A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.

 

1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat

a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról

A Kormány meghallgatta az Állami Számvevőszék elnökének az állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetésével kapcsolatos javaslatait, és megállapította, hogy a vezetői juttatásokat és követelményeket közelíteni szükséges a piaci vezetői bérekhez és követelményekhez, továbbá a jelenlegi prémiumok jelentős részét be kell építeni az alapbérbe.

A Kormány megállapította, hogy elkötelezett a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok átlátható, hatékony és gazdaságos működése feltételeinek kialakításában.

A Kormány – az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára – továbbá elkötelezett abban is, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek tevékenységét folyamatosan értékelni kell a szabályosság, eredményesség, gazdaságosság szempontjából; továbbá az állami cégek vezetőinek szigorú etikai és integritás elveknek kell megfelelniük.

A Kormány megvizsgálta a visegrádi országok állami tulajdonú gazdasági társaságai vállalatirányítási rendszerét, valamint vezető állású munkavállalóinak bérezési gyakorlatát.

A Kormány egyetért azzal, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok átláthatóságának és költséghatékonyságának növelése érdekében a vállalatirányításban megfelelő nemzetközi tapasztalattal rendelkező külföldi menedzserek részvételére is sor kerülhessen.

1. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Kormány egyetért a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok (a továbbiakban: gazdasági társaság) vezető állású munkavállalói díjazásának a következő szempontok szerint történő átalakításával:

a) az e határozatban foglaltakat a gazdasági társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkavállalójára (a továbbiakban együtt: vezető állású munkavállaló) kell alkalmazni;

b) a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóinak díjazása – a gazdasági társaság eltérő tevékenységi körére figyelemmel – az 1. mellékletben meghatározott három fő kategóriába sorolható a következők figyelembevételével:

ba) a tulajdonosi joggyakorló külön döntése alapján kerülhet a II. kategóriába olyan gazdasági társaság, amely nem tartozik az energiaszolgáltató szektorba, azonban meghatározó gazdasági jelentőséggel bír, valamint

bb) a Kormány döntése alapján – különösen indokolt esetben – a vezető állású munkavállaló számára díjazásként az egyes kategórián belül adható maximum értéknél magasabb havi alapbér is megállapítható, vagy az érintett gazdasági társaság az I. kategóriába sorolható;

c) az 1. melléklet szerinti kategóriákon belül a tulajdonosi joggyakorló a gazdasági társaságot – mérete, valamint nemzetgazdasági súlyának megfelelő szempontrendszer szerint – öt alkategóriába sorolhatja, továbbá ennek alapján a vezető állású munkavállaló díjazására tehet javaslatot. A gazdasági társaságok alkategóriákba sorolásának rendjét, valamint a vezető állású munkavállalók ehhez kapcsolódó súlyozott díjazási rendszerét a 2. melléklet tartalmazza;

d) a gazdasági társaság vezető állású munkavállalója részére prémium fizethető a következők szerint:

da) ha a gazdasági társaság adózott eredménye pozitív, akkor az éves alapbér legfeljebb 20%-ában meghatározott prémium kerülhet kifizetésre,

db) ha a gazdasági társaság gazdálkodása veszteséges, prémium nem fizethető,

dc) a Kormány döntése alapján – különösen indokolt esetben – a vezető állású munkavállaló számára díjazásként a da) alpontban meghatározott értéknél magasabb prémium is megállapítható.

2. A vezető állású munkavállalóval az 1. pontban meghatározott feltételek szerinti magasabb díjazásban akkor lehet megállapodni, ha:

a) az érintett az e határozat hatálybalépéséig ki nem fizetett prémiumairól lemond, továbbá

b) a korábbi prémiumról való lemondáshoz kapcsolódó, az igényérvényesítéssel összefüggő esetleges jogfenntartó nyilatkozatát visszavonja.

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy

a) tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói alapbérének felső korlátjára vonatkozó, a gazdasági társaságok belső szabályzataiban meghatározott rendelkezések elhagyásra kerüljenek;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

b) az 1–2. pontban meghatározottak végrehajtásáról a tulajdonosi joggyakorlásuk alatt álló gazdasági társaságoknál intézkedjenek.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. október 31.

4. A Kormány felkéri az érintett minisztereket, hogy 2015. november 15-ig tájékoztassák a Miniszterelnökséget vezető minisztert arról, hogy a tulajdonosi irányításuk alá tartozó gazdasági társaságoknál és háttérintézményeknél a bérstruktúra-átalakítás mennyi vezető állású munkavállalót érint és annak éves szinten milyen költségkihatása lesz a jelenlegi állapothoz képest.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. november 15.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozathoz

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok kategorizálása és vezető állású munkavállalóinak díjazása

A B C
1 Megnevezés Kategória Adható maximális bruttó havi alapbér
2 Állami tulajdonú pénzügyi szektor társaságai (beleértve a Magyar Posta Zrt.-t) I. 5 000 000 Ft/hó
3 – Állami tulajdonú energiaszolgáltató szektor társaságai
– Kiemelt stratégiai jelentőségű társaságok
II. 4 000 000 Ft/hó
4 Egyéb társaságok III. 3 000 000 Ft/hó

2. melléklet az 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozathoz

A gazdasági társaságok alkategóriákba sorolásának, valamint a vezető állású munkavállalók számára megállapítható díjazás rendszere

I. A gazdasági társaságok alkategóriákba sorolásának rendszere

1. A gazdasági társaságok besorolására használható jellemző mutatószámok:

A B C
1 Megnevezés Maximum határ, illetve egységhatár Adható maximális pontszám
2 Értékesítés nettó árbevétele + működési támogatás 25 Mrd Ft
(1000 millió Ft/pont)
25
3 Mérleg-főösszeg 12,5 Mrd Ft
(500 millió Ft/pont)
25
4 Saját tőke 3,75 Mrd Ft
(150 millió Ft/pont)
25
5 Átlagos statisztikai létszám 250 fő
(10 fő/pont)
25
6 Összesen: 100

2. További legfeljebb 25 pontot kaphat az a gazdasági társaság, amelyik nem éri el az 1. táblázatban meghatározott maximális pontszámot, azonban nemzetgazdasági értelemben jelentős feladatot lát el vagy kiemelt állami projektcég.

3. Az egyes alkategóriákhoz rendelhető pontszámok:

A B
1 Alkategória Pontszám
2 1. alkategória 0–19
3 2. alkategória 20–39
4 3. alkategória 40–59
5 4. alkategória 60–79
6 5. alkategória 80–100

II. A gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói számára megállapítható díjazás (kategóriánkénti bontásban)

Az 1. mellékletben meghatározott kategóriákon belül a vezető állású munkavállalók számára maximálisan megállapítható díjazás a következők szerint alakul:

1. Az I. kategóriában:

A B
1 Alkategória Adható maximális bruttó alapbér
(millió Ft)
2 1 0,5–3
3 2 2,5–3,5
4 3 3–4
5 4 3,5–4,5
6 5 4–5

2. A II. kategóriában:

A B
1 Alkategória Adható maximális bruttó alapbér
(millió Ft)
2 1 0,5–2
3 2 1,5–2,5
4 3 2–3
5 4 2,5–3,5
6 5 3–4

3. A III. kategóriában:

A B
1 Alkategória Adható maximális bruttó alapbér
(millió Ft)
2 1 0,5–2
3 2 1,75–2,25
4 3 2–2,5
5 4 2,25–2,75
6 5 2,5–3