A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, a 2. mellékletben szereplő helyrajzi számú földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari telephely kialakításával függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

(3) * 

(4) * 

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § * 

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. területrendezési hatósági eljárások,

19. erdővédelmi hatósági eljárások,

20. földvédelmi hatósági eljárások,

21. azok, az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükségesek.

2. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással érintett földrészletek

Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0463/1, 0492/74, 0495/136, 0495/196, 0495/71, 0504, 0507/13, 0513/14, 0463/2, 0492/76, 0495/137, 0495/197, 0495/72, 0505/12, 0507/14, 0513/15, 0489/14, 0492/77, 0495/138, 0495/198, 0495/73, 0505/14, 0507/15, 0513/16, 0489/17, 0492/79, 0495/139, 0495/199, 0495/74, 0505/18, 0507/2, 0513/17, 0489/3, 0492/87, 0495/140, 0495/203, 0495/75, 0505/19, 0507/4, 0513/18, 0489/7, 0492/90, 0495/141, 0495/204, 0495/76, 0505/2, 0507/48, 0513/19, 0490/10, 0492/93, 0495/142, 0495/205, 0495/78, 0505/20, 0507/49, 0513/20, 0490/11, 0492/95, 0495/143, 0495/206, 0495/8, 0505/22, 0507/50, 0513/21, 0490/12, 0492/99, 0495/144, 0495/208, 0495/9, 0505/23, 0507/51, 0513/22, 0490/13, 0493/12, 0495/145, 0495/209, 0495/97, 0505/24, 0507/52, 0513/26, 0490/14, 0493/2, 0495/146, 0495/210, 0495/98, 0505/25, 0507/53, 0513/27, 0490/15, 0493/20, 0495/147, 0495/211, 0495/99, 0505/26, 0507/6, 0513/28, 0490/4, 0493/32, 0495/148, 0495/212, 0496, 0505/27, 0507/71, 0513/32, 0490/6, 0493/33, 0495/149, 0495/29, 0497, 0505/28, 0507/73, 0513/35, 0490/8, 0493/58, 0495/152, 0495/30, 0498/10, 0505/29, 0507/74, 0513/37, 0490/9, 0493/59, 0495/153, 0495/32, 0498/11, 0505/30, 0507/75, 0513/41, 0491, 0493/65, 0495/154, 0495/34, 0498/2, 0505/31, 0507/76, 0513/44, 0492/10, 0493/78, 0495/155, 0495/35, 0498/32, 0505/32, 0507/77, 14910, 0492/11, 0493/79, 0495/156, 0495/36, 0498/35, 0505/33, 0507/78, 0492/13, 0493/9, 0495/157, 0495/37, 0498/36, 0505/34, 0507/79, 0492/14, 0494/1, 0495/158, 0495/38, 0498/38, 0505/35, 0507/8, 0492/15, 0494/2, 0495/159, 0495/39, 0498/45, 0505/36, 0507/80, 0492/16, 0495/100, 0495/160, 0495/4, 0498/48, 0505/37, 0507/81, 0492/17, 0495/101, 0495/161, 0495/40, 0498/49, 0505/38, 0507/82, 0492/18, 0495/102, 0495/162, 0495/41, 0498/50, 0505/39, 0507/83, 0492/19, 0495/103, 0495/163, 0495/42, 0498/51, 0505/40, 0507/84, 0492/20, 0495/104, 0495/166, 0495/43, 0498/52, 0505/41, 0507/85, 0492/21, 0495/105, 0495/167, 0495/44, 0498/53, 0505/42, 0507/86, 0492/22, 0495/106, 0495/168, 0495/45, 0498/6, 0505/43, 0507/87, 0492/23, 0495/107, 0495/169, 0495/46, 0498/7, 0505/44, 0507/88, 0492/24, 0495/108, 0495/170, 0495/47, 0498/8, 0505/45, 0507/89, 0492/25, 0495/109, 0495/171, 0495/48, 0498/9, 0505/46, 0507/9, 0492/26, 0495/110, 0495/172, 0495/49, 0499, 0505/47, 0507/90, 0492/27, 0495/111, 0495/173, 0495/5, 0500/2, 0505/49, 0507/91, 0492/28, 0495/112, 0495/174, 0495/50, 0500/4, 0505/50, 0507/92, 0492/29, 0495/113, 0495/175, 0495/51, 0500/5, 0505/51, 0507/93, 0492/30, 0495/114, 0495/176, 0495/52, 0500/6, 0505/52, 0508, 0492/31, 0495/115, 0495/177, 0495/53, 0500/7, 0505/53, 0509/2, 0492/32, 0495/116, 0495/178, 0495/54, 0500/8, 0505/54, 0509/3, 0492/48, 0495/117, 0495/179, 0495/55, 0500/9, 0505/55, 0509/4, 0492/49, 0495/118, 0495/180, 0495/56, 0501, 0505/56, 0509/5, 0492/50, 0495/119, 0495/181, 0495/57, 0502/2, 0505/57, 0509/6, 0492/51, 0495/120, 0495/182, 0495/58, 0502/3, 0505/58, 0510, 0492/52, 0495/121, 0495/183, 0495/59, 0502/4, 0505/59, 0511/41, 0492/53, 0495/122, 0495/184, 0495/60, 0502/6, 0505/6, 0511/43, 0492/54, 0495/123, 0495/185, 0495/61, 0502/7, 0505/60, 0511/46, 0492/55, 0495/126, 0495/186, 0495/62, 0502/8, 0505/61, 0511/48, 0492/56, 0495/127, 0495/187, 0495/63, 0502/9, 0505/62, 0511/50, 0492/57, 0495/128, 0495/188, 0495/64, 0503/2, 0505/70, 0511/52, 0492/58, 0495/129, 0495/189, 0495/65, 0503/30, 0505/71, 0511/54, 0492/59, 0495/130, 0495/190, 0495/66, 0503/31, 0505/74, 0511/56, 0492/60, 0495/131, 0495/191, 0495/67, 0503/32, 0505/75, 0512/1, 0492/61, 0495/132, 0495/192, 0495/68, 0503/6, 0505/76, 0513/10, 0492/69, 0495/133, 0495/193, 0495/69, 0503/7, 0505/77, 0513/11, 0492/70, 0495/134, 0495/194, 0495/7, 0503/8, 0506, 0513/12, 0492/71, 0495/135, 0495/195, 0495/70, 0503/9, 0507/10, 0513/13 helyrajzi számú földrészletek.


  Vissza az oldal tetejére