Hatály: közlönyállapot (2016.V.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezetre (a továbbiakban: Koordináló szerv),

b) a közszolgáltatóra,

c) a települési önkormányzatra, a települési önkormányzatok társulására (a továbbiakban együttesen: önkormányzat)

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések, határidőszámítás

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. szolgáltatási díj: a közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása keretében megadott, az ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára, mennyiségére és minőségére vetített, korrekciós tényezőkkel eltérített, valamint az e rendeletben felsorolt feltételek fennállása esetén csökkentett, a Koordináló szerv által a közszolgáltatónak fizetett díj,

2. standard díj: az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) az egyes közszolgáltatási területekre előírt minimum közszolgáltatási tartalomért e rendeletben megállapított díjalap.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Ht. és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottakat kell alkalmazni.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott határidők tekintetében a határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

(2) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az ezt követő munkanapon jár le.

(3) A Koordináló szerv ügyintézési határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam.

3. A közszolgáltatásból származó Koordináló szervet megillető bevételek felosztásának elve

4. § (1) A bevételek felosztásának elve, hogy a bevétel fedezetet nyújtson

a) a ténylegesen ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás arányában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására,

b) a Koordináló szerv állami hulladékgazdálkodási közfeladatára.

(2) A bevételek felosztása során a Ht. 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjai szerinti alapelveknek érvényesülésére tekintettel kell eljárni.

4. A szolgáltatási díj, a díjalkalmazási feltételek

5. § (1) A szolgáltatási díj a standard díjon alapul. A standard díj a 2. mellékletben felsorolt és az OHKT-ben előírt módon és feltételeknek megfelelően nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának egységnyi díjtétele.

(2) A standard díj – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 3–4. melléklet szerinti korrekciós tényezőkkel pozitív irányban maximum 70%-kal, negatív irányban maximum 60%-kal korrigálható.

(3) Azon a közszolgáltatási területen, ahol a közszolgáltatási díj kéttényezős díjképzési módszerrel került az ingatlanhasználók felé kiszámlázásra, a 3–4. melléklet szerinti korrekciós tényezőkkel korrigált standard díj a (2) bekezdésben foglaltakon túl, további maximum 30%-kal növelhető a tényleges ürítésből és az elméleti ürítésből adódó arány alapján. Elméleti ürítés a kihelyezett edény és a gyűjtési gyakoriság alapján számított liter értéke.

(4) Az adott naptári negyedévben ellátott szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási díj kiszámítása a 3., 4., 5., mellékletben meghatározott tényezőknek a figyelembevételével az 1. mellékletben meghatározott módszer (képlet) szerint történik. Az így kiszámított díj nem tartalmazza az általános forgalmi adó összegét.

(5) A szolgáltatási díjat csökkenteni kell a közszolgáltató részére biztosított közszolgáltatási díjat, díjalapot a Ht., valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján csökkentő elemekkel.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell érvényesíteni a haszonanyaggal kapcsolatban a közszolgáltatónál keletkező bevételt is.

(7) Ha a Koordináló szerv azt állapítja meg, hogy a közszolgáltató nem adta át valamennyi haszonanyagát a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek, úgy a Koordináló szerv az erre vonatkozó írásbeli értesítést követő szolgáltatási díjfizetési időszakban a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjból levonhatja az át nem adott haszonanyag mennyiségére vetített, a Koordináló szerv és a haszonanyag átvételére jogosult szervezet között létrejött szerződése alapján megállapított összeget.

(8) Ha a közszolgáltató igazolja, hogy a (7) bekezdésben foglalt megállapítást követően a haszonanyagot átadta a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek a levont összeget az igazolás elfogadását követő szolgáltatási díjfizetési időszakban a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjban biztosítja.

(9) Ha a Koordináló szerv az adatszolgáltatásból, illetve az ellátásért felelős teljesítési igazolásából vagy a közszolgáltató által közzétett beszámolóból azt állapítja meg, hogy tartósan

a) a közszolgáltató az általa vagyonkezelt – az ellátásért felelősnél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló – létesítményekre, eszközökre, berendezésekre vonatkozó amortizáció mértékét nem képezte meg,

b) az ellátásért felelős által a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott eszközök, berendezések, létesítmények használatáért az ellátásért felelős által megállapított összeget nem fizette meg, vagy

c) a közszolgáltató a jogszabályban, hatósági engedélyeiben előírt céltartalékot nem vagy nem megfelelő mértékben képezte meg,

és az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságos és fenntartható ellátását veszélyezteti, a meg nem képzett vagy meg nem fizetett összeget a Koordináló szerv a szolgáltatási díjból mindaddig visszatartja, amíg a közszolgáltató hitelt érdemlően nem igazolja, hogy az összeget megképezte, vagy megfizette.

(10) A Koordináló szerv a (9) bekezdés szerinti összegeket elkülönítetten tartja nyilván.

(11) Ha a közszolgáltatási szerződés megszűnéséig az adott közszolgáltatási szerződéssel összefüggő (9) bekezdés szerinti visszatartott összegeknek a közszolgáltató részére történő kifizetésére nem kerül sor, úgy a közszolgáltatási szerződés megszűnésekor a közszolgáltató és az ellátásért felelős elszámolása tekintetében a Koordináló szerv ezen összegeket az ellátásért felelős részére fizeti meg.

5. A díjmegfizetés rendje

6. § (1) Az ellátásért felelős naptári negyedévenként a Koordináló szerv által meghatározott módon és formában elektronikus úton igazolja az adott időszak tekintetében a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés előírásai szerinti teljesítést.

(2) Az ellátásért felelős által kiadott teljesítésigazolás igazolja a vonatkozó önkormányzati rendelet és a közszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű ellátását.

(3) A közszolgáltató az ellátásért felelős teljesítésigazolásával a Koordináló szervnek igazolja, hogy az ellátásért felelősnek a közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel. A Koordináló szerv a honlapján a teljesítésigazolás tartalmi követelményeit közzéteszi.

(4) Ha az ellátásért felelősnek a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban kifogása merült fel, úgy a kifogással nem érintett feladatrészek tekintetében kerül sor az ellátásért felelős általi teljesítésigazolás kiadására. Ebben az esetben a teljesítésigazolás során rögzíteni kell az ellátásért felelős kifogásait, és az általa alkalmazott, illetve alkalmazni tervezett jogkövetkezményeket. A kifogásokról a közszolgáltatót az ellátásért felelős értesíti.

(5) A Koordináló szerv a szolgáltatási díjat naptári negyedévenként utólag, az ellátásért felelős teljesítésigazolása alapján fizeti meg a közszolgáltató részére. A közszolgáltatót a részére folyósítandó szolgáltatási díj összegéről a Koordináló szerv – a közszolgáltató által az adott naptári negyedévre vonatkozó teljes körű adatszolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül – írásban értesíti, amely a közszolgáltató által a Koordináló szerv felé történő számlakiállítás alapja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti értesítésben a Koordináló szerv megjelöli, hogy mely körülményre tekintettel milyen összegű csökkentést alkalmazott.

(7) A Koordináló szerv az adott naptári negyedévben ellátott szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó közszolgáltatói adatszolgáltatás tartalma az OHKT-ban előírt minimum feltételek megállapításához további adatszolgáltatást kérhet, amelyet a kötelezett a megkeresést követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

(8) A Koordináló szerv az (5) bekezdés szerinti értesítésben szereplő szolgáltatási díjat a közszolgáltató által kiállított, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kézhezvételét követő 30 napon belül utalja át a számlán megjelölt fizetési számlára.

(9) Ha egy közszolgáltatási szerződés keretében több közszolgáltató egyetemleges felelősség mellett együttesen teljesíti a közszolgáltatási tevékenységet, úgy az adatszolgáltatás és a díjfizetés az alábbiak szerint értendő:

a) ha a közszolgáltatók a közszolgáltatási tevékenységet területi alapon osztják fel maguk között, azaz egy önkormányzat tekintetében egy közszolgáltató látja el a közszolgáltatási tevékenység valamennyi részfeladatát, úgy a közszolgáltatók csak az adott közszolgáltatási szerződés tekintetében az általuk ténylegesen ellátott önkormányzati területek tekintetében kötelezettek az adatszolgáltatásra és jogosultak a szolgáltatási díjra;

b) ha a közszolgáltatók a közszolgáltatási tevékenységet feladatellátási alapon osztják fel maguk között, azaz egy önkormányzat tekintetében a közszolgáltatási tevékenység valamennyi részfeladatát több közszolgáltató látja el, úgy az adott önkormányzat területén ellátott közszolgáltatási tevékenység tekintetében a közszolgáltatással kapcsolatos teljes körű – a másik közszolgáltató(k) által ellátott feladatokra is kiterjedő – adatszolgáltatásra a vegyes hulladék gyűjtési-szállítási tevékenységét ellátó közszolgáltató a kötelezett, és a szolgáltatási díjra is ezen közszolgáltató jogosult az adatszolgáltatás alapján azzal, hogy a többi közszolgáltató felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben szereplő kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (8) és (9) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) A Korm. rendelet 26. § előírásaira tekintettel a Koordináló szerv 2016. december 31-ig a szolgáltatási díjat jogosult több részletben megfizetni a közszolgáltató számára. Az e rendelet szerinti szolgáltatásidíj-megállapítási és -fizetési tárgyú rendelkezések 2016. évben azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a szolgáltatási díjból a szolgáltatási díjjal érintett naptári negyedévre vonatkozóan már kifizetett számlák összegét le kell vonni.

(2) Ha a közszolgáltató jogszerűen a számlázást, a díjbeszedést és a kintlévőségeket komplex módon kezelő olyan szerződést kötött, amelynek keretében a másik szerződő fél a kockázatok átvállalása mellett ezen feladatok teljes körű ellátását a kiszámlázott közszolgáltatási díj meghatározott százalékának megfizetése mellett vállalja, a közszolgáltató és a másik szerződő fél jogosult a Koordináló szerv szerződésbe történő belépését felajánlani. A Koordináló szerv a szerződés jogszerűségének megvizsgálását követően az abba félként való belépéséről dönthet. Ha a Koordináló szerv a szerződésbe belép, a 6. § (1) bekezdés szerinti elszámolás gyakoriságának és mértékének alapját a Koordináló szervnek a szerződés alapján kiállított számlája képezi.

1. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ SZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉPLETE

S: standard díj [Ft/liter] 2. melléklet
KPoz,i: pozitív korrekciós tényező [Ft/liter]
KNeg,i: negatív korrekciós tényező [Ft/liter]
M: ürített mennyiség [liter*]
* A liter mennyiség az adott közszolgáltatási terület tekintetében a közszolgáltatási díj alapjául szolgáló liter mennyiség alapján kerül meghatározásra.
N: népsűrűség tényező 5. melléklet
Ci: egyösszegű levonás [Ft]

KORREKCIÓS TÉNYEZŐ SZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉPLETE

Aj,i: Az előírt teljesítésből származtatott arányszám
Ei: korrekció értéke [Ft/liter] 3. és 4. melléklet táblázat
L: lakossági tényező 5. melléklet

2. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

1. A standard díj meghatározása

1.1. A standard díj valamennyi közszolgáltatási terület tekintetében: 2,737 Ft/liter

1.2. Az 1.1. pontban rögzített standard díj magában foglalja:

1.2.1. Az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó vegyes hulladék jogszabályban előírt gyakorisággal történő összegyűjtését és elszállítását.

1.2.2. Az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó zöldhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott módon és gyakorisággal történő összegyűjtését és elszállítását.

1.2.3. Az OHKT-ban minimálisan előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú, arányú és módon történő összegyűjtését és elszállítását.

1.2.4. Az OHKT-ban minimálisan előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú és módon történő összegyűjtését és elszállítását.

1.2.5. Az 1.2.1–1.2.4. pontok szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök, gépek üzemeltetését.

1.2.6. Az 1.2.1–1.2.4. pontok szerint gyűjtött hulladékok előkezelését az OHKT-ban minimálisan előírt technikával, és az előkezelés tekintetében az OHKT-ban minimálisan megjelölt mennyiségi és minőségi feltételek teljesítésével (ide értendő különösen: anyagában hasznosítás érdekében végzett előkezelés az elkülönített csomagolási hulladék utóválogatása és bálázása; vegyesen gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladék esetén az energetikai hasznosításra alkalmas frakció szétválasztása további utóaprítás és stabilizálás nélkül).

1.2.7. Az 1.2.6. pont szerinti feladat teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetését.

1.2.8. Az OHKT-ban minimálisan előírt mennyiségű és minőségű haszonanyag Koordináló Szerv által megjelölt szervezet részére történő átadását.

1.2.9. Az előkezelt és haszonanyagként a Koordináló szerv által megjelölt szervezet részére át nem adott hulladék ártalmatlanítását és az ehhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetését.

1.2.10. Ügyfélszolgálat fenntartását, üzemeltetését.

1.2.11. Az 1.2.1–1.2.10. pontokban foglaltakon felül az adott közszolgáltatási területre irányadó 2016. április 1-jén hatályos közszolgáltatási szerződésben és önkormányzati rendeletben szereplő OHKT-val összhangban lévő további feladatokat.

1.2.12. A közszolgáltató tulajdonában, esetleg vagyonkezelésében vagy üzemeltetésében lévő a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyon fenntartását, rekonstrukcióját, felújítását, pótlását, esetleges fejlesztését, legalább az adott vagyontárgyak elszámolt – megfelelő élettartam alapján megállapított értékcsökkenésének erejéig.

1.2.13. A közszolgáltató eszközeinek a pótlásához, megújításához, bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrásokat azzal, hogy a közszolgáltató a nonprofit jellegére, illetve tevékenységére tekintettel osztalékot nem képezhet.

1.2.14. A folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartós ellátásához szükséges indokolt költségeket.

1.2.15. A környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit.

1.2.16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett, a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának indokolt költségeit.

2. A standard díjhoz kapcsolódó költségek

2.1. Indokolt költségnek és ráfordításnak minősül különösen a hulladékgyűjtés, -szállítás és -kezelés, valamint -ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő, illetve hulladékártalmatlanító létesítményeknek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási költségei és ráfordításai, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, valamint a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége.

2.2. Az utógondozási és monitorozási költségek a szolgáltatási díjban akkor érvényesíthetők, ha a közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja az ennek megvalósításához évente szükséges, inflációval korrigált bevételt, és annak mértékét a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben közvetlen költségként számolja el vagy, ha az utógondozás, illetve monitorozás céljára szükséges fedezetet csak közelíteni lehet, akkor az időközönként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot képez.

3. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

1. A negatív korrekciós tényezők leírását és a korrekció értékeiket tartalmazó táblázat

A B
1 Ft/liter Negatív korrekciós tényező leírása
2 0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabály szerinti gyakorisággal történik
3 0,042 a zöldhulladék gyűjtésének nem megfelelő teljesítése
4 0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése
5 0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése
6 0,001 a gyűjtést, szállítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
7 0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése nem OHKT szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi elvégzése
8 0,001 az előkezelést nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
9 0,001 az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
10 0,465 az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése
11 0,026 az ügyfélszolgálat nem teljes körű, nem megfelelő ellátása, a nem teljesítés %-a

2. Magyarázat a negatív korrekciós tényezőket és értékeiket tartalmazó táblázathoz

2.1. A 2. mellékletében szereplő, a standard díjban figyelembe vett valamely feladat nem teljesítése esetén a Koordináló szerv a 2.2. szerinti negatív korrekciót alkalmazza.

2.2. A táblázat egyes sorainak értelmezése

2.2.1. A negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (1 sor A oszlop) és a negatív korrekciós tényező leírása (1 sor B oszlop).

2.2.2. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (2 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó vegyes települési – háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló – hulladék összegyűjtése és elszállítása nem a jogszabályban előírt gyakorisággal történik, kivéve, ha az adott ingatlan tekintetében a biológiailag bomló hulladék elkülönített gyűjtése a jogszabály szerint biztosított (2 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása az el nem végzett/előírt ürítés számarányának, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.3. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (3 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó zöldhulladéknak az elszállítása az OHKT-ban minimálisan meghatározott módtól, valamint összegyűjtési és elszállítási gyakoriságtól elmarad (3 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása az el nem végzett/előírt ürítés számarányának, a tevékenység volumenének felhasználásával, az alkalmazott legkisebb ürítési gyakoriság és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.4. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (4 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az OHKT-ban minimálisan előírt ingatlanhasználók tekintetében, a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú, arányú és módon történő összegyűjtésének és elszállításának elmaradása esetén alkalmazandó (4 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása az el nem végzett/előírt ürítés számarányának, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.5. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (5 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az OHKT-ban minimálisan előírt ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú és módon történő összegyűjtésének és elszállításának nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó (5 sor B oszlop). A korrekciók mértékének számítása az el nem végzett/előírt ürítés számarányának, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.6. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (6 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék bármely gyűjtési és szállítási folyamatát a 2. melléklet 1.2.1–1.2.4. pontjaiban meghatározott feladataira vonatkoztatva nem a saját üzemeltetésében lévő járművekkel biztosítja a közszolgáltató, minimálisan a gyűjtött és szállított hulladék 90%-a erejéig (6 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása a meghatározott (90%) értéktől való eltéréssel arányosan, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.7. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (7 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a közszolgáltató a 2. melléklet 1.2.1–1.2.4. pontokban meghatározottak szerint gyűjtött és szállított hulladékok előkezelését nem az OHKT-ben minimálisan előírt technikával, és az előkezelés tekintetében nem az OHKT-ban minimálisan megjelölt mennyiségi és minőségi feltételek teljesítésével végzi (7 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása a hulladék áramonként (2. melléklet 1.2.1–1.2.4.) az előkezelt és hasznosításra átadott hulladék, valamint a gyűjtött hulladék arányának eltérése mértékében, az OHKT-ban minimálisan előírt százalékos arányhoz viszonyítva, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.8. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (8 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a közszolgáltató a 2. melléklet 1.2.6. pont szerinti feladat teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetését nem saját maga végzi a kezelt hulladék 90%-a erejéig (8 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása a meghatározott (90%) értéktől való eltéréssel arányosan, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.9. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (9 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a közszolgáltató a hulladék, haszonanyag ártalmatlanítását és az ehhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetését nem saját maga végzi az ártalmatlanított hulladék 90%-a erejéig (9 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása a meghatározott (90%) értéktől való eltéréssel arányosan, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.10. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (10 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az OHKT-ban meghatározott hulladékmennyiségen felüli hulladék ártalmatlanításának, vagy lerakóban elhelyezésének – ideértve az ártalmatlanításon felül a lerakó területén lerakott hulladékot is – esetén alkalmazandó (10 sor B oszlop). Az ártalmatlanított hulladék mennyiségébe bele kell számítani azt a mennyiséget is, amelyet a közszolgáltató, mint haszonanyagot szállít a lerakóra, függetlenül attól, hogy az ártalmatlanítási vagy más – pl. hasznosítási – célzattal történik.

A korrekció mértékének számítása a közszolgáltató által gyűjtött teljes hulladék mennyiségének és a lerakással ártalmatlanított, valamint a lerakóban lerakott hulladék arányának eltérése mértékében, az OHKT-ban minimálisan előírt százalékos arányhoz viszonyítva az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.11. A konkrét negatív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (11 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint a jogszabályban és az OHKT-ban előírtaknak megfelelő ügyfélszolgálat fenntartásának, üzemeltetésének elmaradása esetén alkalmazandó (11 sor B oszlop).

A korrekció mértékének számítása a nem megfelelő teljesítés arányában (%) történik.

4. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

1. A pozitív korrekciós tényezők leírását és a korrekció értékeiket tartalmazó táblázat

A B
1 Ft/liter Pozitív korrekciós tényező leírása
2 0,042 a zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírton felüli szolgáltatás nyújtás
3 0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása
4 0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban minimálisan előírttól magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtással
5 0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése az OHKT szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi előírásokon felül történik
6 0,755 a települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel a bemenő hulladék legalább 20%-a
7 0,472 energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30%-a esetén
8 0,125 a vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában
9 0,019 az OHKT-ban minimálisan megfogalmazotton túl a közszolgáltató által maga végzett hasznosítás, termék előállítás
10 0,2 gyűjtőedényzet (zsák) biztosítása díjmentesen az ingatlanhasználók részére az ingatlantól történő vegyes hulladékgyűjtéshez

2. Magyarázat a pozitív korrekciós tényezőket és értékeiket tartalmazó táblázathoz

2.1. A 2. mellékletében szereplő, a standard díjban figyelembe vett valamely feladat túlteljesítése esetén a Koordináló szerv a 2.2. szerinti pozitív korrekciót alkalmazza.

2.2. A táblázat egyes sorainak értelmezése

2.2.1. A pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (1 sor A oszlop) és a pozitív korrekciós tényező leírása (1 sor B oszlop).

2.2.2. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (2 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó zöldhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságot meghaladó összegyűjtése és elszállítása esetén alkalmazandó (2 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása az elvégzett/OHKT által minimálisan előírt ürítés szám arányának, a tevékenység volumenének felhasználásával az alkalmazott legkisebb ürítési gyakoriság és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.3. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (3 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az OHKT-ban minimálisan előírt ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú, arányú és módon történő összegyűjtésének és elszállításának többlet teljesítése esetén alkalmazandó (3 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása az elvégzett/OHKT által minimálisan előírt ürítés szám arányának, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik. A korrekció során előnyként kerül figyelembevételre a közszolgáltató által az adott közszolgáltatási szerződés alapján ellátott minél nagyobb lakosságszám.

2.2.4. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (4 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az OHKT-ban minimálisan előírt ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott módon történő összegyűjtésének és elszállításának többlet teljesítése esetén alkalmazandó (4 sor B oszlop). Nem értendő ide az az eset, ha az önkormányzat az önkormányzati rendeletben, a közszolgáltatási szerződésben vagy a közszolgáltatási szerződésre tekintettel megrendelői elvárásként az OHKT-ben előírt gyakoriságot meghaladó gyakoriságot ír elő a közszolgáltatónak.

A korrekció mértékének számítása az OHKT-ban minimálisan előírtakon felül az OHKT-ban meghatározott módon teljesítettek szerint, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.5. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (5 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a 2. melléklet 1.2.1–1.2.4. pontjaiban meghatározottak szerint gyűjtött hulladék előkezelése az OHKT-ben minimálisan előírt technikával az előkezelés tekintetében az OHKT-ban minimálisan megjelölt minőségi feltételeknek megfelelően, de a mennyiségi feltételek túlteljesítésével történik (5 sor B oszlop).

A korrekció mértékének számítása a teljesítés arányának (%) felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.6. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (6 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel történik, és ennek mennyisége a bemenő hulladék legalább 20%-a (6 sor B oszlop).

A korrekció mértékének számítása a meghatározott (20%) értéktől való eltéréssel arányosan számított, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.7. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (7 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha az energetikai hasznosításra szétválasztott hulladék utóaprítása megtörténik, és ennek mennyisége a bemenő hulladék legalább 30%-a (7 sor B oszlop).

A korrekció mértékének számítása a meghatározott (30%) értékig arányosan számított, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.8. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (8 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása megtörténik (8 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása a tevékenység volumenének arányában az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

2.2.9. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (9 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a 2. melléklet 1.2.1–1.2.4. pontok szerint gyűjtött és előkezelt hulladék hasznosítását az OHKT-ben minimálisan előírt technikával, mennyiségi és minőségi feltételek teljesítésével a közszolgáltató maga végzi, melynek eredményeként terméket állít elő (komposztálás stb.) (9 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása hulladék áramonként (2. melléklet 1.2.1–1.2.4. pont) történik, a közszolgáltató által hasznosított és az általa előkezelt hulladék arányának, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével.

2.2.10. A konkrét pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva (10 sor A oszlop) és az ahhoz tartozó leírás, mely alapján akkor alkalmazandó, ha a közszolgáltató díjmentesen biztosít gyűjtő edényzetet az ingatlanhasználók részére az ingatlantól történő gyűjtéshez (10 sor B oszlop).

A korrekciók mértékének számítása a díjmentesen biztosított edényzet és az összes edényzet űrméretének aránya alapján az ürítési gyakoriság, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosságszám figyelembevételével történik.

5. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

1. A lakossági tényezőket tartalmazó táblázat

A B

1
Korrekciós tényező esetén alkalmazott lakosság tényező
(L)
2 A közszolgáltató által ellátott teljes közszolgáltatási terület összesített lakosság száma [fő]* pozitív korrekció negatív korrekció
3 0 10 000 0,7 1,3
4 10 001 25 000 0,8 1,2
5 25 001 50 000 0,9 1,1
6 50 001 75 000 1 1
7 75 001 100 000 1,05 0,9
8 100 001 125 000 1,1 0,9
9 125 001 150 000 1,15 0,9
10 150 001 175 000 1,2 0,9
11 175 001 200 000 1,25 0,9
12 200 001 300 000 1,3 0,8
13 300 001 400 000 1,35 0,8
14 400 001 500 000 1,4 0,8
15 500 001 750 000 1,5 0,7
16 750 001 1 500 000 1,6 0,7
17 1 500 001 1,7 0,7
* A legutóbbi hivatalos népszámlálás adatai alapján (KSH) kerül a közszolgáltató besorolásra, figyelembe véve az ellátott településeket.

2. A népsűrűség tényezőket tartalmazó táblázat

A B
1 A közszolgáltató által ellátott teljes közszolgáltatási terület átlagos népsűrűsége
[fő/km2]*
Népsűrűség tényező
(N)
2 1001 ... 0,9996
3 601 1000 0,9998
4 401 600 1,0000
5 201 400 1,0002
6 101 200 1,0004
7 0 100 1,0006
* A legutóbbi hivatalos népszámlálás adatai alapján (KSH) kerül a közszolgáltató besorolásra, figyelembe véve az ellátott településeket.