Hatály: közlönyállapot (2015.XII.2.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

1. A Kormány

1.1. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításához a 2016-2019. években 156,72 milliárd forint forrás biztosítása szükséges a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében, illetve az 1.4.1. pont szerint 3500 millió forint forrás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere, illetve az 1.4.1. pont szerinti forrás tekintetében a belügyminiszter bevonásával - gondoskodjon a szükséges források felmerülés ütemében történő rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében

1.2. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretében kerüljön sor a Városliget mint tájképi kert jellegű közpark helyreállítására, ennek érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az erre vonatkozó kert- és tájépítészeti tervpályázat kiírásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. december 31.

1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Fővárosi Nagycirkusz új épületkomplexumának megvalósítására alkalmas ingatlan biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. július 31.

1.4. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretein belül, a Fővárosi Állat- és Növénykert területén, a Pannon Park projekthez illeszkedően, a Fővárosi Állat- és Növénykert által valósuljon meg 2017. december 31-ig a 700 férőhelyes, a Fővárosi Állat- és Növénykertet és a Városligetet egyaránt kiszolgáló, közforgalmú Hermina Garázs, amelynek érdekében

1.4.1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak a Hermina Garázs beruházás céljára a megvalósítás ütemezése szerint - a 2016. évi forrásigény tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben a Liget Budapest projekt megvalósításához rendelkezésre álló források terhére - legfeljebb 3500,0 millió forint támogatás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: a Pannon Park projekt és a Liget Budapest projekt megvalósításához igazodva, az 1.4.2. pont alapján meghatározásra kerülő ütemezés szerint

1.4.2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával - nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az 1.4.1. pont szerinti támogatás ütemezett biztosításáról, azzal, hogy a beruházás előkészítésével összefüggő forrás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés Budapest Főváros Önkormányzatával 2016. január 31-ig megkötésre kerüljön;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1.5. egyetért a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójának megvalósításával és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy - a földművelésügyi miniszter bevonásával - gondoskodjon a műemléki épületrekonstrukció koncepciójának részletes kidolgozásáról és a szükséges előkészületek megtételéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2015. december 31.

1.6. a városligeti Olof Palme Ház fejlesztése érdekében

1.6.1. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretén belül kerüljön sor az épület teljes körű rekonstrukciójára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. augusztus 20.

1.6.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján - gondoskodjon a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon bejegyzett 1064/982090 tulajdoni hányadának az állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedések végrehajtásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. december 31.

1.7. egyetért azzal, hogy az Új Nemzeti Galéria épülete a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum bevonása nélkül, a nemzetközi tervpályázaton nyertes terv alapján valósuljon meg a Városligetben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. augusztus 20.

1.8. egyetért azzal, hogy a Magyar Fotográfiai Múzeum, illetve Magyar Építészeti Múzeum nem a Liget Budapest projekt keretén belül valósul meg;

1.9. a Néprajzi Múzeum új épületének megvalósítása érdekében

1.9.1. egyetért azzal, hogy a Néprajzi Múzeum új épülete - a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” jelű építési hely helyett - a budapesti Ötvenhatosok terén, Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetett új helyszínen valósuljon meg;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. augusztus 20.

1.9.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Néprajzi Múzeum épületének megvalósítására vonatkozó új építészeti tervpályázat kiírásának előkészítéséről az 1.9.1. pont szerinti helyszínre;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. december 31.

1.10. egyetért a Fővárosi Városligeti Színház épületének az eredeti tervek alapján történő újjáépítésével, a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” jelű építési helyen;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. augusztus 20.

1.11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a folyamatban lévő - az Ötvenhatosok terét érintő, tervezési szerződések megkötésére irányuló - közbeszerzési eljárások azonnali lezárása érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - az 1.6.2. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében - 500 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. Hatályát veszti az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat 1.2. pont b), d) és f) alpontja.

1. melléklet az 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

ezer forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
344740 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -500 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639 2 Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 500 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ezer forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ezer forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
344740 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása -500 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 500 000 500 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány