Hatály: közlönyállapot (2015.XII.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés)

a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),

b) használatbavétele vagy

c) megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza

a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,

b) a berendezés megnevezését, jellegét,

c) a létesítési engedély és a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, és

e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) létesítés esetén az 1. melléklet,

b) használatbavétel esetén a 2. melléklet,

c) megszüntetés esetén a 3. melléklet

szerinti dokumentációt.

(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikus adathordozón rögzített formában nyújtható be. Elektronikus adathordozón rögzített dokumentáció esetén azt PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású ábrákkal kell benyújtani.

(5) A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) a berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő tűzvédelmi követelményeknek,

c) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, vagy

d) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

2. § (1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza

a) a berendezés megnevezését, jellegét, típusát,

b) a védett építmény, építményrész megnevezését, helyét,

c) a létesítési engedély megadása esetén

ca) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

cb) a létesítési engedély hatályát,

d) a használatbavételi engedély megadása esetén a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,

e) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

(2) A berendezés létesítési engedélye a jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély jogerőre emelkedését követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

(3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy

b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

(4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, a kivitelező, illetve az üzembehelyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon, vagy

e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták.

(5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a berendezés létesítését jogszabály írja elő,

b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

c) a hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítésre okot adó körülmény fennáll.

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

A) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:

1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, valamint

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,

1.3.7. a tűzriasztás megoldását,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások jellemzőit, összefüggéseit;

2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:

2.1. jelmagyarázatot,

2.2. elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, eredeti aláírását, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát, a megrendelő eredeti aláírását,

2.3. szükség szerint metszetrajzot, helyszínrajzot;

3. tervezői nyilatkozat;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

B) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:

1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,

1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat,

1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,

1.2.6. a berendezés helyigényének meghatározását,

1.2.7. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,

1.2.8. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,

1.2.9. a méretezések ismertetését,

1.2.10. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,

1.2.11. az esetleges vezérlési funkciókat,

1.2.12. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,

1.2.13. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.2.14. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,

1.2.15. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.2.16. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.2.17. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. hidraulikai, méretezési számítások;

3. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjai;

4. rajzmelléklet, ami tartalmaz:

4.1. jelmagyarázatot,

4.2. kapcsolási vázlatot,

4.3. a telepítés helyét képező szintek alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát és dimenzióját, az oltási zónákat (M=1:50-1:250 méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, eredeti aláírását, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát, a megrendelő eredeti aláírását,

4.4. szükség szerint metszetrajzot, helyszínrajzot,

4.5. az oltóközpont részletes gépészeti tervét (M=1:25-1:50 méretarányban);

5. tervezői nyilatkozat;

6. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

2. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

A) Valamennyi berendezés esetében mellékelendő:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a berendezés

1.1. a létesítési engedélynek, az engedélyezett tervnek és a vonatkozó előírásoknak megfelel,

1.2. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezői jegyzőkönyv;

3. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen

3.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,

3.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,

3.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,

3.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,

3.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat;

4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok;

5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen

5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.4. az 5.1-5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;

6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;

7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés;

8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;

9. a gyártói kezelési és karbantartási utasítás;

10. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint

11. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, a kivitelező és az üzembehelyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

B) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:

1. a vezetékhálózat megfelelőségét, a hurokellenállás-mérés és a szigetelésiellenállás-mérés megtörténtét igazoló irat,

2. a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló irat,

2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,

3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentráció-megtartási idő ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,

4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok.

3. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

1. Az üzemeltető nyilatkozata a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a berendezés létesítését jogszabály a létesítéskor előírta.

2. A hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén az üzemeltető nyilatkozata a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról.

3. Tűzvédelmi dokumentáció, amely igazolja, hogy a berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet előírásainak.