A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források:

a) az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési fejezetében tervezett fejezeti kezelésű előirányzat,

b) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai, [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Nemzeti Tehetség Alap],

c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés h) pontjában és 28. § i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,

d) a 2014-2020 közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon - a központi költségvetésnek a Miniszterelnökség, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő - tehetséggondozást szolgáló intézkedéseinek pályázati úton elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító hatósági feladatokat a miniszter látja el.

(2) A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak célhoz rendeléséről, illetve a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott feladatok ellátására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: Támogatáskezelő) juttatott eszközök felhasználásáról a miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) javaslatának figyelembevételével dönt.

2. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás terhére együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján kell biztosítani a Támogatáskezelő részére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget.

(2) A Támogatáskezelő az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás

a) legfeljebb hét százalékának megfelelő összeget a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeire,

b) legfeljebb egy százalékának megfelelő összeget a Fórum titkársági feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeire

használhat fel.

(3) A megállapodásban meg kell határozni

a) a Támogatáskezelő számára biztosított összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Fórum javaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

3. § A miniszter - a megállapodás keretei között - a Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja a pályázati tervet. A beérkezett pályázatokról a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerinti Értékelő Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

4. § (1) A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között

a) a miniszterrel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat,

b) lebonyolítja a pályázati eljárást,

c) formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat,

d) előértékeli a beérkezett pályázatokat,

e) koordinálja a pályáztatás előkészítésében és a döntés-előkészítésben részt vevő Értékelő Bizottság működését,

f) felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát,

g) *  megköti a támogatási szerződéseket, kiadja a támogatói okiratokat és azok módosításait,

h) előkészíti és folyósítja a kifizetéseket,

i) a megvalósítás befejezése előtt folyamatosan ellenőrzi az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, továbbá

j) ellenőrzi és jóváhagyja a beérkezett rész-, illetve záró beszámolókat.

(2) A záró beszámolók jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja.

(3) A Támogatáskezelő ellátja a Fórum titkársági feladatait.

5. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

6-7. § * 

8. § * 


  Vissza az oldal tetejére