A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről * 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 44. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

(2) *  A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény) vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében, és az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását veheti igénybe lakás felújítása érdekében.

(3) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén igényelhető.

(4) Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, melyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a hitelintézeten keresztül folyósít. Az igénylőnek a hitelintézettel kötött támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy megfelel az e rendeletben támasztott feltételeknek. Az igénylő a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül. A támogatás igénylésekor a valótlan adatok szolgáltatása, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendeletben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

1/A. § *  Az e rendelet szerinti lakáscélú állami támogatásokra vonatkozó új támogatási kérelem – a 23. §-a szerinti, utóbb született gyermekre, valamint a 26/A. §-a szerinti, különbözeti támogatási összegre vonatkozó családi otthonteremtési kedvezmény kivételével – 2024. január 1-jétől nem nyújtható be.

2. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.

(3) *  Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

(4) *  Az igénylőnek lehetősége nyílik arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendelet szerinti jogosultsági feltételekkel és mértékben az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezmény szerinti új lakásra vegye igénybe, azzal, hogy ha az e rendelet szerint igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt új lakás építése vagy vásárlása érdekében veszi igénybe, a támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

3. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban foglalt kivétellel – csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele – a (2) és (2b) bekezdésben, valamint a 26/A. §-ban foglalt kivétellel – még nem történt.

(2) *  Ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

(2a) *  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (2) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a (2) bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

(2b) *  A (2) és (2a) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon – már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

(2c) *  A 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)–(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható. Ha a 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)–(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege az igénylő 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozata alapján meghaladná az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig terjedő mértékű családi otthonteremtési kedvezményre jogosult.

(3) *  A (2) és (2a) bekezdés szerinti esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

(4) * 

(5) *  A hitelintézet a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata érdekében a korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi.

4. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolást a hitelintézet végzi.

(3) *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3a) *  Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(3b) *  A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.

(3c) *  A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.

(3d) *  A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban az ügyintézési határidő 30 nap.

(4) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot – ha törvény másként nem rendelkezik – a Kincstár képviseli.

(5) * 

(6) *  A miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa;

1a. *  életvitelszerű bentlakás: a támogatással érintett lakásnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bejelentett lakóhelyként – hontalan esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti szálláshelyként – történő életvitelszerű használata;

2. fiatal házaspár: házastársak, akik közül legalább az egyik fél a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét; * 

3. gyermek:

a) *  a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b) *  aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és * 

ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb) *  a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy;

4. használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak;

5. *  hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerint számított − hasznos alapterületének összege: * 

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

6. hitelintézet:

a) a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, valamint

c) a jelzálog-hitelintézet;

7. *  lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamos energia szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d) *  közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) *  közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

8. *  megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül;

9. *  egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

10. *  preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;

11. *  külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon az 5. § (1) bekezdés 7. pont a)–e) alpontjának megfelelő lakóingatlan van.

(2) *  Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, az OTÉK-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele

6. § *  A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén

a) használt lakás vásárlása,

b) meglévő lakás bővítése, továbbá

c) tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

ca) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

cb) meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe.

7. § *  (1) *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban – a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

(2) *  Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megosztási szerződés, a tulajdonostársak – a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott határozata vagy bírósági ítélet alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) *  Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(3a) *  Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a támogatásnál figyelembe vett gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével újabb lakást vásárol vagy bővít, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban – kiskorú gyermek esetén a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a támogatásnál figyelembe vett gyermek is szerezhet tulajdont.

(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(5) A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

8. § (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,

d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

(2) *  A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) *  A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

9. § (1) *  Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

(2) A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

(3) *  Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint

b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke

10. § (1) A támogatás megállapítása során

a) a meglévő gyermeket,

b) *  a 12. hetet betöltött magzatot, valamint

c) a vállalt gyermekeket

együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vehető figyelembe az a gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához

a) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

(4) A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő élettársak esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az (5)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani azzal, hogy az igényelhető legmagasabb összeg a 11. § d) pontja szerinti támogatási összeg.

(5) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(6) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként – a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(7) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(8) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(9) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(10) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

11. § A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft,

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft,

d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

5. A családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyek

12. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c) *  a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, vagy

d) *  a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

e) * 

(2) Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

13. § *  A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. Együttes igénylők esetén – ha e rendelet kivételt nem tesz – a feltételeknek mindkét igénylő meg kell, hogy feleljen, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

14. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a) *  az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült; és a büntetlen előéletről az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatokat a hitelintézet és a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje;

b) *  az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével – amely a 26. § (4a) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be – felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá;

c) *  az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában – a (2) és a (10) bekezdésben foglalt eset kivételével – a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarországon folytatott kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább 180 napja folyamatosan * 

ca) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel,

cb) *  a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

cc) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

cd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy a 180 napos jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele;

d) a lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

e) * 

f) * 

g) *  lakás vásárlása esetén – a h) pontban foglaltak kivételével – az igénylő az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa;

h) *  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.

(1a) *  Az (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés c) pontja szerinti folyamatos 180 napos időszakba nem számít be.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül.

(2a) *  Ha az igénylő a (9a) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy bővített használt lakásba kerül bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(2b) *  A (2a) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)–(2c) bekezdése szerint az igénylő részére megállapítható összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a) *  – és azt megelőzően a kérelemben is – nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre, továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt adatokra, vonatkozó információkat, valamint a saját és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) név,

ab) születési név,

ac) anyja neve,

ad) születési hely és idő,

ae) állampolgárság vagy hontalan jogállás,

af) lakcím,

ag) értesítési cím,

ah) személyi azonosító és

ai) adóazonosító jel

a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére;

b) *  – és azt megelőzően a kérelemben is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre véglegesen nem kötelezték;

c) *  – és azt megelőzően a kérelemben is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;

d) *  vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget – illetve annak a családi otthonteremtési kedvezményt képező részét a támogatott személy helyett a hitelintézet – az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti;

e) vállalja, hogy lakás bővítése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat;

f) *  vállalja lakás bővítése esetén a bekerülési költségek 19. § (4) bekezdése szerinti megfizetését, valamint hogy e tényt a bemutatott számlán való feltüntetéssel, átutalással teljesített számla esetén a kifizetést igazoló dokumentum egyidejű csatolásával igazolja,

g) *  tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a bővítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja;

h) *  vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;

i) *  hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse;

j) vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik;

k) *  vállalja, hogy a j) pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 180 napon belül a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakásban a támogatott személy és mindazon személyek lakóhelyet, hontalan esetében szálláshelyet létesítenek, akiknek együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt;

l) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben nyilatkozik a gyermekvállalásról;

m) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén

ma) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár − a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa,

mb) *  vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését – a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét tartalmazó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 90 napon belül bejelenti, és – a gyermek születését, a magzat elhalását vagy halva születését követő 90 napon belül – bemutatja a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy a magzat halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy – kizárólag magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén – a magzat 12. várandóssági hét betöltését követő elhalása esetén az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást a hitelintézet részére; * 

n) *  a 3. § (1), (2) és (2b) bekezdése szerinti korábbi igénybevétel esetén a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, helyrajzi számmal megjelölve mely lakás vonatkozásában vette igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást;

o) az igénylő a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben vállalja, hogy tartózkodási jogosultságának fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolja.

(4) A (3) bekezdés a) és k) pontja szerinti nyilatkozatot azon nagykorú, közös háztartásban élő gyermeknek is meg kell tennie, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszik.

(4a) *  A (3) bekezdés k) pontja szerinti kötelezettség teljesítését a Kincstár ellenőrzi. Ha a (3) bekezdés k) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesül, akkor a Kincstár tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(4b) *  Ha az igénylő és azon gyermeke, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényli, a kérelem benyújtásának időpontjában a 15. § a) vagy h) pontjában foglaltak szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a lakóhely vagy a tartózkodási hely – a 15. § a) vagy h) pontjában meghatározott tényekre tekintettel történő – fenntartása nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) és k) pontja szerint vállalt kötelezettségek megsértésének.

(5) *  Ha a támogatási szerződésben foglalt bármely feltétel – a (3) bekezdés k) pontja szerinti feltétel kivételével – nem teljesül, erről a hitelintézet tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(6) *  Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési adatait, a házasságkötés helyét és idejét.

(7) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és – ha a gyermek már megszületett – a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, örökbefogadott gyermek és gyám vagy gondnok kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság, bíróság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése vagy szülői felügyeletének rendezése esetén a kiskorú gyermek elhelyezéséről vagy szülői felügyeletének rendezéséről és lakóhelyének kijelöléséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját is.

(8) *  A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

(9) *  Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

(9a) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jelenteni.

(9b) *  Az igénylő a (9a) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(9c) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(9d) *  A (9c) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) használt lakás vásárlásánál

aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, valamint

ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot, és

b) a (2a) és (2b) bekezdést, a (3) bekezdés a) pontját, a (9b) bekezdést, a 3. § (2c) bekezdését, valamint a 30. § (1) bekezdés 23. pontját is alkalmazni kell.

(10) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat – a cc) alpontja kivételével – nem kell alkalmazni, ha a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik. * 

(11) *  Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt – a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével – egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (5) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a (6) és (8) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet.

15. § *  Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha az alábbi okok miatt létesítenek a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy épített lakástól eltérő lakásban tartózkodási helyet, illetve az f) vagy g) pont esetén lakóhelyet

a) a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

b) a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

c) ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik, * 

d) a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,

e) a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

f) *  a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik,

g) *  a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik, vagy

h) *  a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

16. § *  (1) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével

a) vásárolt használt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követő,

b) *  bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő,

c) *  a 23. § szerinti esetben a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésben meghatározott hitelcél tárgyát képező lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, a lakáscélú állami támogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint a lakás vásárlása, építése vagy bővítése érdekében igénybe vett korábbi családi otthonteremtési kedvezményt vagy más lakáscélú állami támogatást biztosító jelzálogjog előzheti meg. * 

(2) Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártát követően, ha a támogatott személy az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a kormányhivatal intézkedik az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

16/A. § *  Nem minősül a 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a használt lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) a használt lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) a használt lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

6. A támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos részletes szabályok

17. § A 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

18. § * 

7. Lakás bővítése esetén irányadó szabályok

19. § (1) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

(1a) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az (1) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is igényelhető, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

(2) Lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(3) * 

(4) Bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) *  a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát – és központi berendezéseinek építési költsége,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek,

e) *  a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

(5) * 

(6) * 

(7) *  Ha a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti összeg 20 százalékával csökkenthető.

(8) *  Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

7/A. *  A preferált kistelepülésre vonatkozó különös szabályok

19/A. § *  (1) E rendelet rendelkezéseit a preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint a külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában az ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) * 

(3) *  Az ezen alcím rendelkezései szerinti családi otthonteremtési kedvezményre, otthonteremtési kamattámogatásra és adó-visszatérítési támogatásra az igénylő, együttes igénylők esetén bármelyik igénylő egy alkalommal jogosult.

(4) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

(5) *  Ha a támogatott személy a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(5a) *  Nem vehető igénybe a (4) bekezdés szerinti támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

(6) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

(7) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

19/B. § *  (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése is támogatható.

(3) *  A 19/A. § (4) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén az igénylő a támogatási szerződésben vállalja, hogy a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettsége keretében nem nyújt be olyan számlát, amelyet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján ugyanazon lakásra nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már elszámoltak.

(4) *  A 19/A. § (4) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén a hitelintézet a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség keretében benyújtott és elszámolt számlákat feltölti a lakáscélú támogatások kapcsán elszámolt számlák ellenőrzésére szolgáló elektronikus rendszerbe.

19/C. § *  (1) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek közül elegendő az a) alpont szerinti feltételnek – a fürdőhelyiség és a WC kivételével – megfelelnie.

(2) Az (1) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételeknek eleget tesz.

(3) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a 8. § (1) bekezdése szerinti hasznos alapterületére vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

(4) A (3) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítést követően a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.

(5) *  Ha a támogatott személy a (2) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – a 19/A. § (4) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

(6) E § rendelkezéseit a 19/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

19/D. § *  (1) Az e fejezet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál a 11. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 19/A. § (4) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

(3) A (2) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a (2) bekezdés szerinti összegek 50%-át.

(4) A 19/A. § (6) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

(5) Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás építéséhez vagy vásárlásához − a kérelem benyújtását megelőzően − családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét illetve korszerűsítéséhez (felújításához) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását vette igénybe, a családi otthonteremtési kedvezmény (4) bekezdés szerinti összegének megállapításánál * 

a) *  nem kell alkalmazni a 3. § (1) és (2a) bekezdésében, valamint a 19/J. §-ban foglaltakat, valamint

b) *  a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás

ba) *  építéséhez vagy vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye,

bb) korszerűsítéséhez (felújításához) igénybe vett, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatás

összegét.

19/E. § *  (1) *  A preferált kistelepülésen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja, hogy Magyarországon folytatott kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább egy éve folyamatosan * 

a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,

b) *  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

c) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy az egyéves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(1a) *  Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az (1) bekezdés szerinti folyamatos egyéves időszakba nem számít be.

(2) *  A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában * 

a) *  megfelel a következő feltételek valamelyikének:

aa) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

ab) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

ac) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőnek minősül, és az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással tanúsítja, hogy kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan

ba) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) *  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

bc) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

azzal, hogy a 2 éves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

(2a) *  A (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontja szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a (2) bekezdés b) pontja szerinti folyamatos 2 éves időszakba nem számít be.

(3) Az ezen alcím rendelkezéseiben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja. A kérelemhez csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak érdekében, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

(4) *  A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított négy éven belül kell teljesíteni. A korszerűsítési munkák teljesítését a hitelintézet helyszíni szemle alapján állapítja meg. A támogatott személy a határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheti a hitelintézettől a vállalt korszerűsítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és az annak mellékletét képező költségvetés módosítását, ha a módosítást követően is biztosítható, hogy legalább az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek így is teljesülnek. Ha a költségvetés csökkentése következtében a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt családi otthonteremtési kedvezményből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a családi otthonteremtési kedvezmény legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható. Ha a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összegét, kivéve, ha a hátralévő korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

(5) A 19/A. § (4) bekezdése esetén a 14. § (3) bekezdés k) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

(6) A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

(7) A preferált kistelepülésen a 16. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ezen alcím szerint igénybe vehető támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

a) építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint

b) korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

(8) Ha a 16. § (1) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja az állam, az ezen alcím szerint igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(9) Az ezen alcím alapján igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 43. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

(10) A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása vagy bővítése esetén, ha az igénylő számára kedvezőbb, kérelmére ezen alcím rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(11) A lakás korszerűsítésére e rendeletnek a bővítésre irányadó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(12) *  Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti igazolás a 30. § (1a) bekezdése szerinti igazolással nem helyettesíthető.

19/F. § *  (1) A 19/D. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.

(3) A 19/D. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy preferált kistelepülésen lévő lakás korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén az 5 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 7 500 000 forintot.

(5) Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

19/G. § *  (1) A jegyző a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(2) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja az igénylőt a 26. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásának – az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül – nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

19/H. § *  (1) Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6–7.2.1.4–17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

(2) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.

19/I. § *  (1) *  Preferált kistelepülésen a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költséghez adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(2) *  Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján vehető igénybe.

(3) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Ha az igénylő ezen alcím szerint családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylőnek a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat kell megfizetnie.

(6) Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani. Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők esetén legalább az egyik fél − az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

(7) *  Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.

(8) *  A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(9) *  A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(10) *  Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. § (1)–(3) bekezdésében, a 3. § (1), (2c) és (5) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § c) pontjában, a 7. §-ban, a 9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 14. § (1), (2), (2a) és (2b) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdés a), c), e)–k) és o) pontjában, valamint a 14. § (5), (6), (8)–(11) bekezdésében, a 15–19/C. §-ban, a 19/E. § (4)–(11) bekezdésében, a 19/G. §-ban, a 19/H. §-ban, a 24–33. §-ban, a 34. § (2)–(5) bekezdésében, a 35–38. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, valamint a 40–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

8. A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályai

19/J. § *  Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

20. § (1) A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

(2) *  A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő – a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év. * 

(3) *  A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b) építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti okiratot a fiatal házaspár az annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni. * 

(5) *  Ha a fiatal házaspár a (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a családi otthonteremtési kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten köteles a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(6) *  A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártát követő 90. napig a hitelintézetnek igazolja. * 

(7) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejártát követő 90 napon belül bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti. * 

(8) *  A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek is. A gyermekvállalás teljesítésének igazolásához a Kincstár a 14. § (3) bekezdés m) pontja szerinti hozzájárulás alapján adatot szolgáltat a hitelintézet részére.

(9) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

(10) *  Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást vagy azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését – a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával – büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és – a gyermek születését követő 60 napon belül – a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatja. A magzat halva születését – a szülést követő 60 napon belül – a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal igazolja a támogatott személy. * 

21. § * 

22. § *  A hitelintézet a 20. § és a 39. § (2) bekezdése szerinti okirat és igazolás benyújtásáról, valamint a nyilatkozat megtételéről a havi adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.

9. A családi otthonteremtési kedvezmény során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

23. § (1) *  Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 1 000 000 forint.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vehető igénybe az utóbb született gyermek után, – a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve – a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában, illetve a jelen § rendelkezései tekintetében az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett.

(3) *  Ha az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül történik, – a kedvezmény első igénybevételének időpontja szerinti feltételek szerint és összegeket figyelembe véve – a családi otthonteremtési kedvezmény a bekerülési költséghez is felhasználható.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, bővítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által nyújtott és folyósított, az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi otthonteremtési kedvezmény iránti (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

(5) *  A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat vagy egyéb költséget nem számíthat fel, hanem az előtörlesztés − legfeljebb az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor hatályos üzletszabályzata szerinti mértékének megfelelő − díját az állam téríti meg a részére. Ha az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőzően a családi otthonteremtési kedvezmény korábbi összegének a folyósítása már teljes mértékben megtörtént, akkor újabb helyszíni szemle, illetve ingatlan-értékbecslési szakvélemény ismételt elkészítése nem szükséges, feltéve, ha a korábbi és az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezményt is azonos hitelintézet vagy annak jogutódja nyújtja. Ha a támogatott személy a bírálati díj legmagasabb összegét a korábbi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor már megfizette a hitelintézet vagy annak jogelődje részére, akkor a hitelintézet az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylése során további díjat nem számíthat fel.

10. Használt lakás bővítéséhez és vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének eljárási szabályai

24. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény olyan hitelintézettől igényelhető, amely teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit.

(2) *  A támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását az (1) bekezdés szerinti hitelintézet végzi. Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen – a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva – köteles ellenőrizni. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak.

(3) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelőssége kiterjed a függő közvetítőjére is, aki az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot bírál el, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függő közvetítője úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(4) A hitelintézet a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A hitelintézet köteles a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

(6) A családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó (5) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

(7) *  Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy az e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokat szabályozó kormányrendeletek szerinti lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott számlát elfogadni.

(8) A (7) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.

25. § A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért a családi otthonteremtési kedvezmény összegének 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat kérhet, mely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. A 30. § (2) bekezdése szerinti esetben a hitelintézet a dokumentumok beszerzésének költségeit az igénylő felé felszámíthatja. Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

26. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását – a 23. §-ban foglaltak kivételével – használt lakás

a) *  vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől. * 

(2) *  A 2. § (4) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását – a 23. §-ban foglaltak kivételével – e rendeletben foglaltak szerint,

a) *  új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől. * 

(3) Ha az igénylő az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.

(4) *  A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4a) bekezdés szerinti időtartamáról és a (4b) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és a becsatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

(4a) *  A kérelmet

a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,

b) lakás bővítése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül

kell elbírálnia a hitelintézetnek.

(4b) *  Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4a) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(5) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását vagy bővítését – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(6) Ha a lakás vásárlását vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

(7) Ha az igénylő a lakás vásárlását vagy bővítését a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.

26/A. § *  (1) *  Bővítés, és a 7/A. alcím szerinti – akár vásárlással együttes, akár meglévő lakást érintő – korszerűsítés, valamint bővítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további – a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a 8. alcím szerint vállalt – 10. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(3) Azon gyermek esetében, aki után a 23. § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, az (1) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a támogatott személy legalább a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 2. § (1) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a (2) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba) *  a 7/A. alcímben meghatározott igénylés esetén a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

c) a négyet, akkor

ca) a 7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén – amennyiben erre az eredeti támogatási kérelem benyújtásakor nem került sor – a (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és

cb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.

27. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. A jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a 30. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokkal igazolja a hitelintézet számára.

(2) * 

28. § (1) *  A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, – az írásbeli elutasítás az igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül – a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát. * 

(1a) *  Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a hitelintézet támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(1b) *  A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerint véglegessé vált határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés igénylővel történő megkötését és a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult. A végleges határozat a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

29. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményből eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.

30. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

1. a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal,

2. *  a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy – a 14. § (10) bekezdése szerinti esetben – azzal egyenértékű okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

3. a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

4. *  a huzamos tartózkodási jogosultságot bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodási kártyával, nemzeti tartózkodási kártyával vagy EU tartózkodási kártyával, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

5–8. * 

9. *  a saját adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

10. *  a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 12. hete betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról és a magzatok számáról szóló igazolással,

11. * 

12. *  a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, (10) bekezdésében, 19/E. § (1) vagy (2) bekezdésében, valamint az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiállított igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított igazolással, a 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja, 19/E. § (1) bekezdés b) pontja vagy 19/E. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,

13–16. * 

17. *  a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot adásvételi szerződéssel,

18–21. * 

22. *  az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) *  a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,

23. *  a 14. § (2a) bekezdése szerinti esetben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételek teljesítését az igénylő által benyújtott nyilatkozattal,

24. *  a 19. § (4) bekezdés e) pontja szerinti adaptációs költséget

a) a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel,

b) a tervezési díjról szóló számlával és

c) az elektronikus építési naplóval.

(1a) *  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – a kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) *  az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) *  az igénylő által benyújtott (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (2) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (10) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(1b) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) *  olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

(2) Ha az igazolandó tény a hitelintézet általi megkeresés útján, az igénylő közreműködése nélkül is igazolható, az (1) bekezdés szerinti csatolandó dokumentum megjelölésével és a felmerült költségek utólagos megfizetésének vállalásával az igénylő kérheti, hogy a megjelölt dokumentumot – az igénylő helyett és nevében történő eljárásra feljogosító, a szükséges adatkezeléshez való hozzájárulást is tartalmazó meghatalmazás alapján – a hitelintézet szerezze be. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a hitelintézet biztosítja.

(3) *  A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.

(4) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatait kezelje.

(5) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozat helyett – választása szerint – a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:

a) a házasságot anyakönyvi kivonattal,

b) *  a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését vagy szülői felügyeletének rendezését és lakóhelyének kijelölését jogerős bírósági határozattal, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c) *  a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

d) *  a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával,

e) *  a köztartozásmentességet – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolással,

f) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,

g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,

i) *  annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás teljes területére vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn,

ia) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződéssel,

ib) a tulajdonostársak 7. § (2) bekezdése szerinti határozatával, továbbá ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is, vagy

ic) bírósági ítélettel,

j) *  a gyámság vagy gondnokság fennállását a gyámhatóság vagy bíróság kirendelő határozatával.

31. § (1) *  A hitelintézetnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott, papíralapon kibocsátott eredeti számla, valamint az elektronikusan kiállított és a hitelintézet részére elektronikusan benyújtott számla esetén a támogatott személy nyilatkozik arról, hogy azt melyik ingatlan vonatkozásában nyújtotta be az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében, továbbá a 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozik arról, hogy e számlát fel kívánja-e használni más hitelintézetnél is. Az elektronikusan kiállított, a támogatott személy részére elektronikusan megküldött és általa a hitelintézethez elektronikusan benyújtott számlákat elektronikusan kell tárolni. A papíralapon kibocsátott számlát a hitelintézet a támogatott személynek visszaadja.

(2) Ha a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

32. § A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultsága fennállását évente, legkésőbb január 31-ig igazolja a hitelintézet részére. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni.

33. § *  (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a 14. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2) *  A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3) *  Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a támogatás – az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

(4) *  Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

11. A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása

34. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

(2) *  A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése esetében, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

(3) *  Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

(4) *  A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

(5) A hitelintézet lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

12. A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének szabályai

35. § (1) *  Ha az igénylő a 30. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a családi otthonteremtési kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.

(2) *  Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény – igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

36. § (1) *  Ha – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett * 

a) *  lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé – vagy elidegenítik,

b) *  lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,

c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy

d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

(1a) *  Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező, vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő vagy a c) pont esetében támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett * 

a) használt lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 14. § (9a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy

b) *  használt lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 14. § (9c) és (9d) bekezdése szerinti feltételek teljesültek, vagy

c) *  használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasága – a részvénytársaság kivételével – vagy az egyéni vállalkozó tevékenysége székhelyként az a) pontban foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását követően jelenti be, feltéve, ha a székhelybejelentés megtételét megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a hitelintézet felé arról, hogy megfelel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó, valamint a 14. § (9b) bekezdése szerinti feltételeknek, és a hitelintézet a 14. § (2b) bekezdése szerint jár el.

(1b) *  Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti vagy bejelentette, feltéve, ha erről a 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett.

(2) Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott, vagy az a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időtartam vége előtt elhalálozik.

(3) * 

(4) *  Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

37. § (1) Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket – a (3) bekezdés kivételével – az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2) *  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni. * 

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a) − a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és

b) *  a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére vagy a szülői felügyeletének rendezésére és lakóhelyének – vagy hontalan esetén szálláshelyének – kijelölésére, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) *  A volt házasfelek a (3) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

(5) Ha a támogatott személy – a (3) bekezdés kivételével – lakásának egy részét idegeníti el, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(6) *  Az (5) bekezdés esetében a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.

(7) Ha az élettársak életközössége véget ér, a támogatás visszafizetésére az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

38. § (1) *  Ha a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

(2) *  Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

38/A. § *  Ha a támogatott személy a 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában foglalt kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a hitelintézet felszólítja az 5. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti gyermek, illetve a fiatal házaspár által vállalt gyermek után igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten, a 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja szerinti bemutatási határidő lejártát követő 120 napon belül történő visszafizetésére. Eredménytelen visszafizetési felszólítás esetén a hitelintézet az ügy iratait, valamint a visszafizetésre felszólító iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

39. § (1) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül – vissza kell fizetni. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt.

(1a) * 

(1b) * 

(2) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős határozat bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról a 47. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, növelve a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született magzatot is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolását követő 30. napig, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

(3a) *  Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított, Ptk. szerinti, de legfeljebb 5%-os mértékű kamat összegével.

(4) *  A támogatott személy kérelmére az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5) *  A támogatott személy az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a (6) és (7) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

(6) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) * 

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) *  a magzat a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően elhal;

d) *  két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(6a) *  A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben – illetve, ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy – a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

(7) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

(8) *  Az (1) vagy (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség tekintetében a (6) vagy (7) bekezdés szerinti ok fennállása esetén a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

(9) *  A (6) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti az összes reprodukciós eljárás kezdő és záró időpontját, a (6) bekezdés e) pont eb) alpontja vagy f) pontja szerinti igazolás esetén pedig a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a reprodukciós eljárás vagy a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(10) *  Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltét követő 90. napig lehet benyújtani.

(11) *  A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

(12) *  A (4), (5), illetve (8) bekezdés szerinti fizetési könnyítés iránti kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani. * 

(13) *  A (4) és (5) bekezdés, a (6) bekezdés b) pontja, a (7), (8), (11) és (12) bekezdés rendelkezéseit a gyermekvállalásra tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

40. § (1) *  Ha a támogatott személy az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

(2) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(3) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(4) *  A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

41. § (1) Lakás bővítése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha

a) a támogatott személy a bővítési szándékától eláll,

b) *  a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének alapját képező bővítési munkák megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított hat éven belül – vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén a támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja, * 

c) a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

(1a) *  A támogatott személy az (1) bekezdés b) pontja szerinti, a bővítési munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheti a hitelintézettől a vállalt bővítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és az annak mellékletét képező költségvetés módosítását, ha a módosítást követően is biztosítható, hogy legalább az 5. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a 8. § és 9. § szerinti feltételek így is teljesülnek. Ha a költségvetés csökkentése következtében a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt családi otthonteremtési kedvezményből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a családi otthonteremtési kedvezmény legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható. Ha a korábban vállalt, de nem teljesített bővítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összegét, kivéve, ha a hátralévő bővítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített bővítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(3) *  Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

42. § (1) Ha a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének – ahol e rendelet kamatfizetési kötelezettséget ír elő, kamattal történő – visszafizetése iránt. A visszafizetés iránti felhívást – annak eredménytelensége esetén – a hitelintézet egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(2) *  Ha a támogatott személy a hitelintézet (1) bekezdés szerinti visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a hitelintézet az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(4) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(5) *  A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

43. § (1) *  Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését – ideértve a kisajátítást is – követően új lakás építése vagy új, illetve használt lakás vásárlása útján elégíti ki, a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig a támogatott személy – a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott – kérelme alapján a kormányhivatal – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” befizette. * 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben

a) a 14. § (3) bekezdés c) pontja szerinti korlátozásokat alkalmazni kell,

b) *  a felfüggesztés időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani és a felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható, * 

c) a támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 16. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár,

d) *  a kisajátítás esete kivételével a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel bővített, illetve vásárolt lakás hasznos alapterületét.

(3) *  A felfüggesztés időtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével bővített vagy vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

(4) *  A (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatát annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(5) *  Ha a támogatott személy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy – a kisajátítás esete kivételével – kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) vagy a hasznos alapterületek különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik.

(5a) *  Ha – a kisajátítás esete kivételével – a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési kedvezmény (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.

(6) Ha a támogatott személy a felfüggesztés időtartamának lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerződés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával,

b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt – csökkentve a 44. § (7) bekezdésében foglaltakkal – számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az újabb lakás megszerzésére fordította,

úgy az e rendeletben és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződésben a támogatott személyt – és azon gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe vette – terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.

(7) *  A kormányhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi

a) a tulajdonjog megszerzését – a b) pontban foglaltak kivételével – a (6) bekezdés a) pontja és a (9)–(10) bekezdés szerinti esetekben,

b) a tulajdonjog megszerzésére irányuló kérelem benyújtását, ha az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrész megfizetésére még nem került sor, és összege megegyezik az (1) bekezdés szerint letéti számlára helyezett családi otthonteremtési kedvezmény összegével.

(8) *  A (6) bekezdés esetében a családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a kormányhivatal intézkedik.

(9) *  Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt vagy bővített lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül * 

a) a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, valamint

– a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően – a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(10) *  Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően * 

a) a lakásigényét a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

– a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően – a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt. * 

(11) *  A (10) bekezdésben szabályozott esetben a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének – a kisajátítás esete kivételével – feltétele, hogy

a) *  az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát – a 44. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – elérje, vagy

b) *  a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a – 44. § (7) bekezdése szerint csökkentett – eladási ár, és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse, és

c) *  az újabb lakás hasznos alapterülete – az (5) és az (5a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – meghaladja az elidegenített lakás hasznos alapterületét, vagy

d) *  a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a hasznos alapterületek különbözetével arányos részét visszafizesse.

44. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége esetén a 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elidegenítésről szóló szerződést csatolni kell.

(2) *  Ha – a kisajátítás esete kivételével – a támogatott személy eladó a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakás elidegenítéséből származó – a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett – bevételnek csak egy részét fordította a 43. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésére, úgy a családi otthonteremtési kedvezmény a lakás elidegenítéséből származó – a (7) bekezdés szerint csökkentett – bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. A kormányhivatal a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

(3) *  A (2) bekezdés esetén a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a – (7) bekezdés szerint csökkentett – eladási ár és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse.

(4) *  A támogatott személy * 

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől,

b) *  a saját maga és a vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyét vagy hontalan esetén szálláshelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától, vagy

c) *  a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a lakás használatának a 16. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti átengedését annak megkezdésétől

számított 30 napon belül köteles a kormányhivatalnak bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő az ennek megtörténtét követő 30 nap. * 

(5) *  A kormányhivatal – a 43. § (9)–(10) bekezdésében foglaltak kivételével – a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően, ha a támogatott személy a 43. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a támogatott személyt a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére.

(6) *  Ha a támogatott személy a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten terheli.

(7) A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

44/A. § *  Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet.

13. *  A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

45. § *  (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.

(2) *  A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése, bővítés vagy a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti igénybevétel esetén 80 ezer forint,

ab) használt lakás vásárlása esetén 40 ezer forint,

ac) *  a 23. § szerinti igénybevétel esetén 10 000 forint,

b) 19/I. § szerinti adó-visszatérítési támogatás összege után 80 ezer forint, és

c) 14b. alcím szerinti otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% – azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot –

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően – az a) pont ac) alpontja esetén a 23. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt –, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően, a c) pont esetén a kamattámogatás első alkalommal történő lehívásával egyidejűleg számol el a központi költségvetéssel.

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.

(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról – a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését − a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.

(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

(10) *  A Kincstár az (5) bekezdés és a 47. § szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

46. § *  A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést a „Lakástámogatások” előirányzatból kell finanszírozni.

14. *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás

47. § *  (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) adóazonosító jel,

d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.

(2) *  A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a) a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait, és

b) a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról. * 

(4) *  A Kincstár indokolt esetben a hitelintézettel egyeztetett időpontban a szerződéses adatokra vonatkozóan egyedi adatszolgáltatást fogad.

48. § *  (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által a 13. alcím szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

49. § *  (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

50. § *  A családi otthonteremtési kedvezményt is magába foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár üzemelteti és fejleszti.

51. § *  (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. § és 49. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére – a 48. § és a 49. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a támogatás, vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.

(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(6) *  Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.

(7) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.

14a. *  Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

51/A. § *  Ezen alcím alkalmazásában:

a) igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek szerint igénylő nagykorú személy,

b) lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,

c) támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

d) ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás,

e) nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, és az 51/C. § szerinti feltételeket teljesíti.

51/B. § *  (1) A 11. § b), c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a Magyarország területén lévő használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban: otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti. * 

(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 51/D. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja. * 

(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) a 11. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 10 000 000 forintot,

b) a 11. § c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 15 000 000 forintot.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által folyósított kölcsönhöz nyújtható.

(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.

(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható

a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,

b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és

c) lejárt tőketartozás esetén.

(9) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.

(10) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott személlyel.

(11) Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

51/C. § *  Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy nem kötött ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

b) vállalja, hogy

ba) a későbbiekben sem köt ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további ezen alcím szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és

bc) nem létesít lakóhelyet az ezen alcím szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és

c) *  hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére.

51/D. § *  (1) A szerződésszerű teljesítés esetén – az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban – a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke – az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban – nem haladja meg:

a) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét, vagy

b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.

(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.

(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében – az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)–(12) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A hitelintézet – a támogatás időtartama alatt – a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.

(9) A hitelintézet által – az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján – érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.

(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.

(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul a (8)–(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.

(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően a hitelintézet

a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy

b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza tovább

ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy

bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.

51/E. § * 

51/F. § *  A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, az 51/B. § (3) bekezdés szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

51/G. § *  (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes – az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt – visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult.

51/H. § *  Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor az állami adóhatóság – jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén – előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás – az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelt – összegének visszatérítését.

51/I. § *  (1) *  Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1–10. §-ban, a 12–14. §-ban, a 17–25. §-ban, a 27. § (1) bekezdésében, valamint – a 7/A. alcím és a 45. § (2) bekezdése kivételével – a 28–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

14b. *  Otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása

51/J. § *  (1) Ezen alcím alkalmazásában

a) igénylő: a (2) bekezdés szerinti otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását igénylő nagykorú személy,

b) támogatott személy: akivel a hitelintézet az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

c) ügyleti kamat: az otthonfelújítási kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.

(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kamattámogatás) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] szerinti otthonfelújítási támogatást (a továbbiakban: otthonfelújítási támogatás) igénybe venni szándékozó személy igényelheti az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti építési tevékenységek elvégzéséhez részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 76. pont a) alpontja szerinti lakóingatlan-felújítási hitelcélra nyújtott jelzálogalapú hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) kamatainak megfizetéséhez, amennyiben a hitelintézet az igénylő hozzá benyújtott kérelme alapján az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek való megfelelést megállapította.

(3) A kérelemhez megfelelően csatolni kell

a) *  az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c)–g), i) és k) pontjában, l) pont la) alpontjában, valamint m)–r) és v) pontjában foglalt dokumentumokat,

b) *  az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt biztosítotti jogviszony fennállásáról az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiállított igazolást,

c) * 

d) * 

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolást, és

f) *  az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát

fa) *  – amennyiben a jogosultság megállapítását erre hivatkozással kéri – az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti tanulmányok folytatásáról, ide nem értve az a) pont szerinti, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés o) pontjában foglalt dokumentumok esetét,

fb) * 

fc) annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a (2) bekezdés szerinti célokra fordítja.

(4) Annak igazolása céljából, hogy az igénylő az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatást nem vett igénybe, a hitelintézet megkeresi a Kincstárt.

(5) Ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt.

51/K. § *  (1) Ha a hitelintézet a kamattámogatás iránti kérelmet az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételek hiánya miatt elutasította, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a kamattámogatás iránti kérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást. * 

(2) A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül megküldi a kormányhivatalnak a kamattámogatás iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(3) A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylő hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.

(4) Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a kamattámogatás iránti kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kamattámogatás nyújtását nem tagadhatja meg.

51/L. § *  (1) Az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot.

(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja.

(3) *  A kamattámogatást ugyanazon igénylő egy alkalommal veheti igénybe.

51/M. § *  (1) *  Az otthonfelújítási kölcsön esetén a 25. §-ban foglaltaktól eltérően a hitelintézet – a 45. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítésen kívül – díjat vagy egyéb költséget az igénylő terhére sem számíthat fel.

(2) A hitelintézet az otthonfelújítási kölcsönre nézve az otthonfelújítási támogatás terhére megvalósuló, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, és ezen előtörlesztésre az Fhtv. 25. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

(3) A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja és arról a támogatott személyt és a Kincstárt értesíti.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésben és azt követően évente legalább egy alkalommal a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyt arról, hogy az e rendelet szerinti előtörlesztéssel összefüggésben – megjelölve a támogatás összegét is – a támogatott személy mekkora összegű otthonfelújítási támogatásban és kamattámogatásban részesült, a támogatások igénybevétele nélkül mekkora lenne a fennálló tartozásának az összege, továbbá hogy a támogatásokat Magyarország Kormánya biztosította.

51/N. § *  (1) * 

(2) Ha a támogatott személy * 

a) *  részére az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák közül az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2023. március 31-étől számított 150 napon belül a Kincstár nem állít ki az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti támogatói okiratot, akkor az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2023. március 31-étől számított 150. naptól,

b) * 

c) részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól

a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamatára az 51/D. § (1) bekezdésében foglaltakat ekkortól nem kell alkalmazni, és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a Kincstárnak.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat, ha a támogatói okirat kibocsátására azért nem került sor, mert az igénylő részére a kamattámogatásra való jogosultságot a hitelintézet

a) a várandósság 12. hetét betöltött magzatra tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a magzat elhalására vagy halvaszületésre került sor, vagy

b) már megszületett gyermekre tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a gyermek elhalálozott.

(4) *  A kamattámogatásra az 1. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, a 24. §-ban, valamint – a (4a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével – a 26. § (4)–(4b) bekezdésében, a 31. § (1) és (3) bekezdésében, a 33. §-ban, a 35. §-ban – a 35. § (1) bekezdése tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a 30. §-ban foglalt kötelezettség helyett az 51/J. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése során –, a 39. § (13) bekezdésében, a 40. §-ban, a 42. §-ban, a 45–51. §-ban, az 51/A. § b) és e) pontjában – az e) pont tekintetében azzal az eltéréssel, hogy a nem támogatott személy hiteladóson a támogatott személy e) pontban foglaltaknak megfelelő élettársát is érteni kell –, az 51/B. § (2), (4), valamint (6)–(11) bekezdésében, az 51/C. §-ban – a b) pont bc) alpontja kivételével –, az 51/D. §-ban, az 51/F. §-ban, az 51/H. §-ban, valamint az 51/I. § (2) bekezdésében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

15. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

53. § *  Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. * 

54. § Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a hitelintézetnek a Kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a Kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A Kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.

55. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet] alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, még el nem bírált használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmekre – ha az az igénylőre kedvezőbb – e rendelet szabályait alkalmazni kell.

56. § *  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján létrejött jogviszonyokra és benyújtott kérelmekre a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Ptk. szerinti kamat mértékével megegyező kamatfizetési kötelezettség esetén a fizetendő kamat mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.

57. § *  (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 25. § szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a lakáscél már megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.

58. § *  E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 7. § (3a) bekezdését és 43. § (5a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

59. § *  A Módr2. hatálybalépését követően a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult családi otthonteremtési kedvezményre. A Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra e rendeletnek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

60. § *  (1) Az az igénylő, aki a családi otthonteremtési kedvezményt az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 3. § (2c) bekezdése, 14. § (2a), (2b), (9a) és (9b) bekezdése, 30. § (1) bekezdés 23. pontja, 36. § (1a) és (1b) bekezdése és 51/I. § (1) bekezdése hatálybalépését megelőzően igényelte, 2019. december 31-éig teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozhat arról a hitelintézetnek, hogy az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel szerzett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentette, illetve be kívánja jelenteni.

(2) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel szerzett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(3) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelye – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakásba kerül vagy került bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény további igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat időpontjában megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)–(2b) bekezdése szerint az igénylő részére a kölcsönszerződés megkötésekor megállapított összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

61. § *  (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) és a Módr4. 15. §-a hatálybalépését követően a Módr3. által megállapított 13. és 14. alcímben és a Módr4. 15. §-a által megállapított 51. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3. és a Módr4. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.

62. § *  E rendeletnek az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 19/A. § (3) bekezdését és 19/I. §-át a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott, a Módr5. hatálybalépéséig még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az igénylő a Módr5. hatálybalépését megelőzően hitelintézethez benyújtott kérelme kiegészítésével kérheti kérelmének ismételt elbírálását,

b) az a) pont szerinti kiegészítő kérelmet az igénylő a Módr5. hatálybalépését követő 15 napon belül nyújthatja be a hitelintézethez,

c) az a) pont szerinti kérelem kiegészítése esetén az igénylőnek a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem mellékleteit − a bekerülési költséget tartalmazó költségvetés kivételével – nem kell ismételten benyújtania,

d) a hitelintézet az a) pont szerinti kérelem kiegészítésére tekintettel a 25. § szerinti díjat nem számíthatja fel,

e) a 26. § (4a) bekezdése szerinti bírálati idő az a) pont szerinti kérelem kiegészítésének időpontjától újraindul.

63. § *  (1) Ha a

a) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, valamint (10) bekezdésében,

b) 15. § c) pontjában,

c) 20. § (4), (7) és (10) bekezdésében,

d) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

e) 28. § (1) bekezdésében,

f) 37. § (2) bekezdésében,

g) 39. § (12) bekezdésében,

h) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

i) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében vagy

j) 44. § (4) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezdetét követően jár le, az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be a 40. életévét.

(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását – ha az az igénylő számára kedvezőbb – a 2020. március 10. napján fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4) *  A 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnést követő 90 napos határidőn belül – újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is –, akkor 90 napot a 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) Ha a 14. § (1) bekezdés c) pontjában vagy a 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(6) *  Ha a támogatott személy a 19/F. § vagy a 51/B. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény, vagy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban együtt: fizetési moratórium), az 51/B. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(7) A hitelintézetnek a 47. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

(8) Az (1) bekezdés a)–c) és e)–j) pontja, valamint a (6) és a (7) bekezdés rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

64. § *  (1) *  A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 9. § (1) bekezdését, 14. § (1) bekezdés c) pontját és (3) bekezdés d) pontját, 16. § (1) és (3) bekezdését, 19/E. § (1) és (2) bekezdését, 22. §-át, 51/C. §-át, 51/M. § (1) bekezdését, valamint 51/N. § (4) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) A Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 3. § (4) bekezdését, 21. §-át, valamint 51/N. § (1) bekezdését és (2) bekezdés b) pontját a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre a hatályvesztését követően nem kell alkalmazni, azzal, hogy az 51/J. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot a támogatott személy legkésőbb a hitelintézet erre vonatkozó, a Módr6. hatálybalépését követő 30 napon belül részére megküldött felszólításának kézhezvételét követő 60. napig köteles megtenni. Ha a támogatott személy az 51/J. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot határidőben nem teszi meg, a Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 51/N. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt a határidő lejártát követő naptól megfelelően alkalmazni kell.

65. § *  (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a gyermekvállalási határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdete és a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.) hatálybalépése közötti időszakban telt le, a Módr7.-tel megállapított 20. § (6) bekezdését, valamint 39. § (1), (3) és (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr7. hatálybalépésének napja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás a Módr7. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr7. hatálybalépését követő öt napon belül vissza kell vonni, és erről egyidejűleg a támogatott személyt értesíteni kell.

(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a Módr7. hatálybalépése napján a Módr7.-tel megállapított 14. § (11) bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a 14. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr7. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.

(4) A Módr7.-tel megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépése előtt megkezdett folyamatban lévő eljárásokra, illetve a 41. § (1) bekezdés b) pontját a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

66. § *  A családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 26/A. §-t a Módr8. hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell.

67. § *  E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 45. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni.

68. § *  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseket a Módr10. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha a Módr10. hatálybalépéséig a kormányhivatal vagy az állami adóhatóság végleges, illetve a bíróság jogerős határozatával a visszafizetésre kötelezés nem történt meg.

69. § *  (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseket – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépésükkor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr11.-gyel megállapított 14. § (4a) bekezdését és 38/A. §-át a hatálybalépésük időpontját követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

(3) Ha a támogatott személy esetében a 19/E. § (4) bekezdése szerinti korszerűsítési munka 3 éves teljesítési határideje már a Módr11. hatálybalépését megelőzően letelt, de a támogatás teljes visszafizetése még nem történt meg, akkor – a támogatott személy egyetértése esetén – a még vissza nem fizetett támogatásra a Módr11.-gyel megállapított 19/E. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

70. § *  (1) Az egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.)

a) megállapított 1. § (3) bekezdését, 4. § (3a) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 10. § (10) bekezdését, 13. §-t, 14. § (1) bekezdés c) pontját, (1a) és (2) bekezdését, (3) bekezdés f) pontját, valamint (5) és (7) bekezdését, 16. §-t, 19/D. § (5) bekezdését, 19/E. § (1) és (1a) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját és (2a) bekezdését, 19/I. § (1) és (2) bekezdését, 20. § (2) bekezdését, 23. § (3) bekezdését, 26/A. § (1) bekezdését, 30. § (5) bekezdés i) és j) pontját, 36. § (1a) bekezdését, 37. § (2) bekezdését és (3) bekezdés b) pontját, 39. § (1), (2) és (3a) bekezdését, valamint 51/N. § (2) bekezdés a) pontját – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr12. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 19/E. § (1) és (2) bekezdésének szövegrésze, 26/A. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjának szövegrésze és 39. § (6) bekezdés a) pontja a Módr12. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra sem alkalmazhatók.

(2) A Módr12. 24. §-ával megállapított 51/I. § (1) bekezdését a Módr12. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és megkezdett visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a Módr12. hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg.

71. § *  (1) A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről, továbbá egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr13.) 20. § (7) bekezdés d) pontjával megállapított 23. § (1) bekezdése a Módr13. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek, valamint, már fennálló támogatási jogviszonyok tekintetében – a Módr13. hatálybalépése előtt, de a támogatási jogviszony létrejöttét követően – utóbb született gyermekek utáni családi otthonteremtési kedvezmény iránt a Módr13. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre is alkalmazandó, ha a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezményt a támogatott személy az adott gyermek tekintetében korábban még nem vette igénybe.

(2) A Módr13.-mal megállapított rendelkezéseket a Módr13. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és benyújtott kérelmekre, valamint végleges hatósági döntéssel, illetve – közigazgatási per indítása esetén – jogerős bírósági döntéssel még le nem zárt visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell az 1/A. § szerinti időpontot követően is.

1. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez

Büntetőjogi kizáró feltételek

A családi otthonteremtési kedvezmény akkor nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) bűntett,

b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],

c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy

d) *  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]

miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelethez * 

A B C
1. VÁRMEGYE TELEPÜLÉS JÁRÁS
2. Bács-Kiskun vármegye Ágasegyháza Kecskeméti járás
3. Bács-Kiskun vármegye Akasztó Kiskőrösi járás
4. Bács-Kiskun vármegye Apostag Kunszentmiklósi járás
5. Bács-Kiskun vármegye Bácsbokod Bácsalmási járás
6. Bács-Kiskun vármegye Bácsborsód Bácsalmási járás
7. Bács-Kiskun vármegye Bácsszentgyörgy Bajai járás
8. Bács-Kiskun vármegye Bácsszőlős Bácsalmási járás
9. Bács-Kiskun vármegye Balotaszállás Kiskunhalasi járás
10. Bács-Kiskun vármegye Bátmonostor Bajai járás
11. Bács-Kiskun vármegye Bátya Kalocsai járás
12. Bács-Kiskun vármegye Bócsa Kiskőrösi járás
13. Bács-Kiskun vármegye Borota Jánoshalmai járás
14. Bács-Kiskun vármegye Bugac Kiskunfélegyházi járás
15. Bács-Kiskun vármegye Bugacpusztaháza Kiskunfélegyházi járás
16. Bács-Kiskun vármegye Császártöltés Kiskőrösi járás
17. Bács-Kiskun vármegye Csátalja Bajai járás
18. Bács-Kiskun vármegye Csávoly Bajai járás
19. Bács-Kiskun vármegye Csengőd Kiskőrösi járás
20. Bács-Kiskun vármegye Csikéria Bácsalmási járás
21. Bács-Kiskun vármegye Csólyospálos Kiskunmajsai járás
22. Bács-Kiskun vármegye Dávod Bajai járás
23. Bács-Kiskun vármegye Drágszél Kalocsai járás
24. Bács-Kiskun vármegye Dunaegyháza Kunszentmiklósi járás
25. Bács-Kiskun vármegye Dunafalva Bajai járás
26. Bács-Kiskun vármegye Dunapataj Kalocsai járás
27. Bács-Kiskun vármegye Dunaszentbenedek Kalocsai járás
28. Bács-Kiskun vármegye Dunatetétlen Kalocsai járás
29. Bács-Kiskun vármegye Dunavecse Kunszentmiklósi járás
30. Bács-Kiskun vármegye Dusnok Kalocsai járás
31. Bács-Kiskun vármegye Érsekcsanád Bajai járás
32. Bács-Kiskun vármegye Érsekhalma Bajai járás
33. Bács-Kiskun vármegye Fajsz Kalocsai járás
34. Bács-Kiskun vármegye Felsőlajos Kecskeméti járás
35. Bács-Kiskun vármegye Felsőszentiván Bajai járás
36. Bács-Kiskun vármegye Foktő Kalocsai járás
37. Bács-Kiskun vármegye Fülöpháza Kecskeméti járás
38. Bács-Kiskun vármegye Fülöpjakab Kecskeméti járás
39. Bács-Kiskun vármegye Fülöpszállás Kiskőrösi járás
40. Bács-Kiskun vármegye Gara Bajai járás
41. Bács-Kiskun vármegye Gátér Kiskunfélegyházi járás
42. Bács-Kiskun vármegye Géderlak Kalocsai járás
43. Bács-Kiskun vármegye Hajós Kalocsai járás
44. Bács-Kiskun vármegye Harkakötöny Kiskunhalasi járás
45. Bács-Kiskun vármegye Harta Kalocsai járás
46. Bács-Kiskun vármegye Hercegszántó Bajai járás
47. Bács-Kiskun vármegye Homokmégy Kalocsai járás
48. Bács-Kiskun vármegye Imrehegy Kiskőrösi járás
49. Bács-Kiskun vármegye Jakabszállás Kecskeméti járás
50. Bács-Kiskun vármegye Jászszentlászló Kiskunmajsai járás
51. Bács-Kiskun vármegye Kaskantyú Kiskőrösi járás
52. Bács-Kiskun vármegye Katymár Bácsalmási járás
53. Bács-Kiskun vármegye Kelebia Kiskunhalasi járás
54. Bács-Kiskun vármegye Kéleshalom Jánoshalmai járás
55. Bács-Kiskun vármegye Kisszállás Kiskunhalasi járás
56. Bács-Kiskun vármegye Kömpöc Kiskunmajsai járás
57. Bács-Kiskun vármegye Kunadacs Kunszentmiklósi járás
58. Bács-Kiskun vármegye Kunbaja Bácsalmási járás
59. Bács-Kiskun vármegye Kunbaracs Kecskeméti járás
60. Bács-Kiskun vármegye Kunfehértó Kiskunhalasi járás
61. Bács-Kiskun vármegye Kunpeszér Kunszentmiklósi járás
62. Bács-Kiskun vármegye Kunszállás Kecskeméti járás
63. Bács-Kiskun vármegye Ladánybene Kecskeméti járás
64. Bács-Kiskun vármegye Madaras Bácsalmási járás
65. Bács-Kiskun vármegye Mátételke Bácsalmási járás
66. Bács-Kiskun vármegye Mélykút Jánoshalmai járás
67. Bács-Kiskun vármegye Miske Kalocsai járás
68. Bács-Kiskun vármegye Móricgát Kiskunmajsai járás
69. Bács-Kiskun vármegye Nagybaracska Bajai járás
70. Bács-Kiskun vármegye Nemesnádudvar Bajai járás
71. Bács-Kiskun vármegye Nyárlőrinc Kecskeméti járás
72. Bács-Kiskun vármegye Ordas Kalocsai járás
73. Bács-Kiskun vármegye Orgovány Kecskeméti járás
74. Bács-Kiskun vármegye Öregcsertő Kalocsai járás
75. Bács-Kiskun vármegye Páhi Kiskőrösi járás
76. Bács-Kiskun vármegye Pálmonostora Kiskunfélegyházi járás
77. Bács-Kiskun vármegye Petőfiszállás Kiskunfélegyházi járás
78. Bács-Kiskun vármegye Pirtó Kiskunhalasi járás
79. Bács-Kiskun vármegye Rém Jánoshalmai járás
80. Bács-Kiskun vármegye Soltszentimre Kiskőrösi járás
81. Bács-Kiskun vármegye Sükösd Bajai járás
82. Bács-Kiskun vármegye Szakmár Kalocsai járás
83. Bács-Kiskun vármegye Szalkszentmárton Kunszentmiklósi járás
84. Bács-Kiskun vármegye Szank Kiskunmajsai járás
85. Bács-Kiskun vármegye Szentkirály Tiszakécskei járás
86. Bács-Kiskun vármegye Szeremle Bajai járás
87. Bács-Kiskun vármegye Tabdi Kiskőrösi járás
88. Bács-Kiskun vármegye Tass Kunszentmiklósi járás
89. Bács-Kiskun vármegye Tataháza Bácsalmási járás
90. Bács-Kiskun vármegye Tázlár Kiskőrösi járás
91. Bács-Kiskun vármegye Tiszaug Tiszakécskei járás
92. Bács-Kiskun vármegye Tompa Kiskunhalasi járás
93. Bács-Kiskun vármegye Újsolt Kalocsai járás
94. Bács-Kiskun vármegye Újtelek Kalocsai járás
95. Bács-Kiskun vármegye Uszód Kalocsai járás
96. Bács-Kiskun vármegye Városföld Kecskeméti járás
97. Bács-Kiskun vármegye Vaskút Bajai járás
98. Bács-Kiskun vármegye Zsana Kiskunhalasi járás
99. Baranya vármegye Abaliget Pécsi járás
100. Baranya vármegye Adorjás Sellyei járás
101. Baranya vármegye Ág Hegyháti járás
102. Baranya vármegye Almamellék Szigetvári járás
103. Baranya vármegye Almáskeresztúr Szigetvári járás
104. Baranya vármegye Alsómocsolád Hegyháti járás
105. Baranya vármegye Apátvarasd Pécsváradi járás
106. Baranya vármegye Aranyosgadány Pécsi járás
107. Baranya vármegye Áta Pécsi járás
108. Baranya vármegye Babarc Bólyi járás
109. Baranya vármegye Babarcszőlős Siklósi járás
110. Baranya vármegye Bakóca Hegyháti járás
111. Baranya vármegye Bakonya Pécsi járás
112. Baranya vármegye Baksa Sellyei járás
113. Baranya vármegye Bánfa Szigetvári járás
114. Baranya vármegye Bár Mohácsi járás
115. Baranya vármegye Baranyahídvég Sellyei járás
116. Baranya vármegye Baranyajenő Hegyháti járás
117. Baranya vármegye Baranyaszentgyörgy Hegyháti járás
118. Baranya vármegye Basal Szigetvári járás
119. Baranya vármegye Belvárdgyula Bólyi járás
120. Baranya vármegye Beremend Siklósi járás
121. Baranya vármegye Berkesd Pécsi járás
122. Baranya vármegye Besence Sellyei járás
123. Baranya vármegye Bezedek Mohácsi járás
124. Baranya vármegye Bicsérd Szentlőrinci járás
125. Baranya vármegye Bikal Komlói járás
126. Baranya vármegye Birján Pécsi járás
127. Baranya vármegye Bisse Siklósi járás
128. Baranya vármegye Boda Szentlőrinci járás
129. Baranya vármegye Bodolyabér Komlói járás
130. Baranya vármegye Bogádmindszent Sellyei járás
131. Baranya vármegye Bogdása Sellyei járás
132. Baranya vármegye Boldogasszonyfa Szigetvári járás
133. Baranya vármegye Borjád Bólyi járás
134. Baranya vármegye Bosta Pécsi járás
135. Baranya vármegye Botykapeterd Szigetvári járás
136. Baranya vármegye Bükkösd Szentlőrinci járás
137. Baranya vármegye Bürüs Szigetvári járás
138. Baranya vármegye Cún Siklósi járás
139. Baranya vármegye Csányoszró Sellyei járás
140. Baranya vármegye Csarnóta Siklósi járás
141. Baranya vármegye Csebény Szigetvári járás
142. Baranya vármegye Cserdi Szentlőrinci járás
143. Baranya vármegye Csertő Szigetvári járás
144. Baranya vármegye Csonkamindszent Szentlőrinci járás
145. Baranya vármegye Dencsháza Szigetvári járás
146. Baranya vármegye Dinnyeberki Szentlőrinci járás
147. Baranya vármegye Diósviszló Siklósi járás
148. Baranya vármegye Drávacsehi Siklósi járás
149. Baranya vármegye Drávacsepely Siklósi járás
150. Baranya vármegye Drávafok Sellyei járás
151. Baranya vármegye Drávaiványi Sellyei járás
152. Baranya vármegye Drávakeresztúr Sellyei járás
153. Baranya vármegye Drávapalkonya Siklósi járás
154. Baranya vármegye Drávapiski Siklósi járás
155. Baranya vármegye Drávaszabolcs Siklósi járás
156. Baranya vármegye Drávaszerdahely Siklósi járás
157. Baranya vármegye Drávasztára Sellyei járás
158. Baranya vármegye Dunaszekcső Mohácsi járás
159. Baranya vármegye Egerág Pécsi járás
160. Baranya vármegye Egyházasharaszti Siklósi járás
161. Baranya vármegye Egyházaskozár Komlói járás
162. Baranya vármegye Ellend Pécsi járás
163. Baranya vármegye Endrőc Szigetvári járás
164. Baranya vármegye Erdősmárok Mohácsi járás
165. Baranya vármegye Erdősmecske Pécsváradi járás
166. Baranya vármegye Erzsébet Pécsváradi járás
167. Baranya vármegye Fazekasboda Pécsváradi járás
168. Baranya vármegye Feked Mohácsi járás
169. Baranya vármegye Felsőegerszeg Hegyháti járás
170. Baranya vármegye Felsőszentmárton Sellyei járás
171. Baranya vármegye Garé Siklósi járás
172. Baranya vármegye Gerde Szentlőrinci járás
173. Baranya vármegye Gerényes Hegyháti járás
174. Baranya vármegye Geresdlak Pécsváradi járás
175. Baranya vármegye Gilvánfa Sellyei járás
176. Baranya vármegye Gordisa Siklósi járás
177. Baranya vármegye Gödre Hegyháti járás
178. Baranya vármegye Görcsöny Pécsi járás
179. Baranya vármegye Görcsönydoboka Mohácsi járás
180. Baranya vármegye Gyöngyfa Szentlőrinci járás
181. Baranya vármegye Gyöngyösmellék Szigetvári járás
182. Baranya vármegye Hásságy Bólyi járás
183. Baranya vármegye Hegyhátmaróc Komlói járás
184. Baranya vármegye Hegyszentmárton Sellyei járás
185. Baranya vármegye Helesfa Szentlőrinci járás
186. Baranya vármegye Hetvehely Szentlőrinci járás
187. Baranya vármegye Hidas Pécsváradi járás
188. Baranya vármegye Himesháza Mohácsi járás
189. Baranya vármegye Hirics Sellyei járás
190. Baranya vármegye Hobol Szigetvári járás
191. Baranya vármegye Homorúd Mohácsi járás
192. Baranya vármegye Horváthertelend Szigetvári járás
193. Baranya vármegye Husztót Pécsi járás
194. Baranya vármegye Ibafa Szigetvári járás
195. Baranya vármegye Illocska Siklósi járás
196. Baranya vármegye Ipacsfa Siklósi járás
197. Baranya vármegye Ivánbattyán Siklósi járás
198. Baranya vármegye Ivándárda Mohácsi járás
199. Baranya vármegye Kacsóta Szentlőrinci járás
200. Baranya vármegye Kákics Sellyei járás
201. Baranya vármegye Kárász Komlói járás
202. Baranya vármegye Kásád Siklósi járás
203. Baranya vármegye Katádfa Szigetvári járás
204. Baranya vármegye Kátoly Pécsváradi járás
205. Baranya vármegye Kékesd Pécsváradi járás
206. Baranya vármegye Kémes Siklósi járás
207. Baranya vármegye Kemse Sellyei járás
208. Baranya vármegye Kétújfalu Szigetvári járás
209. Baranya vármegye Királyegyháza Szentlőrinci járás
210. Baranya vármegye Kisasszonyfa Sellyei járás
211. Baranya vármegye Kisbeszterce Hegyháti járás
212. Baranya vármegye Kisbudmér Bólyi járás
213. Baranya vármegye Kisdér Siklósi járás
214. Baranya vármegye Kisdobsza Szigetvári járás
215. Baranya vármegye Kishajmás Hegyháti járás
216. Baranya vármegye Kisharsány Siklósi járás
217. Baranya vármegye Kisherend Pécsi járás
218. Baranya vármegye Kisjakabfalva Siklósi járás
219. Baranya vármegye Kiskassa Siklósi járás
220. Baranya vármegye Kislippó Siklósi járás
221. Baranya vármegye Kisnyárád Mohácsi járás
222. Baranya vármegye Kistamási Szigetvári járás
223. Baranya vármegye Kistapolca Siklósi járás
224. Baranya vármegye Kistótfalu Siklósi járás
225. Baranya vármegye Kisvaszar Hegyháti járás
226. Baranya vármegye Kisszentmárton Sellyei járás
227. Baranya vármegye Kórós Sellyei járás
228. Baranya vármegye Kovácshida Siklósi járás
229. Baranya vármegye Kovácsszénája Pécsi járás
230. Baranya vármegye Köblény Komlói járás
231. Baranya vármegye Kökény Pécsi járás
232. Baranya vármegye Kölked Mohácsi járás
233. Baranya vármegye Kővágószőlős Pécsi járás
234. Baranya vármegye Kővágótöttös Pécsi járás
235. Baranya vármegye Lánycsók Mohácsi járás
236. Baranya vármegye Lapáncsa Siklósi járás
237. Baranya vármegye Liget Komlói járás
238. Baranya vármegye Lippó Mohácsi járás
239. Baranya vármegye Liptód Bólyi járás
240. Baranya vármegye Lothárd Pécsi járás
241. Baranya vármegye Lovászhetény Pécsváradi járás
242. Baranya vármegye Lúzsok Sellyei járás
243. Baranya vármegye Mágocs Hegyháti járás
244. Baranya vármegye Magyarbóly Siklósi járás
245. Baranya vármegye Magyaregregy Komlói járás
246. Baranya vármegye Magyarhertelend Komlói járás
247. Baranya vármegye Magyarlukafa Szigetvári járás
248. Baranya vármegye Magyarmecske Sellyei járás
249. Baranya vármegye Magyarsarlós Pécsi járás
250. Baranya vármegye Magyarszék Komlói járás
251. Baranya vármegye Magyartelek Sellyei járás
252. Baranya vármegye Majs Mohácsi járás
253. Baranya vármegye Mánfa Komlói járás
254. Baranya vármegye Maráza Mohácsi járás
255. Baranya vármegye Márfa Siklósi járás
256. Baranya vármegye Máriakéménd Bólyi járás
257. Baranya vármegye Markóc Sellyei járás
258. Baranya vármegye Marócsa Sellyei járás
259. Baranya vármegye Márok Siklósi járás
260. Baranya vármegye Martonfa Pécsváradi járás
261. Baranya vármegye Matty Siklósi járás
262. Baranya vármegye Máza Komlói járás
263. Baranya vármegye Mecseknádasd Pécsváradi járás
264. Baranya vármegye Mecsekpölöske Komlói járás
265. Baranya vármegye Mekényes Hegyháti járás
266. Baranya vármegye Merenye Szigetvári járás
267. Baranya vármegye Meződ Hegyháti járás
268. Baranya vármegye Mindszentgodisa Hegyháti járás
269. Baranya vármegye Molvány Szigetvári járás
270. Baranya vármegye Monyoród Bólyi járás
271. Baranya vármegye Mozsgó Szigetvári járás
272. Baranya vármegye Nagybudmér Bólyi járás
273. Baranya vármegye Nagycsány Sellyei járás
274. Baranya vármegye Nagydobsza Szigetvári járás
275. Baranya vármegye Nagyhajmás Hegyháti járás
276. Baranya vármegye Nagyharsány Siklósi járás
277. Baranya vármegye Nagynyárád Mohácsi járás
278. Baranya vármegye Nagypall Pécsváradi járás
279. Baranya vármegye Nagypeterd Szigetvári járás
280. Baranya vármegye Nagytótfalu Siklósi járás
281. Baranya vármegye Nagyváty Szigetvári járás
282. Baranya vármegye Nemeske Szigetvári járás
283. Baranya vármegye Nyugotszenterzsébet Szigetvári járás
284. Baranya vármegye Óbánya Pécsváradi járás
285. Baranya vármegye Ócsárd Pécsi járás
286. Baranya vármegye Ófalu Pécsváradi járás
287. Baranya vármegye Okorág Sellyei járás
288. Baranya vármegye Okorvölgy Szentlőrinci járás
289. Baranya vármegye Olasz Bólyi járás
290. Baranya vármegye Old Siklósi járás
291. Baranya vármegye Oroszló Komlói járás
292. Baranya vármegye Ózdfalu Sellyei járás
293. Baranya vármegye Palé Hegyháti járás
294. Baranya vármegye Palkonya Siklósi járás
295. Baranya vármegye Palotabozsok Mohácsi járás
296. Baranya vármegye Páprád Sellyei járás
297. Baranya vármegye Patapoklosi Szigetvári járás
298. Baranya vármegye Pécsbagota Szentlőrinci járás
299. Baranya vármegye Pécsdevecser Siklósi járás
300. Baranya vármegye Pécsvárad Pécsváradi járás
301. Baranya vármegye Pereked Pécsi járás
302. Baranya vármegye Peterd Siklósi járás
303. Baranya vármegye Pettend Szigetvári járás
304. Baranya vármegye Piskó Sellyei járás
305. Baranya vármegye Pócsa Bólyi járás
306. Baranya vármegye Rádfalva Siklósi járás
307. Baranya vármegye Regenye Pécsi járás
308. Baranya vármegye Romonya Pécsi járás
309. Baranya vármegye Rózsafa Szigetvári járás
310. Baranya vármegye Sámod Sellyei járás
311. Baranya vármegye Sárok Mohácsi járás
312. Baranya vármegye Sásd Hegyháti járás
313. Baranya vármegye Sátorhely Mohácsi járás
314. Baranya vármegye Sellye Sellyei járás
315. Baranya vármegye Siklósbodony Siklósi járás
316. Baranya vármegye Siklósnagyfalu Siklósi járás
317. Baranya vármegye Somberek Mohácsi járás
318. Baranya vármegye Somogyapáti Szigetvári járás
319. Baranya vármegye Somogyhárságy Szigetvári járás
320. Baranya vármegye Somogyhatvan Szigetvári járás
321. Baranya vármegye Somogyviszló Szigetvári járás
322. Baranya vármegye Sósvertike Sellyei járás
323. Baranya vármegye Sumony Szentlőrinci járás
324. Baranya vármegye Szabadszentkirály Szentlőrinci járás
325. Baranya vármegye Szágy Hegyháti járás
326. Baranya vármegye Szajk Bólyi járás
327. Baranya vármegye Szalánta Pécsi járás
328. Baranya vármegye Szalatnak Komlói járás
329. Baranya vármegye Szaporca Siklósi járás
330. Baranya vármegye Szárász Komlói járás
331. Baranya vármegye Szászvár Komlói járás
332. Baranya vármegye Szava Siklósi járás
333. Baranya vármegye Szebény Mohácsi járás
334. Baranya vármegye Szederkény Bólyi járás
335. Baranya vármegye Székelyszabar Mohácsi járás
336. Baranya vármegye Szellő Pécsváradi járás
337. Baranya vármegye Szemely Pécsi járás
338. Baranya vármegye Szentdénes Szentlőrinci járás
339. Baranya vármegye Szentegát Szigetvári járás
340. Baranya vármegye Szentkatalin Szentlőrinci járás
341. Baranya vármegye Szentlászló Szigetvári járás
342. Baranya vármegye Szilágy Pécsi járás
343. Baranya vármegye Szilvás Pécsi járás
344. Baranya vármegye Szőke Pécsi járás
345. Baranya vármegye Szőkéd Pécsi járás
346. Baranya vármegye Szörény Szigetvári járás
347. Baranya vármegye Szulimán Szigetvári járás
348. Baranya vármegye Szűr Mohácsi járás
349. Baranya vármegye Tarrós Hegyháti járás
350. Baranya vármegye Tékes Hegyháti járás
351. Baranya vármegye Teklafalu Szigetvári járás
352. Baranya vármegye Tengeri Sellyei járás
353. Baranya vármegye Tésenfa Siklósi járás
354. Baranya vármegye Téseny Sellyei járás
355. Baranya vármegye Tófű Komlói járás
356. Baranya vármegye Tormás Hegyháti járás
357. Baranya vármegye Tótszentgyörgy Szigetvári járás
358. Baranya vármegye Töttös Bólyi járás
359. Baranya vármegye Túrony Siklósi járás
360. Baranya vármegye Udvar Mohácsi járás
361. Baranya vármegye Újpetre Siklósi járás
362. Baranya vármegye Vajszló Sellyei járás
363. Baranya vármegye Várad Szigetvári járás
364. Baranya vármegye Varga Hegyháti járás
365. Baranya vármegye Vásárosbéc Szigetvári járás
366. Baranya vármegye Vásárosdombó Hegyháti járás
367. Baranya vármegye Vázsnok Hegyháti járás
368. Baranya vármegye Vejti Sellyei járás
369. Baranya vármegye Vékény Komlói járás
370. Baranya vármegye Velény Szentlőrinci járás
371. Baranya vármegye Véménd Mohácsi járás
372. Baranya vármegye Versend Bólyi járás
373. Baranya vármegye Villány Siklósi járás
374. Baranya vármegye Villánykövesd Siklósi járás
375. Baranya vármegye Vokány Siklósi járás
376. Baranya vármegye Zádor Szigetvári járás
377. Baranya vármegye Zaláta Sellyei járás
378. Baranya vármegye Zengővárkony Pécsváradi járás
379. Baranya vármegye Zók Szentlőrinci járás
380. Békés vármegye Almáskamarás Mezőkovácsházai járás
381. Békés vármegye Békéssámson Orosházi járás
382. Békés vármegye Békésszentandrás Szarvasi járás
383. Békés vármegye Bélmegyer Békési járás
384. Békés vármegye Biharugra Sarkadi járás
385. Békés vármegye Bucsa Szeghalmi járás
386. Békés vármegye Csabacsűd Szarvasi járás
387. Békés vármegye Csabaszabadi Békéscsabai járás
388. Békés vármegye Csanádapáca Orosházi járás
389. Békés vármegye Csárdaszállás Gyomaendrődi járás
390. Békés vármegye Csorvás Békéscsabai járás
391. Békés vármegye Doboz Békéscsabai járás
392. Békés vármegye Dombegyház Mezőkovácsházai járás
393. Békés vármegye Dombiratos Mezőkovácsházai járás
394. Békés vármegye Ecsegfalva Gyomaendrődi járás
395. Békés vármegye Elek Gyulai járás
396. Békés vármegye Gádoros Orosházi járás
397. Békés vármegye Gerendás Békéscsabai járás
398. Békés vármegye Geszt Sarkadi járás
399. Békés vármegye Hunya Gyomaendrődi járás
400. Békés vármegye Kamut Békési járás
401. Békés vármegye Kardos Szarvasi járás
402. Békés vármegye Kardoskút Orosházi járás
403. Békés vármegye Kaszaper Mezőkovácsházai járás
404. Békés vármegye Kertészsziget Szeghalmi járás
405. Békés vármegye Kétegyháza Gyulai járás
406. Békés vármegye Kétsoprony Békéscsabai járás
407. Békés vármegye Kevermes Mezőkovácsházai járás
408. Békés vármegye Kisdombegyház Mezőkovácsházai járás
409. Békés vármegye Kondoros Szarvasi járás
410. Békés vármegye Körösladány Szeghalmi járás
411. Békés vármegye Körösnagyharsány Sarkadi járás
412. Békés vármegye Köröstarcsa Békési járás
413. Békés vármegye Körösújfalu Szeghalmi járás
414. Békés vármegye Kötegyán Sarkadi járás
415. Békés vármegye Kunágota Mezőkovácsházai járás
416. Békés vármegye Lőkösháza Gyulai járás
417. Békés vármegye Magyarbánhegyes Mezőkovácsházai járás
418. Békés vármegye Magyardombegyház Mezőkovácsházai járás
419. Békés vármegye Medgyesbodzás Mezőkovácsházai járás
420. Békés vármegye Medgyesegyháza Mezőkovácsházai járás
421. Békés vármegye Méhkerék Sarkadi járás
422. Békés vármegye Mezőgyán Sarkadi járás
423. Békés vármegye Mezőhegyes Mezőkovácsházai járás
424. Békés vármegye Murony Békési járás
425. Békés vármegye Nagybánhegyes Mezőkovácsházai járás
426. Békés vármegye Nagykamarás Mezőkovácsházai járás
427. Békés vármegye Nagyszénás Orosházi járás
428. Békés vármegye Okány Sarkadi járás
429. Békés vármegye Örménykút Szarvasi járás
430. Békés vármegye Pusztaföldvár Orosházi járás
431. Békés vármegye Pusztaottlaka Mezőkovácsházai járás
432. Békés vármegye Sarkadkeresztúr Sarkadi járás
433. Békés vármegye Szabadkígyós Békéscsabai járás
434. Békés vármegye Tarhos Békési járás
435. Békés vármegye Telekgerendás Békéscsabai járás
436. Békés vármegye Újkígyós Békéscsabai járás
437. Békés vármegye Újszalonta Sarkadi járás
438. Békés vármegye Végegyháza Mezőkovácsházai járás
439. Békés vármegye Zsadány Sarkadi járás
440. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújalpár Gönci járás
441. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújkér Gönci járás
442. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújlak Szikszói járás
443. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújszántó Gönci járás
444. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújszolnok Szikszói járás
445. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújvár Gönci járás
446. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abod Edelényi járás
447. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Aggtelek Putnoki járás
448. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alacska Kazincbarcikai járás
449. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóberecki Sátoraljaújhelyi járás
450. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsódobsza Szerencsi járás
451. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsógagy Encsi járás
452. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóregmec Sátoraljaújhelyi járás
453. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsószuha Putnoki járás
454. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsótelekes Kazincbarcikai járás
455. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóvadász Szikszói járás
456. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arka Gönci járás
457. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arló Ózdi járás
458. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arnót Miskolci járás
459. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ároktő Mezőcsáti járás
460. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Aszaló Szikszói járás
461. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Baktakék Encsi járás
462. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Balajt Edelényi járás
463. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bánhorváti Kazincbarcikai járás
464. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bánréve Putnoki járás
465. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Baskó Gönci járás
466. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Becskeháza Edelényi járás
467. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bekecs Szerencsi járás
468. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Berente Kazincbarcikai járás
469. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Beret Encsi járás
470. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodroghalom Cigándi járás
471. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogkeresztúr Tokaji járás
472. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogkisfalud Tokaji járás
473. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogolaszi Sárospataki járás
474. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvalenke Edelényi járás
475. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvarákó Edelényi járás
476. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvaszilas Edelényi járás
477. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bogács Mezőkövesdi járás
478. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldogkőújfalu Gönci járás
479. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldogkőváralja Gönci járás
480. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldva Edelényi járás
481. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodbóta Ózdi járás
482. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodgeszt Mezőkövesdi járás
483. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodivánka Mezőkövesdi járás
484. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodnádasd Ózdi járás
485. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodszentgyörgy Ózdi járás
486. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodszirák Edelényi járás
487. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bózsva Sátoraljaújhelyi járás
488. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bőcs Miskolci járás
489. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkábrány Mezőkövesdi járás
490. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkaranyos Miskolci járás
491. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkmogyorósd Ózdi járás
492. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkszentkereszt Miskolci járás
493. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkzsérc Mezőkövesdi járás
494. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Büttös Encsi járás
495. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigánd Cigándi járás
496. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csenyéte Encsi járás
497. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cserépfalu Mezőkövesdi járás
498. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cserépváralja Mezőkövesdi járás
499. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csernely Ózdi járás
500. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csincse Mezőkövesdi járás
501. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csobád Encsi járás
502. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csobaj Tokaji járás
503. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csokvaomány Ózdi járás
504. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Damak Edelényi járás
505. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dámóc Cigándi járás
506. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Debréte Edelényi járás
507. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dédestapolcsány Kazincbarcikai járás
508. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Detek Encsi járás
509. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Domaháza Ózdi járás
510. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dövény Putnoki járás
511. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dubicsány Putnoki járás
512. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Egerlövő Mezőkövesdi járás
513. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Égerszög Edelényi járás
514. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Emőd Miskolci járás
515. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Erdőbénye Tokaji járás
516. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Erdőhorváti Sárospataki járás
517. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fáj Encsi járás
518. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fancsal Encsi járás
519. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Farkaslyuk Ózdi járás
520. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőberecki Sátoraljaújhelyi járás
521. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsődobsza Gönci járás
522. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőgagy Encsi járás
523. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőkelecsény Putnoki járás
524. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőnyárád Putnoki járás
525. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőregmec Sátoraljaújhelyi járás
526. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőtelekes Kazincbarcikai járás
527. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsővadász Szikszói járás
528. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Filkeháza Sátoraljaújhelyi járás
529. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fony Gönci járás
530. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Forró Encsi járás
531. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fulókércs Encsi járás
532. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzér Sátoraljaújhelyi járás
533. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérkajata Sátoraljaújhelyi járás
534. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérkomlós Sátoraljaújhelyi járás
535. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérradvány Sátoraljaújhelyi járás
536. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gadna Szikszói járás
537. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagyapáti Encsi járás
538. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagybátor Szikszói járás
539. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagyvendégi Szikszói járás
540. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Galvács Edelényi járás
541. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Garadna Encsi járás
542. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gelej Mezőcsáti járás
543. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gesztely Miskolci járás
544. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gibárt Gönci járás
545. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Girincs Tiszaújvárosi járás
546. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Golop Szerencsi járás
547. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gömörszőlős Putnoki járás
548. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönc Gönci járás
549. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Göncruszka Gönci járás
550. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Györgytarló Sárospataki járás
551. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Halmaj Szikszói járás
552. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hangács Edelényi járás
553. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hangony Ózdi járás
554. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Háromhuta Sárospataki járás
555. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Harsány Miskolci járás
556. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hegymeg Edelényi járás
557. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejce Gönci járás
558. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőbába Tiszaújvárosi járás
559. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőkeresztúr Tiszaújvárosi járás
560. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőkürt Tiszaújvárosi járás
561. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőpapi Mezőcsáti járás
562. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőszalonta Tiszaújvárosi járás
563. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hercegkút Sárospataki járás
564. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádbűd Gönci járás
565. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádcéce Gönci járás
566. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádkak Miskolci járás
567. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádkércs Szikszói járás
568. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádnémeti Miskolci járás
569. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádpetri Encsi járás
570. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádszentandrás Encsi járás
571. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádszurdok Gönci járás
572. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádvécse Encsi járás
573. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hét Putnoki járás
574. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hidasnémeti Gönci járás
575. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hidvégardó Edelényi járás
576. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hollóháza Sátoraljaújhelyi járás
577. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Homrogd Szikszói járás
578. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Igrici Mezőcsáti járás
579. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Imola Putnoki járás
580. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ináncs Encsi járás
581. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Irota Edelényi járás
582. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Izsófalva Kazincbarcikai járás
583. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Jákfalva Putnoki járás
584. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Járdánháza Ózdi járás
585. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Jósvafő Putnoki járás
586. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kács Mezőkövesdi járás
587. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kánó Putnoki járás
588. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kány Encsi járás
589. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Karcsa Cigándi járás
590. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Karos Cigándi járás
591. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kázsmárk Szikszói járás
592. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kéked Gönci járás
593. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kelemér Putnoki járás
594. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kenézlő Sárospataki járás
595. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Keresztéte Encsi járás
596. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kesznyéten Tiszaújvárosi járás
597. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Királd Putnoki járás
598. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kiscsécs Tiszaújvárosi járás
599. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kisgyőr Miskolci járás
600. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kishuta Sátoraljaújhelyi járás
601. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kiskinizs Szikszói járás
602. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kisrozvágy Cigándi járás
603. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kissikátor Ózdi járás
604. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Komjáti Edelényi járás
605. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Komlóska Sárospataki járás
606. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kondó Miskolci járás
607. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Korlát Gönci járás
608. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Köröm Miskolci járás
609. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kovácsvágás Sátoraljaújhelyi járás
610. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Krasznokvajda Encsi járás
611. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kupa Szikszói járás
612. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kurityán Kazincbarcikai járás
613. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lácacséke Cigándi járás
614. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ládbesenyő Edelényi járás
615. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lak Edelényi járás
616. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Legyesbénye Szerencsi járás
617. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Léh Szikszói járás
618. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lénárddaróc Ózdi járás
619. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Litka Encsi járás
620. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mád Szerencsi járás
621. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Makkoshotyka Sárospataki járás
622. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mályinka Kazincbarcikai járás
623. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Martonyi Edelényi járás
624. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Megyaszó Szerencsi járás
625. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Méra Encsi járás
626. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Meszes Edelényi járás
627. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkeresztes Mezőkövesdi járás
628. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőnagymihály Mezőkövesdi járás
629. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőnyárád Mezőkövesdi járás
630. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőzombor Szerencsi járás
631. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mikóháza Sátoraljaújhelyi járás
632. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mogyoróska Gönci járás
633. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Monaj Szikszói járás
634. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Monok Szerencsi járás
635. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Múcsony Kazincbarcikai járás
636. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Muhi Tiszaújvárosi járás
637. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagybarca Kazincbarcikai járás
638. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagycsécs Tiszaújvárosi járás
639. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagyhuta Sátoraljaújhelyi járás
640. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagykinizs Szikszói járás
641. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagyrozvágy Cigándi járás
642. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Négyes Mezőkövesdi járás
643. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nekézseny Ózdi járás
644. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nemesbikk Tiszaújvárosi járás
645. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Novajidrány Encsi járás
646. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyékládháza Miskolci járás
647. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyésta Szikszói járás
648. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyíri Sátoraljaújhelyi járás
649. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyomár Edelényi járás
650. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Olaszliszka Sárospataki járás
651. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ónod Miskolci járás
652. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ormosbánya Kazincbarcikai járás
653. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Oszlár Tiszaújvárosi járás
654. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pácin Cigándi járás
655. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pálháza Sátoraljaújhelyi járás
656. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pamlény Szikszói járás
657. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pányok Gönci járás
658. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Parasznya Miskolci járás
659. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pere Gönci járás
660. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Perecse Encsi járás
661. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Perkupa Edelényi járás
662. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Prügy Szerencsi járás
663. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pusztafalu Sátoraljaújhelyi járás
664. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pusztaradvány Encsi járás
665. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Radostyán Miskolci járás
666. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ragály Putnoki járás
667. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rakaca Edelényi járás
668. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rakacaszend Edelényi járás
669. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rásonysápberencs Szikszói járás
670. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rátka Szerencsi járás
671. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Regéc Gönci járás
672. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Répáshuta Miskolci járás
673. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Révleányvár Cigándi járás
674. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ricse Cigándi járás
675. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rudabánya Kazincbarcikai járás
676. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rudolftelep Kazincbarcikai járás
677. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóbábony Miskolci járás
678. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóecseg Miskolci járás
679. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajógalgóc Kazincbarcikai járás
680. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóhídvég Miskolci járás
681. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóivánka Kazincbarcikai járás
682. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókápolna Miskolci járás
683. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókaza Kazincbarcikai járás
684. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókeresztúr Miskolci járás
685. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajólád Miskolci járás
686. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajólászlófalva Miskolci járás
687. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajómercse Putnoki járás
688. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajónémeti Putnoki járás
689. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópálfala Miskolci járás
690. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópetri Miskolci járás
691. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópüspöki Putnoki járás
692. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajósenye Miskolci járás
693. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóvámos Miskolci járás
694. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóvelezd Putnoki járás
695. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sály Mezőkövesdi járás
696. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárazsadány Sárospataki járás
697. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sáta Ózdi járás
698. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Selyeb Szikszói járás
699. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Semjén Cigándi járás
700. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Serényfalva Putnoki járás
701. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sima Gönci járás
702. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sóstófalva Miskolci járás
703. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szakácsi Edelényi járás
704. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szakáld Tiszaújvárosi járás
705. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szalaszend Encsi járás
706. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szalonna Edelényi járás
707. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szászfa Szikszói járás
708. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szegi Tokaji járás
709. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szegilong Tokaji járás
710. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szemere Encsi járás
711. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szendrő Edelényi járás
712. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szendrőlád Edelényi járás
713. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szentistván Mezőkövesdi járás
714. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szentistvánbaksa Szikszói járás
715. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szin Edelényi járás
716. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szinpetri Edelényi járás
717. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szirmabesenyő Miskolci járás
718. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szomolya Mezőkövesdi járás
719. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szögliget Edelényi járás
720. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szőlősardó Edelényi járás
721. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhafő Putnoki járás
722. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhakálló Kazincbarcikai járás
723. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhogy Edelényi járás
724. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktabáj Tokaji járás
725. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktaharkány Szerencsi járás
726. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktakenéz Szerencsi járás
727. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktaszada Szerencsi járás
728. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tállya Szerencsi járás
729. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tarcal Tokaji járás
730. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tard Mezőkövesdi járás
731. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tardona Kazincbarcikai járás
732. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Telkibánya Gönci járás
733. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Teresztenye Edelényi járás
734. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tibolddaróc Mezőkövesdi járás
735. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszabábolna Mezőkövesdi járás
736. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszacsermely Cigándi járás
737. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszadorogma Mezőcsáti járás
738. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszakarád Cigándi járás
739. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszakeszi Mezőcsáti járás
740. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaladány Tokaji járás
741. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszalúc Szerencsi járás
742. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszapalkonya Tiszaújvárosi járás
743. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszatardos Tokaji járás
744. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszatarján Mezőcsáti járás
745. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszavalk Mezőkövesdi járás
746. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaj Tokaji járás
747. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tolcsva Sárospataki járás
748. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tomor Edelényi járás
749. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornabarakony Edelényi járás
750. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornakápolna Edelényi járás
751. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornanádaska Edelényi járás
752. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornaszentandrás Edelényi járás
753. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornaszentjakab Edelényi járás
754. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornyosnémeti Gönci járás
755. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Trizs Putnoki járás
756. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Újcsanálos Miskolci járás
757. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Uppony Ózdi járás
758. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vadna Kazincbarcikai járás
759. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vágáshuta Sátoraljaújhelyi járás
760. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vajdácska Sárospataki járás
761. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vámosújfalu Sárospataki járás
762. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Varbó Miskolci járás
763. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Varbóc Edelényi járás
764. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vatta Mezőkövesdi járás
765. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vilmány Gönci járás
766. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vilyvitány Sátoraljaújhelyi járás
767. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Viss Sárospataki járás
768. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Viszló Edelényi járás
769. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vizsoly Gönci járás
770. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zádorfalva Putnoki járás
771. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zalkod Sárospataki járás
772. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zemplénagárd Cigándi járás
773. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ziliz Edelényi járás
774. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zubogy Putnoki járás
775. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zsujta Gönci járás
776. Csongrád-Csanád vármegye Ambrózfalva Makói járás
777. Csongrád-Csanád vármegye Apátfalva Makói járás
778. Csongrád-Csanád vármegye Árpádhalom Szentesi járás
779. Csongrád-Csanád vármegye Ásotthalom Mórahalmi járás
780. Csongrád-Csanád vármegye Baks Kisteleki járás
781. Csongrád-Csanád vármegye Balástya Kisteleki járás
782. Csongrád-Csanád vármegye Csanádalberti Makói járás
783. Csongrád-Csanád vármegye Csanádpalota Makói járás
784. Csongrád-Csanád vármegye Csanytelek Csongrádi járás
785. Csongrád-Csanád vármegye Csengele Kisteleki járás
786. Csongrád-Csanád vármegye Derekegyház Szentesi járás
787. Csongrád-Csanád vármegye Dóc Szegedi járás
788. Csongrád-Csanád vármegye Eperjes Szentesi járás
789. Csongrád-Csanád vármegye Fábiánsebestyén Szentesi járás
790. Csongrád-Csanád vármegye Felgyő Csongrádi járás
791. Csongrád-Csanád vármegye Ferencszállás Szegedi járás
792. Csongrád-Csanád vármegye Forráskút Mórahalmi járás
793. Csongrád-Csanád vármegye Földeák Makói járás
794. Csongrád-Csanád vármegye Királyhegyes Makói járás
795. Csongrád-Csanád vármegye Kiszombor Makói járás
796. Csongrád-Csanád vármegye Klárafalva Szegedi járás
797. Csongrád-Csanád vármegye Kövegy Makói járás
798. Csongrád-Csanád vármegye Kübekháza Szegedi járás
799. Csongrád-Csanád vármegye Magyarcsanád Makói járás
800. Csongrád-Csanád vármegye Maroslele Makói járás
801. Csongrád-Csanád vármegye Mártély Hódmezővásárhelyi járás
802. Csongrád-Csanád vármegye Nagyér Makói járás
803. Csongrád-Csanád vármegye Nagylak Makói járás
804. Csongrád-Csanád vármegye Nagymágocs Szentesi járás
805. Csongrád-Csanád vármegye Nagytőke Szentesi járás
806. Csongrád-Csanád vármegye Óföldeák Makói járás
807. Csongrád-Csanád vármegye Ópusztaszer Kisteleki járás
808. Csongrád-Csanád vármegye Öttömös Mórahalmi járás
809. Csongrád-Csanád vármegye Pitvaros Makói járás
810. Csongrád-Csanád vármegye Pusztamérges Mórahalmi járás
811. Csongrád-Csanád vármegye Pusztaszer Kisteleki járás
812. Csongrád-Csanád vármegye Ruzsa Mórahalmi járás
813. Csongrád-Csanád vármegye Szegvár Szentesi járás
814. Csongrád-Csanád vármegye Székkutas Hódmezővásárhelyi járás
815. Csongrád-Csanád vármegye Tiszasziget Szegedi járás
815a. *  Csongrád-Csanád vármegye Tömörkény Csongrádi járás
816. Csongrád-Csanád vármegye Üllés Mórahalmi járás
817. Csongrád-Csanád vármegye Zákányszék Mórahalmi járás
818. Fejér vármegye Aba Székesfehérvári járás
819. Fejér vármegye Alap Sárbogárdi járás
820. Fejér vármegye Alcsútdoboz Bicskei járás
821. Fejér vármegye Alsószentiván Sárbogárdi járás
822. Fejér vármegye Bakonycsernye Móri járás
823. Fejér vármegye Bakonykúti Székesfehérvári járás
824. Fejér vármegye Balinka Móri járás
825. Fejér vármegye Beloiannisz Dunaújvárosi járás
826. Fejér vármegye Besnyő Dunaújvárosi járás
827. Fejér vármegye Bodajk Móri járás
828. Fejér vármegye Bodmér Bicskei járás
829. Fejér vármegye Cece Sárbogárdi járás
830. Fejér vármegye Csákberény Móri járás
831. Fejér vármegye Csősz Székesfehérvári járás
832. Fejér vármegye Daruszentmiklós Dunaújvárosi járás
833. Fejér vármegye Dég Enyingi járás
834. Fejér vármegye Előszállás Dunaújvárosi járás
835. Fejér vármegye Füle Székesfehérvári járás
836. Fejér vármegye Gánt Bicskei járás
837. Fejér vármegye Hantos Sárbogárdi járás
838. Fejér vármegye Igar Sárbogárdi járás
839. Fejér vármegye Isztimér Móri járás
840. Fejér vármegye Iváncsa Dunaújvárosi járás
841. Fejér vármegye Jenő Székesfehérvári járás
842. Fejér vármegye Káloz Székesfehérvári járás
843. Fejér vármegye Kincsesbánya Móri járás
844. Fejér vármegye Kisláng Enyingi járás
845. Fejér vármegye Lajoskomárom Enyingi járás
846. Fejér vármegye Lepsény Enyingi járás
847. Fejér vármegye Lovasberény Székesfehérvári járás
848. Fejér vármegye Mátyásdomb Enyingi járás
849. Fejér vármegye Mezőfalva Dunaújvárosi járás
850. Fejér vármegye Mezőkomárom Enyingi járás
851. Fejér vármegye Mezőszentgyörgy Enyingi járás
852. Fejér vármegye Mezőszilas Sárbogárdi járás
853. Fejér vármegye Moha Székesfehérvári járás
854. Fejér vármegye Nádasdladány Székesfehérvári járás
855. Fejér vármegye Nagykarácsony Dunaújvárosi járás
856. Fejér vármegye Nagylók Sárbogárdi járás
857. Fejér vármegye Nagyveleg Móri járás
858. Fejér vármegye Óbarok Bicskei járás
859. Fejér vármegye Perkáta Dunaújvárosi járás
860. Fejér vármegye Sáregres Sárbogárdi járás
861. Fejér vármegye Sárkeresztes Székesfehérvári járás
862. Fejér vármegye Sárkeresztúr Sárbogárdi járás
863. Fejér vármegye Sárkeszi Székesfehérvári járás
864. Fejér vármegye Sárosd Székesfehérvári járás
865. Fejér vármegye Sárszentágota Sárbogárdi járás
866. Fejér vármegye Seregélyes Székesfehérvári járás
867. Fejér vármegye Soponya Székesfehérvári járás
868. Fejér vármegye Söréd Móri járás
869. Fejér vármegye Szabadegyháza Gárdonyi járás
870. Fejér vármegye Szabadhídvég Enyingi járás
871. Fejér vármegye Szár Bicskei járás
872. Fejér vármegye Tabajd Bicskei járás
873. Fejér vármegye Újbarok Bicskei járás
874. Fejér vármegye Vajta Sárbogárdi járás
875. Fejér vármegye Vereb Gárdonyi járás
876. Fejér vármegye Vértesacsa Bicskei járás
877. Fejér vármegye Vértesboglár Bicskei járás
878. Fejér vármegye Zámoly Székesfehérvári járás
879. Fejér vármegye Zichyújfalu Gárdonyi járás
880. Győr-Moson-Sopron vármegye Acsalag Csornai járás
881. Győr-Moson-Sopron vármegye Árpás Téti járás
882. Győr-Moson-Sopron vármegye Babót Kapuvári járás
883. Győr-Moson-Sopron vármegye Bágyogszovát Csornai járás
884. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonygyirót Pannonhalmi járás
885. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonypéterd Pannonhalmi járás
886. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonyszentlászló Pannonhalmi járás
887. Győr-Moson-Sopron vármegye Barbacs Csornai járás
888. Győr-Moson-Sopron vármegye Beled Kapuvári járás
889. Győr-Moson-Sopron vármegye Bezenye Mosonmagyaróvári járás
890. Győr-Moson-Sopron vármegye Bezi Győri járás
891. Győr-Moson-Sopron vármegye Bodonhely Csornai járás
892. Győr-Moson-Sopron vármegye Bogyoszló Csornai járás
893. Győr-Moson-Sopron vármegye Bőny Győri járás
894. Győr-Moson-Sopron vármegye Bősárkány Csornai járás
895. Győr-Moson-Sopron vármegye Cakóháza Csornai járás
896. Győr-Moson-Sopron vármegye Cirák Kapuvári járás
897. Győr-Moson-Sopron vármegye Csáfordjánosfa Soproni járás
898. Győr-Moson-Sopron vármegye Csapod Soproni járás
899. Győr-Moson-Sopron vármegye Csér Soproni járás
900. Győr-Moson-Sopron vármegye Csikvánd Téti járás
901. Győr-Moson-Sopron vármegye Darnózseli Mosonmagyaróvári járás
902. Győr-Moson-Sopron vármegye Dénesfa Kapuvári járás
903. Győr-Moson-Sopron vármegye Dunaremete Mosonmagyaróvári járás
904. Győr-Moson-Sopron vármegye Dunaszentpál Győri járás
905. Győr-Moson-Sopron vármegye Ebergőc Soproni járás
906. Győr-Moson-Sopron vármegye Edve Kapuvári járás
907. Győr-Moson-Sopron vármegye Egyed Csornai járás
908. Győr-Moson-Sopron vármegye Egyházasfalu Soproni járás
909. Győr-Moson-Sopron vármegye Enese Győri járás
910. Győr-Moson-Sopron vármegye Farád Csornai járás
911. Győr-Moson-Sopron vármegye Fehértó Győri járás
912. Győr-Moson-Sopron vármegye Felpéc Téti járás
913. Győr-Moson-Sopron vármegye Fenyőfő Pannonhalmi járás
914. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőboz Soproni járás
915. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőd Soproni járás
916. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőendréd Soproni járás
917. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyalóka Soproni járás
918. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyóró Kapuvári járás
919. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyömöre Téti járás
920. Győr-Moson-Sopron vármegye Győrasszonyfa Pannonhalmi járás
921. Győr-Moson-Sopron vármegye Győrsövényház Győri járás
922. Győr-Moson-Sopron vármegye Hidegség Soproni járás
923. Győr-Moson-Sopron vármegye Himod Kapuvári járás
924. Győr-Moson-Sopron vármegye Hövej Kapuvári járás
925. Győr-Moson-Sopron vármegye Iván Soproni járás
926. Győr-Moson-Sopron vármegye Jobaháza Csornai járás
927. Győr-Moson-Sopron vármegye Kajárpéc Győri járás
928. Győr-Moson-Sopron vármegye Károlyháza Mosonmagyaróvári járás
929. Győr-Moson-Sopron vármegye Kimle Mosonmagyaróvári járás
930. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisbabot Téti járás
931. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisbodak Mosonmagyaróvári járás
932. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisfalud Kapuvári járás
933. Győr-Moson-Sopron vármegye Lázi Pannonhalmi járás
934. Győr-Moson-Sopron vármegye Lipót Mosonmagyaróvári járás
935. Győr-Moson-Sopron vármegye Lövő Soproni járás
936. Győr-Moson-Sopron vármegye Maglóca Csornai járás
937. Győr-Moson-Sopron vármegye Magyarkeresztúr Csornai járás
938. Győr-Moson-Sopron vármegye Markotabödöge Csornai járás
939. Győr-Moson-Sopron vármegye Mecsér Mosonmagyaróvári járás
940. Győr-Moson-Sopron vármegye Mérges Téti járás
941. Győr-Moson-Sopron vármegye Mezőörs Győri járás
942. Győr-Moson-Sopron vármegye Mihályi Kapuvári járás
943. Győr-Moson-Sopron vármegye Mórichida Téti járás
944. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonudvar Mosonmagyaróvári járás
945. Győr-Moson-Sopron vármegye Nagyszentjános Győri járás
946. Győr-Moson-Sopron vármegye Nemeskér Soproni járás
947. Győr-Moson-Sopron vármegye Nyalka Pannonhalmi járás
948. Győr-Moson-Sopron vármegye Osli Kapuvári járás
949. Győr-Moson-Sopron vármegye Páli Csornai járás
950. Győr-Moson-Sopron vármegye Pásztori Csornai járás
951. Győr-Moson-Sopron vármegye Petőháza Soproni járás
952. Győr-Moson-Sopron vármegye Pinnye Soproni járás
953. Győr-Moson-Sopron vármegye Potyond Csornai járás
954. Győr-Moson-Sopron vármegye Pusztacsalád Soproni járás
955. Győr-Moson-Sopron vármegye Püski Mosonmagyaróvári járás
956. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábacsanak Csornai járás
957. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábacsécsény Téti járás
958. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábakecöl Kapuvári járás
959. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábapordány Csornai járás
960. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábasebes Csornai járás
961. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentandrás Csornai járás
962. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentmihály Téti járás
963. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentmiklós Téti járás
964. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábatamási Csornai járás
965. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábcakapi Csornai járás
966. Győr-Moson-Sopron vármegye Ravazd Pannonhalmi járás
967. Győr-Moson-Sopron vármegye Répceszemere Kapuvári járás
968. Győr-Moson-Sopron vármegye Répcevis Soproni járás
969. Győr-Moson-Sopron vármegye Rétalap Győri járás
970. Győr-Moson-Sopron vármegye Románd Pannonhalmi járás
971. Győr-Moson-Sopron vármegye Röjtökmuzsaj Soproni járás
972. Győr-Moson-Sopron vármegye Sarród Soproni járás
973. Győr-Moson-Sopron vármegye Sikátor Pannonhalmi járás
974. Győr-Moson-Sopron vármegye Sobor Csornai járás
975. Győr-Moson-Sopron vármegye Sopronhorpács Soproni járás
976. Győr-Moson-Sopron vármegye Sopronnémeti Csornai járás
977. Győr-Moson-Sopron vármegye Szakony Soproni járás
978. Győr-Moson-Sopron vármegye Szany Csornai járás
979. Győr-Moson-Sopron vármegye Szerecseny Téti járás
980. Győr-Moson-Sopron vármegye Szil Csornai járás
981. Győr-Moson-Sopron vármegye Szilsárkány Csornai járás
982. Győr-Moson-Sopron vármegye Táp Pannonhalmi járás
983. Győr-Moson-Sopron vármegye Tápszentmiklós Pannonhalmi járás
984. Győr-Moson-Sopron vármegye Tarjánpuszta Pannonhalmi járás
985. Győr-Moson-Sopron vármegye Tárnokréti Csornai járás
986. Győr-Moson-Sopron vármegye Újkér Soproni járás
987. Győr-Moson-Sopron vármegye Újrónafő Mosonmagyaróvári járás
988. Győr-Moson-Sopron vármegye Und Soproni járás
989. Győr-Moson-Sopron vármegye Vadosfa Kapuvári járás
990. Győr-Moson-Sopron vármegye Vág Csornai járás
991. Győr-Moson-Sopron vármegye Várbalog Mosonmagyaróvári járás
992. Győr-Moson-Sopron vármegye Vásárosfalu Kapuvári járás
993. Győr-Moson-Sopron vármegye Vének Győri járás
994. Győr-Moson-Sopron vármegye Veszprémvarsány Pannonhalmi járás
995. Győr-Moson-Sopron vármegye Vitnyéd Kapuvári járás
996. Győr-Moson-Sopron vármegye Völcsej Soproni járás
997. Győr-Moson-Sopron vármegye Zsebeháza Csornai járás
998. Győr-Moson-Sopron vármegye Zsira Soproni járás
999. Hajdú-Bihar vármegye Álmosd Nyíradonyi járás
1000. Hajdú-Bihar vármegye Ártánd Berettyóújfalui járás
1001. Hajdú-Bihar vármegye Bagamér Nyíradonyi járás
1002. Hajdú-Bihar vármegye Bakonszeg Berettyóújfalui járás
1003. Hajdú-Bihar vármegye Báránd Püspökladányi járás
1004. Hajdú-Bihar vármegye Bedő Berettyóújfalui járás
1005. Hajdú-Bihar vármegye Berekböszörmény Berettyóújfalui járás
1006. Hajdú-Bihar vármegye Bihardancsháza Püspökladányi járás
1007. Hajdú-Bihar vármegye Biharkeresztes Berettyóújfalui járás
1008. Hajdú-Bihar vármegye Biharnagybajom Püspökladányi járás
1009. Hajdú-Bihar vármegye Bihartorda Püspökladányi járás
1010. Hajdú-Bihar vármegye Bojt Berettyóújfalui járás
1011. Hajdú-Bihar vármegye Csökmő Berettyóújfalui járás
1012. Hajdú-Bihar vármegye Darvas Berettyóújfalui járás
1013. Hajdú-Bihar vármegye Egyek Balmazújvárosi járás
1014. Hajdú-Bihar vármegye Esztár Derecskei járás
1015. Hajdú-Bihar vármegye Folyás Hajdúnánási járás
1016. Hajdú-Bihar vármegye Földes Püspökladányi járás
1017. Hajdú-Bihar vármegye Furta Berettyóújfalui járás
1018. Hajdú-Bihar vármegye Fülöp Nyíradonyi járás
1019. Hajdú-Bihar vármegye Gáborján Berettyóújfalui járás
1020. Hajdú-Bihar vármegye Görbeháza Hajdúnánási járás
1021. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúbagos Derecskei járás
1022. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúszovát Hajdúszoboszlói járás
1023. Hajdú-Bihar vármegye Hencida Berettyóújfalui járás
1024. Hajdú-Bihar vármegye Hortobágy Balmazújvárosi járás
1025. Hajdú-Bihar vármegye Kismarja Derecskei járás
1026. Hajdú-Bihar vármegye Kokad Derecskei járás
1027. Hajdú-Bihar vármegye Komádi Berettyóújfalui járás
1028. Hajdú-Bihar vármegye Konyár Derecskei járás
1029. Hajdú-Bihar vármegye Körösszakál Berettyóújfalui járás
1030. Hajdú-Bihar vármegye Körösszegapáti Berettyóújfalui járás
1031. Hajdú-Bihar vármegye Magyarhomorog Berettyóújfalui járás
1032. Hajdú-Bihar vármegye Mezőpeterd Berettyóújfalui járás
1033. Hajdú-Bihar vármegye Mezősas Berettyóújfalui járás
1034. Hajdú-Bihar vármegye Monostorpályi Derecskei járás
1035. Hajdú-Bihar vármegye Nagykereki Berettyóújfalui járás
1036. Hajdú-Bihar vármegye Nagyrábé Püspökladányi járás
1037. Hajdú-Bihar vármegye Nyírábrány Nyíradonyi járás
1038. Hajdú-Bihar vármegye Nyíracsád Nyíradonyi járás
1039. Hajdú-Bihar vármegye Nyírmártonfalva Nyíradonyi járás
1040. Hajdú-Bihar vármegye Pocsaj Derecskei járás
1041. Hajdú-Bihar vármegye Sáp Püspökladányi járás
1042. Hajdú-Bihar vármegye Sáránd Derecskei járás
1043. Hajdú-Bihar vármegye Sárrétudvari Püspökladányi járás
1044. Hajdú-Bihar vármegye Szentpéterszeg Berettyóújfalui járás
1045. Hajdú-Bihar vármegye Szerep Püspökladányi járás
1046. Hajdú-Bihar vármegye Tépe Derecskei járás
1047. Hajdú-Bihar vármegye Tetétlen Püspökladányi járás
1048. Hajdú-Bihar vármegye Tiszacsege Balmazújvárosi járás
1049. Hajdú-Bihar vármegye Tiszagyulaháza Hajdúnánási járás
1050. Hajdú-Bihar vármegye Told Berettyóújfalui járás
1051. Hajdú-Bihar vármegye Újiráz Berettyóújfalui járás
1052. Hajdú-Bihar vármegye Újléta Nyíradonyi járás
1053. Hajdú-Bihar vármegye Újszentmargita Balmazújvárosi járás
1054. Hajdú-Bihar vármegye Újtikos Hajdúnánási járás
1055. Hajdú-Bihar vármegye Váncsod Berettyóújfalui járás
1056. Hajdú-Bihar vármegye Vekerd Berettyóújfalui járás
1057. Hajdú-Bihar vármegye Zsáka Berettyóújfalui járás
1058. Heves vármegye Abasár Gyöngyösi járás
1059. Heves vármegye Adács Gyöngyösi járás
1060. Heves vármegye Aldebrő Füzesabonyi járás
1061. Heves vármegye Andornaktálya Egri járás
1062. Heves vármegye Apc Hatvani járás
1063. Heves vármegye Átány Hevesi járás
1064. Heves vármegye Atkár Gyöngyösi járás
1065. Heves vármegye Balaton Bélapátfalvai járás
1066. Heves vármegye Bátor Egri járás
1067. Heves vármegye Bekölce Bélapátfalvai járás
1068. Heves vármegye Bélapátfalva Bélapátfalvai járás
1069. Heves vármegye Besenyőtelek Füzesabonyi járás
1070. Heves vármegye Boconád Hevesi járás
1071. Heves vármegye Bodony Pétervásárai járás
1072. Heves vármegye Boldog Hatvani járás
1073. Heves vármegye Bükkszék Pétervásárai járás
1074. Heves vármegye Bükkszenterzsébet Pétervásárai járás
1075. Heves vármegye Bükkszentmárton Bélapátfalvai járás
1076. Heves vármegye Csány Hatvani járás
1077. Heves vármegye Demjén Egri járás
1078. Heves vármegye Detk Gyöngyösi járás
1079. Heves vármegye Domoszló Gyöngyösi járás
1080. Heves vármegye Dormánd Füzesabonyi járás
1081. Heves vármegye Ecséd Hatvani járás
1082. Heves vármegye Egerbakta Egri járás
1083. Heves vármegye Egerbocs Egri járás
1084. Heves vármegye Egercsehi Egri járás
1085. Heves vármegye Egerfarmos Füzesabonyi járás
1086. Heves vármegye Egerszólát Egri járás
1087. Heves vármegye Erdőkövesd Pétervásárai járás
1088. Heves vármegye Erdőtelek Hevesi járás
1089. Heves vármegye Erk Hevesi járás
1090. Heves vármegye Fedémes Pétervásárai járás
1091. Heves vármegye Feldebrő Egri járás
1092. Heves vármegye Gyöngyöshalász Gyöngyösi járás
1093. Heves vármegye Gyöngyösoroszi Gyöngyösi járás
1094. Heves vármegye Gyöngyöspata Gyöngyösi járás
1095. Heves vármegye Gyöngyössolymos Gyöngyösi járás
1096. Heves vármegye Gyöngyöstarján Gyöngyösi járás
1097. Heves vármegye Halmajugra Gyöngyösi járás
1098. Heves vármegye Heréd Hatvani járás
1099. Heves vármegye Hevesaranyos Egri járás
1100. Heves vármegye Hevesvezekény Hevesi járás
1101. Heves vármegye Hort Hatvani járás
1102. Heves vármegye Istenmezeje Pétervásárai járás
1103. Heves vármegye Ivád Pétervásárai járás
1104. Heves vármegye Kál Füzesabonyi járás
1105. Heves vármegye Kápolna Füzesabonyi járás
1106. Heves vármegye Karácsond Gyöngyösi járás
1107. Heves vármegye Kerecsend Egri járás
1108. Heves vármegye Kerekharaszt Hatvani járás
1109. Heves vármegye Kisfüzes Pétervásárai járás
1110. Heves vármegye Kisköre Hevesi járás
1111. Heves vármegye Kisnána Gyöngyösi járás
1112. Heves vármegye Kompolt Füzesabonyi járás
1113. Heves vármegye Kömlő Hevesi járás
1114. Heves vármegye Ludas Gyöngyösi járás
1115. Heves vármegye Maklár Egri járás
1116. Heves vármegye Markaz Gyöngyösi járás
1117. Heves vármegye Mátraballa Pétervásárai járás
1118. Heves vármegye Mátraderecske Pétervásárai járás
1119. Heves vármegye Mátraszentimre Gyöngyösi járás
1120. Heves vármegye Mezőszemere Füzesabonyi járás
1121. Heves vármegye Mezőtárkány Füzesabonyi járás
1122. Heves vármegye Mikófalva Bélapátfalvai járás
1123. Heves vármegye Mónosbél Bélapátfalvai járás
1124. Heves vármegye Nagyfüged Gyöngyösi járás
1125. Heves vármegye Nagykökényes Hatvani járás
1126. Heves vármegye Nagyréde Gyöngyösi járás
1127. Heves vármegye Nagytálya Egri járás
1128. Heves vármegye Nagyút Füzesabonyi járás
1129. Heves vármegye Nagyvisnyó Bélapátfalvai járás
1130. Heves vármegye Novaj Egri járás
1131. Heves vármegye Pálosvörösmart Gyöngyösi járás
1132. Heves vármegye Parád Pétervásárai járás
1133. Heves vármegye Parádsasvár Pétervásárai járás
1134. Heves vármegye Pély Hevesi járás
1135. Heves vármegye Pétervására Pétervásárai járás
1136. Heves vármegye Petőfibánya Hatvani járás
1137. Heves vármegye Poroszló Füzesabonyi járás
1138. Heves vármegye Recsk Pétervásárai járás
1139. Heves vármegye Rózsaszentmárton Hatvani járás
1140. Heves vármegye Sarud Füzesabonyi járás
1141. Heves vármegye Sirok Pétervásárai járás
1142. Heves vármegye Szajla Pétervásárai járás
1143. Heves vármegye Szarvaskő Egri járás
1144. Heves vármegye Szentdomonkos Pétervásárai járás
1145. Heves vármegye Szihalom Füzesabonyi járás
1146. Heves vármegye Szilvásvárad Bélapátfalvai járás
1147. Heves vármegye Szúcs Egri járás
1148. Heves vármegye Szűcsi Gyöngyösi járás
1149. Heves vármegye Tarnabod Hevesi járás
1150. Heves vármegye Tarnalelesz Pétervásárai járás
1151. Heves vármegye Tarnaméra Hevesi járás
1152. Heves vármegye Tarnaörs Hevesi járás
1153. Heves vármegye Tarnaszentmária Egri járás
1154. Heves vármegye Tarnaszentmiklós Hevesi járás
1155. Heves vármegye Tarnazsadány Hevesi járás
1156. Heves vármegye Tenk Hevesi járás
1157. Heves vármegye Terpes Pétervásárai járás
1158. Heves vármegye Tiszanána Hevesi járás
1159. Heves vármegye Tófalu Füzesabonyi járás
1160. Heves vármegye Újlőrincfalva Füzesabonyi járás
1161. Heves vármegye Vámosgyörk Gyöngyösi járás
1162. Heves vármegye Váraszó Pétervásárai járás
1163. Heves vármegye Vécs Gyöngyösi járás
1164. Heves vármegye Verpelét Egri járás
1165. Heves vármegye Visznek Gyöngyösi járás
1166. Heves vármegye Zagyvaszántó Hatvani járás
1167. Heves vármegye Zaránk Hevesi járás
1168. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Abádszalók Kunhegyesi járás
1169. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Alattyán Jászapáti járás
1170. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Besenyszög Szolnoki járás
1171. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cibakháza Kunszentmártoni járás
1172. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csataszög Szolnoki járás
1173. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csépa Kunszentmártoni járás
1174. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cserkeszőlő Kunszentmártoni járás
1175. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hunyadfalva Szolnoki járás
1176. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jánoshida Jászapáti járás
1177. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászágó Jászberényi járás
1178. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászalsószentgyörgy Jászapáti járás
1179. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászboldogháza Jászberényi járás
1180. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászdózsa Jászapáti járás
1181. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászfelsőszentgyörgy Jászberényi járás
1182. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászivány Jászapáti járás
1183. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászjákóhalma Jászberényi járás
1184. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászkisér Jászapáti járás
1185. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászszentandrás Jászapáti járás
1186. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jásztelek Jászberényi járás
1187. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kenderes Karcagi járás
1188. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kengyel Törökszentmiklósi járás
1189. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kétpó Mezőtúri járás
1190. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kőtelek Szolnoki járás
1191. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kuncsorba Törökszentmiklósi járás
1192. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunmadaras Karcagi járás
1193. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mesterszállás Mezőtúri járás
1194. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőhék Mezőtúri járás
1195. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagyiván Tiszafüredi járás
1196. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagykörű Szolnoki járás
1197. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagyrév Kunszentmártoni járás
1198. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Öcsöd Kunszentmártoni járás
1199. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Örményes Törökszentmiklósi járás
1200. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Pusztamonostor Jászberényi járás
1201. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Rákócziújfalu Szolnoki járás
1202. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szajol Szolnoki járás
1203. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szászberek Szolnoki járás
1204. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szelevény Kunszentmártoni járás
1205. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabő Kunhegyesi járás
1206. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabura Kunhegyesi járás
1207. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaderzs Tiszafüredi járás
1208. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszagyenda Kunhegyesi járás
1209. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaigar Tiszafüredi járás
1210. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszainoka Kunszentmártoni járás
1211. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszajenő Szolnoki járás
1212. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszakürt Kunszentmártoni járás
1213. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaörs Tiszafüredi járás
1214. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszapüspöki Törökszentmiklósi járás
1215. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaroff Kunhegyesi járás
1216. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszasas Kunszentmártoni járás
1217. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszasüly Szolnoki járás
1218. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaszentimre Tiszafüredi járás
1219. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaszőlős Tiszafüredi járás
1220. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszatenyő Törökszentmiklósi járás
1221. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszavárkony Szolnoki járás
1222. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tomajmonostora Kunhegyesi járás
1223. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tószeg Szolnoki járás
1224. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Vezseny Szolnoki járás
1225. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Zagyvarékas Szolnoki járás
1226. Komárom-Esztergom vármegye Ácsteszér Kisbéri járás
1227. Komárom-Esztergom vármegye Aka Kisbéri járás
1228. Komárom-Esztergom vármegye Almásfüzitő Komáromi járás
1229. Komárom-Esztergom vármegye Annavölgy Esztergomi járás
1230. Komárom-Esztergom vármegye Ászár Kisbéri járás
1231. Komárom-Esztergom vármegye Bábolna Komáromi járás
1232. Komárom-Esztergom vármegye Bajna Esztergomi járás
1233. Komárom-Esztergom vármegye Bakonybánk Kisbéri járás
1234. Komárom-Esztergom vármegye Bakonysárkány Kisbéri járás
1235. Komárom-Esztergom vármegye Bakonyszombathely Kisbéri járás
1236. Komárom-Esztergom vármegye Bana Komáromi járás
1237. Komárom-Esztergom vármegye Bársonyos Kisbéri járás
1238. Komárom-Esztergom vármegye Bokod Oroszlányi járás
1239. Komárom-Esztergom vármegye Császár Kisbéri járás
1240. Komárom-Esztergom vármegye Csatka Kisbéri járás
1241. Komárom-Esztergom vármegye Csém Komáromi járás
1242. Komárom-Esztergom vármegye Csép Kisbéri járás
1243. Komárom-Esztergom vármegye Csolnok Esztergomi járás
1244. Komárom-Esztergom vármegye Dad Oroszlányi járás
1245. Komárom-Esztergom vármegye Dág Esztergomi járás
1246. Komárom-Esztergom vármegye Dömös Esztergomi járás
1247. Komárom-Esztergom vármegye Dunaszentmiklós Tatai járás
1248. Komárom-Esztergom vármegye Epöl Esztergomi járás
1249. Komárom-Esztergom vármegye Ete Kisbéri járás
1250. Komárom-Esztergom vármegye Kerékteleki Kisbéri járás
1251. Komárom-Esztergom vármegye Kesztölc Esztergomi járás
1252. Komárom-Esztergom vármegye Kisigmánd Komáromi járás
1253. Komárom-Esztergom vármegye Kocs Tatai járás
1254. Komárom-Esztergom vármegye Kömlőd Oroszlányi járás
1255. Komárom-Esztergom vármegye Lábatlan Esztergomi járás
1256. Komárom-Esztergom vármegye Máriahalom Esztergomi járás
1257. Komárom-Esztergom vármegye Mocsa Komáromi járás
1258. Komárom-Esztergom vármegye Mogyorósbánya Esztergomi járás
1259. Komárom-Esztergom vármegye Nagyigmánd Komáromi járás
1260. Komárom-Esztergom vármegye Nagysáp Esztergomi járás
1261. Komárom-Esztergom vármegye Neszmély Tatai járás
1262. Komárom-Esztergom vármegye Réde Kisbéri járás
1263. Komárom-Esztergom vármegye Sárisáp Esztergomi járás
1264. Komárom-Esztergom vármegye Súr Kisbéri járás
1265. Komárom-Esztergom vármegye Süttő Esztergomi járás
1266. Komárom-Esztergom vármegye Szákszend Oroszlányi járás
1267. Komárom-Esztergom vármegye Szomor Tatabányai járás
1268. Komárom-Esztergom vármegye Tardos Tatai járás
1269. Komárom-Esztergom vármegye Tarján Tatabányai járás
1270. Komárom-Esztergom vármegye Tárkány Kisbéri járás
1271. Komárom-Esztergom vármegye Tokod Esztergomi járás
1272. Komárom-Esztergom vármegye Tokodaltáró Esztergomi járás
1273. Komárom-Esztergom vármegye Úny Esztergomi járás
1274. Komárom-Esztergom vármegye Vérteskethely Kisbéri járás
1275. Komárom-Esztergom vármegye Vértestolna Tatai járás
1276. Nógrád vármegye Alsópetény Rétsági járás
1277. Nógrád vármegye Alsótold Pásztói járás
1278. Nógrád vármegye Bánk Rétsági járás
1279. Nógrád vármegye Bárna Salgótarjáni járás
1280. Nógrád vármegye Becske Balassagyarmati járás
1281. Nógrád vármegye Bér Pásztói járás
1282. Nógrád vármegye Bercel Balassagyarmati járás
1283. Nógrád vármegye Bokor Pásztói járás
1284. Nógrád vármegye Borsosberény Rétsági járás
1285. Nógrád vármegye Buják Pásztói járás
1286. Nógrád vármegye Cered Salgótarjáni járás
1287. Nógrád vármegye Csécse Pásztói járás
1288. Nógrád vármegye Cserháthaláp Balassagyarmati járás
1289. Nógrád vármegye Cserhátsurány Balassagyarmati járás
1290. Nógrád vármegye Cserhátszentiván Pásztói járás
1291. Nógrád vármegye Csesztve Balassagyarmati járás
1292. Nógrád vármegye Csitár Balassagyarmati járás
1293. Nógrád vármegye Debercsény Balassagyarmati járás
1294. Nógrád vármegye Dejtár Balassagyarmati járás
1295. Nógrád vármegye Dorogháza Bátonyterenyei járás
1296. Nógrád vármegye Drégelypalánk Balassagyarmati járás
1297. Nógrád vármegye Ecseg Pásztói járás
1298. Nógrád vármegye Egyházasdengeleg Pásztói járás
1299. Nógrád vármegye Egyházasgerge Salgótarjáni járás
1300. Nógrád vármegye Endrefalva Szécsényi járás
1301. Nógrád vármegye Erdőkürt Pásztói járás
1302. Nógrád vármegye Erdőtarcsa Pásztói járás
1303. Nógrád vármegye Érsekvadkert Balassagyarmati járás
1304. Nógrád vármegye Etes Salgótarjáni járás
1305. Nógrád vármegye Felsőpetény Rétsági járás
1306. Nógrád vármegye Felsőtold Pásztói járás
1307. Nógrád vármegye Galgaguta Balassagyarmati járás
1308. Nógrád vármegye Garáb Pásztói járás
1309. Nógrád vármegye Héhalom Pásztói járás
1310. Nógrád vármegye Herencsény Balassagyarmati járás
1311. Nógrád vármegye Hollókő Szécsényi járás
1312. Nógrád vármegye Hont Balassagyarmati járás
1313. Nógrád vármegye Horpács Rétsági járás
1314. Nógrád vármegye Hugyag Balassagyarmati járás
1315. Nógrád vármegye Iliny Balassagyarmati járás
1316. Nógrád vármegye Ipolyszög Balassagyarmati járás
1317. Nógrád vármegye Ipolytarnóc Salgótarjáni járás
1318. Nógrád vármegye Ipolyvece Balassagyarmati járás
1319. Nógrád vármegye Jobbágyi Pásztói járás
1320. Nógrád vármegye Karancsalja Salgótarjáni járás
1321. Nógrád vármegye Karancsberény Salgótarjáni járás
1322. Nógrád vármegye Karancskeszi Salgótarjáni járás
1323. Nógrád vármegye Karancslapujtő Salgótarjáni járás
1324. Nógrád vármegye Kazár Salgótarjáni járás
1325. Nógrád vármegye Keszeg Rétsági járás
1326. Nógrád vármegye Kétbodony Rétsági járás
1327. Nógrád vármegye Kisbágyon Pásztói járás
1328. Nógrád vármegye Kisbárkány Salgótarjáni járás
1329. Nógrád vármegye Kisecset Rétsági járás
1330. Nógrád vármegye Kishartyán Salgótarjáni járás
1331. Nógrád vármegye Kozárd Pásztói járás
1332. Nógrád vármegye Kutasó Pásztói járás
1333. Nógrád vármegye Legénd Rétsági járás
1334. Nógrád vármegye Litke Salgótarjáni járás
1335. Nógrád vármegye Lucfalva Salgótarjáni járás
1336. Nógrád vármegye Ludányhalászi Szécsényi járás
1337. Nógrád vármegye Magyargéc Szécsényi járás
1338. Nógrád vármegye Magyarnándor Balassagyarmati járás
1339. Nógrád vármegye Márkháza Salgótarjáni járás
1340. Nógrád vármegye Mátramindszent Bátonyterenyei járás
1341. Nógrád vármegye Mátranovák Bátonyterenyei járás
1342. Nógrád vármegye Mátraszele Salgótarjáni járás
1343. Nógrád vármegye Mátraszőlős Pásztói járás
1344. Nógrád vármegye Mátraterenye Bátonyterenyei járás
1345. Nógrád vármegye Mátraverebély Bátonyterenyei járás
1346. Nógrád vármegye Mihálygerge Salgótarjáni járás
1347. Nógrád vármegye Mohora Balassagyarmati járás
1348. Nógrád vármegye Nagybárkány Salgótarjáni járás
1349. Nógrád vármegye Nagykeresztúr Salgótarjáni járás
1350. Nógrád vármegye Nagylóc Szécsényi járás
1351. Nógrád vármegye Nagyoroszi Rétsági járás
1352. Nógrád vármegye Nemti Bátonyterenyei járás
1353. Nógrád vármegye Nógrád Rétsági járás
1354. Nógrád vármegye Nógrádkövesd Balassagyarmati járás
1355. Nógrád vármegye Nógrádmarcal Balassagyarmati járás
1356. Nógrád vármegye Nógrádmegyer Szécsényi járás
1357. Nógrád vármegye Nógrádsáp Rétsági járás
1358. Nógrád vármegye Nógrádsipek Szécsényi járás
1359. Nógrád vármegye Nógrádszakál Szécsényi járás
1360. Nógrád vármegye Nőtincs Rétsági járás
1361. Nógrád vármegye Őrhalom Balassagyarmati járás
1362. Nógrád vármegye Ősagárd Rétsági járás
1363. Nógrád vármegye Palotás Pásztói járás
1364. Nógrád vármegye Patak Balassagyarmati járás
1365. Nógrád vármegye Patvarc Balassagyarmati járás
1366. Nógrád vármegye Piliny Szécsényi járás
1367. Nógrád vármegye Pusztaberki Rétsági járás
1368. Nógrád vármegye Rákóczibánya Salgótarjáni járás
1369. Nógrád vármegye Rétság Rétsági járás
1370. Nógrád vármegye Rimóc Szécsényi járás
1371. Nógrád vármegye Romhány Rétsági járás
1372. Nógrád vármegye Ságújfalu Salgótarjáni járás
1373. Nógrád vármegye Sámsonháza Salgótarjáni járás
1374. Nógrád vármegye Somoskőújfalu Salgótarjáni járás
1375. Nógrád vármegye Sóshartyán Salgótarjáni járás
1376. Nógrád vármegye Szalmatercs Szécsényi járás
1377. Nógrád vármegye Szanda Balassagyarmati járás
1378. Nógrád vármegye Szarvasgede Pásztói járás
1379. Nógrád vármegye Szátok Rétsági járás
1380. Nógrád vármegye Szécsénke Balassagyarmati járás
1381. Nógrád vármegye Szécsényfelfalu Szécsényi járás
1382. Nógrád vármegye Szente Rétsági járás
1383. Nógrád vármegye Szilaspogony Salgótarjáni járás
1384. Nógrád vármegye Szirák Pásztói járás
1385. Nógrád vármegye Szuha Bátonyterenyei járás
1386. Nógrád vármegye Szurdokpüspöki Pásztói járás
1387. Nógrád vármegye Szügy Balassagyarmati járás
1388. Nógrád vármegye Tar Pásztói járás
1389. Nógrád vármegye Terény Balassagyarmati járás
1390. Nógrád vármegye Tereske Rétsági járás
1391. Nógrád vármegye Tolmács Rétsági járás
1392. Nógrád vármegye Vanyarc Pásztói járás
1393. Nógrád vármegye Varsány Szécsényi járás
1394. Nógrád vármegye Vizslás Salgótarjáni járás
1395. Nógrád vármegye Zabar Salgótarjáni járás
1396. Pest vármegye Acsa Váci járás
1397. Pest vármegye Apaj Ráckevei járás
1398. Pest vármegye Áporka Ráckevei járás
1399. Pest vármegye Bag Aszódi járás
1400. Pest vármegye Bénye Monori járás
1401. Pest vármegye Bernecebaráti Szobi járás
1402. Pest vármegye Ceglédbercel Ceglédi járás
1403. Pest vármegye Csővár Váci járás
1404. Pest vármegye Farmos Nagykátai járás
1405. Pest vármegye Galgagyörk Váci járás
1406. Pest vármegye Galgahévíz Aszódi járás
1407. Pest vármegye Galgamácsa Aszódi járás
1408. Pest vármegye Iklad Aszódi járás
1409. Pest vármegye Ipolydamásd Szobi járás
1410. Pest vármegye Ipolytölgyes Szobi járás
1411. Pest vármegye Jászkarajenő Ceglédi járás
1412. Pest vármegye Káva Monori járás
1413. Pest vármegye Kemence Szobi járás
1414. Pest vármegye Kisnémedi Váci járás
1415. Pest vármegye Kocsér Nagykőrösi járás
1416. Pest vármegye Kóspallag Szobi járás
1417. Pest vármegye Kőröstetétlen Ceglédi járás
1418. Pest vármegye Letkés Szobi járás
1419. Pest vármegye Lórév Ráckevei járás
1420. Pest vármegye Makád Ráckevei járás
1421. Pest vármegye Márianosztra Szobi járás
1422. Pest vármegye Mikebuda Ceglédi járás
1423. Pest vármegye Nagybörzsöny Szobi járás
1424. Pest vármegye Pánd Monori járás
1425. Pest vármegye Perbál Budakeszi járás
1426. Pest vármegye Perőcsény Szobi járás
1427. Pest vármegye Pilisszentkereszt Szentendrei járás
1428. Pest vármegye Pusztavacs Dabasi járás
1429. Pest vármegye Püspökhatvan Váci járás
1430. Pest vármegye Püspökszilágy Váci járás
1431. Pest vármegye Szentlőrinckáta Nagykátai járás
1432. Pest vármegye Szentmártonkáta Nagykátai járás
1433. Pest vármegye Szigetbecse Ráckevei járás
1434. Pest vármegye Szigetújfalu Ráckevei járás
1435. Pest vármegye Szob Szobi járás
1436. Pest vármegye Sződ Váci járás
1437. Pest vármegye Táborfalva Dabasi járás
1438. Pest vármegye Tápiógyörgye Nagykátai járás
1439. Pest vármegye Tápióság Nagykátai járás
1440. Pest vármegye Tápiószőlős Ceglédi járás
1441. Pest vármegye Tatárszentgyörgy Dabasi járás
1442. Pest vármegye Tésa Szobi járás
1443. Pest vármegye Törtel Ceglédi járás
1444. Pest vármegye Újlengyel Dabasi járás
1445. Pest vármegye Újszilvás Ceglédi járás
1446. Pest vármegye Úri Nagykátai járás
1447. Pest vármegye Vácegres Aszódi járás
1448. Pest vármegye Váchartyán Váci járás
1449. Pest vármegye Váckisújfalu Váci járás
1450. Pest vármegye Vámosmikola Szobi járás
1451. Pest vármegye Verseg Aszódi járás
1452. Pest vármegye Zsámbok Gödöllői járás
1453. Somogy vármegye Ádánd Siófoki járás
1454. Somogy vármegye Alsóbogát Kaposvári járás
1455. Somogy vármegye Andocs Tabi járás
1456. Somogy vármegye Babócsa Barcsi járás
1457. Somogy vármegye Bábonymegyer Tabi járás
1458. Somogy vármegye Bakháza Nagyatádi járás
1459. Somogy vármegye Balatonendréd Siófoki járás
1460. Somogy vármegye Balatonfenyves Fonyódi járás
1461. Somogy vármegye Balatonőszöd Siófoki járás
1462. Somogy vármegye Balatonszárszó Siófoki járás
1463. Somogy vármegye Balatonszemes Siófoki járás
1464. Somogy vármegye Balatonszentgyörgy Marcali járás
1465. Somogy vármegye Balatonújlak Marcali járás
1466. Somogy vármegye Bálványos Siófoki járás
1467. Somogy vármegye Bárdudvarnok Kaposvári járás
1468. Somogy vármegye Baté Kaposvári járás
1469. Somogy vármegye Bedegkér Tabi járás
1470. Somogy vármegye Bélavár Barcsi járás
1471. Somogy vármegye Beleg Nagyatádi járás
1472. Somogy vármegye Berzence Csurgói járás
1473. Somogy vármegye Bodrog Kaposvári járás
1474. Somogy vármegye Bolhás Nagyatádi járás
1475. Somogy vármegye Bolhó Barcsi járás
1476. Somogy vármegye Bonnya Tabi járás
1477. Somogy vármegye Böhönye Marcali járás
1478. Somogy vármegye Bőszénfa Kaposvári járás
1479. Somogy vármegye Buzsák Fonyódi járás
1480. Somogy vármegye Büssü Kaposvári járás
1481. Somogy vármegye Csákány Marcali járás
1482. Somogy vármegye Cserénfa Kaposvári járás
1483. Somogy vármegye Csokonyavisonta Barcsi járás
1484. Somogy vármegye Csoma Kaposvári járás
1485. Somogy vármegye Csombárd Kaposvári járás
1486. Somogy vármegye Csököly Kaposvári járás
1487. Somogy vármegye Csömend Marcali járás
1488. Somogy vármegye Csurgó Csurgói járás
1489. Somogy vármegye Csurgónagymarton Csurgói járás
1490. Somogy vármegye Darány Barcsi járás
1491. Somogy vármegye Drávagárdony Barcsi járás
1492. Somogy vármegye Drávatamási Barcsi járás
1493. Somogy vármegye Ecseny Kaposvári járás
1494. Somogy vármegye Edde Kaposvári járás
1495. Somogy vármegye Felsőmocsolád Kaposvári járás
1496. Somogy vármegye Fiad Tabi járás
1497. Somogy vármegye Fonó Kaposvári járás
1498. Somogy vármegye Fonyód Fonyódi járás
1499. Somogy vármegye Főnyed Marcali járás
1500. Somogy vármegye Gadács Kaposvári járás
1501. Somogy vármegye Gadány Marcali járás
1502. Somogy vármegye Gálosfa Kaposvári járás
1503. Somogy vármegye Gamás Fonyódi járás
1504. Somogy vármegye Gige Kaposvári járás
1505. Somogy vármegye Gölle Kaposvári járás
1506. Somogy vármegye Görgeteg Nagyatádi járás
1507. Somogy vármegye Gyékényes Csurgói járás
1508. Somogy vármegye Gyugy Fonyódi járás
1509. Somogy vármegye Hács Fonyódi járás
1510. Somogy vármegye Hajmás Kaposvári járás
1511. Somogy vármegye Háromfa Nagyatádi járás
1512. Somogy vármegye Hedrehely Kaposvári járás
1513. Somogy vármegye Hencse Kaposvári járás
1514. Somogy vármegye Heresznye Barcsi járás
1515. Somogy vármegye Hetes Kaposvári járás
1516. Somogy vármegye Hollád Marcali járás
1517. Somogy vármegye Homokszentgyörgy Barcsi járás
1518. Somogy vármegye Hosszúvíz Marcali járás
1519. Somogy vármegye Igal Kaposvári járás
1520. Somogy vármegye Iharos Csurgói járás
1521. Somogy vármegye Iharosberény Csurgói járás
1522. Somogy vármegye Inke Csurgói járás
1523. Somogy vármegye Istvándi Barcsi járás
1524. Somogy vármegye Jákó Kaposvári járás
1525. Somogy vármegye Juta Kaposvári járás
1526. Somogy vármegye Kadarkút Kaposvári járás
1527. Somogy vármegye Kálmáncsa Barcsi járás
1528. Somogy vármegye Kánya Tabi járás
1529. Somogy vármegye Kapoly Tabi járás
1530. Somogy vármegye Kaposfő Kaposvári járás
1531. Somogy vármegye Kaposgyarmat Kaposvári járás
1532. Somogy vármegye Kaposhomok Kaposvári járás
1533. Somogy vármegye Kaposkeresztúr Kaposvári járás
1534. Somogy vármegye Kaposmérő Kaposvári járás
1535. Somogy vármegye Kaposújlak Kaposvári járás
1536. Somogy vármegye Kaposszerdahely Kaposvári járás
1537. Somogy vármegye Kára Tabi járás
1538. Somogy vármegye Karád Fonyódi járás
1539. Somogy vármegye Kastélyosdombó Barcsi járás
1540. Somogy vármegye Kaszó Nagyatádi járás
1541. Somogy vármegye Kazsok Kaposvári járás
1542. Somogy vármegye Kelevíz Marcali járás
1543. Somogy vármegye Kercseliget Kaposvári járás
1544. Somogy vármegye Kereki Siófoki járás
1545. Somogy vármegye Kéthely Marcali járás
1546. Somogy vármegye Kisasszond Kaposvári járás
1547. Somogy vármegye Kisbajom Nagyatádi járás
1548. Somogy vármegye Kisbárapáti Tabi járás
1549. Somogy vármegye Kisberény Fonyódi járás
1550. Somogy vármegye Kisgyalán Kaposvári járás
1551. Somogy vármegye Kiskorpád Kaposvári járás
1552. Somogy vármegye Komlósd Barcsi járás
1553. Somogy vármegye Kőkút Kaposvári járás
1554. Somogy vármegye Kőröshegy Siófoki járás
1555. Somogy vármegye Kötcse Siófoki járás
1556. Somogy vármegye Kutas Nagyatádi járás
1557. Somogy vármegye Lábod Nagyatádi járás
1558. Somogy vármegye Lad Barcsi járás
1559. Somogy vármegye Lakócsa Barcsi járás
1560. Somogy vármegye Látrány Fonyódi járás
1561. Somogy vármegye Lengyeltóti Fonyódi járás
1562. Somogy vármegye Libickozma Marcali járás
1563. Somogy vármegye Lulla Tabi járás
1564. Somogy vármegye Magyaratád Kaposvári járás
1565. Somogy vármegye Magyaregres Kaposvári járás
1566. Somogy vármegye Mernye Kaposvári járás
1567. Somogy vármegye Mesztegnyő Marcali járás
1568. Somogy vármegye Mezőcsokonya Kaposvári járás
1569. Somogy vármegye Mike Kaposvári járás
1570. Somogy vármegye Miklósi Tabi járás
1571. Somogy vármegye Mosdós Kaposvári járás
1572. Somogy vármegye Nágocs Tabi járás
1573. Somogy vármegye Nagybajom Kaposvári járás
1574. Somogy vármegye Nagyberény Siófoki járás
1575. Somogy vármegye Nagyberki Kaposvári járás
1576. Somogy vármegye Nagycsepely Siófoki járás
1577. Somogy vármegye Nagykorpád Nagyatádi járás
1578. Somogy vármegye Nagyszakácsi Marcali járás
1579. Somogy vármegye Nemesdéd Marcali járás
1580. Somogy vármegye Nemeskisfalud Marcali járás
1581. Somogy vármegye Nemesvid Marcali járás
1582. Somogy vármegye Nikla Marcali járás
1583. Somogy vármegye Nyim Siófoki járás
1584. Somogy vármegye Orci Kaposvári járás
1585. Somogy vármegye Ordacsehi Fonyódi járás
1586. Somogy vármegye Osztopán Kaposvári járás
1587. Somogy vármegye Öreglak Fonyódi járás
1588. Somogy vármegye Őrtilos Csurgói járás
1589. Somogy vármegye Ötvöskónyi Nagyatádi járás
1590. Somogy vármegye Pálmajor Kaposvári járás
1591. Somogy vármegye Pamuk Fonyódi járás
1592. Somogy vármegye Patalom Kaposvári járás
1593. Somogy vármegye Patca Kaposvári járás
1594. Somogy vármegye Patosfa Barcsi járás
1595. Somogy vármegye Péterhida Barcsi járás
1596. Somogy vármegye Pogányszentpéter Csurgói járás
1597. Somogy vármegye Polány Kaposvári járás
1598. Somogy vármegye Porrog Csurgói járás
1599. Somogy vármegye Porrogszentkirály Csurgói járás
1600. Somogy vármegye Porrogszentpál Csurgói járás
1601. Somogy vármegye Potony Barcsi járás
1602. Somogy vármegye Pusztakovácsi Marcali járás
1603. Somogy vármegye Pusztaszemes Siófoki járás
1604. Somogy vármegye Ráksi Kaposvári járás
1605. Somogy vármegye Rinyabesenyő Nagyatádi járás
1606. Somogy vármegye Rinyakovácsi Kaposvári járás
1607. Somogy vármegye Rinyaszentkirály Nagyatádi járás
1608. Somogy vármegye Rinyaújlak Barcsi járás
1609. Somogy vármegye Rinyaújnép Barcsi járás
1610. Somogy vármegye Sántos Kaposvári járás
1611. Somogy vármegye Sávoly Marcali járás
1612. Somogy vármegye Segesd Nagyatádi járás
1613. Somogy vármegye Sérsekszőlős Tabi járás
1614. Somogy vármegye Simonfa Kaposvári járás
1615. Somogy vármegye Siójut Siófoki járás
1616. Somogy vármegye Som Siófoki járás
1617. Somogy vármegye Somodor Kaposvári járás
1618. Somogy vármegye Somogyacsa Tabi járás
1619. Somogy vármegye Somogyaracs Barcsi járás
1620. Somogy vármegye Somogyaszaló Kaposvári járás
1621. Somogy vármegye Somogybabod Fonyódi járás
1622. Somogy vármegye Somogybükkösd Csurgói járás
1623. Somogy vármegye Somogycsicsó Csurgói járás
1624. Somogy vármegye Somogydöröcske Tabi járás
1625. Somogy vármegye Somogyegres Tabi járás
1626. Somogy vármegye Somogyfajsz Kaposvári járás
1627. Somogy vármegye Somogygeszti Kaposvári járás
1628. Somogy vármegye Somogyjád Kaposvári járás
1629. Somogy vármegye Somogymeggyes Tabi járás
1630. Somogy vármegye Somogysámson Marcali járás
1631. Somogy vármegye Somogysárd Kaposvári járás
1632. Somogy vármegye Somogysimonyi Marcali járás
1633. Somogy vármegye Somogyszentpál Marcali járás
1634. Somogy vármegye Somogyszil Kaposvári járás
1635. Somogy vármegye Somogyszob Nagyatádi járás
1636. Somogy vármegye Somogytúr Fonyódi járás
1637. Somogy vármegye Somogyudvarhely Csurgói járás
1638. Somogy vármegye Somogyvámos Fonyódi járás
1639. Somogy vármegye Somogyvár Fonyódi járás
1640. Somogy vármegye Somogyzsitfa Marcali járás
1641. Somogy vármegye Szabadi Kaposvári járás
1642. Somogy vármegye Szabás Nagyatádi járás
1643. Somogy vármegye Szegerdő Marcali járás
1644. Somogy vármegye Szenna Kaposvári járás
1645. Somogy vármegye Szenta Csurgói járás
1646. Somogy vármegye Szentbalázs Kaposvári járás
1647. Somogy vármegye Szentborbás Barcsi járás
1648. Somogy vármegye Szentgáloskér Kaposvári járás
1649. Somogy vármegye Szenyér Marcali járás
1650. Somogy vármegye Szilvásszentmárton Kaposvári járás
1651. Somogy vármegye Szólád Siófoki járás
1652. Somogy vármegye Szorosad Tabi járás
1653. Somogy vármegye Szőkedencs Marcali járás
1654. Somogy vármegye Szőlősgyörök Fonyódi járás
1655. Somogy vármegye Szulok Barcsi járás
1656. Somogy vármegye Tab Tabi járás
1657. Somogy vármegye Tapsony Marcali járás
1658. Somogy vármegye Tarany Nagyatádi járás
1659. Somogy vármegye Táska Marcali járás
1660. Somogy vármegye Taszár Kaposvári járás
1661. Somogy vármegye Teleki Siófoki járás
1662. Somogy vármegye Tengőd Tabi járás
1663. Somogy vármegye Tikos Marcali járás
1664. Somogy vármegye Torvaj Tabi járás
1665. Somogy vármegye Tótújfalu Barcsi járás
1666. Somogy vármegye Törökkoppány Tabi járás
1667. Somogy vármegye Újvárfalva Kaposvári járás
1668. Somogy vármegye Varászló Marcali járás
1669. Somogy vármegye Várda Kaposvári járás
1670. Somogy vármegye Vése Marcali járás
1671. Somogy vármegye Visnye Kaposvári járás
1672. Somogy vármegye Visz Fonyódi járás
1673. Somogy vármegye Vízvár Barcsi járás
1674. Somogy vármegye Vörs Marcali járás
1675. Somogy vármegye Zákány Csurgói járás
1676. Somogy vármegye Zákányfalu Csurgói járás
1677. Somogy vármegye Zala Tabi járás
1678. Somogy vármegye Zics Tabi járás
1679. Somogy vármegye Zimány Kaposvári járás
1680. Somogy vármegye Zselickisfalud Kaposvári járás
1681. Somogy vármegye Zselickislak Kaposvári járás
1682. Somogy vármegye Zselicszentpál Kaposvári járás
1683. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ajak Kisvárdai járás
1684. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Anarcs Kisvárdai járás
1685. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Apagy Nyíregyházai járás
1686. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Aranyosapáti Vásárosnaményi járás
1687. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántháza Baktalórántházai járás
1688. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Balsa Ibrányi járás
1689. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Barabás Vásárosnaményi járás
1690. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Bátorliget Nyírbátori járás
1691. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Benk Záhonyi járás
1692. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beregdaróc Vásárosnaményi járás
1693. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beregsurány Vásárosnaményi járás
1694. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Berkesz Kemecsei járás
1695. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Besenyőd Baktalórántházai járás
1696. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beszterec Kemecsei járás
1697. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Biri Nagykállói járás
1698. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Botpalád Fehérgyarmati járás
1699. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Bököny Nagykállói járás
1700. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Buj Ibrányi járás
1701. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Cégénydányád Fehérgyarmati járás
1702. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csaholc Fehérgyarmati járás
1703. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csaroda Vásárosnaményi járás
1704. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Császló Fehérgyarmati járás
1705. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csegöld Fehérgyarmati járás
1706. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csenger Csengeri járás
1707. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengersima Csengeri járás
1708. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengerújfalu Csengeri járás
1709. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Darnó Fehérgyarmati járás
1710. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Demecser Kemecsei járás
1711. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Dombrád Kisvárdai járás
1712. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Döge Kisvárdai járás
1713. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Encsencs Nyírbátori járás
1714. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Eperjeske Záhonyi járás
1715. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Érpatak Nagykállói járás
1716. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fábiánháza Mátészalkai járás
1717. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fényeslitke Kisvárdai járás
1718. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fülesd Fehérgyarmati járás
1719. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fülpösdaróc Mátészalkai járás
1720. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gacsály Fehérgyarmati járás
1721. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Garbolc Fehérgyarmati járás
1722. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gávavencsellő Ibrányi járás
1723. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Géberjén Mátészalkai járás
1724. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gégény Kemecsei járás
1725. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gelénes Vásárosnaményi járás
1726. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gemzse Vásárosnaményi járás
1727. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Geszteréd Nagykállói járás
1728. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gulács Vásárosnaményi járás
1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Győröcske Záhonyi járás
1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Győrtelek Mátészalkai járás
1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyulaháza Kisvárdai járás
1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyügye Fehérgyarmati járás
1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyüre Vásárosnaményi járás
1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hermánszeg Fehérgyarmati járás
1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hetefejércse Vásárosnaményi járás
1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hodász Mátészalkai járás
1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ilk Vásárosnaményi járás
1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jánd Vásárosnaményi járás
1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jánkmajtis Fehérgyarmati járás
1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jármi Mátészalkai járás
1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jéke Kisvárdai járás
1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kállósemjén Nagykállói járás
1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kálmánháza Nyíregyházai járás
1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kántorjánosi Mátészalkai járás
1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kék Kemecsei járás
1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kékcse Kisvárdai járás
1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecse Kemecsei járás
1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kérsemjén Fehérgyarmati járás
1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisar Fehérgyarmati járás
1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kishódos Fehérgyarmati járás
1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisléta Nyírbátori járás
1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisnamény Fehérgyarmati járás
1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kispalád Fehérgyarmati járás
1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvarsány Vásárosnaményi járás
1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisszekeres Fehérgyarmati járás
1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kocsord Mátészalkai járás
1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Komlódtótfalu Csengeri járás
1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Komoró Záhonyi járás
1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kótaj Nyíregyházai járás
1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kölcse Fehérgyarmati járás
1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kömörő Fehérgyarmati járás
1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Laskod Baktalórántházai járás
1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Levelek Baktalórántházai járás
1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Lónya Vásárosnaményi járás
1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Lövőpetri Kisvárdai járás
1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Magosliget Fehérgyarmati járás
1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Magy Baktalórántházai járás
1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mánd Fehérgyarmati járás
1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mándok Záhonyi járás
1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Máriapócs Nyírbátori járás
1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Márokpapi Vásárosnaményi járás
1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátyus Vásárosnaményi járás
1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Méhtelek Fehérgyarmati járás
1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mérk Mátészalkai járás
1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mezőladány Kisvárdai járás
1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Milota Fehérgyarmati járás
1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nábrád Fehérgyarmati járás
1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyar Fehérgyarmati járás
1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagycserkesz Nyíregyházai járás
1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagydobos Mátészalkai járás
1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyhódos Fehérgyarmati járás
1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyszekeres Fehérgyarmati járás
1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyvarsány Vásárosnaményi járás
1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Napkor Nyíregyházai járás
1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nemesborzova Fehérgyarmati járás
1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbéltek Nyírbátori járás
1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbogát Nyírbátori járás
1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbogdány Kemecsei járás
1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírcsaholy Mátészalkai járás
1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírcsászári Nyírbátori járás
1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírderzs Nyírbátori járás
1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírgelse Nyírbátori járás
1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírgyulaj Nyírbátori járás
1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíribrony Baktalórántházai járás
1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírjákó Baktalórántházai járás
1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkarász Kisvárdai járás
1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkáta Mátészalkai járás
1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkércs Baktalórántházai járás
1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírlövő Kisvárdai járás
1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírlugos Nyírbátori járás
1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmada Vásárosnaményi járás
1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmeggyes Mátészalkai járás
1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmihálydi Nyírbátori járás
1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírparasznya Mátészalkai járás
1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírpilis Nyírbátori járás
1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtass Kisvárdai járás
1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtét Kemecsei járás
1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtura Nyíregyházai járás
1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírvasvári Nyírbátori járás
1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ófehértó Baktalórántházai járás
1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Olcsva Vásárosnaményi járás
1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Olcsvaapáti Fehérgyarmati járás
1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ópályi Mátészalkai járás
1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ököritófülpös Mátészalkai járás
1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ömböly Nyírbátori járás
1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Őr Mátészalkai járás
1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Panyola Fehérgyarmati járás
1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pap Kisvárdai járás
1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Papos Mátészalkai járás
1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Paszab Ibrányi járás
1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pátroha Kisvárdai járás
1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pátyod Csengeri járás
1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Penészlek Nyírbátori járás
1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Penyige Fehérgyarmati járás
1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Petneháza Baktalórántházai járás
1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Piricse Nyírbátori járás
1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pócspetri Nyírbátori járás
1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Porcsal