A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2015, http://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 IRÁNYELVE

a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg) * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 114., 337. és 43. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire * ,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet *  több alkalommal jelentősen módosították * . Az irányelvet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2) A belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Az áruk mozgására vonatkozó mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma egyike az Unió alapelveinek.

(3) A belső piac zavartalan működésének előmozdítása érdekében a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra kell törekedni a műszaki szabályok megállapítását célzó nemzeti kezdeményezések terén.

(4) A termékekre vonatkozó műszaki szabályokból eredő kereskedelmi akadályokat csak akkor lehet megengedni, ha ezek az alapvető követelmények teljesüléséhez szükségesek, és ha fő biztosítékként közérdekű célt szolgálnak.

(5) A Bizottság számára lényeges, hogy a műszaki rendelkezések elfogadását megelőzően a szükséges információ rendelkezésére álljon. Ebből adódóan a tagállamoknak, amelyeknek elő kell segíteniük, hogy a Bizottság teljesíthesse az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke (3) bekezdése szerinti feladatát, értesíteniük kell a Bizottságot a műszaki szabályokat érintő projektjeikről.

(6) Valamennyi tagállamot tájékoztatni kell az egyes tagállamok által tervezett műszaki szabályokról.

(7) A belső piac célja egy olyan környezet megteremtése, amely előmozdítja a vállalkozások versenyképességét. A fokozottabb információszolgáltatás elősegíti e piac előnyeinek a vállalkozások által történő jobb kihasználását. A bejelentett projektek címeinek rendszeres közzététele és a bizalmas jellegre vonatkozó rendelkezések útján lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy a más tagállamok által javasolt nemzeti műszaki szabályok hatásait illetően állást foglaljanak.

(8) A jogbiztonság érdekében célszerű, hogy a tagállamok közzétegyék, milyen nemzeti műszaki szabályt fogadtak el az ezen irányelvben meghatározott alaki követelményeknek megfelelően.

(9) A termékekre vonatkozó műszaki szabályokat illetően a piac megfelelő működésének vagy folyamatos fejlődésének biztosítását célzó intézkedések a nemzeti célokat átláthatóbbá teszik, valamint bővítik a javasolt szabályok piacra gyakorolt lehetséges hatása értékelésének szempontjait és feltételeit.

(10) Értékelni kell ezért a termékekkel kapcsolatban megállapított összes követelményt, és figyelembe kell venni a termékek szabályozására vonatkozó nemzeti gyakorlat fejlődését.

(11) Azok a műszaki leírásnak nem minősülő követelmények, amelyek a termék forgalomba hozatala utáni életciklusára vonatkoznak, befolyásohatják e termékek szabad mozgását, vagy akadályozhatják a belső piac megfelelő működését.

(12) Meg kell határozni a de facto műszaki szabály fogalmát. Különösen azok a rendelkezések, amelyekkel egy hatóság műszaki leírásokra vagy más követelményekre utal vagy ösztönzi ezek figyelembevételét, illetve azon termékelőírások, amelyekben a hatóság közérdekből részes, szigorúbban követendő jelleget kölcsönöznek az ilyen követelményeknek vagy leírásoknak, mint amilyet az ilyen követelményeknek vagy leírásoknak a magánszektorbeli eredetük egyébként biztosítana.

(13) A Bizottságnak és a tagállamoknak elegendő időt kell biztosítani, hogy egy tervezett intézkedéssel kapcsolatban módosításokat javasolhassanak, azon akadályok megszüntetése vagy mérséklése céljából, amelyeket az intézkedés az áruk szabad mozgása elé állíthatna.

(14) Az érintett tagállamnak figyelembe kell vennie az említett módosításokat a tervezett intézkedések végleges szövegének megfogalmazásakor.

(15) A belső piacra jellemző, hogy különösen akkor, amikor a tagállamok nem tudják a kölcsönös elismerés elvét alkalmazni, a Bizottság kötelező jogi aktusokat fogad el, vagy javasol elfogadásra. Egy különleges ideiglenes szünetelési időtartamot állapítottak meg, hogy a nemzeti intézkedések bevezetése ne veszélyeztesse a kötelező jogi aktusoknak az Európai Parlament és a Tanács vagy a Bizottság által történő elfogadását ugyanazon a területen.

(16) Az érintett tagállamnak az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott általános kötelezettségei alapján el kell halasztania a tervezett intézkedés végrehajtását annyi idővel, amely elegendő ahhoz, hogy a javasolt módosításokat közösen megvizsgálják, vagy javaslatot tegyenek jogalkotási aktusra, illetve kötelező bizottsági jogi aktust fogadjanak el.

(17) A tagállamoknak, annak érdekében, hogy elősegítsék intézkedéseknek az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadását, tartózkodniuk kell műszaki szabályok elfogadásától, ha a Tanács már első olvasatban álláspontot fogadott el az adott ágazatra vonatkozó bizottsági javaslatról.

(18) Egy, a tagállamok által jelölt tagokból álló állandó bizottságot kell létrehozni azzal a feladattal, hogy közreműködjék a Bizottság azon törekvésében, hogy mérsékelje az áruk szabad mozgására gyakorolt kedvezőtlen hatást.

(19) Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) „termék”: minden iparilag előállított termék és mezőgazdasági termék, beleértve a haltermékeket is;

b) „szolgáltatás”: az információs társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás.

E fogalommeghatározás alkalmazásában:

i. „távolról” azt jelenti, hogy a szolgáltatást a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják;

ii. „elektronikus úton” azt jelenti, hogy a szolgáltatás kezdőpontjától való elküldése és célállomásán való fogadása adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést is) és tárolására szolgáló elektronikus berendezés útján történik, valamint annak elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses eszköz útján történik;

iii. „a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére” azt jelenti, hogy az adatok továbbításával nyújtott szolgáltatás egyéni kérelemre történik.

Az I. melléklet tartalmazza azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató jegyzékét, amelyek nem tartoznak e fogalommeghatározás alá;

c) „műszaki leírás”: egy dokumentumban szereplő részletes leírás, amely egy termék előírt tulajdonságait határozza meg, mint például a minőségi színvonal, a teljesítmény, a biztonság vagy a méretek, beleértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket is, mint a termék megnevezése, a terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a megfelelőségértékelési eljárások.

A „műszaki leírás” kifejezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 38. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett mezőgazdasági termékekkel, az emberi és állati fogyasztásra szánt termékekekkel, valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  1. cikkében meghatározott gyógyszerekkel kapcsolatosan használt gyártási módszerekre és eljárásokra, illetve más termékekre vonatkozó gyártási módszerekre és eljárásokra is kiterjed, ha ezek hatással vannak a termék tulajdonságaira;

d) „egyéb követelmények”: a műszaki leíráson kívüli egyéb olyan követelmény, amelyet a termékre különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából írnak elő, és amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát, úgymint a használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy a hulladékkezelés feltételei, amennyiben ezek a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék összetételét vagy természetét, valamint értékesítését;

e) „szolgáltatásokra vonatkozó szabály”: a b) pont értelmében vett szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és végzésére vonatkozó általános jellegű követelmény, különösen a szolgáltatóra, a szolgáltatásokra és a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó rendelkezések, ide nem értve az olyan szabályokat, amelyek nem kifejezetten az említett pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkoznak.

E fogalommeghatározás alkalmazásában:

i. valamely szabályt kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira irányulónak kell tekinteni, ha figyelembe véve az indokolását és a rendelkező részét, annak összes vagy néhány egyedi intézkedésének kifejezett célja és tárgya az ilyen szolgáltatások kifejezett és célzott módon történő szabályozása;

ii. valamely szabályt nem lehet kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira irányulónak tekinteni, ha az az ilyen szolgáltatásokat csak hallgatólagos vagy esetleges módon érinti;

f) „műszaki szabály”: műszaki leírások és más követelmények vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, ideértve a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket is, amelyek betartása az értékesítés, a szolgáltatásnyújtás, valamely szolgáltató létrehozása vagy a valamely tagállamban vagy annak nagyobb részén történő használat esetén de jure vagy de facto kötelező, valamint a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, kivéve a 7. cikkben foglaltakat, amelyek megtiltják valamely termék gyártását, behozatalát, értékesítését vagy használatát, vagy valamely szolgáltatás nyújtását vagy használatát, illetve valamely szolgáltató létrehozását.

A de facto műszaki szabályok a következőket foglalják magukban:

i. valamely tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, amelyek vagy a szolgáltatással kapcsolatos műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szabályokra vonatkoznak, vagy olyan szakmai vagy gyakorlati szabályzatokra, amelyek viszont műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra vonatkoznak, és amelyek betartása feltételezi a fent említett törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések által előírt kötelezettségeknek való megfelelést;

ii. önkéntes megállapodások, amelyeknél az egyik szerződő fél egy hatóság, és amelyek a köz érdekében műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályok teljesítéséről rendelkeznek, ide nem értve a közbeszerzési kiírási feltételeket;

iii. műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, amelyek az ezeknek való megfelelés ösztönzése által termékek fogyasztására vagy szolgáltatások igénybevételére hatással bíró adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatosak; ide nem értve a nemzeti társadalombiztosítási rendszerekkel kapcsolatos műszaki leírásokat vagy más követelményeket, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat.

Ez magában foglalja azokat a műszaki szabályokat, amelyeket a tagállamok által kijelölt hatóságok írnak elő, és amelyek a Bizottság által a 2. cikkben említett bizottság keretében összeállított és szükség esetén aktualizált jegyzékben szerepelnek.

Ugyanezen eljárást kell alkalmazni e jegyzék módosítása esetén is;

g) „műszakiszabály-tervezet”: a műszaki leírás vagy más követelmény, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó szabály szövege, ideértve a közigazgatási rendelkezéseket is, amelyet azzal a céllal fogalmaztak meg, hogy azt műszaki szabályként elfogadtassák, vagy amelyet végül műszaki szabályként elfogadnak, és a szöveg az előkészítés olyan fokán áll, ahol még lényeges módosítások végezhetők.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazható:

a) rádiós műsorszórási szolgáltatásokra;

b) azon televíziós műsorszolgáltatásokra, amelyekre a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv *  1. cikke (1) bekezdésének e) pontja vonatkozik.

(3) Ezen irányelv nem alkalmazható az azon kérdésekre vonatkozó szabályokra, amelyekre a 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben *  említett, a távközlési szolgáltatások területéhez tartozó uniós jogszabályok vonatkoznak.

(4) Ezen irányelv nem alkalmazható az azon kérdésekre vonatkozó szabályokra, amelyekre az ezen irányelv II. mellékletében nem kizárólagos jelleggel felsorolt, a pénzügyi szolgáltatások területéhez tartozó uniós jogszabályok vonatkoznak.

(5) Az 5. cikk (3) bekezdése kivételével ezen irányelv nem alkalmazandó a klíring vagy elszámolási funkciókat végző, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  értelmében szabályozott piacok által vagy számára, illetőleg más piacok vagy szervek által vagy számára elfogadott szabályokra.

(6) Ezen irányelv nem vonatkozik azokra az intézkedésekre, amelyeket a tagállamok a Szerződések alapján a termékeket használó személyek, különösen a munkavállalók védelme szempontjából szükségesnek ítélnek, amennyiben ezek az intézkedések nincsenek hatással a termékekre.

2. cikk

Egy állandó bizottságot kell létrehozni a tagállamok által kijelölt képviselőkből, akik szakértők vagy tanácsadók segítségét vehetik igénybe; a bizottság elnöke a Bizottság egy képviselője.

A bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

3. cikk

(1) A bizottság legalább évente kétszer ülésezik.

A bizottságnak meghatározott összetételben kell összeülnie az információs társadalom szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések megvizsgálására.

(2) A Bizottság az ezen irányelvben meghatározott eljárások végrehajtásáról és alkalmazásáról jelentést nyújt be a bizottságnak, és javaslatokat tesz a létező vagy előrelátható kereskedelmi akadályok elhárítására.

(3) A bizottság kialakítja álláspontját a (2) bekezdésben említett közleményekről és javaslatokról, és ezzel kapcsolatban különösen azt javasolhatja, hogy a Bizottság:

a) biztosítsa, hogy először az érintett tagállamok maguk között határozzanak a megfelelő intézkedésekről, hogy elkerüljék a kereskedelem akadályainak kockázatát;

b) tegyen meg minden megfelelő intézkedést;

c) határozza meg azokat a területeket, ahol a harmonizáció szükségesnek tűnik, és végezze el a megfelelő harmonizációt az adott ágazatban.

(4) A Bizottságnak konzultálnia kell a bizottsággal:

a) az ezen irányelvben előírt információcsere tényleges rendszerének kialakításakor, vagy ha annak bármilyen módosításáról határoz;

b) az ezen irányelvben előírt rendszer működésének felülvizsgálatakor.

(5) A Bizottság konzultálhat a bizottsággal az általa kapott előzetes műszakiszabály-tervezetekről.

(6) Bármely, az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdés a bizottság elé terjeszthető az elnök vagy egy tagállam kérésére.

(7) A bizottság jegyzőkönyvei és a bizottsághoz benyújtandó információk bizalmas jellegűek.

A bizottság és a nemzeti hatóságok azonban a szükséges óvintézkedések megtétele mellett szakvélemény beszerzése céljából konzultálhatnak természetes vagy jogi személyekkel, beleértve a magánszektorban működő személyeket is.

(8) A szolgáltatásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban a Bizottság és a bizottság tanácsot kérhet az ipar vagy a tudományos körök természetes vagy jogi személyeitől, és adott esetben az olyan képviseleti szervektől, amelyek alkalmasak arra, hogy szakvéleményt nyújtsanak a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetek szociális és társadalmi céljairól és következményeiről, és tanácsukat - amennyiben erre felkérés érkezett - figyelembe lehet venni.

4. cikk

A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően műszakiszabály-tervezet formájában közlik a Bizottsággal a szabványügyi intézményekhez benyújtott, meghatározott termékekre vonatkozó műszaki előírás vagy szabvány kidolgozására vonatkozó kérelmeket az ilyen termékekre vonatkozó műszaki szabály elfogadása céljából, és indokolják azok elfogadását.

5. cikk

(1) A 7. cikkre is figyelemmel a tagállamok azonnal közölnek a Bizottsággal minden műszakiszabály-tervezetet, kivéve ha az csak egy nemzetközi vagy európai szabvány teljes szövegét ülteti át, ebben az esetben a megfelelő szabványra történő hivatkozás is elegendő; a Bizottságot a szabály elfogadása szükségességének indokairól is tájékoztatni kell, amennyiben ezen indokok nem derülnek ki már magából a tervezetből.

Ha szükséges, a tagállamok egyidejűleg közlik a Bizottsággal az elsődlegesen és közvetlenül érintett alapvető törvényi és rendeleti rendelkezések szövegét, ha e szövegek ismerete szükséges a műszakiszabály-tervezet hatásának megítéléséhez, amennyiben egy korábbi közleményben még nem tették ezt meg.

A tagállamok az e bekezdés első és második albekezdésében említett feltételek mellett újra közlik a Bizottsággal a műszakiszabály-tervezetet, ha olyan változtatásokat hajtanak rajta végre, amelyek jelentős mértékben módosítják annak hatályát, lerövidítik a végrehajtására eredetileg előirányzott időtartamokat, leírásokat vagy követelményeket fűznek hozzá, illetve ez utóbbiakat szigorítják.

Ha a műszakiszabály-tervezet - a közegészségügyre vagy a fogyasztók, illetve a környezet védelmére tekintettel -különösen egy kémiai anyag, készítmény vagy termék értékesítését vagy használatát kívánja korlátozni, a tagállamok átadnak ezenfelül egy a szóban forgó anyag, készítmény vagy termék, valamint az ismert és létező helyettesítő anyagok valamennyi lényeges adatára vonatkozó összesítést, vagy az ezen adatokra utaló hivatkozásokat is, ha ezen információk rendelkezésre állnak, és közlik az intézkedésnek a közegészségügyre és a fogyasztók, illetve a környezet védelmére gyakorolt várható hatásait, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  XV. melléklete II.3. szakaszának érintett részében előírt elveknek megfelelően elvégzett kockázatelemzéssel együtt.

A Bizottság haladéktalanul értesíti a többi tagállamot a műszakiszabály-tervezetről és minden hozzá beérkezett dokumentumról. E tervezettel kapcsolatban véleményt kérhet az ezen irányelv 2. cikkében említett bizottságtól és szükség esetén a szóban forgó területért felelős bizottságtól.

Az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének iii. alpontjában említett műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályok tekintetében a Bizottság vagy a tagállamok észrevételei vagy részletes véleményei csak azokra a szempontokra vonatkozhatnak, amelyek a kereskedelmet, vagy - a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében - a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátolhatják, és nem vonatkozhatnak az intézkedés adó- vagy pénzügyi szempontjaira.

(2) A Bizottság és a tagállamok észrevételeket tehetnek a műszakiszabály-tervezetet benyújtó tagállamnak; a tagállamnak az ilyen észrevételeket a legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a műszaki szabály későbbi kidolgozása során.

(3) A tagállamok késedelem nélkül közlik a Bizottsággal a műszaki szabály végleges szövegét.

(4) Az e cikk alapján szolgáltatott információk nem bizalmasak, kivéve ha ezt a bejelentő tagállam kifejezetten kéri. A kérést meg kell indokolni.

Ilyen esetekben a 2. cikkben említett bizottság és a nemzeti hatóságok a szükséges óvintézkedések megtétele mellett szakvéleményt kérhetnek a magánszektorban működő természetes vagy jogi személyektől.

(5) Ha a műszakiszabály-tervezet olyan intézkedés részét képezi, amelyet egy másik uniós jogszabály alapján a tervezési szakaszban közölni kell a Bizottsággal, a tagállamok az (1) bekezdés szerinti közleményt e másik jogszabály keretein belül tehetik meg, amennyiben szabályszerűen utalnak arra, hogy az említett közlemény ezen irányelvet is érinti.

Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételt ezen irányelv szerint egy műszakiszabály-tervezetre, ez nem érintheti az uniós jogszabályok alapján meghozandó egyéb döntéseket.

6. cikk

(1) A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleménynek a Bizottság által történő kézhezvételétől számított három hónapos időtartamra elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását.

(2) A tagállamoknak el kell halasztaniuk:

- négy hónappal az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének ii. alpontja értelmében vett önkéntes megállapodás formájában megjelenő műszakiszabály-tervezet elfogadását,

- e cikk (3), (4) és (5) bekezdésének sérelme nélkül, hat hónappal minden egyéb műszakiszabály-tervezet elfogadását, kivéve a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezeteket,

attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja az áruk szabad mozgását a belső piacon;

- a (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül, négy hónappal minden egyéb, szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezet elfogadását, attól az időponttól számítva, hogy a Bizottság kézhez vette az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja a szolgáltatások szabad mozgását vagy a szolgáltató vállalkozások letelepedésének szabadságát a belső piacon.

Tekintettel a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetekre, a Bizottság vagy a tagállamok részletes véleményei nem lehetnek hatással - különösen az audiovizuális szférában - azon kultúrpolitikai intézkedésekre, amelyeket a tagállamok az uniós joggal összhangban, nyelvi eltéréseikre, sajátos nemzeti és regionális jellegzetességeikre és kulturális örökségükre tekintettel fogadhatnak el.

Az érintett tagállamnak be kell jelentenie a Bizottságnak, hogy milyen intézkedést javasol tenni e részletes véleményekkel kapcsolatban. A Bizottság erre észrevételt tesz.

Tekintettel a szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra, az érintett tagállamnak adott esetben meg kell jelölnie annak okát, hogy miért nem lehet figyelembe venni a részletes véleményt.

(3) A szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetek kivételével, a tagállamok 12 hónappal elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti azon szándékát, hogy ezen a területen az EUMSZ 288. cikkével összhangban irányelvet, rendeletet vagy határozatot kíván elfogadni, vagy arra vonatkozóan javaslatot szándékozik előterjeszteni.

(4) A tagállamok 12 hónappal elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti, hogy véleménye szerint a műszakiszabály-tervezet olyan területre vonatkozik, amelyre kiterjed egy, az EUMSZ 288. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, irányelv, rendelet vagy határozat meghozatalára irányuló javaslat.

(5) Ha a Tanács a (3) és (4) bekezdésben említett szünetelési idő alatt első olvasatban álláspontot fogad el, akkor ez az időtartam a (6) bekezdésre is figyelemmel 18 hónapra meghosszabbodik.

(6) A (3), (4) és (5) bekezdésben említett kötelezettségek megszűnnek, ha:

a) a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamokat, hogy többé nem szándékozik kötelező jogi aktust javasolni vagy elfogadni;

b) a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamokat, hogy visszavonta tervezetét vagy javaslatát;

c) az Európai Parlament és a Tanács vagy a Bizottság kötelező jogi aktust fogadott el.

(7) Az (1)-(5) bekezdést nem lehet alkalmazni azokra az esetekre, amelyekben:

a) sürgős okokból, amelyeket a közegészségügy vagy közbiztonság védelmével, az állatvédelemmel vagy növényvédelemmel kapcsolatos komoly és előre nem látott körülmények idéztek elő, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok esetében közérdekből is, különösen a kiskorúak védelmében, a tagállam köteles igen rövid időn belül műszaki szabályokat kidolgozni annak érdekében, hogy elfogadtathassa és bevezethesse őket minden előzetes egyeztetés lehetősége nélkül, vagy

b) sürgős okokból, melyeket a pénzügyi rendszer biztonságának és sértetlenségének védelmével, különösen a betétesek, a befektetők és a biztosítottak védelmével kapcsolatos komoly körülmények idéztek elő, a tagállam köteles haladéktalanul pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat elfogadni és bevezetni.

Az 5. cikkben említett közleményben a tagállamnak meg kell jelölnie a megtett intézkedések sürgősségének okát. A Bizottságnak mielőbb közölnie kell a közleményre vonatkozó észrevételeit. Az eljárás helytelen alkalmazása esetén megfelelő lépéseket kell tennie. A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet.

7. cikk

(1) Az 5. és 6. cikk nem alkalmazható a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire, vagy azokra az önkéntes megállapodásokra, amelyek következtében a tagállamok:

a) eleget tesznek a kötelező erejű uniós jogi aktusoknak, amelyek műszaki leírások vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok elfogadását eredményezik;

b) teljesítik azon nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségeiket, amelyek közös műszaki leírások vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok elfogadását eredményezik az Unióban;

c) kötelező uniós jogi aktusokban előírt védzáradékot használnak;

d) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  12. cikkének (1) bekezdését alkalmazzák;

e) az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtására korlátozódnak;

f) az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja szerinti műszaki szabály módosítására szorítkoznak, a Bizottság kérelmének megfelelően, a kereskedelmet, vagy - a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok esetében - a szolgáltatások szabad mozgását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedésének szabadságát gátló akadály elhárítása céljából.

(2) A 6. cikk nem alkalmazható a tagállamok gyártást tiltó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseire, ha azok nem gátolják a termékek szabad mozgását.

(3) A 6. cikk (3)-(6) bekezdése nem alkalmazható az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének ii. alpontjában említett önkéntes megállapodásokra.

(4) A 6. cikk nem alkalmazható az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének iii. alpontjában említett műszaki leírásokra és más követelményekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra.

8. cikk

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásának eredményeiről kétévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A Bizottság a kapott értesítésekre vonatkozó éves statisztikát közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk

Amikor a tagállamok elfogadnak egy műszaki szabályt, abban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy ahhoz hivatalos kihirdetése alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Az ezen irányelv III. melléklete A. részében említett jogi aktusokkal módosított 98/34/EK irányelv hatályát veszti, a hatályon kívül helyezett irányelv III. mellékletének B. részében és az ezen irányelv III. mellékletének B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásnak kell tekinteni és a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. szeptember 9-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
M. SCHULZ N. SCHMIT

I. MELLÉKLET

Azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató jegyzéke, amelyekre nem vonatkozik az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának második albekezdése

1. Nem „távolról” nyújtott szolgáltatások

Azok a szolgáltatások, amelyeket a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő fizikai jelenlétében nyújtanak, még ha ezek elektronikus eszközök használatával is járnak:

a) orvosi vizsgálatok vagy kezelés az orvos rendelőjében, elektronikus berendezés alkalmazásával, a beteg fizikai jelenlétében;

b) elektronikus katalógus megtekintése az üzletben, a vevő fizikai jelenlétében;

c) repülőjegy-foglalás utazási ügynökségnél számítógépes hálózat útján, az ügyfél fizikai jelenlétében;

d) játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus játékok, a felhasználó fizikai jelenlétében.

2. Nem „elektronikus úton” nyújtott szolgáltatások

- Anyagi tartalommal bíró szolgáltatások, még ha elektronikus eszközök útján nyújtják is őket:

a) készpénz- vagy jegykiadó automaták (bankjegyek, vasúti jegyek);

b) belépés fizetésköteles úthálózatokba, gépkocsi-parkolókba stb. még akkor is, ha a bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző és/vagy a pontos fizetést biztosító elektronikus eszközök vannak elhelyezve,

- Off-line szolgáltatások: CD ROM-ok vagy hajlékony lemezen tárolt szoftverek értékesítése,

- Olyan szolgáltatások, amelyeket nem elektronikus feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján nyújtanak:

a) távbeszélő szolgáltatások;

b) telefax/telex szolgáltatások;

c) távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatások;

d) orvosi tanácsadás telefon/telefax útján;

e) jogi tanácsadás telefon/telefax útján;

f) direkt marketing telefon/telefax útján.

3. Nem „a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére” nyújtott szolgáltatások

Egyéni kérelem nélkül, adatátvitel útján, korlátlan számú egyéni igénybevevő részére egyidejűleg nyújtott szolgáltatások (egy pontról több pontra történő átvitel):

a) a 2010/13/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja alá tartozó televíziós műsorszolgáltatások (beleértve a near-video igény szerinti szolgáltatásokat is);

b) rádiós műsorszórási szolgáltatások;

c) (televízión leadott) teletext.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások tájékoztató jegyzéke

- Befektetési szolgáltatások,

- Biztosítási és viszontbiztosítási műveletek,

- Banki szolgáltatások,

- Nyugdíjalapokkal kapcsolatos műveletek,

- Határidős vagy opciós ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások.

Ezek a szolgáltatások különösen a következőket foglalják magukban:

a) a 2004/39/EK irányelv mellékletében említett befektetési szolgáltatások, kollektív befektetési vállalkozások szolgáltatásai;

b) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv *  I. mellékletében említett, kölcsönös elismerésen alapuló tevékenységek körébe tartozó szolgáltatások;

c) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben *  említett biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységekhez tartozó műveletek.

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 10. cikknek megfelelően)

Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve

(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 98/48/EK irányelve
(HL L 217., 1998.8.5., 18. o.)
A 2004. évi csatlakozási okmány II. melléklete 1. részének H. címe Kizárólag a 2. pontban a 98/34/EK irányelvre tett hivatkozás tekintetében
(HL L 236., 2003.9.23., 68. o.)
A Tanács 2006/96/EK irányelve (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) Kizárólag az 1. cikkben a 98/34/EK irányelvre tett hivatkozás tekintetében
Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete Kizárólag a 26. cikk (2) bekezdése
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre vonatkozó határidők

(a 10. cikknek megfelelően)

Irányelv Átültetés határideje
98/34/EK -
98/48/EK 1999. augusztus 5.
2006/96/EK 2007. január 1.

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

98/34/EK irányelv Ez az irányelv
1. cikk, első bekezdés, bevezető szövegrész 1. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész
1. cikk, első bekezdés, 1. pont 1. cikk, (1) bekezdés, a) pont
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, első albekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, első albekezdés
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, második albekezdés, első francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második albekezdés, i. alpont
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, második albekezdés, második francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második albekezdés, ii. alpont
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, második albekezdés, harmadik francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második albekezdés, iii. alpont
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, harmadik albekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, harmadik albekezdés
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, negyedik albekezdés, bevezető szövegrész 1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, negyedik albekezdés, első francia bekezdés 1. cikk, (2) bekezdés, a) pont
1. cikk, első bekezdés, 2. pont, negyedik albekezdés, második francia bekezdés 1. cikk, (2) bekezdés, b) pont
1. cikk, első bekezdés, 3. pont 1. cikk, (1) bekezdés, c) pont
1. cikk, első bekezdés, 4. pont 1. cikk, (1) bekezdés, d) pont
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, első albekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, első albekezdés
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, második albekezdés 1. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, harmadik albekezdés 1. cikk, (4) bekezdés
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, negyedik albekezdés 1. cikk, (5) bekezdés
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, ötödik albekezdés, bevezető mondat 1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, második albekezdés, bevezető szövegrész
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, ötödik albekezdés, első francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, második albekezdés, i. alpont
1. cikk, első bekezdés, 5. pont, ötödik albekezdés, második francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, második albekezdés, ii. alpont
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, első albekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, első albekezdés
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, bevezető mondat 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, bevezető szövegrész
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, első francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, i. alpont
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, második francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, ii. alpont
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, harmadik francia bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, iii. alpont
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, harmadik albekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, harmadik albekezdés
1. cikk, első bekezdés, 11. pont, negyedik albekezdés 1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, negyedik albekezdés
1. cikk, első bekezdés, 12. pont 1. cikk, (1) bekezdés, g) pont
1. cikk, második bekezdés 1. cikk, (6) bekezdés
5. cikk 2. cikk
6. cikk, (1) és (2) bekezdés 3. cikk, (1) és (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész 3. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész
6. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés 3. cikk, (3) bekezdés, a) pont
6. cikk, (3) bekezdés, harmadik francia bekezdés 3. cikk, (3) bekezdés, b) pont
6. cikk, (3) bekezdés, negyedik francia bekezdés 3. cikk, (3) bekezdés, c) pont
6. cikk, (4) bekezdés, bevezető szövegrész 3. cikk, (4) bekezdés, bevezető szövegrész
6. cikk, (4) bekezdés, c) pont 3. cikk, (4) bekezdés, a) pont
6. cikk, (4) bekezdés, d) pont 3. cikk, (4) bekezdés, b) pont
6. cikk, (5)-(8) bekezdés 3. cikk, (5)-(8) bekezdés
7. cikk 4. cikk
8. cikk 5. cikk
9. cikk, (1)-(5) bekezdés 6. cikk, (1)-(5) bekezdés
9. cikk, (6) bekezdés, bevezető szövegrész 6. cikk, (6) bekezdés, bevezető szövegrész
9. cikk, (6) bekezdés, első francia bekezdés 6. cikk, (6) bekezdés, a) pont
9. cikk, (6) bekezdés, második francia bekezdés 6. cikk, (6) bekezdés, b) pont
9. cikk, (6) bekezdés, harmadik francia bekezdés 6. cikk, (6) bekezdés, c) pont
9. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, bevezető szövegrész 6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, bevezető szövegrész
9. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés 6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, a) pont
9. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés 6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, b) pont
9. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés 6. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés
10. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész 7. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész
10. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés, a) pont
10. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont
10. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés, c) pont
10. cikk, (1) bekezdés, negyedik francia bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés, d) pont
10. cikk, (1) bekezdés, ötödik francia bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés, e) pont
10. cikk, (1) bekezdés, hatodik francia bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés, f) pont
10. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés 7. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés
11. cikk, első mondat 8. cikk, első bekezdés
11. cikk, második mondat 8. cikk, második bekezdés
12. cikk 9. cikk
13. cikk -
- 10. cikk
14. cikk 11. cikk
15. cikk 12. cikk
III. melléklet -
IV. melléklet -
V. melléklet I. melléklet
VI. melléklet II. melléklet
- III. melléklet
- IV. melléklet