A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) az igazságügyi szakértőjelölt (a továbbiakban: szakértőjelölt) részére kérelemre igazságügyi szakértőjelölti igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2) * 

2. § (1) Az igazolvány a szakértőjelöltnek az igazságügyi szakértőjelölti tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és személyazonosító igazolvány együttes felmutatásával tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(2) Az igazolvány a szakértőjelölt 1. mellékletben felsorolt adatait tartalmazza.

(3) Az igazolványt a szakértőjelölt kizárólag az igazságügyi szakértőjelölti tevékenysége során használhatja fel.

3. § (1) Az igazolványt a szakértőjelölt köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a szakértő ügyfele, továbbá a szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a szakértői vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) Az igazolvány hatálytalanná válik, ha a szakértőjelöltet törlik az igazságügyi szakértőjelölti névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: hatálytalanság).

(2) *  A szakértőjelölt köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül bejelenteni a Kamarának, valamint ezzel egyidejűleg új igazolvány kiállítását kérni.

(3) * 

5. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha

a) hatálytalanná vált,

b) az igazolvány adataiban változás következett be, vagy

c) az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány előkerült.

(2) * 

6. § A Kamara

a) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

b) a szakértőjelölt bejelentése alapján vagy ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről hivatalból tudomást szerez, gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról, és

c) a honlapján közzéteszi a hatálytalanná vált igazolvány sorszámát és a hatálytalanság tényét.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott igazságügyi szakértőjelölti igazolvány (a továbbiakban: korábbi igazolvány) a bevonásáig vagy az 1. § szerinti igazolványra történő kicseréléséig érvényes. A korábbi igazolvány megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 3. és 4. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) Az új igazolványt a Kamara a személyazonosság igazolása és a korábbi igazolvány egyidejű bevonása mellett adja át a szakértőjelölt részére.

1. melléklet a 12/2016. (VI. 29.) IM rendelethez

A szakértőjelölti igazolvány a következő adatokat tartalmazza

1. A szakértőjelölt

1.1. családi és utóneve,

1.2. anyja neve;

2. utalás arra, hogy az igazolvány birtokosa igazságügyi szakértőjelölti tevékenységet folytathat;

3. az igazolványt kiállító megjelölése;

4. a kiállítás helye és időpontja (év, hónap, nap);

5. ha a szakértőjelölt tevékenységét nem a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban látja el, akkor az őt foglalkoztató személyének megjelölése.