A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi CCXXIX. törvény

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(a Kiegészítő Jegyzőkönyvet Magyarország vonatkozásában a Tanács 2014/257/EU tanácsi döntés értelmében 2013. július 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell)

1. § Az Országgyűlés a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Kiegészítő Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Kiegészítő Jegyzőkönyv 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2015. évi CCXXIX. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai,

valamint

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

a KOREAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Korea

másrészről,

a továbbiakban: a Felek,

MIVEL az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2010. október 6-án írták alá, és 2011. július 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák;

MIVEL a Horvát Köztársaságnak (a továbbiakban: Horvátország) az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés) 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták és 2013. július 1-jén hatályba lépett;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A FELEK

1. cikk

Horvátország a megállapodás szerződő felévé válik.

2. cikk

A megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Horvátországgal.

II. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

3. cikk

A megállapodáshoz csatolt, a „származó termékek” meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban: a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv) III. melléklete e jegyzőkönyv I. mellékletének rendelkezéseivel összhangban módosul.

4. cikk

(1) A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azon Koreából Horvátországba, vagy Horvátországból Koreába exportált árukra, amelyek megfelelnek a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyve rendelkezéseinek, és amelyek 2013. július 1-jén Koreában vagy Horvátországban éppen úton voltak, vagy ideiglenes megőrzés alatt, vámraktárban vagy vámszabad területen álltak.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánást nyújtanak, feltéve, hogy az importáló Fél vámhatóságainak 2013. július 1-jétől számított 12 hónapon belül benyújtják a visszamenőleges hatállyal kiadott származási igazolást.

III. SZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEM, LETELEPEDÉS ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM

5. cikk

A megállapodás 7-A-1. melléklete helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének rendelkezései lépnek.

6. cikk

A megállapodás 7-A-2. melléklete helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének rendelkezései lépnek.

7. cikk

A megállapodás 7-A-3. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének rendelkezései lépnek.

8. cikk

A megállapodás 7-C. melléklete helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének rendelkezései lépnek.

IV. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

(1) E jegyzőkönyv az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a Felek egymás írásbeli értesítése útján megerősítik, hogy alkalmazandó jogi követelményeiknek és eljárásaiknak eleget tettek.

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve e jegyzőkönyvet 2013. július 1-jétől kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(3) E jegyzőkönyv hatálybalépéséig a Felek megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet ideiglenesen alkalmazzák azt követően tíz (10) nappal, hogy az utóbbi kézhez vette az Európai Unió vagy Korea értesítését az ideiglenes alkalmazásról.

(4) Az e cikk alapján tett értesítéseket az Európai Unió Tanácsa Főtitkárának és a koreai Külügy Minisztériumnak vagy jogutódjának kell megküldeni.

10. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és koreai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az Európai Unió megküldi Koreának a megállapodás horvát nyelvű változatát. E jegyzőkönyv hatálybalépésétől függően a horvát nyelvű változat az e jegyzőkönyv jelenlegi nyelvein készült változatokra vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válnak hitelessé. A megállapodás 15.16. cikke ennek megfelelően módosul.

11. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

I. MELLÉKLET

A SZÁRMAZÁSI NYILATKOZAT SZÖVEGE

Az alábbi származási nyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell megismételni.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... * ) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход * .

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... * ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... * .

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... * ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... * .

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... * ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... * .

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... * ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... *  Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... * ) deklareerib, et need tooted on ... *  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ... * ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... * .

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... * ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... *  preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... * ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... * .

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... * ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... *  preferencijalnog podrijetla.

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... * ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... * .

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... * ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... * .

Litván változat

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... * ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... *  preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... *  kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... *  származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... * ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... * .

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... * ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn * .

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... * ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... *  preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... * ), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... * .

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... * ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... * .

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... * ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... *  poreklo.

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... * ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ... * .

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... * ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita * .

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... * ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung * .

Koreai változat

(1) Amennyiben a származási nyilatkozatot elfogadott exportőr állítja ki, az elfogadott exportőr felhatalmazási számát ebben a rovatban kell feltüntetni. Amennyiben a származási nyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelben szereplő szavakat ki kell hagyni vagy a rovatot üresen kell hagyni.
(2) A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat egészben vagy részben Ceutában vagy Melillában származó termékre vonatkozik, az exportőrnek ezt egyértelműen fel kell tüntetnie az okmányon, amelyen a nyilatkozatot kiállították, a „CM” jelzés használatával.

... * 

(Kelt)

... * 

(Az exportőr aláírása, valamint a nyilatkozatot aláíró személy nevét olvashatóan is fel kell tüntetni.)

II. MELLÉKLET

EU-FÉL KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A 7.7. CIKKEL ÖSSZHANGBAN

(HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS)

1. A kötelezettségek alábbi listája a 7.7. cikk alapján liberalizált szolgáltató ágazatokat, valamint - fenntartásokkal - az említett ágazatokban a koreai szolgáltatásokra és szolgáltatókra alkalmazandó, a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat ismerteti. A lista a következő elemekből áll:

a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyben az EU-Fél kötelezettséget vállalt, valamint a liberalizáció körét, amelyre a fenntartások alkalmazandók; és

b) a második oszlop az alkalmazandó fenntartásokat ismerteti.

Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik, és amelyeket a lista nem említ, nem vállalnak kötelezettséget a szolgáltatások határon átnyúló nyújtására.

2. Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:

a) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és

b) (CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amikor azok nem korlátozzák a piacra jutást vagy a nemzeti elbánást a 7.5. és 7.6. cikk értelmében. Az említett intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is), még ha nincsenek is felsorolva, a koreai szolgáltatásokra és szolgáltatókra mindenképpen alkalmazandók.

4. Az alábbi lista nem sérti a 7.4. cikk (3) bekezdésének i) pontjában meghatározott határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megvalósíthatóságát bizonyos szolgáltató ágazatokban és alágazatokban, és nem sérti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában foglalt állami monopóliumok vagy kizárólagos jogok fennállását.

5. A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

6. Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes személyekre és jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.

7. Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:

AT Ausztria
BE Belgium
BG Bulgária
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DK Dánia
EU Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve
ES Spanyolország
EE Észtország
FI Finnország
FR Franciaország
EL Görögország
HR Horvátország
HU Magyarország
IE Írország
IT Olaszország
LV Lettország
LT Litvánia
LU Luxemburg
MT Málta
NL Hollandia
PL Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SK Szlovákia
SI Szlovénia
SE Svédország
UK Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Ingatlan
1. és 2. módozat:
Valamennyi tagállam, kivéve AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Korlátozás nélkül.
AT: Ingatlan külföldi természetes és jogi személyek általi megszerzése, vétele, bérlete vagy lízingje az illetékes regionális hatóságok (Länder) engedélyével lehetséges, amelyek megvizsgálják, hogy az ügylet érint-e fontos gazdasági, szociális vagy kulturális érdekeket.
BG: Külföldi jogi személyek és állandó külföldi tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárok épületek tulajdonjogát és ingatlanok korlátozott tulajdonjogát *  a Pénzügyminisztérium engedélyével szerezhetik meg. Az engedélykötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik Bulgáriában beruházást végeznek.
Az állandó külföldi tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárok, a külföldi jogi személyek és azok a vállalatok, amelyekben a külföldi részvétel többségi szavazati jogot biztosít, vagy megakadályozhatja határozatok elfogadását, csak engedéllyel szerezhetnek ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot, a Minisztertanács által kijelölt bizonyos földrajzi régiókban.
CY: Kötelezettség nélkül.
CZ: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzését korlátozzák. Külföldi személyek ingatlant cseh jogi személy alapítása útján vagy közös vállalkozásban való részvétellel szerezhetnek. A külföldi személyek földtulajdonszerzése engedélyhez kötött.
DK: Nem honos természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzése korlátozott. Külföldi természetes és jogi személyek mezőgazdasági földtulajdonhoz való jutása korlátozott.
EL: Az 1892/90. törvény értelmében a határok közelében fekvő területeken az állampolgárok földtulajdont csak a védelmi miniszter engedélyével szerezhetnek. A közigazgatási gyakorlat szerint az engedélyt közvetlen befektetés céljára könnyen megadják.
FI: (Åland-szigetek): Az ålandi regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek és a jogi személyek esetében az Åland-szigeteken korlátozzák az ingatlantulajdon ålandi illetékes hatóságok engedélye nélküli megszerzésének és fenntartásának jogát. Az ålandi regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek és bármely jogi személy esetében az Åland-szigeteken korlátozzák a letelepedéshez és szolgáltatásnyújtáshoz való jog ålandi illetékes hatóságok engedélye nélküli gyakorlását.
HU: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott * .
IE: A Földbizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy belföldi vagy külföldi vállalatok vagy külföldi állampolgárok ír földtulajdonban bármilyen érdekeltséget szerezzenek. Ha a földterület ipari (és nem mezőgazdasági) célt szolgál, ezt a követelményt nem kell alkalmazni, ha a vállalkozási, kereskedelmi és foglalkoztatási miniszter erre vonatkozó igazolást ad ki. Ez a törvény a városhatáron belüli földterületekre nem vonatkozik.
IT: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlant a viszonosság elve alapján vásárolhatnak.
LT: Kötelezettség nélkül a földtulajdon szerzésére * .
MT: Az ingatlantulajdon szerzésére vonatkozó máltai jogszabályokat és rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.
PL: Külföldiek (természetes és jogi személyek) közvetlen vagy közvetett ingatlantulajdon-szerzése engedélyköteles. Kötelezettség nélkül állami tulajdon megszerzése (azaz a privatizációs eljárásra vonatkozó rendeletek).
RO: Román állampolgársággal és romániai tartózkodási hellyel nem rendelkező természetes személyek, valamint román honossággal és romániai székhellyel nem rendelkező jogi személyek tulajdonjogot semmiféle telek felett sem szerezhetnek élők közötti ügyletek során.
SI: A Szlovéniában alapított, külföldi tőkerészesedéssel rendelkező jogi személyek Szlovénia területén ingatlantulajdont szerezhetnek. Szlovéniában a külföldi személyek által alapított fióktelepek *  csak az alapításuk szerinti gazdasági tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlanokat szerezhetik meg, a föld kivételével. Külön engedélyhez kötött a határ 10 km-es körzetén belül fekvő ingatlan tulajdonjogának olyan vállalat által történő megszerzése, amelyben a másik Fél jogi személyei vagy állampolgárai közvetett vagy közvetlen tőkerészesedési vagy a szavazattöbbséggel bírnak.
SK: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzését korlátozzák. Külföldi személyek szlovák jogi személy alapítása útján vagy közös vállalkozásban való részvétellel szerezhetnek ingatlant. Kötelezettség nélkül a földre vonatkozóan.
1. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)  * 
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat.
1. és 2. módozat:
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) jog praktizálásához szükséges, állampolgársághoz kötött.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött. BE-ban kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő képviseletre.
BG: Koreai ügyvédek koreai állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügyvéddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási helyre van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgársághoz kötve gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d'État” hivatást.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött. Külföldi ügyvédek számára a jogi tevékenységek köre a jogi tanácsadásra korlátozott.
LV: Állampolgársághoz kötött a hites jogtanácsosokra vonatkozóan, akik számára fenn van tartva a büntetőügyekben való jogi képviselet.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett jogi cégek nyújthatnak jogi tanácsadási szolgáltatásokat. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely csak a svéd „advokat” megnevezés használatához szükséges, tartózkodási helyhez kötött.
1. módozat:
HR: Kötelezettség nélkül a horvát jog gyakorlását illetően.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)” kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
1. módozat:
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) 2. Könyvvizsgálat (audit) 1. módozat:
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével) BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóságok előtti képviseletre és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetörvény, banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzésére vonatkozóan.
HR: Külföldi könyvvizsgáló cégek akkor nyújthatnak könyvvizsgálati szolgáltatásokat Horvátország területén, ha fióktelepet hoztak létre.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak ilyen személyek rendelkezhetnek részesedéssel vagy létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból). A jóváhagyáshoz tartózkodási hely szükséges.
LT: A könyvvizsgálói jelentést egy litvániai praxisra akkreditációval rendelkező könyvvizsgálóval együtt kell elkészíteni.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
c) Adótanácsadás 1. módozat:
(CPC 863)  *  AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
CY: Az adóügyi képviselőknek megfelelő pénzügyminiszteri engedéllyel kell rendelkezniük. Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Az alkalmazott kritérium a külföldi befektetések engedélyezése során alkalmazott kritériummal azonos (a horizontális ágazatnál felsorolva). Mindezek a kritériumok erre az alágazatra vonatkoznak, és az alágazat foglalkoztatási helyzetét mindig figyelembe kell venni.
BG, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Építészeti szolgáltatás 1. módozat:
valamint AT: Kötelezettség nélkül, a tervezési szolgáltatások kivételével.
e) Település-, tájrendezési tervezés BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Kötelezettség nélkül.
(CPC 8671 és CPC 8674) DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a belföldi szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
HU, RO: Kötelezettség nélkül a tájrendezési szolgáltatásokra.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát építészi kamara jóváhagyásával nyújthatnak építészi szolgáltatásokat. Kötelezettség nélkül a településtervezés tekintetében.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás; valamint 1. módozat:
g) Integrált mérnöki szolgáltatás AT, SI: Kötelezettség nélkül, a tisztán tervezési szolgáltatások kivételével.
(CPC 8672 és CPC 8673) BG, CY, EL, IT, MT, PT: Kötelezettség nélkül.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát mérnöki kamara jóváhagyásával nyújthatnak mérnöki szolgáltatásokat.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás 1. módozat:
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része) AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
SI: Kötelezettség nélkül a társadalom-orvostanra, a higiéniai, a járványügyi, az orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a vérkészítményekre és transzplantátumokra, a boncnoki tevékenységre.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a telemedicinát.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
UK: Kötelezettség nélkül, az állatorvosok számára nyújtott állat-egészségügyi laboratóriumi és technikai szolgáltatások, illetve az általános tanácsadás, iránymutatás és tájékoztatás (pl. táplálás, viselkedés és kisállat-gondozás) kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 része)
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 része)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
FI, PL: Kötelezettség nélkül, az ápolók kivételével.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a telemedicinát.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszer- és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások * 
1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
CZ, LV, LT: Kötelezettség nélkül, a postai rendelés kivételével.
HU: Kötelezettség nélkül, a CPC 63211 kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
C. Kutatási-fejlesztési szolgáltatások
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást)  * 
Korlátozás nélkül.
Természettudományi kutatás, fejlesztés
(CPC 851)
Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
(CPC 853)
EU: Az állami forrásból finanszírozott K+F szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak az Európai Unió tagállamai állampolgárainak és olyan EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások * 
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)
1. módozat:
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)
1. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a légi fuvarozót engedélyező EU-tagállamban vagy egy másik EU-tagállamban kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)
1. módozat:
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
1. módozat:
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
EE: Kötelezettség nélkül, a műsoros videokazetták otthoni szórakoztató elektronikai berendezésben történő használatára szolgáló kölcsönzés kivételével.
f) Telekommunikációs berendezések kölcsönzése
(CPC 7541)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Reklám
(CPC 871)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Piac-, közvélemény-kutatás
(CPC 864)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
1. és 2. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a választott bírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
1. módozat:
IT: Kötelezettség nélkül a biológusok és a vegyészek hivatására.
HR: Kötelezettség nélkül a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások tekintetében.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Kötelezettség nélkül.
HR: Kötelezettség nélkül a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások tekintetében.
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881. része)
1. módozat:
IT: Kötelezettség nélkül az agronómusok és a „periti agrari” részére fenntartott tevékenységek tekintetében.
EE, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882. része)
1. módozat:
LV, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC884 egy része és a CPC885 egy része)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
i) 4. Háztartási kisegítő személyzet, egyéb kereskedelmi vagy ipari dolgozók, ápoló- és egyéb személyzet kölcsönzése
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)
1. és 2. módozat:
Minden tagállam, kivéve HU: Kötelezettség nélkül.
HU: Korlátozás nélkül.
j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)
1. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a CPC 87304 és CPC 87305 tekintetében.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a CPC 87304 és CPC 87305 tekintetében. BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
1. módozat:
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Kötelezettség nélkül a feltárási szolgáltatásokra.
HR: A Horvátország területén nyújtott geológiai, geodéziai és bányászati tanácsadási alapszolgáltatások, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások kizárólag hazai jogászokkal együtt vagy rajtuk keresztül végezhetők.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
1. módozat:
Tengeri szállítást végző hajókra: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
Belvízi szállítást végző hajókra: EU, kivéve EE, HU, LV: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és közúti járművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és CPC 8868 egy része)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
1. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat: Korlátozás nélkül.
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása * 
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
1. módozat:
BG, EE, MT, PL: Kötelezettség nélkül a légi fényképezési szolgáltatások nyújtására.
HR, LV: Kötelezettség nélkül a szakosodott fényképezési szolgáltatásokra. (CPC 87504)
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
o) Csomagolási szolgáltatások
(CPC 876)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
1. módozat:
PL: Kötelezettség nélkül az esküt tett tolmácsok szolgáltatásaira.
HU, SK: Kötelezettség nélkül a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.
HR: Kötelezettség nélkül a hivatalos okmányokra.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 2. Belső formatervezési szaktanácsadás és egyéb speciális formatervezési szaktanácsadás
(CPC 87907)
1. módozat:
DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a belföldi szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)  * 
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
A. Postai, futárpostai szolgáltatás
(Postai küldemények *  kezelésével *  kapcsolatos szolgáltatások az alágazatok következő listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van: i. címzett, bármilyen típusú fizikai eszközön *  továbbított írásos közlemények kezelése, ideértve a kevert postai szolgáltatás és a címzett reklámküldemény szolgáltatásokat is; ii. címzett csomagküldemények vagy csomagok *  kezelése; iii. címzett sajtótermékek *  kezelése; iv. A fenti i-iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként;
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás *  a fenti i-iii. pontban említett küldeményekre; vi. Nem címzett küldemények kezelése; valamint vii. Dokumentumcsere * ,
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa ötszörösét, feltéve, hogy súlyuk kevesebb mint 350 gramm * , valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, CPC71235 *  egy része és CPC73210 *  egy része)
B. Távközlés
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi, jelek elektromágneses eszközökkel *  történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, kivéve a műsorszolgáltatást *  1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások *  1. és 2. módozat:
EU: Korlátozás nélkül, kivéve azt, hogy ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy - az EU elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási keretével összhangban - védelmezzék a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket.
BE: Kötelezettség nélkül.
3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
4. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadianyagok forgalmazását)
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)
1. és 2. módozat:
EU, kivéve AT, HR, SI, SE, FI: Kötelezettség nélkül a vegyipari termékek és a nemesfémek (és drágakövek) forgalmazására.
AT: Kötelezettség nélkül a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgalmazására.
AT, BG: Kötelezettség nélkül az orvosi felhasználású termékek, például orvosi és sebészeti eszközök, orvosi anyagok és orvosi felhasználású tárgyak forgalmazására.
HR: Kötelezettség nélkül a dohánytermékekre.
1. módozat:
AT, BG, FR, PL, RO: Kötelezettség nélkül a dohány és dohánytermékek forgalmazására.
IT: A nagykereskedelemben állami monopólium van a dohánytermékekre.
BG, FI, PL, RO, SE: Kötelezettség nélkül a szeszesitalok forgalmazására.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül a gyógyszerkészítmények forgalmazására.
BG, HU, PL: Kötelezettség nélkül az árutőzsdei szolgáltatásokra.
FR: Kötelezettség nélkül a jutalékos értékesítésre, kötelezettség nélkül olyan kereskedőkre és közvetítőkre, akik a 17 állami frissélelmiszer-piacon működnek. Kötelezettség nélkül a gyógyszer-nagykereskedelemre.
B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 része)
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét * )
MT: Kötelezettség nélkül a jutalékos értékesítésre.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Kötelezettség nélkül a kiskereskedelmi értékesítésre, kivéve a postai rendelést.
C. Kiskereskedelem * 
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
(Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógyszeripari, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét)  * 
(CPC 632, kivéve a CPC 63211 és 63297)
D. Franchise
(CPC 8929)
5. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
1. módozat:
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Kötelezettség nélkül.
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
1. módozat:
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. és 2. módozat:
LV: Kötelezettség nélkül a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásaira (CPC 9224).
C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)
1. módozat:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra vonatkozóan.
2. módozat:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. és 2. módozat:
CZ, SK: Kötelezettség nélkül a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)
1. és 2. módozat:
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)
1. és 2. módozat:
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
HR: Korlátozás nélkül a levelezős oktatásra vagy a távközlésen keresztül történő oktatásra.
6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401)  * 
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, a tanácsadási szolgáltatások kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404)  * 
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
(a CPC 94060 része)  * 
E. Zaj és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biodiverzitás és a táj védelme
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
(CPC 94090)
7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Valamennyi biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatás 1. és 2. módozat:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
AT: Tilos a promóciós tevékenység és közvetítés az Európai Unióban nem letelepedett leányvállalat vagy az Ausztriában nem letelepedett fióktelep részéről (kivéve a viszontbiztosítást és a visszaengedményezést). Kötelező légi szállítási biztosítást, a nemzetközi kereskedelmi légi szállítás kivételével, csak az Európai Unióban letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában letelepedett fióktelep köthet. A biztosítási díjakra magasabb adó fizetendő olyan biztosítási szerződések esetében (kivéve a viszontbiztosítási és visszaengedményezési szerződéseket), amelyeket az Unióban nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep ír alá. A magasabb adók alól mentesség adható.
DK: Kötelező légi szállítási biztosítást csak az Európai Unióban letelepedett cégek köthetnek. Dániában a dán jog alapján vagy a dán illetékes hatóságok által engedélyezett biztosítótársaságokon kívül más személyek vagy társaságok (beleértve a biztosítótársaságokat is) nem működhetnek közre közvetlen biztosítás kötésében Dániában letelepedett személyek, dán hajók vagy dán ingatlanok számára.
DE: Kötelező légi szállítási biztosítási kötvényt csak az Európai Unióban letelepedett leányvállalat vagy Németországban letelepedett fióktelep köthet. Amennyiben külföldi biztosítótársaság fióktelepet hozott létre Németországban, akkor biztosítási szerződést Németországban a nemzetközi szállítással kapcsolatban csak a Németországban létrehozott fióktelepen keresztül köthet.
FR: A szárazföldi szállításhoz kapcsolódó kockázatok biztosítását csak az Európai Unióban letelepedett biztosítócégek végezhetik.
PL: Kötelezettség nélkül a viszontbiztosításra és visszaengedményezésre a nemzetközi kereskedelemben az árukhoz kapcsolódó kockázatok tekintetében.
PT: Az árukat, légi járművet, hajótestet és felelősséget fedező légi és tengeri szállítási biztosítást csak az EU-ban letelepedett cégek köthetnek. Portugáliában közvetítőként csak az EU-ban letelepedett személyek vagy társaságok járhatnak el ilyen biztosítási ügyletekben.
RO: A nemzetközi piacon a viszontbiztosítás csak akkor megengedett, ha a viszontbiztosított kockázat nem vihető át a hazai piacra.
1. módozat:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításra, kivéve a külföldi szolgáltató által külföldi személy számára a Bulgária területén nyújtott szolgáltatásokat. Külföldi biztosítótársaság nem köthet közvetlenül olyan szállítási biztosítást, amely árukra vonatkozik, sem pedig gépjármű-biztosítást, illetve olyan felelősségbiztosítást, amely a Bulgária területén felmerülő kockázatokra terjed ki. Külföldi biztosítócég biztosítási szerződéseket csak uniós fióktelepén keresztül köthet. Kötelezettség nélkül a betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében.
CY, LV, MT: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
LT: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk, kivéve az olyan szárazföldi szállítást, ahol a kockázat Litvániában van.
LV, LT, PL: Kötelezettség nélkül a biztosításközvetítésre.
FI: Csak olyan biztosító nyújthat biztosítási szolgáltatást (együttes biztosítást is beleértve), amely tevékenységének központi helye az Európai Unióban van, illetve amely fiókteleppel rendelkezik Finnországban. A biztosításalkuszi szolgáltatás feltétele, hogy a szolgáltató üzletvitelének állandó helye az EU-ban legyen.
HR: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: életbiztosítás nyújtása a Horvátországban lakó külföldi személyek számára;
b) nem-életbiztosítás: gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő nem-életbiztosítást nyújtása a Horvátországban lakó külföldi személyek számára;
c) tengerészet, repülés, szállítás.
HU: Magyarország területén közvetlen biztosítási szolgáltatást az EU-ban nem letelepedett biztosítótársaság csak Magyarországon bejegyzett fióktelepen keresztül nyújthat.
IT: Kötelezettség nélkül a biztosításmatematikusi szakmára. Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.
SE: Közvetlen biztosítás csak Svédországban engedélyezett biztosítási szolgáltatón keresztül nyújtható, feltéve, hogy a külföldi szolgáltató és a svéd biztosítótársaság ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik, illetve együttműködési megállapodást kötöttek.
ES: Biztosításmatematikai szolgáltatások esetén tartózkodási helyhez és a hároméves szakirányú tapasztalathoz kötött.
2. módozat:
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül a közvetítésre.
BG: Közvetlen biztosítást bolgár természetes és jogi személyek, valamint a Bulgária területén üzleti tevékenységet folytató külföldi személyek csak olyan szolgáltatóval köthetnek bulgáriai tevékenységükre vonatkozóan, amelyek engedéllyel rendelkeznek biztosítási tevékenység folytatására Bulgáriában. Az e szerződések eredményeként fellépő biztosítási kompenzációt Bulgáriában kell kifizetni. Kötelezettség nélkül a betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében.
HR: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: a Horvátországban lakó külföldi személyek azon lehetősége, hogy életbiztosítást kössenek;
b) nem-életbiztosítás:
i. a Horvátországban lakó külföldi személyek azon lehetősége, hogy gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő nem-életbiztosítást kössenek;
ii. olyan személyi vagy vagyon-felelősségbiztosítás, amely nem elérhető Horvátországban; - külföldi beruházásokhoz kapcsolódóan vállalkozások által külföldön vásárolt biztosítás, ideértve a munkálatokhoz szükséges berendezéseket; - olyan 100%-os tulajdonban lévő vállalkozások és közös vállalkozások személyi és vagyonbiztosítása, amelyek külföldi országban végeznek gazdasági tevékenységet, amennyiben ez megfelel az adott ország szabályozásainak vagy ezt a nyilvántartásba vételhez írják elő; - építés és nagyjavítás alatt álló hajók, amennyiben azt a külföldi ügyféllel (vásárlóval) kötött szerződés előírja;
c) tengerészet, repülés, szállítás.
IT: Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás 1. módozat:
kivételével):
Valamennyi alábbi alágazat
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Kötelezettség nélkül, kivéve a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
BE: A befektetési tanácsadási szolgáltatások nyújtásához belgiumi lakóhely szükséges.
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
CY: Kötelezettség nélkül, kivéve az átruházható értékpapírokkal folytatott kereskedést, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
EE: Letétek átvételéhez az észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság engedélye és az észt jog szerint részvénytársaságként, leányvállalatként vagy fióktelepként való bejegyzés szükséges.
EE: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a hitelnyújtási, pénzügyi lízing-, fizetési és pénzátutalási szolgáltatásokat, garanciákat és kötelezettségvállalásokat, pénzügynöki tevékenységet, pénzügyi információk és tanácsadási vagy egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtását és továbbítását, a közvetítést kivéve.
LT: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének és befektetési társaságok irányításának ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik.
IE: a szervezetnek felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely rendszerint megköveteli, hogy a) a szervezet be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság vagy kizárólagos tőzsdei kereskedő legyen, minden esetben írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezzen (bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem szükséges engedély, pl. ha harmadik országbeli szolgáltató üzletileg nincs jelen Írországban, és magánszemélyeknek nem nyújtanak szolgáltatást); vagy b) a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Kötelezettség nélkül a „promotori di servizi finanziari” (pénzügyi kereskedő) szakmára.
LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a bármilyen típusú értékpapírok kibocsátásában való részvételt, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatfeldolgozást, valamint a tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb kiegészítő szolgáltatásokat.
LT: A nyugdíjalap-kezeléshez üzleti tevékenység folytatása szükséges.
MT: Kötelezettség nélkül, kivéve a letétek átvételét, bármilyen típusú hitelezést, a pénzügyi információnyújtást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kisegítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver tekintetében: az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető hálózatának használatára vonatkozó követelmény.
RO: Kötelezettség nélkül a pénzügyi lízingre, a pénzpiaci eszközökkel folytatott kereskedésre, a devizára, a származékos értékpapírokra, az árfolyammal és a kamatlábbal kapcsolatos eszközökre, az átruházható értékpapírokra és más forgatható értékpapírokra és pénzügyi eszközökre, bármilyen fajta értékpapír kibocsátásában való részvételre, a vagyonkezelésre, valamint pénzügyi eszközökre vonatkozó elszámolási és klíringszolgáltatásokra. Kifizetéseket és pénzátutalást csak letelepedett bankok teljesíthetnek.
SI:
a) Kincstárjegyek kibocsátásában való részvétel, nyugdíjalap-kezelés: Kötelezettség nélkül.
b) Minden más alágazat, kivéve a kincstárjegyek kibocsátásában való részvételt, a nyugdíjalap-kezelés, pénzügyi tájékoztatás és pénzügyi információk átadása, tanácsadás és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Kötelezettség nélkül, kivéve a hitelek (bármilyen kölcsönfelvétel), garanciák és kötelezettségvállalások belföldi jogi személyek és kizárólagos tulajdonosok általi elfogadását külföldi hitelintézetektől. Külföldi személyek csak belföldi bankokon és tőzsdei alkuszi tevékenységet folytató társaságokon keresztül kínálhatnak fel külföldi értékpapírokat. A Szlovén Értéktőzsde tagjait be kell jegyezni Szlovéniában, illetve azoknak külföldi befektetési cégek vagy bankok fióktelepeinek kell lenniük.
2. módozat:
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver tekintetében: az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető hálózatának használatára vonatkozó követelmény.
8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás 1. módozat:
(CPC 9311) AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 2. módozat:
(CPC 93193) Korlátozás nélkül.
D. Szociális ellátások 1. módozat:
(CPC 933) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BE: Kötelezettség nélkül a szociális ellátásokra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
9. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés 1. módozat:
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül, kivéve az étkeztetést.
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést *  HR: Kötelezettség nélkül,
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés 1. módozat:
(beleértve az utazásvezetést is) BG, HU: Kötelezettség nélkül.
(CPC 7471) 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
C. Idegenvezetés 1. módozat:
(CPC 7472) BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
10. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT (az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is) 1. módozat:
(CPC 9619) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
BG: Kötelezettség nélkül, kivéve az előadó-művészetet (CPC 96191), a alkotótevékenységet (CPC 96192) és az előadó-
művészethez kapcsolódó kisegítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Kötelezettség nélkül az egyéb szórakoztatásra (CPC96199), kivéve a filmszínházat.
HR: Korlátozás nélkül a piacra jutás tekintetében. Nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozások alkalmazhatók.
LT, LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)
1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
(CPC 963)
1. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
D. Sporttevékenység
(CPC 9641)
1. és 2. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
CY, EE, HR: Kötelezettség nélkül.
E. Szabadidőpark és vízparti szolgáltatás
(CPC 96491)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst * )
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst * )
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Belvízi szállítás 1. és 2. módozat:
a) Személyszállítás
(CPC 7221, kivéve a nemzeti kabotázst * )
b) Teherszállítás
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
(CPC 7222, kivéve a nemzeti kabotázst * ) AT: Állampolgársághoz kötött hajótársaságok természetes személyek általi létrehozására vonatkozóan. Jogi személy esetében állampolgársághoz kötött az igazgatók többségére, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozóan. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
C. Vasúti szállítás 1. módozat:
a) Személyszállítás EU: Kötelezettség nélkül.
(CPC 7111) 2. módozat:
b) Teherszállítás Korlátozás nélkül.
(CPC 7112)
D. Közúti szállítás 1. módozat:
a) Személyszállítás EU: Kötelezettség nélkül.
(CPC 7121 és CPC 7122) 2. módozat:
b) Teherszállítás Korlátozás nélkül.
(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai küldemények saját felelősségre történő szállítását * )
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivéte- 1. módozat:
lével * 
(CPC 7139)
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI * 
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai 1. módozat:
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál EU: Kötelezettség nélkül *  a tengeri rakománykezelési szolgáltatásoknál, valamint a vontatási és tolatási szolgáltatásoknál.
b) Tárolás, raktározás AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül hajók személyzettel történő kölcsönzése esetén.
(a CPC 742. része) HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a szállítmányozást.
c) Vámkezelés 2. módozat:
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása Korlátozás nélkül.
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745. része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belföldi vízi utakon történő szállítással kapcsolatos szolgáltatások
(a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
1. és 2. módozat:
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Kötelezettség nélkül a vontatásra és tolatásra.
HR: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Kötelezettség nélkül hajók személyzettel történő kölcsönzése esetén.
C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai 1. módozat:
a) Árukezelési szolgáltatások EU: Kötelezettség nélkül a vontatásra és tolatásra.
(a CPC 741. része) HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a szállítmányozást.
b) Tárolás, raktározás 2. módozat:
(a CPC 742. része) Korlátozás nélkül.
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
e) Közúti szállítóeszközöket támogató szolgáltatások
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Kötelezettség nélkül a kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzésére.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a szállítmányozást és a közúti szállítást támogató szolgáltatások, valamint egyéb támogató és kisegítő szállítási szolgáltatás keretében a fuvarokmányok előkészítése.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is) 1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, kivéve az étkeztetést.
2. módozat:
BG, CY, CZ, HU, MT,PL, RO, SK SI: Kötelezettség nélkül.
b) Tárolás, raktározás 1. és 2. módozat:
(a CPC 742. része) Korlátozás nélkül.
c) Egyéb szállítmányozás 1. és 2. módozat:
(a CPC 748. része) Korlátozás nélkül.
d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel 1. és 2. módozat
(CPC 734) EU: Az uniós légi fuvarozók által használt légi járműveket a légi fuvarozót engedélyező EU-tagállamban vagy, ha ezt az engedélyező EU-tagállam megengedi, egy másik EU-tagállamban kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
Kivételesen egy koreai légi fuvarozó egy koreai lajstromozású légi járművet bérbe adhat egy uniós légi fuvarozónak olyan egyedi körülmények között, ami az uniós légi fuvarozó kivételes szükségleteivel, szezonális kapacitási szükségleteivel vagy a működési nehézségei leküzdésének szükségességével függ össze, és ezek ésszerű kielégítése nem oldható meg az Európai Unión belül lajstromozott légi jármű bérletével, feltéve, hogy az uniós légi fuvarozót engedélyező EU-tagállam ezt korlátozott időre jóváhagyja.
HR: Kötelezettség nélkül.
e) Értékesítés és marketing 1. és 2. módozat:
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer EU: Amennyiben az Európai Unió légi fuvarozói nem részesülnek olyan egyenértékű elbánásban * , mint amilyet a számítógépes helyfoglalási rendszerek koreai szolgáltatói nyújtanak az Európai Unióban, vagy ha a számítógépes helyfoglalási rendszerek uniós szolgáltatói nem részesülnek olyan egyenértékű elbánásban, mint amilyet a koreai légi fuvarozók nyújtanak az Európai Unióban, akkor intézkedések hozhatók az egyenértékű elbánás biztosítása érdekében, adott esetben a koreai légi fuvarozók részére a számítógépes helyfoglalási rendszerek uniós szolgáltatói által, vagy a számítógépes helyfoglalási rendszerek koreai szolgáltatói részére az uniós légi fuvarozók által.
F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742. része)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
13. EGYÉB SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Kombinált szállítási szolgáltatások Minden tagállam, kivéve AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Korlátozás nélkül, az adott szállítási módra vonatkozó, e kötelezettségek jegyzékében meghatározott korlátok sérelme nélkül.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
14. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883)  * 
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása 1. módozat:
(CPC 7131) EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása 1. módozat:
(a CPC 742. része) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
D. Energiahordozó-nagykereskedelem 1. módozat:
(CPC 62271) EU: Kötelezettség nélkül a villamos energia, gőz és meleg víz nagykereskedelmére.
és villamos energia, gőz és meleg víz nagykereskedelme 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
E. Üzemanyag-kiskereskedelem 1. módozat:
(CPC 613) EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
F. Tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fa-kiskereskedelem 1. módozat:
(CPC 63297) EU: Kötelezettség nélkül a villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kiskereskedelmére.
és villamosenergia-, (nem palackozott) gáz, gőz- és melegvíz-kiskereskedelem BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Kötelezettség nélkül a tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fa-kiskereskedelemre, a levélben történő rendelés kivételével (korlátozás nélkül a levélben történő rendelésre).
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
G. Energiaelosztási szolgáltatás
(CPC 887)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, kivéve a konzultációs szolgáltatásokat (korlátozás nélkül a konzultációs szolgáltatásokra).
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
15. MÁSUTT NEM EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Fodrászati szolgáltatások
(CPC 97021)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják * 
(CPC ver. 1.0 97230)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
g) Távközlési továbbító szolgáltatások
(CPC 7543)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

III. MELLÉKLET

EU-FÉL KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A 7.13. CIKKEL ÖSSZHANGBAN

(LETELEPEDÉS)

1. A kötelezettségek alábbi listája a 7.13. cikk alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket, valamint - fenntartásokkal - az említett ágazatokban a koreai letelepedett vállalkozásokra és befektetőkre alkalmazandó, a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat ismerteti. A lista a következő elemekből áll:

a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyben az EU-Fél kötelezettséget vállalt, valamint a liberalizáció körét, amelyre a fenntartások alkalmazandók; és

b) a második oszlop az alkalmazandó fenntartásokat ismerteti.

Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik és amelyeket a lista nem említ, a letelepedés biztosítására nem vállalnak kötelezettséget.

2. Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:

a) Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor az ISIC rev 3.1 az ENSZ Statisztikai Hivatala által készített, Gazdasági Tevékenységek Nemzetközi Standard Osztályozása: Statistical Papers, M sorozat, 4. szám, ISIC REV 3.1, 2002;

b) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és

c) (CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amikor azok nem korlátozzák a piacra jutást vagy a nemzeti elbánást a 7.11. és 7.12. cikk értelmében. Azok az intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, megkülönböztetésmentességre vonatkozó követelmények, bizonyos tevékenységek végzésének tilalma környezetvédelmi övezetekben vagy kiemelt történelmi vagy művészeti jelentőségű területeken), még ha nincsenek is felsorolva, a koreai letelepedett vállalkozásokra és befektetőkre mindenképpen alkalmazandók.

4. A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

5. A 7.11. cikktől eltérve a letelepedés jogi formájával kapcsolatos megkülönböztetésmentességi követelményeknek nem kell szerepelniük a kötelezettségvállalások alábbi listájában ahhoz, hogy azokat az EU-Fél fenntartsa vagy elfogadja.

6. Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes magánszemélyekre vagy jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.

7. Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:

AT Ausztria
BE Belgium
BG Bulgária
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DK Dánia
EU Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve
ES Spanyolország
EE Észtország
FI Finnország
FR Franciaország
EL Görögország
HR Horvátország
HU Magyarország
IE Írország
IT Olaszország
LV Lettország
LT Litvánia
LU Luxemburg
MT Málta
NL Hollandia
PL Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SK Szlovákia
SI Szlovénia
SE Svédország
UK Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Ingatlan
Valamennyi tagállam, kivéve AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK:
Korlátozás nélkül.
AT: Ingatlan külföldi természetes és jogi személyek általi megszerzése, vétele, bérlete vagy lízingje az illetékes regionális hatóságok (Länder) engedélyével lehetséges, amelyek megvizsgálják, hogy az ügylet érint-e fontos gazdasági, szociális vagy kulturális érdekeket.
BG: Külföldi természetes és jogi személyek (ideértve ezek fióktelepét is) nem szerezhetnek földtulajdont. Külföldi részvétellel működő bolgár jogi személyek nem szerezhetnek mezőgazdasági földtulajdont.
Külföldi jogi személyek és állandó külföldi tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárok épületek tulajdonjogát és ingatlanok korlátozott tulajdonjogát *  a Pénzügyminisztérium engedélyével szerezhetik meg. Az engedélykötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik Bulgáriában beruházást végeznek.
Az állandó külföldi tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárok, a külföldi jogi személyek és azok a vállalatok, amelyekben a külföldi részvétel többségi szavazati jogot biztosít, vagy megakadályozhatja határozatok elfogadását, csak engedéllyel szerezhetnek ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot, a Minisztertanács által kijelölt bizonyos földrajzi régiókban.
CY: Kötelezettség nélkül.
CZ: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzését korlátozzák. Külföldi személyek ingatlant cseh jogi személy alapítása útján vagy közös vállalkozásban való részvétellel szerezhetnek. A külföldi személyek földtulajdonszerzése engedélyhez kötött.
DK: Nem honos természetes és jogi személyek ingatlantulajdon- szerzése korlátozott. Külföldi természetes és jogi személyek mezőgazdasági földtulajdonhoz való jutása korlátozott.
EE: Kötelezettség nélkül a mezőgazdasági földtulajdon és erdő szerzésére * .
EL: Az 1892/90. törvény értelmében a határok közelében fekvő területeken az állampolgárok földtulajdont csak a védelmi miniszter engedélyével szerezhetnek. A közigazgatási gyakorlat szerint az engedélyt közvetlen befektetés céljára könnyen megadják.
FI: (Åland-szigetek): Az ålandi regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek és a jogi személyek esetében az Åland-szigeteken korlátozzák az ingatlantulajdon ålandi illetékes hatóságok engedélye nélküli megszerzésének és fenntartásának jogát. Az ålandi regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek és bármely jogi személy esetében az Åland-szigeteken korlátozzák a letelepedéshez és szolgáltatásnyújtáshoz való jog ålandi illetékes hatóságok engedélye nélküli gyakorlását.
HR: Kötelezettség nélkül az olyan szolgáltatásnyújtók ingatlanszerzésével kapcsolatban, amelyek Horvátországban nem rendelkeznek székhellyel és nincsenek bejegyezve. Engedélyezett a Horvátországban letelepedett és jogi személyként bejegyzett vállalkozások általi szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ingatlanszerzés. A fióktelepek szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ingatlanszerzéséhez az Igazságügyminisztérium jóváhagyása szükséges. A külföldiek nem szerezhetnek mezőgazdasági földtulajdont.
HU: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott * .
IE: A Földbizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy belföldi vagy külföldi vállalatok vagy külföldi állampolgárok ír földtulajdonban bármilyen érdekeltséget szerezzenek. Ha a földterület ipari (és nem mezőgazdasági) célt szolgál, ezt a követelményt nem kell alkalmazni, ha a vállalkozási, kereskedelmi és foglalkoztatási miniszter erre vonatkozó igazolást ad ki. Ez a törvény a városhatáron belüli földterületekre nem vonatkozik.
IT: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlant a viszonosság elve alapján vásárolhatnak.
LV: Kötelezettség nélkül a földtulajdon szerzésére; a 99 évet meg nem haladó földbérlet engedélyezett.
LT: Kötelezettség nélkül a földtulajdon szerzésére * .
MT: Az ingatlantulajdon szerzésére vonatkozó máltai jogszabályokat és rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.
PL: Külföldiek (természetes és jogi személyek) közvetlen vagy közvetett ingatlantulajdon-szerzése engedélyköteles.
Kötelezettség nélkül állami tulajdon megszerzésére (azaz a privatizációs eljárásra vonatkozó rendeletek).
RO: Román állampolgársággal és romániai tartózkodási hellyel nem rendelkező természetes személyek, valamint román honossággal és romániai székhellyel nem rendelkező jogi személyek tulajdonjogot semmiféle telek felett sem szerezhetnek élők közötti ügyletek során.
SI: A Szlovéniában alapított, külföldi tőkerészesedéssel rendelkező jogi személyek Szlovénia területén ingatlantulajdont szerezhetnek. Szlovéniában a külföldi személyek által alapított fióktelepek *  csak az alapításuk szerinti gazdasági tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlanokat szerezhetik meg, a föld kivételével. Külön engedélyhez kötött a határ 10 km-es körzetén belül fekvő ingatlan tulajdonjogának olyan vállalat által történő megszerzése, amelyben a másik Fél jogi személyei vagy állampolgárai közvetett vagy közvetlen tőkerészesedési vagy a szavazattöbbséggel bírnak.
SK: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzését korlátozzák. Külföldi személyek szlovák jogi személy alapítása útján vagy közös vállalkozásban való részvétellel szerezhetnek ingatlant. Kötelezettség nélkül a földre vonatkozóan.
VALAMENNYI ÁGAZAT Közüzemi szolgáltatások
EU: A nemzeti vagy helyi szinten közüzemi szolgáltatásnak tekintett gazdasági tevékenységekre állami monopóliumok vagy magánüzemeltetőkre ruházott kizárólagos jogok vonatkozhatnak * .
VALAMENNYI ÁGAZAT A letelepedés típusai
EU: Az azoknak a (koreai vállalatok) leányvállalatainak biztosított elbánást, amelyek egy tagállam jogával összhangban alakultak meg, és ahol a leányvállalatok létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyintézési helye vagy üzleti tevékenységének fő helye az Unióban van, nem terjesztik ki egy koreai vállalat által egy tagállamban létrehozott fióktelepekre vagy képviseletére * .
BG: A fióktelepek létrehozása engedélyhez kötött.
EE: Az igazgatóság tagjai legalább felének az EU-ban tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
FI: Egy finn betéti társaság vagy korlátlan felelősségű társaság partnereként kereskedelmet folytató külföldinek kereskedelmi engedélyre van szüksége, és állandó tartózkodási helyének az EU-ban kell lennie. A távközlési szolgáltatások kivételével valamennyi ágazatban állampolgársággal és tartózkodási hellyel kell rendelkeznie az igazgatóság rendes és helyettes tagjainak legalább felének mindazonáltal bizonyos vállalatok mentességet kaphatnak. A távközlési szolgáltatások esetében az alapítók felénél és az igazgatóság tagjainak felénél állandó tartózkodási hely szükséges. Amennyiben az alapító jogi személy, annak illetőséggel kell rendelkeznie. Amennyiben egy koreai szervezet egy fióktelep finnországi alapításán keresztül akar kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet folytatni, kereskedelmi engedély szükséges. Koreai szervezetnek vagy olyan magánszemélynek, aki nem uniós állampolgár, engedélyre van szüksége ahhoz, hogy korlátolt felelősségű társaság alapítójaként járjon el.
IT: Az ipari, kereskedelmi és kisüzemi tevékenységek felvételéhez tartózkodási engedély és a tevékenység folytatására vonatkozó egyedi engedélyszükséges.
BG, PL: A képviseleti iroda működési köre csak az iroda által képviselt külföldi anyavállalat reklámozására és promóciójára terjedhet ki.
PL: A pénzügyi szolgáltatások kivételével kötelezettség nélkül a fióktelepekre. Koreai befektetők csak betéti társaság, korlátolt felelősségű részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság formájában kezdhetnek meg és folytathatnak gazdasági tevékenységeket (jogi szolgáltatások esetében pedig csak bejegyzett társulás és betéti társaság formájában).
RO: Az egyedüli ügyvezető vagy az igazgatóság elnöke, valamint a kereskedelmi vállalatok összes ügyvezetőjének legalább fele román állampolgár, kivéve, ha a társasági szerződés vagy az alapszabály másként rendelkezik. A kereskedelmi vállalatok könyvvizsgálóinak többsége és azok helyettesei román állampolgárok.
SE: Koreai vállalatnak (amely nem hozott létre jogi személyt Svédországban) kereskedelmi tevékenységét egy Svédországban letelepedett, független ügyvezetéssel és külön könyvvitellel működő fióktelepen keresztül kell folytatnia. Az egy évnél rövidebb ideig tartó építési projektek kivételt képeznek a fióktelep alapításának vagy a letelepedett képviselő kinevezésének követelményei alól. Korlátolt felelősségű társaságot (részvénytársaságot) egy vagy több alapító hozhat létre. Az alapító fél vagy letelepedett Svédországban, vagy pedig svéd jogi személy. A társulás csak akkor lehet alapító fél, ha a társulás mindegyik tagja letelepedett Svédországban. Ennek megfelelő feltételek vonatkoznak a szervezetek minden egyéb formájának létrehozására. Az igazgatósági tagok legalább 50 százalékának svédországi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Svédországban lakóhellyel nem rendelkező külföldi és svéd állampolgárok, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni Svédországban, egy belföldi képviselőt jelölnek ki és jegyeztetnek be a helyi hatóságoknál, aki ezekért a tevékenységekért felel. A tartózkodásra vonatkozó követelmények felfüggeszthetők, amennyiben bizonyítható, hogy ezek az adott esetben nem szükségesek.
SI: Koreai vállalatok fióktelepeinek létrehozása ahhoz a feltételhez kötött, hogy az anyavállalatot legalább egy éve bejegyezték a származási ország cégbíróságán.
SK: Annak a koreai magánszemélynek, akinek a vállalkozó nevében eljáró felhatalmazott személyként be kell jegyezni a nevét a cégjegyzékbe, a Szlovák Köztársaságban érvényes tartózkodási engedélyt kell benyújtania.
VALAMENNYI ÁGAZAT Befektetés
ES: Külföldi kormányok vagy külföldi állami szervek *  spanyolországi befektetéseihez, amelyeket közvetlenül vagy a külföldi kormányok által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalatokon keresztül hajtanak végre, a kormány előzetes engedélye szükséges.
BG: Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél a részvénytőkében az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedés meghaladja a 30 százalékot, e részvények harmadik felek részére történő átruházásához előzetes engedély szükséges. Az állami vagy köztulajdon hasznosításához vagy használatához kapcsolódó bizonyos gazdasági tevékenységekre a koncessziókról szóló törvény rendelkezései szerint nyújtott koncessziók vonatkoznak. Külföldi befektetők a privatizációban nem vehetnek részt. Külföldi befektetőknek és olyan bolgár jogi személyeknek, amelyekben külföldiek ellenőrző részesedéssel rendelkeznek, engedélyt kell szerezniük
a) a természeti erőforrások feltárására, fejlesztésére és kiaknázására a kontinentális talapzat területi határán és a kizárólagos gazdasági övezetekben; és
b) ellenőrző részesedés megszerzéséhez olyan vállalatokban, amelyek részt vesznek az a) pontban meghatározott tevékenységek bármelyikében.
FR: Azokra a koreai befektetőkre, akik meglévő francia vállalatokban 33,33%-ot meghaladó tőkerészesedést vagy szavazati jogot vásárolnak, illetve 20%-ot vásárolnak nyilvánosan jegyzett francia vállalatokban, a következő szabályozások vonatkoznak:
- kevesebb mint 7,6 millió EUR-s befektetés 76 millió EUR-nál nem nagyobb forgalmú francia vállalatokba szabadon teljesíthető az előzetes értesítést követő 15 napos haladékot és annak ellenőrzését követően, hogy a fenti összegek teljesülnek;
- az előzetes értesítést követő egyhónapos időszak után hallgatólagosan más befektetésekre is megadják az engedélyt, kivéve, ha a gazdasági miniszter kivételes körülmények között gyakorolja a befektetés elhalasztására vonatkozó jogát.
Újonnan privatizált vállalatokban való külföldi részesedésszerzés a nyilvánosság számára felkínált részvénytőkének egy változó összegére korlátozott, amelyet a francia kormány határoz meg eseti alapon. Bizonyos kereskedelmi, ipari és kisüzemi tevékenységek terén a letelepedéshez külön engedély szükséges, amennyiben az ügyvezető igazgató nem rendelkezik állandó tartózkodási engedéllyel.
FI: Koreai tulajdonosoknak a szavazati jogok egyharmadát meghaladó részesedésszerzéséhez főbb finn vállalatokban vagy üzleti vállalkozásokban (amelyeknek több mint 1000 alkalmazottja van, vagy forgalmuk meghaladja a 168 millió EUR-t, vagy mérlegfőösszegük *  meghaladja a 168 millió EUR-t) a finn hatóságok jóváhagyása szükséges. Ez a jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha fontos nemzeti érdek kerül veszélybe. Ezek a korlátozások nem alkalmazandók a távközlési szolgáltatásokra.
HU: Kötelezettség nélkül az újonnan privatizált vállalatokban való koreai részesedésszerzésre.
IT: Kizárólagos jogok adhatók vagy tarthatók fenn az újonnan privatizált vállalatokra vonatkozóan. Bizonyos esetekben korlátozhatók a szavazati jogok az újonnan privatizált vállalatokban. Az e megállapodás hatálybalépésétől számított öt évig a védelem, a közlekedési szolgáltatások, a távközlés és az energia terén működő vállalatokban jelentős tőkeérdekeltség szerzése az illetékes hatóságok jóváhagyásához kötött.
VALAMENNYI ÁGAZAT Földrajzi övezetek
FI: Az Åland-szigeteken korlátozzák olyan természetes személyek letelepedési jogát, akik nem rendelkeznek regionális állampolgársággal Ålandon, illetve olyan jogi személyek letelepedési jogát, amelyek kik nem rendelkeznek az Åland-szigetek illetékes hatóságainak engedélyével.
1. MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
A. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), kivéve a tanácsadási és konzultációs szolgáltatásokat * 
AT, HR, HU, MT, RO: Kötelezettség nélkül a mezőgazdasági tevékenységekre.
CY: Koreai befektetők részesedésszerzése csak 49%-ig megengedett.
FR: Mezőgazdasági vállalatok koreai állampolgárok általi létesítése és szőlőültetvények koreai befektetők általi vásárlása engedélyhez kötött.
IE: Koreai illetőségű személyek malomipari tevékenységének megkezdése engedélyhez kötött.
B. Erdőgazdálkodási termelés
(ISIC rev 3.1: 020), kivéve a tanácsadási és konzultációs szolgáltatásokat * 
BG: Kötelezettség nélkül az erdőgazdálkodási tevékenységekre.
2. Halászat és akvakultúra
(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), kivéve a tanácsadási és konzultációs szolgáltatásokat * 
Kötelezettség nélkül.
3. Bányászat és kőfejtés * 
A. Szén- és lignitbányászat; tőzegkinyerés
(ISIC rev 3.1: 10)
EU: Kötelezettség nélkül azokra a jogi személyekre, amelyek olyan nem uniós ország természetes vagy jogi személyeinek irányítása *  alatt állnak, amelyek az Európai Unió kőolaj- vagy földgázbehozatalában 5%-nál magasabb részesedéssel rendelkeznek. Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
Kötelezettség nélkül a kőolaj- és földgázkitermelésre.
B. Kőolaj-, földgázkitermelés * 
(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Fémtartalmú érc bányászata
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Egyéb bányászat
(ISIC rev 3.1: 14)
4. Gyártás * 
A. Élelmiszer, ital gyártása
(ISIC rev 3.1: 15)
Korlátozás nélkül.
B. Dohánytermék gyártása
(ISIC rev 3.1: 16)
Korlátozás nélkül.
C. Textilgyártás
(ISIC rev 3.1: 17)
Korlátozás nélkül.
D. Ruházati cikkek gyártása; szőrmekikészítés és -festés
(ISIC rev 3.1: 18)
Korlátozás nélkül.
E. Bőrcserzés és -kikészítés; utazási cikkek, kézitáskák, lószerszám, hám és lábbeli gyártása;
(ISIC rev 3.1: 19)
Korlátozás nélkül.
F. Fa-, fatermék- és parafatermék-gyártás a bútor kivételével; szalmacikkek és fonóanyagok gyártása
(ISIC rev 3.1: 20)
Korlátozás nélkül.
G. Papír, papírtermékek gyártása
(ISIC rev 3.1: 21)
Korlátozás nélkül.
H. írott média közzététele, nyomdai kiadása és reprodukciója * 
(ISIC rev 3.1: 22, kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai tevékenységet * )
IT: Állampolgársághoz kötött a kiadók és nyomdák tulajdonosaira vonatkozóan.
HR: Tartózkodási hely szükséges.
I. Kokszgyártás
(ISIC rev 3.1: 231)
Korlátozás nélkül.
J. Kőolaj-feldolgozás * 
(ISIC rev 3.1: 232)
EU: Kötelezettség nélkül azokra a jogi személyekre, amelyek olyan nem uniós ország természetes vagy jogi személyeinek irányítása *  alatt állnak, amelyek az Európai Unió kőolaj- vagy földgázbehozatalában 5%-nál magasabb részesedéssel rendelkeznek. Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
K. Vegyi anyag, termék gyártása, a robbanóanyagok kivételével
(ISIC rev 3.1: 24, kivéve a robbanóanyagok gyártását)
Korlátozás nélkül.
L. Gumi-, műanyag termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 25)
Korlátozás nélkül.
M. Máshová nem sorolt egyéb nem fém ásványi termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 26)
Korlátozás nélkül.
N. Fémalapanyag gyártása (ISIC rev 3.1: 27) Korlátozás nélkül.
O. Fémfeldolgozási termék gyártása, gépek és berendezések kivételével
(ISIC rev 3.1: 28)
Korlátozás nélkül.
P. Gépgyártás
a) Általános rendeltetésű gép gyártása
(ISIC rev 3.1: 291)
Korlátozás nélkül.
b) Speciális rendeltetésű gép gyártása, fegyverek és lőszerek kivételével
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
Korlátozás nélkül.
c) Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 293)
Korlátozás nélkül.
d) Irodai, könyvelő- és számítógépek gyártása
(ISIC rev 3.1: 30)
Korlátozás nélkül.
e) Máshová nem sorolt elektromos gépek és berendezések gyártása
(ISIC rev 3.1: 31)
Korlátozás nélkül.
f) Rádió- és televízió-, valamint távközlési berendezések és készülékek előállítása
(ISIC rev 3.1: 32)
Korlátozás nélkül.
Q. Orvosi-, precíziós és optikai műszergyártás, óragyártás
ISIC rev 3.1: 33)
Korlátozás nélkül.
R. Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása
(ISIC rev 3.1: 34)
Korlátozás nélkül.
S. Egyéb (nem katonai) jármű gyártása
(ISIC rev 3.1: 35, kivéve a hadihajók, harci repülőgépek és egyéb katonai felhasználású jármű gyártását)
Korlátozás nélkül.
T. Bútorgyártás; máshová nem sorolt gyártás
(ISIC rev 3.1: 361, 369)
Korlátozás nélkül.
U. Nyersanyag visszanyerése hulladékból
(ISIC rev 3.1: 37)
Korlátozás nélkül.
5. SAJÁT VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ- ÉS MELEGVÍZ-ELŐÁLLÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS
-ELOSZTÁS * 
(KIVÉVE A VILLAMOS ENERGIA NUKLEÁRIS TERMELÉSÉT)
A. Saját villamosenergia-előállítás, -szállítás és -elosztás
(ISIC rev 3.1: 4010. része)  * 
EU: Kötelezettség nélkül.
B. Gázgyártás; saját gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken
(ISIC rev 3.1: 4020. része)  * 
EU: Kötelezettség nélkül.
C. Gőz- és melegvíz-előállítás; saját gőz- és melegvízelosztás
(ISIC rev 3.1: 4030. része)  * 
EU: Kötelezettség nélkül azokra a jogi személyekre, amelyek olyan nem uniós ország természetes vagy jogi személyeinek irányítása *  alatt állnak, amelyek az Európai Unió kőolaj- vagy földgázbehozatalában 5%-nál magasabb részesedéssel rendelkeznek. Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)  * 
AT: A koreai ügyvédek (akiknek Koreában teljes körű képesítéssel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot. Nem lehet döntő befolyásuk a döntéshozatalra.
BE: Kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő képviseletre.
Bíróság előtt a feleket csak a Horvát Ügyvédi Kamara tagjai képviselhetik (horvát megnevezés: „odvjetnici”). Állampolgársági követelmény az ügyvédi kamarai tagságra vonatkozóan.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d'Etat” hivatást.
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat. DK: Csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett ügyvédi irodák rendelkezhetnek részesedéssel dán ügyvédi irodákban. Dán ügyvédi irodák ügyvezetésében csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek vehetnek részt. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
FR: Bizonyos jogi formák („association d'avocats” és „société en participation d'avocat”) olyan ügyvédeknek van fenntartva, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának. A francia és az uniós joggal kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi irodában a részvények 75%-át birtokló társult tagok 75%-ának olyan ügyvédeknek kell lenniük, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának.
HU: A kereskedelmi jelenlét magyar ügyvéddel vagy ügyvédi irodával történő személyegyesítő társaság vagy képviseleti iroda formájában lehetséges.
PL: Míg az EU-beli ügyvédek számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi ügyvédek csak bejegyzett társulás vagy betéti társaság formájában működhetnek.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)” kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
AT: Koreai könyvelők (akiknek a koreai jog szerint engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi személy működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai szervezetnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
b) 2. Könyvvizsgálat (audit)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)
AT: A koreai könyvvizsgálók (akiknek a koreai jog szerint engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi személy működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai szervezetnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
CZ és SK: A tőkerészesedés vagy szavazati jogok legalább 60 százalékát az állampolgároknak tartják fenn.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyikére vonatkozóan.
HR: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy könyvvizsgálást csak jogi személyek végezhetnek.
LV: A hites könyvvizsgálók kereskedelmi társaságában a szavazatra jogosító tőkerészesedés legalább 50 százalékát EU-beli hites könyvvizsgálók vagy hites könyvvizsgálók EU-beli kereskedelmi társasága birtokolja.
LT: A részesedés legalább 75%-át EU-beli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló társaságok birtokolják.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak ilyen személyek rendelkezhetnek részesedéssel vagy létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból). A jóváhagyáshoz tartózkodási hely szükséges.
SI: A külföldi személyek könyvvizsgáló társaságban való részesedése nem haladhatja meg a saját tőke 49 százalékát.
c) Adótanácsadás
(CPC 863)  * 
AT: A koreai adótanácsadók (akiknek a koreai jog szerint engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi személy működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot. E korlátozás csak azokra vonatkozik, akik nem tagjai az osztrák szakmai szervezetnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
d) Építészeti szolgáltatás
valamint
e) Település-, tájrendezési tervezés
(CPC 8671 és CPC 8674)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek helyi befektetők partnereiként vagy alvállalkozóiként kell eljárniuk.
LV: Az építészeti szolgáltatásoknál a teljes körű jogi felelősséggel és egy projekt aláírási jogával járó üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély megszerzése érdekében 3 éves lettországi projektvezetői gyakorlat és egyetemi oklevél szükséges.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás valamint
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek helyi befektetők partnereiként vagy alvállalkozóiként kell eljárniuk.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás CY, EE, FI, MT: Kötelezettség nélkül.
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része) AT: Kötelezettség nélkül, kivéve a fogorvosi ellátást és a pszichológusokat és pszichoterapeutákat, és korlátozás nélkül a fogorvosi ellátás, a pszichológusok és a pszichoterapeuták tekintetében.
DE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, amennyiben az orvosok és a fogorvosok engedéllyel rendelkeznek az állami biztosítási rendszerek biztosítottjainak ellátására. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
FR: Míg az EU-beli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, koreai befektetők csak „société d'exercice liberal” és „société civile professionnelle” jogi formában működhetnek.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
BG, LT: A szolgáltatásnyújtás engedélyköteles, amely a szükségletek függvényében kialakított egészségügyi ellátási terven alapul, figyelembe véve a népességet és a már meglévő orvosi és fogorvosi ellátást.
SI: Kötelezettség nélkül a társadalom-orvostanra, a higiéniai, járványügyi, orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a vérkészítményekre és transzplantátumokra és a boncolásra.
UK: Az orvosok Nemzeti Egészségügyi Szolgálat keretében történő letelepedése az orvosi munkaerő alakulásával kapcsolatos tervezéstől függ.
i) Állat-egészségügyi ellátás AT, CY, EE, MT, SI: Kötelezettség nélkül.
(CPC 932) BG: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: munkaerő-piaci helyzet az ágazatban.
FR: Szolgáltatásnyújtás csak „société d'exercice liberal” és „société civile professionnelle” jogi formában.
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 része)
BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
FR: Míg az EU-beli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, koreai befektetők csak „société d'exercice liberal” és „société civile professionnelle” jogi formában működhetnek.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
LT: Elvégezhetik a gazdasági szükségesség vizsgálatát. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 része)
AT: A külföldi befektetők csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egészségvédelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek.
BG, MT: Kötelezettség nélkül.
FI, SI: Kötelezettség nélkül a fizioterapeuta és paramedicinális személyzetre.
FR: Míg az EU-beli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, koreai befektetők csak „société d'exercice liberal” és „société civile professionnelle” jogi formában működhetnek.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
LT: Elvégezhetik a gazdasági szükségesség vizsgálatát. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a fizioterapeuta és paramedicinális személyzetre. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az adott régióban.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszer- és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások * 
AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Kötelezettség nélkül.
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
Korlátozás nélkül.
C. Kutatási-fejlesztési szolgáltatások * 
a) Természettudományi kutatás, fejlesztés
(CPC 851)
EU: Az állami forrásból finanszírozott K+F szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak az Európai Unió tagállamai állampolgárainak és olyan EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
b) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást)  * 
Korlátozás nélkül.
c) Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
(CPC 853)
EU: Az állami forrásból finanszírozott K+F szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak az Európai Unió tagállamai állampolgárainak és olyan EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások * 
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
Korlátozás nélkül.
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
Korlátozás nélkül.
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flottaüzemeltetése.
LT: A hajók tulajdonosai csak litván állampolgárok vagy Litvániában letelepedett vállalatok lehetnek.
SE: Amennyiben koreai tulajdonosi érdekeltség van a hajókban, ahhoz, hogy a hajó svéd lobogó alatt közlekedhessen, bizonyítani kell a meghatározó svéd befolyást a működésben.
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező EU-tagállamban vagy egy másik EU-tagállamban kell lajstromozni. A légi jármű tulajdonosa csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat (ideértve az igazgatók állampolgárságát is). Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)
Korlátozás nélkül.
d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
Korlátozás nélkül.
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
Korlátozás nélkül, kivéve, hogy BE és FR tekintetében nincs kötelezettség a CPC 83202 tekintetében.
f) Telekommunikációs berendezések kölcsönzése
(CPC 7541)
Korlátozás nélkül.
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Reklám
(CPC 871)
Korlátozás nélkül.
b) Piac-, közvélemény-kutatás
(CPC 864)
Korlátozás nélkül.
c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
Korlátozás nélkül.
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
HU: Kötelezettség nélkül a választott bírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
e) Műszaki vizsgálat, elemzés * 
(CPC 8676)
Korlátozás nélkül.
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881. része)
Korlátozás nélkül.
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882. része)
Korlátozás nélkül.
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)
Korlátozás nélkül.
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
ES: Állami monopólium.
i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
BE, ES, FR, IT: Állami monopólium.
DE: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a munkaerőpiac helyzete és fejlődése.
i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
IT: Állami monopólium.
i) 4. Modellügynökségi szolgáltatás
(a CPC 87209 része)
Korlátozás nélkül.
i) 5. Háztartási kisegítő személyzet, egyéb kereskedelmi vagy ipari dolgozók, ápoló- és egyéb személyzet kölcsönzése
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)
Minden tagállam, kivéve HU: Kötelezettség nélkül. HU: Korlátozás nélkül.
j) 1. Nyomozás BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
(CPC 87301)
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)
DK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött az igazgatóság tagjaira vonatkozóan. Kötelezettség nélkül a repülőtéri őrző-védő szolgáltatásra.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Csak állampolgároknak és nyilvántartásba vett nemzeti szervezeteknek adható engedély.
ES: Előzetes engedélyezés szükséges a piacra lépéshez. Az engedély megadása során a Minisztertanács a következő feltételeket veszi figyelembe: kompetencia, szakmai feddhetetlenség és függetlenség, a lakosság és a közrend biztonsága védelmének megfelelősége.
HR: Kötelezettség nélkül.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás *  FR: Külföldi befektetőknek külön engedélyt kell beszerezniük a vizsgálati és előrejelzési szolgáltatásokra.
(CPC 8675)
l) 1. Hajók karbantartása és javítása Korlátozás nélkül.
(a CPC 8868 része)
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása LV: Állami monopólium.
(a CPC 8868 része) SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben a befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.
l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és közúti járművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és CPC 8868 egy része)
SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben a befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
Korlátozás nélkül.
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása * 
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
Korlátozás nélkül.
m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)
Korlátozás nélkül.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
Korlátozás nélkül.
o) Csomagolási szolgáltatások
(CPC 876)
Korlátozás nélkül.
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
HR: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra és a szerkesztőbizottságra vonatkozóan.
LT, LV: A kiadói szektorban letelepedési jogot csak nemzeti szinten hivatalosan bejegyzett jogi személynek adnak (fióktelepeknek nem).
PL: Állampolgársághoz kötött az újságok és napilapok főszerkesztőire vonatkozóan.
SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra, valamint a kiadók és nyomdák tulajdonosaira vonatkozóan.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)
Korlátozás nélkül.
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
DK: A tevékenységi kört korlátozhatja az államilag engedélyezett fordítók és tolmácsok engedélyezése.
HR: Kötelezettség nélkül a horvát bíróságok számára/előttük végzett fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokra.
PL: Kötelezettség nélkül a hites tolmácsolási szolgáltatásokra.
BG, HU, SK: Kötelezettség nélkül a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.
r) 2. Belső formatervezési szaktanácsadás és egyéb speciális formatervezési szaktanácsadás
(CPC 87907)
Korlátozás nélkül.
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
IT, PT: Állampolgársághoz kötött a befektetőkre vonatkozóan.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
BE: A fogyasztói hitelekkel kapcsolatos adatbankok tekintetében állampolgársághoz kötött a befektetőkre vonatkozóan.
IT, PT: Állampolgársághoz kötött a befektetőkre vonatkozóan.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)  * 
Korlátozás nélkül.
r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)
Korlátozás nélkül.
r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)
Korlátozás nélkül.
7. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
A. Postai, futárpostai szolgáltatás
(Postai küldemények *  kezelésével *  kapcsolatos szolgáltatások az alágazatok következő listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van: i. címzett, bármilyen típusú fizikai eszközön *  továbbított írásos közlemények kezelése, ideértve a kevert postai szolgáltatás és a címzett reklámküldemény szolgáltatásokat is; ii. címzett csomagküldemények vagy csomagok *  kezelése; iii. címzett sajtótermékek kezelése * ;
Korlátozás nélkül.
iv. A fenti i-iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás *  a fenti i-iii. pontban említett küldeményekre; vi. Nem címzett küldemények kezelése; valamint vii. Dokumentumcsere * .
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa ötszörösét, feltéve, hogy súlyuk kevesebb mint 350 gramm * , valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, CPC 71235 * egy része és CPC 73210 *  egy része)
B. Távközlés
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi, jelek elektromágneses eszközökkel *  történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, kivéve a műsorszolgáltatást *  Nincs * 
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások *  EU: Ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy védelmezzék a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket az EU elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási keretével összhangban.
BE: Kötelezettség nélkül.
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
Korlátozás nélkül.
9. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadianyagok forgalmazását)
Valamennyi alábbi alágazat * 
AT: Kötelezettség nélkül a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgalmazására. A gyógyszertermékek és dohánytermékek forgalmazása tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak EU-tagállamok állampolgárainak és olyan EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
FI: Kötelezettség nélkül a szeszesitalok és gyógyszertermékek forgalmazására.
HR: Kötelezettség nélkül a dohánytermékek forgalmazására.
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
Korlátozás nélkül.
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)
Korlátozás nélkül.
B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
Korlátozás nélkül.
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 része)
Korlátozás nélkül.
c) Egyéb nagykereskedelem FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét * ) FR: A gyógyszer-nagykereskedelem engedélyezése a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.
C. Kiskereskedelem *  ES, FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Az áruházak engedélyezése (FR-ban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő üzletek száma és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi elterjedés, a kereskedelmi feltételekre gyakorolt hatás, új munkahelyek létesítése.
IE, SE: Kötelezettség nélkül a szeszesitalok kiskereskedelmére.
SE: Ruhák, cipők és olyan élelmiszerek ideiglenes kereskedelme, amelyeket nem az értékesítési ponton fogyasztanak el, a gazdasági szükségesség vizsgálatától függhet. Fő kritérium: a meglévő áruházakra gyakorolt hatás a szóban forgó földrajzi területen.
Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét * 
(CPC 632, kivéve a CPC 63211 és 63297)
D. Franchise Korlátozás nélkül.
(CPC 8929)
10. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás EU: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött.
(CPC 921) AT: Kötelezettség nélkül a felsőoktatásra és a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra.
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)
BG: Kötelezettség nélkül a külföldi természetes személyek és szövetségek által nyújtott alap- és középfokú oktatásra, valamint a felsőoktatásra.
CZ, SK: Állampolgársághoz kötött az igazgatóság tagjainak többségére vonatkozóan. Kötelezettség nélkül a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
HR: Kötelezettség nélkül az alapfokú oktatásra (CPC 921). A középfokú oktatás esetében: Korlátozás nélkül jogi személyek esetében.
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)
EL: Állampolgársághoz kötött az alap- és középfokú iskolák igazgatósága tagjainak többségére vonatkozóan. Kötelezettség nélkül az államilag elismert oklevelet adó felsőoktatási intézményekre.
ES, IT: Gazdasági szükségességi vizsgálat olyan magánegyetemek megnyitását illetően, amelyek államilag elismert oklevelet vagy fokozatot adnak ki; az eljárás során konzultálnak a parlamenttel. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő létesítmények sűrűsége.
HU, SK: Az engedélyezésért felelős helyi hatóságok (illetve főiskolák vagy más felsőoktatási intézmények esetében a központi hatóságok) korlátozhatják a létesítendő iskolák számát.
LV: Kötelezettség nélkül a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásaikra (CPC 9224).
SI: Kötelezettség nélkül az alapfokú iskolákra. Állampolgársághoz kötött a közép- és felsőfokú iskolák igazgatósága tagjainak többségére vonatkozóan.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
CZ, SK: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött. Állampolgársághoz kötött az igazgatóság tagjainak többségére vonatkozóan.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK * 
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401)  * 
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404)  * 
Korlátozás nélkül.
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
(a CPC 9406 része)  * 
E. Zaj és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biodiverzitás és a táj védelme
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
(CPC 9409)
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások AT: Meg kell tagadni a koreai biztosító fióktelepének engedélyezését, ha a biztosító koreai jogi formája nem felel meg a részvénytársaságnak vagy kölcsönös biztosító társaságnak vagy ahhoz hasonló jogi formának.
BG, ES: Mielőtt egy fióktelep vagy képviselet bizonyos biztosítástípusok szolgáltatása céljából letelepedne Bulgáriában vagy Spanyolországban, a koreai biztosítónak legalább öt éve engedéllyel kell rendelkeznie ugyanezen biztosítástípus nyújtására Koreában.
EL: A letelepedési jog nem terjed ki a biztosítótársaságok képviseleti irodáinak vagy egyéb állandó jelenlétének létrehozására, kivéve, ha ezek az irodák ügynökségként, fióktelepként vagy központi irodaként jönnek létre.
FI: A biztosítótársaság alapítóinak és az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok legalább felének a tartózkodási helye az EU-ban van, kivéve, ha az illetékes hatóságok mentességet adtak ez alól. Finnországban koreai biztosítók fióktelepként nem kaphatnak engedélyt kötelező nyugdíjbiztosítási tevékenységre.
IT: A fióktelepek letelepedésének engedélyezése végső soron a felügyeleti hatóságok értékelésétől függ.
BG, PL: Biztosításközvetítéshez helyi cégbejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
PT: Portugáliai fióktelep létrehozásához a koreai biztosítótársaságoknak bizonyítaniuk kell, hogy legalább ötéves működési tapasztalattal rendelkeznek. Fióktelep közvetlen létrehozása nem megengedett olyan biztosításközvetítésnél, amely egy EU-tagállam jogával összhangban létrehozott társaságok számára van fenntartva.
SK: Koreai állampolgár részvénytársaság formájában alapíthat biztosítótársaságot, vagy olyan leányvállalatokon keresztül folytathat biztosítási tevékenységet, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye a Szlovák Köztársaságban van (fióktelep nem megengedett).
SI: Külföldi befektetők nem szerezhetnek részesedést privatizáció alatt álló biztosítótársaságban. A kölcsönös biztosítóintézet tagsága csak a Szlovéniában letelepedett társaságokra (fióktelep nem megengedett) és belföldi természetes személyekre korlátozódhat. Tanácsadási és kárrendezési szolgáltatás nyújtásához jogi személyként való bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
SE: Svédországban nem bejegyzett biztosításközvetítő vállalatok csak fióktelepen keresztül telepedhetnek le.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) EU: Csak az Európai Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik befektetési alapok eszközeinek letétkezelését. Olyan szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához és a befektetési társaságok tevékenységéhez, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye és tevékenységének központi helye ugyanabban az EU-tagállamban van.
BG: A nyugdíjbiztosítási tevékenységet bejegyzett nyugdíjbiztosító társaságban való részesedésszerzéssel lehet folytatni (fióktelep nem megengedett). Az irányító testület vezetőjének és az igazgatóság elnökének állandó tartózkodási hellyel kell rendelkeznie Bulgáriában.
CY: Cipruson kizárólag a Ciprusi Értéktőzsde tagjai (alkuszai) vehetnek részt értékpapír-kereskedelmi ügyletekben. Brókercég csak a Ciprusi Értéktőzsde tagjaként jegyezhető be, amennyiben azt Ciprus társasági törvényével összhangban hozták létre és jegyezték be (fióktelep nem megengedett).
HR: Korlátozás nélkül, kivéve az elszámolási és klíring szolgáltatásokat, melyek esetében a Központi Letétkezelő Ügynökség (KLÜ) a kizárólagos szolgáltató Horvátországban. A KLÜ szolgáltatásaihoz a nem rezidensek megkülönböztetés nélkül férnek hozzá.
HU: Koreai intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatást magánnyugdíjalapok vagy kockázati tőke kezelése tekintetében. A pénzügyi intézmény igazgatóságának legalább két tagja magyar állampolgár, a vonatkozó devizaszabályozás értelmében devizabelföldi, és legalább egy éve állandó tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon.
IE: Befektetési alapként és változó tőkéjű befektetési társaságként létrehozott kollektív befektetési formák esetében (az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások kivételével) a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek vagy az alapkezelő társasának egy Írországban vagy az EU egy másik tagállamában hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie (fióktelep nem megengedett). Befektetési betéti társaság esetében legalább az egyik beltagnak Írországban bejegyzettnek kell lennie. Ahhoz, hogy Írországban tőzsdetaggá váljon, egy szervezetnek a) felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely megköveteli, hogy be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság legyen írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel, vagy b) a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Ahhoz, hogy engedélyezzék az értékpapír-elszámolási rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Ahhoz, hogy engedélyezzék a központi értékpapírletétkezelői rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Az uniós jogszabály alapján harmonizált, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV-k) kívüli kollektív befektetési rendszerek esetében a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek Olaszországban vagy az EU egy másik tagállamában hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie, és egy fióktelepen keresztül le kell telepednie Olaszországban. Az uniós jogszabály alapján nem harmonizált ÁÉKBV-k alapkezelő társaságait szintén be kell jegyezni Olaszországban (fióktelep nem megengedett). Csak olyan bankok, biztosítótársaságok, uniós jogszabály alapján harmonizált ÁÉKBV-ket kezelő befektetési cégek és társaságok, amelyeknél a tevékenység végzésének központja az EU-ban van, valamint az Olaszországban bejegyzett ÁÉKBV-k végezhetik nyugdíjalapok forráskezelését. A házaló kereskedés során a közvetítőknek az Európai Unió egyik tagállamában állandó lakóhellyel rendelkező, meghatalmazott pénzügyi ügynököket kell alkalmazniuk. A külföldi közvetítők képviseleti irodái nem végezhetnek befektetési szolgáltatásra irányuló tevékenységet.
LT: Vagyonkezeléshez szakosodott alapkezelő társaságként való bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett). Vagyon letéteményeseként kizárólag litván létesítő okirat szerinti székhellyel bejegyzett cégek léphetnek fel.
PT: Nyugdíjalap-kezelést csak olyan vállalatok végezhetnek, amelyeket Portugáliában e célból bejegyeztek, vagy olyan biztosítótársaságok, amelyeket Portugáliában alapítottak és felhatalmazással rendelkeznek az életbiztosítási üzletágat illetően, továbbá a másik EU-tagállamban nyugdíjalap-kezelésre engedéllyel rendelkező szervezetek (kötelezettség nélkül közvetlen fióktelep létrehozására nem EU-országokból).
RO: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatásokat.
SK: A Szlovák Köztársaságban befektetési szolgáltatásokat olyan bankok, befektetési társaságok, befektetési alapok és értékpapír-kereskedők nyújthatnak, amelyek a törvényben előírt részvénytőkével rendelkező részvénytársaság formájában működnek (fióktelep nem megengedett).
SI: Kötelezettség nélkül a privatizáció alatt álló bankokban való részesedésszerzésre és a magánnyugdíjalapokra (önkéntes nyugdíjalapok).
SE: Takarékpénztár alapítója az Unióban letelepedett természetes személy lehet.
13. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK * 
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
EU: A magánszolgáltatók egészségügyi és szociális hálózatban való részvétele engedélyhez kötött. Elvégezhetik a gazdasági szükségesség vizsgálatát. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, közlekedési infrastruktúra, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
AT, SI: Kötelezettség nélkül a mentőszolgálatra.
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
BG: Kötelezettség nélkül a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra és a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra. CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Kötelezettség nélkül.
D. Szociális ellátások
(CPC 933)
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
HU: Kötelezettség nélkül a szociális ellátásra.
PL: Kötelezettség nélkül a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra.
BE, UK: Kötelezettség nélkül a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
14. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643) kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést * 
BG: Hivatalos bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata szükséges a bároknál, kávéházaknál és éttermeknél. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő létesítmények sűrűsége.
HR: A kiemelt történelmi vagy művészeti jelentőségű területeken, valamint nemzeti vagy tájparkokon belüli elhelyezkedéshez Horvátország kormányának jóváhagyása szükséges, ami megtagadható.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PT: Kereskedelmi társaság létrehozása szükséges, amelynek társasági székhelye Portugáliában van (kötelezettség nélkül a fióktelepekre).
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)
Korlátozás nélkül.
15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
(CPC 9619)
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
BG: Kötelezettség nélkül, kivéve az előadó-művészetet (CPC 96191), a alkotótevékenységet
(CPC 96192) és az előadó-művészethez kapcsolódó kisegítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Kötelezettség nélkül az egyéb szórakoztatásra (CPC 96199), kivéve a filmszínházat.
LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)
FR: Francia nyelvű publikációkat kiadó vállalatokban a külföldi részesedés nem haladhatja meg a társaság tőkéjének vagy a szavazati jogoknak a 20 százalékát. Sajtóügynökségek: nincs korlátozás azzal a kivétellel, hogy koreai sajtóügynökségek kizárólag hírek gyűjtése céljából hozhatnak létre fióktelepet vagy irodát Franciaországban. Az egyértelműség érdekében, az ilyen fióktelep vagy iroda nem foglalkozhat hírek forgalmazásával.
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
PT: A Portugáliában újonnan a „Sociedade Anónima” jogi formában alapított hírügynökségeknek névértékkel bíró üzletrészek formájában kell a társasági tulajdonnal rendelkezniük.
C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység * 
(CPC 963)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
AT, LT: Gazdasági magánszereplők könyvtári, levéltári, múzeumi és más kulturális tevékenységekben való részvétele koncesszióhoz vagy engedélyhez kötött.
D. Sporttevékenység
(CPC 9641)
AT, SI: Kötelezettség nélkül a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
E. Szabadidőpark és vízparti szolgáltatás
(CPC 96491)
Korlátozás nélkül.
16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás * 
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst * )
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst * )
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
B. Belvízi szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7221, kivéve a nemzeti kabotázst * )
b) Teherszállítás
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
(CPC 7222, kivéve a nemzeti kabotázst * ) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
AT: Állampolgársághoz kötött hajótársaságok természetes személyek általi létrehozására vonatkozóan. Amennyiben jogi személyként telepednek le, állampolgársághoz kötött az igazgatótanácsra és a felügyelő bizottságra vonatkozóan. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrész többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Kötelezettség nélkül.
HU: Állami részvétel lehet szükséges a letelepedett vállalatban.
FI: Csak finn lobogó alatt közlekedő hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
C. Vasúti szállítás * 
a) Személyszállítás
(CPC 7111)
b) Teherszállítás
(CPC 7112)
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Kötelezettség nélkül.
D. Közúti szállítás * 
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
EU: Külföldi befektetők nem nyújthatnak szállítási szolgáltatásokat egy tagállamon belül (kabotázs), kivéve a nem menetrendszerű buszjáratok bérbeadását személyzettel együtt.
EU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a taxiszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi elterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás, új munkahelyek létesítése.
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak EU-tagállamok állampolgárainak és EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az EU-ban van.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV és SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.
ES: Gazdasági szükségesség vizsgálata a CPC 7122 tekintetében. Fő kritérium a helyi kereslet.
IT, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a limuzinszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi elterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás, új munkahelyek létesítése.
ES, IE, IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a városok közötti buszjáratokat illetően. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi elterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás, új munkahelyek létesítése.
FR: Kötelezettség nélkül a városok közötti buszjáratokra.
b) Teherszállítás * 
(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai küldemények saját felelősségre történő szállítását * )
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak EU-tagállamok állampolgárainak és EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az EU-ban van.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV és SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.
IT, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium a helyi kereslet.
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével *   * 
(CPC 7139)
AT: Kizárólagos jogok csak EU-tagállamok állampolgárainak és EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az EU-ban van.
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI * 
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
közlekedő flotta üzemeltetése.
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata *  a rakománykezelést illetően a tengeri szállításnál. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, közlekedési infrastruktúra, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Tengeri szállítmányozás végzéséhez a koreai vállalatok jogosultak fióktelepet alapítani, amely a megbízó iroda ügynökeként járhat el. A tengeri szállítás olyan kiegészítő szolgáltatásai, amelyek hajók használatát igénylik csak bolgár lobogó alatt működő hajókkal nyújthatók.
f) Tengeri árutovábbítás SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
FI: Csak finn lobogó alatt közlekedő hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
HR: Kötelezettség nélkül a következők esetében: c) Vámkezelés, d) Konténerek állomásoztatása és raktározása, e) Tengeri szállítmányozás és f) Tengeri árutovábbítás.
Az a) tengeri rakománykezelés, b) a tárolás, raktározás, j) az egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve), h) a vontatás és tolatás, valamint i) a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetében: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy a külföldi jogi személyeknek vállalkozást kell alapítaniuk Horvátországban, amelynek közbeszerzési eljárást követően koncessziót kell szereznie a kikötői hatóságtól. A szolgáltatók számát a kikötő kapacitásának függvényében korlátozhatják.
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745. része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve)
(a CPC 749. része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
AT: Állampolgársághoz kötött hajótársaságok természetes személyek általi létrehozására vonatkozóan. Amennyiben jogi személyként telepednek le, állampolgársághoz kötött az igazgatótanácsra és a felügyelő bizottságra vonatkozóan. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrész többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk, kivéve a tárolás és raktározás, a szállítmányozás és a szállítást megelőző vizsgálat esetében.
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belföldi vízi utakon történő szállítással kapcsolatos szolgáltatások
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalatokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
HU: A cégben az állami részesedés előírás lehet, a tárolás és raktározás kivételével.
FI: Csak finn lobogó alatt közlekedő hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
(a CPC 745 egy része) SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás HR: Kötelezettség nélkül.
(a CPC 749. része)
C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalatokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
b) Tárolás, raktározás HR: Kötelezettség nélkül a vontatásra és tolatásra.
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Árukezelési szolgáltatások
AT: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzésére engedély csak EU-tagállamok állampolgárainak és EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az EU-ban van.
(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalatokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
FI: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzéséhez engedély szükséges, nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
c) Egyéb szállítmányozás SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
(a CPC 748. része) HR: Kötelezettség nélkül a kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzésére.
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
e) Közúti szállítóeszközöket támogató szolgáltatások
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is) EU: Kötelezettség nélkül, a nemzeti elbánás kivételével. A tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Kötelezettség nélkül.
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PL: A fagyasztott vagy hűtött áruk tárolása és a folyadékok vagy gázok ömlesztett tárolása tekintetében a tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
BG: Külföldi személyek csak bolgár vállalatban való legfeljebb 49 százalékos tőkerészesedés útján nyújthatnak szolgáltatást, valamint fióktelep útján.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)
EU: Az uniós légi fuvarozók által használt légi járműveket a légi fuvarozót engedélyező EU-tagállamban vagy, ha ezt az engedélyező EU-tagállam megengedi, egy másik EU-tagállamban kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
A légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
e) Értékesítés és marketing
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer
EU: Amennyiben az Európai Unió légi fuvarozói nem részesülnek olyan egyenértékű elbánásban * , mint amilyet a számítógépes helyfoglalási rendszerek koreai szolgáltatói nyújtanak az Európai Unióban, vagy ha a számítógépes helyfoglalási rendszerek uniós szolgáltatói nem részesülnek olyan egyenértékű elbánásban, mint amilyet a koreai légi fuvarozók nyújtanak az Európai Unióban, akkor intézkedések hozhatók az egyenértékű elbánás biztosítása érdekében, adott esetben a koreai légi fuvarozók részére a számítógépes helyfoglalási rendszerek uniós szolgáltatói által, vagy a számítógépes helyfoglalási rendszerek koreai szolgáltatói részére az uniós légi fuvarozók által.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével * 
(a CPC 742. része)
Korlátozás nélkül.
18. EGYÉB SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Kombinált szállítási szolgáltatások Minden tagállam, kivéve AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Korlátozás nélkül, az adott szállítási módra vonatkozó, e kötelezettségek jegyzékében meghatározott korlátok sérelme nélkül.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
19. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás * 
(CPC 883)  * 
Korlátozás nélkül.
B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása * 
(CPC 7131)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása * 
(a CPC 742. része)
PL: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy megszerezzék az ellenőrzést a tevékenység felett. Kötelezettség nélkül a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
D. Energiahordozó-nagykereskedelem
(CPC 62271)
és villamos energia, gőz és meleg víz nagykereskedelme * 
EU: Kötelezettség nélkül a villamos energia, gőz és meleg víz nagykereskedelmére.
E. Üzemanyag-kiskereskedelem
(CPC 613)
F. Tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fa-kiskereskedelem
(CPC 63297)
és villamosenergia-, (nem palackozott) gáz, gőz- és melegvíz-kiskereskedelem * 
EU: Kötelezettség nélkül az üzemanyag-, villamosenergia-, (nem palackozott) gáz, gőz- és melegvíz-kiskereskedelemre.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: A tüzelőanyag, palackozott gáz, szén és fa kiskereskedelme tekintetében az áruházak engedélyezése (FR-ban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő üzletek száma és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi elterjedés, a kereskedelmi feltételekre gyakorolt hatás, új munkahelyek létesítése.
G. Energiaelosztási szolgáltatás * 
(CPC 887)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Kötelezettség nélkül, kivéve a konzultációs szolgáltatásokat, és korlátozás nélkül a konzultációs szolgáltatásokra.
SI: Kötelezettség nélkül, kivéve a gázelosztási szolgáltatásokat, és korlátozás nélkül a gázelosztási szolgáltatásokra.
20. MÁSUTT NEM EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
Korlátozás nélkül.
b) Fodrászati szolgáltatások
(CPC 97021)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a nemzeti elbánás alapján. A gazdasági szükségesség vizsgálata elvégzésével meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a nemzeti elbánás alapján. A gazdasági szükségesség vizsgálata elvégzésével meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a nemzeti elbánás alapján. A gazdasági szükségesség vizsgálata elvégzésével meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják * 
(CPC ver. 1.0 97230)
Korlátozás nélkül.
f) Távközlési továbbító szolgáltatások
(CPC 7543)
Korlátozás nélkül.

IV. MELLÉKLET

EU-FÉL
FENNTARTÁSOK LISTÁJA A 7.18. ÉS 7.19. CIKKEL ÖSSZHANGBAN (KULCSFONTOSSÁGÚ SZEMÉLYZET ÉS FELSŐFOKÚ KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ GYAKORNOKOK, VALAMINT ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTŐI)

1. A fenntartások alábbi listája a 7.7. és a 7.13. cikk alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket ismerteti, amelyekre a 7.18. és 7.19. cikkel összhangban a kulcsfontosságú személyzetre és felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozó korlátozások alkalmazandók, valamint meghatározza ezeket a korlátozásokat. A lista a következő elemekből áll:

a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyekben a fenntartások alkalmazandók; és

b) a második oszlop az alkalmazandó korlátozásokat ismerteti.

Az EU-Fél semmiféle kötelezettséget sem vállal a kulcsfontosságú személyzetre a nem liberalizált (kötelezettség nélkül maradó) gazdasági tevékenységek esetén a 7.13. cikk szerint.

2. Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:

a) Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor az ISIC rev 3.1 az ENSZ Statisztikai Hivatala által készített, Gazdasági Tevékenységek Nemzetközi Standard Osztályozása: Statistical Papers, M sorozat, 4. szám, ISIC REV 3.1, 2002;

b) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és

c) CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998.

3. A kulcsfontosságú személyzettel és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokkal kapcsolatos kötelezettségek nem alkalmazandók azokban az esetekben, amikor tervezett ideiglenes jelenlétük vagy annak tényleges hatása zavarja vagy más módon érinti a munkavállalók és a vezetőség közötti bárminemű viták vagy tárgyalások kimenetelét.

4. Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amennyiben azok nem jelentenek korlátozást a megállapodás 7.18. és 7.19. cikke értelmében. Azok az intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés azon a területen, ahol a gazdasági tevékenységet ellátják), még ha nincsenek is felsorolva, a koreai kulcsfontosságú személyzetre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra mindenképpen alkalmazandók.

5. Az EU-Fél jogszabályainak és rendeleteinek valamennyi olyan követelménye, amely a belépési, tartózkodási, munkavállalási és társadalombiztosítási intézkedésekre vonatkozik, továbbra is alkalmazandó, ideértve az alábbiakban fel nem sorolt, és a tartózkodás időtartamára, a minimálbérekre, valamint a kollektív bérmegállapodásokra vonatkozó szabályozásokat.

6. A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

7. Az alábbi lista nem sérti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségek listájában előírt állami monopóliumok és kizárólagos jogok meglétét.

8. Azokban az ágazatokban, ahol elvégzik a gazdasági szükségesség vizsgálatát, a fő kritériumok közé tartozik a megfelelő piac helyzetének értékelése az Európai Uniónak abban a tagállamában vagy abban a régióban, ahol a szolgáltatást nyújtani kívánják, ideértve a meglévő szolgáltatók számát és az azokra gyakorolt hatás értékelését.

9. Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes magánszemélyekre vagy jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.

10. Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:

AT Ausztria
BE Belgium
BG Bulgária
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DK Dánia
EU Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve
ES Spanyolország
EE Észtország
FI Finnország
FR Franciaország
EL Görögország
HR Horvátország
HU Magyarország
IE Írország
IT Olaszország
LV Lettország
LT Litvánia
LU Luxemburg
MT Málta
NL Hollandia
PL Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SK Szlovákia
SI Szlovénia
SE Svédország
UK Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Gazdasági szükségesség vizsgálata.
BG, HU: A diplomás gyakornokok esetében vizsgálni kell a gazdasági szükségességet * .
VALAMENNYI ÁGAZAT A vállalaton belüli áthelyezések hatóköre
BG: A vállalaton belül áthelyezettek száma nem haladhatja meg az adott bolgár jogi személy által alkalmazott uniós állampolgárok átlagos éves számának 10 százalékát. Ahol kevesebb mint 100 személyt foglalkoztatnak, a vállalaton belül áthelyezettek száma - engedélytől függően - meghaladhatja a 10 százalékot.
HU: Kötelezettség nélkül olyan természetes személyekre, akik a koreai fél jogi személyének társult tagjai voltak.
VALAMENNYI ÁGAZAT Felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok
AT, DE, ES, FR, és HU esetében a képzést a megszerzett egyetemi fokozathoz kell kapcsolni.
VALAMENNYI ÁGAZAT Ügyvezető igazgatók és könyvvizsgálók
AT: Jogi személyek fióktelepei ügyvezető igazgatóinak Ausztriában kell letelepedniük; egy jogi személyben vagy fióktelepen az osztrák kereskedelmi törvény betartásáért felelős természetes személyek állandó lakóhelyének Ausztriában kell lennie.
FI: Magánvállalkozóként kereskedelmet folytató külföldieknek kereskedelmi engedéllyel kell rendelkezniük, és állandó lakóhelyüknek az EU-ban kell lennie. A távközlési szolgáltatások kivételével valamennyi ágazat tekintetében követelmény az állampolgárság és a tartózkodási hely a korlátolt felelősségű társaságok ügyvezető igazgatójára vonatkozóan. A távközlési szolgáltatásokat illetően követelmény a tartózkodási hely az ügyvezető igazgatóra vonatkozóan.
FR: Amennyiben egy kereskedelmi, ipari és kisüzemi tevékenységek terén működő szervezet ügyvezető igazgatója nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, különleges engedély szükséges.
RO: A kereskedelmi vállalatok könyvvizsgálóinak többsége és azok helyettesei román állampolgárok.
SE: A jogi személyek vagy fióktelepek ügyvezetői igazgatóinak Svédországban lakóhellyel kell rendelkezniük.
VALAMENNYI ÁGAZAT Elismerés
EU: Az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló uniós irányelvek csak az uniós állampolgárokra alkalmazandók. A szabályozott szakmai szolgáltatások egyik tagállamban való gyakorlásának joga nem biztosít jogot e szakma másik tagállamban való gyakorlására * .
4. GYÁRTÁS * 
H. Írott média közzététele, nyomdai kiadása és reprodukciója
(ISIC rev 3.1: 22), kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai tevékenységet * 
IT: Állampolgársághoz kötött a kiadókra vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra vonatkozóan.
PL: Állampolgársághoz kötött az újságok és napilapok főszerkesztőire vonatkozóan.
SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra, valamint a kiadók és nyomdák tulajdonosaira vonatkozóan.
6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)  * 
AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) jog praktizálásához szükséges, állampolgársághoz kötött. ES tekintetében az illetékes hatóságok mentességet adhatnak.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött. BE-ban kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő képviseletre.
HR: A jogi képviselethez szükséges teljes jogú ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz kötött (horvát állampolgárság, és - az uniós csatlakozást követően - egy uniós tagállam állampolgársága).
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat. BG: Koreai ügyvédek koreai állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügyvéddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási helyre van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgársághoz kötve gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d'État” hivatást.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött. Külföldi ügyvédek jogi tevékenységet csak jogi tanácsadás formájában végezhetnek, egy magyar ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött együttműködési megállapodás keretében.
LV: Állampolgársághoz kötött a hites jogtanácsosokra vonatkozóan, akik számára fenn van tartva a büntetőügyekben való jogi képviselet.
DK: Jogi tanácsadást csak dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek nyújthatnak. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
LU: Állampolgársághoz kötött a luxemburgi és uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokra vonatkozóan.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely csak a svéd „advokat” megnevezés használatához szükséges, tartózkodási helyhez kötött.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)” kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
FR: A számviteli és könyvviteli szolgáltatások nyújtása a gazdasági, pénzügyi és ipari miniszter határozatától függ, amelyet az a külügyminiszterrel egyetértésben hoz meg. A tartózkodásra vonatkozó kötelező időszak nem haladhatja meg az 5 évet.
b) 2. Könyvvizsgálat (audit)
(CPC 86211 és 86212, a számviteli szolgáltatások kivételével)
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóságok előtti képviseletre és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetörvény, banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzésére vonatkozóan.
DK: Tartózkodási helyhez kötött.
ES: Állampolgársághoz kötött a bejegyzett könyvvizsgálókra és végrehajtókra, az igazgatókra és a társaságok tagjaira vonatkozóan, kivéve azokat, akikre a társasági jogról szóló nyolcadik EGK-irányelv az irányadó.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyikére vonatkozóan.
HR: Kizárólag a horvát könyvvizsgálói kamara által hivatalosan elismert engedéllyel rendelkező hiteles könyvvizsgálók nyújthatnak könyvvizsgálói szolgáltatásokat.
EL: Állampolgársághoz kötött a bejegyzett könyvvizsgálókra vonatkozóan.
IT: Állampolgársághoz kötött az adminisztrátorokra, az igazgatókra és a társaság tagjaira vonatkozóan, kivéve azokat, akikre a társasági jogról szóló nyolcadik EGK-irányelv az irányadó. Tartózkodási helyhez kötött az egyéni könyvvizsgálókra vonatkozóan.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. A jóváhagyáshoz tartózkodási hely szükséges.
c) Adótanácsadás AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
(CPC 863)  *  BG, SI: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre vonatkozóan.
HU: Tartózkodási helyhez kötött.
d) Építészeti szolgáltatás
valamint
e) Település-, tájrendezési tervezés
(CPC 8671 és CPC 8674)
EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének Észtországban kell lennie.
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építőipar terén. Állampolgársághoz kötött a településtervezési és tájrendezési szolgáltatásra vonatkozóan.
EL, HR, HU, SK: Tartózkodási helyhez kötött.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás
valamint
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének Észtországban kell lennie.
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építőipar terén.
HR, SK: Tartózkodási helyhez kötött. EL, HU: Tartózkodási helyhez kötött
(a CPC 8673 tekintetében a tartózkodási követelmény csak a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozik).
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi CZ, IT, SK: Tartózkodási helyhez kötött.
ellátás CZ, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része) BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
DE: Állampolgársághoz kötött, amely alól kivételes esetekben, közegészségügyi érdekből mentesség adható.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez letelepedés szükséges.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves szinten meghatározott kvóták keretében felvehető a tevékenység.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
LV: A helyi egészségügyi hatóság engedélye szükséges ahhoz, hogy külföldiek orvosi szakmát gyakoroljanak; az engedély az adott régióban az orvosok és fogorvosok iránti gazdasági igényt veszi alapul.
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi orvosok korlátozott szavazati joggal rendelkeznek a szakmai kamarákban.
PT: Tartózkodási helyhez kötött a pszichológusokra vonatkozóan.
i) Állat-egészségügyi ellátás BG, DE, EL, FR, HR, HU: Állampolgársághoz kötött.
(CPC 932) CZ és SK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldiek folyamodhatnak a tevékenységi engedélyért.
j) 1. Szülészi ellátás AT: Ahhoz, hogy Ausztriában az érintett személy szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e szakmai praxis alapítását
(a CPC 93191 része) megelőzően legalább három évig gyakorolnia kellett.
BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
CY, EE, RO: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves szinten meghatározott kvóták keretében felvehető a tevékenység.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV: A gazdasági szükségességet a szülészek teljes száma határozza meg az adott régióban, akiket a helyi egészségügyi hatóság engedélyez.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldiek folyamodhatnak a tevékenységi engedélyért.
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 része)
AT: A külföldi szolgáltatók csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egészségvédelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek. Ahhoz, hogy Ausztriában az érintett személy szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e szakmai praxis alapítását megelőzően legalább három évig gyakorolnia kellett.
BE, FR, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
CY, CZ, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
HU: Állampolgársághoz kötött.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez letelepedés szükséges.
CY, CZ, EL, IT: A gazdasági szükségesség vizsgálatának függvényében: a döntés az álláshelyek regionális üresedésétől és a munkaerőhiánytól függ.
LV: A gazdasági szükségességet az ápolók teljes száma határozza meg az adott régióban, akiket a helyi egészségügyi hatóság engedélyez.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszeres ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások * 
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban meghatározott kvóták keretében adott esetben külföldiek is felvehetik a tevékenységet, feltéve, hogy a szolgáltató francia gyógyszerész diplomával rendelkezik.
DE, EL, SK: Állampolgársághoz kötött.
HU: Állampolgársághoz kötött, kivéve a gyógyszer-kiskereskedelmet és a gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiskereskedelmét (CPC 63211).
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások * 
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV, MT, Sí: Állampolgársághoz kötött.
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
DK: Tartózkodási helyhez kötött, kivéve, ha a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség felmentést ad.
FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV, MT, Sí: Állampolgársághoz kötött.
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
f) Telekommunikációs berendezések kölcsönzése EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
(CPC 7541)
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
e) Műszaki vizsgálat, elemzés IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött a biológusokra és a vegyészekre vonatkozóan.
(CPC 8676)
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások IT: Tartózkodási helyhez kötött az agronómus és a „periti agrari” szakmára vonatkozóan.
(a CPC 881. része)
j) 2. Biztonsági szolgáltatások BE: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetőségre vonatkozóan.
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
87305) DK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetőkre és a repülőtéri őrző-védő szolgáltatásra vonatkozóan.
ES, PT: Állampolgársághoz kötött a szakmai személyzetre vonatkozóan.
FR: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatókra és az igazgatókra vonatkozóan.
IT: Állampolgárság és tartózkodási hely szükséges ahhoz, hogy megkapják a biztonsági őrző-védő szolgálathoz és az értékrakomány szállításához szükséges engedélyt.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
BG: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre vonatkozóan.
DE: Állampolgársághoz kötött az államilag kinevezett földmérőkre vonatkozóan.
FR: Állampolgársághoz kötött a tulajdonjoggal és földtörvénnyel kapcsolatos „felmérő” tevékenységekre vonatkozóan.
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
MT: Állampolgársághoz kötött.
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
LV: Állampolgársághoz kötött.
l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és közúti járművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és CPC 8868 egy része)
EU: Gépjárművek, motorkerékpár és motoros szánok karbantartása és javítása tekintetében állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása * 
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan, kivéve:
BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK a CPC 633, 8861, 8866 tekintetében;
BG fogyasztási cikkek javítása tekintetében (ékszerek kivételével): CPC 63301, 63302, 63303, 63304, 63309 egy része;
AT a CPC 633, 8861-8866 tekintetében;
EE, FI, LV, LT a CPC 633, 8861-8866 tekintetében;
CZ, SK a CPC 633, 8861-8865 tekintetében; valamint
SI a CPC 633, 8861, 8866 tekintetében.
m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)
CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre vonatkozóan.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
HR, LV: Állampolgársághoz kötött a speciális fényképezésre vonatkozóan.
PL: Állampolgársághoz kötött a légi fényképezésre vonatkozóan.
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra, valamint a kiadók és nyomdák tulajdonosaira vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra vonatkozóan.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)
SI: Állampolgársághoz kötött.
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
FI: Tartózkodási helyhez kötött a hiteles fordítókra vonatkozóan.
DK: Tartózkodási helyhez kötött az államilag engedélyezett fordítókra és tolmácsokra vonatkozóan, kivéve, ha a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség ez alól mentességet ad.
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)  * 
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építőipar terén.
FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek és hadianyagok forgalmazását)
C. Kiskereskedelem * 
c) Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
FR: Állampolgársághoz kötött a dohányértékesítőkre („buraliste”) vonatkozóan.
10. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra vonatkozóan.
EL: Állampolgársághoz kötött a tanárokra vonatkozóan.
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra vonatkozóan.
EL: Állampolgársághoz kötött a tanárokra vonatkozóan.
LV: Állampolgársághoz kötött a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásokra vonatkozóan (CPC 9224).
C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)
FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
CZ, SK: Állampolgársághoz kötött a felsőoktatásra vonatkozóan, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra vonatkozóan.
DK: Állampolgársághoz kötött a felsőoktatási tanárokra vonatkozóan.
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Valamennyi biztosítási és biztosítással AT: A fióktelep ügyvezetésében két olyan természetes személynek kell részt vennie, akiknek a lakóhelye Ausztriában van.
összefüggő szolgáltatás EE: A közvetlen biztosítást illetően a koreai tőkerészesedéssel rendelkező biztosítási részvénytársaság igazgatóságában csak a koreai tőkerészesedés arányában lehetnek koreai állampolgárok, és számuk nem lehet több, mint az igazgatóság tagjainak a fele. Egy leányvállalat vagy független társaság vezetőjének állandó észtországi tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
ES: Tartózkodási helyhez (vagy kétéves tapasztalathoz) kötött a biztosításmatematikusi szakmára vonatkozóan.
IT: Tartózkodási helyhez kötött a biztosításmatematikusi szakmára vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött.
FI: A biztosítótársaság ügyvezető igazgatójának és legalább egy könyvvizsgálójának tartózkodási helye az EU-ban van, kivéve, ha az illetékes hatóságok ez alól mentességet adtak. Egy koreai biztosítótársaság vezérképviselőjének tartózkodási helye Finnországban van, kivéve, ha a társaság tevékenységének központi helye az EU-ban van.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a BG: Az ügyvezető igazgató és a vezető megbízottak állandó tartózkodási helye Bulgáriában van.
biztosítás kivételével) FI: A hitelintézet ügyvezető igazgatójának és legalább egy könyvvizsgálójának az EU-ban tartózkodási hellyel kell rendelkeznie, kivéve, ha a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság ez alól mentességet adott. A származékos ügyletekkel foglalkozó alkusznak (magánszemély) az EU-ban tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
IT: Az EU egyik tagállamának területén található tartózkodási helyhez kötött a „promotori di servizi finanziari” (pénzügyi kereskedő) szakmára vonatkozóan.
LT: Legalább egy vezetőnek uniós állampolgárnak kell lennie.
PL: Állampolgársághoz kötött a bank legalább egy ügyvezetőjére vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött. Az igazgatótanácsnak Horvátország területéről kell irányítania a hitelintézet üzleti tevékenységét. Az igazgatótanács legalább egy tagjának folyékonyan kell beszélnie horvátul.
13. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
FR: A vezető beosztások betöltéséhez engedélyezés szükséges. Az engedélyezés figyelembe veszi a rendelkezésre álló helyi vezetőket.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata az orvosok, fogorvosok, szülészek, ápolók, fizioterapeuták és a paramedicinális személyzet tekintetében.
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi orvosok korlátozott szavazati joggal rendelkeznek a szakmai kamarákban.
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége minden olyan személynek, aki közvetlen szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket kezel.
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
E. Szociális ellátások
(CPC 933)
14. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést * 
BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár állampolgárok, azokban az esetekben, amikor az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedés a bolgár vállalat részvénytőkéjében meghaladja az 50 százalékot.
HR: Állampolgársághoz kötött a háztartásokban és vidéki otthonokban nyújtott vendéglátási és étkeztetési szolgáltatásokra vonatkozóan.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)
BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár állampolgárok, azokban az esetekben, amikor az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedés a bolgár vállalat részvénytőkéjében meghaladja az 50 százalékot.
HR: Az Idegenforgalmi Minisztérium engedélye szükséges a hivatalvezetői tisztség betöltéséhez.
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)
BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Állampolgársághoz kötött.
15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT (az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
(CPC 9619)
FR: A vezető beosztások betöltéséhez engedélyezés szükséges. A vezető beosztások betöltéséhez szükséges engedély állampolgársághoz kötött, amennyiben több mint kétéves engedélyt írnak elő.
16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst)
EU: Állampolgársághoz kötött a hajók személyzetére vonatkozóan.
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók többségére vonatkozóan.
D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
AT: Állampolgársághoz kötött azokra a személyekre és résztulajdonosokra vonatkozóan, akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás képviseletére.
DK, HR: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetőkre vonatkozóan.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai küldemények saját felelősségre történő szállítását * 
AT: Állampolgársághoz kötött azokra a személyekre és résztulajdonosokra vonatkozóan, akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás képviseletére.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
HR: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetőkre vonatkozóan.
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével * 
(CPC 7139)
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatókra vonatkozóan.
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI * 
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók többségére vonatkozóan.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatásokra vonatkozóan.
EL: Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatásokra vonatkozóan.
IT: Tartózkodási helyhez kötött a „raccomandatorio marittimo” tekintetében.
f) Tengeri árutovábbítás
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745. része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(az étkeztetést is beleértve)
(a CPC 749. része)
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
AT: Állampolgársághoz kötött azokra a személyekre és résztulajdonosokra vonatkozóan, akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás képviseletére.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai * 
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742. része)
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatókra vonatkozóan.
19. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883)  * 
SK: Tartózkodási helyhez kötött.
20. MÁSUTT NEM EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
b) Fodrászati szolgáltatások
(CPC 97021)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják * 
(CPC ver. 1.0 97230)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozóan.

V. MELLÉKLET

A LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYES ELBÁNÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK JEGYZÉKE
EU-FÉL
Ágazat vagy alágazat Az intézkedés megnevezése, megjelölve annak a 7.8. és 7.14. cikkekkel való összeegyeztethetetlenségét Mely országokra vonatkozik az intézkedés Tervezett időtartam A kivétel szükségességét megalapozó feltételek
1. Valamennyi ágazat Az Európai Unió fenntartja azt a jogot, hogy elfogadjon vagy fenntartson bármely olyan intézkedést, amely megkülönböztetett elbánásban részesít egyes országokat olyan gazdasági integrációs megállapodásokban található egyedi rendelkezések alapján, amelyekben az Európai Unió részes Fél, és amelyek alapján az Európai Unió csak olyan mértékben változtathat meg bármely intézkedést, hogy a módosítás ne csökkentse az intézkedés megfelelőségét a módosítást közvetlenül megelőzően fennálló állapotához képest a piacra jutási, a nemzeti elbánásra és a legkedvezőbb elbánásra vonatkozó, e gazdasági integrációs megállapodásokban található kötelezettségek tekintetében. Minden ország Határozatlan A kizáró kikötésekből eredő megkülönböztetett elbánás védelme.
2. Közúti szállítás Romániában a 3) oszlopban jelzett országokban regisztrált járművekre vonatkozó áru és/vagy személyszállítási engedély összhangban van a fennálló vagy jövőbeli kétoldalú közúti megállapodásokkal. A közúti kabotázs a belföldön regisztrált gépjárművek számára van fenntartva. Ausztria, Albánia, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Ciprus, Horvátország, Dánia, Svájc, Lettország, Litvánia, Franciaország, Finnország, Olaszország, Irán, Németország, Görögország, Luxembourg,
Nagy-Britannia, Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szíria, Szlovénia, Törökország, Magyarország és esetleg más országok a jövőben.
Határozatlan A kivétel szükségessége a közúti szállítási szolgáltatások határon átnyúló nyújtásának regionális sajátosságaihoz kapcsolódik.
3. Vasúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A fennálló és a jövőbeli intézkedések alapján tett intézkedések, amelyek szabályozzák a közlekedési jogokat és a működési feltételeket, valamint a szállítási szolgáltatások nyújtását Bulgária, a Cseh Köztársaság és Szlovákia területén, továbbá az érintett országok között. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan A vasúti szállítási infrastruktúra és a környezet integritásának védelme, valamint a közlekedési jogok szabályozása a Cseh Köztársaság és Szlovákia területén, továbbá az érintett országok között.
4. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A nemzetközi közúti árufuvarozásra (ideértve a kombinált - vasút/közút - szállítást is) és a személyszállításra vonatkozó, az Unió vagy a tagállamok és harmadik országok által kötött fennálló és jövőbeli megállapodások rendelkezései, amelyek:
a) az egyes szerződő feleknél bejegyzett járművekre nézve tartják fenn vagy korlátozzák a szállítási szolgáltatások nyújtását a szerződő felek között vagy a szerződő felek területén * ; vagy
b) az ilyen járművek részére adómentességet állapítanak meg.
Svájc, a közép- és kelet-európai és a délkelet-európai államok, a Független Államok Közösségének valamennyi tagja, Albánia, Törökország, Libanon, Izrael, Szíria, Jordánia, Egyiptom, Tunézia, Algéria, Marokkó, Irán, Afganisztán, Irak és Kuvait. Határozatlan A kivétel szükségessége a közúti szállítási szolgáltatások határon átnyúló nyújtásának regionális sajátosságaihoz kapcsolódik.
5. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A fennálló vagy jövőbeli megállapodások alapján tett olyan intézkedések, amelyek az érintett szerződő felekre nézve tartják fenn vagy korlátozzák a szállítási szolgáltatások nyújtását és meghatározzák a működési feltételeket, ideértve a Cseh Köztársaságba irányuló vagy az ott, illetve azon keresztül történő vagy onnan kiinduló szállítási szolgáltatásokra vonatkozó tranzitengedélyeket és/vagy kedvezményes útadókat. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan A közúti szállítási infrastruktúra és a környezet integritásának védelme, valamint a közlekedési jogok szabályozása a Cseh Köztársaság területén továbbá az érintett országok között.
6. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A nemzetközi közúti szállításra (ideértve a kombinált - vasút/közút - szállítást is) vonatkozó, fennálló és jövőbeli kölcsönös kétoldalú vagy többoldalú megállapodások rendelkezései, amelyek a finnországi kabotázs fuvarozásra vonatkozó fenntartást tartalmaznak. Valamennyi ország, amelyekkel kétoldalú vagy többoldalú megállapodás van érvényben. Határozatlan A közúti szállítási szolgáltatások regionális sajátossága.
7. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
Ausztriában a héakivétel a külföldi vállalkozók által, a 3) oszlopban jelzett országokban bejegyzett gépjárművekkel folytatott nemzetközi személyszállításra korlátozott. A volt Jugoszlávia utódállamai, Svájc, a volt Szovjetunió utódállamai (a balti államok, Azerbajdzsán, Grúzia, Moldova és Üzbegisztán kivételével). Határozatlan Viszonosság; és a nemzetközi utazás fejlődésének előmozdítása.
8. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
Ausztriában a gépjárműadó alóli mentesség bizonyos feltételek esetén tényleges viszonosság alapján a 3) oszlopban jelzett országokban bejegyzett járművekre korlátozott. Izrael, Monaco, San Marino, Törökország, Vatikánváros és az Egyesült Államok. Határozatlan Viszonosság; és a nemzetközi utazás és/vagy a nemzetközi árufuvarozás fejlődésének előmozdítása.
9. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A kétoldalú megállapodások alapján tett olyan intézkedések, amelyek a szállítási szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket határoznak meg és meghatározzák a működési feltételeket, ideértve a Litván Köztársaságba irányuló vagy az azon keresztül történő vagy onnan kiinduló és az érintett szerződő Felekhez történő szállítási szolgáltatásokra vonatkozó kétoldalú tranzit- és egyéb szállítási engedélyeket, továbbá útadókat és díjakat. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan A szállítási infrastruktúra és a környezet védelme, valamint a közlekedési jogok szabályozása Litvánia területén, továbbá az érintett országok között.
10. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A fennálló vagy jövőbeli megállapodások alapján tett olyan intézkedések, amelyek az ilyenfajta szállítási szolgáltatások nyújtását fenntartják és/vagy korlátozzák és meghatározzák ezek nyújtásának feltételeit, ideértve a tranzitengedélyeket és/vagy kedvezményes útadókat, Bulgária területén vagy Bulgária határain keresztül. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan Az infrastruktúra integritásának védelme, valamint környezetvédelem és a közlekedési jogok szabályozása Bulgária területén és az érintett országok között.
11. Valamennyi személy- és teherszállítási szolgáltatás, kivéve tengeri szállítás Lengyelország: viszonossági követelmény a szállítási szolgáltatások nyújtására az érintett országok szolgáltatói által az ilyen országok területén, illetve ezek területére és azon keresztül. Minden ország Határozatlan A fennálló és jövőbeli kölcsönös szállítási együttműködési (vagy hasonló jellegű) megállapodások rendszere, a külföldi befektetések előmozdítása és védelme, amelyek - többek között - a kétoldalúan megállapított engedélyezési rendszerből eredő szállítási kvótákat hajtanak végre.
12. Közúti szállítás
- Személy- és teherszállítás
A fennálló vagy jövőbeli megállapodások alapján tett olyan intézkedések, amelyek az érintett szerződő Felekre nézve tartják fenn vagy korlátozzák a szállítási szolgáltatások nyújtását és meghatározzák a működési feltételeket, ideértve a Szlovákiába irányuló vagy az ott, illetve azon keresztül történő vagy onnan kiinduló szállítási szolgáltatásokra vonatkozó tranzitengedélyeket és/vagy kedvezményes útadókat. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan A közúti szállítási infrastruktúra és a környezet integritásának védelme, valamint a közlekedési jogok szabályozása Szlovákia területén, továbbá az érintett országok között.
13. Közúti szállítás
- Teherszállítás
(CPC 7123)
Spanyolországban elutasítható az olyan szolgáltatók kereskedelmi jelenlét létesítésére vonatkozó engedélykérelme, akiknek származási országa nem biztosít hatékony piacra jutást a spanyol szolgáltatók számára. Minden ország Határozatlan A hatékony piacra jutás biztosításának szükségessége és egyenértékű elbánás a spanyol szolgáltatók részére.
14. Közúti személy- és teherszállítás A fennálló vagy jövőbeli megállapodások alapján tett olyan intézkedések, amelyek az érintett felekre nézve fenntartják vagy korlátozzák a szállítási szolgáltatások nyújtását és meghatározzák a működési feltételeket, ideértve a Horvátországba irányuló vagy az ott, illetve azon keresztül történő vagy onnan kiinduló szállítási szolgáltatásokra vonatkozó tranzitengedélyeket és/vagy kedvezményes útadókat. Minden olyan ország, amellyel Horvátországnak hatályos megállapodása van a közúti szállításról. Határozatlan A kivétel szükségessége a közúti szállítási szolgáltatások regionális jellegéhez, valamint a közlekedési jogoknak Horvátország területén belüli, valamint Horvátország és az érintett országok közötti szabályozásához kapcsolódik.
15. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) repülőgép-karbantartási és
-javítási szolgáltatások, amelyek során repülőgépet vonnak ki a szolgálatból;
Bármely olyan intézkedés meghozatalának és fenntartásának a joga, amely megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára valamilyen hatályos, vagy az e megállapodás aláírását követően hatályba lépett nemzetközi megállapodás alapján. Minden ország Határozatlan A fennálló és a jövőbeli nemzetközi megállapodások védelme érdekében szükséges.
b) a légi közlekedési szolgáltatások értékesítése és marketingje;
c) számítógépes helyfoglalási rendszerrel (CRS) kapcsolatos szolgáltatások; és
d) egyéb, a légi közlekedési szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások, például földi kiszolgálással kapcsolatos szolgáltatások, légi jármű légi személyzettel együtt történő bérbevételével kapcsolatos bérleti szolgáltatások és repülőtér-irányítási szolgáltatások.
16. CRS és légi szállítási szolgálta A 3089/93/EK rendelet által módosított2299/89/EK rendelet 7. cikkének rendelkezései, mely szerint a CRS rendszerszolgáltatók vagy a tulajdonos légi fuvarozók és a részt vevő légi fuvarozók kötelezettségei nem alkalmazhatók olyan ország CRS rendszerszolgáltatóira, tulajdonos légi fuvarozóira és részt vevő légi fuvarozóira, amely nem nyújt az EU-Fél CRS rendszerszolgáltatóinak vagy a tulajdonos légi fuvarozóknak és a részt vevő légi fuvarozóknak a rendeletben előírttal azonos elbánást. Minden olyan ország, ahol CRS rendszerszolgáltató vagy tulajdonos légi fuvarozó található. Határozatlan A kivétel szükségességét a CRS működtetésére vonatkozó többoldalúan megállapodott szabályok fejlődésének nem kielégítő volta indokolja.
17. Rakománykezelés, tengeri és folyami kikötői tárolás és raktározás, ideértve a konténerekkel és konténeres árukkal kapcsolatos szolgáltatásokat Bulgária az ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogot viszonosság, illetve az érintett országokkal kötött kétoldalú megállapodások alapján biztosítja. Minden ország Határozatlan Az ilyen intézkedések alkalmazásának célja az egyenlő piacra jutás biztosítása más országokban az ilyen szolgáltatásokat nyújtó bolgár szolgáltatók számára.
18. Belvízi szállítás A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-
Duna-összeköttetést követő megállapodásokat is) forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára.
Svájc, közép-kelet európai és dél-kelet európai államok, a Független Államok Közösségének valamennyi tagja. Határozatlan.
Bizonyos országok esetében csak addig van szükség a mentesítésre, amíg gazdasági integrációs megállapodást nem kötnek.
A szállítási kapacitás szabályozása a belvízi utakon, figyelemmel a földrajzi sajátosságokra.
19. Belvízi szállítás A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek * . Svájc Határozatlan A szállítási kapacitás szabályozása a belvízi utakon, figyelemmel a földrajzi sajátosságokra.
20. Belvízi szállítás
- Személy- és teherszállítás
Ausztriában:
a) Bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak a 3) oszlopban jelzett országok hajói számára (tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelmények); és
b) A 3) oszlopban jelzett országok igazolásait és engedélyeit elismerik.
A volt Jugoszlávia és a volt Szovjetunió utódállamai. Határozatlan; a mentesítés a fennálló és az új intézkedésekre vonatkozik. Történelmi fejlődés; és egyedi regionális szempontok
21. Belvízi szállítás
- Személy- és teherszállítás
Szlovákia belvízi útjain külföldi üzemeltetők részére piacra jutást és forgalmi jogokat biztosító fennálló és jövőbeli megállapodások alapján tett intézkedések. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan Az infrastruktúra épségének védelme és környezetvédelem, valamint a forgalmi jogok szabályozása Szlovákiában.
22. Tengeri szállítás Hajózási társaságok létesítésére, tevékenységeire és működésére vonatkozó intézkedések a Korea által a 7-A. mellékletben vállalt kötelezettségvállaláson túl. Nincs meghatározva Határozatlan Nemzetközi megállapodások az átfogó kereskedelmi kapcsolatok összefüggésében.
23. Tengeri szállítás
- Kabotázs
Finnország által hozott fennálló kölcsönös intézkedések, amelyek egy meghatározott másik ország lobogója alatt lajstromozott hajót mentesítenek a Finnországban érvényes általános kabotázstilalom alól. Minden ország Határozatlan A tengeri kabotázs regionális sajátossága.
24. Tengeri szállítás Svédország által fennálló vagy jövőbeli megállapodások alapján hozott kölcsönös intézkedések, amelyek a 3) oszlopban jelzett országok külföldi lobogója alatt lajstromozott hajókat mentesítik a Svédországban érvényes általános kabotázstilalom alól. Valamennyi ország, amelyekkel kétoldalú vagy többoldalú megállapodás van érvényben. Határozatlan A kabotázsforgalom szabályozása kölcsönös megállapodások alapján.
25. Hajók kölcsönzése üzemeltető nélkül (CPC 83103)
Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213, 7223)
Külföldi hajók chartertevékenysége Németországban honos fogyasztók számára a viszonosság feltételéhez köthető. Minden ország Határozatlan A hatékony piacra jutás biztosításának szükségessége és egyenértékű elbánás a német szolgáltatók részére.
26. Halászat Az Unió él bármely olyan intézkedés meghozatalának és fenntartásának a jogával, amely megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára valamilyen hatályos, vagy az e megállapodás aláírását követően hatályba lépett kétoldalú vagy többoldalú, a halászatra vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján. Minden ország Határozatlan A fennálló és a jövőbeli nemzetközi kétoldalú és többoldalú megállapodások védelme érdekében szükséges.
27. Halászat és halászattal kapcsolatos szolgáltatások Preferenciális elbánás - az érintett országok halászati joghatóságának területén - azon országok szolgáltatói és szolgáltatásai részére, amelyekkel Lengyelország kedvezményes halászati kapcsolatban áll, összhangban a nemzetközi fajmegőrzési gyakorlatokkal és politikákkal vagy halászati megállapodásokkal, különösen a Balti-tenger medencéjében. Minden ország Meghatározatlan Együttműködés a halászati fajmegőrzés terén a gyakorlat és a fennálló és jövőbeli megállapodások alapján, különösen a Balti-tenger medencéjében.
28. Jogi szolgáltatások Külföldi országok ügyvédei csak kétoldalú jogsegélyegyezmények alapján járhatnak el Litvániában a bíróságon ügyvédként. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás van vagy lesz érvényben. Határozatlan A jogszerűség és a felelősség ellenőrzésére való képesség biztosításának szükségessége.
29. Jogi szolgáltatások Bulgáriában a vállalkozások alapítására és működésére, valamint a szolgáltatások nyújtására vonatkozó teljes nemzeti elbánás csak olyan cégekre terjeszthető ki, amelyeket a 3) oszlopban jelzett országokban azok állampolgárai alapítottak. Azon országok, amelyekkel preferenciális elbánást biztosító megállapodások vannak vagy lesznek érvényben. Határozatlan Nemzetközi megállapodások alapján fennálló kötelezettségek.
30. Humán egészségügyi szolgáltatások Cipruson rendelkezésre nem álló orvosi kezelés nyújtása ciprusi állampolgárok részére bizonyos országokban, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat írtak vagy a jövőben írnak alá. Mindazon országok, amelyekkel az orvosi együttműködés kívánatos lehet. Határozatlan Az intézkedés szükségességét a Ciprus és olyan harmadik országok között fennálló vagy a jövőben aláírandó új kétoldalú egyezmények indokolják, amelyek földrajzilag közel fekszenek Ciprushoz vagy más különleges kapcsolatban állnak vele.
31. Orvosi és fogorvosi ellátás Viszonosság alapján, kétoldalú megállapodások keretében biztosítják azokat az egészségbiztosítási, támogatási és kompenzációs rendszereket és programokat, amelyek fedezik a külföldi állampolgárok részére Bulgária területén nyújtott orvosi és fogorvosi ellátások költségeit. Azon országok, amelyekkel kétoldalú megállapodások vannak vagy lesznek érvényben. Határozatlan Nemzetközi megállapodások alapján fennálló kötelezettségek.
32. Szociális biztonsági szolgáltatások Ciprus és egyes országok által kötött kétoldalú szociális biztonsági megállapodások rendelkezései. Ausztrália, Egyiptom, Kanada, Quebec tartomány és bármely ország, amellyel a jövőben megállapodást kötnek. Határozatlan Azon személyek esetében, akik a szerződő felek szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy kerülnek, biztosítani kell azt, hogy megtarthassák a szociális biztonsági jogaikat, ha az egyik országból a másikba költöznek, vagy ilyen jogokra tesznek szert.
Ilyen megállapodásokat, amelyek többek között a szerződő feleknél felmerült biztosítási vagy tartózkodási időszakok összeszámításáról rendelkeznek a juttatásokra való jogosultságok tekintetében, kötöttek Ciprus és azon országok között, amelyekkel munkaerő-migrációs kapcsolata van Ciprusnak.
33. Kiadói tevékenység
(a CPC 88442 egy része)
Olaszországban a vállalkozásokban 49%-ot meghaladó külföldi tőke- és szavazati jog részesedés szerzése a viszonosság feltételéhez kötött. Minden ország Határozatlan A hatékony piacra jutás biztosításának szükségessége és egyenértékű elbánás az olasz szolgáltatók részére.
34. Hírügynökségi szolgáltatások
(a CPC 962 egy része)
Franciaországban a francia nyelvű kiadói tevékenységet folytató vállalkozásokban a tőke vagy a szavazati jogok 20%-át meghaladó részesedés megszerzése a viszonosság feltételéhez kötött. Minden ország Határozatlan A hatékony piacra jutás biztosításának szükségessége és egyenértékű elbánás a francia szolgáltatók részére.
35. Sajtóügynökségi tevékenység
(a CPC 962 egy része)
Piacra jutás Franciaországban. Viszonossághoz kötött. Minden ország Határozatlan A hatékony piacra jutás biztosításának szükségessége és egyenértékű elbánás a francia szolgáltatók részére.
36. Földvásárlás A Litván Köztársaság Alkotmánya értelmében a helyi önkormányzatok (helyhatóságok), más nemzeti jogi személyek, valamint a 3) oszlopban megjelölt országok külföldi jogi személyei, amelyek Litvániában gazdasági tevékenységet folytatnak, és amelyek az alkotmányjog alapján az európai integráció és a Litvánia részvételével működő más integráció kritériumaival összhangban állnak, jogosultak a közvetlen tevékenységük végzéséhez szükséges épületek és létesítmények építéséhez és működtetéséhez szükséges nem mezőgazdasági földterületek tulajdonjogát megszerezni. A földszerzési eljárást, annak feltételeit és korlátait az alkotmányjog határozza meg. Az alkotmányjog által meghatározott valamennyi állam: Az OECD *  és a NATO tagállamai és az EU társult tagjai. Határozatlan A Litvánia és az érintett országok közötti mélyebb gazdasági együttműködés kedvezőbb feltételeinek megteremtésére irányuló szándék.
37. Idegenvezetés Litvániában külföldi országok idegenvezetői idegenvezetési szolgáltatásokat csak a kölcsönös alapú idegenvezetési segítségnyújtásról szóló kétoldalú együttműködésekkel (vagy szerződésekkel) összhangban nyújthatnak. Valamennyi ország, amelyekkel megállapodás (vagy szerződés) van vagy lesz érvényben. Határozatlan A kulturális identitás megőrzése és fejlesztése.
38. Ingatlan Horvátországban viszonossági követelmény a külföldiekre vonatkozóan, és a külügyminiszter jóváhagyása, kivéve a volt Jugoszlávia köztársaságaiból származó, állampolgárság nélküli bevándorlókat és utódjaikat, akik esetében a bevándorlási ügyekért felelős minisztérium jóváhagyására van szükség Minden ország Ideiglenes Politikai megfontolások és a fizetési mérleg helyzetének indokai
39. Valamennyi ágazat Ciprus:
A kereskedelmi jelenlét területén a korlátozások feloldása és nemzeti elbánás, ideértve a tőkemozgást, figyelemmel a 3. oszlopban megjelölt országokra.
EFTA-országok Határozatlan A kereskedelmi jelenlét fokozatos liberalizálása. Előkészítés alatt állnak néhány EFTA-országgal a befektetések kölcsönös védelmére és támogatására vonatkozó kétoldalú megállapodások.
40. Valamennyi ágazat Dánia, Svédország és Finnország által az északi együttműködés előmozdítása céljából hozott intézkedések, mint például:
a) K+F projektek pénzügyi támogatása (Északi Ipari Alap);
b) nemzetközi projektek megvalósíthatósági tanulmányainak finanszírozása (projektexportot támogató északi alap); valamint valamint
c) környezetvédelmi technológiát hasznosító vállalatok *  pénzügyi támogatása (északi környezetvédelmi finanszírozási társaság).
Izland és Norvégia Határozatlan Az északi együttműködés fenntartása és fejlesztése.
41. Valamennyi ágazat Lengyelország:
A kereskedelmi jelenlétre vonatkozó és az alábbiakban található fogalmak, amelyek meghaladják a Lengyelországra vonatkozó, a 7-A. mellékletben szereplő korlátozásokat:
a) kereskedelmi és navigációs szerződések;
b) üzleti és gazdasági kapcsolatokra vonatkozó szerződések; és
c) külföldi befektetési megállapodások fejlesztése és védelme.
Minden ország Meghatározatlan Fennálló és jövőbeli megállapodások kölcsönös rendelkezései
42. Valamennyi ágazat Lengyelország elfogadja a befektetők és az állam közötti olyan befektetési vitákban a kötelező választott bíráskodást, amelyekben olyan országok szolgáltatói érintettek, amelyekkel Lengyelország az ilyen eljárásra vonatkozó megállapodást kötött vagy fog kötni. Minden ország Meghatározatlan Külföldi befektetések fejlesztése és védelme.
43. Valamennyi ágazat Külföldi természetes és jogi személyek viszonossági alapon vásárolhatnak földtulajdont Olaszországban. Minden ország Határozatlan A viszonossági feltétel szükséges ahhoz, hogy az olaszok egyenértékű elbánásban részesüljenek más országokban.
44. Valamennyi ágazat Az állampolgársági követelményekről való lemondás Portugáliában a 3) oszlopban jelzett országok szolgáltatásnyújtó természetes személyei által gyakorolt egyes tevékenységek és szakmák esetén. Azok az országok, ahol a portugál a hivatalos nyelv (Angola, Brazília, Zöld-foki-szigetek, Bissau-Guinea, Mozambik és São Tomé és Príncipe). Határozatlan Ez Portugália és az adott országok közötti történelmi kapcsolatokat tükrözi.
45. Valamennyi ágazat Az Európai Unió bizonyos tagállamai *  és az érintett országok és hercegségek közötti fennálló vagy jövőbeli kétoldalú megállapodásokon alapuló intézkedések, amelyek biztosítják a letelepedés jogát természetes és jogi személyek számára. San Marino, Monaco, Andorra és Vatikánvárosi Állam. Határozatlan A földrajzi helyzet, illetve az Európai Unió tagállamai és az érintett országok és hercegségek közötti történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok.

KOREA

Ágazat vagy alágazat Az intézkedés megnevezése, megjelölve a legnagyobb kedvezményes elbánással (MFN) való összeegyeztethetetlenségét
1. Valamennyi ágazat Korea fenntartja bármely olyan intézkedés meghozatalának és fenntartásának a jogát, amely megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára bármely, az e megállapodás aláírását követően hatályba lépett olyan nemzetközi megállapodás alapján, amelynek tárgya:
a) halászat; vagy
b) tengerészeti ügyek, ideértve az újrahasznosítható tengeri hulladékot is.
2. Valamennyi ágazat Korea fenntartja a jogot bármilyen olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánásban részesít egyes országokat olyan gazdasági integrációs megállapodásokban található egyedi rendelkezések alapján, amelyekben Korea részes fél, és amelyek alapján Korea csak olyan mértékben változtathat meg bármely intézkedést, hogy a módosítás ne csökkentse az intézkedés megfelelőségét a módosítást közvetlenül megelőzően fennálló állapothoz képest a piacra jutási, a nemzeti elbánásra és a legkedvezőbb elbánásra vonatkozó, e gazdasági integrációs megállapodásokban található kötelezettségek tekintetében.
3. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) repülőgép-karbantartási és -javítási szolgáltatások, amelyek során repülőgépet vonnak ki a szolgálatból;
b) a légi közlekedési szolgáltatások értékesítése és marketingje;
c) számítógépes helyfoglalási rendszerrel (CRS) kapcsolatos szolgáltatások; és
d) egyéb, a légi közlekedési szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások, például földi kiszolgálással kapcsolatos szolgáltatások, légi jármű légi személyzettel együtt történő bérbevételével kapcsolatos bérleti szolgáltatások és repülőtér-irányítási szolgáltatások.
Korea fenntartja bármely olyan intézkedés meghozatalának és fenntartásának a jogát, amely megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára bármely, az e megállapodás aláírását követően hatályba lépett, a légi szállítás kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján.
4. Hátrányos helyzetű csoportok Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely jogokat vagy kedvezményeket biztosít társadalmilag vagy gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportok számára, így például fogyatékosok, az állam számára különös szolgálatokat teljesítő személyek, etnikai kisebbségek részére.
5. Szociális ellátások Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára, figyelemmel a bűnüldözési és javító szolgáltatásokra, valamint az alábbi szolgáltatásokra, feltéve, hogy azokat közcélok szolgálatára hozták létre vagy tartják fenn: jövedelembiztonság vagy biztosítás, szociális biztonság vagy biztosítás, szociális jólét, közoktatás, egészség és gyermekgondozás.
6. Kommunikációs szolgáltatás
- Műsorszolgáltatás
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára viszonossági intézkedések alkalmazása következtében vagy nemzetközi megállapodások útján, ideértve a rádióspektrum megosztását, piacra jutás biztosítását, vagy nemzeti elbánás biztosítását a „direct-to-home” (DTH) egyutas műholdas átvitel és a közvetlen sugárzású műhold (DBS) televíziós szolgáltatások és digitális audioszolgáltatások tekintetében.
7. Szállítási szolgáltatások
- Vasúti szállítás
Korea fenntartja bármely olyan intézkedés meghozatalának és fenntartásának a jogát, amely megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára bármely, az e megállapodás aláírását követően hatályba lépett, a vasúti szállításról szóló nemzetközi megállapodás alapján.
8. Szállítási szolgáltatások
- Közúti személyszállítás (taxiszolgáltatás és menetrendszerű közúti személyszállítás)
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára a taxiszolgáltatások és a menetrendszerű közúti személyszállító szolgáltatások tekintetében.
9. Szállítási szolgáltatások
- Közúti teherszállítás (ide nem értve a futárszolgálathoz kapcsolódó közúti teherszállítást)
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára a közúti teherszállítás tekintetében, ide nem értve a konténeres áru nemzetközi szállítóvállalatok általi közúti szállítását (kabotázs kivételével) és a futárszolgálathoz kapcsolódó közúti teherszállítást.
10. Szállítási szolgáltatások
- Belvízi szállítás és űrszállítás
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára a belvízi szállítási és űrszállítási szolgáltatások tekintetében.
11. Oktatás
- Óvodai, általános iskolai, középfokú, felsőfokú és egyéb oktatás
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára az óvodai, általános iskolai, középfokú, felsőfokú és egyéb oktatásban; az egészségügyi és orvosi felsőoktatásban; óvodapedagógusok, tanítók és tanárok felsőfokú képzésében; a diplomás jogászképzésben; a távoktatásban minden képzési szinten (a felnőttoktatás kivételével, feltéve, hogy az ilyen szolgáltatások nem nyújtanak felsőoktatási kreditet, diplomát vagy fokozatot); és más oktatási szolgáltatásokban.
Ez a szabály nem vonatkozik a külföldi használatra szánt oktatási tesztek végzésére. Az egyértelműség érdekében, e megállapodás egy rendelkezése sem érinti Korea hatáskörét arra nézve, hogy oktatási teszteket válasszon ki és alkalmazzon, vagy hogy az iskolai tantervet a hazai oktatáspolitikájának megfelelően szabályozza.
12. Szociális ellátások
- Humán egészségügyi szolgáltatások
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára a humán egészségügyi szolgáltatások tekintetében.
Ez a szabály nem érinti azokat a preferenciális intézkedéseket, amelyeket a szabad gazdasági övezetek kijelöléséről és működtetéséről szóló törvény (9216. sz. törvény, 2008. december 26.) és a Jeju különleges önkormányzatú tartomány és szabad nemzetközi város létrehozásáról szóló különleges törvény (9526. sz. törvény, 2009. március 25.) határoz meg az egészségügyi létesítmények, gyógyszertárak és hasonló létesítmények létrehozásával, illetve az adott törvényekben meghatározott földrajzi területekre történő egészségügyi távszolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.
13. Szórakoztatás, kultúra, sport
- Mozifilm promóció, reklámozás és utómunkák
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára a mozifilm promóció, reklámozás és utómunka-szolgáltatások tekintetében.
14. Szállítási szolgáltatások
- Tengeri személyszállítás és tengeri kabotázs
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés elfogadására vagy fenntartására, amely megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból származó személyek számára a nemzetközi tengeri személyszállítás, a tengeri kabotázs és a koreai hajók üzemeltetése terén, ideértve a következő intézkedéseket:
Az a személy, aki nemzetközi tengeri személyszállítási szolgáltatást nyújt, köteles erre engedélyt kérni a földügyi, közlekedési és tengerészeti minisztertől. Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ.
A tengeri kabotázs a koreai hajók részére van fenntartva. A tengeri kabotázs körébe tartozik a teljes koreai félsziget és bármely csatlakozó sziget kikötői közötti tengeri szállítás. Koreai hajónak minősül:
a) az a hajó, amelynek tulajdonosa a koreai kormány, állami vállalat vagy olyan intézmény, amelyet a Földügyi, Közlekedési és Tengerészeti Minisztérium alapított.
b) koreai állampolgár tulajdonában álló hajó;
c) a koreai kereskedelmi törvénykönyv alapján szervezett vállalkozás tulajdonában áll hajó;
olyan külföldi jog alapján szervezett vállalkozás tulajdonában álló hajó, amelynek székhelye Koreában van, és amelynek dae-pyo-ja tisztségviselője (például vezérigazgató, elnök, vagy hasonló elsőszámú vezető) koreai állampolgár. Amennyiben több ilyen tisztségviselő van, akkor mindegyik dae-pyo-ja koreai állampolgár kell hogy legyen.