Hatály: közlönyállapot (2016.XII.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1., 2., 3. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az elosztók közötti, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142. § (6) bekezdése, 143. § (6) bekezdése és 144. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések mértékét - a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Áralkalmazási rendelet) alkalmazási feltételeivel összhangban - a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható csatlakozási díjak mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az 1-4. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

6. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak

1. Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díj

1.1. A villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében,

a) ha az az átviteli hálózatra - közvetlenül vagy közvetve -

132 kV-nál nagyobb feszültségszinten csatlakozik 1,837 Ft/kWh,

b) ha az az átviteli hálózatra - közvetlenül vagy közvetve -

132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten csatlakozik 2,117 Ft/kWh.

1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében 3,553 Ft/kWh.

1.3. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása érdekében az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben nem részes országba (peremország) történő kiszállítás vagy onnan történő beszállítás esetében az átviteli díj

a) az ENTSO-E által a honlapján, €/MWh-ban közzétett értéknek és

b) a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának

szorzataként számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, melyet a nemzetközi órás menetrendek alapján ki-, illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell megfizetni.

1.4. Minden más esetben 0 Ft/kWh.

2. Az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak

2.1. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj: 1,837 Ft/kWh.

2.2. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó esetében, továbbá az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén alkalmazandó elosztási díjelemek:

A B C D E F
1. Elosztói alapdíj Elosztói teljesít-
ménydíj
Elosztói forgalmi díj Elosztói meddő energia díj Elosztói veszteség díj
Ft/csatla-
kozási pont/év
Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh
2. Nagyfeszültségű csatlakozás 206 412 1 476 0,14 2,24 0,14
3. Nagy/középfeszültségű csatlakozás 103 212 4 656 0,56 2,71 0,22
4. Középfeszültségű csatlakozás 103 212 7 968 1,36 2,71 0,75
5. Közép/kisfeszültségű csatlakozás
5.1. profilos (KÖF/KIF I.) 3 444 - 6,18 3,75 1,44
5.2. idősoros (KÖF/KIF III.) 34 404 8 088 2,36 3,75 1,44
6. Kisfeszültségű csatlakozás
6.1. profilos (KIF I.) 1 446 0 9,55 3,75 2,22
6.2. vezérelt (KIF II.) 474 - 3,56 - 1,66
6.3. idősoros (KIF III.) 34 404 7 356 3,75 3,75 2,22

2.3. A profilos felhasználók esetében a 2.1. és 2.2. pont szerinti díjakon túlmenően alkalmazandó elosztói menetrend-kiegyensúlyozási díj - a csatlakozási pont feszültségszintjétől függetlenül -

a) vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén 0,24 Ft/kWh,

b) nem vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén 0,36 Ft/kWh.

2.4. A közvilágítási elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók esetében, a 2.1. és 2.2. pont szerinti díjakon túlmenően alkalmazandó közvilágítási elosztási díj 9,55 Ft/kWh.

2. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az elosztók közötti kiegyenlítő fizetések

Az átviteli rendszerirányító - a VET 142. § (6) bekezdése, 143. § (6) bekezdése és 144. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében az Áralkalmazási rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeknek megfelelően - azon bevételi részt, amelyet

a) az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díjnak az 1.1. a) pont szerinti díjat meghaladó része és

b) az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díj fizetésének alapjául szolgáló, az Áralkalmazási rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott villamosenergia-mennyiség

szorzatának megfelelő mértékben kap - utólag adott árengedmény jogcímen -, a következő arányok szerint köteles megosztani az elosztók között.

A B
1. Elosztó Részarány
2. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 12,9%
3. ELMŰ Hálózati Kft. 0,0%
4. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 21,9%
5. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 23,6%
6. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 25,4%
7. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 16,2%
8. Összesen 100,0%

3. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható csatlakozási díjak

1. Nem tételesen, a kiszámításra vonatkozó módszer előírásával megállapított csatlakozási díjak

1.1. A hálózati engedélyes által a közcélú hálózatra csatlakozó erőműtől kérhető csatlakozási díj

Ha az erőmű csatlakoztatása érdekében a közcélú hálózaton szükséges beruházást a hálózati engedélyes végzi, és ez a beruházás

a) kizárólag az adott erőmű csatlakozását teszi lehetővé, akkor csatlakozási díjként legfeljebb a beruházás aktivált értéke,

b) nem kizárólag az adott erőmű csatlakozását teszi lehetővé, akkor csatlakozási díjként a beruházás aktivált értékének teljesítményarányos része

kérhető.

1.2. A hálózati engedélyes által a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználótól kérhető csatlakozási díj

A nagyfeszültségű hálózatra történő csatlakozás esetén a hálózati engedélyes által a felhasználótól kérhető csatlakozási díj mértéke

a) ha a csatlakozás érdekében az engedélyes hálózatán megvalósított beruházás kizárólag az adott felhasználó csatlakozását teszi lehetővé, akkor 1 MFt/MVA, de ha a tényleges beruházás aktivált értékének 70%-a meghaladja az 1 MFt/MVA díj és a felhasználó által igényelt teljesítmény szorzatának megfelelő összeget, akkor az aktivált érték 70%-a,

b) ha a csatlakozás érdekében az engedélyes hálózatán megvalósított beruházás nem kizárólag az adott felhasználó által igényelt teljesítménynek megfelelő csatlakozást teszi lehetővé, akkor az 1 MFt/MVA díjjal számított díjösszeg és a csatlakozás érdekében az engedélyes hálózatán szükséges tényleges beruházás aktivált értéke 70%-ának megfelelő összeg közül a nagyobbnak a felhasználó által igényelt teljesítménnyel arányos része.

1.3. Az ideiglenes csatlakozást kérőtől kérhető csatlakozási díj

Ideiglenes csatlakozás esetén az ideiglenes csatlakozást kérőtől kérhető csatlakozási díj mértéke nem haladhatja meg az ideiglenes csatlakozás érdekében a közcélú hálózaton újonnan szükséges tényleges beruházás aktivált értékének 50%-át.

2. Tételesen megállapított csatlakozási díjelemek (a kis- és a középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználótól kérhető csatlakozási díj elemei)

2.1. Csatlakozási alapdíj

A kis- és a középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználóktól kérhető csatlakozási alapdíj mértéke

a) kisfeszültségre történő csatlakozás esetén, a névleges áramerősségek együttes összegét alapul véve - a b) pontban foglaltak kivételével - 3600 Ft/A,

b) közép/kisfeszültségű transzformátorállomáshoz kisfeszültségen történő közvetlen csatlakozás esetén 14 400 Ft/kVA,

c) középfeszültségre történő csatlakozás esetén - a d) pontban foglaltak kivételével - 12 600 Ft/kVA,

d) nagy/középfeszültségű vagy közép/középfeszültségű transzformátorállomáshoz középfeszültségen történő közvetlen csatlakozás esetén 11 400 Ft/kVA.

2.2. Közcélú vezeték díja

Közcélú vezeték létesítése esetén a felhasználótól a legkisebb költség elvének megfelelő csatlakozási változathoz tartozó vezetékhossz alapulvételével - egyidejűleg közösen csatlakozni kívánó, egymással megállapodást kötő több felhasználó esetén közöttük ezen megállapodás figyelembevételével osztva meg - legfeljebb a következő mértékű közcélú vezeték díja kérhető:

a) kisfeszültségű hálózat építésénél

aa) szabadvezeték esetén 3600 Ft/m,

ab) a VET 178/J. §-a alapján kötelezően földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 3600 Ft/m,

ac) az ab) alpont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 8400 Ft/m;

b) középfeszültségű hálózat építésénél

ba) szabadvezeték esetén 4200 Ft/m,

bb) a VET 178/J. § alapján kötelezően földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 4200 Ft/m,

bc) a bb) alpont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 9600 Ft/m.

2.3. Csatlakozóvezeték díja

Csatlakozóvezeték létesítése esetén a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználótól a legkisebb költség elvének megfelelő csatlakozási változathoz tartozó vezetékhossz alapulvételével kérhető csatlakozóvezeték díj mértéke:

a) szabadvezetékes csatlakozóvezeték esetén 1200 Ft/m,

b) a VET 178/J. §-a alapján kötelezően földkábellel létesítendő csatlakozóvezeték esetén 1200 Ft/m,

c) a b) pont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő csatlakozóvezeték esetén 4000 Ft/m.

4. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai

Az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások forintban felszámítható díjai a VET 143. § (5) bekezdése szerinti, a kisfeszültségű idősoros (nem profilos) villamosenergia-felhasználókra vonatkozó, az 1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 6.3. pontja szerint megállapított éves elosztói alapdíj (e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: elosztói alapdíj) százalékában, az 1-3. pont szerinti táblázatokban megadott (azok alapján kiszámított) értékek.

1. A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások és díjaik kiszámítási módja:

A B C
1. Szolgáltatás A külön díj mértéke az elosztói alapdíj
százalékában
A külön díj felszámításának
alapja
2. Fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti csere kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata,
beleértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét
20 eset
3. Előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek előre fizetős
fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje
20 eset
4. Előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje 20 eset
5. A felhasználó villamosenergia-ellátásba való visszakapcsolása, ha a kikapcsolásra a felhasználó szerződésszegése miatt került sor 20 eset
5.1. Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként
a második alkalmat követően, ha a felhasználó személyesen
veszi át a másolatot
1 számla db (lapok számától függetlenül)
5.2. Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként
a második alkalmat követően, ha a felhasználó a másolatot
postai kézbesítéssel kéri
2 számla db (lapok számától függetlenül)
6. Rendkívüli leolvasás felhasználási helyenként felszámítva 15 felhasználási hely
7. A távlehívható fogyasztásmérő-berendezésből kinyerhető,
a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó, elszámolási alapadatokon - negyedórás mért adatok vagy mérőállások -
felüli adatok rendelkezésre bocsátása azonos mérési időszakra
vonatkozóan 12 hónapon belül a második alkalmat követően
5 eset
8. Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 17 eset
9. Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 20 eset
10. Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 30 eset
11. Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 40 eset
12. Egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata naptári évenként a második alkalmat követően 5 eset
13. A felhasználási helyen hibaelhárítás céljából történő megjelenés esetében, ha a hiba a csatlakozási pont után, a felhasználói
berendezésben van
15 eset
14. A kiserőműtől - a háztartási méretű kiserőmű kivételével -
a csatlakozási helyre vonatkozó igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítéséért
400 eset
15. A kiserőműtől - a háztartási méretű kiserőmű kivételével -
a csatlakozási helyre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatáért
500 eset
16. A kiserőműtől - a háztartási méretű kiserőmű kivételével -
a csatlakozási helyre vonatkozó csatlakozási terv felülvizsgálatáért
500 eset

2. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások és díjaik kiszámítási módja:

A B C
1. Szolgáltatás (tevékenység) A külön díj mértéke az elosztói alapdíj
százalékában
A külön díj felszámításának alapja
2. Egyfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben
az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el
35 fogyasztásmérő berendezés, db
3. Többfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben
az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el
43 fogyasztásmérő berendezés, db
4. Első túláramvédelmi készülék, külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban
foglaltak szerint járt el
22 első túláramvédelmi berendezés, db
5. Időprogram-kapcsoló vagy kapcsolóóra külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben
az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el
35 időprogram-kapcsoló vagy kapcsolóóra, db
6. Hangfrekvenciás vagy rádiófrekvenciás központi vezérlés vevőkészüléke külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során az elosztó mindenben vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban
foglaltak szerint járt el
35 vevőkészülék, db
7. Mágneskapcsoló külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban
foglaltak szerint járt el
43 mágneskapcsoló, db
8. Az elosztó által kibocsátott nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás 0,5 eset
9. Az elosztó által kibocsátott tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő 1,5 eset
10. A villamosenergia-ellátásból való kikapcsolás 20 eset

3. A felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésének felhasználó hibájából történő elmaradása esetén felszámítható külön díj kiszámítási módja:

A B
1. A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában A díj felszámításának alapja
2. 10 eset