A jogszabály mai napon ( 2019.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Statisztikai adatszolgáltatás

1. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 4. § (1) bekezdésében meghatározott szakértő statisztikai adatszolgáltatás keretében köteles a nyilvántartása alapján az 1. mellékletben meghatározott adatokat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) részére megküldeni.

(2) A statisztikai adatszolgáltatást a Szakértői törvényben meghatározott időszakonként, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig elektronikus formában kell a Kamara honlapján közzétett adatlapon megküldeni.

(3) A szakértőnek az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben meghatározott területenként (a továbbiakban: terület) egy adatlapot kell kitöltve megküldenie.

2. § (1) Ha az igazságügyi szakértőt a névjegyzékből törlik, az igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetel vagy azt - a Szakértői törvény 111. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével - felfüggesztik, az igazságügyi szakértő köteles záró statisztikai adatszolgáltatást készíteni.

(2) A záró statisztikai adatszolgáltatást az igazságügyi szakértőnek a 1. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell továbbítania a Kamara számára.

3. § (1) A Kamara minden év február 15-éig éves összesítésben, elektronikusan megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak a szakértők által a megelőző évben a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat.

(2) A névjegyzéket vezető hatóság megkeresésére a Kamara a megkeresés kézhezvételét követő nyolc napon belül összesítve, elektronikusan megküldi a szakértő által a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat, területenkénti bontásban.

2. A kamarai költségátalány

4. § (1) A kamarai költségátalány mértéke 1000 forint díjjegyzékenként, amelyet a díjjegyzékben külön tételként kell feltüntetni.

(2) A szakértőnek a részére megfizetett kamarai költségátalányt egy összegben kell készpénzben megfizetnie az ügyfélszolgálati ponton vagy a Kamarának a 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára átutalnia.

3. Adattovábbítási nyilvántartás

5. § (1) A Szakértői törvény 43. § (4) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásban az igazságügyi szakértő a következő - személyes adatnak nem minősülő - adatokat köteles feltüntetni:

a) az adatok forrását,

b) az adattovábbítás címzettjét,

c) az adattovábbítás jogalapját,

d) az adattovábbítás időpontját,

e) a továbbított személyes adatok körét, és

f) a törlés időpontját.

(2) Ha a szakértő a Szakértői törvény 42. § (5) bekezdése alapján a tájékoztatást megtagadja, ennek tényét is köteles az adattovábbítási nyilvántartásba feljegyezni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatást első alkalommal 2016. október 20-áig kell teljesíteni, a 2016. június 15-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra tekintettel.

1. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez * 

A statisztikai adatszolgáltatási adatlap a következő adatokat tartalmazza:

Tárgyidőszak: 20... év ....... negyedév Adatszolgáltatást teljesítő szerv [Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)-f) pont] neve: .............................................................................

Igazságügyi szakértő nyilvántartási száma: ............................................................................. Terület (szakterület): .............................................................................
I.Ügyforgalom

Az eljárással érintett ügyek tárgyaMagánszakér-EgyébÖsszesenEbből

Büntetőbíró-
sági eljárás

Polgári peres eljárás
Közigazgatási és Munkaügyi bírósági eljárás
Hatósági eljárás

Egyéb
tői vélemény Díjrendelet szerinti
1. Az előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma
2. A negyedévben érkezett új ügyek száma
3. A negyedévben befejezett ügyek száma
4. Tárgyidőszakban jogerős vagy véglegessé vált díjmegállapító végzéssel befejezett ügyek száma
5. Tárgyidőszakban kirendelés alapján megfizetett szakértői díj
(Ft-ban)
6. A negyedév végén folyamatban maradt ügyek száma
II. A kamarai költségátalány megállapított mértéke: Ebből megfizetett:

  Vissza az oldal tetejére