A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

61/2015. (X. 21.) NFM rendelet

a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Közös szabályok

1. § (1) *  A gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási tervrészt, továbbá a beruházási tervrészt – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. § (1) bekezdés szerinti ütemezésnek megfelelően – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként és azon belül víziközmű-rendszerenként csoportosítva, fontossági sorrendben kell tervezni, azzal, hogy a fontossági sorrendet a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint azok egymáshoz való viszonyában is fel kell állítani.

(2) A gördülő fejlesztési terv – ha annak összeállítására a víziközmű-szolgáltatató kötelezett – a benyújtás esedékessége évében január 1-jén hatályos víziközmű-szolgáltatói működési engedélybe foglalt víziközmű rendszerekre terjed ki.

2. Beruházási tervrész * 

2. § (1) *  A Vhr. 90/D. § (3) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények alátámasztására az új víziközmű létesítésére, vagy már meglévő víziközművön végzett – a tárgyi eszközök mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, funkciójának, üzembiztonságának javulását eredményező – korszerűsítési tevékenységre vonatkozó beruházási tervrész I. üteme tartalmazza:

a) az átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

b) a beruházás szükségességének indokolását;

c) a műszaki leírást az előre látható környezeti hatások bemutatásával;

d) a beruházás műszaki tartalmát alátámasztó számításokat, továbbá az ivóvízberuházások esetében az illetékes népegészségügyi szerv által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terv kockázatértékelési, kockázatkezelési fejezete szerinti intézkedési tervvel való összhang bemutatását;

e) a technológiai leírást és a technológiai folyamatábrát;

f) a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízilétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó, más hatóság által kibocsátott okirat, így különösen a hatályos engedélyek és kötelezések másolatát;

g) a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízilétesítmények üzemeltetése érdekében szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számait;

h) a terv benyújtására kötelezett nyilatkozatát arról, hogy a Vhr. 90/D. § (6)–(10) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette;

i) a beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelését;

j) a várható beruházási költségek bemutatását részletes költségszámítással;

k) a tervezett beruházás pénzügyi forrásainak bemutatását, összhangban a Vhr. 90/D. § (3) bekezdésének e) pontjában előírt indokolással.

(2) *  A beruházási tervrész II. üteme tartalmazza:

a) az átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

b) az elvégzendő feladatokat, a főbb műszaki jellemzőket és a beruházás megvalósíthatóságának összefoglaló bemutatását;

c) a beruházás szükségességének indokolását;

d) a tervezett beruházásnak a vonatkozó területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel való összhangjának bemutatását;

e) az engedélyező hatóságokkal folytatott előzetes egyeztetések dokumentumait;

f) a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízilétesítmények üzemeltetése érdekében szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanokra vonatkozó előzetes összesítő adatokat;

g) a beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelését;

h) a beruházás becsült költségeinek bemutatását;

i) a tervezett beruházás pénzügyi forrásainak bemutatását, összhangban a Vhr. 90/D. § (3) bekezdésének e) pontjában előírt indokolással.

(3) *  A beruházási tervrész III. üteme tartalmazza:

a) az átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

b) az elvégzendő feladatokat, a főbb műszaki jellemzőket, a beruházás megvalósíthatóságának összefoglaló bemutatását;

c) a beruházás szükségességének indokolását;

d) ha rendelkezésre állnak, az engedélyező hatóságok beruházással összefüggő előzetes álláspontjait bemutató dokumentumokat;

e) a beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelését;

f) a beruházási költségek bemutatását előzetes költségbecsléssel;

g) a beruházás pénzügyi forrásainak bemutatását.

3. Felújítási és pótlási terv

3. § (1) A Vhr. 90/D. § (3) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények alátámasztására a meglévő víziközművek és egyes tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen vagy megközelítőleg visszaállító vagy azokat pótló – de mennyiségi vagy minőségi többletet nem eredményező – felújítási, pótlási tevékenységre vonatkozó terv I. üteme tartalmazza:

a) átnézeti helyszínrajzot a felújítási és pótlási tevékenységgel érintett víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével, a méretarány feltüntetésével;

b) a felújítás és pótlás szükségességének indokolását;

c) műszaki leírást az előre látható környezeti hatások bemutatásával;

d) a felújítás és pótlás műszaki tartalmát alátámasztó számításokat;

e) tervezett változás esetén a technológiai leírást és a technológiai folyamatábrát;

f) a felújítás és pótlás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó, más hatóság által kibocsátott okirat, így különösen a hatályos engedélyek és kötelezések másolatát,

g) a terv benyújtására kötelezett nyilatkozatát arról, hogy a Vhr. 90/D. § (7)–(10) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette;

h) a várható felújítási és pótlási költségek bemutatását részletes költségszámítással;

i) a tervezett felújítás és pótlás pénzügyi forrásainak bemutatását, összhangban a Vhr. 90/D. § (3) bekezdésének e) pontjában előírt indokolással.

(2) A felújítási, pótlási tevékenységre vonatkozó terv II. üteme tartalmazza:

a) átnézeti helyszínrajzot a felújítási és pótlási tevékenységgel érintett víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével, a méretarány feltüntetésével;

b) az elvégzendő feladatokat, a főbb műszaki jellemzőket és a felújítás, pótlás megvalósíthatóságának összefoglaló bemutatását;

c) a felújítás és pótlás szükségességének indokolását;

d) a felújítás, pótlás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelését;

e) a felújítás és pótlás becsült költségeinek bemutatását;

f) a felújítás és pótlás pénzügyi forrásainak bemutatását, összhangban a Vhr. 90/D. § (3) bekezdésének e) pontjában előírt indokolással.

(3) A felújítási, pótlási tevékenységre vonatkozó terv III. üteme tartalmazza:

a) átnézeti helyszínrajzot a felújítási és pótlási tevékenységgel érintett víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével, a méretarány feltüntetésével;

b) az elvégzendő feladatokat, a főbb műszaki jellemzőket és a felújítás, pótlás megvalósíthatóságának összefoglaló bemutatását;

c) a felújítás és pótlás szükségességének indokolását;

d) a felújítás, pótlás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelését;

e) a felújítási és pótlási költségek bemutatását előzetes költségbecsléssel;

f) a felújítás és pótlás pénzügyi forrásainak bemutatását.

4. Formai követelmények

4. § (1) A gördülő fejlesztési terv Vhr. VIII/A. fejezetében, valamint e rendelet 2. § és 3. §-ában előírt dokumentumait és az 1. és 2. melléklet szerint kitöltött táblázatot kell jóváhagyásra megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A gördülő fejlesztési tervet papír alapon egy, valamint tartós adathordozón egy példányban kell benyújtani. Az elektronikus állományok vonatkozásában a Hivatal legalább 60 nappal a benyújtási határidőt megelőzően tájékoztatást tesz közzé a honlapján arról, hogy informatikai rendszeréhez mely formátumok illeszkednek.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában tartós adathordozó az olyan digitális elektronikus vagy optikai eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő változatlan formában és minőségben való fizikai továbbítását az adat átadásáig, valamint megjelenítését, így különösen optikai és elektronikus adattárolók.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelethez

Gördülő fejlesztési terv a 20.. – 20.. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ............................................................ ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ............................................................

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ............................................................

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:............................................................

Víziközmű-rendszer kódja**:............................................................

A B C D E F G H I
Fontossági
sorrend
Beruházás
megnevezése
Vízjogi
létesítési/elvi engedély száma
Az érintett
ellátásért felelős(ök) megnevezése
Tervezett nettó költség

[eFt]
Forrás
megnevezése
Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
Kezdés Befejezés (rövid/közép/
hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Rövid X
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
...
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2. melléklet a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelethez

Gördülő fejlesztési terv a 20.. – 20.. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ............................................................ ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ............................................................

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ............................................................

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:............................................................

Víziközmű-rendszer kódja**:............................................................

A B C D E F G H I
Fontossági
sorrend
Beruházás
megnevezése
Vízjogi
üzemeltetési/ fennmaradá-
si engedély száma
Az érintett
ellátásért felelős(ök) megnevezése
Tervezett nettó költség

[eFt]
Forrás
megnevezése
Megvalósítás időtartama Tervezett
időtáv
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
Kezdés Befejezés (rövid/közép/
hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Rövid X
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
...
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód