A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. egészségügyi válsághelyzet: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (2) bekezdésében foglalt esemény;

2. egyéb eszköz és anyag: valamennyi, a gyógyszer és orvostechnikai eszköz kategóriába nem tartozó eszköz és anyag;

3. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyag;

4. igénytámasztó szerv: a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv;

5. orvostechnikai eszköz: az Eütv. 3. § h) pontjában meghatározott eszköz.

2. § (1) Az Állami Egészségügyi Tartalékból (a továbbiakban: tartalék) biztosíthatóak

a) az egészségügyi válsághelyzetek felszámolása érdekében szükséges kapacitások, az egészségügyi válsághelyzetek következtében keletkező többletigények,

b) az igénytámasztó szervek többletigényei,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódó többletigények

kielégítését szolgáló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéb eszközök és anyagok (a továbbiakban együtt: tartalékelem).

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alapján a tartalékból biztosíthatóak a katasztrófa-elhárítási feladatok ellátását szolgáló csapat-egészségügyi többletigények (a továbbiakban: katasztrófa-elhárítási igénybevétel) is.

(3) *  A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) látja el.

3. § (1) A tartalék a Kormány által meghatározott rendeltetésű és mértékű, az egészségügyi ellátórendszer kapacitásának bővítéséhez, valamint az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges tartalékelemeket tartalmazza.

(2) A tartalék

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti többletigény kielégítését szolgáló,

aa) az 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szintű normaelemekből álló törzskészletből, valamint

ab) a törzskészlet feletti normakészletből, továbbá

b) a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti többletigény kielégítését szolgáló,

ba) norma feletti készletekből,

bb) norma részét nem képező készletelemekből, valamint

bc) az igénytámasztó szervek részére fenntartott készletekből

áll.

(3) A tartalék mértékét - a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben az igénytámasztó szerv szükségleteinek figyelembevételével - az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozza meg.

(4) *  A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti többletigény kielégítése céljából az igénytámasztó szervvel a beszerzési, minőség megóvási, készenléti, pótlási, szolgáltatási és egyéb igénye kielégítése tárgyában az ÁEEK együttműködési megállapodást köt. Az igénytámasztó szerv az együttműködési megállapodásban foglalt, illetve az 1. mellékletben szereplő önálló normaelemek készletén felül jelentkező igénye kielégítéséhez szükséges forrásokat az ÁEEK részére biztosítja.

(5) Az 1. melléklet szerinti törzskészlet orvostechnikai eszköz- és gyógyszernormái módosításának tervezetét - az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), valamint a miniszter által kijelölt fekvőbeteg ellátó intézmények adatszolgáltatása alapján - az Egészségügyi Szakmai Kollégium Oxyológia-sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata szakmai véleményének kikérése mellett a miniszter hagyja jóvá.

(6) A tartalék az 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szint alá nem csökkenhet, kivéve

a) a sürgősségi fekvőbeteg-ellátásban váratlanul bekövetkező hiányok kezelésére, valamint a konkrét ellátási feladatok megoldására történő készletkiadást,

b) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban történő készletkiadást,

c) a katasztrófa-elhárítási igénybevételt, továbbá

d) az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet 11. §-ában részletezett minőségmegőrző csere, minőségi felülvizsgálat, gyakorlatok, illetve az eszközök karbantartása lebonyolításának időtartamát.

(7) *  Az ÁEEK a (6) bekezdésben meghatározott esetekben a felhasználást követő 30 napon belül megteszi a tartalékból felhasznált elemek 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szintjének az elérése érdekében szükséges intézkedéseket.

4. § (1) *  Az ÁEEK a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként végzi:

a) a tartalék

aa) beszerzését,

ab) szakszerű tárolását és karbantartását,

ac) meghatározott szavatossági idejű elemeinek esetében a szavatossági időn belül történő cserélését, illetve minőségmegóvó cseréjét,

ad) tárolására szolgáló raktárak fenntartását és működtetését,

ae) nyilvántartását és a gazdálkodást támogató informatikai rendszer működtetését,

af) előírt szintjét meghaladó, illetve a normából kikerülő részének szükség szerinti értékesítését,

ag) értékesíthetetlen elemeinek, lejárt szavatossági idejű tartalékelemeinek a selejtezését;

b) a tartalékelemek kiadásra előkészítését;

c) a tartalékelemek használatba történő kiadását és visszavételét;

d) a külföldre irányuló vagy onnan érkező egészségügyi segélyszállítmányokkal kapcsolatos ügyintézést;

e) az igénytámasztó szerv részére tartalék kezelését és kiadását.

(2) *  A tartalékelemek tárolása - az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltaktól eltérően - a gyártónál, a forgalmazónál vagy a nagykereskedőnél történő tárolás útján is megvalósítható, ha a gyártó, forgalmazó vagy nagykereskedő az ÁEEK-kel kötött szerződésben vállalja, hogy az ott tárolt mennyiséget vagy annak szükséges részét az ÁEEK felhívására az ÁEEK részére átadja vagy az ÁEEK által megadott címre kiszállítja.

(3) *  Ha az ÁEEK raktáraiban történő tárolás esetében nem biztosítható a tartalék egyes elemeinek minőségmegóvó cseréje, annak tárolására a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel tárolási csereszerződés köthető.

5. § (1) *  Az ÁEEK a jóváhagyott norma alapján a tartalék kialakítására és fenntartására a költségvetési tervezés időrendjéhez igazodva költségvetési tervet készít.

(2) *  Az ÁEEK a költségvetési előirányzatának jóváhagyását követően elkészíti

a) a tartalék fejlesztésének tervét,

b) a minőségmegóvó csere tervet,

c) a felújítási, karbantartási tervet,

d) a bérbeadásra kijelölt orvostechnikai és egyéb eszközök jegyzékét és mértékét,

e) az értékesítésre kijelölt tartalékelemek jegyzékét.

6. § (1) A tartalékelemek kiadása a következő esetekben történhet:

a) egészségügyi válsághelyzet idején,

b) nemzetközi segélyezés céljából,

c) a sürgősségi betegellátásban - konkrét feladat ellátásához - olyan váratlanul bekövetkező hiány esetén, amelynek áthidalása más módon nem oldható meg,

d) az egészségügyi ellátórendszer kapacitásainak időszakos megerősítése érdekében,

e) a védelmi felkészülést szolgáló gyakorlatok idejére,

f) az OMSZ részére rendezvény biztosítása céljából,

g) az OMSZ részére kiemelt állami rendezvény biztosítása céljából,

h) az igénytámasztó szerv kérelmére a megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott eljárásrend szerint, valamint

i) a 8. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hasznosítás céljából.

(2) *  Az (1) bekezdés a)-d) és g) pontja esetében a tartalékelemek kiadását a miniszter írásbeli vagy - sürgős esetben - szóbeli utasítására az ÁEEK főigazgatója rendeli el.

(3) A (2) bekezdés szerinti szóbeli utasítást legkésőbb az annak kiadását követő első munkanapon írásban meg kell erősíteni.

(4) *  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a tartalékelem kiadásához nem kell engedély, ha a gyakorlat, felkészítő esemény irányítója a miniszter, vagy az esemény az ÁEEK saját felkészülését szolgálja.

(5) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a (2) és (3) bekezdés alapján szükséges eljárni, ha a (4) bekezdés nem alkalmazható.

(6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben a tartalékelem kiadását nem szükséges engedélyeztetni, de a tartalékelem kiadásáról és visszavételezéséről minden esetben tájékoztatni szükséges a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységének vezetőjét.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdés c)-g) pontja alapján igénybe vett tartalékelem elszállításáról és visszaszállításáról az igénybevevő gondoskodik.

(2) A tartalékelemet a 6. § (1) bekezdés c)-f) pontja alapján igénybe vevő köteles az ellátási feladat befejeződése után:

a) *  legkésőbb az azt követő második munkanapon az átvett orvostechnikai és egyéb eszközt az átvételkori állapotban visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét az ellátási feladat befejeződését követő 30 napon belül az ÁEEK részére megtéríteni,

b) *  az azt követő 30 napon belül az átvett gyógyszer ellenértékét az ÁEEK részére megtéríteni.

(3) *  Az igénybe vevő a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az átvett tartalékelemek használatáért megállapított időarányos térítési díjat az ÁEEK részére az ellátási feladat befejeződését követő 30 napon belül fizeti meg.

(4) Az OMSZ által a 6. § (1) bekezdés g) pontja alapján átvett eszközök tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1) A tartalék egyes elemeinek ideiglenes hasznosítása kizárólag térítés ellenében, bérbeadás útján történhet, azzal, hogy ha az eszköz nem szerepel az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti jegyzékben, a bérbeadáshoz a miniszter jóváhagyása szükséges.

(2) A bérleti szerződésben rögzíteni kell a bérbe adott orvostechnikai és egyéb eszköz - egészségügyi válsághelyzetben történő - haladéktalan visszaszolgáltatásának kötelezettségét.

(3) *  Az ÁEEK a honlapján közzéteszi a bérbeadásra, valamint értékesítésre kijelölt tartalékelemek jegyzékét.

9. § A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti, az igénytámasztó szerv részére fenntartott tartalékelemeket a többi tartalékelemtől elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

10. § (1) *  Az ÁEEK a tartalék alakulásáról a tárgyévet követő év március 1-jéig összefoglaló jelentést készít, és azt - az országos tisztifőorvos útján - megküldi a miniszternek.

(2) A jelentés tartalmazza:

a) a tartalékolási tevékenység értékelését,

b) a tartalék mennyiségében, összetételében és értékében bekövetkezett évközi változásokat, valamint

c) a tartalék fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

(3) A miniszter a védelmi célú tartalékok összetételéről a tárgyévet követő április 15-éig adatot szolgáltat a gazdaságpolitikáért felelős miniszter részére.

11. § (1) A miniszter által vezetett minisztérium fejezeti költségvetése biztosítja

a) a tartalék egyes elemeinek minőségmegóvó cseréjével kapcsolatos kiadások,

b) a tartalék fenntartásához, tárolásához kapcsolódó működési, beruházási és felújítási kiadások,

c) a tartalék fejlesztéséhez szükséges kiadások,

d) a tartalék felhasználásra alkalmas állapotának biztosításához szükséges kiadások fedezetét.

(2) A 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megtérült kiadások tekintetében nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat.

(3) A tartalék egyes elemeinek értékesítéséből, hasznosításából származó bevételt a tartalék visszapótlására, beszerzésére, fejlesztésére kell fordítani.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

13. § * 

1. melléklet az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelethez

A tartalék normaelemei

A B C


1.


Normaelem megnevezése, rövidítése
Orvostechnikai eszköznorma előírt minimum feltöltöttségi szintje
(%)
Gyógyszernorma előírt minimum feltöltöttségi szintje
(%)
2. Mobil Orvosi Segélyhely (MOSH) 100 100
3. Orvosi segélyhely (OH) 100 70
4. Mobil szükségkórház (MSZK) 100 100
5. Általános szükségkórház (ÁSZK) 100 70
6. Specifikus szükségkórház (KSZK) 100 70
7. Járványügyi Modul (JM) 100 100
8. Toxikológiai Modul (TM) 100 100
9. Radiológiai Modul (RM) 100 100
10. Égési Modul (ÉM) 100 100
11. Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés (GYSF) 100 100
12. Egészségügyi Ellenőrző Állomás - modul (EÁM)* - -
13. Mobil Járványügyi Zárlat modul (MJZ)* - -
14. Egészségügyi szűrőállomás (EMSZ)* - -
15. Rendvédelmi csapat-egészségügyi készlet (RCSK)* - -
* Önálló normaelemet nem alkotnak.

  Vissza az oldal tetejére