK107 Székhelye

KTAPK108 Tevékenység végzésére szolgáló iókok, telephelyek száma (db)

KTAPK109 Pénzpiaci szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTAPK110 Pénzpiaci szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)

KTAPK111 Közvetítő típusa

KTAPK112 Közvetítő státusza

KTAPK2 Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KTAPK201 Közvetítő neve

KTAPK202 Törzsszáma

KTAPK203 Tevékenység helye

KTAPK204 Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)

KTAPK205 Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)

3.3. KTBIZ Biztosítók speciális adatai

KTBIZ101 Számlavezető intézmény neve

KTBIZ102 Pénzforgalmi számla száma

KTBIZ103 Számlanyitás dátuma

KTBIZ104 Számla megszüntetésének dátuma

KTBIZ105 Letétkezelő intézmény neve

KTBIZ106 Befektetési számla száma

KTBIZ107 Számlanyitás dátuma

KTBIZ108 Számla megszüntetésének dátuma

3.4. KTBI Biztosító egyesületek speciális törzsadatai

KTBI101 Éves átlagos taglétszám

3.5. KTBK Biztosításközvetítők speciális törzsadatai

KTBK1 Intézményi alapadatok

KTBK101 Külföldi iók neve

KTBK102 Külföldi iók címe

KTBK103 Külföldi képviselet neve

KTBK104 Külföldi képviselet címe

KTBK105 Egyéb tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely címe

KTBK2 Tulajdoni részesedés más biztosításközvetítőben

KTBK201 Tulajdonolt intézmény adatai

KTBK202 Tulajdonolt intézmény neve

KTBK203 Törzsszám

KTBK204 Székhely

KTBK205 Tulajdonszerzés időpontja

KTBK206 Tulajdon megszűnésének időpontja

KTBK207 Tulajdoni rész (%)

KTBK208 Tulajdoni rész (Ft)

3.6. KTPT Pénztárak speciális törzsadatai

KTPT1 Intézményi alapadatok

KTPT101 Pénztárt alapító intézmény neve

KTPT102 Törzsszám

KTPT103 Székhely

KTPT104 Tevékenység típusa

KTPT105 Kiegészítő vállalkozási tevékenység

KTPT106 Számlavezető intézmény neve

KTPT107 Törzsszám

KTPT108 Pénzforgalmi számla száma

KTPT109 Számlanyitás dátuma

KTPT110 Számla megszüntetésének dátuma

KTPT2 Jogutódlás adatok

KTPT201 Bejelentő intézmény neve

KTPT202 Törzsszám

KTPT203 Érintett intézmény szerepe

KTPT204 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

KTPT205 Átalakulás napja

KTPT206 Jogutódlás típusa

KTPT207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve

KTPT208 Törzsszám

KTPT209 Székhelye

KTPT210 Másik érintett intézmény szerepe

KTPT211 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

KTPT3 Telephely, iók, kirendeltség adatok

KTPT301 Telephely neve

KTPT302 Címe

KTPT303 Telefon

KTPT304 Telefax

KTPT305 E-mail

KTPT306 Weblap

KTPT307 Tevékenység megkezdésének időpontja

KTPT308 Tevékenység befejezésének időpontja

KTPT4 Pénztár tagdíjmegosztása

KTPT41 Fedezeti tartalék/alap

KTPT411 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT412 Megosztás elve

KTPT413 Értéksáv alsó határa

KTPT414 Értéksáv felső határa

KTPT415 Érvényesség kezdete

KTPT416 Érvényesség vége

KTPT42 Működési tartalék/alap

KTPT421 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT422 Megosztás elve

KTPT423 Értéksáv alsó határa

KTPT424 Értéksáv felső határa

KTPT425 Érvényesség kezdete

KTPT426 Érvényesség vége

KTPT43 Likviditási tartalék/alap

KTPT431 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT432 Megosztás elve

KTPT433 Értéksáv alsó határa

KTPT434 Értéksáv felső határa

KTPT435 Érvényesség kezdete

KTPT436 Érvényesség vége

KTPT44 Egyéb tartalék/alap

KTPT441 Tagdíj-megosztási arány (%)

KTPT442 Megosztás elve

KTPT443 Értéksáv alsó határa

KTPT444 Értéksáv felső határa

KTPT445 Érvényesség kezdete

KTPT446 Érvényesség vége

3.7. KTFNY Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai

KTFNY1 Intézményi alapadatok

KTFNY101 Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapítója

KTFNY102 Törzsszám

KTFNY103 Székhely

KTFNY104 Számlavezető intézmény neve

KTFNY105 Törzsszám

KTFNY106 Pénzforgalmi számla száma

KTFNY107 Számlanyitás dátuma (ééééhhnn)

KTFNY108 Számla megszüntetésének dátuma (ééééhhnn)

KTFNY2 Jogutódlás adatok (átalakulás, egyesülés, szétválás esetén töltendő ki)

KTFNY201 Bejelentő intézmény neve

KTFNY202 Törzsszám

KTFNY203 Érintett intézmény szerepe (Jogelőd)

KTFNY204 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja

KTFNY205 Átalakulás, egyesülés, szétválás napja

KTFNY206 Jogutódlás típusa

KTFNY207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve

KTFNY208 Törzsszám

KTFNY209 Székhelye

KTFNY210 Másik érintett intézmény szerepe (Jogutód)

KTFNY211 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja

KTFNY3 Telephely adatok

KTFNY301 Telephely neve

KTFNY302 Címe

KTFNY303 Telefon

KTFNY304 Telefax

KTFNY305 E-mail

KTFNY306 Weblap

KTFNY307 Tevékenység megkezdésének időpontja

KTFNY308 Tevékenység befejezésének időpontja

3.8. KTBV Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

KTBV101 KELER kód

KTBV102 KELER kód 2

KTBV103 BEVA tagság kezdete (ééééhhnn) (BV esetén töltendő ki)

KTBV104 Intézmény típus (csak BVF esetén töltendő ki)

3.9. KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

KTHPV1 Telephelyek száma

KTHPV101 Belföld

KTHPV102 Budapest

KTHPV103 Vidéki város

KTHPV104 Egyéb település

KTHPV105 Külföld

KTHPV2 Szervezeti tagság kezdete (csak HIT esetén töltendő ki)

KTHPV201 OBA (ééééhhnn)

KTHPV202 Bankszövetség (ééééhhnn)

KTHPV203 Integrációs Szervezet (ééééhhnn)

3.10. KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai

KTPI1 Telephelyek száma

KTPI101 Belföld

KTPI102 Budapest

KTPI103 Vidéki város

KTPI104 Egyéb település

KTPI105 Külföld

KTPI2 Intézményi alapadatok

KTPI201 Főtevékenységi kör

KTPI202 TEÁOR kód

KTPI203 Megnevezés

KTPI204 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTPI205 Tevékenység vége (ééééhhnn)

KTPI206 Egyéb tevékenységi kör

KTPI207 TEÁOR kód

KTPI208 Megnevezés

KTPI209 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTPI210 Tevékenység vége (ééééhhnn)

KTPI211 Pénzforgalmi szolgáltatás

KTPI212 Megnevezés [Hpt. 6. § 87. pont a)-g) alpontjai szerinti megnevezés]

KTPI213 Pénzforgalmi szolgáltatás kezdete (ééééhhnn)

KTPI214 Pénzforgalmi szolgáltatás vége (ééééhhnn)

KTPI215 Elektronikus pénz kibocsátás

KTPI216 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)

KTPI217 Tevékenység vége (ééééhhnn)

3. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Kibocsátói törzsadatok

KTNYK Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó

KTNYK1 Kibocsátó vezető állású személyében bekövetkezett változás és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége

KTNYK101 Név

KTNYK102 Születési név

KTNYK103 Anyja neve

KTNYK104 Születési hely

KTNYK105 Születési idő (éééé.hh.nn.)

KTNYK106 Lakcím

KTNYK107 Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok

KTNYK108 Értékpapír megnevezése

KTNYK109 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK110 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány

KTNYK2 Kibocsátó vezető állású személyének értékpapír-tulajdon változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból

KTNYK201 Név

KTNYK202 Születési név

KTNYK203 Anyja neve

KTNYK204 Születési hely

KTNYK205 Születési idő (éééé.hh.nn.)

KTNYK206 Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok

KTNYK207 Értékpapír megnevezése

KTNYK208 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK209 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állományában bekövetkezett változás

KTNYK210 Változás időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK211 Mennyiség

KTNYK212 Árfolyam

KTNYK213 Ügylet pénzneme

KTNYK214 Igénybe vett befektetési vállalkozás

KTNYK215 Teljes neve

KTNYK216 Törzsszám

KTNYK217 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állománya az ügyletet követően

KTNYK3 A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás

KTNYK301 Értékpapír megnevezése és fajtája

KTNYK302 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK303 A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás

KTNYK304 Ügyletkötés jellege

KTNYK305 Ügyletkötés dátuma (éééé.hh.nn.)

KTNYK306 Mennyiség

KTNYK307 Ár/Átlagár

KTNYK308 Ügylet pénzneme

KTNYK309 Ügyletkötés helye

KTNYK310 Ügyletet követően birtokolt összmennyiség

KTNYK5 A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről kibocsátóhoz érkező tájékoztatás Tpt. 55. § (2) bekezdése szerinti bejelentése

KTNYK501 Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik

KTNYK502 A bejelentés oka (1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 2. pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény)

KTNYK503 A bejelentésre kötelezett személy teljes neve

KTNYK504 A részvényes teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)

KTNYK505 Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK506 Az átlépett vagy elért küszöbérték

KTNYK507 Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén

KTNYK508 Értékpapír adatok

KTNYK509 ISIN azonosító

KTNYK510 Részvények osztálya/típusa

KTNYK511 A kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában:

KTNYK512 részvények száma osztályonként/típusonként

KTNYK513 részvények száma összesen

KTNYK514 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként

KTNYK515 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen

KTNYK516 A kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában:

KTNYK517 közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként

KTNYK518 közvetlenül birtokolt részvények száma összesen

KTNYK519 közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként

KTNYK520 közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként

KTNYK521 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen

KTNYK522 közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként

KTNYK523 közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként

KTNYK524 közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen

KTNYK525 Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan:

KTNYK526 a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa

KTNYK527 a lejárat időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK528 felhasználási/átváltási időszak/határidő

KTNYK529 az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma

KTNYK530 szavazati jogok %-a

KTNYK531 az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában

KTNYK532 szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában összesen

KTNYK533 Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után

KTNYK534 Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után

KTNYK535 Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják

KTNYK536 az ellenőrzött vállalkozás teljes neve

KTNYK537 az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma

KTNYK538 az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a

KTNYK539 Meghatalmazott útján történő szavazás esetében

KTNYK540 meghatalmazott teljes neve

KTNYK541 részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik

KTNYK542 szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma

KTNYK543 További információ

KTNYK6 A kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, kivezetése, átvezetése

KTNYK601 Értékpapír megnevezése KTNYK602 Értékpapír ISIN azonosítója

KTNYK603 Döntéssel kapcsolatos információk KTNYK604 Kivezetés/Átvezetés

KTNYK606 Azon szabályozott piac megnevezése, amelyről az értékpapír ki lesz vezetve

KTNYK607 Azon szabályozott piac megnevezése, amelyre az értékpapír át lesz vezetve

KTNYK608 Kivezetés/átvezetés tervezett időpontja (éééé.hh.nn.)

KTNYK609 Döntést tartalmazó határozat (csatolmány)

KTNYK610 Az értékpapír szabályozott piacra történő tényleges bevezetése, kivezetése

KTNYK611 Szabályozott piac megnevezése

KTNYK612 Szabályozott piacra történő bevezetés dátuma

KTNYK613 Szabályozott piacról történő kivezetés dátuma


  Vissza az oldal tetejére