A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a mintagazdaságok kialakításáról

1. A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezését mérlegelve – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásával – lehetővé tette a földművesek számára az állami tulajdonú földterületek megvásárlását.

2. A magyar mezőgazdaság teljesítményének növelése, a meglévő növekedési tartalékok kiaknázása a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználásával, az integrációs kapcsolatok erősítésével, a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításával, a technológia fejlesztésével és a genetikai erőforrások minél magasabb szintű megőrzésével, használatával lehetséges. A magyar mezőgazdaságban működnek olyan gazdaságok és intézmények, amelyek e célok elérését szolgáló és a felsorolt eszközök alkalmazásával folytatott értékteremtő munkája indokolttá teszi mintagazdaságként történő kijelölésüket.

3. A „Földet a Gazdáknak!” programhoz kapcsolódóan a Kormány a mintagazdaság kijelölésénél irányadó szakmai kritériumrendszerre, valamint a kijelölés eljárási rendjére vonatkozóan a következő elvi döntéseket hozta.

4. * 

5. Magántulajdonú mintagazdaság állami és nem állami földön egyaránt gazdálkodhat.

6. * 

7. * 

8. A mintagazdaságokat a földművelésügyi miniszter javaslata alapján a Kormány jelöli ki.

9. A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a mintagazdaságként kijelölni javasolt szervezetekről.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2016. január 15.

10. A mintagazdaság által használt, állami tulajdonban lévő föld tartósan a Nemzeti Földalap részét képezi.

11. A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy intézkedjen arról, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kössön szerződést a mintagazdasággal a rá háruló kötelezettségekről és az őt megillető kedvezményekről.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: a mintagazdaságok kijelölését követően

12. Az állami földet használó magántulajdonú mintagazdaság és általa integrált kis- és középvállalkozások a számukra elérhető európai uniós pályázatok vagy nemzeti költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztési támogatások esetében – amennyiben az adott támogatás igénybevételének keretfeltételei lehetővé teszik – előnyben részesíthetőek a pályázatok értékelési szempontjainak kialakításánál és lehetőség szerint figyelembe kell venni a konzorciumokra vonatkozó feltételek kialakításánál.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: jelen kormányhatározat kihirdetését követően

13. A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a mintagazdaságnak minősülő állami ménesgazdaságok esetében készítsen javaslatot a Kormány számára azok létesítményeinek, működési infrastruktúrájának és feltételeinek fejlesztésére vonatkozóan.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: a mintagazdaságok kijelölését követően

14. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést annak a lehetőségnek megvizsgálásáról, hogy a mintagazdaság

a) minden 1 milliárd forint feletti forint teljes költségigényű beruházása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősüljön;

b) számára az integrációs szerződés alapján megtermelt termény, termék, termeléséhez, betakarításához, állat tartásához, valamint az ezek szállításához, feldolgozásához általa nyújtott gépi szolgáltatást az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működése szempontjából a mintagazdaság saját maga által termelt termény, termék, termeléséhez, előállításához, állat tartásához végzett tevékenységnek lehessen tekinteni;

c) számára milyen adókedvezmények nyújtása lehetséges (különösen helyi iparűzési adó, társasági adó), ezen belül külön azt, hogy

ca) miként lehet az adózás előtti eredményt csökkentő tételként figyelembe venni az integráció keretében általa felvásárolt termék után nettó árbevétele meghatározott százalékának megfelelő összegben képzett és elkülönítetten kezelt kockázati alapot, melyet az integrációs szolgáltatás teljesítésével összefüggő piaci kockázatok átvállalása miatti, valamint kutatási és fejlesztési célú kifizetésekre kíván felhasználni;

cb) miként vehető figyelembe a mintagazdaság által fizetendő helyi iparűzési adó esetében a nettó árbevétel számításakor értékhatártól függetlenül az eladott áruk és közvetített szolgáltatások teljes összege.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. december 15.