A jogszabály mai napon ( 2021.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § és a 4. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országos népszavazás (a továbbiakban: népszavazás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter által a népszavazás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a népszavazás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője népszavazási feladatai tekintetében

a) felelős a népszavazás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a népszavazás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a népszavazás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, és

d) gondoskodik a népszavazás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A népszavazási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a központi névjegyzék szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napi állapota szerint kell figyelembe venni.

(4) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a népszavazásban érintett szavazóköri, települési adatok szerint.

3. § (1) Az NVI a népszavazás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a népszavazás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala - közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal - fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A népszavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget - a népszavazás tényadatai alapján a határidőket követően megállapítható összegek kivételével - az NVI előlegként utalja át az alábbi ütemezésben:

a) a dologi kiadások fedezetét a szavazás napját megelőző harmincadik napig,

b) a személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét a szavazás napját megelőző kilencedik napig.

(4) A választási irodák a fizetési számláik adatait a népszavazások pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer)

a) változás esetén aktualizálják,

b) a népszavazás kitűzését követően ellenőrzik, amelynek megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.

4. § (1) A népszavazás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI - ideértve az OEVI székhely HVI-t is - vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt kinyomtatja, aláírja és az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról.

(3) A HVI - ideértve az OEVI székhely HVI-t is - vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének a TVI elszámolása felterjesztésekor úgy, hogy a díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezetőhelyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt kinyomtatja, aláírja és az informatikai rendszerben, felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról. A javasolt díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI, a HVI - ideértve az OEVI székhely HVI-t is - vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A TVI vezetője, a TVI vezetőhelyettese, a TVI tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI székhely HVI vezetője és az OEVI tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások - az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat a feladatellátással arányos mértékben biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a közreműködő jegyzőkönyvvezetők számának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 52. § (2) bekezdés második mondata alapján a HVI vezetője által történő megállapítása,

b) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,

c) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

d) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

e) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt, annak maradványát vissza kell utalni.

(4) Többlettámogatásként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI, illetve a TVI a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A népszavazás céljára biztosított pénzeszközöket népszavazásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként, tételesen, a személyi kiadásokról név szerint, és a tényleges pénzforgalomról - bevétel, kiadás - a hatályos jogszabályok szerint a szerv számvitelében a népszavazási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként, ezen belül a személyi kiadásokról név szerint számol el, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) Az elszámolás elkészítéséhez az informatikai rendszert az NVI elnökének utasítása szerint kell igénybe venni.

(5) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a költségvetési fedezet felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként, tételes, a személyi kiadásokról név szerinti elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője a szavazás napját követő huszonöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján

a szavazás napját követő ötven napon belül.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)-(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője, az OEVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda egy vagy több tagjának ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől, szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A többlettámogatások, többletkiadások indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás Ve.-nek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadására a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a TVI vezetőjének javaslata és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI, a TVI, valamint az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési, valamint - a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján - előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § * 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országos népszavazáson

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
1 3 000
10102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.
1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik nap után, HVI részére a tényleges adatok alapján, értesítőnként.
Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és kézbesítésének költségei. A külképviseleteken szavazók, az átjelentkezők stb. értesítése. Nem tartalmazza a külföldre történő postázás költségeit.
1 130
1010202 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés megküldése külföldi címre történő kézbesítés esetén, értesítőnként. 1 300
10103 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,50
10104 Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 1 12 000
10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások nem OEVI székhely HVI-k részére HVI-nként. 1 10 000
10111 Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt közös önkormányzati hivatali székhely települések részére. 1 10 000
102 Kiadások a szavazás napján.
10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként. 1 4 000
10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.
1 30 000
10203 Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
1 6 000
10204 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel. 1 10 000
103 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.
10301 Jegyzőkönyvek NVI-hez szállításának költségei, a fővárosi kerületekben, utólagos igényléssel. 1 15 000
10401 SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.
20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és
a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.
3 20 000
20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.
2 20 000
20105 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának díja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos igényléssel. 1 20 000
20106 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.
202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatokra. 1 20 000
20202 A Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókörben plusz jegyzőkönyvvezető díja.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után
1 fővel növekszik.
1 20 000
203 A HVI tagjának személyi normatívája. A HVI, OEVI székhely HVI vezető díja a megyei kiadásoknál kerül megállapításra, a HVI, OEVI székhely HVI vezető e normatíva terhére nem díjazható.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, közös hivatal esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
20301 8 000 választópolgárig 4 30 000
20302 8 001-40 000 választópolgárig 8 30 000
20303 40 001-80 000 választópolgárig 10 30 000
20304 80 001 választópolgártól 15 30 000
204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.
Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.
1 30 000
206 Szavazásnapi ellátás költségei.
20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 1 6 300
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél.
30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher településnél.
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.
11101 A népszavazási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVI részére
OEVK-nként.
Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, nyomtatás, sokszorosítás, gépkocsihasználat.
1 100 000
11111 Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés a) pontja szerint települések többletköltsége településenként, OEVI székhely települések részére. 1 10 000
112 Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.
11201 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVI részére
OEVB-nként. Jogorvoslat esetén utólagos igényléssel.
1 50 000
113 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.
11301 Levélszavazatok, jegyzőkönyvek NVI-hez szállításának költségei
OEVI-nként, a fővárosi OEVI-k kivételével, utólagos igényléssel.
1 15 000
11401 OEVB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 6 378
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
211 OEVB tagjának személyi juttatásai. Jogorvoslat esetén utólagos igényléssel.
21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 3 40 000
21102 OEVB tagjainak ellátási költsége. 1 23 622
212 OEVI tagjainak személyi normatívája.
21201 OEVI tagjainak személyi normatívája. E normatíva az OEVI 5 tagja tekintetében vehető figyelembe. 5 40 000
21202 Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik. 5 40 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint.
31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
31102 OEVB ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
12112 Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után. 1 10 000
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.
22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja. 1 30 000
22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.
2210201 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A tagok száma a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 1 15 000
2210202 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A tagok száma a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 1 25 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél, hatályos jogszabályok szerint.
32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
131 TVI népszavazás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.
13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként.
Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, gépkocsihasználat, biztonsági őrizet, technikai feltételek biztosítása.
1 200 000
13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai HVI-nként.
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei.
1 20 000
13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása megyénként. Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása. 1 150 000
133 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.
13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként.
A szavazásnapi ügyelet működési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a településekkel, rendkívüli helyzetek kezelése.
1 150 000
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezető, OEVI székhely HVI vezető díja választópolgárszám alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján].
A választási iroda működtetése, a népszavazás szakmai felügyelete, a népszavazás lebonyolítása.
23101 8 000 választópolgárig 1 50 000
23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 75 000
23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 80 000
23104 80 001 választópolgártól 1 100 000
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja.
23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.
A kapcsolt települések népszavazási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása.
1 4 000
234 TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 400 000 forint.
23401 TVI vezető díja. 1 400 000
23402 TVI vezetőhelyettesének díja. 1 250 000
23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 200 000
23404 TVI további 5 tagjának díja. 5 160 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint.
33101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, HVI-k és OEVI székhely HVI-k vezetői díja után.
33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, TVI tagok és vezetők díja után.
KÖZPONTI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
252 NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.
25202 NVI elnökének tiszteletdíja. 1 1 000 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabályok szerint központnál.
35105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség központnál.

2. melléklet a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országos népszavazáson megismételt szavazásnál

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
1 3 000
10102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.
1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok elvégzése HVI részére a tényleges adatok alapján, értesítőnként.
Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és kézbesítésének költségei. A külképviseleteken szavazók,
az átjelentkezők stb. értesítése. Nem tartalmazza a külföldre történő postázás költségeit.
1 130
10103 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,50
10104 Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 1 12 000
102 Kiadások a szavazás napján.
10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként. 1 4 000
10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.
1 10 000
10203 Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat a népszavazásban érintett kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
1 6 000
10204 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel. 1 10 000
10401 SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.
20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.
3 20 000
20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.
2 20 000
20105 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 1 20 000
20106 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.
202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatokra. 1 20 000
203 A HVI tagjának személyi normatívája. A HVI vezető díja a megyei kiadásoknál kerül megállapításra, a HVI vezető e normatíva terhére nem díjazható.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, közös hivatal esetén a települések összesített, a népszavazásban érintett választópolgárszáma alapján):
20301 8 000 választópolgárig 4 20 000
20302 8 001-40 000 választópolgárig 8 20 000
20303 40 001-80 000 választópolgárig 10 20 000
20304 80 001 választópolgártól 15 20 000
204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál. 1 20 000
206 Szavazásnapi ellátás költségei.
20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.
1 6 300
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél.
30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher településnél.
MEGYEI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezető díja a népszavazásban érintett választópolgárszám alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján].
A választási iroda működtetése, a népszavazás szakmai felügyelete, a népszavazás lebonyolítása.
23101 8 000 választópolgárig 1 20 000
23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 25 000
23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 30 000
23104 80 001 választópolgártól 1 40 000
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja.
23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja a népszavazásban érintett kapcsolt településenként.
Ha a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
A kapcsolt települések népszavazási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása.
1 4 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint.
33101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, HVI-k vezetői díja után.

3. melléklet a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére