A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról * 

A Kormány

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 14. és 41. pontjában,

a 9. alcím és az 1. melléklet tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatály, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 41. § (1) bekezdésében, valamint

b) a GET 119. § (3a), (6) és (7) bekezdésében

meghatározott esetben a felhasználók földgázellátását veszélyeztető esemény bekövetkeztekor alkalmazandó eljárásokra és intézkedésekre terjed ki.

2. § * 

3. § Az e rendeletben szereplő fogalmakat a GET és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni.

2. Bejelentési kötelezettség

4. § (1) *  A földgázkereskedő köteles telefonon haladéktalanul tájékoztatni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), ha a földgázforrásait biztosító szerződéseinek, a rendszerhasználati szerződéseinek kapcsán érvénytelenségi ok merül fel, vagy azok hatályában, teljesítésének módjában, egyéb lényeges feltételeiben, vagy a földgázkereskedő pénzügyi helyzetében olyan változás állt be, amely alapján a felhasználóinak folyamatos ellátása veszélyeztetett.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esemény bekövetkezése fenyeget, a földgázkereskedő köteles a bekövetkezés valószínűsíthető dátumát is megjelölni.

5. § *  A földgázkereskedő a 4. § szerinti tájékoztatásában foglaltakat annak megtételétől számított 24 órán belül bejelenti a Hivatal felé.

6. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó haladéktalanul, de legkésőbb a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat kiadását 72 órával megelőzően közli a Hivatallal, ha a földgázkereskedő a szállítási rendszerüzemeltetővel, illetve a földgázelosztóval megkötött hatályos rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződése vonatkozásában – a GET 77. § (2) bekezdés d) pontjára figyelemmel – súlyos szerződésszegést követett el, és emiatt a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott módon, a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetését helyezte kilátásba. A bejelentéshez mellékelni kell a megszüntetés indokolását és az azt igazoló dokumentumokat.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződést megszüntető nyilatkozatát a földgázkereskedőnek küldött erről szóló értesítéssel egyidejűleg a Hivatallal és a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel is köteles közölni.

(3) A szervezett földgázpiac engedélyes bejelenti az (1) bekezdésben részletezett szabályok figyelembevételével a szállítási rendszerüzemeltetőnek, ha az általa üzemeltetett kereskedési platformon a földgázkereskedő tagsága megszűnik.

(4) *  A kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó szállítási rendszerüzemeltető a gáznapi allokálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül közli a Hivatallal, ha a földgázkereskedő által a földgázszállítási rendszerből vételezett földgáz mennyisége az adott gáznapon több mint

a) 20%-kal vagy

b) 75%-kal

meghaladta a földgázkereskedő által a gáznapon a földgázszállítási rendszerbe betáplált földgáz mennyiségét, amelybe beleértendő a földgázkereskedő által az adott gáznapra a rendszeregyensúlyért felelős szállítási rendszerüzemeltető által kötelezően használt, a kiegyensúlyozó földgáz beszerzésére szolgáló platformokon az adott gáznapot megelőző gáznapon vagy az adott gáznapon belül értékesítésre felajánlott földgáz mennyisége is.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető az adott gázhónapra vonatkozó végleges allokációt a gázhónapot követően, annak rendelkezésre állásakor haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül megküldi a Hivatal részére.

7. § (1) A Hivatal az 5. § vagy 6. § szerinti közlést követően felhívja a szállítási rendszerüzemeltetőt vagy a földgázelosztót, hogy a felhívás közlését követő 24 órán belül – a felhíváshoz mellékelt formában – köteles a Hivatal által előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani a rendszerén vételező felhasználók tekintetében.

(2) A földgáztárolási engedélyes a Hivatal felhívására, a felhívást követő 24 órán belül köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani az adatszolgáltatás időpontjában a felhívásban megjelölt földgázkereskedő hazai földgáztárolóban elhelyezett mobil földgázkészletére, valamint lekötött tárolói kapacitására vonatkozó adatokat.

8. § Az 5. § vagy 6. § szerinti közlés alapján beérkezett adatokat és információkat a Hivatal – ellátás-biztonsági szempontból – értékeli.

3. A kereskedelmi egyensúly helyreállítására irányuló eljárás

9. § (1) A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltető 6. § (4) bekezdése szerinti közlését a bejelentést követő első munkanap 24 óráig megvizsgálja.

(2) *  Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázkereskedő által a földgázszállító rendszerből vételezett földgáz mennyisége

a) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább 4 egymást követő gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában,

b) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább egy gáznapon a 6. § (4) bekezdés b) pontjában vagy

c) az adott gázhónapban legalább 5 gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában

meghatározott mértéket meghaladta, a Hivatal haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő munkanap 24 óráig kötelezi a földgázkereskedőt arra, hogy állítsa vissza a következő gáznapra a vele szerződött felhasználók földgázigényei és a fizikailag rendelkezésre álló forrásai között lévő kereskedelmi egyensúlyt, és igazolja a Hivatal részére, hogy rendelkezik a vele szerződött felhasználók ellátásához szükséges földgázforrásokkal és az azok beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal, valamint tájékoztatja a földgázkereskedőt, hogy engedélyét a 10. § (1) bekezdése szerint felfüggesztheti.

4. A földgázkereskedő engedélyének felfüggesztése

10. § (1) A Hivatal felfüggeszti a földgázkereskedő engedélyét, ha

a) saját bejelentése alapján a földgázkereskedő

aa) az 5. § szerinti nyilatkozatot tett,

ab) nem teljesíti a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat,

b) a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a földgázkereskedő által a földgázszállítási rendszerből vételezett földgáz mennyisége

ba) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább kétszer 4 egymást követő gáznapon meghaladta a 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket,

bb) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább kétszer 2 egymást követő gáznapon meghaladta a 6. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket,

bc) * 

bd) az adott gázhónapban legalább 10 gáznapon meghaladta a 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket, vagy

be) az adott gázhónapban legalább 4 gáznapon meghaladta a 6. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket,

c) a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetésére vonatkozó, 6. § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tett.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben az ott megállapított mértékek meghatározásához az újraallokált adatokat kell alapul venni. Az érintett rendszerüzemeltetők ennek érdekében az elszámolással még le nem zárt hónap vonatkozásában, a szállítási rendszerüzemeltető felszólítására kötelesek 24 órán belül rendkívüli allokációt elvégezni, melynek eredményéről a szállítási rendszerüzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül tájékoztatja a Hivatalt. A téves vagy hiányzó allokációból eredő felelősség az allokációra kötelezett rendszerüzemeltetőt terheli.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a (2) bekezdés szerinti újraallokált adatok eredményének kézhezvételét, a felfüggesztés alapjául szolgáló eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzés napját követő munkanap 24 óráig dönt a földgázkereskedő engedélyének felfüggesztéséről.

(4) A Hivatal a 6. § (1) bekezdés szerinti megszüntető nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül felfüggeszti a földgázkereskedő engedélyét.

(5) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot azzal a felfüggesztő feltétellel köteles kiadni, hogy a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszűnése napjának egybe kell esnie a Hivatal 19. § (4) bekezdés szerinti kijelölő határozatában megjelölt felfüggesztés kezdő napjával.

(6) Abban az esetben, ha a felfüggesztés az (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pontjában meghatározott okok miatt következik be, a Hivatal a rendszerüzemeltetőt haladéktalanul felhívja a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződést megszüntető nyilatkozat (5) bekezdésben foglalt feltételek szerinti kiadására.

(7) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti többletfogyasztás a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti rendszerszintű szolgáltatások teljesítésére igénybe vett villamos energia termelés miatt következett be, a Hivatal az esetet 72 órán belül kivizsgálja és annak eredménye alapján dönt a felfüggesztésről.

(8) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztésre okot adó körülmény a fogyasztói profil alapján történő allokálás miatt következett be, a Hivatal 72 órán belül az esetet kivizsgálja és annak eredménye alapján dönt a felfüggesztésről.

11. § (1) *  A Hivatal a 10. § (1) bekezdése szerinti, a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatot (a továbbiakban: felfüggesztő határozat) haladéktalanul közli, és erről a földgázkereskedőt telefonon is értesíti, valamint legkésőbb 24 órán belül a Hivatal kézbesítője útján megküldi a földgázkereskedőnek és az érintett rendszerüzemeltetőnek, valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek (a továbbiakban: MSZKSZ). A felfüggesztő határozat közlésének időpontja a határozat kézbesítő útján történő átvételének időpontja.

(2) A felfüggesztő határozat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározottakon túl – tartalmazza legalább az alábbiakat: * 

a) a felfüggesztés kezdő gáznapját (a továbbiakban: a felfüggesztés kezdete),

b) a felfüggesztés lejártának gáznapját,

c) a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő jogait és kötelezettségeit a felfüggesztés időtartama alatt,

d) a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő (6) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a felhasználók felé az engedély felfüggesztésével kapcsolatban,

e) a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő működése visszaállításának lehetséges módjait, azok feltételeit és a feltételek teljesítése igazolásának módját,

f) a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdete és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban igénybe vett, MSZKSZ által a 16. § alapján rendelkezésre bocsátott földgáz árát a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 4/A. § rendelkezéseivel összhangban,

g) a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdete és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban igénybe vett földgáz rendszerhasználati díjak megtérítésének rendjét,

h) a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő követeléseinek engedményezésére vonatkozó követelményeket, és

i) az MSZKSZ által rendelkezésre bocsátott földgáz ára és a rendszerhasználati díjak megfizetésére vonatkozó tartozásátszálláshoz kapcsolódó követelményeket.

(3) Az engedély felfüggesztésének időtartama 90 nap.

(4) A Hivatal – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felfüggesztés kezdetét úgy köteles meghatározni, hogy a felfüggesztő határozat közlése a felfüggesztés kezdetét legfeljebb 7 gáznappal előzze meg.

(5) A 12. § (2) bekezdése alapján történő kijelölés esetén a felfüggesztés kezdete a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap.

(6) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő a (2) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatást a felfüggesztő határozat közlését követő 24 órán belül tömegtájékoztatási eszköz útján, valamint lehetőség szerint elektronikus levélben haladéktalanul köteles megtenni. A tájékoztatás tartalmazza legalább:

a) a földgázkereskedő engedélye felfüggesztésének kezdetét,

b) a Hivatal új földgázkereskedő kijelölésére vonatkozó kötelezettségét,

c) tájékoztatást arról, hogy a felhasználók földgázzal való folyamatos ellátása biztosított,

d) a végső menedékes földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban együtt: kijelölt földgázkereskedő), a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a felhasználó közötti elszámolás rendjének felhasználót érintő előírásait, és

e) a követelések átszállására és a tartozásátszállásra vonatkozó főbb információkat.

(7) A Hivatal a GET 127. § v) pontjában meghatározott közzétételi kötelezettsége mellett a felfüggesztő határozat és a kijelölt földgázkereskedő kijelöléséről szóló határozat (a továbbiakban: kijelölő határozat) rövid összefoglalóját – azok közlését követően haladéktalanul – megküldi a nemzeti hírügynökség részére.

5. Az ajánlattételi felhívás

12. § (1) A Hivatal a felfüggesztő határozat közlésével egyidejűleg, figyelembe véve a 11. § (4) bekezdésében rögzített időtartamot is – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – felhív minden

a) egyetemes szolgáltatót arra, hogy a felhívást követő 48 órán belül a Hivatal által megadott szempontok szerint tegyen ajánlatot a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak ellátására, valamint

b) egyetemes szolgáltatónak nem minősülő földgázkereskedőt arra, hogy a felhívást követő 48 órán belül a Hivatal által megadott szempontok szerint tegyen ajánlatot a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon szolgáltatási területen, ahol a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőn kívül kizárólag egy egyetemes szolgáltató működik, a Hivatal az egyetemes szolgáltatót – a GET 34. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségére tekintettel – ajánlattételi felhívás nélkül kijelölheti a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőnek az egyetemes szolgáltató működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területén lévő, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak ellátására.

6. Az engedély felfüggesztésének jogkövetkezményei

13. § (1) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül földgázkereskedelmi tevékenységet nem végezhet, beleértve a másodlagos kapacitás-kereskedelmi tevékenységet, a felhasználóknak történő ajánlattételt, a hirdetést, a reklámot és minden olyan tevékenységet, amely a felfüggesztést követő időszakra vonatkozóan földgázkereskedelmi jogviszony létesítésére irányul.

(2) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt folytatott földgázkereskedelmi tevékenységből származó tartozások – a jogosult külön hozzájárulása nélkül – átszállnak a kijelölt földgázkereskedőre. A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő helytállási kötelezettsége a követelés átszállását követően is fennmarad.

(3) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő jogosult

a) a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt a felhasználók részére földgázkereskedelmi tevékenységet folytatni azzal, hogy az ebből származó követelése ingyenes engedményezés útján átszáll a kijelölt földgázkereskedőre; ezen követeléseket a kijelölt földgázkereskedő jogosult kiszámlázni és beszedni,

b) beszedni a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetéig a felhasználók részére kibocsátott számlák és egyéb követelések ellenértékét,

c) a 15. § szerint megállapított fogyasztási adatok alapján számlát kiállítani a felfüggesztés lejártának gáznapjáig, és a számla ellenértékét beszedni a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetéig teljesített szolgáltatásra vonatkozóan,

d) a korábban kibocsátott számlák szükséges korrekcióját végrehajtani,

e) a földgáztárolóban lévő földgázforrásait – a felhasználók részére történő értékesítés kivételével – földgázkereskedőnek értékesíteni,

f) földgázforrás-szerződéseit engedményezni,

g) a 14. §-ban foglaltak szerint az engedélye felfüggesztésének megszüntetését követő időszakra a felhasználóinak ellátására földgázforrást biztosító szerződéseket kötni.

(4) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő köteles

a) a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetéig felmerült, az érintett felhasználók ellátásával kapcsolatos rendszerhasználati díjakat, valamint az esetlegesen felmerülő pótdíjakat és egyéb költségeket a rendszerüzemeltetőknek megfizetni, és

b) az átadott felhasználók ellátásához szükséges földgázforrásait a kijelölt földgázkereskedő részére felajánlani.

(5) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig felmerült, az érintett felhasználók ellátásával kapcsolatos rendszerhasználati díjak, valamint az esetlegesen felmerülő pótdíjak és egyéb költségek rendszerüzemeltetőknek történő megfizetéséért a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő egyetemlegesen felel.

(6) A kijelölt földgázkereskedő a (2) bekezdés szerinti tartozásátszállás alapján jogosult a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől az érintett felhasználók által felhasznált földgáz árát, valamint a felmerült rendszerhasználati díjakat kiszámlázni a felhasználók részére a fogyasztásmérő berendezés 15. § szerinti leolvasása alapján.

(7) A kijelölt földgázkereskedő a (2) bekezdés szerinti tartozásátszállás alapján köteles:

a) a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig felmerült, az érintett felhasználók ellátásával kapcsolatos rendszerhasználati díjat, valamint az esetlegesen felmerülő pótdíjakat és egyéb költségeket a rendszerüzemeltetőknek megfizetni, és

b) az MSZKSZ által a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig biztosított földgáz árát a (2) bekezdésben foglalt tartozásátszállás és a 16. § szerint megtéríteni.

(8) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt keletkezett, (7) bekezdés b) pontja szerinti tartozás a tartozásátszállás szabályai szerint átszáll a kijelölt földgázkereskedőre. A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő köteles a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt keletkezett, (7) bekezdés b) pontja szerinti tartozások tévedésből hozzá befolyt ellenértékét a kijelölt földgázkereskedő részére megfizetni.

(9) Folyamatban lévő kereskedőváltás esetén, ha a felhasználó új földgázkereskedője a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő lenne, a kereskedőváltás során a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő helyébe a kijelölt földgázkereskedő lép.

7. A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő tevékenységének visszaállítása vagy az engedély visszavonása

14. § (1) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő az engedély felfüggesztésének kezdetétől számított legfeljebb 60. napig jogosult a 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján a felfüggesztő határozatban meghatározott feltételek teljesítésének igazolását a Hivatalhoz benyújtani.

(2) Ha a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő teljesítette a 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján előírt feltételeket, a Hivatal határozatot hoz a földgáz-kereskedelmi tevékenység folytatásáról.

(3) A földgáz-kereskedelmi tevékenység (2) bekezdés szerinti folytatásával a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő korábbi felhasználói nem kerülnek vissza automatikusan az ellátásába.

(4) A Hivatal a felfüggesztés lejártát megelőző 10. napig köteles a tevékenység folytatására vagy az engedély visszavonására vonatkozó határozatát meghozni.

(5) Ha az engedély felfüggesztésének kezdetétől számított 60. napig a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő nem teljesítette a felfüggesztő határozatban előírt feltételeket, a Hivatal az engedélyét a felfüggesztés lejártát követő első gáznaptól kezdődően visszavonja.

8. A felhasználók fogyasztásmérő berendezésének leolvasása

15. § (1) A Hivatal a felfüggesztő határozat közlésével egyidejűleg kötelezi az érintett szállítási rendszerüzemeltetőket vagy földgázelosztókat arra, hogy jegyzőkönyvben rögzítsék a távleolvasható fogyasztásmérők mérőállását a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetére. A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a mérőállásra vonatkozó adatokat a leolvasás időpontjának megjelölésével a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő részére a felfüggesztés kezdetét követő 15 napon belül átadni.

(2) A Hivatal a felfüggesztő határozat közlésével egyidejűleg kötelezi az érintett földgázelosztót arra, hogy – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő távleolvasható fogyasztásmérő berendezéssel nem rendelkező felhasználóira vonatkozóan

a) alakítson ki ütemtervet a felhasználók fogyasztásmérő berendezéseinek leolvasására, továbbá az ütemtervet adja át a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőnek, a kijelölt földgázkereskedőnek, valamint a Hivatalnak,

b) olvassa le a felhasználók fogyasztásmérő berendezéseit legkésőbb a felfüggesztő határozat közlését követő 30. napig az ütemterv szerint,

c) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott felhasználói profilok alapján végezze el és rögzítse a leolvasott mérőállásoknak a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetére vonatkozó korrekcióját, és

d) a rögzített adatokat vagy a leolvasás sikertelenségének tényét az ütemtervnek megfelelően, folyamatosan juttassa el a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő részére.

(3) Egyetemes szolgáltató felfüggesztése esetén a földgázelosztó az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilok alapján elvégzi és rögzíti a felhasználók legutolsó leolvasott mérőállásának figyelembevételével a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetére vonatkozó becsült mérőállást. A rögzített adatokat a földgázelosztó a felfüggesztő határozat közlését követő 10. napig a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőnek és a kijelölt földgázkereskedőnek átadja.

(4) Az érintett szállítási rendszerüzemeltető és földgázelosztó köteles közreműködni a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedővel és a kijelölt földgázkereskedővel a mérőállások (5) bekezdés szerinti véglegesítésére irányuló egyeztetésekben.

(5) Ha a földgázelosztó egyszer megkísérelt (2) bekezdés b) pontja szerinti leolvasása sikertelen, a földgázelosztó erre vonatkozó értesítését követő 5 napon belül az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adatban a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő jogosult megállapodni. Megállapodás esetén az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adat megállapítása során elsősorban a felhasználó utolsó diktált mérőállását kell alapul venni. Megállapodás hiányában az átadás-átvételnél és az elszámolásnál a földgázelosztónak a legutolsó leolvasott mérőállás alapján az ÜKSZ szerinti profilokra tekintettel a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetére végzett becslése az irányadó.

(6) A kijelölt földgázkereskedő folyamatosan, de legkésőbb a földgázelosztó (5) bekezdés szerinti közlését követő 5 napon belül megküldi a földgázelosztó részére az (5) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített mérőállás adatokat vagy – megállapodás hiányában – az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adat becsléssel történő megállapítására vonatkozó kérését. Ezen kérés esetén a földgázelosztó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adatokat a kérést követő 5 napon belül küldi meg a felfüggesztett engedélyű és a kijelölt földgázkereskedő részére.

9. A felhasználók ellátásához szükséges földgázforrás biztosítása

16. § (1) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdete és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak részéről jelentkező földgázigény kielégítését az MSZKSZ biztosítja a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil földgázkészletből legfeljebb 120 millió m3 mennyiségig.

(2) Az MSZKSZ a szállítási rendszerüzemeltető felhívása alapján a felhívásban foglalt mértékben a szükséges forrásokat köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

(3) Az MSZKSZ által az (1) bekezdés szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti időszakban a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználói által vételezett földgáz mennyiség árát a kijelölt földgázkereskedő fizeti meg az MSZKSZ részére a 13. § alapján.

(5) Ha az MSZKSZ rendelkezésére álló, (1) bekezdés szerinti földgázforrás nem elegendő a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak földgázigénye kielégítéséhez, a szállítási rendszerirányító a GET 96. §-ában meghatározottak szerint korlátozást rendelhet el.

(6) Az MSZKSZ köteles a betárolási időszak végéig az (1) bekezdés alapján felhasznált földgázforrást visszapótolni.

10. Földgázkereskedő kijelölése érvényes ajánlattétel esetén

17. § (1) A Hivatal a 12. § (1) bekezdése alapján beérkező ajánlatokat

a) az ajánlatban megjelölt, rendelkezésre álló földgázforrás mennyisége,

b) az ajánlatban meghatározott földgázár vagy felhasználói árak,

c) a földgázellátásra ajánlatot tett földgázkereskedőnek a felhasználók ellátására való, igazolt alkalmassága alapján az ellátásbiztonság szempontjait figyelembe véve értékeli.

(2) A Hivatal a beérkezett ajánlatokat összesíti, és

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása tekintetében elsősorban az egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező földgázkereskedők ajánlatai közül,

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása tekintetében a földgázkereskedők ajánlatai közül

választja ki a legkedvezőbbet.

11. Földgázkereskedő kijelölése ajánlattétel hiányában

18. § (1) Ha

a) a 12. § (1) bekezdése szerinti felhívásra nem jelentkezik földgázkereskedő,

b) a Hivatal a 12. § (2) bekezdés alapján jelöl ki egyetemes szolgáltatót, vagy

c) a Hivatal a jelentkező földgázkereskedők 17. § (1) bekezdés szerinti ajánlatának vizsgálata alapján megállapítja, hogy a földgázkereskedők előreláthatóan nem tudják biztosítani a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő valamennyi felhasználója részére a földgáz ellátását,

a Hivatal a kijelölő határozatban a felhasználók ellátására egy vagy több földgázkereskedőt jelöl ki.

(2) A felhasználó ellátására olyan földgázkereskedőt kell kijelölni, amely a GET 42. § szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre álló adatok szerint a legnagyobb mértékben biztosítani tudja a felhasználói igényeknek megfelelő mennyiségű és árú földgázt.

12. Földgázkereskedő kijelölése

19. § (1) A Hivatal a 17. § vagy a 18. § alapján legkésőbb a felfüggesztés kezdetét megelőző napon – figyelembe véve a 11. § (4) bekezdés szerinti időtartamot is – kijelölő határozatot hoz azon egy vagy több földgázkereskedőnek a kijelöléséről, amelyek a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak ellátását a felfüggesztés kezdetétől biztosítják. A Hivatal a kijelölő határozatot haladéktalanul közli a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedővel, a kijelölt földgázkereskedővel, a rendszerüzemeltetőkkel és az MSZKSZ-szel.

(2) Ha a végső menedékes földgázkereskedő olyan felhasználó ellátására kerül kijelölésre, amelynek felhasználási helyét a működési engedélye nem tartalmazza, akkor a Hivatal a működési engedélyét hivatalból módosítja.

(3) A Hivatal

a) kötelezi a földgázelosztót és a szállítási rendszerüzemeltetőt a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő kapacitásaiból a kijelölt földgázkereskedő által a kijelöléssel érintett felhasználók ellátásához igényelt, szükséges mértékű kapacitások biztosítására, és

b) szükség esetén rendelkezik a kijelölt földgázkereskedő kapacitásdíj fizetési kötelezettségéről.

(4) A kijelölő határozat – az Ákr.-ben meghatározottakon túl – legalább a következőket tartalmazza: * 

a) a kijelölés kezdetének gáznapját, amely megegyezik a felfüggesztés kezdetével,

b) a kijelölés lejártának gáznapját,

c) a kijelölt földgázkereskedő által ellátandó felhasználói kör meghatározását, a felhasználók azonosításához szükséges adatokat, és

d) a kijelölt földgázkereskedő jogait és kötelezettségeit a kijelölés időtartama alatt.

(5) A kijelölés időtartama 90 nap.

(6) A Hivatal a kijelölő határozattal egyidejűleg megküldi a kijelölt földgázkereskedő részére a kijelöléssel érintett felhasználók ellátásához szükséges adatokat.

(7) Nem jelölhető ki a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak ellátására az az egyetemes szolgáltató, aki a GET 115/A. § (1) bekezdése alapján a működési engedélye visszavonását kérte.

13. A felhasználókra vonatkozó közös szabályok

20. § (1) A felfüggesztés kezdetén a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a vele szerződött felhasználó között fennálló földgáz-kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződés – a felek elszámolási kötelezettsége mellett – megszűnik.

(2) A felfüggesztés kezdetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony (a továbbiakban: szolgáltatási jogviszony) legfeljebb a kijelölés időtartamára jön létre a kijelölt földgázkereskedő és a felhasználó között, az alábbiak szerint

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a szolgáltatási jogviszony

aa) a 21. §-ban meghatározott rendes felmondás szabályai szerint felmondható,

ab) az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálybalépésével megszűnik;

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a szolgáltatási jogviszony

ba) a 25. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint felmondható,

bb) az általános piaci feltételek szerint kötött szerződés hatálybalépésével megszűnik.

(3) A szolgáltatási jogviszony alapján a kijelölt földgázkereskedő köteles az üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek szerint ellátni a felhasználót az igényeinek megfelelő földgáz mennyiséggel, a felhasználó köteles az általa felhasznált földgáz díját a kijelölt földgázkereskedőnek megtéríteni, valamint mind a két fél köteles – különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén – együttműködni egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel.

(4) A kijelölt földgázkereskedő a kijelölést követő gáznapon köteles legalább a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő által korábban az adott hálózati ponton lekötött kapacitás mértékéig kapacitás átvételt vagy kapacitáslekötést kezdeményezni a rendszerüzemeltetőnél.

(5) A (4) bekezdés esetén a kijelölt földgázkereskedőnek a szállítási rendszerüzemeltetővel és a földgázelosztóval fennálló rendszerhasználati szerződését megfelelően módosítani kell.

21. § A felhasználó a kijelölés időtartama alatt a szolgáltatási jogviszonyt – a 25. § (1) bekezdése szerinti eltéréssel – a GET, valamint a Vhr. figyelembevételével, a kijelölt földgázkereskedő üzletszabályzatában meghatározott általános felmondási feltételeknek megfelelően mondhatja fel.

22. § A kijelölést követő 10. gáznap végéig a kijelölt földgázkereskedő engedélye nem függeszthető fel a 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben.

14. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó különös szabályok

23. § (1) A végső menedékes földgázkereskedő a kijelölés időtartama alatt a felhasználó részére az általa felhasznált földgáz mennyiségének az ellenértékét legfeljebb a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló rendeletben meghatározott egyetemes szolgáltatási ár mértékéig állapítja meg.

(2) A Hivatal határozatában a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedővel szemben a GET 119. § (7) bekezdés a) pontja szerinti kötelezést a végső menedékes földgázkereskedő kérelmére állapíthatja meg.

24. § (1) A végső menedékes földgázkereskedő üzletszabályzatának megfelelő tartalommal határozatlan idejű szerződés akkor jön létre, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó

a) a kijelölés időtartama alatt nem mondja fel a szolgáltatási jogviszonyt és a kijelölés időtartama eltelt,

b) a kijelölés időtartama alatt a kijelölt egyetemes szolgáltatóval szerződést kötött.

(2) Az (1) bekezdés alapján létrejött jogviszonyra – beleértve annak felmondását, valamint módosítását is – a továbbiakban a végső menedékes földgázkereskedő üzletszabályzatában meghatározott rendelkezések az irányadók.

(3) A végső menedékes földgázkereskedő köteles a kijelölés lejártáig írásbeli szerződést nem kötő felhasználóval a kijelölés lejártát követő 3 hónapon belül az üzletszabályzatának megfelelő írásbeli szerződés megkötését kezdeményezni.

(4) A végső menedékes földgázkereskedővel és a területileg illetékes rendszerüzemeltetővel (a továbbiakban együtt: érintett engedélyesek) szemben az átvétel időpontját követő 6 hónapban a fogyasztóvédelmi hatóság és a Hivatal nem szabhat ki bírságot, továbbá a Hivatal nem alkalmazhatja a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az érintett engedélyesek mentesülnek kötbérfizetési kötelezettségük alól, amennyiben az átvétellel érintett felhasználók ellátásához kapcsolódóan az érintett engedélyesek a Hivatal

a) garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírt határidőket nem vagy nem megfelelően teljesítik, vagy

b) ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket, illetve elvárt értékeket – ideértve a telefonos megkeresésekre vonatkozó előírásokat – nem tartják be.

15. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókra vonatkozó különös szabályok

25. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szolgáltatási jogviszonyt jogosult a kijelölés kezdetétől számított 30. napig legfeljebb 30 nap felmondási idővel felmondani az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedőnél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a GET és a Vhr. kereskedőváltásra vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szolgáltatási jogviszonyt az (1) bekezdésben meghatározott időpontig nem mondja fel, az kizárólag

a) a 26. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés megkötésével – az abban meghatározott időpontban –,

b) a 21. §-ban meghatározott felmondással, vagy

c) a kijelölés időtartamának elteltével

szűnik meg.

26. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szolgáltatási jogviszonyt a 25. § (1) bekezdése szerint nem mondta fel, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő – a kijelölés időtartamának elteltét követő időszakra vonatkozóan – az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó részére köteles a kijelölés időtartamának 60. napjáig az üzletszabályzatának rendelkezéseivel összhangban szerződéskötésre irányuló ajánlatot tenni. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő az ajánlata alapján létrejövő szerződés hatálybalépésének napjáig a kijelölő határozatban rögzített árfeltételek szerint köteles a felhasználóval elszámolni.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó nem kívánja elfogadni az (1) bekezdés alapján részére tett ajánlatot, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő köteles a kijelölés időtartamára az üzletszabályzata, valamint az e rendeletben meghatározott ármegállapítási és egyéb feltételek alapján az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználót ellátni, és tájékoztatni a felhasználót arról, hogy a kijelölés végével, amennyiben nem gondoskodik az ellátását biztosító kereskedelmi szerződés megkötéséről és a földgázt tovább vételezi, akkor szerződés nélküli vételezővé válik és a földgázvételezésből kizárható.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó elfogadja az ajánlatot, akkor az ajánlat alapján létrejött szerződésben meghatározott időponttól kezdődően az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő a szerződésben meghatározott feltételekkel biztosítja a földgázellátást. Az így létrejött szerződést írásba kell foglalni.

27. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő a felhasználótól a kijelölés időtartama alatt legfeljebb a 12. § (1) bekezdés szerint benyújtott ajánlatában megjelölt földgázárat és a mindenkor hatályos rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló rendelet szerinti rendszerhasználati díjakat igényelheti azzal, hogy a földgáz ára a kijelölés időtartama alatt nem változtatható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a földgáz kereskedelmi ügylethez kapcsolódó egyéb jogszabályokban meghatározott fizetési kötelezettségeket.

16. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez

Az MSZKSZ által a 16. § (3) bekezdése szerint a földgáz biztonsági készletből biztosított földgáz ára és az áralkalmazás feltételei

1. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása esetén

Az MSZKSZ által a 16. § (1) bekezdése szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti, az adott naptári negyedévre számított földgáz aktuális ára (FgFTA), de legalább a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke.

2. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása esetén

Az MSZKSZ által a 16. § (1) bekezdése szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz értékesítésekor alkalmazandó árat az alábbi képlet alapján kell meghatározni:

PG = (TTF+S)/3,6*1,11

ahol

PG: földgáz ára, EUR/GJ-ban 3 tizedesre kerekítve

TTF: az értékesítés hónapjában érvényes napvégi TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh), a számításkor alkalmazott TTF Gas Base Load Futures értékek a http://data.theice.com/ oldalon „Dutch TTF Gas Base Load Futures – TTF” néven találhatók. A napi értékeket a „Settlement Price” értékei adják.

S: 3,45 EUR/MWh