A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi LXXI. törvény

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról * 

Az öröklési ügyben érintettek igényei határon átnyúló érvényesítésének elősegítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § E törvény hatálya az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. cikke szerinti eljárásra (a továbbiakban: megfeleltetési eljárás) terjed ki.

2. § E törvény alkalmazásában:

a) kérelmező: a Rendelet 69. cikkének (5) bekezdése szerinti magyarországi nyilvántartást vezető szerv;

b) öröklési ügyben érintett: aki a Rendelet 62. cikkének (1) bekezdése szerinti európai öröklési bizonyítvány, vagy a Rendelet hatálya alá tartozó határozat, bírósági egyezség vagy közokirat alapján a nyilvántartást vezető szervnél bejegyzés iránti kérelmet terjeszt elő.

2. A megfeleltetési eljárás lefolytatása iránti kérelem

3. § (1) Ha a kérelmező előtt folyó eljárásban (a továbbiakban: alapeljárás) a Rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetés válik szükségessé, a kérelmező haladéktalanul megfeleltetési eljárás lefolytatása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) terjeszt elő a bíróságnál. Ha az alapeljárásban hiánypótlási felhívásnak van helye, úgy a kérelmet a hiányok pótlását követően kell előterjeszteni.

(2) Nem kell kérelmet előterjeszteni, ha a kérelmező az alapeljárásra irányadó szabályok alapján azt állapítja meg, hogy az alapeljárást a megfeleltetéstől függetlenül meg kell szüntetni.

(3) *  Az eljárás lefolytatására első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

4. § (1) A kérelmet írásban kell előterjeszteni és ahhoz csatolni kell az alapeljárás iratait.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, elérhetőségét,

b) az öröklési ügyben érintett nevét, címét,

c) az alapeljárás megjelölését, és

d) annak a külföldi dologi jognak a megjelölését, amelyre nézve a megfeleltetést kérik.

(3) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg - annak tényéről - a kérelmezőnek tájékoztatnia kell az öröklési ügyben érintettet.

3. A bíróság eljárása

5. § (1) *  A bíróság megfeleltetési eljárása polgári nemperes eljárás, amelyre - ha e törvény másként nem rendelkezik - a polgári perrendtartásról szóló törvény - a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel -, továbbá a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvény bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) A bíróság a kérelem tárgyában kizárólag okiratok alapján dönt.

6. § (1) Ha a kérelem hiányos vagy más okból kiegészítésre, kijavításra szorul, a bíróság - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - hiánypótlást rendel el.

(2) *  A bíróság felhívhatja az öröklési ügyben érintettet, hogy a külföldi jog tartalmáról rendelkezésére álló adatokat, okiratokat csatolja be. Ha az öröklési ügyben érintett a felhívásban megjelölt határidőn belül a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a kérelem visszautasításának ebből az okból nincs helye, a bíróság hivatalból gondoskodik a megfeleltetéshez szükséges külföldi joganyag beszerzéséről.

(3) Az eljárásban felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye.

7. § (1) A bíróság a kérelmet végzéssel elutasítja, ha

a) a kérelmet nem a Rendelettel összefüggő alapeljárásban terjesztették elő,

b) a kérelemben szereplő külföldi dologi jog a magyar jogban nyilvántartásba bejegyezhető jogként, azonos tartalommal ismert.

(2) Ha a kérelem elutasításának vagy az eljárás megszüntetésének nincs helye, a bíróság a kérelemben szereplő külföldi dologi jogi jogintézménynek a magyar jogban ismert, a kérelmező által vezetett nyilvántartásba bejegyezhető dologi jogi jogintézménynek való megfeleléséről határoz. A bíróság döntése a kérelmezőre nézve kötelező.

(3) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül hozza meg határozatát, amely határidőbe nem számít be a külföldi joganyag beszerzésére fordított idő.

(4) Az alapeljárásban - az alapeljárásra irányadó jogszabályok egyéb előírásainak teljesítése mellett - a Rendelet 62. cikkének (1) bekezdése szerinti európai öröklési bizonyítvány a bíróság (2) bekezdés szerinti döntését tartalmazó okirattal együtt minősül a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak.

4. Jogorvoslat

8. § (1) A bíróságnak a megfeleltetési eljárás lefolytatása iránti kérelem tárgyában hozott döntésével szemben a kérelmező és az öröklési ügyben érintett élhet fellebbezéssel. A fellebbezést a határozatot hozó bíróságnál kell előterjeszteni és a törvényszékhez kell címezni.

(2) A bíróságnak a megfeleltetési eljárás lefolytatása iránti kérelem tárgyában hozott döntésével szemben az alapeljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

5. Költségviselés

9. § (1) A megfeleltetési eljárás költségét az öröklési ügyben érintett viseli.

(2) Az öröklési ügyben érintett a megfeleltetési eljárás költségét az alapeljárásban- a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - köteles a kérelmező részére megtéríteni az alapeljárásra irányadó jogszabálynak a költségviselésre vonatkozó rendelkezései szerint.

(3) Az öröklési ügyben érintett a megfeleltetési eljárás költségét köteles megelőlegezni. A költségek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget a kérelmezőnél előzetesen letétbe kell helyezni.

(4) A megfeleltetési eljárás megelőlegezett, illetve megtérített költségét a kérelmező köteles átutalni a bíróság részére.

6. Záró rendelkezések

10. § * 

11. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. §, a 19. §, a 21. § (6) bekezdése, a 23. §, valamint a 25. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-9. §, a 12. § és 13. §, a 15. § és 16. §, valamint a 17. § (1)-(10), (12) és (13) bekezdése 2015. augusztus 17-én lép hatályba.

(4) A 14. § az Egyezmény 97. Cikkének (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

12. § E törvény 1-9. §-a, 13. §-a, valamint 15-17. §-a az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő törvénymódosítások

13. § * 

14. § * 

15-16. § * 

17. § (1)-(10) * 

(11) * 

(12)-(13) * 

8-9. * 

18-19. § * 

10. * 

20. § * 

11. Egyes jogállási törvények módosítása

21. § (1)-(5) * 

(6) * 

22. § * 

23. § * 

24. § * 

12. * 

25. § * 

13. * 

26. § *