A jogszabály mai napon ( 2022.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről * 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 44. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

(2) *  A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény) vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében, és az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását veheti igénybe lakás felújítása érdekében.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén - meglévő gyermekeik számától függetlenül - legfeljebb két gyermek vállalása esetén igényelhető.

(4) Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, melyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a hitelintézeten keresztül folyósít. Az igénylőnek a hitelintézettel kötött támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy megfelel az e rendeletben támasztott feltételeknek. Az igénylő a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül. A támogatás igénylésekor a valótlan adatok szolgáltatása, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendeletben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

2. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.

(3) *  Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

(4) *  Az igénylőnek lehetősége nyílik arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendelet szerinti jogosultsági feltételekkel és mértékben az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezmény szerinti új lakásra vegye igénybe, azzal, hogy ha az e rendelet szerint igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt új lakás építése vagy vásárlása érdekében veszi igénybe, a támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

3. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után - a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban foglalt kivétellel - csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele - a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban foglalt kivétellel - még nem történt.

(2) *  Ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

(2a) *  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (2) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a (2) bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

(2b) *  A (2) és (2a) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon - már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

(2c) *  A 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)-(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható. Ha a 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)-(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege az igénylő 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozata alapján meghaladná az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig terjedő mértékű családi otthonteremtési kedvezményre jogosult.

(3) *  A (2) és (2a) bekezdés szerinti esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

(4) * 

(5) *  A hitelintézet a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata érdekében a korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi.

4. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolást a hitelintézet végzi.

(3) *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3a) *  Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(3b) *  A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.

(3c) *  A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.

(3d) *  A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban az ügyintézési határidő 30 nap.

(4) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot - ha törvény másként nem rendelkezik - a Kincstár képviseli.

(5) * 

(6) *  A miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa;

2. fiatal házaspár: házastársak, akik közül legalább az egyik fél a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét; * 

3. gyermek:

a) *  a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b) *  aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és * 

ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb) *  a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy;

4. használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak;

5. *  hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerint számított − hasznos alapterületének összege: * 

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

6. hitelintézet:

a) a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, valamint

c) a jelzálog-hitelintézet;

7. *  lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamos energia szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d) *  közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) *  közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

8. *  megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül;

9. *  egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

10. *  preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;

11. *  külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon az 5. § (1) bekezdés 7. pont a)-e) alpontjának megfelelő lakóingatlan van.

(2) *  Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, az OTÉK-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele

6. § *  A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén

a) használt lakás vásárlása,

b) meglévő lakás bővítése, továbbá

c) tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

ca) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

cb) meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe.

7. § *  (1) *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban - a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) *  Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(3a) *  Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével újabb lakást vásárol vagy bővít, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(5) A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

8. § (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,

d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

(2) *  A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) *  A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

9. § (1) *  Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

(2) A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

(3) Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint

b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke

10. § (1) A támogatás megállapítása során

a) a meglévő gyermeket,

b) *  a 12. hetet betöltött magzatot, valamint

c) a vállalt gyermekeket

együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vehető figyelembe az a gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához

a) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

(4) A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő élettársak esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az (5)-(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani azzal, hogy az igényelhető legmagasabb összeg a 11. § d) pontja szerinti támogatási összeg.

(5) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, - együttes igénylőként - a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(6) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, - együttes igénylőként - a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(7) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(8) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, - együttes igénylőként - a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(9) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(10) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

11. § A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft,

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft,

d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

5. A családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyek

12. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy

e) * 

(2) Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

13. § Együttes igénylők esetén - ha e rendelet kivételt nem tesz - a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

14. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a) *  az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült; és a büntetlen előéletről az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatokat a hitelintézet és a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje;

b) *  az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban - az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely a 26. § (4a) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá;

c) *  az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában - a (2) és a (10) bekezdésben foglalt eset kivételével - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja folyamatosan

ca) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel,

cb) *  a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

cc) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

cd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy a 180 napos jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele;

d) a lakás a műszaki állapotára tekintettel - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

e) * 

f) * 

g) *  lakás vásárlása esetén - a h) pontban foglaltak kivételével - az igénylő az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa;

h) *  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

(2a) *  Ha az igénylő a (9a) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy bővített használt lakásba kerül bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(2b) *  A (2a) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)-(2c) bekezdése szerint az igénylő részére megállapítható összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a) *  - és azt megelőzően a kérelemben is - nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre, továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt adatokra, vonatkozó információkat, valamint a saját és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) név,

ab) születési név,

ac) anyja neve,

ad) születési hely és idő,

ae) állampolgárság vagy hontalan jogállás,

af) lakcím,

ag) értesítési cím,

ah) személyi azonosító és

ai) adóazonosító jel

a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére;

b) *  - és azt megelőzően a kérelemben is - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre véglegesen nem kötelezték;

c) *  - és azt megelőzően a kérelemben is - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;

d) *  vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget - illetve annak a családi otthonteremtési kedvezményt képező részét a támogatott személy helyett a hitelintézet - az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti;

e) vállalja, hogy lakás bővítése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat;

f) * 

g) *  tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a bővítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja;

h) *  vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;

i) *  hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse;

j) vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a lakásban életvitelszerűen lakik;

k) *  vállalja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt; * 

l) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben nyilatkozik a gyermekvállalásról;

m) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén

ma) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár − a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa,

mb) *  vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését - a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét tartalmazó - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül bejelenti, bemutatja a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a hitelintézet részére; * 

n) *  a 3. § (1), (2) és (2b) bekezdése szerinti korábbi igénybevétel esetén a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, helyrajzi számmal megjelölve mely lakás vonatkozásában vette igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást;

o) az igénylő a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben vállalja, hogy tartózkodási jogosultságának fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolja.

(4) A (3) bekezdés a) és k) pontja szerinti nyilatkozatot azon nagykorú, közös háztartásban élő gyermeknek is meg kell tennie, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszik.

(5) *  Ha a támogatási szerződésben foglalt bármely feltétel nem teljesül, erről a hitelintézet tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(6) *  Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési adatait, a házasságkötés helyét és idejét.

(7) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és - ha a gyermek már megszületett - a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése esetén a gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját is.

(8) *  A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

(9) *  Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

(9a) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jelenteni.

(9b) *  Az igénylő a (9a) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(9c) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(9d) *  A (9c) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) használt lakás vásárlásánál

aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, valamint

ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot, és

b) a (2a) és (2b) bekezdést, a (3) bekezdés a) pontját, a (9b) bekezdést, a 3. § (2c) bekezdését, valamint a 30. § (1) bekezdés 23. pontját is alkalmazni kell.

(10) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat - a cc) alpontja kivételével - nem kell alkalmazni, ha a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik. * 

(11) *  Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével - egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (5) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a (6) és (8) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet.

15. § Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a gyermek - a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével - tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

b) a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

c) ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel - indokoltan - legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik, * 

d) a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,

e) a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

f) *  a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik,

g) *  a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik, vagy

h) *  a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében - ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

16. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével

a) vásárolt használt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követő,

b) *  bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő,

c) *  a 23. § szerinti esetben a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésben meghatározott hitelcél tárgyát képező lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, a lakáscélú állami támogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg. * 

(2) Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártát követően, ha a támogatott személy az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a kormányhivatal intézkedik az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

16/A. § *  Nem minősül a 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a használt lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) a használt lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) a használt lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

6. A támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos részletes szabályok

17. § A 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

18. § * 

7. Lakás bővítése esetén irányadó szabályok

19. § (1) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

(1a) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az (1) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is igényelhető, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

(2) Lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(3) * 

(4) Bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) *  a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek - ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát - és központi berendezéseinek építési költsége,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét - és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek,

e) *  a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

(5) * 

(6) * 

(7) *  Ha a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti összeg 20 százalékával csökkenthető.

(8) *  Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

7/A. *  A preferált kistelepülésre vonatkozó különös szabályok

19/A. § *  (1) E rendelet rendelkezéseit a preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint a külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában az ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) *  Az ezen alcím rendelkezései szerinti támogatásokra vonatkozó kérelem 2022. december 31-ig nyújtható be.

(3) *  Az ezen alcím rendelkezései szerinti családi otthonteremtési kedvezményre, otthonteremtési kamattámogatásra és adó-visszatérítési támogatásra az igénylő, együttes igénylők esetén bármelyik igénylő egy alkalommal jogosult.

(4) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

(5) *  Ha a támogatott személy a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(6) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

(7) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

19/B. § *  (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése is támogatható.

(3) *  A 19/A. § (4) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén az igénylő a támogatási szerződésben vállalja, hogy a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettsége keretében nem nyújt be olyan számlát, amelyet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján ugyanazon lakásra nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már elszámoltak.

(4) *  A 19/A. § (4) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén a hitelintézet a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség keretében benyújtott és elszámolt, letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlákat feltölti a lakáscélú támogatások kapcsán elszámolt számlák ellenőrzésére szolgáló elektronikus rendszerbe.

19/C. § *  (1) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek közül elegendő az a) alpont szerinti feltételnek - a fürdőhelyiség és a WC kivételével - megfelelnie.

(2) Az (1) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételeknek eleget tesz.

(3) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a 8. § (1) bekezdése szerinti hasznos alapterületére vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

(4) A (3) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítést követően a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.

(5) *  Ha a támogatott személy a (2) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - a 19/A. § (4) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

(6) E § rendelkezéseit a 19/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

19/D. § *  (1) Az e fejezet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál a 11. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 19/A. § (4) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

(3) A (2) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a (2) bekezdés szerinti összegek 50%-át.

(4) A 19/A. § (6) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

(5) Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás vásárlásához − a kérelem benyújtását megelőzően − családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe, a családi otthonteremtési kedvezmény (4) bekezdés szerinti összegének megállapításánál

a) *  nem kell alkalmazni a 3. § (1) és (2a) bekezdésében, valamint a 19/J. §-ban foglaltakat, valamint

b) *  a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás

ba) vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye,

bb) korszerűsítéséhez (felújításához) igénybe vett, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatás

összegét.

19/E. § *  (1) *  A preferált kistelepülésen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve folyamatosan

a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,

b) *  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

c) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy az egyéves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(2) *  A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan

ba) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) *  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

bc) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

azzal, hogy a 2 éves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(3) Az ezen alcím rendelkezéseiben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja. A kérelemhez csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak érdekében, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

(4) A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg.

(5) A 19/A. § (4) bekezdése esetén a 14. § (3) bekezdés k) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

(6) A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

(7) A preferált kistelepülésen a 16. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ezen alcím szerint igénybe vehető támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

a) építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint

b) korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

(8) Ha a 16. § (1) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja az állam, az ezen alcím szerint igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(9) Az ezen alcím alapján igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 43. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

(10) A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása vagy bővítése esetén, ha az igénylő számára kedvezőbb, kérelmére ezen alcím rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(11) A lakás korszerűsítésére e rendeletnek a bővítésre irányadó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(12) *  Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti igazolás a 30. § (1a) bekezdése szerinti igazolással nem helyettesíthető.

19/F. § *  (1) A 19/D. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.

(3) A 19/D. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy preferált kistelepülésen lévő lakás korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén az 5 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 7 500 000 forintot.

(5) Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

19/G. § *  (1) A jegyző a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(2) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja az igénylőt a 26. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásának - az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül - nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

19/H. § *  (1) Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

(2) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.

19/I. § *  (1) Preferált kistelepülésen a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség megfizetéséhez adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(2) Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

(3) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Ha az igénylő ezen alcím szerint családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylőnek a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat kell megfizetnie.

(6) Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani. Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők esetén legalább az egyik fél − az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

(7) *  Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.

(8) *  A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(9) *  A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(10) *  Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. § (1)-(3) bekezdésében, a 3. § (1), (2c) és (5) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § c) pontjában, a 7. §-ban, a 9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 14. § (1), (2), (2a) és (2b) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdés a), c), e)-k) és o) pontjában, valamint a 14. § (5), (6), (8)-(11) bekezdésében, a 15-19/C. §-ban, a 19/E. § (4)-(11) bekezdésében, a 19/G. §-ban, a 19/H. §-ban, a 24-33. §-ban, a 34. § (2)-(5) bekezdésében, a 35-38. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, valamint a 40-51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

8. A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályai

19/J. § *  Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

20. § (1) A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

(2) A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő - a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel - egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. * 

(3) *  A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b) építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti okiratot a fiatal házaspár az annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni. * 

(5) *  Ha a fiatal házaspár a (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a családi otthonteremtési kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(6) *  A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártát követő 90. napig a hitelintézetnek igazolja. * 

(7) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejártát követő 90 napon belül bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti. * 

(8) A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek is. A gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a 14. § (3) bekezdés m) pont szerinti hozzájárulás alapján megállapítja és erről a hitelintézetet értesíti.

(9) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

(10) *  Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást vagy azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését - a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával - büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és - a gyermek születését követő 60 napon belül - a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatja. A gyermek halva születését - a gyermek születését követő 60 napon belül - a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal igazolja a támogatott személy. * 

21. § * 

22. § *  A hitelintézet a 20. § és a 39. § (2) bekezdése szerinti okirat és igazolás benyújtásáról, valamint a nyilatkozat megtételéről a havi adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.

9. A családi otthonteremtési kedvezmény során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

23. § (1) *  Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 400 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vehető igénybe az utóbb született gyermek után, - a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve - a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett.

(3) Ha az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül történik, - a kedvezmény első igénybevételének időpontja szerinti feltételek szerint és összegeket figyelembe véve - a családi otthonteremtési kedvezmény a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, bővítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által az adásvételt vagy a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi otthonteremtési kedvezmény iránti (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

10. Használt lakás bővítéséhez és vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének eljárási szabályai

24. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény olyan hitelintézettől igényelhető, amely teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit.

(2) *  A támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását az (1) bekezdés szerinti hitelintézet végzi. Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen - a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva - köteles ellenőrizni. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak.

(3) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelőssége kiterjed a függő közvetítőjére is, aki az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot bírál el, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függő közvetítője úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(4) A hitelintézet a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A hitelintézet köteles a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

(6) A családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó (5) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

(7) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy az e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokat szabályozó kormányrendeletek szerinti lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.

(8) A (7) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.

25. § A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért a családi otthonteremtési kedvezmény összegének 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat kérhet, mely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. A 30. § (2) bekezdése szerinti esetben a hitelintézet a dokumentumok beszerzésének költségeit az igénylő felé felszámíthatja. Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

26. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a 23. §-ban foglaltak kivételével - használt lakás

a) *  vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől. * 

(2) *  A 2. § (4) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását e rendeletben foglaltak szerint,

a) *  új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől. * 

(3) Ha az igénylő az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.

(4) *  A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4a) bekezdés szerinti időtartamáról és a (4b) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és a becsatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

(4a) *  A kérelmet

a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,

b) lakás bővítése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül

kell elbírálnia a hitelintézetnek.

(4b) *  Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4a) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(5) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását vagy bővítését - a hitelintézet számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(6) Ha a lakás vásárlását vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

(7) Ha az igénylő a lakás vásárlását vagy bővítését a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.

26/A. § *  (1) Bővítés, és a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés, illetve bővítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a 8. alcím szerint vállalt - 10. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(3) Azon gyermek esetében, aki után a 23. § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, az (1) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a támogatott személy legalább a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 2. § (1) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba) a 7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

c) a négyet, akkor

ca) a 7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén - amennyiben erre az eredeti támogatási kérelem benyújtásakor nem került sor - a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

cb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.

27. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. A jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a 30. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokkal igazolja a hitelintézet számára.

(2) Ha a lakás vásárlása vagy bővítése családi otthonteremtési kedvezménnyel is megvalósítható, a hitelintézet átadja az igénylőnek a miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető, és a hitelintézetek részére elektronikus úton megküldött tájékoztatót a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról.

28. § (1) *  A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, - az írásbeli elutasítás az igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül - a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát. * 

(1a) *  Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a hitelintézet támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(1b) *  A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerint véglegessé vált határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés igénylővel történő megkötését és a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult. A végleges határozat a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

29. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményből eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.

30. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

1. a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal,

2. *  a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy - a 14. § (10) bekezdése szerinti esetben - azzal egyenértékű okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

3. a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

4. *  a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

5-8. * 

9. *  a saját adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

10. *  a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással,

11. * 

12. *  a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, (10) bekezdésében, 19/E. § (1) vagy (2) bekezdésében, valamint az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított igazolással, a 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja, 19/E. § (1) bekezdés b) pontja vagy 19/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,

13-16. * 

17. *  a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot adásvételi szerződéssel,

18-21. * 

22. *  az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) *  a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,

23. *  a 14. § (2a) bekezdése szerinti esetben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételek teljesítését az igénylő által benyújtott nyilatkozattal,

24. *  a 19. § (4) bekezdés e) pontja szerinti adaptációs költséget

a) a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel,

b) a tervezési díjról szóló számlával és

c) az elektronikus építési naplóval.

(1a) *  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében - amennyiben az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja - a kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) *  az igénylő által benyújtott (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (2) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (10) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(1b) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) *  olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

(2) Ha az igazolandó tény a hitelintézet általi megkeresés útján, az igénylő közreműködése nélkül is igazolható, az (1) bekezdés szerinti csatolandó dokumentum megjelölésével és a felmerült költségek utólagos megfizetésének vállalásával az igénylő kérheti, hogy a megjelölt dokumentumot - az igénylő helyett és nevében történő eljárásra feljogosító, a szükséges adatkezeléshez való hozzájárulást is tartalmazó meghatalmazás alapján - a hitelintézet szerezze be. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a hitelintézet biztosítja.

(3) *  A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.

(4) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatait kezelje.

(5) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozat helyett - választása szerint - a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:

a) a házasságot anyakönyvi kivonattal,

b) a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését - ideértve a közös szülői felügyeletet is - a jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c) *  a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

d) *  a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával,

e) *  a köztartozásmentességet - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban - nemleges, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolással,

f) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,

g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,

i) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodással,

j) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.

31. § (1) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott eredeti számlát - letörölhetetlen jelzéssel ellátva - a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében.

(2) Ha a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

32. § A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultsága fennállását évente, legkésőbb január 31-ig igazolja a hitelintézet részére. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni.

33. § *  (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a 14. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2) *  A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3) *  Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a támogatás - az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt.

(4) *  Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

11. A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása

34. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

(2) *  A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése esetében, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

(3) *  Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

(4) *  A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

(5) A hitelintézet lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

12. A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének szabályai

35. § (1) *  Ha az igénylő a 30. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a családi otthonteremtési kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.

(2) *  Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény - igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt.

36. § (1) *  Ha - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett * 

a) *  lakást lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé - vagy elidegenítik,

b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,

c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy

d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy - a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

(1a) *  Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező, vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett

a) használt lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 14. § (9a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy

b) használt lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 14. § (9c) és (9d) bekezdése szerinti feltételek teljesültek.

(1b) *  Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti vagy bejelentette, feltéve, ha erről a 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett.

(2) Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott, vagy az a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időtartam vége előtt elhalálozik.

(3) * 

(4) *  Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

37. § (1) Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket - a (3) bekezdés kivételével - az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2) *  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni. * 

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a) − a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és

b) a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján - a nagykorúvá vált gyermek kivételével - valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) *  A volt házasfelek a (3) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

(5) Ha a támogatott személy - a (3) bekezdés kivételével - lakásának egy részét idegeníti el, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(6) *  Az (5) bekezdés esetében a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.

(7) Ha az élettársak életközössége véget ér, a támogatás visszafizetésére az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

38. § (1) *  Ha a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

(2) *  Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

39. § (1) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten - a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül - vissza kell fizetni. Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) * 

(1b) * 

(2) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról a 47. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, növelve a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel - ideértve a halva született gyermeket is - a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolását követő 30. napig, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

(4) *  A támogatott személy kérelmére az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre - ideértve az esedékes kamatokat is - a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5) *  A támogatott személy az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a (6) és (7) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

(6) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) *  két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) - a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül - részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(6a) *  A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben - illetve, ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy - a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

(7) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

(8) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség (6) és (7) bekezdés szerinti elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a - halasztott - fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

(9) A (6) bekezdés e) pontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(10) *  Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltét követő 90. napig lehet benyújtani.

(11) *  A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

(12) A (4) bekezdés szerinti részletfizetési és (5) bekezdés szerinti halasztott fizetési kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani. * 

(13) *  A (4) és (5) bekezdés, a (6) bekezdés a) és b) pontja, a (7), (8), (11) és (12) bekezdés rendelkezéseit a gyermekvállalásra tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

40. § (1) *  Ha a támogatott személy az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

(2) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(3) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(4) *  A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

41. § (1) Lakás bővítése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha

a) a támogatott személy a bővítési szándékától eláll,

b) *  a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének alapját képező bővítési munkák megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított hat éven belül - vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén a támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig - a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja, * 

c) a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(3) *  Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

42. § (1) Ha a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének - ahol e rendelet kamatfizetési kötelezettséget ír elő, kamattal történő - visszafizetése iránt. A visszafizetés iránti felhívást - annak eredménytelensége esetén - a hitelintézet egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(2) *  Ha a támogatott személy a hitelintézet (1) bekezdés szerinti visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a hitelintézet az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(4) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(5) *  A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

43. § (1) *  Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően új lakás építése vagy új, illetve használt lakás vásárlása útján elégíti ki, a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig a támogatott személy - a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott - kérelme alapján a kormányhivatal - a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” befizette. * 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben

a) a 14. § (3) bekezdés c) pontja szerinti korlátozásokat alkalmazni kell,

b) *  a felfüggesztés időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani és a felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható, * 

c) a támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 16. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár,

d) a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel bővített, illetve vásárolt lakás hasznos alapterületét.

(3) *  A felfüggesztés időtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével bővített vagy vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

(4) *  A (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatát annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(5) *  Ha a támogatott személy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik.

(5a) *  Ha a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési kedvezmény (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.

(6) Ha a támogatott személy a felfüggesztés időtartamának lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerződés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával,

b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt - csökkentve a 44. § (7) bekezdésében foglaltakkal - számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az újabb lakás megszerzésére fordította,

úgy az e rendeletben és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződésben a támogatott személyt - és azon gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe vette - terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.

(7) *  A kormányhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi

a) a tulajdonjog megszerzését - a b) pontban foglaltak kivételével - a (6) bekezdés a) pontja és a (9)-(10) bekezdés szerinti esetekben,

b) a tulajdonjog megszerzésére irányuló kérelem benyújtását, ha az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrész megfizetésére még nem került sor, és összege megegyezik az (1) bekezdés szerint letéti számlára helyezett családi otthonteremtési kedvezmény összegével.

(8) *  A (6) bekezdés esetében a családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a kormányhivatal intézkedik.

(9) *  Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt vagy bővített lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül * 

a) a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, valamint

- a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően - a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(10) *  Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően * 

a) a lakásigényét a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

- a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően - a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt. * 

(11) A (10) bekezdésben szabályozott esetben a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy

a) az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát - a 44. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - meghaladja, vagy

b) a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének - az eladási és a vételár vagy építési költség különbözetének a 44. § (7) bekezdése szerint csökkentett - arányos részét visszafizesse.

44. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége esetén a 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elidegenítésről szóló szerződést csatolni kell.

(2) *  Ha a támogatott személy eladó a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakás elidegenítéséből származó - a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett - bevételnek csak egy részét fordította a 43. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésére, úgy a családi otthonteremtési kedvezmény a lakás elidegenítéséből származó bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. A kormányhivatal a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

(3) A (2) bekezdés esetén a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének - az eladási és a vételár különbözetének a (7) bekezdés szerinti mértékével csökkentett - arányos részét visszafizesse.

(4) *  A támogatott személy * 

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől,

b) a saját maga és a vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermekének lakóhelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától, vagy

c) *  a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a lakás használatának a 16. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti átengedését annak megkezdésétől

számított 30 napon belül köteles a kormányhivatalnak bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő az ennek megtörténtét követő 30 nap. * 

(5) *  A kormányhivatal - a 43. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak kivételével - a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően, ha a támogatott személy a 43. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a támogatott személyt a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére.

(6) *  Ha a támogatott személy a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten terheli.

(7) A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

44/A. § *  Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet.

13. *  A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

45. § *  (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.

(2) *  A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése, bővítés vagy a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti igénybevétel esetén 80 ezer forint,

ab) használt lakás vásárlása esetén 40 ezer forint,

b) 19/I. § szerinti adó-visszatérítési támogatás összege után 80 ezer forint, és

c) 14b. alcím szerinti otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% - azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot -

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően, a c) pont esetén a kamattámogatás első alkalommal történő lehívásával egyidejűleg számol el a központi költségvetéssel.

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.

(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről - így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról - a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését − a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.

(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

46. § *  A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést a „Lakástámogatások” előirányzatból kell finanszírozni.

14. *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás

47. § *  (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) adóazonosító jel,

d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.

(2) *  A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a) a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait, és

b) a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról. * 

48. § *  (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által a 13. alcím szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

49. § *  (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

50. § *  A családi otthonteremtési kedvezményt is magába foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár üzemelteti és fejleszti.

51. § *  (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. § és 49. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint - a miniszter kezdeményezésére - a 48. § és a 49. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a támogatás, vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.

(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(6) *  Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.

(7) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.

14a. *  Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

51/A. § *  Ezen alcím alkalmazásában:

a) igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek szerint igénylő nagykorú személy,

b) lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,

c) támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

d) ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás,

e) nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, és az 51/C. § szerinti feltételeket teljesíti.

51/B. § *  (1) A 11. § b), c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a Magyarország területén lévő használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban: otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti. * 

(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 51/D. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja. * 

(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) a 11. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 10 000 000 forintot,

b) a 11. § c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 15 000 000 forintot.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által folyósított kölcsönhöz nyújtható.

(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.

(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható

a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,

b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és

c) lejárt tőketartozás esetén.

(9) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.

(10) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott személlyel.

(11) Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

51/C. § *  Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy nem kötött ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

b) vállalja, hogy

ba) a későbbiekben sem köt ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további ezen alcím szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és

bc) nem létesít lakóhelyet az ezen alcím szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és

c) *  hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére.

51/D. § *  (1) A szerződésszerű teljesítés esetén - az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban - a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke - az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban - nem haladja meg:

a) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét, vagy

b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.

(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.

(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében - az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel - az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)-(12) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A hitelintézet - a támogatás időtartama alatt - a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.

(9) A hitelintézet által - az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján - érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.

(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.

(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul a (8)-(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.

(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően a hitelintézet

a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy

b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza tovább

ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy

bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.

51/E. § *  Az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtásakor a hitelintézet átadja az igénylőnek a miniszter tájékoztatóját a hatályos lakástámogatások feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról.

51/F. § *  A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást - ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást - a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, az 51/B. § (3) bekezdés szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

51/G. § *  (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes - az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt - visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult.

51/H. § *  Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor az állami adóhatóság - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén - előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás - az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelt - összegének visszatérítését.

51/I. § *  (1) *  Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1-3. §-ban, a 6-10. §-ban, a 12-14. §-ban, a 17-25. §-ban, valamint - a 7/A. alcím és a 45. § (2) bekezdés kivételével - a 28-51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

14b. *  Otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása

51/J. § *  (1) Ezen alcím alkalmazásában

a) igénylő: a (2) bekezdés szerinti otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását igénylő nagykorú személy,

b) támogatott személy: akivel a hitelintézet az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

c) ügyleti kamat: az otthonfelújítási kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.

(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kamattámogatás) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] szerinti otthonfelújítási támogatást (a továbbiakban: otthonfelújítási támogatás) igénybe venni szándékozó személy igényelheti az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti építési tevékenységek elvégzéséhez részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 76. pont a) alpontja szerinti lakóingatlan-felújítási hitelcélra nyújtott jelzálogalapú hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) kamatainak megfizetéséhez, amennyiben a hitelintézet az igénylő hozzá benyújtott kérelme alapján az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek való megfelelést megállapította.

(3) A kérelemhez megfelelően csatolni kell

a) *  az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c)-g), i) és k) pontjában, l) pont la) alpontjában, valamint m)-r) és v) pontjában foglalt dokumentumokat,

b) az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt biztosítotti jogviszony fennállásáról az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított igazolást,

c) * 

d) * 

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolást, és

f) *  az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát

fa) *  - amennyiben a jogosultság megállapítását erre hivatkozással kéri - az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti tanulmányok folytatásáról, ide nem értve az a) pont szerinti, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés o) pontjában foglalt dokumentumok esetét,

fb) * 

fc) annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a (2) bekezdés szerinti célokra fordítja.

(4) Annak igazolása céljából, hogy az igénylő az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatást nem vett igénybe, a hitelintézet megkeresi a Kincstárt.

(5) Ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt.

51/K. § *  (1) Ha a hitelintézet a kamattámogatás iránti kérelmet az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételek hiánya miatt elutasította, az igénylő - az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül - a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a kamattámogatás iránti kérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást. * 

(2) A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül megküldi a kormányhivatalnak a kamattámogatás iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(3) A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylő hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.

(4) Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a kamattámogatás iránti kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kamattámogatás nyújtását nem tagadhatja meg.

51/L. § *  (1) Az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot.

(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja.

(3) *  A kamattámogatást ugyanazon igénylő egy alkalommal veheti igénybe.

51/M. § *  (1) *  Az otthonfelújítási kölcsön esetén a 25. §-ban foglaltaktól eltérően a hitelintézet - a 45. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítésen kívül - díjat vagy egyéb költséget az igénylő terhére sem számíthat fel.

(2) A hitelintézet az otthonfelújítási kölcsönre nézve az otthonfelújítási támogatás terhére megvalósuló, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, és ezen előtörlesztésre az Fhtv. 25. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

(3) A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja és arról a támogatott személyt és a Kincstárt értesíti.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésben és azt követően évente legalább egy alkalommal a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyt arról, hogy az e rendelet szerinti előtörlesztéssel összefüggésben - megjelölve a támogatás összegét is - a támogatott személy mekkora összegű otthonfelújítási támogatásban és kamattámogatásban részesült, a támogatások igénybevétele nélkül mekkora lenne a fennálló tartozásának az összege, továbbá hogy a támogatásokat Magyarország Kormánya biztosította.

51/N. § *  (1) * 

(2) Ha a támogatott személy * 

a) részére az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák közül az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150 napon belül a Kincstár nem állít ki az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti támogatói okiratot, akkor az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150. naptól,

b) * 

c) részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól

a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamatára az 51/D. § (1) bekezdésében foglaltakat ekkortól nem kell alkalmazni, és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a Kincstárnak.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat, ha a támogatói okirat kibocsátására azért nem került sor, mert az igénylő részére a kamattámogatásra való jogosultságot a hitelintézet

a) a várandósság 12. hetét betöltött magzatra tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a magzat elhalására vagy halvaszületésre került sor, vagy

b) már megszületett gyermekre tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a gyermek elhalálozott.

(4) *  A kamattámogatásra az 1. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, a 24. §-ban, valamint - a (4a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével - a 26. § (4)-(4b) bekezdésében, a 31. § (1) és (3) bekezdésében, a 33. §-ban, a 35. §-ban - a 35. § (1) bekezdése tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a 30. §-ban foglalt kötelezettség helyett az 51/J. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése során -, a 39. § (13) bekezdésében, a 40. §-ban, a 42. §-ban, a 45-51. §-ban, az 51/A. § b) és e) pontjában - az e) pont tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a nem támogatott személy hiteladóson a támogatott személy e) pontban foglaltaknak megfelelő élettársát is érteni kell -, az 51/B. § (2), (4), valamint (6)-(11) bekezdésében, az 51/C. §-ban - a b) pont bc) alpontja kivételével -, az 51/D. §-ban, az 51/F. §-ban, az 51/H. §-ban, valamint az 51/I. § (2) bekezdésében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

15. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

53. § *  Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. * 

54. § Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a hitelintézetnek a Kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a Kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A Kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.

55. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet] alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, még el nem bírált használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmekre - ha az az igénylőre kedvezőbb - e rendelet szabályait alkalmazni kell.

56. § *  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján létrejött jogviszonyokra és benyújtott kérelmekre a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Ptk. szerinti kamat mértékével megegyező kamatfizetési kötelezettség esetén a fizetendő kamat mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.

57. § *  (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 25. § szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az ismételten elbírált kérelmek esetén - ha a lakáscél már megvalósult - a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.

58. § *  E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 7. § (3a) bekezdését és 43. § (5a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

59. § *  A Módr2. hatálybalépését követően a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult családi otthonteremtési kedvezményre. A Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra e rendeletnek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

60. § *  (1) Az az igénylő, aki a családi otthonteremtési kedvezményt az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 3. § (2c) bekezdése, 14. § (2a), (2b), (9a) és (9b) bekezdése, 30. § (1) bekezdés 23. pontja, 36. § (1a) és (1b) bekezdése és 51/I. § (1) bekezdése hatálybalépését megelőzően igényelte, 2019. december 31-éig teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozhat arról a hitelintézetnek, hogy az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel szerzett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentette, illetve be kívánja jelenteni.

(2) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel szerzett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(3) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelye - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakásba kerül vagy került bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény további igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat időpontjában megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)-(2b) bekezdése szerint az igénylő részére a kölcsönszerződés megkötésekor megállapított összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

61. § *  (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) és a Módr4. 15. §-a hatálybalépését követően a Módr3. által megállapított 13. és 14. alcímben és a Módr4. 15. §-a által megállapított 51. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3. és a Módr4. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.

62. § *  E rendeletnek az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 19/A. § (3) bekezdését és 19/I. §-át a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott, a Módr5. hatálybalépéséig még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az igénylő a Módr5. hatálybalépését megelőzően hitelintézethez benyújtott kérelme kiegészítésével kérheti kérelmének ismételt elbírálását,

b) az a) pont szerinti kiegészítő kérelmet az igénylő a Módr5. hatálybalépését követő 15 napon belül nyújthatja be a hitelintézethez,

c) az a) pont szerinti kérelem kiegészítése esetén az igénylőnek a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem mellékleteit − a bekerülési költséget tartalmazó költségvetés kivételével - nem kell ismételten benyújtania,

d) a hitelintézet az a) pont szerinti kérelem kiegészítésére tekintettel a 25. § szerinti díjat nem számíthatja fel,

e) a 26. § (4a) bekezdése szerinti bírálati idő az a) pont szerinti kérelem kiegészítésének időpontjától újraindul.

63. § *  (1) Ha a

a) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, valamint (10) bekezdésében,

b) 15. § c) pontjában,

c) 20. § (4), (7) és (10) bekezdésében,

d) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

e) 28. § (1) bekezdésében,

f) 37. § (2) bekezdésében,

g) 39. § (12) bekezdésében,

h) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

i) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében vagy

j) 44. § (4) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezdetét követően jár le, az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A támogatás iránti kérelem - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be a 40. életévét.

(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását - ha az az igénylő számára kedvezőbb - a 2020. március 10. napján fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4) *  A 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnést követő 90 napos határidőn belül - újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít - ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is -, akkor 90 napot a 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) Ha a 14. § (1) bekezdés c) pontjában vagy a 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(6) *  Ha a támogatott személy a 19/F. § vagy a 51/B. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium), az 51/B. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(7) A hitelintézetnek a 47. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

(8) Az (1) bekezdés a)-c) és e)-j) pontja, valamint a (6) és a (7) bekezdés rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

64. § *  (1) *  A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 9. § (1) bekezdését, 14. § (1) bekezdés c) pontját és (3) bekezdés d) pontját, 16. § (1) és (3) bekezdését, 19/E. § (1) és (2) bekezdését, 22. §-át, 51/C. §-át, 51/M. § (1) bekezdését, valamint 51/N. § (4) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) A Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 3. § (4) bekezdését, 21. §-át, valamint 51/N. § (1) bekezdését és (2) bekezdés b) pontját a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre a hatályvesztését követően nem kell alkalmazni, azzal, hogy az 51/J. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot a támogatott személy legkésőbb a hitelintézet erre vonatkozó, a Módr6. hatálybalépését követő 30 napon belül részére megküldött felszólításának kézhezvételét követő 60. napig köteles megtenni. Ha a támogatott személy az 51/J. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot határidőben nem teszi meg, a Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 51/N. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt a határidő lejártát követő naptól megfelelően alkalmazni kell.

65. § *  (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a gyermekvállalási határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdete és a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.) hatálybalépése közötti időszakban telt le, a Módr7.-tel megállapított 20. § (6) bekezdését, valamint 39. § (1), (3) és (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr7. hatálybalépésének napja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás a Módr7. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr7. hatálybalépését követő öt napon belül vissza kell vonni, és erről egyidejűleg a támogatott személyt értesíteni kell.

(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a Módr7. hatálybalépése napján a Módr7.-tel megállapított 14. § (11) bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a 14. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr7. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.

(4) A Módr7.-tel megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépése előtt megkezdett folyamatban lévő eljárásokra, illetve a 41. § (1) bekezdés b) pontját a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

66. § *  A családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 26/A. §-t a Módr8. hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell.

67. § *  E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 45. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni.

68. § *  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseket a Módr10. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha a Módr10. hatálybalépéséig a kormányhivatal vagy az állami adóhatóság végleges, illetve a bíróság jogerős határozatával a visszafizetésre kötelezés nem történt meg.

1. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez

Büntetőjogi kizáró feltételek

A családi otthonteremtési kedvezmény akkor nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) bűntett,

b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],

c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy

d) *  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]

miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez * 

A B C
1. MEGYE TELEPÜLÉS JÁRÁS
2. Bács-Kiskun megye Ágasegyháza Kecskeméti járás
3. Bács-Kiskun megye Akasztó Kiskőrösi járás
4. Bács-Kiskun megye Apostag Kunszentmiklósi járás
5. Bács-Kiskun megye Bácsbokod Bácsalmási járás
6. Bács-Kiskun megye Bácsborsód Bácsalmási járás
7. Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy Bajai járás
8. Bács-Kiskun megye Bácsszőlős Bácsalmási járás
9. Bács-Kiskun megye Balotaszállás Kiskunhalasi járás
10. Bács-Kiskun megye Bátmonostor Bajai járás
11. Bács-Kiskun megye Bátya Kalocsai járás
12. Bács-Kiskun megye Bócsa Kiskőrösi járás
13. Bács-Kiskun megye Borota Jánoshalmai járás
14. Bács-Kiskun megye Bugac Kiskunfélegyházi járás
15. Bács-Kiskun megye Bugacpusztaháza Kiskunfélegyházi járás
16. Bács-Kiskun megye Császártöltés Kiskőrösi járás
17. Bács-Kiskun megye Csátalja Bajai járás
18. Bács-Kiskun megye Csávoly Bajai járás
19. Bács-Kiskun megye Csengőd Kiskőrösi járás
20. Bács-Kiskun megye Csikéria Bácsalmási járás
21. Bács-Kiskun megye Csólyospálos Kiskunmajsai járás
22. Bács-Kiskun megye Dávod Bajai járás
23. Bács-Kiskun megye Drágszél Kalocsai járás
24. Bács-Kiskun megye Dunaegyháza Kunszentmiklósi járás
25. Bács-Kiskun megye Dunafalva Bajai járás
26. Bács-Kiskun megye Dunapataj Kalocsai járás
27. Bács-Kiskun megye Dunaszentbenedek Kalocsai járás
28. Bács-Kiskun megye Dunatetétlen Kalocsai járás
29. Bács-Kiskun megye Dunavecse Kunszentmiklósi járás
30. Bács-Kiskun megye Dusnok Kalocsai járás
31. Bács-Kiskun megye Érsekcsanád Bajai járás
32. Bács-Kiskun megye Érsekhalma Bajai járás
33. Bács-Kiskun megye Fajsz Kalocsai járás
34. Bács-Kiskun megye Felsőlajos Kecskeméti járás
35. Bács-Kiskun megye Felsőszentiván Bajai járás
36. Bács-Kiskun megye Foktő Kalocsai járás
37. Bács-Kiskun megye Fülöpháza Kecskeméti járás
38. Bács-Kiskun megye Fülöpjakab Kecskeméti járás
39. Bács-Kiskun megye Fülöpszállás Kiskőrösi járás
40. Bács-Kiskun megye Gara Bajai járás
41. Bács-Kiskun megye Gátér Kiskunfélegyházi járás
42. Bács-Kiskun megye Géderlak Kalocsai járás
43. Bács-Kiskun megye Hajós Kalocsai járás
44. Bács-Kiskun megye Harkakötöny Kiskunhalasi járás
45. Bács-Kiskun megye Harta Kalocsai járás
46. Bács-Kiskun megye Hercegszántó Bajai járás
47. Bács-Kiskun megye Homokmégy Kalocsai járás
48. Bács-Kiskun megye Imrehegy Kiskőrösi járás
49. Bács-Kiskun megye Jakabszállás Kecskeméti járás
50. Bács-Kiskun megye Jászszentlászló Kiskunmajsai járás
51. Bács-Kiskun megye Kaskantyú Kiskőrösi járás
52. Bács-Kiskun megye Katymár Bácsalmási járás
53. Bács-Kiskun megye Kelebia Kiskunhalasi járás
54. Bács-Kiskun megye Kéleshalom Jánoshalmai járás
55. Bács-Kiskun megye Kisszállás Kiskunhalasi járás
56. Bács-Kiskun megye Kömpöc Kiskunmajsai járás
57. Bács-Kiskun megye Kunadacs Kunszentmiklósi járás
58. Bács-Kiskun megye Kunbaja Bácsalmási járás
59. Bács-Kiskun megye Kunbaracs Kecskeméti járás
60. Bács-Kiskun megye Kunfehértó Kiskunhalasi járás
61. Bács-Kiskun megye Kunpeszér Kunszentmiklósi járás
62. Bács-Kiskun megye Kunszállás Kecskeméti járás
63. Bács-Kiskun megye Ladánybene Kecskeméti járás
64. Bács-Kiskun megye Madaras Bácsalmási járás
65. Bács-Kiskun megye Mátételke Bácsalmási járás
66. Bács-Kiskun megye Mélykút Jánoshalmai járás
67. Bács-Kiskun megye Miske Kalocsai járás
68. Bács-Kiskun megye Móricgát Kiskunmajsai járás
69. Bács-Kiskun megye Nagybaracska Bajai járás
70. Bács-Kiskun megye Nemesnádudvar Bajai járás
71. Bács-Kiskun megye Nyárlőrinc Kecskeméti járás
72. Bács-Kiskun megye Ordas Kalocsai járás
73. Bács-Kiskun megye Orgovány Kecskeméti járás
74. Bács-Kiskun megye Öregcsertő Kalocsai járás
75. Bács-Kiskun megye Páhi Kiskőrösi járás
76. Bács-Kiskun megye Pálmonostora Kiskunfélegyházi járás
77. Bács-Kiskun megye Petőfiszállás Kiskunfélegyházi járás
78. Bács-Kiskun megye Pirtó Kiskunhalasi járás
79. Bács-Kiskun megye Rém Jánoshalmai járás
80. Bács-Kiskun megye Soltszentimre Kiskőrösi járás
81. Bács-Kiskun megye Sükösd Bajai járás
82. Bács-Kiskun megye Szakmár Kalocsai járás
83. Bács-Kiskun megye Szalkszentmárton Kunszentmiklósi járás
84. Bács-Kiskun megye Szank Kiskunmajsai járás
85. Bács-Kiskun megye Szentkirály Tiszakécskei járás
86. Bács-Kiskun megye Szeremle Bajai járás
87. Bács-Kiskun megye Tabdi Kiskőrösi járás
88. Bács-Kiskun megye Tass Kunszentmiklósi járás
89. Bács-Kiskun megye Tataháza Bácsalmási járás
90. Bács-Kiskun megye Tázlár Kiskőrösi járás
91. Bács-Kiskun megye Tiszaalpár Tiszakécskei járás
92. Bács-Kiskun megye Tiszaug Tiszakécskei járás
93. Bács-Kiskun megye Tompa Kiskunhalasi járás
94. Bács-Kiskun megye Újsolt Kalocsai járás
95. Bács-Kiskun megye Újtelek Kalocsai járás
96. Bács-Kiskun megye Uszód Kalocsai járás
97. Bács-Kiskun megye Városföld Kecskeméti járás
98. Bács-Kiskun megye Vaskút Bajai járás
99. Bács-Kiskun megye Zsana Kiskunhalasi járás
100. Baranya megye Abaliget Pécsi járás
101. Baranya megye Adorjás Sellyei járás
102. Baranya megye Ág Hegyháti járás
103. Baranya megye Almamellék Szigetvári járás
104. Baranya megye Almáskeresztúr Szigetvári járás
105. Baranya megye Alsómocsolád Hegyháti járás
106. Baranya megye Apátvarasd Pécsváradi járás
107. Baranya megye Aranyosgadány Pécsi járás
108. Baranya megye Áta Pécsi járás
109. Baranya megye Babarc Bólyi járás
110. Baranya megye Babarcszőlős Siklósi járás
111. Baranya megye Bakóca Hegyháti járás
112. Baranya megye Bakonya Pécsi járás
113. Baranya megye Baksa Sellyei járás
114. Baranya megye Bánfa Szigetvári járás
115. Baranya megye Bár Mohácsi járás
116. Baranya megye Baranyahídvég Sellyei járás
117. Baranya megye Baranyajenő Hegyháti járás
118. Baranya megye Baranyaszentgyörgy Hegyháti járás
119. Baranya megye Basal Szigetvári járás
120. Baranya megye Belvárdgyula Bólyi járás
121. Baranya megye Beremend Siklósi járás
122. Baranya megye Berkesd Pécsi járás
123. Baranya megye Besence Sellyei járás
124. Baranya megye Bezedek Mohácsi járás
125. Baranya megye Bicsérd Szentlőrinci járás
126. Baranya megye Bikal Komlói járás
127. Baranya megye Birján Pécsi járás
128. Baranya megye Bisse Siklósi járás
129. Baranya megye Boda Szentlőrinci járás
130. Baranya megye Bodolyabér Komlói járás
131. Baranya megye Bogádmindszent Sellyei járás
132. Baranya megye Bogdása Sellyei járás
133. Baranya megye Boldogasszonyfa Szigetvári járás
134. Baranya megye Borjád Bólyi járás
135. Baranya megye Bosta Pécsi járás
136. Baranya megye Botykapeterd Szigetvári járás
137. Baranya megye Bükkösd Szentlőrinci járás
138. Baranya megye Bürüs Szigetvári járás
139. Baranya megye Cún Siklósi járás
140. Baranya megye Csányoszró Sellyei járás
141. Baranya megye Csarnóta Siklósi járás
142. Baranya megye Csebény Szigetvári járás
143. Baranya megye Cserdi Szentlőrinci járás
144. Baranya megye Csertő Szigetvári járás
145. Baranya megye Csonkamindszent Szentlőrinci járás
146. Baranya megye Dencsháza Szigetvári járás
147. Baranya megye Dinnyeberki Szentlőrinci járás
148. Baranya megye Diósviszló Siklósi járás
149. Baranya megye Drávacsehi Siklósi járás
150. Baranya megye Drávacsepely Siklósi járás
151. Baranya megye Drávafok Sellyei járás
152. Baranya megye Drávaiványi Sellyei járás
153. Baranya megye Drávakeresztúr Sellyei járás
154. Baranya megye Drávapalkonya Siklósi járás
155. Baranya megye Drávapiski Siklósi járás
156. Baranya megye Drávaszabolcs Siklósi járás
157. Baranya megye Drávaszerdahely Siklósi járás
158. Baranya megye Drávasztára Sellyei járás
159. Baranya megye Dunaszekcső Mohácsi járás
160. Baranya megye Egerág Pécsi járás
161. Baranya megye Egyházasharaszti Siklósi járás
162. Baranya megye Egyházaskozár Komlói járás
163. Baranya megye Ellend Pécsi járás
164. Baranya megye Endrőc Szigetvári járás
165. Baranya megye Erdősmárok Mohácsi járás
166. Baranya megye Erdősmecske Pécsváradi járás
167. Baranya megye Erzsébet Pécsváradi járás
168. Baranya megye Fazekasboda Pécsváradi járás
169. Baranya megye Feked Mohácsi járás
170. Baranya megye Felsőegerszeg Hegyháti járás
171. Baranya megye Felsőszentmárton Sellyei járás
172. Baranya megye Garé Siklósi járás
173. Baranya megye Gerde Szentlőrinci járás
174. Baranya megye Gerényes Hegyháti járás
175. Baranya megye Geresdlak Pécsváradi járás
176. Baranya megye Gilvánfa Sellyei járás
177. Baranya megye Gordisa Siklósi járás
178. Baranya megye Gödre Hegyháti járás
179. Baranya megye Görcsöny Pécsi járás
180. Baranya megye Görcsönydoboka Mohácsi járás
181. Baranya megye Gyód Pécsi járás
182. Baranya megye Gyöngyfa Szentlőrinci járás
183. Baranya megye Gyöngyösmellék Szigetvári járás
184. Baranya megye Hásságy Bólyi járás
185. Baranya megye Hegyhátmaróc Komlói járás
186. Baranya megye Hegyszentmárton Sellyei járás
187. Baranya megye Helesfa Szentlőrinci járás
188. Baranya megye Hetvehely Szentlőrinci járás
189. Baranya megye Hidas Pécsváradi járás
190. Baranya megye Himesháza Mohácsi járás
191. Baranya megye Hirics Sellyei járás
192. Baranya megye Hobol Szigetvári járás
193. Baranya megye Homorúd Mohácsi járás
194. Baranya megye Horváthertelend Szigetvári járás
195. Baranya megye Hosszúhetény Pécsi járás
196. Baranya megye Husztót Pécsi járás
197. Baranya megye Ibafa Szigetvári járás
198. Baranya megye Illocska Siklósi járás
199. Baranya megye Ipacsfa Siklósi járás
200. Baranya megye Ivánbattyán Siklósi járás
201. Baranya megye Ivándárda Mohácsi járás
202. Baranya megye Kacsóta Szentlőrinci járás
203. Baranya megye Kákics Sellyei járás
204. Baranya megye Kárász Komlói járás
205. Baranya megye Kásád Siklósi járás
206. Baranya megye Katádfa Szigetvári járás
207. Baranya megye Kátoly Pécsváradi járás
208. Baranya megye Kékesd Pécsváradi járás
209. Baranya megye Kémes Siklósi járás
210. Baranya megye Kemse Sellyei járás
211. Baranya megye Kétújfalu Szigetvári járás
212. Baranya megye Királyegyháza Szentlőrinci járás
213. Baranya megye Kisasszonyfa Sellyei járás
214. Baranya megye Kisbeszterce Hegyháti járás
215. Baranya megye Kisbudmér Bólyi járás
216. Baranya megye Kisdér Siklósi járás
217. Baranya megye Kisdobsza Szigetvári járás
218. Baranya megye Kishajmás Hegyháti járás
219. Baranya megye Kisharsány Siklósi járás
220. Baranya megye Kisherend Pécsi járás
221. Baranya megye Kisjakabfalva Siklósi járás
222. Baranya megye Kiskassa Siklósi járás
223. Baranya megye Kislippó Siklósi járás
224. Baranya megye Kisnyárád Mohácsi járás
225. Baranya megye Kistamási Szigetvári járás
226. Baranya megye Kistapolca Siklósi járás
227. Baranya megye Kistótfalu Siklósi járás
228. Baranya megye Kisvaszar Hegyháti járás
229. Baranya megye Kisszentmárton Sellyei járás
230. Baranya megye Kórós Sellyei járás
231. Baranya megye Kovácshida Siklósi járás
232. Baranya megye Kovácsszénája Pécsi járás
233. Baranya megye Köblény Komlói járás
234. Baranya megye Kökény Pécsi járás
235. Baranya megye Kölked Mohácsi járás
236. Baranya megye Kővágószőlős Pécsi járás
237. Baranya megye Kővágótöttös Pécsi járás
238. Baranya megye Lánycsók Mohácsi járás
239. Baranya megye Lapáncsa Siklósi járás
240. Baranya megye Liget Komlói járás
241. Baranya megye Lippó Mohácsi járás
242. Baranya megye Liptód Bólyi járás
243. Baranya megye Lothárd Pécsi járás
244. Baranya megye Lovászhetény Pécsváradi járás
245. Baranya megye Lúzsok Sellyei járás
246. Baranya megye Mágocs Hegyháti járás
247. Baranya megye Magyarbóly Siklósi járás
248. Baranya megye Magyaregregy Komlói járás
249. Baranya megye Magyarhertelend Komlói járás
250. Baranya megye Magyarlukafa Szigetvári járás
251. Baranya megye Magyarmecske Sellyei járás
252. Baranya megye Magyarsarlós Pécsi járás
253. Baranya megye Magyarszék Komlói járás
254. Baranya megye Magyartelek Sellyei járás
255. Baranya megye Majs Mohácsi járás
256. Baranya megye Mánfa Komlói járás
257. Baranya megye Maráza Mohácsi járás
258. Baranya megye Márfa Siklósi járás
259. Baranya megye Máriakéménd Bólyi járás
260. Baranya megye Markóc Sellyei járás
261. Baranya megye Marócsa Sellyei járás
262. Baranya megye Márok Siklósi járás
263. Baranya megye Martonfa Pécsváradi járás
264. Baranya megye Matty Siklósi járás
265. Baranya megye Máza Komlói járás
266. Baranya megye Mecseknádasd Pécsváradi járás
267. Baranya megye Mecsekpölöske Komlói járás
268. Baranya megye Mekényes Hegyháti járás
269. Baranya megye Merenye Szigetvári járás
270. Baranya megye Meződ Hegyháti járás
271. Baranya megye Mindszentgodisa Hegyháti járás
272. Baranya megye Molvány Szigetvári járás
273. Baranya megye Monyoród Bólyi járás
274. Baranya megye Mozsgó Szigetvári járás
275. Baranya megye Nagybudmér Bólyi járás
276. Baranya megye Nagycsány Sellyei járás
277. Baranya megye Nagydobsza Szigetvári járás
278. Baranya megye Nagyhajmás Hegyháti járás
279. Baranya megye Nagyharsány Siklósi járás
280. Baranya megye Nagynyárád Mohácsi járás
281. Baranya megye Nagypall Pécsváradi járás
282. Baranya megye Nagypeterd Szigetvári járás
283. Baranya megye Nagytótfalu Siklósi járás
284. Baranya megye Nagyváty Szigetvári járás
285. Baranya megye Nemeske Szigetvári járás
286. Baranya megye Nyugotszenterzsébet Szigetvári járás
287. Baranya megye Óbánya Pécsváradi járás
288. Baranya megye Ócsárd Pécsi járás
289. Baranya megye Ófalu Pécsváradi járás
290. Baranya megye Okorág Sellyei járás
291. Baranya megye Okorvölgy Szentlőrinci járás
292. Baranya megye Olasz Bólyi járás
293. Baranya megye Old Siklósi járás
294. Baranya megye Oroszló Komlói járás
295. Baranya megye Ózdfalu Sellyei járás
296. Baranya megye Palé Hegyháti járás
297. Baranya megye Palkonya Siklósi járás
298. Baranya megye Palotabozsok Mohácsi járás
299. Baranya megye Páprád Sellyei járás
300. Baranya megye Patapoklosi Szigetvári járás
301. Baranya megye Pécsbagota Szentlőrinci járás
302. Baranya megye Pécsdevecser Siklósi járás
303. Baranya megye Pécsvárad Pécsváradi járás
304. Baranya megye Pereked Pécsi járás
305. Baranya megye Peterd Siklósi járás
306. Baranya megye Pettend Szigetvári járás
307. Baranya megye Piskó Sellyei járás
308. Baranya megye Pócsa Bólyi járás
309. Baranya megye Rádfalva Siklósi járás
310. Baranya megye Regenye Pécsi járás
311. Baranya megye Romonya Pécsi járás
312. Baranya megye Rózsafa Szigetvári járás
313. Baranya megye Sámod Sellyei járás
314. Baranya megye Sárok Mohácsi járás
315. Baranya megye Sásd Hegyháti járás
316. Baranya megye Sátorhely Mohácsi járás
317. Baranya megye Sellye Sellyei járás
318. Baranya megye Siklósbodony Siklósi járás
319. Baranya megye Siklósnagyfalu Siklósi járás
320. Baranya megye Somberek Mohácsi járás
321. Baranya megye Somogyapáti Szigetvári járás
322. Baranya megye Somogyhárságy Szigetvári járás
323. Baranya megye Somogyhatvan Szigetvári járás
324. Baranya megye Somogyviszló Szigetvári járás
325. Baranya megye Sósvertike Sellyei járás
326. Baranya megye Sumony Szentlőrinci járás
327. Baranya megye Szabadszentkirály Szentlőrinci járás
328. Baranya megye Szágy Hegyháti járás
329. Baranya megye Szajk Bólyi járás
330. Baranya megye Szalánta Pécsi járás
331. Baranya megye Szalatnak Komlói járás
332. Baranya megye Szaporca Siklósi járás
333. Baranya megye Szárász Komlói járás
334. Baranya megye Szászvár Komlói járás
335. Baranya megye Szava Siklósi járás
336. Baranya megye Szebény Mohácsi járás
337. Baranya megye Szederkény Bólyi járás
338. Baranya megye Székelyszabar Mohácsi járás
339. Baranya megye Szellő Pécsváradi járás
340. Baranya megye Szemely Pécsi járás
341. Baranya megye Szentdénes Szentlőrinci járás
342. Baranya megye Szentegát Szigetvári járás
343. Baranya megye Szentkatalin Szentlőrinci járás
344. Baranya megye Szentlászló Szigetvári járás
345. Baranya megye Szilágy Pécsi járás
346. Baranya megye Szilvás Pécsi járás
347. Baranya megye Szőke Pécsi járás
348. Baranya megye Szőkéd Pécsi járás
349. Baranya megye Szörény Szigetvári járás
350. Baranya megye Szulimán Szigetvári járás
351. Baranya megye Szűr Mohácsi járás
352. Baranya megye Tarrós Hegyháti járás
353. Baranya megye Tékes Hegyháti járás
354. Baranya megye Teklafalu Szigetvári járás
355. Baranya megye Tengeri Sellyei járás
356. Baranya megye Tésenfa Siklósi járás
357. Baranya megye Téseny Sellyei járás
358. Baranya megye Tófű Komlói járás
359. Baranya megye Tormás Hegyháti járás
360. Baranya megye Tótszentgyörgy Szigetvári járás
361. Baranya megye Töttös Bólyi járás
362. Baranya megye Túrony Siklósi járás
363. Baranya megye Udvar Mohácsi járás
364. Baranya megye Újpetre Siklósi járás
365. Baranya megye Vajszló Sellyei járás
366. Baranya megye Várad Szigetvári járás
367. Baranya megye Varga Hegyháti járás
368. Baranya megye Vásárosbéc Szigetvári járás
369. Baranya megye Vásárosdombó Hegyháti járás
370. Baranya megye Vázsnok Hegyháti járás
371. Baranya megye Vejti Sellyei járás
372. Baranya megye Vékény Komlói járás
373. Baranya megye Velény Szentlőrinci járás
374. Baranya megye Véménd Mohácsi járás
375. Baranya megye Versend Bólyi járás
376. Baranya megye Villány Siklósi járás
377. Baranya megye Villánykövesd Siklósi járás
378. Baranya megye Vokány Siklósi járás
379. Baranya megye Zádor Szigetvári járás
380. Baranya megye Zaláta Sellyei járás
381. Baranya megye Zengővárkony Pécsváradi járás
382. Baranya megye Zók Szentlőrinci járás
383. Békés megye Almáskamarás Mezőkovácsházai járás
384. Békés megye Békéssámson Orosházi járás
385. Békés megye Békésszentandrás Szarvasi járás
386. Békés megye Bélmegyer Békési járás
387. Békés megye Biharugra Sarkadi járás
388. Békés megye Bucsa Szeghalmi járás
389. Békés megye Csabacsűd Szarvasi járás
390. Békés megye Csabaszabadi Békéscsabai járás
391. Békés megye Csanádapáca Orosházi járás
392. Békés megye Csárdaszállás Gyomaendrődi járás
393. Békés megye Csorvás Békéscsabai járás
394. Békés megye Doboz Békéscsabai járás
395. Békés megye Dombegyház Mezőkovácsházai járás
396. Békés megye Dombiratos Mezőkovácsházai járás
397. Békés megye Ecsegfalva Gyomaendrődi járás
398. Békés megye Elek Gyulai járás
399. Békés megye Gádoros Orosházi járás
400. Békés megye Gerendás Békéscsabai járás
401. Békés megye Geszt Sarkadi járás
402. Békés megye Hunya Gyomaendrődi járás
403. Békés megye Kamut Békési járás
404. Békés megye Kardos Szarvasi járás
405. Békés megye Kardoskút Orosházi járás
406. Békés megye Kaszaper Mezőkovácsházai járás
407. Békés megye Kertészsziget Szeghalmi járás
408. Békés megye Kétegyháza Gyulai járás
409. Békés megye Kétsoprony Békéscsabai járás
410. Békés megye Kevermes Mezőkovácsházai járás
411. Békés megye Kisdombegyház Mezőkovácsházai járás
412. Békés megye Kondoros Szarvasi járás
413. Békés megye Körösladány Szeghalmi járás
414. Békés megye Körösnagyharsány Sarkadi járás
415. Békés megye Köröstarcsa Békési járás
416. Békés megye Körösújfalu Szeghalmi járás
417. Békés megye Kötegyán Sarkadi járás
418. Békés megye Kunágota Mezőkovácsházai járás
419. Békés megye Lőkösháza Gyulai járás
420. Békés megye Magyarbánhegyes Mezőkovácsházai járás
421. Békés megye Magyardombegyház Mezőkovácsházai járás
422. Békés megye Medgyesbodzás Mezőkovácsházai járás
423. Békés megye Medgyesegyháza Mezőkovácsházai járás
424. Békés megye Méhkerék Sarkadi járás
425. Békés megye Mezőgyán Sarkadi járás
426. Békés megye Murony Békési járás
427. Békés megye Nagybánhegyes Mezőkovácsházai járás
428. Békés megye Nagykamarás Mezőkovácsházai járás
429. Békés megye Nagyszénás Orosházi járás
430. Békés megye Okány Sarkadi járás
431. Békés megye Örménykút Szarvasi járás
432. Békés megye Pusztaföldvár Orosházi járás
433. Békés megye Pusztaottlaka Mezőkovácsházai járás
434. Békés megye Sarkadkeresztúr Sarkadi járás
435. Békés megye Szabadkígyós Békéscsabai járás
436. Békés megye Tarhos Békési járás
437. Békés megye Telekgerendás Békéscsabai járás
438. Békés megye Újkígyós Békéscsabai járás
439. Békés megye Újszalonta Sarkadi járás
440. Békés megye Végegyháza Mezőkovácsházai járás
441. Békés megye Zsadány Sarkadi járás
442. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújalpár Gönci járás
443. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújkér Gönci járás
444. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújlak Szikszói járás
445. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújszántó Gönci járás
446. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújszolnok Szikszói járás
447. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújvár Gönci járás
448. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abod Edelényi járás
449. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Aggtelek Putnoki járás
450. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alacska Kazincbarcikai járás
451. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóberecki Sátoraljaújhelyi járás
452. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsódobsza Szerencsi járás
453. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsógagy Encsi járás
454. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóregmec Sátoraljaújhelyi járás
455. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsószuha Putnoki járás
456. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsótelekes Kazincbarcikai járás
457. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóvadász Szikszói járás
458. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arka Gönci járás
459. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arló Ózdi járás
460. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arnót Miskolci járás
461. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ároktő Mezőcsáti járás
462. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Aszaló Szikszói járás
463. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Baktakék Encsi járás
464. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balajt Edelényi járás
465. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bánhorváti Kazincbarcikai járás
466. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bánréve Putnoki járás
467. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Baskó Gönci járás
468. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Becskeháza Edelényi járás
469. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bekecs Szerencsi járás
470. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Beret Encsi járás
471. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodroghalom Cigándi járás
472. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkeresztúr Tokaji járás
473. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkisfalud Tokaji járás
474. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogolaszi Sárospataki járás
475. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvalenke Edelényi járás
476. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvarákó Edelényi járás
477. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvaszilas Edelényi járás
478. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bogács Mezőkövesdi járás
479. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldogkőújfalu Gönci járás
480. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldogkőváralja Gönci járás
481. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldva Edelényi járás
482. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodbóta Ózdi járás
483. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodgeszt Mezőkövesdi járás
484. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodivánka Mezőkövesdi járás
485. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodnádasd Ózdi járás
486. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodszentgyörgy Ózdi járás
487. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodszirák Edelényi járás
488. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bózsva Sátoraljaújhelyi járás
489. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bőcs Miskolci járás
490. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkábrány Mezőkövesdi járás
491. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkaranyos Miskolci járás
492. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkmogyorósd Ózdi járás
493. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkszentkereszt Miskolci járás
494. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkzsérc Mezőkövesdi járás
495. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Büttös Encsi járás
496. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigánd Cigándi járás
497. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csenyéte Encsi járás
498. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserépfalu Mezőkövesdi járás
499. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserépváralja Mezőkövesdi járás
500. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csernely Ózdi járás
501. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csincse Mezőkövesdi járás
502. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csobád Encsi járás
503. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csobaj Tokaji járás
504. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csokvaomány Ózdi járás
505. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Damak Edelényi járás
506. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dámóc Cigándi járás
507. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Debréte Edelényi járás
508. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dédestapolcsány Kazincbarcikai járás
509. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Detek Encsi járás
510. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Domaháza Ózdi járás
511. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dövény Putnoki járás
512. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dubicsány Putnoki járás
513. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egerlövő Mezőkövesdi járás
514. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Égerszög Edelényi járás
515. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Emőd Miskolci járás
516. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Erdőbénye Tokaji járás
517. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Erdőhorváti Sárospataki járás
518. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fáj Encsi járás
519. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fancsal Encsi járás
520. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Farkaslyuk Ózdi járás
521. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőberecki Sátoraljaújhelyi járás
522. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsődobsza Gönci járás
523. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőgagy Encsi járás
524. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőkelecsény Putnoki járás
525. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőnyárád Putnoki járás
526. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőregmec Sátoraljaújhelyi járás
527. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőtelekes Kazincbarcikai járás
528. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsővadász Szikszói járás
529. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Filkeháza Sátoraljaújhelyi járás
530. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fony Gönci járás
531. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Forró Encsi járás
532. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fulókércs Encsi járás
533. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzér Sátoraljaújhelyi járás
534. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérkajata Sátoraljaújhelyi járás
535. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérkomlós Sátoraljaújhelyi járás
536. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérradvány Sátoraljaújhelyi járás
537. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gadna Szikszói járás
538. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagyapáti Encsi járás
539. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagybátor Szikszói járás
540. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagyvendégi Szikszói járás
541. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Galvács Edelényi járás
542. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Garadna Encsi járás
543. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gelej Mezőcsáti járás
544. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gesztely Miskolci járás
545. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gibárt Gönci járás
546. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Girincs Tiszaújvárosi járás
547. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Golop Szerencsi járás
548. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gömörszőlős Putnoki járás
549. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönc Gönci járás
550. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Göncruszka Gönci járás
551. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Györgytarló Sárospataki járás
552. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Halmaj Szikszói járás
553. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hangács Edelényi járás
554. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hangony Ózdi járás
555. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Háromhuta Sárospataki járás
556. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Harsány Miskolci járás
557. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hegymeg Edelényi járás
558. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejce Gönci járás
559. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőbába Tiszaújvárosi járás
560. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőkeresztúr Tiszaújvárosi járás
561. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőkürt Tiszaújvárosi járás
562. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőpapi Mezőcsáti járás
563. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőszalonta Tiszaújvárosi járás
564. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hercegkút Sárospataki járás
565. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádbűd Gönci járás
566. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádcéce Gönci járás
567. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkak Miskolci járás
568. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkércs Szikszói járás
569. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádnémeti Miskolci járás
570. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádpetri Encsi járás
571. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádszentandrás Encsi járás
572. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádszurdok Gönci járás
573. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádvécse Encsi járás
574. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hét Putnoki járás
575. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hidasnémeti Gönci járás
576. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hidvégardó Edelényi járás
577. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hollóháza Sátoraljaújhelyi járás
578. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Homrogd Szikszói járás
579. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Igrici Mezőcsáti járás
580. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Imola Putnoki járás
581. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ináncs Encsi járás
582. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Irota Edelényi járás
583. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Izsófalva Kazincbarcikai járás
584. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jákfalva Putnoki járás
585. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Járdánháza Ózdi járás
586. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jósvafő Putnoki járás
587. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kács Mezőkövesdi járás
588. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kánó Putnoki járás
589. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kány Encsi járás
590. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Karcsa Cigándi járás
591. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Karos Cigándi járás
592. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kázsmárk Szikszói járás
593. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kéked Gönci járás
594. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kelemér Putnoki járás
595. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kenézlő Sárospataki járás
596. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Keresztéte Encsi járás
597. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kesznyéten Tiszaújvárosi járás
598. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Királd Putnoki járás
599. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiscsécs Tiszaújvárosi járás
600. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kisgyőr Miskolci járás
601. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kishuta Sátoraljaújhelyi járás
602. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiskinizs Szikszói járás
603. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kisrozvágy Cigándi járás
604. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kissikátor Ózdi járás
605. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komjáti Edelényi járás
606. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komlóska Sárospataki járás
607. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kondó Miskolci járás
608. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Korlát Gönci járás
609. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kovácsvágás Sátoraljaújhelyi járás
610. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Krasznokvajda Encsi járás
611. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kupa Szikszói járás
612. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kurityán Kazincbarcikai járás
613. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lácacséke Cigándi járás
614. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ládbesenyő Edelényi járás
615. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lak Edelényi járás
616. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Legyesbénye Szerencsi járás
617. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Léh Szikszói járás
618. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lénárddaróc Ózdi járás
619. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Litka Encsi járás
620. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mád Szerencsi járás
621. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Makkoshotyka Sárospataki járás
622. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mályi Miskolci járás
623. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mályinka Kazincbarcikai járás
624. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Martonyi Edelényi járás
625. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Megyaszó Szerencsi járás
626. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Méra Encsi járás
627. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Meszes Edelényi járás
628. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőkeresztes Mezőkövesdi járás
629. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőnagymihály Mezőkövesdi járás
630. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőnyárád Mezőkövesdi járás
631. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőzombor Szerencsi járás
632. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mikóháza Sátoraljaújhelyi járás
633. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mogyoróska Gönci járás
634. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Monaj Szikszói járás
635. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Monok Szerencsi járás
636. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Múcsony Kazincbarcikai járás
637. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Muhi Tiszaújvárosi járás
638. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagybarca Kazincbarcikai járás
639. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagycsécs Tiszaújvárosi járás
640. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagyhuta Sátoraljaújhelyi járás
641. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagykinizs Szikszói járás
642. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagyrozvágy Cigándi járás
643. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Négyes Mezőkövesdi járás
644. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nekézseny Ózdi járás
645. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nemesbikk Tiszaújvárosi járás
646. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Novajidrány Encsi járás
647. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyékládháza Miskolci járás
648. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyésta Szikszói járás
649. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyíri Sátoraljaújhelyi járás
650. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyomár Edelényi járás
651. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Olaszliszka Sárospataki járás
652. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Onga Miskolci járás
653. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ónod Miskolci járás
654. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ormosbánya Kazincbarcikai járás
655. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Oszlár Tiszaújvárosi járás
656. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pácin Cigándi járás
657. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pálháza Sátoraljaújhelyi járás
658. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pamlény Szikszói járás
659. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pányok Gönci járás
660. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Parasznya Miskolci járás
661. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pere Gönci járás
662. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perecse Encsi járás
663. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perkupa Edelényi járás
664. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Prügy Szerencsi járás
665. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pusztafalu Sátoraljaújhelyi járás
666. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pusztaradvány Encsi járás
667. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Radostyán Miskolci járás
668. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ragály Putnoki járás
669. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rakaca Edelényi járás
670. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rakacaszend Edelényi járás
671. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rásonysápberencs Szikszói járás
672. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka Szerencsi járás
673. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Regéc Gönci járás
674. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Répáshuta Miskolci járás
675. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Révleányvár Cigándi járás
676. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ricse Cigándi járás
677. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rudabánya Kazincbarcikai járás
678. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rudolftelep Kazincbarcikai járás
679. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóbábony Miskolci járás
680. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóecseg Miskolci járás
681. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajógalgóc Kazincbarcikai járás
682. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóhídvég Miskolci járás
683. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka Kazincbarcikai járás
684. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókápolna Miskolci járás
685. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókaza Kazincbarcikai járás
686. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókeresztúr Miskolci járás
687. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajólád Miskolci járás
688. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajólászlófalva Miskolci járás
689. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajómercse Putnoki járás
690. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajónémeti Putnoki járás
691. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópálfala Miskolci járás
692. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópetri Miskolci járás
693. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópüspöki Putnoki járás
694. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajósenye Miskolci járás
695. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószöged Tiszaújvárosi járás
696. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóvámos Miskolci járás
697. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóvelezd Putnoki járás
698. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sály Mezőkövesdi járás
699. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárazsadány Sárospataki járás
700. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sáta Ózdi járás
701. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Selyeb Szikszói járás
702. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Semjén Cigándi járás
703. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Serényfalva Putnoki járás
704. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sima Gönci járás
705. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sóstófalva Miskolci járás
706. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakácsi Edelényi járás
707. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakáld Tiszaújvárosi járás
708. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szalaszend Encsi járás
709. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szalonna Edelényi járás
710. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szászfa Szikszói járás
711. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szegi Tokaji járás
712. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szegilong Tokaji járás
713. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szemere Encsi járás
714. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrő Edelényi járás
715. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrőlád Edelényi járás
716. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szentistván Mezőkövesdi járás
717. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szentistvánbaksa Szikszói járás
718. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szin Edelényi járás
719. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szinpetri Edelényi járás
720. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szirmabesenyő Miskolci járás
721. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szomolya Mezőkövesdi járás
722. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szögliget Edelényi járás
723. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szőlősardó Edelényi járás
724. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhafő Putnoki járás
725. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhakálló Kazincbarcikai járás
726. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhogy Edelényi járás
727. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktabáj Tokaji járás
728. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaharkány Szerencsi járás
729. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktakenéz Szerencsi járás
730. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaszada Szerencsi járás
731. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tállya Szerencsi járás
732. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tarcal Tokaji járás
733. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tard Mezőkövesdi járás
734. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tardona Kazincbarcikai járás
735. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Telkibánya Gönci járás
736. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Teresztenye Edelényi járás
737. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tibolddaróc Mezőkövesdi járás
738. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszabábolna Mezőkövesdi járás
739. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszacsermely Cigándi járás
740. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszadorogma Mezőcsáti járás
741. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszakarád Cigándi járás
742. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszakeszi Mezőcsáti járás
743. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszaladány Tokaji járás
744. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszalúc Szerencsi járás
745. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszapalkonya Tiszaújvárosi járás
746. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszatardos Tokaji járás
747. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszatarján Mezőcsáti járás
748. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszavalk Mezőkövesdi járás
749. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokaj Tokaji járás
750. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tolcsva Sárospataki járás
751. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tomor Edelényi járás
752. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornabarakony Edelényi járás
753. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornakápolna Edelényi járás
754. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornanádaska Edelényi járás
755. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornaszentandrás Edelényi járás
756. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornaszentjakab Edelényi járás
757. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornyosnémeti Gönci járás
758. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Trizs Putnoki járás
759. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Újcsanálos Miskolci járás
760. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Uppony Ózdi járás
761. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadna Kazincbarcikai járás
762. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vágáshuta Sátoraljaújhelyi járás
763. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vajdácska Sárospataki járás
764. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vámosújfalu Sárospataki járás
765. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Varbó Miskolci járás
766. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Varbóc Edelényi járás
767. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vatta Mezőkövesdi járás
768. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vilmány Gönci járás
769. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vilyvitány Sátoraljaújhelyi járás
770. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Viss Sárospataki járás
771. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Viszló Edelényi járás
772. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vizsoly Gönci járás
773. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zádorfalva Putnoki járás
774. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zalkod Sárospataki járás
775. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zemplénagárd Cigándi járás
776. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ziliz Edelényi járás
777. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zubogy Putnoki járás
778. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zsujta Gönci járás
779. Csongrád-Csanád megye Ambrózfalva Makói járás
780. Csongrád-Csanád megye Apátfalva Makói járás
781. Csongrád-Csanád megye Árpádhalom Szentesi járás
782. Csongrád-Csanád megye Ásotthalom Mórahalmi járás
783. Csongrád-Csanád megye Baks Kisteleki járás
784. Csongrád-Csanád megye Balástya Kisteleki járás
785. Csongrád-Csanád megye Csanádalberti Makói járás
786. Csongrád-Csanád megye Csanádpalota Makói járás
787. Csongrád-Csanád megye Csanytelek Csongrádi járás
788. Csongrád-Csanád megye Csengele Kisteleki járás
789. Csongrád-Csanád megye Derekegyház Szentesi járás
790. Csongrád-Csanád megye Dóc Szegedi járás
791. Csongrád-Csanád megye Eperjes Szentesi járás
792. Csongrád-Csanád megye Fábiánsebestyén Szentesi járás
793. Csongrád-Csanád megye Felgyő Csongrádi járás
794. Csongrád-Csanád megye Ferencszállás Szegedi járás
795. Csongrád-Csanád megye Forráskút Mórahalmi járás
796. Csongrád-Csanád megye Földeák Makói járás
797. Csongrád-Csanád megye Királyhegyes Makói járás
798. Csongrád-Csanád megye Kiszombor Makói járás
799. Csongrád-Csanád megye Klárafalva Szegedi járás
800. Csongrád-Csanád megye Kövegy Makói járás
801. Csongrád-Csanád megye Kübekháza Szegedi járás
802. Csongrád-Csanád megye Magyarcsanád Makói járás
803. Csongrád-Csanád megye Maroslele Makói járás
804. Csongrád-Csanád megye Mártély Hódmezővásárhelyi járás
805. Csongrád-Csanád megye Nagyér Makói járás
806. Csongrád-Csanád megye Nagylak Makói járás
807. Csongrád-Csanád megye Nagymágocs Szentesi járás
808. Csongrád-Csanád megye Nagytőke Szentesi járás
809. Csongrád-Csanád megye Óföldeák Makói járás
810. Csongrád-Csanád megye Ópusztaszer Kisteleki járás
811. Csongrád-Csanád megye Öttömös Mórahalmi járás
812. Csongrád-Csanád megye Pitvaros Makói járás
813. Csongrád-Csanád megye Pusztamérges Mórahalmi járás
814. Csongrád-Csanád megye Pusztaszer Kisteleki járás
815. Csongrád-Csanád megye Röszke Szegedi járás
816. Csongrád-Csanád megye Ruzsa Mórahalmi járás
817. Csongrád-Csanád megye Szegvár Szentesi járás
818. Csongrád-Csanád megye Székkutas Hódmezővásárhelyi járás
819. Csongrád-Csanád megye Tiszasziget Szegedi járás
820. Csongrád-Csanád megye Tömörkény Csongrádi járás
821. Csongrád-Csanád megye Üllés Mórahalmi járás
822. Csongrád-Csanád megye Zákányszék Mórahalmi járás
823. Csongrád-Csanád megye Zsombó Mórahalmi járás
824. Fejér megye Aba Székesfehérvári járás
825. Fejér megye Adony Dunaújvárosi járás
826. Fejér megye Alap Sárbogárdi járás
827. Fejér megye Alcsútdoboz Bicskei járás
828. Fejér megye Alsószentiván Sárbogárdi járás
829. Fejér megye Bakonycsernye Móri járás
830. Fejér megye Bakonykúti Székesfehérvári járás
831. Fejér megye Balinka Móri járás
832. Fejér megye Baracs Dunaújvárosi járás
833. Fejér megye Beloiannisz Dunaújvárosi járás
834. Fejér megye Besnyő Dunaújvárosi járás
835. Fejér megye Bodajk Móri járás
836. Fejér megye Bodmér Bicskei járás
837. Fejér megye Cece Sárbogárdi járás
838. Fejér megye Csákberény Móri járás
839. Fejér megye Csősz Székesfehérvári járás
840. Fejér megye Daruszentmiklós Dunaújvárosi járás
841. Fejér megye Dég Enyingi járás
842. Fejér megye Előszállás Dunaújvárosi járás
843. Fejér megye Füle Székesfehérvári járás
844. Fejér megye Gánt Bicskei járás
845. Fejér megye Gyúró Martonvásári járás
846. Fejér megye Hantos Sárbogárdi járás
847. Fejér megye Igar Sárbogárdi járás
848. Fejér megye Isztimér Móri járás
849. Fejér megye Iváncsa Dunaújvárosi járás
850. Fejér megye Jenő Székesfehérvári járás
851. Fejér megye Káloz Székesfehérvári járás
852. Fejér megye Kincsesbánya Móri járás
853. Fejér megye Kisláng Enyingi járás
854. Fejér megye Lajoskomárom Enyingi járás
855. Fejér megye Lepsény Enyingi járás
856. Fejér megye Lovasberény Székesfehérvári járás
857. Fejér megye Mátyásdomb Enyingi járás
858. Fejér megye Mezőfalva Dunaújvárosi járás
859. Fejér megye Mezőkomárom Enyingi járás
860. Fejér megye Mezőszentgyörgy Enyingi járás
861. Fejér megye Mezőszilas Sárbogárdi járás
862. Fejér megye Moha Székesfehérvári járás
863. Fejér megye Nádasdladány Székesfehérvári járás
864. Fejér megye Nagykarácsony Dunaújvárosi járás
865. Fejér megye Nagylók Sárbogárdi járás
866. Fejér megye Nagyveleg Móri járás
867. Fejér megye Óbarok Bicskei járás
868. Fejér megye Perkáta Dunaújvárosi járás
869. Fejér megye Pusztavám Móri járás
870. Fejér megye Sáregres Sárbogárdi járás
871. Fejér megye Sárkeresztes Székesfehérvári járás
872. Fejér megye Sárkeresztúr Sárbogárdi járás
873. Fejér megye Sárkeszi Székesfehérvári járás
874. Fejér megye Sárosd Székesfehérvári járás
875. Fejér megye Sárszentágota Sárbogárdi járás
876. Fejér megye Seregélyes Székesfehérvári járás
877. Fejér megye Soponya Székesfehérvári járás
878. Fejér megye Szabadbattyán Székesfehérvári járás
879. Fejér megye Szabadegyháza Gárdonyi járás
880. Fejér megye Szabadhídvég Enyingi járás
881. Fejér megye Szár Bicskei járás
882. Fejér megye Tabajd Bicskei járás
883. Fejér megye Újbarok Bicskei járás
884. Fejér megye Vajta Sárbogárdi járás
885. Fejér megye Vál Martonvásári járás
886. Fejér megye Vereb Gárdonyi járás
887. Fejér megye Vértesacsa Bicskei járás
888. Fejér megye Vértesboglár Bicskei járás
889. Fejér megye Zámoly Székesfehérvári járás
890. Fejér megye Zichyújfalu Gárdonyi járás
891. Győr-Moson-Sopron megye Acsalag Csornai járás
892. Győr-Moson-Sopron megye Agyagosszergény Kapuvári járás
893. Győr-Moson-Sopron megye Árpás Téti járás
894. Győr-Moson-Sopron megye Ásványráró Mosonmagyaróvári járás
895. Győr-Moson-Sopron megye Babót Kapuvári járás
896. Győr-Moson-Sopron megye Bágyogszovát Csornai járás
897. Győr-Moson-Sopron megye Bakonygyirót Pannonhalmi járás
898. Győr-Moson-Sopron megye Bakonypéterd Pannonhalmi járás
899. Győr-Moson-Sopron megye Bakonyszentlászló Pannonhalmi járás
900. Győr-Moson-Sopron megye Barbacs Csornai járás
901. Győr-Moson-Sopron megye Beled Kapuvári járás
902. Győr-Moson-Sopron megye Bezenye Mosonmagyaróvári járás
903. Győr-Moson-Sopron megye Bezi Győri járás
904. Győr-Moson-Sopron megye Bodonhely Csornai járás
905. Győr-Moson-Sopron megye Bogyoszló Csornai járás
906. Győr-Moson-Sopron megye Bőny Győri járás
907. Győr-Moson-Sopron megye Bősárkány Csornai járás
908. Győr-Moson-Sopron megye Cakóháza Csornai járás
909. Győr-Moson-Sopron megye Cirák Kapuvári járás
910. Győr-Moson-Sopron megye Csáfordjánosfa Soproni járás
911. Győr-Moson-Sopron megye Csapod Soproni járás
912. Győr-Moson-Sopron megye Csér Soproni járás
913. Győr-Moson-Sopron megye Csikvánd Téti járás
914. Győr-Moson-Sopron megye Darnózseli Mosonmagyaróvári járás
915. Győr-Moson-Sopron megye Dénesfa Kapuvári járás
916. Győr-Moson-Sopron megye Dunaremete Mosonmagyaróvári járás
917. Győr-Moson-Sopron megye Dunaszentpál Győri járás
918. Győr-Moson-Sopron megye Ebergőc Soproni járás
919. Győr-Moson-Sopron megye Edve Kapuvári járás
920. Győr-Moson-Sopron megye Egyed Csornai járás
921. Győr-Moson-Sopron megye Egyházasfalu Soproni járás
922. Győr-Moson-Sopron megye Enese Győri járás
923. Győr-Moson-Sopron megye Farád Csornai járás
924. Győr-Moson-Sopron megye Fehértó Győri járás
925. Győr-Moson-Sopron megye Felpéc Téti járás
926. Győr-Moson-Sopron megye Fenyőfő Pannonhalmi járás
927. Győr-Moson-Sopron megye Fertőboz Soproni járás
928. Győr-Moson-Sopron megye Fertőd Soproni járás
929. Győr-Moson-Sopron megye Fertőendréd Soproni járás
930. Győr-Moson-Sopron megye Fertőszentmiklós Soproni járás
931. Győr-Moson-Sopron megye Gönyű Győri járás
932. Győr-Moson-Sopron megye Gyalóka Soproni járás
933. Győr-Moson-Sopron megye Gyarmat Téti járás
934. Győr-Moson-Sopron megye Gyóró Kapuvári járás
935. Győr-Moson-Sopron megye Gyömöre Téti járás
936. Győr-Moson-Sopron megye Győrasszonyfa Pannonhalmi járás
937. Győr-Moson-Sopron megye Győrság Győri járás
938. Győr-Moson-Sopron megye Győrsövényház Győri járás
939. Győr-Moson-Sopron megye Hegyeshalom Mosonmagyaróvári járás
940. Győr-Moson-Sopron megye Hidegség Soproni járás
941. Győr-Moson-Sopron megye Himod Kapuvári járás
942. Győr-Moson-Sopron megye Hövej Kapuvári járás
943. Győr-Moson-Sopron megye Iván Soproni járás
944. Győr-Moson-Sopron megye Jobaháza Csornai járás
945. Győr-Moson-Sopron megye Kajárpéc Győri járás
946. Győr-Moson-Sopron megye Károlyháza Mosonmagyaróvári járás
947. Győr-Moson-Sopron megye Kimle Mosonmagyaróvári járás
948. Győr-Moson-Sopron megye Kisbabot Téti járás
949. Győr-Moson-Sopron megye Kisbodak Mosonmagyaróvári járás
950. Győr-Moson-Sopron megye Kisfalud Kapuvári járás
951. Győr-Moson-Sopron megye Kóny Csornai járás
952. Győr-Moson-Sopron megye Lázi Pannonhalmi járás
953. Győr-Moson-Sopron megye Lipót Mosonmagyaróvári járás
954. Győr-Moson-Sopron megye Lövő Soproni járás
955. Győr-Moson-Sopron megye Maglóca Csornai járás
956. Győr-Moson-Sopron megye Magyarkeresztúr Csornai járás
957. Győr-Moson-Sopron megye Markotabödöge Csornai járás
958. Győr-Moson-Sopron megye Mecsér Mosonmagyaróvári járás
959. Győr-Moson-Sopron megye Mérges Téti járás
960. Győr-Moson-Sopron megye Mezőörs Győri járás
961. Győr-Moson-Sopron megye Mihályi Kapuvári járás
962. Győr-Moson-Sopron megye Mórichida Téti járás
963. Győr-Moson-Sopron megye Mosonszentmiklós Győri járás
964. Győr-Moson-Sopron megye Mosonudvar Mosonmagyaróvári járás
965. Győr-Moson-Sopron megye Nagyszentjános Győri járás
966. Győr-Moson-Sopron megye Nemeskér Soproni járás
967. Győr-Moson-Sopron megye Nyalka Pannonhalmi járás
968. Győr-Moson-Sopron megye Osli Kapuvári járás
969. Győr-Moson-Sopron megye Páli Csornai járás
970. Győr-Moson-Sopron megye Pannonhalma Pannonhalmi járás
971. Győr-Moson-Sopron megye Pásztori Csornai járás
972. Győr-Moson-Sopron megye Petőháza Soproni járás
973. Győr-Moson-Sopron megye Pinnye Soproni járás
974. Győr-Moson-Sopron megye Potyond Csornai járás
975. Győr-Moson-Sopron megye Pusztacsalád Soproni járás
976. Győr-Moson-Sopron megye Püski Mosonmagyaróvári járás
977. Győr-Moson-Sopron megye Rábacsanak Csornai járás
978. Győr-Moson-Sopron megye Rábacsécsény Téti járás
979. Győr-Moson-Sopron megye Rábakecöl Kapuvári járás
980. Győr-Moson-Sopron megye Rábapordány Csornai járás
981. Győr-Moson-Sopron megye Rábasebes Csornai járás
982. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentandrás Csornai járás
983. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentmihály Téti járás
984. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentmiklós Téti járás
985. Győr-Moson-Sopron megye Rábatamási Csornai járás
986. Győr-Moson-Sopron megye Rábcakapi Csornai járás
987. Győr-Moson-Sopron megye Ravazd Pannonhalmi járás
988. Győr-Moson-Sopron megye Répceszemere Kapuvári járás
989. Győr-Moson-Sopron megye Répcevis Soproni járás
990. Győr-Moson-Sopron megye Rétalap Győri járás
991. Győr-Moson-Sopron megye Románd Pannonhalmi járás
992. Győr-Moson-Sopron megye Röjtökmuzsaj Soproni járás
993. Győr-Moson-Sopron megye Sarród Soproni járás
994. Győr-Moson-Sopron megye Sikátor Pannonhalmi járás
995. Győr-Moson-Sopron megye Sobor Csornai járás
996. Győr-Moson-Sopron megye Sopronhorpács Soproni járás
997. Győr-Moson-Sopron megye Sopronnémeti Csornai járás
998. Győr-Moson-Sopron megye Szakony Soproni járás
999. Győr-Moson-Sopron megye Szany Csornai járás
1000. Győr-Moson-Sopron megye Szárföld Kapuvári járás
1001. Győr-Moson-Sopron megye Szerecseny Téti járás
1002. Győr-Moson-Sopron megye Szil Csornai járás
1003. Győr-Moson-Sopron megye Szilsárkány Csornai járás
1004. Győr-Moson-Sopron megye Táp Pannonhalmi járás
1005. Győr-Moson-Sopron megye Tápszentmiklós Pannonhalmi járás
1006. Győr-Moson-Sopron megye Tarjánpuszta Pannonhalmi járás
1007. Győr-Moson-Sopron megye Tárnokréti Csornai járás
1008. Győr-Moson-Sopron megye Tét Téti járás
1009. Győr-Moson-Sopron megye Újkér Soproni járás
1010. Győr-Moson-Sopron megye Újrónafő Mosonmagyaróvári járás
1011. Győr-Moson-Sopron megye Und Soproni járás
1012. Győr-Moson-Sopron megye Vadosfa Kapuvári járás
1013. Győr-Moson-Sopron megye Vág Csornai járás
1014. Győr-Moson-Sopron megye Várbalog Mosonmagyaróvári járás
1015. Győr-Moson-Sopron megye Vásárosfalu Kapuvári járás
1016. Győr-Moson-Sopron megye Vének Győri járás
1017. Győr-Moson-Sopron megye Veszkény Kapuvári járás
1018. Győr-Moson-Sopron megye Veszprémvarsány Pannonhalmi járás
1019. Győr-Moson-Sopron megye Vitnyéd Kapuvári járás
1020. Győr-Moson-Sopron megye Völcsej Soproni járás
1021. Győr-Moson-Sopron megye Zsebeháza Csornai járás
1022. Győr-Moson-Sopron megye Zsira Soproni járás
1023. Hajdú-Bihar megye Álmosd Nyíradonyi járás
1024. Hajdú-Bihar megye Ártánd Berettyóújfalui járás
1025. Hajdú-Bihar megye Bagamér Nyíradonyi járás
1026. Hajdú-Bihar megye Bakonszeg Berettyóújfalui járás
1027. Hajdú-Bihar megye Báránd Püspökladányi járás
1028. Hajdú-Bihar megye Bedő Berettyóújfalui járás
1029. Hajdú-Bihar megye Berekböszörmény Berettyóújfalui járás
1030. Hajdú-Bihar megye Bihardancsháza Püspökladányi járás
1031. Hajdú-Bihar megye Biharkeresztes Berettyóújfalui járás
1032. Hajdú-Bihar megye Biharnagybajom Püspökladányi járás
1033. Hajdú-Bihar megye Bihartorda Püspökladányi járás
1034. Hajdú-Bihar megye Bojt Berettyóújfalui járás
1035. Hajdú-Bihar megye Csökmő Berettyóújfalui járás
1036. Hajdú-Bihar megye Darvas Berettyóújfalui járás
1037. Hajdú-Bihar megye Egyek Balmazújvárosi járás
1038. Hajdú-Bihar megye Esztár Derecskei járás
1039. Hajdú-Bihar megye Folyás Hajdúnánási járás
1040. Hajdú-Bihar megye Földes Püspökladányi járás
1041. Hajdú-Bihar megye Furta Berettyóújfalui járás
1042. Hajdú-Bihar megye Fülöp Nyíradonyi járás
1043. Hajdú-Bihar megye Gáborján Berettyóújfalui járás
1044. Hajdú-Bihar megye Görbeháza Hajdúnánási járás
1045. Hajdú-Bihar megye Hajdúbagos Derecskei járás
1046. Hajdú-Bihar megye Hajdúszovát Hajdúszoboszlói járás
1047. Hajdú-Bihar megye Hencida Berettyóújfalui járás
1048. Hajdú-Bihar megye Hortobágy Balmazújvárosi járás
1049. Hajdú-Bihar megye Kismarja Derecskei járás
1050. Hajdú-Bihar megye Kokad Derecskei járás
1051. Hajdú-Bihar megye Konyár Derecskei járás
1052. Hajdú-Bihar megye Körösszakál Berettyóújfalui járás
1053. Hajdú-Bihar megye Körösszegapáti Berettyóújfalui járás
1054. Hajdú-Bihar megye Magyarhomorog Berettyóújfalui járás
1055. Hajdú-Bihar megye Mezőpeterd Berettyóújfalui járás
1056. Hajdú-Bihar megye Mezősas Berettyóújfalui járás
1057. Hajdú-Bihar megye Mikepércs Derecskei járás
1058. Hajdú-Bihar megye Monostorpályi Derecskei járás
1059. Hajdú-Bihar megye Nagyhegyes Hajdúszoboszlói járás
1060. Hajdú-Bihar megye Nagykereki Berettyóújfalui járás
1061. Hajdú-Bihar megye Nagyrábé Püspökladányi járás
1062. Hajdú-Bihar megye Nyírábrány Nyíradonyi járás
1063. Hajdú-Bihar megye Nyíracsád Nyíradonyi járás
1064. Hajdú-Bihar megye Nyírmártonfalva Nyíradonyi járás
1065. Hajdú-Bihar megye Pocsaj Derecskei járás
1066. Hajdú-Bihar megye Sáp Püspökladányi járás
1067. Hajdú-Bihar megye Sáránd Derecskei járás
1068. Hajdú-Bihar megye Sárrétudvari Püspökladányi járás
1069. Hajdú-Bihar megye Szentpéterszeg Berettyóújfalui járás
1070. Hajdú-Bihar megye Szerep Püspökladányi járás
1071. Hajdú-Bihar megye Tépe Derecskei járás
1072. Hajdú-Bihar megye Tetétlen Püspökladányi járás
1073. Hajdú-Bihar megye Tiszacsege Balmazújvárosi járás
1074. Hajdú-Bihar megye Tiszagyulaháza Hajdúnánási járás
1075. Hajdú-Bihar megye Told Berettyóújfalui járás
1076. Hajdú-Bihar megye Újiráz Berettyóújfalui járás
1077. Hajdú-Bihar megye Újléta Nyíradonyi járás
1078. Hajdú-Bihar megye Újszentmargita Balmazújvárosi járás
1079. Hajdú-Bihar megye Újtikos Hajdúnánási járás
1080. Hajdú-Bihar megye Váncsod Berettyóújfalui járás
1081. Hajdú-Bihar megye Vekerd Berettyóújfalui járás
1082. Hajdú-Bihar megye Zsáka Berettyóújfalui járás
1083. Heves megye Abasár Gyöngyösi járás
1084. Heves megye Adács Gyöngyösi járás
1085. Heves megye Aldebrő Füzesabonyi járás
1086. Heves megye Andornaktálya Egri járás
1087. Heves megye Apc Hatvani járás
1088. Heves megye Átány Hevesi járás
1089. Heves megye Atkár Gyöngyösi járás
1090. Heves megye Balaton Bélapátfalvai járás
1091. Heves megye Bátor Egri járás
1092. Heves megye Bekölce Bélapátfalvai járás
1093. Heves megye Bélapátfalva Bélapátfalvai járás
1094. Heves megye Besenyőtelek Füzesabonyi járás
1095. Heves megye Boconád Hevesi járás
1096. Heves megye Bodony Pétervásárai járás
1097. Heves megye Boldog Hatvani járás
1098. Heves megye Bükkszék Pétervásárai járás
1099. Heves megye Bükkszenterzsébet Pétervásárai járás
1100. Heves megye Bükkszentmárton Bélapátfalvai járás
1101. Heves megye Csány Hatvani járás
1102. Heves megye Demjén Egri járás
1103. Heves megye Detk Gyöngyösi járás
1104. Heves megye Domoszló Gyöngyösi járás
1105. Heves megye Dormánd Füzesabonyi járás
1106. Heves megye Ecséd Hatvani járás
1107. Heves megye Egerbakta Egri járás
1108. Heves megye Egerbocs Egri járás
1109. Heves megye Egercsehi Egri járás
1110. Heves megye Egerfarmos Füzesabonyi járás
1111. Heves megye Egerszólát Egri járás
1112. Heves megye Erdőkövesd Pétervásárai járás
1113. Heves megye Erdőtelek Hevesi járás
1114. Heves megye Erk Hevesi járás
1115. Heves megye Fedémes Pétervásárai járás
1116. Heves megye Feldebrő Egri járás
1117. Heves megye Gyöngyöshalász Gyöngyösi járás
1118. Heves megye Gyöngyösoroszi Gyöngyösi járás
1119. Heves megye Gyöngyöspata Gyöngyösi járás
1120. Heves megye Gyöngyössolymos Gyöngyösi járás
1121. Heves megye Gyöngyöstarján Gyöngyösi járás
1122. Heves megye Halmajugra Gyöngyösi járás
1123. Heves megye Heréd Hatvani járás
1124. Heves megye Hevesaranyos Egri járás
1125. Heves megye Hevesvezekény Hevesi járás
1126. Heves megye Hort Hatvani járás
1127. Heves megye Istenmezeje Pétervásárai járás
1128. Heves megye Ivád Pétervásárai járás
1129. Heves megye Kál Füzesabonyi járás
1130. Heves megye Kápolna Füzesabonyi járás
1131. Heves megye Karácsond Gyöngyösi járás
1132. Heves megye Kerecsend Egri járás
1133. Heves megye Kisfüzes Pétervásárai járás
1134. Heves megye Kisköre Hevesi járás
1135. Heves megye Kisnána Gyöngyösi járás
1136. Heves megye Kompolt Füzesabonyi járás
1137. Heves megye Kömlő Hevesi járás
1138. Heves megye Ludas Gyöngyösi járás
1139. Heves megye Maklár Egri járás
1140. Heves megye Markaz Gyöngyösi járás
1141. Heves megye Mátraballa Pétervásárai járás
1142. Heves megye Mátraderecske Pétervásárai járás
1143. Heves megye Mátraszentimre Gyöngyösi járás
1144. Heves megye Mezőszemere Füzesabonyi járás
1145. Heves megye Mezőtárkány Füzesabonyi járás
1146. Heves megye Mikófalva Bélapátfalvai járás
1147. Heves megye Mónosbél Bélapátfalvai járás
1148. Heves megye Nagyfüged Gyöngyösi járás
1149. Heves megye Nagykökényes Hatvani járás
1150. Heves megye Nagyréde Gyöngyösi járás
1151. Heves megye Nagytálya Egri járás
1152. Heves megye Nagyút Füzesabonyi járás
1153. Heves megye Nagyvisnyó Bélapátfalvai járás
1154. Heves megye Novaj Egri járás
1155. Heves megye Pálosvörösmart Gyöngyösi járás
1156. Heves megye Parád Pétervásárai járás
1157. Heves megye Parádsasvár Pétervásárai járás
1158. Heves megye Pély Hevesi járás
1159. Heves megye Pétervására Pétervásárai járás
1160. Heves megye Petőfibánya Hatvani járás
1161. Heves megye Poroszló Füzesabonyi járás
1162. Heves megye Recsk Pétervásárai járás
1163. Heves megye Rózsaszentmárton Hatvani járás
1164. Heves megye Sarud Füzesabonyi járás
1165. Heves megye Sirok Pétervásárai járás
1166. Heves megye Szajla Pétervásárai járás
1167. Heves megye Szarvaskő Egri járás
1168. Heves megye Szentdomonkos Pétervásárai járás
1169. Heves megye Szihalom Füzesabonyi járás
1170. Heves megye Szilvásvárad Bélapátfalvai járás
1171. Heves megye Szúcs Egri járás
1172. Heves megye Szűcsi Gyöngyösi járás
1173. Heves megye Tarnabod Hevesi járás
1174. Heves megye Tarnalelesz Pétervásárai járás
1175. Heves megye Tarnaméra Hevesi járás
1176. Heves megye Tarnaörs Hevesi járás
1177. Heves megye Tarnaszentmária Egri járás
1178. Heves megye Tarnaszentmiklós Hevesi járás
1179. Heves megye Tarnazsadány Hevesi járás
1180. Heves megye Tenk Hevesi járás
1181. Heves megye Terpes Pétervásárai járás
1182. Heves megye Tiszanána Hevesi járás
1183. Heves megye Tófalu Füzesabonyi járás
1184. Heves megye Újlőrincfalva Füzesabonyi járás
1185. Heves megye Vámosgyörk Gyöngyösi járás
1186. Heves megye Váraszó Pétervásárai járás
1187. Heves megye Vécs Gyöngyösi járás
1188. Heves megye Verpelét Egri járás
1189. Heves megye Visznek Gyöngyösi járás
1190. Heves megye Zagyvaszántó Hatvani járás
1191. Heves megye Zaránk Hevesi járás
1192. Jász-Nagykun-Szolnok megye Abádszalók Kunhegyesi járás
1193. Jász-Nagykun-Szolnok megye Alattyán Jászapáti járás
1194. Jász-Nagykun-Szolnok megye Besenyszög Szolnoki járás
1195. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cibakháza Kunszentmártoni járás
1196. Jász-Nagykun-Szolnok megye Csataszög Szolnoki járás
1197. Jász-Nagykun-Szolnok megye Csépa Kunszentmártoni járás
1198. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cserkeszőlő Kunszentmártoni járás
1199. Jász-Nagykun-Szolnok megye Hunyadfalva Szolnoki járás
1200. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jánoshida Jászapáti járás
1201. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászágó Jászberényi járás
1202. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászalsószentgyörgy Jászapáti járás
1203. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászboldogháza Jászberényi járás
1204. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászdózsa Jászapáti járás
1205. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászfelsőszentgyörgy Jászberényi járás
1206. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászivány Jászapáti járás
1207. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászjákóhalma Jászberényi járás
1208. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászszentandrás Jászapáti járás
1209. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jásztelek Jászberényi járás
1210. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kenderes Karcagi járás
1211. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kengyel Törökszentmiklósi járás
1212. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kétpó Mezőtúri járás
1213. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kőtelek Szolnoki járás
1214. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kuncsorba Törökszentmiklósi járás
1215. Jász-Nagykun-Szolnok megye Mesterszállás Mezőtúri járás
1216. Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőhék Mezőtúri járás
1217. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyiván Tiszafüredi járás
1218. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagykörű Szolnoki járás
1219. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyrév Kunszentmártoni járás
1220. Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd Kunszentmártoni járás
1221. Jász-Nagykun-Szolnok megye Örményes Törökszentmiklósi járás
1222. Jász-Nagykun-Szolnok megye Pusztamonostor Jászberényi járás
1223. Jász-Nagykun-Szolnok megye Rákócziújfalu Szolnoki járás
1224. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szajol Szolnoki járás
1225. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szászberek Szolnoki járás
1226. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szelevény Kunszentmártoni járás
1227. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszabő Kunhegyesi járás
1228. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszabura Kunhegyesi járás
1229. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaderzs Tiszafüredi járás
1230. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszagyenda Kunhegyesi járás
1231. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaigar Tiszafüredi járás
1232. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszainoka Kunszentmártoni járás
1233. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszajenő Szolnoki járás
1234. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszakürt Kunszentmártoni járás
1235. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaörs Tiszafüredi járás
1236. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszapüspöki Törökszentmiklósi járás
1237. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaroff Kunhegyesi járás
1238. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszasas Kunszentmártoni járás
1239. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszasüly Szolnoki járás
1240. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaszentimre Tiszafüredi járás
1241. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaszőlős Tiszafüredi járás
1242. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszatenyő Törökszentmiklósi járás
1243. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszavárkony Szolnoki járás
1244. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tomajmonostora Kunhegyesi járás
1245. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tószeg Szolnoki járás
1246. Jász-Nagykun-Szolnok megye Vezseny Szolnoki járás
1247. Jász-Nagykun-Szolnok megye Zagyvarékas Szolnoki járás
1248. Komárom-Esztergom megye Ácsteszér Kisbéri járás
1249. Komárom-Esztergom megye Aka Kisbéri járás
1250. Komárom-Esztergom megye Almásfüzitő Komáromi járás
1251. Komárom-Esztergom megye Annavölgy Esztergomi járás
1252. Komárom-Esztergom megye Ászár Kisbéri járás
1253. Komárom-Esztergom megye Bábolna Komáromi járás
1254. Komárom-Esztergom megye Bajna Esztergomi járás
1255. Komárom-Esztergom megye Bakonybánk Kisbéri járás
1256. Komárom-Esztergom megye Bakonysárkány Kisbéri járás
1257. Komárom-Esztergom megye Bakonyszombathely Kisbéri járás
1258. Komárom-Esztergom megye Bana Komáromi járás
1259. Komárom-Esztergom megye Bársonyos Kisbéri járás
1260. Komárom-Esztergom megye Bokod Oroszlányi járás
1261. Komárom-Esztergom megye Császár Kisbéri járás
1262. Komárom-Esztergom megye Csatka Kisbéri járás
1263. Komárom-Esztergom megye Csém Komáromi járás
1264. Komárom-Esztergom megye Csép Kisbéri járás
1265. Komárom-Esztergom megye Csolnok Esztergomi járás
1266. Komárom-Esztergom megye Dad Oroszlányi járás
1267. Komárom-Esztergom megye Dág Esztergomi járás
1268. Komárom-Esztergom megye Dunaalmás Tatai járás
1269. Komárom-Esztergom megye Dunaszentmiklós Tatai járás
1270. Komárom-Esztergom megye Epöl Esztergomi járás
1271. Komárom-Esztergom megye Ete Kisbéri járás
1272. Komárom-Esztergom megye Héreg Tatabányai járás
1273. Komárom-Esztergom megye Kerékteleki Kisbéri járás
1274. Komárom-Esztergom megye Kesztölc Esztergomi járás
1275. Komárom-Esztergom megye Kisigmánd Komáromi járás
1276. Komárom-Esztergom megye Kocs Tatai járás
1277. Komárom-Esztergom megye Kömlőd Oroszlányi járás
1278. Komárom-Esztergom megye Lábatlan Esztergomi járás
1279. Komárom-Esztergom megye Máriahalom Esztergomi járás
1280. Komárom-Esztergom megye Mocsa Komáromi járás
1281. Komárom-Esztergom megye Mogyorósbánya Esztergomi járás
1282. Komárom-Esztergom megye Nagyigmánd Komáromi járás
1283. Komárom-Esztergom megye Nagysáp Esztergomi járás
1284. Komárom-Esztergom megye Naszály Tatai járás
1285. Komárom-Esztergom megye Neszmély Tatai járás
1286. Komárom-Esztergom megye Piliscsév Esztergomi járás
1287. Komárom-Esztergom megye Réde Kisbéri járás
1288. Komárom-Esztergom megye Sárisáp Esztergomi járás
1289. Komárom-Esztergom megye Súr Kisbéri járás
1290. Komárom-Esztergom megye Süttő Esztergomi járás
1291. Komárom-Esztergom megye Szákszend Oroszlányi járás
1292. Komárom-Esztergom megye Szomód Tatai járás
1293. Komárom-Esztergom megye Szomor Tatabányai járás
1294. Komárom-Esztergom megye Tardos Tatai járás
1295. Komárom-Esztergom megye Tarján Tatabányai járás
1296. Komárom-Esztergom megye Tárkány Kisbéri járás
1297. Komárom-Esztergom megye Tokod Esztergomi járás
1298. Komárom-Esztergom megye Tokodaltáró Esztergomi járás
1299. Komárom-Esztergom megye Úny Esztergomi járás
1300. Komárom-Esztergom megye Vérteskethely Kisbéri járás
1301. Komárom-Esztergom megye Vértessomló Tatabányai járás
1302. Komárom-Esztergom megye Vértestolna Tatai járás
1303. Nógrád megye Alsópetény Rétsági járás
1304. Nógrád megye Alsótold Pásztói járás
1305. Nógrád megye Bánk Rétsági járás
1306. Nógrád megye Bárna Salgótarjáni járás
1307. Nógrád megye Becske Balassagyarmati járás
1308. Nógrád megye Bér Pásztói járás
1309. Nógrád megye Bercel Balassagyarmati járás
1310. Nógrád megye Berkenye Rétsági járás
1311. Nógrád megye Bokor Pásztói járás
1312. Nógrád megye Borsosberény Rétsági járás
1313. Nógrád megye Buják Pásztói járás
1314. Nógrád megye Cered Salgótarjáni járás
1315. Nógrád megye Csécse Pásztói járás
1316. Nógrád megye Cserháthaláp Balassagyarmati járás
1317. Nógrád megye Cserhátsurány Balassagyarmati járás
1318. Nógrád megye Cserhátszentiván Pásztói járás
1319. Nógrád megye Csesztve Balassagyarmati járás
1320. Nógrád megye Csitár Balassagyarmati járás
1321. Nógrád megye Debercsény Balassagyarmati járás
1322. Nógrád megye Dejtár Balassagyarmati járás
1323. Nógrád megye Dorogháza Bátonyterenyei járás
1324. Nógrád megye Drégelypalánk Balassagyarmati járás
1325. Nógrád megye Ecseg Pásztói járás
1326. Nógrád megye Egyházasdengeleg Pásztói járás
1327. Nógrád megye Egyházasgerge Salgótarjáni járás
1328. Nógrád megye Endrefalva Szécsényi járás
1329. Nógrád megye Erdőkürt Pásztói járás
1330. Nógrád megye Erdőtarcsa Pásztói járás
1331. Nógrád megye Érsekvadkert Balassagyarmati járás
1332. Nógrád megye Etes Salgótarjáni járás
1333. Nógrád megye Felsőpetény Rétsági járás
1334. Nógrád megye Felsőtold Pásztói járás
1335. Nógrád megye Galgaguta Balassagyarmati járás
1336. Nógrád megye Garáb Pásztói járás
1337. Nógrád megye Héhalom Pásztói járás
1338. Nógrád megye Herencsény Balassagyarmati járás
1339. Nógrád megye Hollókő Szécsényi járás
1340. Nógrád megye Hont Balassagyarmati járás
1341. Nógrád megye Horpács Rétsági járás
1342. Nógrád megye Hugyag Balassagyarmati járás
1343. Nógrád megye Iliny Balassagyarmati járás
1344. Nógrád megye Ipolyszög Balassagyarmati járás
1345. Nógrád megye Ipolytarnóc Salgótarjáni járás
1346. Nógrád megye Ipolyvece Balassagyarmati járás
1347. Nógrád megye Jobbágyi Pásztói járás
1348. Nógrád megye Karancsalja Salgótarjáni járás
1349. Nógrád megye Karancsberény Salgótarjáni járás
1350. Nógrád megye Karancskeszi Salgótarjáni járás
1351. Nógrád megye Karancslapujtő Salgótarjáni járás
1352. Nógrád megye Kazár Salgótarjáni járás
1353. Nógrád megye Keszeg Rétsági járás
1354. Nógrád megye Kétbodony Rétsági járás
1355. Nógrád megye Kisbágyon Pásztói járás
1356. Nógrád megye Kisbárkány Salgótarjáni járás
1357. Nógrád megye Kisecset Rétsági járás
1358. Nógrád megye Kishartyán Salgótarjáni járás
1359. Nógrád megye Kozárd Pásztói járás
1360. Nógrád megye Kutasó Pásztói járás
1361. Nógrád megye Legénd Rétsági járás
1362. Nógrád megye Litke Salgótarjáni járás
1363. Nógrád megye Lucfalva Salgótarjáni járás
1364. Nógrád megye Ludányhalászi Szécsényi járás
1365. Nógrád megye Magyargéc Szécsényi járás
1366. Nógrád megye Magyarnándor Balassagyarmati járás
1367. Nógrád megye Márkháza Salgótarjáni járás
1368. Nógrád megye Mátramindszent Bátonyterenyei járás
1369. Nógrád megye Mátranovák Bátonyterenyei járás
1370. Nógrád megye Mátraszele Salgótarjáni járás
1371. Nógrád megye Mátraszőlős Pásztói járás
1372. Nógrád megye Mátraterenye Bátonyterenyei járás
1373. Nógrád megye Mátraverebély Bátonyterenyei járás
1374. Nógrád megye Mihálygerge Salgótarjáni járás
1375. Nógrád megye Mohora Balassagyarmati járás
1376. Nógrád megye Nagybárkány Salgótarjáni járás
1377. Nógrád megye Nagykeresztúr Salgótarjáni járás
1378. Nógrád megye Nagylóc Szécsényi járás
1379. Nógrád megye Nagyoroszi Rétsági járás
1380. Nógrád megye Nemti Bátonyterenyei járás
1381. Nógrád megye Nézsa Rétsági járás
1382. Nógrád megye Nógrád Rétsági járás
1383. Nógrád megye Nógrádkövesd Balassagyarmati járás
1384. Nógrád megye Nógrádmarcal Balassagyarmati járás
1385. Nógrád megye Nógrádmegyer Szécsényi járás
1386. Nógrád megye Nógrádsáp Rétsági járás
1387. Nógrád megye Nógrádsipek Szécsényi járás
1388. Nógrád megye Nógrádszakál Szécsényi járás
1389. Nógrád megye Nőtincs Rétsági járás
1390. Nógrád megye Őrhalom Balassagyarmati járás
1391. Nógrád megye Ősagárd Rétsági járás
1392. Nógrád megye Palotás Pásztói járás
1393. Nógrád megye Patak Balassagyarmati járás
1394. Nógrád megye Patvarc Balassagyarmati járás
1395. Nógrád megye Piliny Szécsényi járás
1396. Nógrád megye Pusztaberki Rétsági járás
1397. Nógrád megye Rákóczibánya Salgótarjáni járás
1398. Nógrád megye Rétság Rétsági járás
1399. Nógrád megye Rimóc Szécsényi járás
1400. Nógrád megye Romhány Rétsági járás
1401. Nógrád megye Ságújfalu Salgótarjáni járás
1402. Nógrád megye Sámsonháza Salgótarjáni járás
1403. Nógrád megye Somoskőújfalu Salgótarjáni járás
1404. Nógrád megye Sóshartyán Salgótarjáni járás
1405. Nógrád megye Szalmatercs Szécsényi járás
1406. Nógrád megye Szanda Balassagyarmati járás
1407. Nógrád megye Szarvasgede Pásztói járás
1408. Nógrád megye Szátok Rétsági járás
1409. Nógrád megye Szécsénke Balassagyarmati járás
1410. Nógrád megye Szécsényfelfalu Szécsényi járás
1411. Nógrád megye Szente Rétsági járás
1412. Nógrád megye Szilaspogony Salgótarjáni járás
1413. Nógrád megye Szirák Pásztói járás
1414. Nógrád megye Szuha Bátonyterenyei járás
1415. Nógrád megye Szurdokpüspöki Pásztói járás
1416. Nógrád megye Szügy Balassagyarmati járás
1417. Nógrád megye Tar Pásztói járás
1418. Nógrád megye Terény Balassagyarmati járás
1419. Nógrád megye Tereske Rétsági járás
1420. Nógrád megye Tolmács Rétsági járás
1421. Nógrád megye Vanyarc Pásztói járás
1422. Nógrád megye Varsány Szécsényi járás
1423. Nógrád megye Vizslás Salgótarjáni járás
1424. Nógrád megye Zabar Salgótarjáni járás
1425. Pest megye Acsa Váci járás
1426. Pest megye Apaj Ráckevei járás
1427. Pest megye Áporka Ráckevei járás
1428. Pest megye Bag Aszódi járás
1429. Pest megye Bénye Monori járás
1430. Pest megye Bernecebaráti Szobi járás
1431. Pest megye Ceglédbercel Ceglédi járás
1432. Pest megye Csemő Ceglédi járás
1433. Pest megye Csővár Váci járás
1434. Pest megye Farmos Nagykátai járás
1435. Pest megye Galgagyörk Váci járás
1436. Pest megye Galgahévíz Aszódi járás
1437. Pest megye Galgamácsa Aszódi járás
1438. Pest megye Hévízgyörk Aszódi járás
1439. Pest megye Iklad Aszódi járás
1440. Pest megye Ipolydamásd Szobi járás
1441. Pest megye Ipolytölgyes Szobi járás
1442. Pest megye Jászkarajenő Ceglédi járás
1443. Pest megye Káva Monori járás
1444. Pest megye Kemence Szobi járás
1445. Pest megye Kisnémedi Váci járás
1446. Pest megye Kocsér Nagykőrösi járás
1447. Pest megye Kosd Váci járás
1448. Pest megye Kóspallag Szobi járás
1449. Pest megye Kőröstetétlen Ceglédi járás
1450. Pest megye Letkés Szobi járás
1451. Pest megye Lórév Ráckevei járás
1452. Pest megye Makád Ráckevei járás
1453. Pest megye Márianosztra Szobi járás
1454. Pest megye Mikebuda Ceglédi járás
1455. Pest megye Nagybörzsöny Szobi járás
1456. Pest megye Nyáregyháza Monori járás
1457. Pest megye Örkény Dabasi járás
1458. Pest megye Pánd Monori járás
1459. Pest megye Perbál Budakeszi járás
1460. Pest megye Perőcsény Szobi járás
1461. Pest megye Pilisszentkereszt Szentendrei járás
1462. Pest megye Pusztavacs Dabasi járás
1463. Pest megye Püspökhatvan Váci járás
1464. Pest megye Püspökszilágy Váci járás
1465. Pest megye Szentlőrinckáta Nagykátai járás
1466. Pest megye Szentmártonkáta Nagykátai járás
1467. Pest megye Szigetbecse Ráckevei járás
1468. Pest megye Szigetcsép Ráckevei járás
1469. Pest megye Szigetújfalu Ráckevei járás
1470. Pest megye Szob Szobi járás
1471. Pest megye Sződ Váci járás
1472. Pest megye Táborfalva Dabasi járás
1473. Pest megye Tápióbicske Nagykátai járás
1474. Pest megye Tápiógyörgye Nagykátai járás
1475. Pest megye Tápióság Nagykátai járás
1476. Pest megye Tápiószőlős Ceglédi járás
1477. Pest megye Tatárszentgyörgy Dabasi járás
1478. Pest megye Tésa Szobi járás
1479. Pest megye Tóalmás Nagykátai járás
1480. Pest megye Tök Budakeszi járás
1481. Pest megye Törtel Ceglédi járás
1482. Pest megye Újhartyán Dabasi járás
1483. Pest megye Újlengyel Dabasi járás
1484. Pest megye Újszilvás Ceglédi járás
1485. Pest megye Úri Nagykátai járás
1486. Pest megye Vácegres Aszódi járás
1487. Pest megye Váchartyán Váci járás
1488. Pest megye Váckisújfalu Váci járás
1489. Pest megye Vácszentlászló Gödöllői járás
1490. Pest megye Valkó Gödöllői járás
1491. Pest megye Vámosmikola Szobi járás
1492. Pest megye Verseg Aszódi járás
1493. Pest megye Zebegény Szobi járás
1494. Pest megye Zsámbok Gödöllői járás
1495. Somogy megye Ádánd Siófoki járás
1496. Somogy megye Alsóbogát Kaposvári járás
1497. Somogy megye Andocs Tabi járás
1498. Somogy megye Babócsa Barcsi járás
1499. Somogy megye Bábonymegyer Tabi járás
1500. Somogy megye Bakháza Nagyatádi járás
1501. Somogy megye Balatonberény Marcali járás
1502. Somogy megye Balatonendréd Siófoki járás
1503. Somogy megye Balatonfenyves Fonyódi járás
1504. Somogy megye Balatonkeresztúr Marcali járás
1505. Somogy megye Balatonőszöd Siófoki járás
1506. Somogy megye Balatonszárszó Siófoki járás
1507. Somogy megye Balatonszemes Siófoki járás
1508. Somogy megye Balatonszentgyörgy Marcali járás
1509. Somogy megye Balatonújlak Marcali járás
1510. Somogy megye Balatonvilágos Siófoki járás
1511. Somogy megye Bálványos Siófoki járás
1512. Somogy megye Bárdudvarnok Kaposvári járás
1513. Somogy megye Baté Kaposvári járás
1514. Somogy megye Bedegkér Tabi járás
1515. Somogy megye Bélavár Barcsi járás
1516. Somogy megye Beleg Nagyatádi járás
1517. Somogy megye Berzence Csurgói járás
1518. Somogy megye Bodrog Kaposvári járás
1519. Somogy megye Bolhás Nagyatádi járás
1520. Somogy megye Bolhó Barcsi járás
1521. Somogy megye Bonnya Tabi járás
1522. Somogy megye Böhönye Marcali járás
1523. Somogy megye Bőszénfa Kaposvári járás
1524. Somogy megye Buzsák Fonyódi járás
1525. Somogy megye Büssü Kaposvári járás
1526. Somogy megye Csákány Marcali járás
1527. Somogy megye Cserénfa Kaposvári járás
1528. Somogy megye Csokonyavisonta Barcsi járás
1529. Somogy megye Csoma Kaposvári járás
1530. Somogy megye Csombárd Kaposvári járás
1531. Somogy megye Csököly Kaposvári járás
1532. Somogy megye Csömend Marcali járás
1533. Somogy megye Csurgó Csurgói járás
1534. Somogy megye Csurgónagymarton Csurgói járás
1535. Somogy megye Darány Barcsi járás
1536. Somogy megye Drávagárdony Barcsi járás
1537. Somogy megye Drávatamási Barcsi járás
1538. Somogy megye Ecseny Kaposvári járás
1539. Somogy megye Edde Kaposvári járás
1540. Somogy megye Felsőmocsolád Kaposvári járás
1541. Somogy megye Fiad Tabi járás
1542. Somogy megye Fonó Kaposvári járás
1543. Somogy megye Fonyód Fonyódi járás
1544. Somogy megye Főnyed Marcali járás
1545. Somogy megye Gadács Kaposvári járás
1546. Somogy megye Gadány Marcali járás
1547. Somogy megye Gálosfa Kaposvári járás
1548. Somogy megye Gamás Fonyódi járás
1549. Somogy megye Gige Kaposvári járás
1550. Somogy megye Gölle Kaposvári járás
1551. Somogy megye Görgeteg Nagyatádi járás
1552. Somogy megye Gyékényes Csurgói járás
1553. Somogy megye Gyugy Fonyódi járás
1554. Somogy megye Hács Fonyódi járás
1555. Somogy megye Hajmás Kaposvári járás
1556. Somogy megye Háromfa Nagyatádi járás
1557. Somogy megye Hedrehely Kaposvári járás
1558. Somogy megye Hencse Kaposvári járás
1559. Somogy megye Heresznye Barcsi járás
1560. Somogy megye Hetes Kaposvári járás
1561. Somogy megye Hollád Marcali járás
1562. Somogy megye Homokszentgyörgy Barcsi járás
1563. Somogy megye Hosszúvíz Marcali járás
1564. Somogy megye Igal Kaposvári járás
1565. Somogy megye Iharos Csurgói járás
1566. Somogy megye Iharosberény Csurgói járás
1567. Somogy megye Inke Csurgói járás
1568. Somogy megye Istvándi Barcsi járás
1569. Somogy megye Jákó Kaposvári járás
1570. Somogy megye Juta Kaposvári járás
1571. Somogy megye Kadarkút Kaposvári járás
1572. Somogy megye Kálmáncsa Barcsi járás
1573. Somogy megye Kánya Tabi járás
1574. Somogy megye Kapoly Tabi járás
1575. Somogy megye Kaposfő Kaposvári járás
1576. Somogy megye Kaposgyarmat Kaposvári járás
1577. Somogy megye Kaposhomok Kaposvári járás
1578. Somogy megye Kaposkeresztúr Kaposvári járás
1579. Somogy megye Kaposmérő Kaposvári járás
1580. Somogy megye Kaposújlak Kaposvári járás
1581. Somogy megye Kaposszerdahely Kaposvári járás
1582. Somogy megye Kára Tabi járás
1583. Somogy megye Karád Fonyódi járás
1584. Somogy megye Kastélyosdombó Barcsi járás
1585. Somogy megye Kaszó Nagyatádi járás
1586. Somogy megye Kazsok Kaposvári járás
1587. Somogy megye Kelevíz Marcali járás
1588. Somogy megye Kercseliget Kaposvári járás
1589. Somogy megye Kereki Siófoki járás
1590. Somogy megye Kéthely Marcali járás
1591. Somogy megye Kisasszond Kaposvári járás
1592. Somogy megye Kisbajom Nagyatádi járás
1593. Somogy megye Kisbárapáti Tabi járás
1594. Somogy megye Kisberény Fonyódi járás
1595. Somogy megye Kisgyalán Kaposvári járás
1596. Somogy megye Kiskorpád Kaposvári járás
1597. Somogy megye Komlósd Barcsi járás
1598. Somogy megye Kőkút Kaposvári járás
1599. Somogy megye Kőröshegy Siófoki járás
1600. Somogy megye Kötcse Siófoki járás
1601. Somogy megye Kutas Nagyatádi járás
1602. Somogy megye Lábod Nagyatádi járás
1603. Somogy megye Lad Barcsi járás
1604. Somogy megye Lakócsa Barcsi járás
1605. Somogy megye Látrány Fonyódi járás
1606. Somogy megye Lengyeltóti Fonyódi járás
1607. Somogy megye Libickozma Marcali járás
1608. Somogy megye Lulla Tabi járás
1609. Somogy megye Magyaratád Kaposvári járás
1610. Somogy megye Magyaregres Kaposvári járás
1611. Somogy megye Mernye Kaposvári járás
1612. Somogy megye Mesztegnyő Marcali járás
1613. Somogy megye Mezőcsokonya Kaposvári járás
1614. Somogy megye Mike Kaposvári járás
1615. Somogy megye Miklósi Tabi járás
1616. Somogy megye Mosdós Kaposvári járás
1617. Somogy megye Nágocs Tabi járás
1618. Somogy megye Nagybajom Kaposvári járás
1619. Somogy megye Nagyberény Siófoki járás
1620. Somogy megye Nagyberki Kaposvári járás
1621. Somogy megye Nagycsepely Siófoki járás
1622. Somogy megye Nagykorpád Nagyatádi járás
1623. Somogy megye Nagyszakácsi Marcali járás
1624. Somogy megye Nemesdéd Marcali járás
1625. Somogy megye Nemeskisfalud Marcali járás
1626. Somogy megye Nemesvid Marcali járás
1627. Somogy megye Nikla Marcali járás
1628. Somogy megye Nyim Siófoki járás
1629. Somogy megye Orci Kaposvári járás
1630. Somogy megye Ordacsehi Fonyódi járás
1631. Somogy megye Osztopán Kaposvári járás
1632. Somogy megye Öreglak Fonyódi járás
1633. Somogy megye Őrtilos Csurgói járás
1634. Somogy megye Ötvöskónyi Nagyatádi járás
1635. Somogy megye Pálmajor Kaposvári járás
1636. Somogy megye Pamuk Fonyódi járás
1637. Somogy megye Patalom Kaposvári járás
1638. Somogy megye Patca Kaposvári járás
1639. Somogy megye Patosfa Barcsi járás
1640. Somogy megye Péterhida Barcsi járás
1641. Somogy megye Pogányszentpéter Csurgói járás
1642. Somogy megye Polány Kaposvári járás
1643. Somogy megye Porrog Csurgói járás
1644. Somogy megye Porrogszentkirály Csurgói járás
1645. Somogy megye Porrogszentpál Csurgói járás
1646. Somogy megye Potony Barcsi járás
1647. Somogy megye Pusztakovácsi Marcali járás
1648. Somogy megye Pusztaszemes Siófoki járás
1649. Somogy megye Ráksi Kaposvári járás
1650. Somogy megye Rinyabesenyő Nagyatádi járás
1651. Somogy megye Rinyakovácsi Kaposvári járás
1652. Somogy megye Rinyaszentkirály Nagyatádi járás
1653. Somogy megye Rinyaújlak Barcsi járás
1654. Somogy megye Rinyaújnép Barcsi járás
1655. Somogy megye Ságvár Siófoki járás
1656. Somogy megye Sántos Kaposvári járás
1657. Somogy megye Sávoly Marcali járás
1658. Somogy megye Segesd Nagyatádi járás
1659. Somogy megye Sérsekszőlős Tabi járás
1660. Somogy megye Simonfa Kaposvári járás
1661. Somogy megye Siójut Siófoki járás
1662. Somogy megye Som Siófoki járás
1663. Somogy megye Somodor Kaposvári járás
1664. Somogy megye Somogyacsa Tabi járás
1665. Somogy megye Somogyaracs Barcsi járás
1666. Somogy megye Somogyaszaló Kaposvári járás
1667. Somogy megye Somogybabod Fonyódi járás
1668. Somogy megye Somogybükkösd Csurgói járás
1669. Somogy megye Somogycsicsó Csurgói járás
1670. Somogy megye Somogydöröcske Tabi járás
1671. Somogy megye Somogyegres Tabi járás
1672. Somogy megye Somogyfajsz Kaposvári járás
1673. Somogy megye Somogygeszti Kaposvári járás
1674. Somogy megye Somogyjád Kaposvári járás
1675. Somogy megye Somogymeggyes Tabi járás
1676. Somogy megye Somogysámson Marcali járás
1677. Somogy megye Somogysárd Kaposvári járás
1678. Somogy megye Somogysimonyi Marcali járás
1679. Somogy megye Somogyszentpál Marcali járás
1680. Somogy megye Somogyszil Kaposvári járás
1681. Somogy megye Somogyszob Nagyatádi járás
1682. Somogy megye Somogytúr Fonyódi járás
1683. Somogy megye Somogyudvarhely Csurgói járás
1684. Somogy megye Somogyvámos Fonyódi járás
1685. Somogy megye Somogyvár Fonyódi járás
1686. Somogy megye Somogyzsitfa Marcali járás
1687. Somogy megye Szabadi Kaposvári járás
1688. Somogy megye Szabás Nagyatádi járás
1689. Somogy megye Szegerdő Marcali járás
1690. Somogy megye Szenna Kaposvári járás
1691. Somogy megye Szenta Csurgói járás
1692. Somogy megye Szentbalázs Kaposvári járás
1693. Somogy megye Szentborbás Barcsi járás
1694. Somogy megye Szentgáloskér Kaposvári járás
1695. Somogy megye Szenyér Marcali járás
1696. Somogy megye Szilvásszentmárton Kaposvári járás
1697. Somogy megye Szólád Siófoki járás
1698. Somogy megye Szorosad Tabi járás
1699. Somogy megye Szőkedencs Marcali járás
1700. Somogy megye Szőlősgyörök Fonyódi járás
1701. Somogy megye Szulok Barcsi járás
1702. Somogy megye Tab Tabi járás
1703. Somogy megye Tapsony Marcali járás
1704. Somogy megye Tarany Nagyatádi járás
1705. Somogy megye Táska Marcali járás
1706. Somogy megye Taszár Kaposvári járás
1707. Somogy megye Teleki Siófoki járás
1708. Somogy megye Tengőd Tabi járás
1709. Somogy megye Tikos Marcali járás
1710. Somogy megye Torvaj Tabi járás
1711. Somogy megye Tótújfalu Barcsi járás
1712. Somogy megye Törökkoppány Tabi járás
1713. Somogy megye Újvárfalva Kaposvári járás
1714. Somogy megye Varászló Marcali járás
1715. Somogy megye Várda Kaposvári járás
1716. Somogy megye Vése Marcali járás
1717. Somogy megye Visnye Kaposvári járás
1718. Somogy megye Visz Fonyódi járás
1719. Somogy megye Vízvár Barcsi járás
1720. Somogy megye Vörs Marcali járás
1721. Somogy megye Zákány Csurgói járás
1722. Somogy megye Zákányfalu Csurgói járás
1723. Somogy megye Zala Tabi járás
1724. Somogy megye Zics Tabi járás
1725. Somogy megye Zimány Kaposvári járás
1726. Somogy megye Zselickisfalud Kaposvári járás
1727. Somogy megye Zselickislak Kaposvári járás
1728. Somogy megye Zselicszentpál Kaposvári járás
1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ajak Kisvárdai járás
1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Anarcs Kisvárdai járás
1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Apagy Nyíregyházai járás
1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Aranyosapáti Vásárosnaményi járás
1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baktalórántháza Baktalórántházai járás
1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Balsa Ibrányi járás
1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Barabás Vásárosnaményi járás
1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bátorliget Nyírbátori járás
1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Benk Záhonyi járás
1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beregdaróc Vásárosnaményi járás
1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beregsurány Vásárosnaményi járás
1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Berkesz Kemecsei járás
1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Besenyőd Baktalórántházai járás
1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beszterec Kemecsei járás
1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Biri Nagykállói járás
1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Botpalád Fehérgyarmati járás
1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bököny Nagykállói járás
1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Buj Ibrányi járás
1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Cégénydányád Fehérgyarmati járás
1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csaholc Fehérgyarmati járás
1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csaroda Vásárosnaményi járás
1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Császló Fehérgyarmati járás
1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csegöld Fehérgyarmati járás
1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csenger Csengeri járás
1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengersima Csengeri járás
1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengerújfalu Csengeri járás
1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Darnó Fehérgyarmati járás
1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Demecser Kemecsei járás
1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Dombrád Kisvárdai járás
1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Döge Kisvárdai járás
1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Encsencs Nyírbátori járás
1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eperjeske Záhonyi járás
1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Érpatak Nagykállói járás
1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fábiánháza Mátészalkai járás
1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fényeslitke Kisvárdai járás
1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fülesd Fehérgyarmati járás
1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fülpösdaróc Mátészalkai járás
1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gacsály Fehérgyarmati járás
1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Garbolc Fehérgyarmati járás
1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gávavencsellő Ibrányi járás
1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Géberjén Mátészalkai járás
1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gégény Kemecsei járás
1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gelénes Vásárosnaményi járás
1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gemzse Vásárosnaményi járás
1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Geszteréd Nagykállói járás
1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gulács Vásárosnaményi járás
1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győröcske Záhonyi járás
1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győrtelek Mátészalkai járás
1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyulaháza Kisvárdai járás
1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyügye Fehérgyarmati járás
1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyüre Vásárosnaményi járás
1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hermánszeg Fehérgyarmati járás
1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hetefejércse Vásárosnaményi járás
1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hodász Mátészalkai járás
1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ilk Vásárosnaményi járás
1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jánd Vásárosnaményi járás
1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jánkmajtis Fehérgyarmati járás
1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jármi Mátészalkai járás
1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jéke Kisvárdai járás
1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kállósemjén Nagykállói járás
1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kálmánháza Nyíregyházai járás
1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kántorjánosi Mátészalkai járás
1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kék Kemecsei járás
1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kékcse Kisvárdai járás
1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kemecse Kemecsei járás
1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kérsemjén Fehérgyarmati járás
1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisar Fehérgyarmati járás
1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kishódos Fehérgyarmati járás
1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisléta Nyírbátori járás
1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisnamény Fehérgyarmati járás
1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kispalád Fehérgyarmati járás
1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisvarsány Vásárosnaményi járás
1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisszekeres Fehérgyarmati járás
1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kocsord Mátészalkai járás
1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Komlódtótfalu Csengeri járás
1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Komoró Záhonyi járás
1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kótaj Nyíregyházai járás
1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kölcse Fehérgyarmati járás
1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kömörő Fehérgyarmati járás
1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Laskod Baktalórántházai járás
1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Levelek Baktalórántházai járás
1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lónya Vásárosnaményi járás
1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lövőpetri Kisvárdai járás
1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magosliget Fehérgyarmati járás
1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magy Baktalórántházai járás
1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mánd Fehérgyarmati járás
1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mándok Záhonyi járás
1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Máriapócs Nyírbátori járás
1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Márokpapi Vásárosnaményi járás
1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mátyus Vásárosnaményi járás
1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Méhtelek Fehérgyarmati járás
1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mérk Mátészalkai járás
1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Milota Fehérgyarmati járás
1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nábrád Fehérgyarmati járás
1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyar Fehérgyarmati járás
1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagycserkesz Nyíregyházai járás
1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagydobos Mátészalkai járás
1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyhódos Fehérgyarmati járás
1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyszekeres Fehérgyarmati járás
1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyvarsány Vásárosnaményi járás
1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Napkor Nyíregyházai járás
1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nemesborzova Fehérgyarmati járás
1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbéltek Nyírbátori járás
1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbogát Nyírbátori járás
1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbogdány Kemecsei járás
1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírcsaholy Mátészalkai járás
1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírcsászári Nyírbátori járás
1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírderzs Nyírbátori járás
1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírgelse Nyírbátori járás
1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírgyulaj Nyírbátori járás
1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíribrony Baktalórántházai járás
1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírjákó Baktalórántházai járás
1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkarász Kisvárdai járás
1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkáta Mátészalkai járás
1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkércs Baktalórántházai járás
1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírlövő Kisvárdai járás
1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírlugos Nyírbátori járás
1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmada Vásárosnaményi járás
1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmeggyes Mátészalkai járás
1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmihálydi Nyírbátori járás
1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírparasznya Mátészalkai járás
1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírpilis Nyírbátori járás
1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtass Kisvárdai járás
1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtét Kemecsei járás
1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtura Nyíregyházai járás
1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírvasvári Nyírbátori járás
1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ófehértó Baktalórántházai járás
1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Olcsva Vásárosnaményi járás
1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Olcsvaapáti Fehérgyarmati járás
1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ópályi Mátészalkai járás
1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ököritófülpös Mátészalkai járás
1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ömböly Nyírbátori járás
1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Őr Mátészalkai járás
1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Panyola Fehérgyarmati járás
1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pap Kisvárdai járás
1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Papos Mátészalkai járás
1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Paszab Ibrányi járás
1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pátroha Kisvárdai járás
1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pátyod Csengeri járás
1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Penészlek Nyírbátori járás
1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Penyige Fehérgyarmati járás
1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Petneháza Baktalórántházai járás
1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Piricse Nyírbátori járás
1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pócspetri Nyírbátori járás
1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Porcsalma Csengeri járás
1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pusztadobos Vásárosnaményi járás
1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rakamaz Nyíregyházai járás
1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ramocsaháza Baktalórántházai járás
1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rápolt Mátészalkai járás
1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rétközberencs Kisvárdai járás
1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rohod Baktalórántházai járás
1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rozsály Fehérgyarmati járás
1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Sényő Nyíregyházai járás
1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Sonkád Fehérgyarmati járás
1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs Nyíregyházai járás
1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcsbáka Kisvárdai járás
1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcsveresmart Kisvárdai járás
1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szakoly Nagykállói járás
1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosangyalos Csengeri járás
1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosbecs Csengeri járás
1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamoskér Mátészalkai járás
1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamossályi Fehérgyarmati járás
1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamostatárfalva Csengeri járás
1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosújlak Fehérgyarmati járás
1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosszeg Mátészalkai járás
1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szatmárcseke Fehérgyarmati járás
1895. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Székely Kemecsei járás
1896. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szorgalmatos Tiszavasvári járás
1897. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tákos Vásárosnaményi járás
1898. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tarpa Vásárosnaményi járás
1899. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Terem Nyírbátori járás
1900. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiborszállás Mátészalkai járás
1901. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Timár Nyíregyházai járás
1902. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaadony Vásárosnaményi járás
1903. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabecs Fehérgyarmati járás
1904. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabercel Ibrányi járás
1905. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabezdéd Záhonyi járás
1906. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszacsécse Fehérgyarmati járás
1907. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszadada Tiszavasvári járás
1908. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszadob Tiszavasvári járás
1909. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaeszlár Tiszavasvári járás
1910. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakanyár Kisvárdai járás
1911. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakerecseny Vásárosnaményi járás
1912. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakóród Fehérgyarmati járás
1913. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszamogyorós Záhonyi járás
1914. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszanagyfalu Nyíregyházai járás
1915. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszarád Kemecsei járás
1916. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaszalka Vásárosnaményi járás
1917. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaszentmárton Záhonyi járás
1918. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszatelek Ibrányi járás
1919. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszavid Vásárosnaményi járás
1920. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tisztaberek Fehérgyarmati járás
1921. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tivadar Fehérgyarmati járás
1922. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tunyogmatolcs Fehérgyarmati járás
1923. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Túristvándi Fehérgyarmati járás
1924. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Túrricse Fehérgyarmati járás
1925. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tuzsér Záhonyi járás
1926. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tyukod Csengeri járás
1927. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újdombrád Kisvárdai járás
1928. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újkenéz Kisvárdai járás
1929. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ura Csengeri járás
1930. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Uszka Fehérgyarmati járás
1931. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vaja Mátészalkai járás
1932. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vállaj Mátészalkai járás
1933. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámosatya Vásárosnaményi járás
1934. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámosoroszi Fehérgyarmati járás
1935. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vasmegyer Kemecsei járás
1936. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Záhony Záhonyi járás
1937. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zajta Fehérgyarmati járás
1938. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zsarolyán Fehérgyarmati járás
1939. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zsurk Záhonyi járás
1940. Tolna megye Alsónána Szekszárdi járás
1941. Tolna megye Alsónyék Szekszárdi járás
1942. Tolna megye Aparhant Bonyhádi járás
1943. Tolna megye Attala Dombóvári járás
1944. Tolna megye Báta Szekszárdi járás
1945. Tolna megye Bátaapáti Bonyhádi járás
1946. Tolna megye Belecska Tamási járás
1947. Tolna megye Bikács Paksi járás
1948. Tolna megye Bogyiszló Tolnai járás
1949. Tolna megye Bonyhádvarasd Bonyhádi járás
1950. Tolna megye Bölcske Paksi járás
1951. Tolna megye Cikó Bonyhádi járás
1952. Tolna megye Csibrák Dombóvári járás
1953. Tolna megye Csikóstőttős Dombóvári járás
1954. Tolna megye Dalmand Dombóvári járás
1955. Tolna megye Decs Szekszárdi járás
1956. Tolna megye Diósberény Tamási járás
1957. Tolna megye Döbrököz Dombóvári járás
1958. Tolna megye Dunaszentgyörgy Paksi járás
1959. Tolna megye