A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott berendezés tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki.

(2) A rendelet arra a berendezésre alkalmazandó, amely elektromágneses zavart okozhat, vagy amely működését ilyen zavar befolyásolhatja.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) arra a berendezésre, amely fizikai jellemzői eredendő természete miatt:

aa) *  olyan kis mértékű elektromágneses teret vagy jelszintet kelt, vagy ahhoz csak olyan kis mértékben járul hozzá, amely a rádióberendezések, valamint más villamos vagy elektronikus berendezések rendeltetésszerű működését nem akadályozza, és

ab) a rendeltetésszerű használata során általában jelen lévő elektromágneses zavar a berendezés üzemszerű működését nem akadályozza;

b) *  a rádióberendezésekről szóló NMHH rendelet által szabályozott rádióberendezésre;

c) *  a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] hatálya alá tartozó, kizárólag légi használatra tervezett, az alábbi kategóriákba tartozó légiközlekedési berendezésekre:

ca) légijárművek, a pilóta nélküli légijárművek kivételével, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések;

cb) pilóta nélküli légijárművek, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések, amelyek tervezését az (EU) 2018/1139 rendelet 56. cikk (1) bekezdésével összhangban tanúsították, és amelyeket kizárólag a Nemzetközi Távközlési Egyesület Nemzetközi Rádiószabályzatával védett légiforgalmi célú felhasználásra felosztott frekvenciákon való működésre terveztek;

d) *  a rádióamatőr szolgálatról szóló NMHH rendeletben meghatározott rádióamatőrök által használt rádióberendezésre, kivéve, ha az kereskedelmi forgalomban megvásárolható;

e) *  szakembereknek szánt, kizárólag kutató- és fejlesztési létesítményekben kutatási és fejlesztési célra használt egyedileg készített értékelő készletre;

f) *  a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló NMHH rendelet által szabályozott rádióberendezésre.

(4) *  A (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a rádióamatőrök általi összeszerelésre szánt alkatrészkészletek, valamint a rádióamatőrök által átalakított, rádióamatőr tevékenység folytatására készített berendezések nem tekintendők kereskedelmi forgalomban lévő berendezésnek akkor sem, ha azok kereskedelmi forgalomban megvásárolhatók.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. bejelentett szervezet: az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet a kijelölő hatóság az e rendelet hatálya alá tartozó berendezés megfelelőségének értékelésére kijelölt, az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és a többi tagállamnak bejelentett, és amelyet a Bizottság a megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával az e célra kialakított honlapon közzétett;

2. berendezés: bármilyen készülék vagy helyhez kötött létesítmény;

3. biztonsági célok: az emberi élet vagy a tulajdon védelmét szolgáló célok;

4. CE megfelelőségi jelölés: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a készülék megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek;

5. elektromágneses környezet: egy adott helyen megfigyelhető valamennyi elektromágneses jelenség;

6. elektromágneses összeférhetőség: a berendezés azon képessége, hogy elektromágneses környezetében kielégítően működjön anélkül, hogy a környezetében található egyéb berendezéseket elfogadhatatlan elektromágneses zavarnak tenné ki;

7. elektromágneses zavar: bármely olyan elektromágneses jelenség, amely ronthatja a berendezések működését, az elektromágneses zavar lehet elektromágneses zaj, nem kívánt jel, vagy magában a továbbító közegben bekövetkező változás;

8. EU megfelelőségi nyilatkozat: a gyártónak e rendelet szerinti írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék e rendelet szerinti alapvető követelményeknek megfelel;

9. * 

10. *  forgalomból történő kivonás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 23. pontja szerinti forgalomból történő kivonás;

11. *  gazdasági szereplő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 13. pontja szerinti gazdasági szereplő;

12. *  harmonizált szabvány: az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pont c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

13. használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról;

14. *  helyhez kötött létesítmény: különböző típusú készülékek vagy egyéb eszközök egyedi kombinációja, amelyeket állandó, előre meghatározott helyen való használat céljából szerelnek össze és telepítenek, ideértve a villamos hálózatokat is;

15. *  készülék: bármilyen késztermékként forgalmazott eszköz, vagy ennek egyetlen működési egységként forgalmazott, készülék-végfelhasználóknak szánt kombinációja, amely elektromágneses zavart kelthet, vagy amelynek működését ilyen zavar befolyásolhatja, valamint

a) *  az olyan alkatrész vagy készülékrész, amelyet a készülék-végfelhasználó szerel be egy adott készülékbe, és amely elektromágneses zavart kelthet, vagy amely működését ilyen zavar befolyásolhatja,

b) készülék és adott esetben egyéb eszköz kombinációjaként kialakított mobil létesítmény, amely mozgatható és több helyszínen üzemeltethető;

15a. *  készülék-végfelhasználó: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 21. pontja szerinti végfelhasználó;

16. kijelölő hatóság: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározott hatóság;

17. megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a készülékkel kapcsolatos, e rendeletben foglalt alapvető követelmények teljesülését;

18. megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – ideértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és az ellenőrzést – végző szervezet;

19. * 

20. műszaki dokumentáció: a gyártó által elkészített a 2. vagy a 3. melléklet szerinti, a megfelelőségértékelés alapjául szolgáló iratok összessége, amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy a készülék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza-e a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését;

21. műszaki leírás: a berendezés által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

22. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termék forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogi aktus;

23. *  visszahívás: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 22. pontja szerinti visszahívás;

24. zavartűrés: a berendezés azon képessége, hogy elektromágneses zavar jelentkezésekor ne romoljon a működőképessége.

(2) E rendeletben alkalmazott egyéb elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerint kell értelmezni.

3. A forgalomba hozatal és az üzembe helyezés, a berendezések szabad mozgása

3. § (1) Berendezést akkor lehet forgalomba hozni vagy üzembe helyezni, ha azt úgy alakították ki, hogy megfelelő telepítés, karbantartás és rendeltetés szerinti használat mellett megfelel e rendeletnek.

(2) A berendezés forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése nem tiltható meg elektromágneses összeférhetőséggel összefüggő ok miatt, ha a berendezés egyébként megfelel e rendeletnek.

(3) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala zavarvizsgálati és zavarelhárítási tevékenysége körében

a) egy adott területen fennálló vagy előre látható elektromágneses összeférhetőségi probléma megoldására irányuló, illetve

b) nyilvános elektronikus hírközlő hálózat, vagy adó vagy vevőállomás védelme érdekében biztonsági okból szükséges és pontosan meghatározott spektrum helyzetekben biztonsági célokat szolgáló,

az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott hatósági intézkedést foganatosít, ezen intézkedést nyolc napon belül bejelenti a Bizottságnak és értesíti a többi tagállamot.

4. § Vásárok, kiállítások és bemutatók alkalmával ki lehet állítani és be lehet mutatni olyan berendezést is, amely nem felel meg e rendeletnek, ha a kiállító jól látható felirattal egyértelműen jelzi, hogy ez a berendezés nem hozható forgalomba, nem helyezhető üzembe addig, amíg nem felel meg e rendeletnek. A kiállító a bemutató előtt megteszi az elektromágneses zavarok elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket.

4. Alapvető követelmények

5. § A berendezés akkor felel meg az alapvető követelményeknek, ha kielégíti az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott általános követelményeket, valamint helyhez kötött létesítmény esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott, a helyhez kötött létesítményekre vonatkozó egyedi követelményeket.

5. A gyártó kötelezettségei

6. § (1) A készülék forgalomba hozatala előtt a gyártó felelős annak biztosításáért, hogy a készülék tervezése és gyártása az alapvető követelményekkel összhangban történt.

(2) A gyártó elkészíti a 2. vagy a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárást. Ha a készülék megfelel e rendeletnek, a gyártó elkészíti az EU megfelelőségi nyilatkozatot, és feltünteti a CE megfelelőségi jelölést.

(3) A gyártó a műszaki dokumentációt és az EU megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás alkalmazása esetén az EU típusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát a készülék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi.

(4) A gyártó erre alkalmas, a gyártási eljárásra és annak felügyeletére kiterjedő eljárások működtetésével biztosítja, hogy a sorozatgyártás során készült készülék e rendeletnek folyamatosan megfeleljen.

(5) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott készüléken fel legyen tüntetve a készülék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell-, sorozatszám vagy más azonosításra alkalmas információ, vagy ha a készülék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor a készülék csomagolása vagy a kísérő dokumentáció tartalmazza az előírt információkat.

(6) A gyártó magyar nyelven feltünteti a készüléken, vagy ha ez nem lehetséges, a készülék csomagolásán vagy a készülék kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai úton történő kapcsolatfelvételt lehetővé tevő címét.

(7) A gyártó gondoskodik arról, hogy a készülékhez mellékelve legyen a magyar nyelvű használati és kezelési útmutató, továbbá a 14. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás, és – a 14. § (2) bekezdés szerinti használati korlátozás esetén – e korlátozás jelzése magyar nyelven. A használati és kezelési útmutatónak a tájékoztatásnak és a használati korlátozás jelzésének egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(8) *  Ha a gyártó tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott készülék nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozza a készülék megfelelőségének biztosításához szükséges korrekciós intézkedéseket, vagy kivonja a forgalomból vagy visszahívja a készüléket. Ha a készülék hiányosságai az alapvető követelmények, vagy a biztonsági célok teljesülését veszélyeztető kockázatot (a továbbiakban: kockázat) jelentenek, a gyártó erről azonnal értesíti a piacfelügyeleti tevékenysége körében eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság), részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(9) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzése vagy eljárása során kiadott felhívására magyar nyelven átadja a készülék e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A gyártó együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés meghozatala során, amelyet az általa forgalomba hozott készülék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tesznek.

6. A meghatalmazott képviselő

7. § (1) A gyártó írásban meghatalmazott képviselőt bízhat meg.

(2) A megbízás nem terjedhet ki a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítésére és a 6. § (2) bekezdésében szereplő műszaki dokumentáció elkészítésére.

(3) *  A meghatalmazott képviselő a megbízásban meghatározott feladatokat láthatja el. A megbízás az (EU) 2019/1020 rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségek, ezen belül különösen az alábbi kötelezettségek teljesítésére terjed ki:

a) a meghatalmazott képviselő a készülék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátja az EU megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,

b) a meghatalmazott képviselő a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a készülék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, továbbá

c) a meghatalmazott képviselő együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal a megbízása körébe tartozó készülék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

7. Az importőr kötelezettségei

8. § (1) Az importőr kizárólag e rendeletnek megfelelő készülékeket hozhat fogalomba.

(2) A készülék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr ellenőrzi, hogy a gyártó:

a) elvégezte-e a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárást,

b) elkészítette-e a műszaki dokumentációt,

c) a készüléken feltüntette-e a CE megfelelőségi jelölést,

d) mellékelte-e hozzá a 6. § (2) és (7) bekezdése szerinti dokumentációt, és

e) teljesítette-e a 6. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(3) Az elvégzett ellenőrzések eredményét az importőr írásban rögzíti és felhívásra a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja.

(4) Ha az importőr tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy a készülék nem felel meg az alapvető követelményeknek, azt nem hozhatja forgalomba, amíg ezen követelmények nem teljesülnek. Ha a készülék hiányosságai az alapvető követelmények megvalósulását veszélyeztetik vagy kockázatot jelentenek, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(5) *  Ha az importőr tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott készülék nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket a készülék megfelelőségének biztosítására, vagy kivonja a forgalomból vagy visszahívja a készüléket. Ha a készülék hiányosságai az alapvető követelmények megvalósulását veszélyeztetik, vagy kockázatot jelentenek, az importőr erről azonnal értesíti a piacfelügyeleti hatóságot, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(6) Az importőr a készülék forgalomba hozatalát követő 10 évig megőrzi az EU megfelelőségi nyilatkozatot, a műszaki dokumentációt, és a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésére bocsátja.

(7) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven átadja a készülék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására az importőr együttműködik a forgalomba hozott készülék által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

(8) Az importőr, ha a saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy készüléket, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott készüléket, hogy a módosítás befolyásolja a készülék e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül és a gyártóra előírt kötelezettségek terhelik.

(9) Az importőr a készüléken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción magyar nyelven feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a postai úton történő kapcsolatfelvételt szolgáló címét.

(10) Az importőr gondoskodik arról, hogy a készülékhez magyar nyelven mellékelve legyen a használati és kezelési útmutató, továbbá a 13. alcím szerinti információ.

(11) Az importőr biztosítja, hogy a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az alapvető követelményeknek való megfelelést.

8. A forgalmazók kötelezettségei

9. § (1) A készülék forgalomba hozatalát megelőzően a forgalmazó ellenőrzi, hogy a gyártó

a) a készüléken feltüntette-e a CE megfelelőségi jelölést,

b) a készülékhez mellékelte-e a 6. § (2) és (7) bekezdés szerinti dokumentációt, a használati és kezelési útmutatót, a 13. alcím szerinti információt magyar nyelven, és

c) megfelelt-e a 6. § (5) és (6) bekezdésében, valamint az importőr megfelelt-e a 8. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Ha a forgalmazó tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy a készülék nem felel meg az alapvető követelményeknek, nem forgalmazhatja a készüléket mindaddig, amíg ezen követelmények nem teljesülnek. Ha a készülék hiányosságai az alapvető követelmények megvalósulását veszélyeztetik vagy kockázatot jelentenek, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(3) A forgalmazó biztosítja, hogy a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az alapvető követelményeknek való megfelelést.

(4) *  Ha a forgalmazó tudomást szerez arról, vagy feltételezi, hogy az általa forgalmazott készülék nem felel meg e rendeletnek, gondoskodik arról, hogy meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket a készülék megfelelőségének biztosítására, vagy kivonja a forgalomból vagy visszahívja a készüléket. Ha a készülék hiányosságai az alapvető követelmények megvalósulását veszélyeztetik vagy kockázatot jelentenek, a forgalmazó erről azonnal értesíti a piacfelügyeleti hatóságot, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(5) A forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátja a készülék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására a forgalmazó együttműködik vele a készülék által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

(6) A forgalmazó, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy készüléket, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott készüléket, hogy a módosítás befolyásolja a készülék e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül, és a gyártóra előírt kötelezettségek terhelik.

9. A gazdasági szereplő azonosítása

10. § (1) A gazdasági szereplő a piacfelügyeleti hatóság felhívására azonosít minden olyan más gazdasági szereplőt:

a) amely készüléket szállított neki,

b) amelynek a készüléket szállítják.

(2) A gazdasági szereplőnek az (1) bekezdésben meghatározott információkat a részére történt szállítást, illetve az általa történt szállítást követően 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátja.

10. Harmonizált szabvány

11. § (1) Az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában határozatban teszi közzé azoknak a harmonizált szabványoknak a hivatkozásait, amelyek alkalmasak az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos alapvető követelményeknek való megfelelés bizonyítására.

(2) Azt a berendezést, amely megfelel az (1) bekezdés szerinti határozatban hivatkozott harmonizált szabványnak, vagy egyes részeinek úgy kell tekinteni, hogy az teljesíti az e rendelet szerinti követelmények azon részét, amelyre a szabvány vonatkozik.

11. A megfelelőségértékelési eljárás

12. § (1) A készülék alapvető követelményeknek való megfelelését megfelelőségértékelési eljárás alkalmazása biztosítja, amelynek elvégzéséért a gyártó felelős. A megfelelőségértékelés a gyártó választása szerint a 2. mellékletben szereplő belső gyártásellenőrzési eljárás alkalmazásával, vagy a 3. melléklet szerinti EU típusvizsgálattal és az ezen alapuló, a 3. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzési eljárás alapján végezhető. A gyártó dönthet úgy is, hogy a 3. melléklet szerinti eljárás alkalmazását az alapvető követelmények meghatározott körére korlátozza, feltéve, hogy az alapvető követelmények fennmaradó része tekintetében a 2. melléklet szerinti eljárást folytatja le.

(2) A gyártó által kiállított EU megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a készülék az alapvető követelményeknek megfelel.

(3) Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó a 4. mellékletben foglalt mintának megfelelően állítja ki, amely tartalmazza a gyártó által elvégzett megfelelőségértékeléshez igazodva a 2. melléklet 5.2. pontjában vagy a 3. melléklet B rész 3.2. pontjában meghatározott elemeket. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó a készülék gyártása során bekövetkező változásokat követően folyamatosan aktualizálja. A gyártó az EU megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven is elérhetővé teszi, ha a készülék Magyarország területén kereskedelmi fogalomban elérhető.

(4) Ha a készülékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen uniós jogi aktusok tekintetében a gyártó egyetlen EU megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok megnevezését és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel időpontját.

(5) Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a készülék e rendeletnek való megfeleléséért.

12. A CE megfelelőségi jelölés

13. § (1) *  Ha a készülék megfelelőségét az e rendeletben előírt megfelelőségértékelési eljárás alapján megállapították, a gyártó a készüléket CE megfelelőségi jelöléssel látja el. A CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó előírásokat a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikke határozza meg.

(2) A CE megfelelőségi jelölést a gyártó a készüléken vagy az arra rögzített adattáblán jól olvashatóan és olyan módon tünteti fel, hogy azt ne lehessen eltávolítani. Amennyiben a készülékek jellege miatt ez nem lehetséges, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentáción kell feltüntetni.

(3) A gyártó a CE megfelelőségi jelölést a készülék forgalomba hozatala előtt tünteti fel a készüléken.

13. A készülék használatával kapcsolatos információk

14. § (1) A gyártó a készülékhez mellékelten tájékoztatást ad valamennyi olyan különleges óvintézkedésről, amelyet a készülék összeszerelésekor, telepítésekor, karbantartásakor vagy használatakor figyelembe kell venni annak biztosítása érdekében, hogy üzembe helyezéskor és a használat során a készülék megfeleljen az alapvető követelményeknek.

(2) Ha a készülék alapvető követelményeknek való megfelelése lakott területen nem biztosított, az ilyen használattal összefüggő korlátozást egyértelműen fel kell tüntetni, a csomagoláson is.

(3) A készülék rendeltetésszerű használatát biztosító tájékoztatást a készülékhez mellékelt magyar nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmazza.

14. Ellenőrzés és felügyelet

15. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak tudomására jut vagy azt feltételezi, hogy a készülék hiányosságai az alapvető követelmények megvalósulását veszélyeztetik vagy kockázatot jelentenek, akkor elvégzi az érintett készülék ellenőrzését, amely kiterjed az e rendeletben foglalt valamennyi szabályra. Az érintett gazdasági szereplő e célból együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a készülék nem felel meg e rendeletnek, haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy az (EU) 2019/1020 rendelet 16. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően tegyen korrekciós intézkedéseket a jogsértés megszüntetésére és az alapvető követelményeknek való megfelelés biztosítására.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott felhívás teljesítésére az eset összes körülményeinek mérlegelésével megfelelő határidőt kell biztosítani.

(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a készüléket más tagállamban is forgalmazzák, a piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményéről és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről egyidejűleg értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a gazdasági szereplőt milyen intézkedés meghozatalára hívták fel.

(5) *  A gazdasági szereplő megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket az általa forgalmazott készülék tekintetében.

(6) *  Ha az érintett gazdasági szereplő a (2) bekezdésben foglalt felhívást a (3) bekezdés szerinti határidőben nem teljesíti, a piacfelügyeleti hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvényben, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával, hatósági határozatában minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz a készülék betiltására, korlátozására, forgalomból történő kivonására vagy visszahívására. A piacfelügyeleti hatóság a véglegessé vált és végrehajtható átmeneti intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő készülék azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási helyét, a feltárt jogsértést és a felmerülő kockázatot, az alkalmazott jogkövetkezményeket, valamint az érintett gazdasági szereplő eljárás során kifejtett álláspontját. A piacfelügyeleti hatóság a tájékoztatásban jelzi, ha a megfelelés hiánya az alábbiakban felsoroltak valamelyike miatt következett be:

a) a készülék nem teljesíti az alapvető követelményeket, biztonsági célokat, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 11. §-ban hivatkozott harmonizált szabványok hiányosak vagy hibásak.

(8) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást követő három hónapon belül a piacfelügyeleti hatóság által meghozott átmeneti intézkedések ellen a Bizottság vagy valamely tagállam nem emel kifogást, az adott intézkedést elfogadottnak kell tekinteni és az átmeneti intézkedés végrehajtásáról a Bizottságot tájékoztatni kell.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti átmeneti intézkedést a Bizottság vagy a többi tagállam indokolatlannak ítéli, akkor a piacfelügyeleti hatóság az átmeneti intézkedést visszavonja.

(10) *  Amennyiben valamely más tagállam illetékes piacfelügyeleti hatósága a (6) bekezdés szerinti átmeneti intézkedésről küld értesítést és az átmeneti intézkedést a (8) bekezdés alapján elfogadottnak kell tekinteni, a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik az értesítésben szereplő, az (EU) 2019/1020 rendelet 16. cikke szerinti korlátozó intézkedés haladéktalan meghozataláról.

(11) Ha a (6) bekezdés szerinti átmenti intézkedésre vonatkozó szabályok sérelme nélkül a piacfelügyeleti hatóság azt állapítja meg, hogy:

a) a CE megfelelőségi jelölést e rendelet 13. §-át megsértve tüntették fel,

b) a készüléken a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a megfelelőségi nyilatkozatot nem állították ki,

d) a megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül állították ki,

e) a 6. § (2) bekezdés szerinti műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

f) a 6. § (6) bekezdés vagy a 8. § (9) bekezdés szerinti információt nem tüntették fel,

g) a gyártó a 6. § (7) bekezdés szerinti, vagy az importőr a 8. § (3), (7) és (10) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget,

felhívja az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére.

(12) Amennyiben a gazdasági szereplő a (11) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a piacfelügyeleti hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvényben, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával intézkedik a nem megfelelő készülék forgalmazásának betiltására vagy korlátozására, forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.

15. A helyhez kötött létesítmény

16. § (1) Ha a készülék kereskedelmi forgalomban megvásárolható és helyhez kötött létesítménybe beszerelhető, e rendelet alkalmazásában készüléknek minősül és arra a készülékekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Olyan készülékre, amelynek az a rendeltetése, hogy egy adott, helyhez kötött létesítménybe szereljék be, és önálló készülékként kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhető, az 5–10. §-ban és a 12–14. §-ban foglalt előírásokat nem kell alkalmazni. Ezen esetekben a kísérő dokumentációnak tartalmaznia kell a helyhez kötött létesítmény megnevezését, az elektromágneses összeférhetőségi jellemzőket, valamint azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a készüléknek a helyhez kötött létesítménybe történő szerelése során meg kell tenni annak érdekében, hogy az adott létesítmény e rendeletnek való megfelelősége biztosított legyen. A kísérő dokumentációnak tartalmazni kell a 6. § (5) és (6) bekezdésében, valamint a 8. § (9) bekezdésben meghatározott információkat is.

(3) Az 1. melléklet 2. pontja szerinti helyes műszaki gyakorlatot az (5) bekezdésben meghatározott felelős személy dokumentálja, a dokumentációt pedig megőrzi, amíg a helyhez kötött létesítmény üzemben van, és a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésére bocsátja.

(4) A helyhez kötött létesítmény meg nem felelése esetén – különösen amennyiben a létesítmény által keltett zavarokra érkezik panasz – a piacfelügyeleti hatóság felhívhatja az (5) bekezdésben meghatározott felelős személyt a helyhez kötött létesítményre vonatkozó megfelelőséget igazoló bizonyítékok bemutatására, és a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatására. Az alapvető követelmények megsértése esetén a piacfelügyeleti hatóság kötelezi a felelős személyt, hogy a helyhez kötött létesítményt tegye az alapvető követelményeknek megfelelővé.

(5) A helyhez kötött létesítmény alapvető követelményeknek való megfeleléséért az üzembe helyezésig a létesítmény létrehozásáért felelős személy, az üzembe helyezés után az üzemeltetésért felelős személy felel.

16. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

18. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet követelményei szerint legyártott és forgalomba hozott berendezések továbbra is forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

19. § *  Ez a rendelet az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az azt módosító (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikkének való megfelelést szolgálja.

20. § *  Ez a rendelet

a) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelethez

Alapvető követelmények

1. Általános követelmények

A berendezést – a technika állásának figyelembevétele mellett – úgy kell tervezni és gyártani, hogy az biztosítsa a következőket:

a) az általa keltett elektromágneses zavar mértéke ne haladja meg azt a szintet, amely a rádió- és elektronikus hírközlési berendezések és egyéb készülékek rendeltetésszerű üzemelését gátolja és;

b) az elektromágneses zavartűrés olyan szintű legyen, hogy a rendeltetésszerű használat alatti várható elektromágneses zavarás a készülék üzemszerű működését nem akadályozza.

2. A helyhez kötött létesítményekre vonatkozó egyedi követelmények

Az alkatrészek telepítése és rendeltetésszerű használata:

A helyhez kötött létesítményt helyes műszaki gyakorlattal és az alkatrészek rendeltetésszerű használatára vonatkozó információk figyelembevételével kell telepíteni az 1. pontban megállapított alapvető követelmények teljesítése érdekében.

2. melléklet a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelethez

A. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

1. A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az e melléklet 2., 3., 4. és 5. pontjában foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját felelősségére kijelenti, hogy a szóban forgó készülék megfelel e rendeletnek.

2. Az elektromágneses összeférhetőség értékelése

A gyártónak a lényeges jelenségek alapján elvégzi a készülék elektromágneses összeférhetőségének értékelését az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott alapvető követelmények teljesítése érdekében.

Az elektromágneses összeférhetőség értékelésénél figyelembe kell venni valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetési körülményt. Amennyiben a készülék különféle konfigurációkban is üzemelhet, az elektromágneses összeférhetőség értékelésének meg kell erősítenie azt, hogy a készülék megfelel az 1. melléklet 1. pontjában megadott alapvető követelményeknek valamennyi, a gyártó által a rendeltetésszerű használatnak tekintett konfiguráció esetében.

3. A műszaki dokumentáció

A gyártónak elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a készülék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a megfelelőség hiányából származó kockázat megfelelő elemzését és értékelését.

A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a készülék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció legalább az alábbi elemeket tartalmazza, amennyiben az adott elem a készülék esetében értelmezhető:

a) a készülék általános leírása,

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei,

c) a készülék ezen rajzainak és terveinek, valamint működési módjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok,

d) a részben vagy egészben alkalmazott az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált szabványok hivatkozásainak felsorolása, vagy ha a gyártó a készülék előállítása során nem harmonizált szabványokat alkalmaz, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet biztonsági céljainak teljesítése érdekében alkalmazott, a vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban a gyártó feltünteti, hogy mely részeket alkalmazták,

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei és

f) a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett vizsgálati jelentések.

4. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy az előállított készülék gyártási eljárása és annak felügyelete biztosítsa, hogy a készülék megfeleljen a 3. pont szerinti műszaki dokumentációnak és az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó vagy erre vonatkozó megbízás esetén a meghatalmazott képviselő e rendeletnek megfelelő készülékek mindegyikén feltünteti a CE megfelelőségi jelölést.

5.2. A gyártó vagy erre vonatkozó megbízás esetén a meghatalmazott képviselő a készülék minden típusváltozatára írásos EU megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszaki dokumentációval együtt a készülék forgalomba hozatala után 10 évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a készüléket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a piacfelügyeleti hatóság felhívására a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő hozzáférhetővé teszi.

6. A meghatalmazott képviselő

A gyártónak az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

3. melléklet a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelethez

A. RÉSZ

B. MODUL: EU TÍPUSVIZSGÁLAT

1. Az EU típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet megvizsgálja a készülék műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a készülék műszaki tervezése megfelel az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek.

2. Az EU típusvizsgálatot a készülék megfelelő műszaki tervezésének értékelése útján kell elvégezni, a 3. pont szerinti műszaki dokumentáció vizsgálatával, mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési minta). A vizsgálatot a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő az alapvető követelmények meghatározott körére korlátozhatja, feltéve, hogy az alapvető követelmények fennmaradó része tekintetében a 2. melléklet szerinti eljárást folytatja le.

3. A gyártónak elég az EU típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtania, amelyet ő választ meg.

A kérelem tartalmazza az alapvető követelmények azon részeit, amelyeknek vizsgálatát kérelmezik, és fel kell tüntetni a következőket:

a) a gyártó nevét és címét, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő nevét és címét is,

b) írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be, és

c) a műszaki dokumentációt.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a készülék megfelel-e e rendeletnek, és tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a készülék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a készülék általános leírása,

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei,

c) a készülék ezen rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok,

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban a gyártó feltünteti, hogy mely részeket alkalmazták,

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei és

f) a vizsgálati jelentések.

4. A bejelentett szervezet a készülék megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja a műszaki dokumentációt az alapvető követelmények azon szempontjai tekintetében, amelyeknek vizsgálatát kérelmezték.

5. A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban végzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A kijelölő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6. Amennyiben a típus megfelel e rendeletben foglalt az érintett készülékre alkalmazandó szabályozásnak, a bejelentett szervezet EU típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, az alapvető követelmények vizsgálatnak alávetett szempontjait, érvényességének feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

A tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott készülék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.

Amennyiben a típus nem felel meg az e rendelet szerint alkalmazandó szabályozásnak, a bejelentett szervezet visszautasítja az EU típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7. A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg az e rendelet szerint alkalmazandó szabályozásnak, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.

A gyártó értesíti az EU típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a készüléknek az e rendeletben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja kijelölő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU típusvizsgálati tanúsítványokról vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – kijelölő hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok vagy kiegészítések jegyzékét.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az ilyen, általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU típusvizsgálati tanúsítványokról vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról vagy kiegészítésekről.

Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU típusvizsgálati tanúsítványok vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU típusvizsgálati tanúsítvány, és az ilyen tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott műszaki dokumentációt.

9. A gyártó a készülék forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül a piacfelügyeleti hatóság felhívására elérhetővé teszi az EU típusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pont szerinti kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

B. RÉSZ

C. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG

1. A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és a 3. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó készülék megfelel az EU típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendeletnek.

2. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy a gyártott készülék megfelel az EU típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és e rendeletnek.

3. CE megfelelőségi jelölés és EU megfelelőségi nyilatkozat

3.1. A gyártó vagy erre vonatkozó megbízás esetén a meghatalmazott képviselő minden olyan készüléken feltünteti a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel az EU típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz e rendeletnek.

3.2. A gyártó vagy erre vonatkozó megbízás esetén a meghatalmazott képviselő a készülék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a készülék forgalomba hozatala után 10 évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a készülék azon modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a piacfelügyeleti hatóság felhívására a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő hozzáférhetővé teszi.

4. A meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

4. melléklet a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelethez

Az EU megfelelőségi nyilatkozat tartalma
(XXXX. sz.) (1) EU megfelelőségi nyilatkozat

1. Készülékmodell/Termék (termék-, típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. A nyilatkozat tárgya (a készülék azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; adott esetben a készülék megfelelő azonosításához szükséges, megfelelően látható színes fényképet is tartalmazhat).

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozások, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek, az adott szabvány/specifikáció kiadási dátumának megadása mellett.

7. Amennyiben alkalmazható: a(z) ... (név, szám) bejelentett szervezet elvégezte a ... (a beavatkozás ismertetése), és a következő tanúsítványt adta ki:

8. További információk:

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (aláírás):