Hatály: közlönyállapot (2016.VIII.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

c) attitűdje

- Tiszteletben tartja mások táplálkozással kapcsolatos vallási, etnikai és morális érzékenységét.

- Interperszonális kapcsolataiban kifejezi mások iránti megbecsülését, méltósággal viselkedik, az egyéni jogokat és autonómiát szem előtt tartva.

- Alkalmas önmaga hatékony menedzselésére.

- Tud team-tagként dolgozni és vezetői tulajdonságokat felmutatni.

- Másokkal együtt tud működni, valamint tárgyalási és kompromisszumkészségét fejleszteni.

- A rendelkezésre álló információkat kritikusan elemzi és értelmezi.

- Törekszik a szakmai érdeklődését elmélyíteni, megszilárdítani, fogékony az újabb ismeretek elsajátítására, motivált a saját ismeretanyagának folyamatos bővítésére.

- Elkötelezettség és igény jellemzi a minőségi munkára.

- Kreatív problémamegoldásra törekszik, ugyanakkor felismeri tudásának határait és segítséget tud kérni.

- Empátia és lojalitás jellemzi a betegekkel és munkatársaival való kapcsolatában.

- Elfogulatlanság és prekoncepció nélküliség jellemzi a tanácsadás során.

- Támogatja az egyént táplálkozásának változtatásában.

- Kommunikációs képességei lehetővé teszik más szakmákkal való együttműködésre.

- Tudatosan vállalja a dietetika szakma etikai normáit.

- Elfogadja és hitelesen közvetíti a dietetikusi szakma társadalmi szerepét és értékeit.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmáján belül feladatait önállóan végzi (a megfelelő dietoterápia alkalmazása, megtervezése, gyakorlati kivitelezése, táplálási terv felállítása, eredmények kiértékelése).

- Szakmai ismeretek birtokában az adott feladatnak megfelelően hatékony döntést hoz és ezt képes megvalósítani.

- Személyes felelősséget vállal döntéseiért és tevékenységéért.

- Döntéseit alátámasztja kellő ismereteivel, megindokolja azok hátterét tudományos ismereteivel.

- Felelősséget érez az egyén, a beteg dietetikai ismereteinek és táplálkozási szokásainak befolyásolásában.

- Felelős döntéseket tud hozni a dietetika alapvető kérdéseiben.

- Vállalja a modern táplálkozási ismeretek érvényre juttatását a prevenció minden területén.

- Mások munkáját vezeti és irányítja (élelmezésvezetőként, vezető dietetikusként).

- Szerepet vállal a megoldandó problémák megértésében, szakterülete speciális problémáinak biztonságos megoldásában.

- Kezdeményező az eredeti ötletek felvetésében.

- Képes az önellenőrzésre.

- Törekszik arra, hogy a problémákat a társszakmákkal együttműködve oldják meg a kliens érdekében, egyenrangú partner a szakmai kooperációban.

- A gondozó team, vagy táplálási team tagjaként együttműködik a dietetikai és táplálási feladatok ellátásában.

- Felelősséget vállal a megfelelő forrásfelhasználásért.

- A dietetikai munkát hatékonyan tervezi, végzi és dokumentálja a szolgáltatási tevékenység szabályainak megfelelően.

- A dietetikusi hivatást nemzeti és nemzetközi eljárásoknak, szabályozásoknak (jogi, szakmai kollégiumi) és etikai irányelveknek megfelelően gyakorolja.

7.1.2.3. Gyógytornász szakirányon továbbá a gyógytornász

a) tudása

- Ismeri a fizioterápia tárgykörét, annak a képzési területébe tartozó és azzal tágabb kapcsolatban lévő területeit.

- Részletesen ismeri a mozgásrendszer felépítését, anatómiai struktúráit, működését, a mozgás irányítási szabályozási folyamatait, és azok fejlődési és működési zavarait.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a mozgás biomechanikai törvényszerűségeiről, azok károsodásairól és következményeikről.

- Alapvető ismeretei vannak a mozgás energetikai hátteréről, a mozgatórendszer és a kardiopulmonális rendszer fizikai teljesítményének fejlesztéséről, a fejlesztés módszereiről.

- Átfogóan ismeri a mozgásfejlődés menetét, annak vizsgálatát és fejlődésének elősegítését befolyásoló tényezőket, és terápiás lehetőségeit.

- Ismeri a fizikai aktivitás szerepét az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében, illetve az inaktivitás kóros hatásait a különböző szervrendszerekre és életkorokban.

- Részletes ismeretekkel rendelkezik az elektro-és mechanoterápiás kezelések elméleti alapjairól, hatásairól és a terápiás beavatkozások alkalmazásának feltételeiről.

- Átfogóan ismeri a balneo-, hidro- termo-, és klimatoterápia elméleti hátterét, hatásait és a terápiás beavatkozások alkalmazásának feltételeit.

- Részletesen ismeri a mozgató rendszer és az idegrendszer fizikális vizsgálatának menetét, módszereit, szabályait.

- Ismeri az alapvető képalkotó vizsgálati eljárásokat, azok indikációit és szerepét a diagnosztikában.

- Széleskörű ismeretekkel rendelkezik a leggyakoribb mozgásszervi, légzési-keringési, sebészeti-traumatológiai, neurológiai betegségek komplex fizioterápiás gyógyító eljárásairól, illetve azok megelőzésének lehetőségeiről, felnőtt és gyermekkorban.

- Átfogóan ismeri a fizioterápiában használatos orvostechnikai berendezések, gyógyászati segédeszközök működési elvét és gyakorlati alkalmazását.

- Ismeri a betegellátás kapcsán előforduló nosocomialis ártalmakat, azok megelőzésének, kiküszöbölésének módjait, valamint a kórházhigiéné előírásait.

b) képességei

- Képes a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára és elemzésére, a mozgásszervi státus felvételére, dokumentálására, az egészséges mozgásképesség kritériumainak és a megváltozott mozgásképesség okainak megállapítására.

- Képes rövid és hosszú távú fizioterápiás terv elkészítésére és végrehajtására önálló formában és komplex rehabilitációs programba illeszkedően.

- Képes megtervezni és végrehajtani a mozgásterápiás beavatkozásokat, aktív, passzív manuális, eszközös, egyéni vagy csoportos formában, szárazon és vízben.

- Az orvosi dokumentáció és a saját betegvizsgálat alapján képes a kiegészítő elektro-, balneo-, hidro-, klimato-, és mechanoterápiás beavatkozások kiválasztására, és azok végrehajtására.

- Képes a mozgásterjedelem növelésére, az ízületi stabilitás fokozására aktív és passzív mobilizációs és stabilizáló technikákkal.

- Képes az izomtónus befolyásolására, izomerő egyensúly helyreállítására, az izomerő, és erő-állóképesség, fejlesztésére, dinamikus és statikus formában.

- Képes a koordináció fejlesztésére, szenzoros és motoros képességek fejlesztésére, kompenzációs technikák tanítására és gyakoroltatására, ortézisek és protézisek, mozgást támogató segédeszközök használatának megtanítására és gyakoroltatására.

- Képes terhestorna, gyermekágyi torna, műtéti beavatkozás utáni mozgásterápia, vizelet inkontinencia különböző formáinak konzervatív és műtét utáni fizioterápiájára.

- Képes a fizikai képességek mérésére és azok fejlesztésére a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszerek szerint, egészséges és beteg egyéneken, különböző életkorokban.

- Képes alkalmazni a kézi és gépi masszázs különböző formáit, az elektroterápiás kezeléseket (rövid, közép és magas frekvenciás), indirekt elektroterápiás kezeléseket, aerosol inhalációs, valamint termoterápiás kezeléseket.

- Képes kiválasztani és végrehajtani a megfelelő expektorációt támogató technikát, mellkas mobilizálást, a ventiláció javítását, kardiopulmonális állóképesség növelését, szükség szerint oxigéntámogatással.

- Képes a perifériás artériás keringés javítására, vénás keringés javítására, operált és nem operált szívbetegek mozgásterápiájának vezetésére, állóképességének fejlesztésére.

- Képes a fizioterápiás beavatkozások hatásainak vizsgálatára, mérésére, az eredmények értékelésére, szükséges konzekvenciák levonására és a kezelés módosítására.

- Képes szűrő vizsgálatok tervezésére és elvégzésére önállóan, vagy csoportban dolgozva, saját szakterületének megfelelően.

- Képes saját szakterületén az egészség megőrzésére, az állapot javítására, vagy a megváltozott képességekhez történő alkalmazkodásra vonatkozó tanácsadásra.

- Képes szakmai véleményének megfogalmazására, dokumentálására, és közlésére laikusok és szakemberek számára.

c) attitűdje

- Igényesen fejleszti szakmai elméleti és gyakorlati tudását, az új ismeretek befogadására nyitott, azokat felelősséggel alkalmazza a mindennapi munkájában.

- Szigorúan vett szakmai kompetenciái mellett törekszik a beteg, kliens állapotának holisztikus értékelésére és javítására.

- A kezelés, gondozás során az érvényes eljárási protokollokat követi, de törekszik új megoldások keresésére.

- Kritikusan értékeli a rendelkezésére álló ismereteket, és felelősséggel hoz döntéseket.

- Nyitott az együttműködésre a beteggel, családtagjaival, kollégáival és más szakemberekkel.

- Együttműködik szakmai csoportokkal és hatóságokkal.

- Érzékeny a beteg, kliens jelzéseire, arra szakmai tudásának és hatáskörének megfelelően reagál.

- Beavatkozásainak eredményét lemérve és a beteg reakcióját értékelve kész változtatni, módosítani, vagy továbbfejleszteni a végzett beavatkozást.

- Segítő, a beteg méltóságának és autonómiájának tisztelete, partnerség, szociális és interkulturális érzékenység, valamint előítélet nélküli attitűd jellemzi.

- Törekszik a legmagasabb színvonalú szakmai ellátás biztosítására minden páciens számára.

- Törekszik az evidenciákon alapuló gyógyító-megelőző tevékenységre, de nyitott új eljárások beavatkozások tesztelésére, hatékonyságuk igazolására, vagy elvetésére.

- Az egészséges életmódra, a fizikai erőnlét fejlesztésére és a fizikai aktivitásra ösztönző szemléletmóddal rendelkezik.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan végzi az anamnézis felvételét, vizsgálja az ízületi tengelyállást, aktív és passzív ízületi mozgásterjedelmet, járulékos ízületi mozgásokat (transzláció, trakció, kompresszió), izomerőt, izom nyújthatóságot, ízületi instabilitást, speciális teszteket, érzőkört és myotatikus reflexeket.

- Önállóan végzi a funkcionális vizsgálatokat (például. kéz funkciók, járás, testtartás mindennapi aktivitás, állóképesség stb.) minden klinikai területen.

- Önállóan vizsgálja a statikus és dinamikus egyensúlyt, koordinációt.

- Önállóan vizsgálja a kardiopulmonális állóképességet funkcionális tesztekkel (például 1000-2000 m futás, 6MWT).

- Önállóan vizsgálja koraszülött, újszülött, csecsemő és kisded korban a mozgásfejlődést.

- Köteles a mozgás, és kiegészítő fizioterápiás beavatkozások megkezdése előtt a betegvizsgálatot, valamint a kontroll vizsgálatokat elvégezni, a vizsgálatok eredményét dokumentálni.

- Orvosi diagnózis, saját betegvizsgálata alapján dönt a fizioterápia hatáskörébe tartozó beavatkozásokról, azok sorrendjéről, felépítéséről, vagy a szükséges kiegészítő vizsgálatokról. A betegellátásért felelős személy (szakmai vezető) felé javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokról, konzultál.

- Önállóan kezel, felelősséget vállal szakmai tevékenységéért mozgásszervi, légzési-keringési, sebészeti-traumatológiai, neurológiai, betegségek komplex fizioterápiás gyógyító eljárásaiban, felnőtt és gyermekkorban, konzervatív, illetve pre- és posztoperatív ellátásban.

- Elméleti ismereteire támaszkodva önállóan felelősséggel választja ki és alkalmazza a megelőző, terápiás beavatkozásokat a különböző klinikai területeken, a beteg állapotának, az orvosi véleménynek és a szakmai protokolloknak figyelembevételével.

- Minőségi ellátást végez a szakmai irányelveknek megfelelően.

- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, hozzájárul szakterületének fejlesztéséhez.

- Részt vesz tudományos kutatási programokban, kutatási és fejlesztési tevékenységében etikai és jogi felelősséget vállal.

- Felelősséggel alkalmazza a vizsgálatokhoz szükséges anyagokat, módszereket és eszközöket.

- Szükség szerint kapcsolatot tart a hozzátartozókkal.

- Fizioterápiás, rehabilitációs, beteg-(hozzátartozó-) tanácsadást tart egyéni és csoportos formában.

7.1.2.4. Mentőtiszt szakirányon továbbá a mentőtiszt

a) tudása

- Ismeri a hazai egészségügy szervezeti felépítését és intézményrendszerét, ezen belül a mentőellátás és a sürgősségi betegellátás helyét, szerepét és kapcsolatrendszerét.

- Ismeri a hazai mentőellátás szervezetét, működését, az operatív mentőmunka szolgálati, működési és magatartási szabályait.

- Ismeri a kórházi sürgősségi ellátás intézményi szerepét, kereteit, szerveződését és feladatait, a vonatkozó jogszabályokat, a kórházi betegellátó tevékenység működési és magatartási szabályait.

- Ismeri a prehospitális és hospitális ügyeleti és sürgősségi ellátásban használatos korszerű eszközöket, gyógyszereket, kötszereket és műszereket, azok biztonságos alkalmazását.

- Ismeri a sürgősségi ellátást igénylő kórfolyamatok kórtani alapjait, kórlefolyását, diagnosztikai lehetőségeit, az aktuális ajánlások szerinti kezelési módjait és alternatíváit.

- Ismeri a hazai és nemzetközi, sürgősségi ellátás szempontjából releváns ajánlásokat és protokollokat.

- Ismeri a prehospitális és hospitális sürgősségi betegellátás vonatkozó jogszabályait, különös tekintettel a betegjogokra és annak korlátozásaira.

b) képességei

- Képes a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló beavatkozások indikációinak felállítására, szakszerű és biztonságos kivitelezésére, a nemkívánatos következmények megelőzésére, felismerésére és hatásai csökkentésére.

- Képes a megszerzett ismeretek szakszerű alkalmazására valamennyi sürgősségi ellátást igénylő esetben a helyszínen, illetve a sürgősségi betegellátás rendszerében gyógyintézeti keretek között.

- Képes a betegekkel kapcsolatos, szakmai protokollokban meghatározott triázs tevékenységre.

- Képes tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a kompetenciájába tartozó mentő és szervezési feladatok ellátására.

- Képes a mérgezett beteg ellátásának megkezdésére, a biztonságos betegellátási környezet megteremtésére, a dekontamináció megkezdésére és a beteg definitív ellátásának megszervezésére.

- Képes komplikációmentes szülés levezetésére, a komplikációk felismerésére, azok következményeinek minimalizálására.

- Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja.

- Képes betegellátó team munkájának a megszervezésére, irányítására, értékelésére és korrekciójára.

- Képes elsősegélynyújtás oktatására, mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében és továbbképzésében való részvételre, továbbá alkalmas oktatási intézményekben folyó elsősegélynyújtó tanfolyamok tartására.

- Képes a kórházi akut ellátói team tagjaként a hospitális sürgősségi ellátásra kompetenciájának megfelelően.

- Képes a tudásának és problémamegoldó képességének önálló fejlesztésére, a szakirodalomban való tájékozódásra, a helyes tudományos következtetések levonására, az aktuális tudományos eredmények betegellátás során történő alkalmazására.

- Halál megállapítást végez, felismeri a természetes és a rendkívüli halál körülményeit, szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez.

- A légút átjárhatóságát műfogásokkal és segédeszközzel biztosítja és fenntartja, a légzést asszisztált módon támogatja, vagy kontrollált módon pótolja, önállóan megválasztja a megfelelő lélegeztetési módot.

- Meghatározott szintű procedurális szedálást, illetve szükség esetén emelt szintű légútbiztosítást végez a mindenkori érvényes protokollok mentén.

- Szívritmuszavart felismer és elhárít gyógyszeres, elektromos beavatkozással (kardioverzió, defibrilláció), indokolt esetben a spontán ingerképzést transztorakális non-invazív pacemaker segítségével pótolja, önállóan felismeri a kardiológiai intervenciós lehetőségek indikációit, az azokkal kapcsolatos betegút-szervezési feladatokat ellátja, a beteg definitív ellátását végző teammel, a protokolloknak megfelelően együttműködik.

- Gondoskodik a szövetek megfelelő vérátáramlásának, oxigén- és tápanyagellátásának biztosításáról, önállóan dönt az ezt biztosító beavatkozásokról, majd kivitelezi azokat.

- A központi és perifériás idegrendszer kórfolyamatait önállóan felismeri, felelősséggel tartozik a betegútért, az életveszélyt és tartós szöveti károsodást önállóan megválasztott beavatkozások kivitelezésével megelőzi.

- Felméri, és felismeri a környezeti veszélyforrásokat, azoktól a beteget, önmagát és a betegellátó-team tagjait védi, az őt érő hatásokat minimalizálja.

- Önállóan képes a sürgősségi ellátást jellemző csoportdiagnózis megalkotására.

- Ennek érdekében a sürgősségi eszköz nélküli, eszközös (így az invazív, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok) indikációs körét felállítja, szakszerűen kivitelezi vagy elvégezteti azokat, a vizsgálatok leleteit önállóan értékeli és értelmezi, az eredményeket szintetizálja.

- Felismerve kórismealkotó lehetőségeinek vagy képességeinek korlátait, szakmai felettesével, orvossal vagy szakorvossal - együttműködés keretében - konzultál, a konzultáció eredményét értelmezi és végrehajtja.

- A beavatkozásai sikertelenségnek, a sürgősségi ellátás jellegzetességéből fakadó korlátainak felismerését követően önálló döntés keretében választ egyéb, rendelkezésére álló betegellátási alternatívák közül.

- Felelős a beteg állapotváltozásának felismeréséért, az állapotromlás megelőzéséért. Ennek érdekében dönt a betegmegfigyelés, monitorozás szükséges módjáról, mértékéről, a szükséges vizsgálatok köréről.

- Megfigyeli vagy megfigyelteti a beteg eszméleti és tudati állapotát, a légutat (annak átjárhatóságát esetleg veszélyeztetettségét), légzésszámát, légzésmélységét és légzésmintázatát, a beteg bőrét és nyálkahártyáját.

- Elektrokardiogramot készít vagy készíttet, azt önállóan értékeli.

- Rendszeresen méri vagy méreti a beteg oxigén-szaturációját, kilégzésvégi széndioxid mennyiségét (EtCO2), artériás vérnyomását, pulzusszámát és pulzuskvalitásait, vércukrát, testének köpeny és maghőmérsékletét.

- Önállóan értékeli az artériás vérgáz vizsgálat eredményét, a korrekció szükségességét és annak mértékét.

- Meghatározza, meghatároztatja a beteg tudatállapotának változását, az artériás középnyomást, a beteg fájdalmának intenzitását, a bevitt és ürített folyadék mennyiségét.

- A sürgősségi ellátás tárgykörébe tartozó kórfolyamatok zajlásdinamikájába önállóan megválasztott terápiával beavatkozik.

- Légutat biztosít és tart fenn szupra- és infraglottikus eszközökkel, indokolt esetben konikotómia kivitelezésével.

- Életveszély elhárítása, illetve kialakulásának megakadályozása érdekében a mellüreg és a szívburok detenzionálását elvégzi, mellüregi drenázst és thorakosztómiát végez.

- Folyadékot, elektrolitot pótol intravénás (perifériás vénás, vagy különösen indokolt esetben centrális vénás) vagy intraosszeális úton.

- Felismeri a szepszis, súlyos szepszis és szeptikus sokk jeleit, megkezdi a beteg folyadékterápiáját, meningococcaemia gyanújának esetén antibiotikus kezelését, illetve gondoskodik az ellátó team tagjainak antibiotikus profilaxisáról.

- Gyógyszert juttat vagy juttattat a szervezetbe az érvényes szakmai protokolloknak megfelelő enterális és parenterális úton.

- Fájdalmat csillapít pszichés vezetéssel, gyógyszeresen, hideg, meleg terápiával, az optimális testhelyzet megválasztásával vagy elősegítésével (pozicionálással).

- Kompetenciájának megfelelő fizikális, illetve eszközös vizsgálatot végez, használja az ágymelletti diagnosztikát, értékeli az annak során szerzett adatokat, a prehospitális ellátásban meghatározott kompetenciákat önállóan gyakorolja, a műszakvezető felügyelete mellett meghatározott beavatkozásokat végez, úgymint: intraosszeális út biztosítása, sebellátás, gipsz felhelyezése.

- A fájdalmat gyógyszeresen, eszközösen csillapítja, a beteget szedálja.

- Vérzést csillapít, végtagot, gerincet rögzít, megkezdi a keringő vérmennyiség optimalizálását, megakadályozza a beteg kihűlését, túlmelegedését, a szöveti véráramlás okozta acidózis kialakulásának minimalizálásával, felhelyezi a sérüléseknek megfelelő kötéseket, gondoskodik az aszepszis és antiszepszis szabályainak betartásáról, továbbá a betegellátó team testi épségéről.

- A sérült testhelyzetét megválasztja.

- Gondoskodik a hatásos fájdalomcsillapításról, a megfelelő folyadékpótlásról.

- Katéter segítségével biztosítja a vizelet akadálytalan elvezetését.

c) attitűdje

- Nyitott és fogékony az egészség- és orvostudomány tudományosan bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és alkalmazására.

- Kezdeményezi és elfogadja a csapatszellemű betegellátást, felismeri a kollektív munka értékeit, igényli a döntései kritikáját, törekszik a konzultatív döntéshozatalra.

- Nyitott a szakmai konzultációra, a betegellátókkal kommunikációt kezdeményez, annak eredményét értékeli és nyitott az alternatíva befogadására.

- Igényli a szakmai fejlődést, nyitott az új tudományos eredmények befogadására, törekszik azok megismerésére.

- A bajbajutott beteghez empátiával viszonyul, fontosnak tartja a kommunikációt, felismeri a beteg ezirányú szükségleteit és igényét.

- Elkötelezett a minőségi betegellátó tevékenység iránt, saját és kollégái munkáját indokolt esetben, az ennek történő megfelelés érdekében kritikával illeti.

- Vállalja a szakismeretek széles körben történő terjesztését (public notification), az egészségpropagandát, a betegtájékoztatást.

d) autonómiája és felelőssége

- A beteg életét közvetve vagy közvetlenül veszélyeztető kórfolyamatokba, azok felismerését követően késlekedés nélkül önállóan beavatkozik, ennek keretében életmentő beavatkozásokat végez, az életkori sajátosságok figyelembevételével.

- Komplex újraélesztést végez, egységvezetőként vezet.

- A sérültet önállóan ellátja, a sérült testtájékot szakszerűen rögzíti, immobilizálja.

- Az égett beteget önállóan ellátja: meghatározza az égés kiterjedését, súlyosságát.

- A légúti égést időben felismeri, fennállása esetén a beteget szakszerűen ellátja.

- Törekszik az égéssel összefüggő fertőzések és szövődmények megelőzésére.

- Toxikológiai beteg sürgősségi ellátását toxidrómoknak megfelelően megkezdi, különös tekintettel a dekontaminációra, az antidótumok alkalmazására, továbbá a vitális funkciók fenntartására.

- Felelős a betegellátó team testi épségének megőrzéséért.

- Szülést önállóan levezet, a komplikációkat felismeri, azok következményeit minimalizálja.

- Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja, indokolt esetben kifejtési műfogásokat, epiziotómiát alkalmaz.

- A helyszíni ellátás keretében önállóan, kórházi körülmények között a műszakvezető szakorvossal együttműködve dönt a beteg kórházi kezelésének szükségességéről, az otthonában szükséges további kezelésről, melyről a beteget részletesen tájékoztatja, az ezt kísérő dokumentációért felelősséget vállal.

- Kórházi sürgősségi betegellátóként önállóan képes komplex újraélesztésre csapattagként, csapatvezetőként, észleli és értékeli a betegek vitális paramétereit, a rendelkezésre álló információk alapján azonnali döntéseket hoz.

- Az intra- és interhospitális transzportot koordinálja, véghezviszi.

7.1.2.5. Szülésznő szakirányon a szülésznő

a) tudása

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a normális női életciklusokról, a női reproduktív szervek élettani és kóros működéséről.

- Ismeri a szülészeti és nőgyógyászati rutin ellátás szakmai irányelveit és protokolljait, nemzetközi standardjait, alapvető paradigmáit, koncepcióit, a jogi szabályozásokat és az ismeretek bővítésének lehetőségeit.

- Széleskörű tudással rendelkezik a női egészségről, annak tényezőiről, az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés módszereiről.

- Ismeri a szexuális és reproduktív egészség területeit, a családtervezés fogalmát, célját, folyamatát, feladatait, a korszerű fogamzásgátlás elvét, módszereit, technikáját.

- Ismeri a terhesség felismerésének módszereit, a várandósság környezeti, foglalkozási és genetikai kockázatait, a magzat növekedését és fejlődését, a kötelezően előírt és ajánlott szűrőmódszerek indikációit, kivitelezését.

- Felismeri a veszélyeztetett és magas kockázatú várandósságot, a speciális gondozási szükségleteket.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az élettani és kóros vajúdás és szülés folyamatairól, ismeri az újszülött újraélesztéséhez használt eszközöket, gyógyszereket, az újszülött újraélesztés folyamatát.

- Ismeri a gyermekágyas időszakban zajló élettani folyamatokat és esetleges szövődményeket, illetve kockázatokat.

- Ismeri a nőgyógyászati kórképek diagnosztikáját, azok vizsgálati módszereit, a kezelés elveit, módjait, eljárásait, a prevenció és a rehabilitáció lehetőségeit, valamint az öregedés anatómiai és fiziológiai jelenségeit, a menopausa hatásait a mentális és fizikai egészségre.

- Ismeri a nőgyógyászati onkológiai szűrővizsgálat rendjét és módszereit.

- Rendelkezik a szülészeti és nőgyógyászati műtétek, invazív beavatkozások kivitelezésének és elveinek alapszintű ismereteivel. Ismeri a műtéti érzéstelenítés módszereit és lehetséges szövődményeit, az aszeptikus munkavégzést és a sterilitást.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szülészet-nőgyógyászat területén alkalmazott diagnosztikus és terápiás módszerekről.

- Ismeri a prevenció, a gondozás, a szülészeti és nőgyógyászati ellátás során alkalmazott dokumentumokat, a dokumentáció vezetésének és kezelésének szabályait.

- Ismeri a szakmai kommunikáció területeit, módszereit, a kliensvezetési technikákat, fogalmait.

- Ismeri a szakterület szakmai szókincsét.

- Ismeri a szakterületéhez tartozó empirikus kutatások tudományelméleti háttereit, szemléletmódjait, fogalomrendszerét, a kutatás típusait és ezek főbb módszereit.

- Elméleti ismeretekkel rendelkezik az egészségügy gazdasági, vezetési, szervezési és minőségfejlesztési technikáira vonatkozóan.

- Ismeri a szülésznői hivatás legfontosabb szakmai irányelveit és határait, a határterületekhez való kapcsolódását, a szakma érdekképviseleti szerveit, valamint az érdekérvényesítés módjait és lehetőségeit.

b) képességei

- Az élettani és kóros működéseket egymástól elkülöníti, és ezt a tudását szakmai döntéseiben alkalmazza.

- Képes szakterületén rutin szakmai problémák azonosítására, analitikus és szintetikus gondolkodásra, a nőbeteg, várandós sajátos szükségleteinek feltárására, prioritások felállítására.

- Támogatja az egészséges családi élet megvalósítását, a pozitív és negatív családtervezés folyamatát, képes egészségnevelő feladatok ellátására, segítő, tanácsadó kommunikáció alkalmazására.

- Képes alacsony kockázatú várandósok önálló gondozására, szülésre felkészítő program szervezésére, a szülői szerepre való felkészülés támogatására, tevékenysége magában foglalja a komplikációk korai felismerését és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételét.

- Képes teljes körű tájékoztatást nyújtani a gondozás alatt végzendő szűrővizsgálatokról és a terhességet befolyásoló rizikófaktorokról.

- Önállóan képes az anyai és magzati monitorizálásra, a szülés előrehaladásának megfigyelésére, észlelésére, valamint a vajúdó támogatására.

- Önállóan képes az élettani szülés biztonságos levezetésére, az episiotomia kivitelezésére és ellátására, valamint sürgős esetben (ha orvos nincs jelen) farfekvéses szülés levezetésére.

- Önállóan képes a szülőnő és az újszülött állapotának megítélésére, az újszülött elsődleges és másodlagos ellátására, valamint az anya és újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítására.

- Képes az újszülött újraélesztésre.

- Képes a sürgősségi helyzetek felismerésére és az azonnali intézkedések megkezdésére.

- Képes a gyermekágyas megfigyelésére, gondozására, a szoptatás elősegítésére, a hazabocsátással kapcsolatos feladatok ellátására (tanácsadás, kóros tünetek felismerése, intézkedés).

- Képes a betegápolás ápolási folyamat szerinti kivitelezésére.

- Képes a megfelelő szakmai eljárások és protokollok alkalmazására.

- Képes nőgyógyászati onkocitológiai mintavétel önálló elvégzésére.

- Képes a nőbeteg műtétre történő felkészítésére, előkészítésére és a műtét utáni ápolási teendők szakszerű kivitelezésére.

- Képes aszeptikus munkavégzésre.

- Képes a diagnosztikai beavatkozások előkészítésére, kivitelezésére, eredményeinek értékelésére és dokumentálására.

- Képes az egészségügyi ellátás során keletkezett adatok értelmezésére és az önálló tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok vezetésére az adatvédelmi szabályok betartásával.

- Szülészet-nőgyógyászati szakterületén adekvát szakmai kommunikációt képes folytatni szakértő és nem szakértő közegben egyaránt.

- Képes alkalmazni kliensvezetési technikákat.

- Képes a szülészet-nőgyógyászat területét érintő átfogó és speciális összefüggések, tudományos ismeretek megértésére és alapfokú elemzésére.

- Képes könyvtári és elektronikus formában megjelenő szakirodalmi források önálló feldolgozására, rendelkezik az analizáló és szintetizáló gondolkodás képességével.

- Képes egészségügyi intézményekben középvezetőként közreműködni (irányítás, szervezés, minőségfejlesztés), képes az önálló döntéshozatalra.

c) attitűdje

- Az emberi élet védelmét középpontba állítva törekszik a konstruktív szakmai, segítő magatartásra.

- Szociális és interkulturális érzékenység, előítélet nélküli attitűd jellemzi, elfogadja és tiszteletben tartja az egyéneket és kultúrájukat, szokásaikat, függetlenül azok státuszától, származásától, vallási meggyőződésétől.

- A magas szintű ellátás megvalósítása érdekében nyitott az új eljárások, szakmai innovációk megismerésére, és törekszik gyakorlati készségének fejlesztésére.

- Holisztikus, reflektív szemlélete meghatározza döntéseit.

- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett, feladatait pontosan, megbízhatóan végzi.

- Az emberi és anyagi erőforrásokat költségtudatosan használja.

- Elkötelezett az egyén egészségmagatartásának kialakításában.

- Emberközpontú szemlélete lehetővé teszi, hogy az adott problémához kötődő adekvát megoldásokat megtalálja.

- Elkötelezett a dokumentáció szabályszerű vezetésére, és nyitott a dokumentációs eljárásokban bekövetkező változások nyomon követésére és kezelésére.

- Fogékony az egészségtudomány tudományosan bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és alkalmazására.

- Nyitott mások véleményének kritikus figyelembe vételére.

- Munkáját az etikai normák és jogszabályok betartásával részben autonóm, részben együttműködő módon végzi.

- Munkájával és szereptudatos magatartásával a szülésznői hivatást méltóan képviseli.

d) autonómiája és felelőssége

- Felelősséggel végez egészségfejlesztő, egészségnevelő feladatokat, önállóan, vagy team tagjaként.

- Önállóan végzi a szükségleteken alapuló ellátást, gondozást az élettani terhesség során a jogszabályoknak megfelelően, és tevékenységéért felelősséget vállal.

- Felelősséget vállal az egészségügyi ellátó rendszerben, illetve azon kívül (magánszolgáltató, születésház, otthonszülés) végzett önálló tevékenységéért.

- Elkötelezettséget mutat a biztonságos és higiénikus környezet megteremtésére a szülészeti-nőgyógyászati műtéteknél és speciális kezelési formákban.

- Felelősséget érez a maga által vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.

- Felelősséget vállal az önállóan végzett diagnosztikus és terápiás vizsgálatok elvégzéséért és értékeléséért.

- Felelősséggel alkalmazza a szakterületéhez kapcsolódó eszközöket és módszereket.

- Felelősséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért és tartalmáért.

- Képes team-munka végzésére, kooperációra, ugyanakkor önálló humán erőforrás és gazdasági döntés-előkészítő véleménnyel rendelkezik, középvezetőként minőségügyi felelősséggel bír.

- Hivatását minden körülmények között felelősen, tudományos és gyakorlati megalapozottággal képviseli.

7.1.2.6. Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirányon továbbá a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

a) tudása

- Részletesen ismeri a szervezet felépítésének és működésének alapelveit: a csontizomrendszer és az idegrendszer felépítését, működési elveit, a központi idegrendszer és az endokrin rendszer irányítási módját - a tudomány ismeretfeltáró módszerei alapján.

- Néhány példán keresztül megismeri és értékeli a tudományos fejlődés eredményeképpen megváltozott betegségfelfogást (például. organikus-pszichogén-struktuális regulatív zavar).

- Részletekbe menően ismeri a hangképzésben, a beszédben, a nyelvi funkcióban és a nyelésben résztvevő szervek, szervrendszerek felépítését, működésük általános és specifikus összefüggéseit, továbbá a kóros működésű struktúrák és az endokrin/neurogén irányító rendszer kölcsönhatásait, patológiás működés pszichoszociális kihatásait, ezeknek a funkciókkal való kölcsönhatását. Ismeri a kóros működések etiológiai tényezőit, patomechanizmusukat és szimptómáit: organikus, pszichés, vegetatív, működésbeli tüneteit, auditív és akusztikus jellemzőit.

- Részletesen ismeri a hangképzés, a beszéd és a nyelvi funkció, a táplálékfelvétel (rágás, nyelés) fejlődését és változását az életkor tükrében.

- Ismeri a hangképzési és beszédfunkcióval szoros összefüggésben lévő hallás élettanát, patológiáját, és a pszichoakusztika fontosabb jelenségeit.

- Ismeri a diagnosztikai módszerek fiziológiai-pszichológiai, akusztikai, aerodinamikai, elektrofiziológiai alapjait, az eszközös vizsgálati módszerek akusztikai, optikai működési elvét, használatuk lehetőségeit és határait, az orvostechnikai berendezések és gyógyászati segédeszközök használatát.

- Ismeri a terápiaformák hatásának alapelveit, a tanuláselméleti alapokat. Ismeri a terápiaformák indikációit és kontraindikációit. Meg tudja különböztetni a tudományos evidencia alapú terápiákat az empirikusan bevált, de tudományosan nem bizonyított hatású eljárásoktól.

- Az alapvető gyakorló terápiák ismeretén túl (hangképzés és artikuláció, nyelvi készség, nyelési terápiák), ismeri a viselkedési terápiák, a pszichoterápiák, a linguisztikai és pszicholinguisztikai kezelési módok alapelveit, továbbá az eszközös terápiák (elektro-, aerodinamika) működési elvét, ezek indikációit és kontraindikációit.

- Ismeri az orvosi társszakmákban (foniátria, fül-orr-gegészet, audiológia, neurológia, neuropszichoiógia, pszichiátria, fogszabályozási-állkapocssebészet, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, rehabilitációs orvoslás) előforduló, a kommunikációt és a táplálékfelvételt érintő betegségeket és az orvosi kezelési formák alapjait, különös tekintettel a gyakorló terápia és az orvosi kezelés összehangolására. Ismeri a nem-orvosi társszakmáknak (így a fonetikának, a nyelvészetnek, a logopédiának, a gyógypedagógiának) a kommunikációra és táplálékfelvétel zavaraira vonatkozó, a szak számára releváns tudásanyagát.

- Ismeri a szakot érintő rehahilitációs alapelveket, a multimorbiditás és a pszichoszomatika jelentőségét, az ambuláns és intézeti rehabilitáció aktuális lehetőségeit.

- Ismeri az intenzív-medicinai ellátásban részesülő személy kommunikációs lehetőségeit, táplálékfelvételi módusait, a légzőkanülök működését, a póthangelőállító készülékeket.

- Ismeri a képalkotó vizsgálatoknak a szakot érintő alapjait.

- Ismeri a betegellátás kapcsán előforduló nosocomialis ártalmakat, azok megelőzésének, kiküszöbölésnek módjait, valamint a higiénés előírásokat.

- Ismeri a megelőzés alapelveit.

b) képességei

- Önállóan végzi a hangképzés, az artikuláció, a nyelvi képességek, a táplálékfelvétel (rágás, nyelés) funkcionális vizsgálatát és elemzését, a státusz felvételét, dokumentálását. Képes a funkcióvizsgálatokhoz szükséges motiválásra és empátiára.

- Megállapítja és értékeli az egészséges funkciókat és a megváltozott funkciókat. A patológiás funkciók okait differenciálja.

- Képes a kezelendő személy kezelhetőségének, rehabilitálhatóságának a szakma szempontjai alapján történő megállapítására az orvosi és pszichológiai pszichiátriai véleménnyel való összevetésben, továbbá kezelés elérendő és elérhető céljának meghatározására a kezelt személy egészségi igényeinek és szociális szükségleteinek vetületében.

- Önállóan, strukturáltan tervezi a terápiát rövid és hosszú távra. Képes a terápia végrehajtására a kezelendő személlyel egyetértésben, egyéni, illetve csoportos kezelés végzésére, a hozzátartozók, szükség szerinti bevonására a terápiába.

- Rendelkezik a gyakorló terápiákhoz szükséges, fejleszthető pszichomotoros képességekkel, az önreflexió képességével a megfelelő terápiai helyzet (külső és lelki) kialakításának és monitorozásának készségével.

- Képes az orvosi diagnózis értelmezésére, a terápiának az orvosi kezelésbe, a rehahilitációba illeszkedő megtervezésére és kivitelezésére. Az orvossal, az ápolással, a dietetikával, fizioterápiával és egyéb szakokkal strukturáltan együttműködik. A team munkában aktívan és konstruktívan működik közre.

- Képes a terápia hatásainak vizsgálatára, az eredmények értékelésére, konzekvenciák levonására és a kezelés szükség szerinti módosítására.

- Kész az életkori sajátosságoknak megfelelően tanácsot adni a kezelt személynek, szülőnek, más hozzátartozónak, a jogilag meghatalmazott személynek.

- Képes a tudományos munkában való részvételre.

- Képes szakmai vélemény megfogalmazására, dokumentálására és közlésére laikusok és szakemberek számára.

c) attitűdje

- Jellemzi a szakma tisztelete, a szakmai igényesség, a tudás fejlesztésének, az új ismeretek befogadásának igénye a hangképzés, a beszéd, a nyelvi képességek és a táplálékfelvétel fiziológiájának és patológiájának széles területén.

- Motivált a saját ismeretanyagának folyamatos bővítésére, a rendszeres információfelvételre, ugyanakkor a rendelkezésre álló információkat kritikusan elemzi és értelmezi.

- Kreatív problémamegoldásra képes, törekszik kollégáival és más szakmák képviselőivel való tapasztalatcserére.

- Kész paciensének kezelőorvosával és ápolójával, illetve más terapeutával való információcserére, konzultálásra, a paciens egyetértése alapján.

- Képes team-tagként dolgozni, és, ha erre szükség van, vezetői tulajdonságokat felmutatni.

- A minőségi munkára való elkötelezettség jellemzi. Munkáját strukturáltan és önkritikusan, felelősségteljesen végzi, elemzi és dokumentálja.

- Terápiás munkáját a beteg méltóságának és autonómiájának tisztelete jellemzi.

- Pszichológiai és szociális érzékenysége alapján óvakodik attól, hogy a terápia sikerét magának tulajdonítsa, esetleges sikertelenségét a beteg hibájának értékelje. A kezelt személyt egyenrangú partnerként kezeli, érte mély felelősséget érez.

- A vizsgált, illetve kezelt személy személyiségi jogait szigorúan szem előtt tartja.

d) autonómiája és felelőssége

- Munkáját önállóan végzi az anamnézis felvételétől kezdve a diagnosztikai lépéseken át a kezelésig, a tanácsadásig, továbbá a dokumentációig.

- Ismereteire támaszkodva önállóan és felelősséggel választja ki és alkalmazza a terápiákat a beteg állapotának, szociális és kulturális helyzetének megfelelően, a szakmai protokollok figyelembevételével. Felelősséggel és érzékenységgel jár el a többnyelvűség jelenségének megítélésében.

- Tudatában van az orvosi és más társszakmák által végzett diagnosztika, kezelés és vélemény jelentőségének: az ezekből származó ismereteket felelősséggel értékeli, és - ha szükséges - integrálja az általa végzett terápiába.

- Figyelemmel kíséri az általa végzett terápiák rövid- és hosszútávú eredményeit, ebből következtetéseket von le.

- Felelősséggel használja a vizsgálatokhoz és a terápiákhoz szükséges mechanikai eszközöket, elektromos, akusztikai műszereket, egészségügyi segédeszközöket, valamint a vizsgálati és terápiás módszereket. Az emberi és anyagi erőforrásokat költségtudatosan használja.

- Felelősséget érez az önfejlesztésért, a szakmai területének szakmai, etikai fejlődéséért, az új ismeretek integrálásáért, a fiatalok szakmai neveléséért.

- Részt vesz tudományos-szakmai továbbképzéseken, és ha módja van rá, a tudományos munkában.

- Felelősséggel tartozik a munkája során tudomására jutott adatok információk megőrzéséért.

7.1.2.7. Ergoterápia szakirányon továbbá az ergoterapeuta

a) tudása

- Ismeri az elméleti és gyakorlati modelleket, az alkalmazható referencia kereteket az ergoterápia területén, a bizonyítékon alapuló kezelés módszertanát.

- Ismeri a tevékenységet, mint az emberi lét lényegét és annak kivitelezési módjait. Ismeri a tevékenységet, mint alapvető terápiás eszközt, és annak komponenseit.

- Ismeri az egészséges szervezet működését, a testi funkciókat és struktúrákat, az egészség és jóllét fogalmát.

- Tisztában van a tevékenység, részvétel, károsodás fogalmával, a tevékenység akadályozottságával és a részvételi korlátozottság jelentésével, ismeri a személyes és környezeti tényezőket.

- Ismeri a társadalomban betöltött szerepeket és az azokhoz tartozó főbb tevékenységi köröket.

- Ismeri a tevékenységbeli diszfunkciókat, érti azok fizikális, mentális és szociális aspektusait.

- Ismeri a tevékenységet és azok összetevőit elemző vizsgálati módszereket és eszközöket, az ergoterápiában alkalmazott hét lépcsős vizsgálati metódust, az alkalmazható teszteket, skálákat, indexeket és az azokhoz tartozó dokumentációt. Ismeri az életminőséget vizsgáló teszteket, módszereket.

- Jól ismeri a személy - környezet - tevékenység kapcsolatát, érti azok összefüggéseit.

- Ismeri a személy motoros, szenzoros, kognitív, perceptuális, pszichoszociális és spirituális alkotóelemeit.

- Ismeri a környezet fizikai, szociális, kulturális és intézményes alkotóelemeit.

- Ismeri a tevékenység formáit a három fő területen, így a produktivitásban, mely a munkavégzést és tanulást jelenti, az alapvető, mindennapi tevékenységek területét vagy az eszközzel végzett napi tevékenységeket, illetve a szabadidős tevékenységek területét és a pihenéssel, alvással összefüggő tevékenységeket, és ismeri ezek komponenseit is.

- Ismeri a főbb csecsemő-gyermekgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai, ortopédiai, traumatológiai, reumatológiai, belgyógyászati, érzékszervi megbetegedéseket, az azok által kiváltott funkciókiesést, akadályozottságot és korlátozottságot és azok ergoterápiás vonatkozásait, a tevékenység-alapú kezelést.

- Ismeri az ergoterápiás célokat, így a fizikális és mentális tevékenység-kivitelezés segítését, a csökkent képességek fejlesztését, az életminőség, autonómia növelését, a szociális szokások fenntartásának folytatását, pszichoszociális támogatás nyújtását és információ biztosítását az egyén és a gondozó személyzetnek, családnak.

- Ismeri a rövid és hosszú távú kezelési terv készítésének módszertanát, a kezelés eredményességének felmérését.

- Ismeri a rehabilitáció folyamatát, jól ismeri szakterületét, az ergoterapeuta szerepét, helyét a folyamatban. Ismeri a rehabilitációs multidiszciplináris team-munkában való részvétel módját.

- Ismeri az ergoterápiás kezelési lehetőségek széles palettáját, a tevékenység-kivitelezés komponenseinek módosítási lehetőségeit, a kompenzációs lehetőségeket, az adaptációkat, a deficit-specifikus tréninget és a szociális képesség tréninget.

- Ismeri a jelenlegi technológiát, a technikai rehabilitáció lehetőségeit, a technikai berendezéseket, egyénre szabott módosítások tervezési és kivitelezési lehetőségeit, a gyógyászati segédeszközök működési elvét, gyakorlati alkalmazhatóságukat, ismeri az egyéni adaptáció széles skáláját.

- Ismeri a beteg-, kliens -központú megközelítést, annak gyakorlati alkalmazhatóságát.

b) képességei

- Képes azonosítani az egészség, funkcióképesség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság biológiai és viselkedésbeli komponenseit, ezek kapcsolatát az emberrel és a társadalommal.

- Képes kiválasztani, alkalmazni és módosítani a megfelelő elméleteket, referencia kereteket, modelleket az ergoterápiás gyakorlatban és módszerekben, hogy a tevékenységbeli és az egészségi állapotnak megfelelő szükségletek találkozzanak.

- Képes a károsodásból, fogyatékosságból, rokkantásból adódó tevékenység-vesztés, funkciókiesés felmérésére, vizsgálatára és szakszerű dokumentálására az ergoterápiás eszközök, módszerek alkalmazásával.

- Érti és képes vizsgálni a személy - tevékenység - környezet kapcsolatát, képes analizálni, szelektálni és alkalmazni a tevékenységet, mint alapvető terápiás eszközt. Képes és törekszik a beteg-, kliensközpontú kapcsolat kiépítésére.

- Képes a biológiai, orvosi, humán, pszichológiai, szociális és foglalkozási tudományokból a releváns tudást szintetizálni és alkalmazni a tevékenység és részvétel elméletekkel.

- Képes az egyén tevékenységét, részvételét fejlesztő ergoterápiás terv készítésére a kapott vizsgálati eredmények alapján.

- Képes az ergoterápiás kezelés szakszerű kivitelezésére, segítő technológiák és módozatok kivitelezésére, környezeti adaptációk kidolgozására, tanácsadásra és a társadalmi részvétel serkentésére.

- Képes szoros kollaborációban együtt dolgozni egyénnel vagy csoporttal a tevékenységben való részvétel során az egészségfejlesztés, a prevenció, a re/habilitáció és kezelés területén.

- Képes a rehabilitáció teamben való munkára, jó szakmai kapcsolat kiépítésére.

- Képes közreműködni az akadálymentes fizikai és infokommunikációs környezet, a szállítóeszközök igényfelmérésében, kialakításában.

- Képes elmagyarázni a funkció és diszfunkció fogalmát a munka, a szabadidő és a mindennapi élet tevékenységeiben.

- Képes ergoterápiás tanácsot adni a kliensnek, a csoportoknak és a gondozó személyzetnek, családnak egyaránt.

- Képes a kreatív problémamegoldásra, képes hatékonyan használni a szakmai és etikai okfejtést az ergoterápia folyamatában.

- Képes tevékenykedni a hozzáférhető és adaptív környezetért és segít előmozdítani a munkahelyi igazságosságot.

- Képes közösségekkel együttműködni, hogy a közösség egészségét és jóllétét előmozdítsa a tevékenységben való részvétel által.

c) attitűdje

- Önálló munkavégzése során követi a szakmai utasításokat, protokollokat és tudományos módszereket, törekszik az evidenciákon alapuló ergoterápiás tevékenységre.

- Aktívan fejleszti elméleti és gyakorlati szakmai ismereteit, igénye van az önképzésre, nyitott az új kutatási eredményekre, kritikusan értékel és az információk és evidenciák széles körét alkalmazza, így biztosítva a naprakész és legjobb kezelést a kliens számára.

- Nagy felelősséggel rendelkezik a szakmai döntéshozatalban. Mérlegeli a több forrásból származó szakmai információt, szakirodalmat. Körültekintő, szakmájában kerüli a szélsőséges döntéseket, racionálisan gondolkodik.

- Hű a tényekhez, a valósághoz munkájában, őszinte és hiteles magatartásformát követ a szolgáltatást igénybe vevőkkel és kollégákkal szemben, mely a szakmai kompetenciák fenntartásával és fejlesztésével valósítható meg.

- Kritikusan alkalmazza az ergoterápiás gyakorlatot, biztosítva, hogy a középpontban a tevékenység, foglalkoztatás és annak kivitelezése álljon.

- A kliens-központú megközelítés elveit követve dolgozik, a kliens tevékenységbeli szükségletét állítva a középpontba. Tiszteli a kliens autonómiáját és méltóságát, törekszik a jóllét és önállóság minél magasabb szintű elérésére, szakmai munkájára jellemző az önzetlenség.

- Terápiás kapcsolatot épít ki, mely az ergoterápiás kezelés alapja. Nyitott az együttműködésre a klienssel, a gondozóival, a családtagokkal, előmozdítja a team-munkakapcsolatokat.

- Ismeri és hitelesen képviseli szakmája társadalmi és rehabilitációban betöltött helyét és szerepét.

- Törekszik az írásbeli és szóbeli kommunikációban az ismeretek közérthető közvetítésére.

- Szakmai szervezetben és fórumokon képviseli szakmáját, megismerteti tevékenységét más társszakmákkal, együttműködik a hatóságokkal.

- Nyitott az értékelésre, önértékelésre, fogékony a kezelés kimenetelének elemzésére, kész a változtatásra, módosításra, továbbfejlesztésre.

- Ösztönző szemlélettel bír az egészséges életmódra nézve.

- Érzékeny és fogékony a sokszínűségre, a kontextusbeli és személyes tényezőkre az emberi interakciókban, az egészségben és jóllétben. Az ergoterápiás szolgáltatások során méltányosság, pártatlanság és egyenlőség jellemzi, tiszteletben tartja mások értékeit, hiedelmeit, életfelfogását.

- Törekszik a tájékozottságra az egyén törvényes jogairól a szakmai tevékenységére vonatkozóan, hogy mindazok számára, akinek szükséges, biztosítva legyen a terápiás ellátás.

- Lehetővé teszi és megerősíti az egyén számára a választás szabadságát a személyes és társadalmi célok elérésében saját szakmáján belül.

d) autonómiája és felelőssége

- Képes felelős szakemberként a megalapozott, önálló szakmai döntéshozatalra.

- Előkészíti, fenntartja és felülvizsgálja az ergoterápiás kezelés folyamatának dokumentációját.

- Önállóan, a szakma szabályai szerint vizsgálja a beteget, klienst az ergoterápiában használt hét lépcsős metódust alkalmazva.

- Az orvosi diagnózisra és a saját vizsgálataira alapozva önállóan kezelési célokat határoz meg, rövid- és hosszú távú kezelési tervet állít fel, elvégzi a tevékenység-alapú ergoterápiás kezelést, beavatkozást, azt önállóan értékeli.

- Tevékenységét szakmájának jogi és etikai szabályainak betartásával végzi, - megfelelve a magas szintű helyi, regionális, nemzeti, európai jogszabályoknak és eljárásoknak, szakmai standardoknak és a munkáltató előírásainak. Az etikai normák követésével és a szakma előírásának megfelelően, a beteg, kliens érdekeit szem előtt tartva végzi ergoterápiás tevékenységét mind a diagnosztikus és terápiás, mind a szociális ellátás folyamában, fenntartva saját szakmai szerepkörét.

- Példamutató szakmai magatartás jellemzi, felelősséget vállal munkájáért, szakmai megnyilvánulásaiért, szakvéleményéért.

- Megérti a fontosságát és képes fenntartani a szakmai titoktartást, az adatvédelmet és szakmailag elkötelezett a megfelelő betegtájékoztatás iránt.

- Munkája során szakmai kötelezettséget vállal, felismeri a személyes felelősségvállalás fontosságát szakmai döntéseiben, felismeri a magas szintű szakmai standardok fenntartásának fontosságát, az önképzés szerepét.

- Élethosszig folytatja a tanulást, fejleszti a képességeit, elkötelezett az önképzésre, önművelésre, mellyel növeli az ergoterápiás szakmai ismereteit, öregbíti annak hírnevét.

- Tiszteletben tartja a beteg, kliens érdekeit, ismeri és betartja a szakmai és etikai normákat, beteg-, kliensközpontú kezelést biztosít.

- Munkája során nem diszkriminál, elismeri és tiszteletben tartja az egyének, csoportok véleményét, kulturális gyakorlatát; együttműködik az egészség, biztonság, jól-lét, egyenlőség és méltóság fejlesztését, előmozdítását célzó irányelvek és rendszerek kidolgozásában.

- Mint ergoterapeuta, magabiztosságot tanúsít az önigazgatás, önismeret, önreflexió területén és a saját korlátainak ismeretében.

- Mint autonóm szakember képes saját szakmai véleményalkotásra, ismeri saját tevékenységének határait, az adott helyzetet elemezve el tudja dönteni, mikor kell másik szakember véleményét kikérni, mikor van szükség konzultációra, felügyeletre. Hatékonyan együtt dolgozik más szakemberekkel, team-tagokkal.

- Tudatosan képviseli szakmája módszertanát, elfogadja más szakterületek módszertani sajátosságait.

- Felismeri a munkaterhelés és az erőforrások hatékony önmenedzselésének a szükségét, felismeri a helyes és megalapozott ergoterápiás igényt, hatékonyan használja ki az idejét és energiáit. Menedzseli az ergoterápia folyamatát, tisztelve a véges emberi és nem emberi forrásokat.

- Felismeri a szükségét a saját fizikai és mentális egészségének fenntartására szakmája magas szintű gyakorlásához.

- Felelősséget érez munkájának rendszeres felülvizsgálatára.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- táplálkozástudományok 2-5 kredit;

- gyógyszertudományok 2-4 kredit;

- természettudományok 6-8 kredit;

- bölcsészettudományok 6-8 kredit;

- társadalomtudományok 8-12 kredit.

8.1.2. A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

a) ápoló szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,

- ápolástudományok 75-85 kredit,

- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- mentéstudományok 5-10 kredit;

b) dietetikus szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,

- elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit,

- élelmiszer- és táplálkozástudományok 90-100 kredit;

c) gyógytornász szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,

- elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit,

- fizioterápia és mozgástudományok 90-100 kredit;

d) hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

- elméleti- és klinikai orvostudományok 20-25 kredit,

- alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit,

- hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakmai ismeretek 70-90 kredit;

e) mentőtiszt szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,

- ápolástudományok 2-4 kredit,

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- mentéstudományok 75-85 kredit;

f) szülésznő szakirány:

- ápolástudományok 10-15 kredit,

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- szülésznői szakismeretek 80-90 kredit g) ergoterápia szakirány

- alkalmazott egészségtudományok 2-4 kredit

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit

- ergoterápia szakismeretek 80-90 kredit

- fizioterápia és mozgástudományok 5-10 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

A szülésznői szakirány szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények:

- Terhesgondozás, legalább 100 szülés előtti vizsgálat végrehajtása.

- Legalább 40 várandós anya gondozása és felügyelete.

- Legalább 40 szülés levezetése a hallgató által, ha ez nem teljesíthető a rendelkezésre álló várandós anyák hiánya miatt, ez a szám 30-ra csökkenthető, ha a hallgató asszisztál további 20 szülésnél.

- Aktív részvétel farfekvéses szülésnél. Ha ez nem lehetséges a farfekvéses szülések hiánya miatt, a gyakorlat végrehajtható szimulált helyzetben is.

- Bevezetés az epiziotómia kivitelezésébe és a varrat elkezdésébe. A varrás gyakorlása tartalmazza az epiziotómiát követő varrást és az egyszerű sebfelszakadás varrását. Végső esetben végrehajtható szimulált helyzetben is.

- 40 várandós nő felügyelete és gondozása veszélyeztetett terhesség vagy veszélyeztetett szülés vagy veszélyeztetett gyermekágyi időszak esetén.

- Legalább 100 gyermekágyas nő és egészséges újszülött gondozása és felügyelete (a vizsgálatot is beleértve).

- Különleges gondozást igénylő újszülöttek felügyelete és gondozása, beleértve a koraszülött, túlhordott, alacsony súllyal született és beteg újszülötteket.

- Kóros szülészeti vagy nőgyógyászati tüneteket mutató nők gondozása.

- A gyógyászatba és a sebészetbe történő bevezetés tartalmazza az elméleti útmutatásokat és klinikai gyakorlatot. A kiegyensúlyozott és összehangolt elméleti és gyakorlati képzés, valamint a klinikai gyakorlat együtt biztosítja a tudás és tapasztalat megfelelő módon történő megszerezését. A klinikai gyakorlatot - felügyelt szolgálatban töltött gyakorlat keretében - kórházi osztályon vagy a megfelelő hatóság vagy személyek által felügyelt egészségügyi intézményben kell végrehajtani. A gyakorlat részeként a szülésznő hallgató részt vesz az érintett osztályok tevékenységében, felkészül a szülésznők tevékenységének felelősségére.

Az ápoló szakirány klinikai szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények:

Ápolás gyakorlat megszerzése az általános orvostan és szakorvostan, az általános sebészet és szaksebészet, az aneszteziológia, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, az elmegyógyászat és pszichiátria, a fül-orr-gégészet, a gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, az idősek gondozása és geriátria, az intenzív terápia, a közösségi ápolás, a neurológia, az onkológia, az otthoni ápolás, az oxyológia, a szemészet, a szülészet-nőgyógyászat, a terhesgondozás területein.

2. EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- a szakképzettség:

- népegészségügyi ellenőr

- védőnő

- dentálhigiénikus

- szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Public Health Supervisor

- Health Visitor

- Dental Hygienist

- választható szakirányok: népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

- a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 723

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az egészségügyi gondozás és prevenció területén a szakemberek

a) tudása

- Részletesen ismeri a szervezet biokémiai felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat.

- Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát.

- Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét.

- Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző fájdalomcsillapítási módokat.

- Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait.

- Ismeri az egészségügyi dokumentáció alapjait.

- Ismeri az asepsis-antisepsis, nozokómiális surveillance fogalmait, az elkülönített hulladékgyűjtés lényegét és menetét.

- Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott eredmények értékelésének menetét (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel az artériás vérnyomás meghatározását).

- Ismeri a higiénés szükségletek kielégítésének elemeit (beleértve az alkalmazandó eszközöket, eljárásokat és indikációs kört).

- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.

- Ismeri a személyiség fogalmát, a személyiség tipológiákat, az érett személyiség jellemzőit, az önismeret és önértékelés aspektusait, az egészségpszichológia alapjait, a különböző életszakaszok fejlődés lélektani alapjait, a konfliktusok fajtáit, okait.

- Részletesen ismeri a terapeuta munka alapelveit, jellemzőit, intervenciós szintjeit, az ápolási és betegvezetési folyamat összefüggéseit, a betegvezetés elméleti alapjait, formáit, a paramedikális tanácsadás szintjeit, készségeit és stratégiáit; személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerűen tudatos fejlesztésének lehetőségeit.

- Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus egészségügyi ellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit.

- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű egészségügyi ellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.

- Részletesen ismeri a demográfiai alapmutatókat, a népesség egészségi állapotát jellemző epidemiológiai mutatószámokat, a főbb népbetegségek gyakoriságát, rizikófaktorait, a népegészségügyi törekvéseket, tevékenységi köröket, a szociológiai, egészségszociológiai elméleteket és szemléletmódot, ismeri az egészségmegőrzés és -fejlesztés szociológiai, egészségszociológiai megközelítését.

- Ismeri a szociális ellátás különböző formáit és a szociális gondoskodás aktuálpolitikai irányait.

- Ismeri az addikciók pszichés és fizikális alapjait, a leggyakoribb típusait, az önsegítő programok és csoportok jelentőségét és egyéb kezelési és leszokási lehetőségeket. Ismeri a deviáns viselkedési formákat, és azok lehetséges integrációs, kezelési megoldásait.

- Átfogóan ismeri az egészség és az egészségfejlesztés fogalmait, módszereit és holisztikus szemléletét, az egészségfejlesztő tevékenységeket, az egészségfejlesztés modelljeit, az egészség-tanácsadás lényegét.

- Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, az egészségfejlesztés elméleti és gyakorlati vonatkozásait.

- Ismeri a gyógyszertan alapfogalmait, a leggyakoribb megbetegedések kapcsán a gyógyszeres terápia hatásmechanizmusait, szövődményeket, mellékhatásokat, a különböző gyógyszerformák alkalmazását, ennek eszközrendszerét.

- Ismeri a pedagógia fogalmait, jellegzetességeit.

- Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.

- Ismeri a menedzsment alapvető fogalmait és feladatait, az ellátórendszer szereplőit és azok tevékenységi körét, hatáskörét, átfogó elméleti ismeretekkel rendelkezik az egészségügy gazdasági, vezetési és szervezési technikáira vonatkozóan, részletesen ismeri a humánerőforrás gazdálkodás alapjait, a minőség fogalmát, valamint annak alkalmazási, mérési és fejlesztési lehetőségeit az egészségügyben.

- Ismeri a közegészségtan-járványtan tárgyát, feladatait, felosztását, módszereit, a munka-egészségtan alapfogalmait, a megelőzés lehetőségeit, a környezet hatását az emberre.

- Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztását, és mindazon jellemzőit, amelyek lényegesek a fertőzések kialakulásában.

- Széles körűen ismeri a mikroorganizmusok, mint kórokok kimutatásának és elpusztításának lehetőségeit, a mintavétel szabályait, a mintavétel módját.

- Átfogóan ismeri az egészségügyi informatika alapfogalmait, az operációs rendszereket, a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, az egészségügyi informatikai alapadatok feldolgozásának módszereit, a kapott eredmények prezentálását, továbbá az adatbázisokat, kódrendszereket.

- Részletesen ismeri a saját szakterületén alkalmazott egészségügyi dokumentáció vezetésének, kezelésének előírásait, valamint az adatszolgáltatással összefüggő szabályokat.

- Átfogóan ismeri a bizonyítékokon alapuló ellátás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét, kritikus gondolkodással bír.

- Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat, és az uniós szabályokat.

- Ismeri a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat és a munkaeszközök biztonságos használatát.

- Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven (orvosi latin).

b) képességei

- Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.

- Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai eltérések, elváltozások kapcsán.

- Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nozokómiális surveillance kritériumai, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai szerint a munkafolyamatokat ellátni, valamint a higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos (az intézményben alkalmazandó eszközök, eljárások) feladatok ellátására.

- Képes a vitális paraméterek megfigyelését (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel a vérnyomás meghatározását) önállóan kivitelezni, a kapott eredményeket értékelni.

- Képes a fizikális lázcsillapítás kivitelezésére.

- Képes a fájdalom felmérésére és a fizikális fájdalomcsillapítási eljárások alkalmazására.

- Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban is, hatékonyan kommunikál a pácienssel, családdal, közösséggel, az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel.

- Képes a hivatása gyakorlása során a szükséges pszichológiai alap alkalmazására, pszicho-szomatikus szemlélet követésére, képes a beteg-egészségügyi szakember interperszonális kapcsolatában felmerülő problémák adekvát kezelésére, a beteg ember speciális pszichés jellemzőinek felismerésére és alapvető kezelésére.

- Képes átlátni az egészségügyet meghatározó jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket, kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a klienseknek a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről.

- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait.

- Egyéni és közösségi szinten képes felmérni a lakosság egészségi állapotát, prioritásokat meghatározni, és képessé válik hatékony beavatkozás megtervezésére, végrehajtására.

- Szakterületének megfelelően képes aktívan közreműködni a népegészségügyi kérdések megoldásában, szűrővizsgálatok szervezésében, és kivitelezésében, egészségfejlesztő anyagok készítésében és alkalmazásában, valamint az epidemiológiai ismeretek alapján képes értékelni adott területen élő lakosság egészségi állapotát és a prevenciós tevékenységek hatékonyságát.

- Képes egyéni egészségtervet készíteni, egészség-tanácsadást végezni, és a közösség egészségi állapotának javítása érdekében eredményesen együttműködni a team tagokkal.

- Képes felismerni és megfelelően integrálni az ellátórendszerben az addikcióval küzdő beteget, valamint képes az addiktív viselkedés kialakulásában szerepet játszó rizikó és protektív faktorok elkülönítésére és felismerésére, felismeri a deviáns magatartást, és a pácienst a megfelelő ellátórendszerbe irányítja.

- Képes szakterületével összefüggő egészségfejlesztő, egészség-nevelő feladatok ellátására.

- Képes az alkalmazott gyógyszercsoportok indikációjával, hatásmechanizmusával, mellékhatásaival kapcsolatos tárolási kliensoktatási és non-invazív alkalmazási feladatok ellátására.

- Képes megválasztani, és alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai ismereteket, módszereket, és képes egyéni és csoportos kliens, betegoktatási feladatok ellátására a gondozott életkorának, társadalmi státuszának, értelmi és érzelmi képességének, betegségének megfelelően.

- Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, melyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.

- Képes költségérzékeny döntések meghozatalára és a humánerőforrás optimális felhasználására a tevékenységei során.

- Képes középvezetőként hatékonyan közreműködni szervezői feladatok ellátásában.

- Képes a munkáját a bizonyítékokon alapuló ellátás alapelveinek és gyakorlati szempontjainak figyelembe vételével a minőségügyi rendszer előírásai alapján végezni, a minőség javítása érdekében a különböző módszereket, eszközöket összehangoltan alkalmazni.

- Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában a fertőző betegségek és járványok megelőzésére, felismerésére.

- Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában. Képes az adatok kezelésére, feldolgozására, a kapott eredmények prezentálására.

- Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

- Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet.

c) attitűdje

- A magas szintű ellátás megvalósítása és a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében nyitott az új eljárások, szakmai innovációk megismerésére.

- Holisztikus, proaktív szemlélettel rendelkezik.

- Fogékony az egészségtudomány tudományosan bizonyított eredményeinek megismerésére és alkalmazására.

- Az emberi élet és egészség védelmét középpontba állítva törekszik korrekt szakmai magatartásra.

- Nyitott mások véleményének figyelembevételére, kritikus mérlegelésére, empátiával viszonyul partnereihez, respektálja az egészségügyi ellátás és a népegészségügyi szolgáltatások különböző szintjein és szinterein tevékenykedő szakemberek tudását és képességeit, megbecsüli munkájukat, igényt tartva támogató együttműködésükre.

- Nyitott a dokumentációs eljárásokban bekövetkező változások követésére, nyitott új infokommunikációs eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására.

- Nyitott az egészségügyi ellátórendszer folyamatszemlélete és az ellátás javítása iránt.

- Munkájában a prevenció szemléletét követve törekszik a betegségek megelőzésére, a veszélyeztető tényezők, kórállapotok korai felismerésére.

- Kommunikációját egyénekkel és közösségekkel egyaránt empátia, felelősség, a jó szándék és a szakértelem meggyőző közvetítésére való törekvés hatja át.

d) autonómiája és felelőssége

- Munkáját minden körülmények között felelősen, tudományos és gyakorlati megalapozottsággal, szakterületének méltánylását elérve és elvárva végzi, mindenkor figyelembe véve és törekedve a kliensek, gondozottak jól-létére és elégedettségére.

- Felelősséggel végez egészségfejlesztő, egészségnevelő feladatokat, önállóan vagy team tagjaként.

- Személyes felelősségérzettel, szakmai önismerettel és minőségtudattal bír, igénnyel szaktudásának és készségeinek folyamatos fejlesztésére.

- Tudományosan és módszertanilag megalapozott szakmai döntéseit, valamint azok következményeit felelősséggel vállalja.

- Szakmai fejlődésének irányításában tudatosan és felelősséggel együttműködik.

- Felelősséget vállal az emberi élet és egészség védelmére irányuló tevékenységéért.

- Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét egyéni munkaszituációban és teamben egyaránt.

- Felelősséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért, tartalmáért.

- Önálló és felelős módon képes a kliens betegúton való vezetésére.

- A szakmai irányelveknek megfelelően, minőségi ellátást végez önállóan vagy team-tagként másokkal együttműködve.

7.1.2. Szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. Népegészségügyi ellenőr szakirányon továbbá a népegészségügyi ellenőr

a) tudása

- Ismeri a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait.

- Ismeri a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelő járványügyi vizsgálatok, baktériumhordozók felkutatásának és ellenőrzésének, továbbá a fertőző betegek nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését.

- Ismeri a levegő-, víz-, talajszennyeződés, a szennyvíz, az épített környezet, valamint a hulladék emberre és a környezetére gyakorolt hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti károsodások megelőzésének, felszámolásának módozatait és lehetőségét.

- Ismeri az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit, továbbá az ételfertőzésre, ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek előállítását, forgalmazását szabályozó előírásokat.

- Ismeri az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelő munkakörnyezet kialakításának feltételeit.

- Ismeri a kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit.

- Ismeri a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket.

- Ismeri az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, módszertanokat

b) képességei

- Képes népegészségügyi hatósági tevékenység ellátására a jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére és ellenőrzésére.

- Nem hatósági tevékenységi körében képes a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelő hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatására.

- Képes járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására.

- Képes járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus alkalmazására.

- Alkalmazza az élelmezéssel-táplálkozással, környezettel, munkakörnyezettel és munkavégzéssel kapcsolatban esetlegesen kialakuló károsodások megelőzésének, illetve felszámolásának módozatait.

- Szakterületével összefüggésben képes vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthető formában történő kommunikálására.

- Képes a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai koncepció kidolgozására és megvalósítására.

- Képes nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére.

- Képes a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelőző programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére.

- Egészségmodellek alapján képes az egészséget meghatározó tényezők és az egészséget veszélyeztető kockázatok azonosítására, a mikro-szintű kockázatok elhárítására.

- Képes azonosítani az egészségre ható környezeti, foglalkozási, élelmiszerbiztonsági tényezőket, koncepcionális javaslatot tesz azok csökkentésére vagy elhárítására.

- Alkalmazza a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket.

- Képes az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtatására.

- Képes az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulása esetén a terjedés megakadályozására irányuló intézkedések végrehajtatására.

c) attitűdje

- Hitelesen képviseli a népegészségügyi tevékenység gyakorlásában alapelveknek (esélyegyenlőség, partnerség, szolidaritás) tekintett értékeket.

- Tevékenységének korlátait respektálva, de lehetőségeit teljes mértékben kihasználva tevékenykedik a lakosság, illetve a rábízott közösség egészségi állapotának javítása érdekében.

- Megőrzi igényét ismereteinek és képességeinek folyamatos fejlesztésére.

- Koncepcionális javaslataival törekszik a népegészségügyi alapképzés javítására.

d) autonómiája és felelőssége

- Hatósági feladatainak végrehajtása során kizárólag szakmai szempontok respektálásával kialakított bizonyítékokon alapuló véleményt alkot.

- Szaktudásával támogatja a határterületi tevékenységet kifejtő munkatársait.

- A népegészségügyi tevékenység etikai normáit követve tevékenykedik.

- Koncepcionális javaslatokat kezdeményez az egészséget támogató politikai döntésekben helyi szinten.

7.1.2.2. Védőnő szakirányon továbbá a védőnő

a) tudása

- Ismeri a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat, módszereket, gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket.

- Ismeri az életkorhoz kötött és lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésének módszereit, végrehajtását, a népegészségügyi célú méhnyakszűrési vizsgálat elveit, módszereit, eljárásait.

- Birtokolja a családtervezéssel, a szülésre és a szülői szerepre való felkészüléssel kapcsolatos ismeretanyagot, ismeri a csoportos egészségnevelés és a szülői csoportok vezetésének módszertanát.

- Ismeri a várandósság élettani és lélektani változásait, a terhességgel összefüggő kóros állapotokat, a terhességtől független betegségek hatásait a várandósságra.

- Ismeri a várandós gondozás folyamatát, a gondozásban szereplők feladatait, a várandós gondozás védőnői vonatkozásait.

- Ismeri a gyermekágyi időszak involúciós és evolúciós változásait, a gyermekágyas gondozás védőnői vonatkozásait, ismeri az újszülött újraélesztéséhez használt eszközöket, gyógyszereket, az újszülött újraélesztés folyamatát.

- Ismeri 0-18 éves korig az egészséges fejlődés jellemzőit (testi, lelki, szociális), a fejlődést meghatározó tényezőket, azok befolyásolásának lehetőségeit.

- Ismeri a különleges védőnői ellátást igénylő (koraszülött, kissúlyú, krónikus beteg, fogyatékkal élő, magatartási zavarral küzdő, szociálisan veszélyeztetett, eltérő fejlődésű) gyermekek gondozásának módszereit, ellátási formáit, útját.

- Ismeri az egészséget károsító magatartásformák kialakulásának folyamatát, egészségre gyakorolt hatásait, elhagyásukat segítő módszereit.

- Ismeri az egyes életkorokhoz és állapotokhoz igazodó egészséges táplálkozási elveket, dietoterápiás lehetőségeket, irányelveket.

- Ismeri az anyatejes táplálás egészségre gyakorolt hatásait, a szoptatás támogatás módszereit.

- Ismeri a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítésének lehetőségeit, a szociális- és gyermekvédelmi ellátás rendszerét, a családokat, gyermekeket, gondozottakat veszélyeztető tényezőket, helyzeteket, azok rizikótényezőit, valamint az adott helyzetnek megfelelő teendőket, a jelzőrendszer tagjaként ellátandó feladatokat.

- Ismeri és értelmezi az interkulturális együttéléshez kapcsolódó személyes, csoportos megközelítés nehézségeit, az interkulturális konfliktusok alapjait.

- Ismeri a védőoltási tevékenységre vonatkozó hazai gyakorlati feladatokat, továbbá az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontra indikációkat, az oltóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket, szakmai ismereteket, előírásokat illetve ajánlásokat.

- Ismeri szakterületének szakmai irányelveit és protokolljait, módszertani leveleit, jogszabályait, nemzetközi standardjait, alapvető paradigmáit és koncepcióit.

- Ismeri szakterületének dokumentációit, azok előállításának, kezelésének szabályait, adatszolgáltatási kötelezettségeinek formáit és módját, valamint ismeri a szakterületével összefüggő információs és kommunikációs rendszereket.

- Ismeri a népegészségügyi szolgáltatások, kiemelten a szűrővizsgálatok rendszerét és tudományos alapjait.

b) képességei

- Képes az egyén, a család és a közösség szükségleteire alapozottan a védőnői gondozási célok megfogalmazására, megállapítására, gondozási terv készítésére, a folyamatos gondozás végrehajtására.

- Képes a 0-18 év közötti korosztály életkorhoz kötött szűrővizsgálatainak szervezésére, a védőnői kompetenciába tartozó (jogszabályban előírt) feladatok végrehajtására, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésére, népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésére.

- Képes a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, az anyaságra, szülői szerepre való felkészülés támogatására, valamint szülői csoportok szervezésére, támogatására.

- Képes a várandós anyák (jogszabályban rögzített) célzott individuális, folyamatos gondozására, védőnői kompetenciába tartozó vizsgálatok és feladatok elvégzésére.

- Képes a gyermekágyas nők ápolására, gondozására, az aktuális állapotuknak és szükségletüknek megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére, kompetencia körén belül.

- Képes az újszülött újraélesztésére.

- Képes az adott korosztály fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlettségi szintből adódó problémák észlelésére, azonosítására és kompetencia határain belül intézkedések meghozatalára.

- Képes a különleges védőnői ellátást igénylő (koraszülött, kissúlyú, krónikus beteg, fogyatékkal élő, magatartási zavarral küzdő, tanulásban akadályozott, az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, a hátrányos és veszélyeztetett, eltérő fejlődésű) gyermekek azonosított és értékelt szükségleteiből kiinduló, reális gondozási célok meghatározására, a védőnői gondozás megvalósítására.

- Képes a káros szokások és szenvedélyek megelőzésében, leszokásában segítségnyújtásra, szükség esetén szakemberhez való irányításra.

- Képes a szoptatás és az anyatejes táplálás figyelemmel kísérésére, az anyatejes táplálásra való ösztönzésre, a szoptatás módszereinek tanítására, szoptatási problémák esetén segítségnyújtásra.

- Képes az egészséges táplálkozás irányelveinek hiteles közvetítésére, a leggyakoribb gyermek és felnőttkori betegségek étrendi kezelési alapelveinek átadására, betartásának segítésére a saját kompetencia határainak megfelelően.

- Képes a családokhoz, gyermekekhez és az egészségügyi ellátáshoz kötődő jogokról, az ezekhez kapcsolódó kötelességek megjelölésével tájékoztatást adni, valamint a családokat megillető szociális ellátásokról információt nyújtani.

- Saját szakterületén belül képes az interkulturális háttértényezők felderítésére, a kulturális különbségekből adódó működések egymástól való elkülönítésére.

- Képes a védőoltásokkal kapcsolatos (jogszabályban, módszertani levélben rögzített) szervezési, nyilvántartási, jelentési feladatok ellátására.

- Képes saját szakterületének megfelelően a gyermekeket, gondozottakat veszélyeztető tényezők és azok rizikófaktorainak azonosítására.

- Képes eleget tenni jelzési kötelezettségének, továbbá kompetenciájának megfelelően önállóan vagy team-munkában a veszélyeztető tényezők elhárítására, abban való közreműködésre.

- Képes szakmai tudásának hatékony alkalmazására, a szakmai irányelvek, protokollok, jogszabályok, módszertani levelek betartására, valamint a tudományosan megalapozott, szakmájában általánosan elfogadott paradigmák közvetítésére és átadására.

- Képes a szakterületén elvárt dokumentáció pontos vezetésére, megfelelő minőségű adatok szolgáltatására, továbbá a szakterületén alkalmazott informatikai programok használatára.

- Képes a szűrővizsgálatok rendszerének átlátására, értelmezésére, egyének és közösségek szűrővizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatására.

c) attitűdje

- Védőnői munkája minőségelvű.

- Törekszik az egyéni élettörténetekre és megküzdési stratégiákra támaszkodó, adaptív, individuális, célzott gondozás megvalósítására.

- Törekszik a gondozott érzés- és gondolatvilágába belehelyezkedni tudó, empatikus hozzáállásra.

- Nyitott a folyamatos önreflexióra és önismeret-fejlesztésre.

- Társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással rendelkezik.

- Nyitott az interperszonális kapcsolatok kialakítására, a csoportos munkába való beilleszkedésre, illetve annak megszervezésére.

- Elkötelezett a státusz- és kompetenciabeli különbségek megfelelő módon való kezelésére és kompetenciahatárainak betartására.

- Törekszik az önszabályozás keretében a hivatás szabályai ellen vétők figyelmeztetésére.

- A gondolkodása partnerközpontú, elfogadja az együttműködés fontosságát.

- Emberközpontú, gyermekközpontú szemlélete lehetővé teszi, hogy az adott életszakaszhoz kötődő adekvát megoldásokat megtalálja.

- Elfogadó attitűddel alkalmazkodik a gondozottak igényeihez, az aktuális körülményekhez és helyzetekhez.

- Önmaga is elkötelezett az egészség védelme, az egészségtudatos magatartás kialakítása iránt.

- Egészséges önbizalom, becsvágy, az önmegvalósítás igénye jellemzi, folyamatosan törekszik arra, hogy személyiségében és hivatásában is fejlődjön.

- Fogékony az egészség megőrzésével kapcsolatos új ismeretek befogadására.

- Elkötelezett az anyatejes táplálás támogatására.

- Szociális és interkulturális érzékenység, előítélet nélküli attitűd jellemzi.

- Az interkulturális háttér, attitűd és identitást meghatározó szerepét az ellátás megvalósításában figyelembe veszi.

- A védőoltások betegségek megelőzésében betöltött szerepének kedvező megítélése.

- Az interkulturális háttér, attitűd és identitást meghatározó szerepét az ellátás megvalósításában figyelembe veszi.

d) autonómiája és felelőssége

- Védőnői munkáját hivatásszerűen, az etikai normák betartásával, autonóm módon végzi.

- Társadalmi érzékenységen alapuló közösségi felelősségérzettel és önálló feladatvállalási igénnyel rendelkezik.

- Felelősséggel használja a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket, gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket.

- Szakmai ismereteire alapozva, a problémahelyzetet strukturálja, és a gondozási folyamat során felmerülő veszélyeztető tényezőket önállóan elhárítja.

- Felelősséget vállal a rábízottakért, akár egyes személyekről, akár csoportokról van szó.

- Tetteiért, megnyilatkozásaiért felelősséget vállal.

- Önállóan vagy team tagjaként beteg-edukációt végez.

- Tudatossá válik a másság elfogadása. Felelősséggel végzi az eltérő szocializációs hátterű gondozottak ellátását.

- Társszakmák munkatársaival csapatmunkában való részvételre képes.

- Megfelelő és egységes színvonalú védőnői ellátáshoz való hozzáférést biztosít, az ellátás akadályait igyekszik elhárítani.

- Megfelelő, szakmailag megalapozott tájékoztatással lehetővé teszi, hogy a gondozott dönthessen, annak kompetenciáit erősíti.

- Szakmai ismereteit tudományosan megbízható forrásból szerzi, tudományos bizonyítékok figyelembevételére képes. Szakmai kutatások elősegítését kötelességének érzi.

- Az egészségügyi erőforrások felhasználásánál törekszik a párhuzamosság elkerülésére, a felesleges kiadások megszüntetésére.

- Felelőssége kiterjed a szakmai tevékenysége közben felmerülő érdekkonfliktusok felismerésére és elhárítására.

7.1.2.3. Dentálhigiénikus szakirányon továbbá a dentálhigiénikus

a) tudása

- Ismeri az orális régió struktúráinak fejlődését, felépítését, szerkezeti sajátosságait, e struktúrák fiziológiás, diszfunkcionális és patológiás funkcionális működéseit, valamint az orális régiónak a szervezeti belső és a külső környezettel kialakuló viszonyait.

- Ismeri a gyakoribb fog- és szájbetegségek és a szájtünetekkel is járó általános betegségek etiopatogenezisét, valamint az egyén általános egészségi állapota és a szájüreg egészségi állapota közötti összefüggéseket, valamint képes azonosítani azok testi, pszichológiai, szociális és kulturális hátterét.

- Ismeri a gyakoribb orális és a szájtünetekkel is járó általános betegségek rizikójának felmérésében és diagnosztikájában alkalmazott korszerű feltáró eljárások és módszerek lényegét, azok várható információit, e vizsgálatok indikációit és kontra-indikációit, kockázati tényezőit és az eredmények diagnosztikus értékét.

- Ismeri a különböző életkorokhoz, egészségi állapotokhoz vagy megváltozott egészségi állapotokhoz, megváltozott élethelyzetekhez kapcsolódó, továbbá a szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű egyének és közösségek fog- és szájbetegségeinek és a szájtünetekkel is járó szisztémás betegségek folyamatalapú professzionális dentálhigiénikusi primer prevenciós, diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs feladatait.

- Ismeri a munkája során alkalmazható eljárásokhoz és módszerekhez kapcsolódó elvárásokat és jogi felelősségi alakzatokat, az infekciókontroll, munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi alapelveket, adatkezelési szabályokat, valamint azok gyakorlati alkalmazását.

- Ismeri az orális egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben alkalmazható egyéni és közösségi stratégiák és módszerek elvi alapjait, gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

- Ismeri a fogak és az állkapocs friss baleseti sérüléseinek, a fogászati, dentálhigiénikusi ellátás során fellépő sürgősségi ellátást igénylő állapotok etiológiai tényezőit, megelőzési lehetőségeit, elsődleges ellátásuk alapelveit.

- Ismeri az orális egészség intézményrendszerének felépítését és működését, az abban elfoglalt helyét és szerepét, etikai és jogi felelősségét, különösen a fogorvosi praxis működésének etikai, jogi, adminisztratív és gazdasági szabályozási előírásait, finanszírozási technikáit.

- Ismeri a tudományos kutatás módszereit saját szakterületére vonatkozóan.

- Ismeri szakmai tudásának szinten tartásához, fejlesztéséhez, élethossziglani tanulás alapelveit, a szakmai információszerzés és készségfejlesztés formális és informális lehetőségeit.

b) képességei

- Képes a primer prevenció keretében az orális egészség megőrzése és fejlesztése érdekében egyéni és közösségi kockázati tényezők azonosítását követően egyéni és csoportos egészségfejlesztő tevékenységet tervezni, szervezni, kivitelezni és értékelni.

- Képes a kliensek, betegek orális egészség deficitjét, a parodontális állapot változásait, a társult szisztémás betegségek hatását a beteg orális egészségi állapotára, a szükséges profilaktikus és definitív terápiás szükségletekre, valamint a szükséges dentálhigiénikusi kezelés kimenetelére vonatkozóan felmérni, kiértékelni és dokumentálni, a vizsgálatok eredményeinek, az észlelt elváltozások ismeretében szükség esetén a páciens, páciensek betegútját menedzselni, kezelőorvosnak referálni, fogorvosi vagy egyéb szakorvosi konzíliumot kérni, szakorvosi kezelést kezdeményezni.

- Képes különböző életkorú, egészséges, illetve megváltozott egészségi állapotú, továbbá szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű egyének és közösségek orális egészségének, szájhigiénés állapotának optimalizálása, illetve fejlesztése érdekében az ellátási, gondozási folyamat, mint munkamódszer alkalmazásával a dentálhigiénikusi nem sebészi parodontális kezeléseken túl egyéb fogászati (konzerváló fogászati, protetikai, esztétikai fogászati, fogszabályozó) terápiás és parodontális műtéti és szájsebészeti utógondozást végezni.

- Képes a dentálhigiénés ellátás során fellépő fájdalmat megelőzni, infiltrációs és felszíni érzéstelenítést végezni, a folyamat elvégzése során vagy után fellépő esetleges szövődményeket elhárítani.

- Képes a fogak és az állkapocs friss baleseti sérüléseit, valamint a dentálhigiénikusi ellátás során fellépő sürgősségi ellátást igénylő állapotokat elsődlegesen ellátni, vagy ellátásukban közreműködni, illetve a beteg további ellátásáról intézkedni.

- Képes munkája során a fertőzéseket megelőzni, a munkájában előforduló biztonsági, egészségkárosodási, környezetvédelmi és minőségi kockázatokat minimalizálni.

- Képes munkájában az etikai alapelveket követni és a szakmáját szabályozó jogi szabályok változását követni és betartani.

- Képes saját és a hozzá tartozó munkatársak munkáját szervezni, dentálhigiénés szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és értékelésében más szakmák képviselőivel együttműködni, információkat megosztani.

- Képes szakmája gyakorlati és elméleti fejlődéséhez hozzájáruló kutatásokban közreműködni.

- Képes saját szakmai fejlődése érdekében szakmai ismereteit bővíteni, képességeit fejleszteni, munkatársainak szakmai fejlődését segíteni, és a hallgatók klinikai gyakorlatát vezetni, segíteni és munkájukat értékelni.

c) attitűdje

- A kliens, beteg méltóságának és autonómiájának tisztelete, a másik feltétel nélküli elfogadása, partnerség, szociális és interkulturális érzékenység, valamint előítélet mentesség jellemzi.

- A változások iránti nyitottság, a magas szintű ellátás megvalósítása, a tudományos megalapozottság és a napi gyakorlattal igazolt paradigmák alkalmazása, továbbá a probléma-alapú, cél-, illetve eredményorientált, kliens- és betegközpontú, minőségelvű, és költségtudatos munkavállalói magatartás jellemzi.

- Munkáját holisztikus és reflektív szemlélettel, interdiszciplináris megközelítéssel, az érvényes eljárási protokollokat követve végzi.

- Az emberi élet védelmét középpontba állítva törekszik a humánus és korrekt szakmai magatartásra, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással rendelkezik.

- A dentálhigiénikus szakma társadalmi szerepét, értékeit elfogadja és hitelesen közvetíti.

- Csapatmunkára való hajlandóság, kezdeményező-készség, együttműködési készség, kompromisszum-keresés, rugalmasság, valamint mások iránti érdeklődés, tisztelet és tolerancia jellemzi.

- Törekszik arra, hogy személyiségében és hivatásában is folyamatosan fejlődjön.

d) autonómiája és felelőssége

- Dentálhigiénikusi munkáját minden körülmények között felelősen, a jogszabályokban meghatározott módon, a szakmai eljárási protokollokat betartva önállóan, tudományos és gyakorlati megalapozottsággal, továbbá mindenkor figyelembe véve és törekedve a kliensek jól-létére és elégedettségére végzi.

- Tevékenységét hivatásszerűen, szakmája etikai és jogi normáinak betartásával végzi.

- Felelősséggel alkalmazza a vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket és berendezéseket, valamint gondoskodik azok beszerzéséről és karbantartásáról.

- A teamben szakmai munkájáért és kommunikációjáért, illetve az általa vezetett team tevékenységéért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 10-15 kredit

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit

- ápolástudományok 3-5 kredit

- táplálkozástudományok 2-4 kredit

- gyógyszertudományok 2-4 kredit

- természettudományok 8-12 kredit

- bölcsészettudományok 10-12 kredit

- társadalomtudományok 10-12 kredit

8.1.2. A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

a) népegészségügyi ellenőr szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,

- népegészségügyi szakismeretek 85-100 kredit;

b) védőnő szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 12-15 kredit,

- ápolástudományi ismeretek 3-5 kredit,

- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- védőnői szakismeretek 70-80 kredit;

c) dentálhigiénikus szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,

- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- dentálhigiéniai szakismeretek 70-80 kredit.

8.1.3. A választható specializációkat is figyelembe véve népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus szakma igényeinek megfelelő szakterületekről szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditértéke a szakirányhoz kapcsolódóan a képzés egészén belül legfeljebb 50 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: egészségügyi szervező

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

- választható specializációk: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező

3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 345

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az egészségügyi szervező

a) tudása

- Ismeri a számítógép működését, szoftver és hardver elemeit, valamint felhasználói szintű kezelését, ismeri az alapvető irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, adatbázis-kezelő) programok működését, valamint a számítógépes hálózatok működésének elveit.

- Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az egészségügyi ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a betegeket és az egészségügyi ellátásokat.

- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.

- Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit.

- Matematikai és statisztikai ismereteinek birtokában képes statisztikák, jelentések és beszámolók elkészítésére, az adatok elemzésére, és az adatszolgáltatások teljesítésére.

- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat.

- Széleskörűen ismeri a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.

- Ismeri a közgazdaságtan alapvető összefüggéseit, az intézményi gazdálkodás szabályait, valamint rendelkezik feladatai ellátásához szükséges pénzügyi és számviteli ismertekkel.

- Ismeri az egészségügyi intézmények finanszírozási alapelveit, módszereit, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket.

- Elemzi és értelmezi a kontrolling rendszer működését és az abban szereplő adatokat.

- Ismeri a társadalom-, és a humánbiztosítás rendszerét, megérti működésüket, a releváns elszámolási és adatszolgáltatási rendszerek működési metódusait.

- Ismeri a menedzsment tudomány alapelveit, megérti az egészségügyi menedzsment sajátosságait, felismeri alkalmazásuk feltételeit a gyakorlatban.

- Ismeri az adatvédelem legfontosabb előírásait és az egészségügyi adatok kezelésének sajátosságait.

- Ismeri az elektronikus szolgáltatások működését, egészségügyi alkalmazásuk lehetőségeit.

- Ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás, orvoslás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét.

- Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.

- Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven (orvosi latin).

- Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos törvényi előírásokat, és az uniós szabályokat.

- Ismeri a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, valamint a munkaeszközök biztonságos használatát.

b) képességei

- Készség szinten alkalmazza a számítógépeken működő operációs rendszereket és irodai programokat.

- Megérti a számítógépes hálózatok működési elveit, képes azonosítani a leggyakoribb számítástechnikai problémák lehetséges okait.

- Klinikai és egészségügyi szervezési ismereteit felhasználva képes megszervezni a páciens komplex egészségügyi ellátását.

- Képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket.

- Kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről.

- Matematikai és statisztikai ismereteit felhasználva statisztikákat, jelentéseket és beszámolókat készít, adatokat elemez, és az adatszolgáltatások készít elő és teljesít.

- Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban is.

- Képes hatékonyan kommunikálni a pácienssel, családdal, közösséggel.

- Az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel.

- Képes szakmai kommunikációra a szakterületén vagy az egészségügy más területén dolgozó szakemberekkel.

- Alkalmazza közgazdasági ismereteit a szakmai munka során, felhasználja pénzügyi és számviteli tudását a feladatai ellátásához, részt vesz az intézmények gazdálkodási folyamatainak megvalósításában.

- Munkája során alkalmazza az egészségügyi finanszírozás alapelveit és módszereit, működteti az intézmény kontrolling rendszerét.

- Képes a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatainak áttekintésére és értelmezésére, megoldja a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat.

- Munkája során alkalmazza az egészségügyi menedzsment elméleteit, felhasználja a menedzsment gyakorlati módszereit munkateljesítményének hatékonyabbá tétele és beosztottainak irányítása érdekében.

- Munkája során alkalmazza az adatvédelem alapelveit, képes az adatkezelési és továbbítási feladatok jogszabályoknak megfelelő módon történő ellátására.

- Megérti az elektronikus szolgáltatások működési elveit, képes azonosítani az ilyen rendszerek leggyakoribb hibáit, működési problémáit.

- Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában.

- Képes az adatok kezelésére, feldolgozására, a kapott eredmények prezentálására.

- Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, amelyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.

- Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet.

- Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, a balesetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat.

c) attitűdje

- Nyitott a számítástechnika fejlődésének nyomon követésére, törekszik informatikai tudásának továbbfejlesztésére.

- Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket.

- Fogékony az egészségügyi jog változásainak folyamatos internalizációjára, fontosnak érzi a jogszabályok és etikai szabályok betartását és betartatását szakmai munkája során.

- Elfogadja a statisztikai adatgyűjtés szabályait, felismeri a valid adatszolgáltatás fontosságát.

- Fontosnak tartja személyiségének fejlesztését a páciensekkel és munkatársakkal való hatékonyabb kommunikáció érdekében.

- Nyitott a közgazdasági problémák megértésére.

- Nyitott az egészségügyi finanszírozás módszereiben bekövetkező változásokra, törekszik az ebben rejlő gazdasági előnyök mind teljesebb kiaknázására.

- Érdeklődik a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatai iránt, törekszik a felmerülő elszámolási és adatszolgáltatási feladatok magas szintű ellátására.

- Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, fontosnak tartja azok maradéktalan érvényesülését, és támogatja az adatvédelmi felelős munkáját.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan képes felhasználói szintű informatikai feladatok megoldására, együttműködik az informatikai rendszer üzemeltetését végző munkatársakkal.

- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának megteremtése érdekében.

- Felelősséget érez a jogszabályok és a vonatkozó etikai elvek betartására vonatkozóan szakmai munkája során.

- Önállóan készíti el a statisztikákat, jelentéseket, beszámolókat, felelősséget vállal azok tartalmáért és a statisztikai adatszolgáltatás szabályszerűségéért.

- Együttműködik a páciensekkel és munkatársaival a kommunikációs folyamatban.

- Kezdeményezi a közgazdasági szemlélet megerősítését a feladatellátásban.

- Önállóan végzi az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos teendőit, felelősséget vállal a finanszírozás és kontrolling szervezeti egységben betöltött, munkakörébe tartozó feladatainak ellátásáért.

- Felelősséget érez társadalom-, és humánbiztosítási ismereteinek naprakészsége tekintetében, önállóan látja el a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat.

- Együttműködik munkatársaival, felkérésre vezető szerepet lát el munkacsoportjában, felelősséget vállal az általa vezetett munkatársak tevékenységéért a munkajogi szabályoknak megfelelően.

- Együttműködik az adatvédelmi felelőssel, felelősséget vállal az adatok szabályszerű kezelésért és továbbításáért.

- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai és jogi kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait

7.1.2. Az egészségbiztosítás specializáción továbbá az egészségügyi szervező

a) tudása

- Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a dokumentációs és informatikai rendszereik működését, valamint az adatszolgáltatási rendszereiket.

- Ismeri a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapításának, számfejtésének szabályait és eljárásrendjét.

- Ismeri a közigazgatási hatásági eljárások szabályait, valamint megérti annak összefüggéseit a társadalombiztosítási ellátások megállapítása során alkalmazott eljárásokkal.

- Ismeri az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamatait.

- Ismeri az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzésének rendszerét, valamint az ellenőrzés pénzügyi, számviteli és jogi szabályait.

- Ismeri az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe foglalja az abból kinyert információkat.

- Ismeri a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működésének szabályait, eljárásrendjét, megérti működésüket, felismeri a kifizetőhelyek eljárásrendjének fejlesztendő pontjait.

- Ismeri az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerét.

- Elemzi és értelmezi a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint az egyéb egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatokat, továbbá az elemzés legújabb módszertanát.

- Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások speciális módszereit.

b) képességei

- Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez.

- Társadalombiztosítási- és családtámogatási ellátások megállapítására és számfejtésére vonatkozó ismereteit felhasználva megoldja a felmerülő adminisztrációs feladatokat, megszervezi az igényelbírálás és számfejtés folyamatát.

- Munkája során alkalmazza a közigazgatási hatásági eljárások szabályait, felhasználja ezen ismereteit a társadalombiztosítási ellátások megállapítására, számfejtésére vonatkozó eljárásokban.

- Alkalmazza pénzügyi, számviteli és adózási ismereteit az egészségügyi intézmények, társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének ellátására irányuló munkavégzése során.

- Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzését, alkalmazza az ellenőrzésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteit az ellenőrzési folyamat jogszerűségének és hatékonyságának érdekében.

- Megtervezi és működteti az egészségügyi intézmények kontrolling és minőségbiztosítási rendszerét, fejleszti azokat a vezetői iránymutatásoknak megfelelően.

- Alkalmazza szakmai ismereteit a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működésével kapcsolatosan, megszervezi és működteti a kifizetőhelyek adminisztrációs, dokumentációs és adatszolgáltatási tevékenységét.

- Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereit, felhasználja ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs problémák megoldására.

- Képes demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elemzésére, az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére.

- Képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és kivitelezésére, az alkalmazott kutatás-módszertani technikák továbbfejlesztésére.

c) attitűdje

- Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet.

- Érdeklődik a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapításának, számfejtésének szabályai iránt, fontosnak tartja a szabályoknak megfelelő működését.

- Elfogadja a közigazgatási hatósági eljárás alapelveinek, szabályainak alkalmazását, törekszik a jogszerűség maradéktalan betartására eljárásai során.

- Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkező változásokra.

- Fontosnak tartja az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzését, felismeri a működési hiátusait, támogatja a munkatársakat a munkafolyamatok korrigálása érdekében.

- Törekszik az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerének mind teljesebb megismerésére, és a vezetői igényeknek megfelelő fejlesztésére.

- Fontosnak tartja a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek szabályszerű működését, fogékony az ügyfelek problémáinak megoldására, és elkötelezettséget mutat a szolgáltatások színvonalának fejlesztésére.

- Törekszik az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereinek magas szintű működtetésére.

- Fontosnak tartja a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elvárásoknak megfelelő elemzését, kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését.

- Törekszik magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, elkötelezettséget mutat a kitűzött célok megvalósítására.

d) autonómiája és felelőssége

- Együttműködik munkatársaival a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszereei működéséhez, valamint az adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, önállóan látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait.

- Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapítására és számfejtésére vonatkozó ismereteit felhasználva önállóan látja el a munkakörébe tartozó felmerülő adminisztrációs feladatokat, vezetői szerepet lát el az igényelbírálás és számfejtés folyamatának szabályszerű lebonyolításában.

- Felelősséget érez a közigazgatási hatásági eljárások szabályainak betartásáért munkavégzése során, kezdeményező szerepet lát el a hatósági eljárásokra vonatkozó belső eljárásrendek összehangolása során.

- Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek gazdasági tevékenységet végző szervezeti egységeivel.

- Önállóan látja el az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények ellenőrzéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait, felelősséget vállal az általa végzett ellenőrzés jogszerűségéért, együttműködik az ellenőrzési folyamat során az illetékes hatóságokkal.

- Önállóan látja el az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez kapcsolódó munkaköri feladatait, együttműködik munkatársaival a minőségbiztosítási és kontrolling rendszer működtetése során.

- Önállóan látja el a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait, vezetői szerepet tölt be a kifizetőhely feladatainak ellátásában, együttműködik munkatársaival, valamint az ellenőrzést végző hatóságokkal és vezetőként felelősséget érez a munkavégzés színvonaláért.

- Önállóan látja el az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerének működéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait.

- Felelősséget érez a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok magas színvonalú elemzéséből levont következtetések helytállóságáért, kezdeményezi az elemzés módszertanának fejlesztését.

- Önállóan képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és megvalósítására.

7.1.3. Az egészségügyi ügyvitelszervező specializáción továbbá az egészségügyi szervező

a) tudása

- Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a dokumentációs és informatikai rendszereik működését, valamint az adatszolgáltatási rendszereiket.

- Ismeri az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamatait.

- Ismeri az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe foglalja az abból kinyert információkat.

- Ismeri az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerét.

- Elemzi és értelmezi a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatokat, ismeri az elemzés legújabb módszertanát.

- Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások speciális módszereit.

- Átfogó tudással rendelkezik az egészségtudomány területén alkalmazott digitális eszközökről.

- Ismeri az egészségügyi ellátást közvetlenül vagy közvetetten támogató egyszerű és komplex informatikai rendszerek működési elvét.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az adatok informatikai eszközökkel történő feldolgozásának követelményeiről, eszközeiről és módszereiről.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a számítógépes rendszerek fejlesztését támogató módszertanokról.

b) képességei

- Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködik a dokumentációs és az informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez.

- Alkalmazza a pénzügyi, a számviteli és az adózási ismereteit az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek tevékenységének ellátására irányuló munkavégzése során.

- Megtervezi és működteti az egészségügyi intézmények kontrolling és minőségbiztosítási rendszerét, fejleszti azokat a vezetői iránymutatásoknak megfelelően.

- Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereit, felhasználja ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs problémák megoldására.

- Képes demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elemzésére, az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére.

- Képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és kivitelezésére, az alkalmazott kutatásmódszertani technikák továbbfejlesztésére.

- Képes megítélni az adott technológia korszerűségét, hatékonyságát, javaslatot tud tenni a folyamatok és az eszközök költséghatékonyságának növelésére.

- Képes ismereteire támaszkodva támogatni az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket az infokommunikációs eszközök használatában.

- Képes feladata ellátásához szükséges egyszerűbb adatstruktúrák, algoritmusok és programok előállítására.

- Képes a szakmai reálfolyamatokat a feladatnak megfelelő absztrakciós szinten megfogalmazni, és ez alapján informatikai igényeket specifikálni.

- A megfelelő eszközök rendelkezésre állása esetén képes megítélni, hogy egy informatikai rendszer a szakmai szabályoknak, megfogalmazott elvárásoknak megfelelően működik-e.

c) attitűdje

- Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és az informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet.

- Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkező változásokra.

- Törekszik az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerének mind teljesebb megismerésére és a vezetői igényeknek megfelelő fejlesztésére.

- Törekszik az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereinek magas szintű működtetésére.

- Fontosnak tartja a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elvárásoknak megfelelő elemzését, kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését.

- Törekszik a magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, elkötelezettséget mutat a kitűzött célok megvalósítására.

- Folyamatosan követi az infokommunikációs technológia új vívmányait, elsajátítja az azokkal kapcsolatos alapvető ismereteket, ezáltal elősegítve azok egészségügyi célú felhasználását.

- Figyeli és felismeri, ha egy egészségügyi folyamatban informatikai eszközök alkalmazása, illetve a meglévő eszközök és folyamatok továbbfejlesztése eredményességet vagy hatékonyságot növel.

- Az egészségügyi adatokra és rendszerekre vonatkozó szabványokat fontosnak tartja.

- Egymással szabványos adatcserére, szintaktikailag és szemantikailag interoperabilis rendszerek és megoldások fejlesztésére törekszik, és ezeket a szempontokat érvényesíti saját munkája során.

- Fokozott figyelmet szentel az eltérő tudományterületen (különösen az egészségtudományi, egészség-gazdaságtani és informatikai szakterület) dolgozó szakemberek közötti sikeres kommunikációnak.

d) autonómiája és felelőssége

- Együttműködik munkatársaival a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerei működéséhez és az adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, önállóan látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait.

- Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek gazdasági tevékenységet végző szervezeti egységeivel.

- Önállóan látja el az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez kapcsolódó munkaköri feladatait, együttműködik munkatársaival a minőségbiztosítási és kontrolling rendszer működtetése során.

- Önállóan látja el az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerének működéséhez kapcsolódó munkaköri feladatait.

- Felelősséget érez a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok magas színvonalú elemzéséből levont következtetések helytállóságáért, kezdeményezi az elemzés módszertanának fejlesztését.

- Önállóan képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és megvalósítására.

- Egészségügyi, gazdasági és menedzsment szakemberekkel együttműködve tervez és valósít meg hatékonyság-növelő, illetve innovációs tevékenységeket. Felelősen ítéli meg javaslatai jog- és életszerűségét.

- Önállóan vagy csoportban végzi ellátást támogató rendszerek üzemeltetését. Figyelmet fordít az eszközhasználat szakmai szabályoknak megfelelő biztonsági szempontjaira.

- Egyszerűbb feldolgozási, fejlesztési feladatokat önállóan végez. Felelősen viszonyul módszerei helytállóságához, eszközei megbízhatóságához, ergonómiájához, valamint ügyel azok további hasznosíthatóságára.

- Munkahelyi vagy projektszervezetben is ellátja a vonatkozó rendszerfejlesztési módszertannak megfelelő feladatokat, feladatait minőségben, határidőre, együttműködően végzi.

- A felismert szervezeti-működési hiányosságokat jelzi.

7.1.4. Egészségturizmus szervező specializáción továbbá az egészségügyi szervező

a) tudása

- Ismeri az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, tevékenységeinek jogi, pénzügyi, számviteli, adózási folyamatait, az európai együttműködési lehetőségeket.

- Ismeri a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, marketingmódszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét.

- Ismeri a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit.

- Ismeri a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését.

- Ismeri a fizioterápia, balneo- és egyéb gyógyterápiák alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait.

- Ismeri a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket.

- Ismeri a nemzetközi turisztikai és egészségturisztikai trendeket, fejlesztési lehetőségeket és irányokat.

- Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügy, az egészségturizmus és a turizmus általános területeit érintő kutatások speciális módszereit.

- Ismeri a pszichoszomatikus betegségek speciális stresszkezelési módszereit és alapvető eszköztárát.

- Ismeri a legújabb gasztronómiai és reformtáplálkozási trendeket, ezek alkalmazhatóságát az egészségturisztikai szolgáltatásokban.

b) képességei

- Képes munkája során alkalmazni a turizmushoz kapcsolódó egészségügyi és turisztikai intézmények rendszeréről szerzett ismereteit, közreműködni a dokumentációs és informatikai rendszereik működtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenység végzésére.

- Képes kliensre szabott egészségturisztikai programok készítésére.

- Képes az egészségturisztikai programtervezés mellett az egyéb turisztikai területeken is programtervezésre és kivitelezésre.

- Képes a wellness és rekreációs intézményekben személyre szabott rekreációs és wellness programok összeállítására és ismertetésére.

- Képes a kezelőorvosi javaslat alapján a gyógyterápiás eljárások programszervezésére, ismertetésére és az esetleges egészségügyi ellenjavallatok tájékoztatásra.

- Képes felismerni a szakterületében rejlő értékeket, lehetőségeket, ezáltal képes innovációs fejlesztési programok kidolgozására.

- Képes turisztikai, statisztikai adatok elemzésére, valamint az alkalmazott elemzési technikák fejlesztésére, továbbá turisztikai, egészségturisztikai pályázati tevékenységek végzésére.

- Képes egészségügyi, demográfiai, üzleti, statisztikai adatok elemzésére, a kutatások megtervezésére és kivitelezésére.

- Képes az egészségturizmusban használható stresszkezelési eljárások, módszerek, adekvát alkalmazására.

- Képes személyre szabott, az egészséges táplálkozás igényeit is kielégítő programok kidolgozására, szervezésére.

- Képes wellness és rekreációs intézményekben team tagként vagy vezetőként programszervezésre.

c) attitűdje

- Törekszik az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek működését és az adatszolgáltatási tevékenységet.

- Képes elfogadni és megérteni az emberek közötti különbségeket és azonosságokat, ezáltal befogadóbbá, nyitottabbá, érzékenyebbé válni.

- Érdeklődést mutat az egyéb turisztikai területek fejlesztési irányaira.

- Elkötelezett az egészségmegőrzés elvei iránt.

- A gyógyeljárások programtervezése során a kliensekkel segítőkész, etikus, empatikus magatartást tanúsít.

- Elkötelezett a környezetvédelem ügye és a természeti értékek megőrzése iránt.

- Nyitott a természet közeli és a vidékfejlesztést érintő egészségturisztikai területek fejlesztésére.

- Fontosnak tartja az új egészségturisztikai trendek megismerését, valamint a hazai egészségturizmus fejlesztését.

- Fontosnak tartja a demográfiai, a morbiditási és a turizmus általános területeit érintő statisztikai elemzések elvégzését. Kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését, elkötelezett a kitűzött célok megvalósítására.

- Elkötelezett a stressz elleni módszerek megismerésére és alkalmazására.

- Fontosnak tartja, hogy az egészségturisztikai programokban szerepet kapjon az egyénre szabott, egészséges táplálkozás követelménye.

d) autonómiája és felelőssége

- Képes együttműködni munkatársaival a turisztikai intézmények dokumentációs és informatikai rendszereinek működéséhez és adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, továbbá önálló munkavégzésre.

- Egészségturisztikai ismereteire alapozva felelősséggel, megfelelő önképzéssel képes egyéb turisztikai területek menedzselésére.

- Önállóan ellátja a wellness és rekreációs programokhoz kapcsolódó egészség-megőrzési és dokumentációs feladatokat.

- A rendelkezésére álló, a kliensek egészségügyi adatait tartalmazó dokumentáció alapján, képes a javasolt gyógyeljárások önálló szervezésére.

- Felelősséget érez a gyógykezelési program optimális megvalósítására és a kliensek gyógyulásának elősegítésére.

- Képes innovatív módon felismerni a speciális turisztikai lehetőségeket a természeti értékek kiaknázásával.

- Képes önállóan felismerni a nemzetközi lehetőségeket, irányokat és ezt átültetni a hazai gyakorlatba.

- Felelősséget érez a demográfiai, a morbiditási, a turisztikai, valamint más statisztikai adatok magas színvonalú - az etikai és a jogi keretek figyelembe vételével - elemzéséből levont következtetések helytállóságáért.

- Önállóan és felelősséget érezve segíti klienseinek stressz elleni megküzdését az elsajátított stresszkezelési eljárások birtokában.

- Képes önállóan, felelősségteljesen megszervezni a szakterületén, az egyéni igényeknek megfelelő gasztronómiai és reformtáplálkozási programokat kliensei számára.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;

- matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;

- bölcsészettudományok 4-6 kredit;

- társadalomtudományok 20-25 kredit.

8.1.2. A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

a) egészségbiztosítási specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,

- egészségbiztosítási szakismeretek 45-55 kredit,

- közgazdaságtudományok 15-20 kredit;

b) egészségügyi ügyvitelszervező specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,

- egészségügyi ügyviteli szakismeretek 45-55 kredit,

- közgazdaságtudományok 10-15 kredit;

c) egészségturizmus szervező specializáció

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,

- egészségturizmus szakismeretek 45-55 kredit,

- közgazdaságtudományok 15-20 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

4. ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: orvosi diagnosztikai analitikus (Medical Diagnostic Analysis)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: orvosi diagnosztikai analitikus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medical Diagnostic Analyst

- választható specializációk: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, orvosi kutatólaboratóriumi analitika, radiográfia, optometria, patológiai analitika

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 725

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai, vagy képalkotó diagnosztikai vagy optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és optometriai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák

7.1.1. Az orvosi diagnosztikai analitikus

a) tudása

- Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat.

- Ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát.

- Ismeri a betegségek jellegzetes makro-mikroszkópos, strukturális elváltozásait.

- Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztását, és mindazon jellemzőit, amelyek lényegesek a fertőzések kialakulásában.

- Széles körűen ismeri a mikroorganizmusok, mint kórokok kimutatásának és elpusztításának lehetőségeit, a mintavétel szabályait, a mintavétel módját.

- Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven (orvosi latin).

- Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző fájdalomcsillapítási módokat.

- Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait.

- Ismeri az egészségügyi dokumentáció alapjait.

- Ismeri az asepsis-antisepsis, nozokómiális surveillance fogalmait, a szelektív hulladékgyűjtés lényegét és menetét.

- Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott eredmények értékelésének menetét. Ismeri a higiénés szükségletek kielégítésének elemeit.

- Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.

- Ismeri az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai munkára vonatkozó egészségvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat.

- Ismeri az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai műszerek működésének elveit.

- Ismeri az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai módszerek kémiai, fizikai és biológiai alapjait.

- Ismeri az alapvető biometriai, illetve matematikai-statisztikai módszereket, és tudja alkalmazni azokat a szerzett információk, adatok feldolgozásához és értékeléséhez.

- Ismeri az egészségügyben alkalmazott számítógépes információs rendszerek és hálózatok működését.

- Ismeri a modern számítástechnika orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai alkalmazásának lehetőségeit.

- Ismeri az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai munkaszervezés kérdéseit.

- Részletesen ismeri a saját szakterületén alkalmazott egészségügyi dokumentáció vezetésének, kezelésének előírásait, valamint az adatszolgáltatással összefüggő szabályokat.

- Ismeri a betegdokumentáció, betegregisztráció, fogadás, felvilágosítás szabályait.

- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.

- Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit.

- Ismeri az adott munkahely munkafolyamatait, szakmája munkaszervezési kérdéseit.

- Ismeri a menedzsment alapvető fogalmait és feladatait, az ellátórendszer szereplőit és azok tevékenységi körét, hatáskörét, átfogó elméleti ismeretekkel rendelkezik az egészségügy gazdasági, vezetési és szervezési technikáira vonatkozóan.

- Részletesen ismeri a humánerőforrás gazdálkodás alapjait, a minőség fogalmát, valamint annak alkalmazási, mérési és fejlesztési lehetőségeit az egészségügyben.

- Ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás,orvoslás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét.

- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat.

- Átfogóan ismeri az egészség fogalmát és meghatározóit, az egészségfejlesztés fogalmát, alapelveit, módszereit, az egészségfejlesztő tevékenységeket, az egészségfejlesztés modelljeit, az egészség-tanácsadás lényegét.

- Részletesen ismeri a demográfiai alapmutatókat, a lakosság egészségi állapotát jellemző epidemiológiai mutatószámokat, a főbb krónikus nem fertőző betegségek gyakoriságát, rizikófaktorait, a népegészségügyi (a betegségek megelőzésére, az egészség megőrzésére és fejlesztésére irányuló) törekvéseket, tevékenységi köröket, a szociológiai, egészségszociológiai elméleteket és szemléletmódot.

- Ismeri az egészségmegőrzés és - fejlesztés szociológiai, egészségszociológiai megközelítését.

b) képességei

- Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.

- Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai eltérések, elváltozások kapcsán.

- Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában a fertőző betegségek és járványok megelőzésére, felismerésére.

- Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet.

- Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nozokómiális surveillance kritériumai, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai szerint a munkafolyamatokat ellátni. Képes a higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos (az intézményben alkalmazandó eszközök, eljárások) feladatok ellátására.

- Képes a megfelelő ágytípus, ágyhelyzet, testhelyzet, kényelmi eszközök, betegmozgatási és mobilizációs eszközök, eljárások megválasztására és alkalmazására.

- Képes a vitális paraméterek megfigyelését (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel a vérnyomás meghatározását) önállóan kivitelezni, a kapott eredményeket értékelni.

- Képes a fizikális lázcsillapítás kivitelezésére.

- Képes a fájdalom felmérésére és a fizikális fájdalomcsillapítási eljárások alkalmazására.

- Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, melyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.

- Képes a szakmájában alkalmazott módszerek értékelésére, továbbá új módszerek bevezetésére, beleértve a szükséges műszeres vizsgálatokat is.

- Képes a szerzett tapasztalatok, eredmények és összefüggések felismerésére, ezek megfelelő dokumentálására, és az ezekből levonható általános következtetések megfogalmazására.

- Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

- Képes a laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai módszerek értékelésére, továbbá új módszerek bevezetésére, beleértve a szükséges műszeres vizsgálatokat is.

- Képes a laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások betartására.

- Képes megadott szempontok alapján önálló biometriai, illetve matematikai-statisztikai analízisek elvégzésére.

- Képes szakmai ismeretei önálló és szervezett formában való bővítésére, alkalmazására.

- Képes a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására.

- Képes információk és erőforrások feltárására.

- Képes a költség-, és rendszerszemléletű gondolkodásra.

- Képes interperszonális kapcsolatok kialakítására, a csoportos munkába való beilleszkedésre, illetve annak megszervezésére.

- Képes munkájátt hivatásszerűen, a jogszabályok és az etikai normák betartásával végezni.

- Képes a szakterületének megfelelő egészségnevelési feladatok ellátására.

- Képes költségérzékeny döntések meghozatalára és a humánerőforrás optimális felhasználására a tevékenysége gyakorlása során.

- Képes a munkáját a bizonyítékokon alapuló ellátás alapelveinek és gyakorlati szempontjainak figyelembe vételével a minőségügyi rendszer előírásai alapján végezni, a minőség javítása érdekében a különböző módszereket, eszközöket összehangoltan alkalmazni.

- Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében, és azok prezentálásában.

- Képes megválasztani és alkalmazni a szakterületéhöz kapcsolódó pedagógiai ismereteket, módszereket és képes egyéni és csoportos kliens, betegoktatási feladatok ellátására a kliens életkorának, társadalmi státuszának, értelmi és érzelmi képességének, betegségének megfelelően.

- Képes adekvát, a partnerhez igazított hatékony szakmai kommunikáció folytatására szóban és írásban is a pácienssel, családdal, közösséggel, az interperszonális készségek révén.

- Képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel.

- Képes a hivatása gyakorlása során a szükséges pszichológiai alap alkalmazására, pszicho-szomatikus szemlélet követésére, Képes a beteg-egészségügyi szakember interperszonális kapcsolatában felmerülő problémák adekvát kezelésére, a beteg ember speciális pszichés jellemzőinek felismerésére és alapvető kezelésére.

- Egyéni és közösségi szinten képes felmérni a lakosság egészségi állapotát, prioritásokat meghatározni, és képessé válik hatékony beavatkozás megtervezésére, végrehajtására.

- Szakterületének megfelelően képes aktívan közreműködni a népegészségügyi kérdések megoldásában, szűrővizsgálatok szervezésében és kivitelezésében, egészségfejlesztő anyagok készítésében és alkalmazásában, valamint az epidemiológiai ismeretek alapján képes értékelni adott területen élő lakosság egészségi állapotát és a prevenciós tevékenységek hatékonyságát.

- Képes egyéni egészségtervet készíteni, egészség-tanácsadást végezni, és a közösség egészségi állapotának javítása érdekében eredményesen együttműködni a csapattagokkal.

c) attitűdje

- Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.

- Folyamatos önképzés igénye jellemzi.

- Törekszik a tevékenysége során a betegeket tudása szerint legmagasabb szinten ellátni.

- Törekszik a maximális diszkrációra és empátiára, a betegekkel kapcsolatos titoktartásra.

- Törekszik a megszerzett tudásanyagot folyamatosan fejleszteni, az adott kor technikai és tudományos eredményeit figyelembe véve.

- Hatékonyan kommunikál és együttműködik kollégáival.

d) autonómiája és felelőssége

- Kompetenciahatárainak megfelelően önállóan szakmai döntést hoz.

- Önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.

- A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.

- Együttműködés és felelősség jellemzi az adott szakterület képzett szakembereivel.

- Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.

- A bizalmas, személyes információk vonatkozásában titoktartási kötelezettsége van.

7.1.2. Orvosi diagnosztikai laboratóriumi analitika specializáción továbbá az orvosi diagnosztikai analitikus

a) tudása

- Ismeri a laboratóriumi munkájához kapcsolódó informatikai rendszert, működésének alapjait.

- Ismeri az informatikai rendszer laboratóriumi automatákkal és kórházi betegdokumentációs rendszerrel való kommunikációjának jellegzetességeit.

- Ismeri az adatkezelés alapvető szabályait a laboratóriumi informatikai rendszerben.

- Ismeri a laboratóriumi minták típusait (például. vér, szérum, plazma, vizelet, széklet, gyomornedv, csontvelői aspirátum, epe, punkciós folyadékok, liquor, kenet), a laboratóriumba történő mintaküldés adminisztratív szabályait és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.

- Ismeri a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott mintavételi eszközöket.

- Tudja a mintavételezés körülményeit, ismeri azok fontosságát. Ismeri a mintavételezés folyamatait.

- Megfelelő szintű anatómiai ismeretekkel rendelkezik.

- Tudja a laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait, készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.

- Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a hematológiai, hemosztazeológiai, klinikai kémiai, immunkémiai, immunológiai, transzfuziológiai, elválasztástechnikai, mikrobiológiai, patológiai, hisztológiai, citológiai, genetikai diagnosztikai, toxikológiai, TDM és in vitro izotópdiagnosztikai módszerekkel, a vizeletés egyéb testfolyadékok vizsgálatával kapcsolatban, részletesen ismeri e módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában, ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát és részletesen ismeri az automatizált módszerek kivitelezését, lehetőségeit és korlátait.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző szervek és szervrendszerek leggyakoribb megbetegedéseinek kialakulásáért felelős kóros élettani és biokémiai folyamatokról, és ismeri az ezek diagnosztikájában használható legfontosabb módszereket.

- Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a laboratóriumi diagnosztika területén alkalmazott eljárásokról és eszközökről.

- Ismeri a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban előforduló analizátorok, műszerek és automata rendszerek alkalmazásának, működésének alapelveit. Tisztában van az automatizáció alapelveivel és folyamataival.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az automaták főbb típusairól, alkalmazásuk előnyeiről és korlátairól.

- Ismeri a műszerek beszerzésére, telepítésére vonatkozó alapvető szabályokat.

- Ismeri a műszerek karbantartására, javítására vonatkozó szabályokat.

- Ismeri a diagnosztikai laboratóriumokban alkalmazott protokollok, módszerleírások tartalmi követelményeit, szabályait.

- Ismeri a szakterületéhez tartozó munkajogi szabályozást.

- Alapvető gazdasági, finanszírozási és labormenedzsment ismeretekkel rendelkezik.

- Alapvető ismeretei vannak az egészségügyi rendszer ellátási szintjeiről.

- Ismeri az ellátórendszer szereplőit és azok tevékenységi körét, hatáskörét.

- Ismeri a laboratóriumi költségelemzés alapvető összetevőit (műszer, reagens, vegyszer, fogyóeszköz, kontroll, kalibrátor, karbantartás, bérköltség, finanszírozás).

- Ismeri a laboratóriumi dokumentáció alapvető szabályait, kezelési elveit (például. rendelés, készletezés, nyilvántartás) és megfelelően alkalmazza ezeket.

- Ismeri az autovalidálás fogalmát, alkalmazásának szabályait és körülményeit.

- Ismeri a laboratóriumi veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat.

- Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.

- Rendelkezik adatvédelemi, betegjogi, etikai ismeretekkel.

b) képességei

- Képes valamely laboratóriumi informatikai rendszerben való tájékozódásra, képes adatbevitelre és adatok kinyerésére.

- Tudása felhasználásával képes egyéb laboratóriumi informatikai rendszerek használatának gyors elsajátítására.

- Képes átlátni a laboratóriumi automaták és az informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.

- Képes átlátni a laboratóriumi informatikai rendszer és a kórházi informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.

- Képes a laboratóriumi mintákat azonosítani és vizsgálatra előkészíteni, képes felismerni a preanalitikai hibákat (például. helytelen mintaazonosítás, nem adekvát minta vétele, nem megfelelő módon történő mintaküldés, rossz vér-citrát arány, hemolizált, lipémiás, icterusos minta, stb.).

- Képes adekvát kommunikációra az egészségügyi ellátásban résztvevő szakemberekkel, személyzettel a preanalitikai hibák feltárásával és elhárításával kapcsolatban.

- Képes a vizsgálati anyag vételének megszervezésére és a vérvétel kivitelezésére.

- Megteremti a higiéniás feltételeket.

- Képes a laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatok, reagensek elkészítésének protokollját elkészíteni, és ennek felhasználásával az oldatokat, reagenseket elkészíteni és megfelelően tárolni.

- Képes táptalajok, tápoldatok elkészítésére.

- Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére, valamint ezen ismereteinek átadására a laboratórium egyéb dolgozói számára.

- Képes kémiai, biokémiai, sejtbiológiai, mikrobiológiai, hematológiai, hisztológiai, citológiai, számítástechnikai és műszeres analitikai ismeretei alkalmazásával a klinikai kémiai, izotópdiagnosztikai, mikrobiológiai, szövettani, citológiai és hematológiai diagnosztika területén biztonsággal eligazodni és önálló munkát végezni,

- Képes a rábízott vizsgálatok önálló elvégzésére a rutin diagnosztikai laboratóriumban.

- Képes a vizsgálatok technikai és személyi feltételeinek a megszervezésére.

- Képes az adott módszert betanítani a laboratórium munkatársai számára és ellenőrizni a vizsgálat helyes kivitelezését.

- Képes önállóan és csapatmunkában dolgozni.

- Képes kislaboratóriumok, laboratóriumi részlegek analitikai munkájának önálló és közvetlen irányítására.

- Szakmai ismereteinek birtokában képes a laboratóriumban alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek értelmezésére, a normál és patológiás értékek elkülönítésére, leírására.

- Képes írásos szakmai anyag olvasására és értelmezésére.

- Képes a hibás mérésen alapuló laboratóriumi mérési eredmények felismerésére.

- Képes a labordiagnosztika területén munkaköréhez kapcsolódó speciális eszközök rendeltetésszerű használatára, karbantartására, alapműveletek elvégzésére.

- Képes a munkához szükséges feltételek ellenőrzésére és munkára kész állapotban tartja a munkahelyét: a szükséges anyagok, eszközök, műszerek meglétéről önállóan gondoskodik.

- Képes a hibaüzenetek felismerésére, értékelésére, hatáskörén belül a hiba elhárítására.

- Képes munkalisták készítésére.

- Képes új laboratóriumi protokollok értelmezésére és alkalmazására.

- Felügyelet mellett képes új diagnosztikai módszerek bevezetésére, az eredmények technikai értékelésére, módosító javaslatok megfogalmazására.

- Képes új módszert betanítani munkatársainak, ellenőrizni a kivitelezés helyességét.

- Képes átlátni kisebb laboratórium, vagy laboratóriumi részleg működését, az optimális működéshez szükséges feltételeket.

- Képes a biztonságos működéshez szükséges technikai és személyi feltételek megtervezésére.

- Képes az egészségügyi dokumentációt vezetni, az ahhoz kapcsolódó gyakorlati ismereteket elsajátítani.

- Képes laboratóriumi vizsgálatok tételes költségelemzésére.

- Képes a laboratóriumi módszerek belső és külső minőségellenőrzésének kivitelezésére.

- Képes a felmerülő problémák felismerésére és korrigálására.

- Képes az orvosi laboratóriumba érkező minták analízisre történő előkészítésére és a mintakezelési teendők szervezésére, ellátására, mintakezelési szabályok kidolgozására.

- Képes preanalitikai hibák észrevételére, feltárására.

- Képes a laboratóriumi informatikai rendszer önálló kezelésére.

- Képes laboratóriumi tesztek önálló kivitelezésére a szakmai gyakorlatok témaköreinek megfelelő szakterületeken, a kapott eredményeknek a kivitelezés megfelelősége szempontjából történő önálló értékelésére.

- Képes a hibás méréseken alapuló eredmények felismerésére és a probléma megoldására.

- Képes a laboratóriumi mérések minőségi kontrolljára: minőségi kontroll mérések kivitelezésére, a kontroll eredmények értelmezésére, nem megfelelőség esetén korrekciós intézkedések meghozatalára.

- Képes a laboratóriumi műszereket, automatákat karbantartani, üzemeltetni, mérésre kész állapotban tartani.

- Képes a hibás működés hibaüzeneteinek értelmezésére.

c) attitűdje

- Nyitott a laboratóriumi diagnosztikára jellemző technikai fejlődés következtében - megjelenő új eljárások (mintavételi, méréstechnikai) gyakorlati elsajátítására, tapasztalatszerzésre.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan kezeli a felelősségére bízott laboratóriumi informatikai rendszert.

- Jogosultsági szintjének megfelelően önállóan visz be és nyer ki adatokat az adott laboratóriumi informatikai rendszerből.

- Tisztában van az adatvédelem fontosságával.

- Önállóan végzi az orvosi laboratóriumba érkező minták analízisre történő előkészítését, és megszervezi a mintakezelési teendőket a gondjaira bízott vizsgálatok vonatkozásában.

- Intézkedéseket tesz a preanalitikai hibák csökkentése és megoldása érdekében.

- Felelősen részt vesz a hatáskörébe tartozó laboratóriumi egység mintakezelési szabályainak kidolgozásában, felelős azok betarttatásáért és a felmerülő problémák feltárásáért.

- Laboratóriumi teszteket önállóan kivitelezi, a kivitelezést irányítja.

- A kapott eredményeket a kivitelezés megfelelőségének szempontjából értékeli (konfirmálás).

- A hibás méréseken alapuló eredményeket felismeri és intézkedéseket tesz a probléma megoldására.

- A mérések során felmerülő technikai problémákat felismeri és megoldja.

- A rábízott feladatokat felelősségének tudatában látja el.

- Tisztában van a munkája fontosságával, a mulasztások következményeivel.

- Felismeri a diagnosztikai eljárások során keletkezett patológiás eredményeket, és a laboratóriumi diagnózis felállítása érdekében saját hatáskörében további tesztek kivitelezését önállóan kezdeményezi, és végzi el a meglévő laboratóriumi protokollok alapján.

- Felügyelet mellett, aktívan közreműködik az eredménykiadásban.

- Felelősséget vállal az egészségügyi ellátórendszerben végzett saját tevékenységéért és az általa vezetett team tevékenységéért.

- Vezető szerepet tölt be a felügyeletére bízott laboratóriumi egység (részleg) műszerparkjának fenntartásában, a műszerekkel kapcsolatos karbantartási dokumentumok kezelésében.

- Megszervezi és irányítja a műszerek rendszeres karbantartását, és aktívan részt vesz a felmerülő hibák elhárításában.

- Felelősséget vállal annak érdekében, hogy az adott műszerek folyamatosan mérésre kész állapotban legyenek.

- Felelősséggel kapcsolatot tart a műszerek szervízelését végző szakemberekkel.

- Felelőssége tudatában, irányítás mellett végzi új laboratóriumi protokoll átültetését a mindennapi gyakorlatba.

- Új diagnosztikai módszer bevezetését, evaluálását irányítás mellett végzi.

- Részt vesz részlegleírások, módszerleírások, kivitelezési útmutatók elkészítésében.

- Kis diagnosztikai laboratórium, vagy diagnosztikai speciális részleg technikai irányítását önállóan végzi.

- Önállóan végzi a működéshez szükséges reagensek, vegyszerek, fogyóanyagok nyilvántartását és gondoskodik azok beszerzéséről.

- Felelős az optimális munkamenet (például munkalista kialakítás) és az ahhoz szükséges feltételek (személyi és technikai) megszervezéséért, az optimális leletátfordulási idő (“turn around time”) biztosításáért.

- Felelősséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért és annak tartalmáért.

- Irányítja a veszélyes hulladékok kezelését a laboratóriumban.

- Önállóan végzi és irányítja a módszerek belső minőségellenőrzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és intézkedéseket tesz azok elhárítására.

7.1.3. Orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáción továbbá az orvosi diagnosztikai analitikus

a) tudása

- Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a hematológiai, hemosztazeológiai, áramlási citrometriai, reológiai, immunkémiai, immunológiai, elválasztástechnikai (kromatográfia, tömegspektrometria), enzim-és szubsztrát kémiai, mikrobiológiai, hisztokémiai, genetikai és molekuláris biológiai, proteomikai, izotóptechnikai vizsgáló módszerekkel, a különböző mikroszkópos technikákkal, elektronmikroszkópos technikákkal kapcsolatosan, részletesen ismeri e módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában és orvosi kutatásokban, ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát, és részletesen ismeri az automatizált módszerek kivitelezését, az alkalmazott műszerek működési elvét és felépítését. Ismeri az adott módszerek elméleti hátterét.

- Ismeri a laboratóriumi minták típusait (különösen: vér, szérum, plazma, vizelet, széklet, gyomornedv, csontvelői aspirátum, epe, punkciós folyadékok, liquor, kenet), és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.

- Ismeri a laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait és készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.

- Ismeri a kísérleti állatházak üzemeltetésének, működtetésének szabályait és az állatgondozással kapcsolatos előírásokat és eljárásokat.

- Ismeri a sejt- és szövettenyésztő laboratóriumok működési feltételeit és szabályait.

- Ismeri a vegyszer, reagens és fogyóanyag beszerzésének módjait és szabályait, a műszerek karbantartásával, javításával kapcsolatos előírásokat.

- Ismeri a laboratóriumi veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat.

- Ismeri a szakirodalom alkalmazását új módszerek beállítása során.

- Tisztában van a módszertani hibák kiderítésének („trouble shooting”) és azok korrigálásának szabályaival.

- Ismeri az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai és jogi szabályozást, az állatkísérletek kivitelezésének szabályait és technikáit.

- Ismeri a sejt- és szövettenyésztési technikákat, a steril munka szabályait.

- Ismeri az új módszerek bevezetésével kapcsolatos szakkifejezéseket.

- Ismeri a módszer bevezetés és evaluálás szabályait és lépéseit.

- Ismeri a kutatólaboratóriumi munkával kapcsolatos minőségirányítási elveket, minőségügyi követelményeket, a GLP (good laboratory practice) alapelveit.

- Ismeri a laboratóriumi kísérleti jegyzőkönyv vezetés szabályait.

- Ismeri a sejtbiológiai, biokémiai, molekuláris biológiai, immunbiológiai élettani folyamatokat és a kóros elváltozások alapjait, rendelkezik funkcionális anatómiai, neuromorfológiai, hisztológiai, általános patológiai, patobiokémiai, mikrobiológiai, farmakológiai és farmakotoxikológiai ismeretekkel.

- Rendelkezik alapvető ismeretekkel a kutatásmenedzsment területén.

- Ismeri a tudományszervezés alapkérdéseit, a tudományos támogatási rendszereket, a tudományetikai normákat.

- Ismeri a tudományos adatbázisokat, a tudományos publikálás típusait és a tudományos közlemények szerkezetét.

- Rendelkezik könyvtárismerettel.

- Rendelkezik adatvédelemi, betegjogi, etikai ismeretekkel.

b) képességei

- Képes sejtbiológiai, genetikai, molekuláris genetikai, molekuláris biológiai, molekuláris morfológiai, immunológiai, sejttenyésztési számítástechnikai és műszeres analitikai ismeretei alkalmazásával a korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni.

- Képes a modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önállóan és csapatmunkában dolgozni.

- Ismeri a laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatok, reagensek elkészítésének protokollját és ennek felhasználásával képes az oldatokat, reagenseket elkészíteni, és megfelelően tárolni.

- Képes táptalajok, tápoldatok elkészítésére.

- Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére, ezen ismereteinek átadására a laboratórium egyéb dolgozói számára.

- Képes átlátni a kutatólaboratórium, a sejt- és szövettenyésztő laboratórium és a kísérleti állatházak folyamatos működéséhez szükséges feltételeket.

- Képes a biztonságos működéshez szükséges feltételek megtervezésére, a működést veszélyeztető eltérések azonosítására.

- Képes in vitro sejtvonalak fenntartására és kezelésére, a kísérleti állatok gondozására, kezelésére, és protokollok alapján az állatokon történő beavatkozások elvégzésére.

- Képes a módszerbevezetéssel és evaluációval kapcsolatban adekvát szakmai kommunikációra.

- Képes a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására.

- Képes az evaluáció során kapott eredmények értelmezésére, a módszertani hibák kiderítésére és azok korrigálására.

- Képes pontos és informatív laboratóriumi kísérleti jegyzőkönyv vezetésére.

- Képes módszertani hibák kiderítésére („trouble shooting”) és azok korrigálására,.

- Képes korszerű laboratóriumi műszereket, műszer együtteseket üzemeltetni,.

- Képes írásos szakmai anyag olvasására és értelmezésére, képes a szakirodalom felhasználásával tudásának bővítésére.

- Képes az eredmények alapján összefüggések felismerésére, ezek megfelelő dokumentálására és általános következtetések megfogalmazására.

- Képes a megadott témában publikációkat kikeresni és értelmezni.

- Képes az orvosi laboratóriumba érkező minták analízisre történő előkészítésére és a mintakezelési teendők szervezésére, ellátására, a mintakezelési szabályok kidolgozására.

- Képes preanalitikai hibák észrevételére, feltárására.

- Képes a laboratóriumi informatikai rendszer önálló kezelésére.

- Képes kutatólaboratóriumi módszerek önálló kivitelezésére a szakmai gyakorlatnak megfelelő tématerületeken, képes a hibás méréseken alapuló eredmények felismerésére, a probléma elhárítására.

- Képes módszerfejlesztésben való részvételre, módszervalidálásra, kutatólaboratóriumi módszerek minőségellenőrzésére, kutatási jegyzőkönyv vezetésére.

- Képes kutatólaboratóriumi műszerek, műszer együttesek önálló üzemeltetésére, karbantartására, a hibás működés felismerésére, hibaüzenetek értelmezésére.

c) attitűdje

- Jó szervezési képességekkel rendelkezik, költségszemléletű gondolkodás jellemzi, elkötelezett a kutatólaboratórium, mint munkakörnyezet optimális körülményeinek biztosítása iránt.

- Elkötelezett a kísérleti állatok tartásának és felhasználásának etikai normák szerinti megvalósítása iránt.

- Elkötelezett a módszerek pontos kivitelezése, a GLP betartása iránt.

- Együttműködik a laboratóriumvezető kutatójával és a kutatói személyzettel. Sikeres együttműködésre és a kutatócsoportban való aktív részvételre törekszik.

d) autonómiája és felelőssége

- A kutatólaboratóriumi módszereket önállóan kivitelezi, a kivitelezést irányítja.

- Önállóan üzemelteti a laboratóriumi műszereket, műszer együtteseket.

- A kapott eredményeket a kivitelezés megfelelőségének szempontjából értékeli.

- A hibás méréseken alapuló eredményeket felismeri és intézkedéseket tesz a probléma megoldására.

- Aktívan részt vesz a módszerek folyamatos fejlesztésében, új módszerek kidolgozásában.

- Önállóan végzi a felügyeletére bízott kutatólaboratóriumok, egységek, sejt- és szövettenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak üzemeltetését.

- Vezeti a kutatólaboratórium működéshez szükséges reagensek, vegyszerek, fogyóanyagok nyilvántartását és gondoskodik azok beszerzéséről.

- Felelős a laboratórium működéséhez szükséges technikai feltételek folyamatos biztosításáért.

- Irányítja a veszélyes hulladékok kezelését.

- Új módszerek bevezetését, evaluálását irányítás mellett végzi.

- Önállóan végzi a módszerek minőségi ellenőrzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és részt vesz azok elhárításában.

- Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket.

- Kezeli a módszerekkel és műszerekkel kapcsolatos minőségügyi dokumentumokat.

- Részt vesz orvos-és egészségtudományi kísérletek megtervezésében.

- Az általa végzett kísérletek eredményeit önállóan dokumentálja.

- Részt vesz az eredmények értékelésében.

- Önállóan tájékozódik a szakirodalomban.

- Önállóan használja a tudományos adatbázisokat, részt vesz közlemények előkészítésében.

7.1.4. Radiográfia specializáción továbbá az orvosi diagnosztikai analitikus

a) tudása

- Részletesen ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését a molekuláris-, sejt-, és szervrendszerek, és a szervek szintjén, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát.

- Részletesen ismeri a betegségek jellegzetes makro-mikroszkópos, strukturális elváltozásait.

- Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás módszerek működésének fizikai, kémiai alapjait.

- Ismeri az ionizáló sugárzások lehetséges biológiai hatásait és következményeit, az ionizáló sugárzások méréstechnikai lehetőségeit, eszközeit, a sugárvédelemben használatos dózisfogalmakat, a sugárveszélyes tevékenységek végzésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit, az egészségügy személyi sugárterhelés-ellenőrzésének módjait, a személyzet, a páciensek sugárvédelmének követelményrendszerét, a sugárforrások elleni védelem alapelveit, az ionizáló sugárzásokra vonatkozó aktuális, alapvető sugárvédelmi jogszabályokat, ajánlásokat.

- Ismeri a sugárterápiás módszerek sugárbiológiai alapjait.

- Ismeri a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein adott műveletek és vizsgálatok elvégzésének módszereit, a protokollok előírásait.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző szervek és szervrendszerek leggyakoribb megbetegedéseinek kialakulásáért felelős kóros élettani és biokémiai folyamatokról.

- Ismeri az ezek képalkotó diagnosztikájában használható legfontosabb módszereket.

- Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás műszereket és azok biztonságos üzemeltetését.

- Ismeri a képalkotó diagnosztikai adminisztrációs rendszerek (HIS, RIS) felépítését, működését, alkalmazását.

- Ismeri a képi információk kezelésének elveit (DICOM rendszerek, képformátumok).

- Ismeri a teleradiológia működését, alkalmazásának lehetőségeit.

- Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert képi információk jelentését, felismeri a kóros állapotokat. Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozásának, értékelésének és archiválásának módszereit.

- Ismeri a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok finanszírozási, elszámolási, dokumentációs szabályait.

- Ismeri a képalkotó és sugárterápiás berendezések működtetésével kapcsolatos eljárásokat és jogszabályokat, azok betartásának, betartatásának szabályait.

- Ismeri a képalkotó diagnosztikában és a sugárterápiában a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségfejlesztés alapelveit, a minőségügyi folyamatleírásokat. Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.

b) képességei

- Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.

- Képes komplex adatfelvitelre, adatkezelésre, betegadminisztrációra a kórházi és radiológiai informatikai rendszerekben.

- Képes pontos, közérthető tájékoztatást adni az ionizáló sugárzás természetéről, biológiai hatásmechanizmusáról, esetleges kockázatairól, szövődményeiről pozitív és negatív hatásait illetően.

- Képes a betegek felkészítésére a képalkotó diagnosztikai, intervenciós és sugárterápiás eljárásokra.

- Képes a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein adott műveletek és vizsgálatok önálló elvégzésére.

- Képes a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás műszerek biztonságos üzemeltetésére.

- Képes a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozására, értékelésére és archiválására, a leletezés magas szintű előkészítésére.

- Képes a képalkotó és sugárterápiás berendezések működtetésével kapcsolatos eljárások és jogszabályok betartására.

- Képes a vizsgálat, valamint a terápiás beavatkozások alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére.

- Képes a terápiás vizsgálatokban való közreműködésre.

- Képes a radiológiai ellátásból, sugárterápiás kezelésből származó esetleges egészségkárosító hatások, illetve műszaki-technikai hibák felismerésére és ezek elhárításában való közreműködésre.

- Képes az aktuális sugárvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelő radiográfusi munkavégzésre.

- Képes munkavégzése során az ő és kollégái munkavégzéséből, vagy a beteg viselkedéséből adódóan esetlegesen előforduló sugárveszély-helyzetek felismerésére és azok elhárításának megkezdésére.

- Megbízhatóan használni tudja a rendszeresített hatósági dozimetriai eszközöket.

- Képes adott munkahely munkafolyamatainak szervezésére.

- Képes képalkotó diagnosztikai vizsgálatok és sugárterápiás beavatkozások önálló kivitelezésére a szakmai gyakorlatok témaköreinek megfelelő szakterületeken, a kapott eredmények kivitelezés megfelelőségének szempontjából történő önálló értékelésére. A hibás vizsgálatok felismerésére és a probléma megoldására.

- Képes a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok és sugárterápiás beavatkozások minőségi kontrolljára: minőségi kontroll vizsgálatok kivitelezésére, a kontroll eredmények értelmezésére, nem megfelelőség esetén korrekciós intézkedések meghozatalára.

- Képes a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás berendezések karbantartására, üzemeltetésére, vizsgálatára, sugárterápiás beavatkozásra kész állapotban tartásáéra.

- Képes hibás működés, hibaüzenetek értelmezésére.

c) attitűdje

- Jó szervezési képességekkel rendelkezik.

- Költségszemléletű gondolkodás jellemzi.

- Elkötelezett a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás munkakörnyezet optimális körülményeinek biztosítása iránt.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan végez diagnosztikai és sugárterápiás adminisztrációs feladatokat.

- Protokollok szerint (illetve egyedi utasítások alapján) önállóan végez betegelőkészítést diagnosztikai és sugárterápiás beavatkozásokhoz.

- Protokollok alapján önállóan végez képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat.

- A leletezést és a terápiás beavatkozások tervezését kiszolgáló képfeldolgozó tevékenységet önállóan végez.

- Önállóan végez besugárzás tervezést előkészítő tevékenységet (képregisztráció, képfúzió, kontúrozás).

- Önállóan (felügyelet mellett) végez sugárterápiás kezeléseket.

- Önállóan végez képverifikációs eljárásokat (de azok kiértékelése felügyelettel történik).

- Felügyelet mellett részt vesz dozimetriai mérések elvégzésében.

- Önállóan felügyeli a diagnosztikai gépparkot és annak környezetét, felelős állagának megóvásáért.

- Irányítja a veszélyes hulladékok kezelését.

- Önállóan végzi a módszerek minőségi ellenőrzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és részt vesz azok elhárításában.

- Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket.

- Részt vesz az orvos-és egészségtudomány terén tudományos tevékenység megtervezésében, annak eredményeit képes önállóan dokumentálni és részt vesz az eredmények értékelésében.

- Önállóan tájékozódik a szakirodalomban.

7.1.5. Az optometria specializáción továbbá az orvosi diagnosztikai analitikus

a) tudása

- Ismeri a legfontosabb szemészeti anatómiai, fiziológiai, patofiziológiai paramétereket, a korszerű szemészeti vizsgálati eszközöket és módszereket.

- Ismeri a szem megbetegedéseit, a látást veszélyeztető állapotokat és azok értékelésének módszereit.

- Ismeri a látásélesség szubjektív és objektív meghatározásának, a szem törőközegeinek, refrakciós képességének, fénytörésének, a szemizmok tevékenységének, a heterophoriának és a konvergencia képességének, a binokuláris látásnak a vizsgálatának, továbbá a csarnokzug, a szemlencse, a vörös visszfény vizsgálatának módszereit.

- Ismeri az oftalmoszkópia és az oftalmotonometria mérési eljárások menetét, az eredmény értékelésének szabályait.

- Ismeri a szem fénytörési hibáinak megfelelő korrekciós szemüveglencse vagy kontaktlencse meghatározás módszereit, tisztában van a kontaktlencse használat szabályaival és komplikációival.

- Ismeri a szemészeti betegségben szenvedők ápolási szükségleteit, az ellátás szabályait.

b) képességei

- Képes a legfontosabb szemészeti paraméterek megfigyelésére, korszerű vizsgálati eszközök és módszerek alkalmazására.

- Képes a szem megbetegedéseinek, fejlődési rendellenességeinek, a látást veszélyeztető területeknek a felismerésére és értékelésére.

- Képes a szem kimosására, bekötésére, a felső szemhéj kifordítására, a szemsérülés elsődleges ellátására.

- Képes a látásélesség szubjektív és objektív meghatározására, a szem törőközegeinek, refrakciós képességének, fénytörésének, a szemizmok tevékenységének, a heterophoriának és a konvergencia képességének, a binokuláris látásnak a vizsgálatára, továbbá a szemlencse és a vörös visszfény vizsgálatára.

- Kompetencia határait betartva képes a szem fénytörési hibáinak megfelelő korrekciós szemüveglencse vagy kontaktlencse felírására, a szemnyomás becslésére.

- Képes a szemészeti megbetegedésben szenvedők ápolási szükségleteinek felismerésére és ellátására.

- Képes látás szűrővizsgálatok végzésére és értékelésére.

- Képes a klinikai és ápolástudományi ismereteinek alkalmazására szakmai tevékenysége során.

- Képes a tevékenysége során felmerülő szomatikus és pszichés problémák felismerésére.

- Képes elsősegélynyújtásra és egészségnevelésre.

c) attitűd

- Tisztában van szakmája, mint segítő egészségügyi szakma jelentőségével.

- Megszerzett ismeretei birtokában az optometria, valamint a szemészeti klinikum minden egyes területét hitelesen képviseli mind szakmai körökben, mind a rábízott páciensek felé.

d) autonómiája és felelőssége

- Szemészeti klinikai és ápolástani ismeretei birtokában képes az ellátórendszerben működő team-munkában elfoglalni a helyét, a team-en belül munkáját felelősséggel, önállóan ellátni.

- Ismeretei birtokában alkalmas a szemészeti szűrővizsgálatok önálló elvégzésére, ismerve kompetencia határait, és képes az azon túlmutató problémák felismerésére.

- Felismeri kompetencia határait, és szükség szerint szemorvosi segítséget kér, illetve szemész szakorvoshoz irányítja a beteget.

- A betegségről mértéktartóan nyilatkozik, diagnózist önállóan nem állapíthat meg, terápiát nem rendelhet el és nem alkalmazhat.

7.1.6. Patológiai analitika specializáción továbbá a patológiai analitikus

a) tudása

- Ismeri a patológiai laboratórium munkájához kapcsolódó informatikai rendszert, működésének alapjait.

- Ismeri az patológiai informatikai rendszer laboratóriumi automatákkal és kórházi betegdokumentációs rendszerrel való kommunikációjának jellegzetességeit.

- Ismeri az adatkezelés alapvető szabályait a patológiai laboratóriumi informatikai rendszerben.

- Ismeri a patológiai minták típusait (például szövettani, citológiai minta), a laboratóriumba történő mintaküldés adminisztratív szabályait és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.

- Ismeri a patológiai laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott mintavételi eszközöket.

- Tudja a mintavételezés körülményeit, ismeri azok fontosságát.

- Ismeri a mintavételezés folyamatait.

- Megfelelő szintű anatómiai ismeretekkel rendelkezik.

- Ismeri a gyakoribb betegségek etiológiai, mikrobiológiai, biokémiai, makroszkópos és mikroszkópos patológiai vonatkozásait, a patológiai képalkotás módszereit.

- Tudja a patológiai laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait, készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.

- Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a hisztotechnikai, citodiagnosztikai, hisztokémiai, immunhisztokémiai, makropatológiai, molekuláris pathológiai eljárásokról és azok alkalmazásáról, részletesen ismeri e módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában.

- Ismeri a patológiai laboratóriumi management és minőségbiztosítás szabályait.

- Ismeretekkel rendelkezik a sejt- és szövettenyésztés, a toxikológia, a genetika és az áramlási citometria alapjairól.

- Ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát, és részletesen ismeri az automatizált módszerek kivitelezését, lehetőségeit és korlátait.

- Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a patológiai laboratóriumi diagnosztika területén alkalmazott eljárásokról és eszközökről.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a patológiai laboratóriumi automaták főbb típusairól, alkalmazásuk előnyeiről és korlátairól.

- Ismeri a műszerek beszerzésére, telepítésére vonatkozó alapvető szabályokat.

- Ismeri a műszerek karbantartására, javítására vonatkozó szabályokat.

- Ismeri a patológiai laboratóriumokban alkalmazott protokollok, módszerleírások tartalmi követelményeit, szabályait.

- Ismeri a szakterületéhez tartozó munkajogi szabályozást.

- Alapvető ismeretei vannak az egészségügyi rendszer ellátási szintjeiről.

- Ismeri az ellátórendszer szereplőit és azok tevékenységi körét, hatáskörét.

- Ismeri a patológiai laboratóriumi költségelemzés alapvető összetevőit (például. műszer, reagens, vegyszer, fogyóeszköz, kontroll, karbantartás, bérköltség, finanszírozás).

- Ismeri a patológiai laboratóriumi dokumentáció alapvető szabályait, kezelési elveit (például. rendelés, készletezés, nyilvántartás), és megfelelően alkalmazza ezeket.

- Ismeri a patológiai laboratóriumi veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat.

- Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.

- Rendelkezik adatvédelemi, betegjogi, etikai ismeretekkel.

b) képességei

- Tudása felhasználásával képes patológiai informatikai rendszerek használatának gyors elsajátítására.

- Képes átlátni a patológiai laboratóriumi automaták és az informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.

- Képes átlátni a patológiai laboratóriumi informatikai rendszer és a kórházi informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.

- Képes a laboratóriumi mintákat azonosítani és vizsgálatra előkészíteni, képes felismerni a preanalitikai hibákat (például helytelen mintaazonosítás, nem megfelelő módon történő mintaküldés, szövet-fixálási problémák).

- Képes adekvát kommunikációra az egészségügyi ellátásban résztvevő szakemberekkel, személyzettel a preanalitikai hibák feltárásával és elhárításával kapcsolatban.

- Képes a vizsgálati anyagok patológiára történő érkeztetésének és tárolásának megszervezésére.

- Képes megteremteni a higiéniás és munkavédelmi feltételeket.

- Képes a patológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatok, reagensek elkészítésének protokollját elkészíteni, és ennek felhasználásával az oldatokat, reagenseket elkészíteni és megfelelően tárolni.

- Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére, valamint ezen ismereteinek átadására a laboratórium egyéb dolgozói számára.

- Képes ismeretei alkalmazásával a makropathológiai vizsgálatok (szövettani indítás), a szövetfeldolgozás, a hisztokémiai eljárások szakma szabályai szerinti elvégzésére.

- Képes a sebészeti patológiai minták makroszkópos leírására és a patológiai diagnosztikához szükséges reprezentatív szövetblokkok kimetszésére (indítására) a szakmai protokolloknak megfelelően.

- Képes az immunhisztokémiai vizsgálatok kivitelezésére, nőgyógyászati és légúti citológiai minták előszűrésére, aspirációs citológiai vizsgálatok során az orvosi tevékenységhez asszisztálni.

- Képes molekuláris patológiai laboratóriumban mintaelőkészítés, feldolgozás elvégzésére.

- Képes a vizsgálatok technikai és személyi feltételeinek megszervezésére.

- Képes az adott módszert betanítani a laboratórium munkatársai számára és ellenőrizni a vizsgálat helyes kivitelezését.

- Képes önállóan és csapatmunkában dolgozni.

- Képes kislaboratóriumok, patológiai laboratóriumi részlegek analitikai munkájának önálló és közvetlen irányítására.

- Szakmai ismereteinek birtokában képes a nőgyógyászati citológiai kenetek értékelése során a normál és kóros minták elkülönítésére.

- Képes írásos szakmai anyag olvasására és értelmezésére.

- Képes a patológiai labordiagnosztika területén munkaköréhez kapcsolódó speciális eszközök rendeltetésszerű használatára, karbantartására, alapműveletek elvégzésére.

- Képes analitikai hibák felismerésére, értékelésére, hatáskörén belül a hiba elhárítására.

- Képes munkalisták készítésére, új laboratóriumi protokollok értelmezésére és alkalmazására.

- Felügyelet mellett képes új diagnosztikai módszerek bevezetésére, az eredmények technikai értékelésére, módosító javaslatok megfogalmazására.

- Képes új módszert betanítani munkatársainak, ellenőrizni a kivitelezés helyességét.

- Képes a biztonságos működéshez szükséges technikai és személyi feltételek megtervezésére.

- Képes az egészségügyi dokumentációt vezetni, az ahhoz kapcsolódó gyakorlati ismereteket elsajátítani.

- Képes laboratóriumi vizsgálatok tételes költségelemzésére.

- Képes a laboratóriumi módszerek belső és külső minőségellenőrzésének kivitelezésére.

- Képes a felmerülő problémák felismerésére és korrigálására.

- Képes a patológiai laboratóriumi eljárások minőségi kontrolljára: minőségi kontroll mérések kivitelezésére, a kontroll eredmények értelmezésére, nem megfelelőség esetén korrekciós intézkedések meghozatalára.

- Képes a patológiai laboratóriumi műszereket, automatákat karbantartani, üzemeltetni, mérésre kész állapotban tartani.

c) attitűdje

- Nyitott a patológiai laboratóriumi diagnosztikára jellemző technikai fejlődés következtében megjelenő új eljárások (mintavételi, méréstechnikai, stb.) gyakorlati elsajátítására, tapasztalatszerzésre.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan kezeli a felelősségére bízott patológiai laboratóriumi informatikai rendszert.

- Jogosultsági szintjének megfelelően önállóan visz be és nyer ki adatokat az adott informatikai rendszerből.

- Tisztában van az adatvédelem fontosságával.

- Önállóan végzi a patológiai laboratóriumba érkező minták feldolgozásra történő előkészítését, és megszervezi a mintakezelési teendőket a gondjaira bízott vizsgálatok vonatkozásában.

- Intézkedéseket tesz a preanalitikai hibák csökkentése és megoldása érdekében.

- Felelősen részt vesz a hatáskörébe tartozó patológiai laboratóriumi egység mintakezelési szabályainak kidolgozásában, felelős azok betarttatásáért és a felmerülő problémák feltárásáért.

- Önállóan, felelősen végzi a makropathológiai vizsgálatokat (szövettani indítás), a szövetfeldolgozást, valamint a hisztokémiai eljárásokat a szakma szabályai szerint.

- Önállóan végzi a nőgyógyászati citológiai kenetek értékelését, és felelős a normál és kóros minták elkülönítéséért, a negatív eredmények önálló kiadására jogosult megfelelő belső minőségellenőrzési rendszer mellett.

- Az orvos utasításainak megfelelően, önállóan, felelősen végzi az immunhisztokémiai vizsgálatokat, a molekuláris patológiai minták előkészítését, feldolgozását.

- A mintafeldolgozás során felmerülő technikai problémákat felismeri és megoldja.

- Felelősséget vállal az egészségügyi ellátórendszerben végzett saját tevékenységéért és az általa vezetett team tevékenységéért.

- Vezető szerepet tölt be a felügyeletére bízott patológiai laboratóriumi egység (részleg) műszerparkjának fenntartásában, a műszerekkel kapcsolatos karbantartási dokumentumok kezelésében.

- Megszervezi és irányítja a műszerek rendszeres karbantartását és aktívan részt vesz a felmerülő hibák elhárításában.

- Felelősséget vállal annak érdekében, hogy az adott műszerek folyamatosan működőképes állapotban legyenek.

- Felelősséggel kapcsolatot tart a műszerek szervízelését végző szakemberekkel.

- Felelőssége tudatában, irányítás mellett végzi új patológiai laboratóriumi protokoll átültetését a mindennapi gyakorlatba.

- Részt vesz részlegleírások, módszerleírások, kivitelezési útmutatók elkészítésében.

- Kis diagnosztikai laboratórium, vagy diagnosztikai speciális részleg technikai irányítását önállóan végzi.

- Önállóan végzi a működéshez szükséges reagensek, vegyszerek, fogyóanyagok nyilvántartását és gondoskodik azok beszerzéséről.

- Felelős az optimális munkamenet (munkalista kialakítás, stb.) és az ahhoz szükséges feltételek (személyi és technikai) megszervezéséért, az optimális leletátfordulási idő (“turn around time”) biztosításáért.

- Felelősséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért.

- Irányítja a veszélyes hulladékok kezelését a laboratóriumban.

- Önállóan végzi és irányítja a módszerek belső minőségellenőrzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és intézkedéseket tesz azok elhárítására.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;

- ápolástudományok 2-4 kredit;

- bölcsészettudományok 5-8 kredit;

- társadalomtudományok 5-8 kredit;

- természettudományok 20-25 kredit;

8.1.2. A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya. A specializáció kreditaránya további 120 kredit:

a) radiográfia specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,

- elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit,

- egészségtudományi- - radiográfiai szakismeretek 90-100 kredit;

b) kutató laboratóriumi analitika specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,

- egészségtudományi- - kutató laboratóriumi analitikai szakismeretek 90-100 kredit,

- természettudományok 5-10 kredit;

c) orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,

- egészségtudományi- - laboratóriumi analitikai szakismeretek 90-100 kredit,

- természettudományok 5-10 kredit;

d) optometria specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit;

- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,

- egészségtudományi---optometriai szakismeretek 80-90 kredit.

e) patológiai analitika specializáció:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit;

- egészségtudományi- - laboratóriumi szakismeretek 90-100 kredit,

- természettudományok 5-10 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

A szakmai gyakorlat magában foglalja:

- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáción: a hematológia és transzfúziológia, a hemosztazeológia, a hisztokémia, citológia, az immunológia, a klinikai kémia, a mikrobiológia szakmai gyakorlatot;

- orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáción: a biokémia és molekuláris biológia kutatólaboratóriumi gyakorlatot, a farmakológiai, az immunbiológiai, a molekuláris morfológiai,a sejtbiológia, sejtélettan kutatólaboratóriumi gyakorlatot;

- a radiográfia specializáción: a hagyományos radiológia, az ultrahang, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia, a nukleáris medicina, a sugárterápia szakmai gyakorlatot;

- az optometria specializáción: a fekvőbeteg osztályos vizsgálói, a járóbeteg vizsgálói, a területi kontaktológia laboratóriumi, a gyermekszemészeti rendelői, az optikai üzleti gyakorlatot.

- patológiai analitika specializáción: a makropatológia, a hisztokémia, az immunhisztokémia, a molekuláris patológia szakmai gyakorlatot.

IX. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET

1. CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 142

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A csecsemő- és kisgyermeknevelő

a) tudása

- Rendelkezik a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak és testi fejlődésének támogatását, a gyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítését, szakszerű gondozását megalapozó szaktudományos: pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani ismeretekkel.

- Tisztában van a fejlődés szociokulturális meghatározottságával, kontextusával, komponenseivel és determinánsaival, értelmezni tudja az ebből fakadó különbségeket.

- Ismeri a pedagógiai tervezés szintjeit, a közöttük lévő összefüggéseket, és tájékozott a kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdéseiben.

- Ismeri az intézményes kisgyermeknevelés alapvető dokumentumait, jogszabályi hátterét, az intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait, tevékenységformáit, módszertani eszköztárát és az azok közötti összefüggéseket.

- Részletesen ismeri a három év alatti korosztály fejlődésének, érésének jellemzőit, a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatokat, korszerű gondozástani ismeretekkel rendelkezik, tisztában van az egészséges életmód kialakítását megalapozó eljárásokkal.

- Tisztában van az első életévek későbbi életutat megalapozó szerepével, a három év alatti gyermekek fejlődési, érési folyamatairól és azok alakulását befolyásoló tényezőkről szaktudományos ismeretekkel rendelkezik. Felkészült a korosztály fejlődésének nyomon követésére alkalmas eszközöket és módszereket illetően.

- Ismeri a fejlődés támogatásához az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével választható stratégiákat és módszereket.

- Ismeri a kisgyermekkori tanulás jellemzőit, tisztában van a játéknak, mint a kisgyermek legfontosabb tevékenységének, és mint a tanulás legfontosabb színterének a fejlődésben betöltött szerepével.

- Korszerű játék-módszertani ismeretekkel rendelkezik.

- A művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra, a mozgásfejlődés és a nyelvi, kommunikatív fejlődés) támogatása területén a három év alatti korosztályhoz illeszkedő módszertani ismeretekkel rendelkezik, és tisztában van e tevékenységek személyiségfejlesztő hatásával.

- Szaktudományos és módszertani ismeretekkel rendelkezik a családról, a családi nevelés elsődlegességéről és a családdal való együttműködésről.

- Tájékozott a családvédelem és a családsegítés lehetőségeit és módszereit illetően.

- Rendelkezik olyan tanácsadói ismeretekkel, melyek segítségével a szülőket támogatni tudja a gyermek otthoni nevelésében, szülői szerepük kiteljesítésében.

b) képességei

- Pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani tudását holisztikus szemlélettel és adaptív módon, a gyermekek egyéni sajátosságainak és a korosztály jellemzőinek figyelembevételével alkalmazza.

- Képes a társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezve átlátni azok pedagógiai következményeit.

- A három év alatti gyermekek és a gyermekcsoport ismeretében az adott intézmény célkitűzéseihez és szakmai kereteihez igazodva meghatározza a nevelés céljait, feladatait és tartalmait, megtervezi, alakítja, elemzi és értékeli a pedagógiai folyamatot.

- A három év alatti gyermekek szükségleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, a tartalmakat a gyermekek fejlettségéhez igazodva választja meg, és közvetíti.

- Támogatja a gyermek önállósodását, a szokások és az egészséges életmód alakulását.

- Képes a három év alatti gyermekek fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlődési ütem felismerésére, és az érési-fejlődési folyamatok egyénre szabott, differenciált befolyásolására, az ehhez szükséges módszertani kultúra kialakítására.

- Felismeri a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteit, és azokat differenciáltan, a gyermek érési-fejlődési folyamataihoz és igényeihez illeszkedő módon elégíti ki.

- Megteremti a játék feltételeit, és a kisgyermek igényeihez igazodóan támogató, gazdagító módon vállal szerepet a gyermek játékában.

- Kielégíti a kisgyermek esztétikai szükségleteit, szakszerűen támogatja a különböző művészeti ágakhoz kapcsolódó kisgyermekkori alkotó és befogadó tevékenységeket, a fejlődő gyermeki kreativitást. Támogatja a motoros képességek és a nyelvi, kommunikatív képességek fejlődését.

- Megerősíti a családi nevelés értékeit, kompenzálja az esetleges hátrányokat, a gyermek fejlődésének támogatása érdekében erősíti a szülői kompetenciát, együttműködik a szülőkkel, a családdal.

- Képes segítő beszélgetés vezetésére mind egyéni, mind csoportos helyzetben.

c) attitűdje

- Elkötelezett a három év alatti gyermekek tevékenységei, a gyermekek fejlődését támogató környezet kialakítása és a fejlődés támogatása iránt.

- Elsődlegesnek tartja a gyermek egyéni igényeihez igazodó szükséglet-kielégítést, gondozást, az egészséges szokásrendszer kialakítását.

- Elkötelezett a kisgyermekek játékszükségleteinek kielégítése iránt, szívesen vesz részt a játékban, a játék örömet okoz számára.

- Nyitott a szimbolikus önkifejezési formák irányába, szívesen vesz részt művészeti tevékenységekben.

- A kisgyermek és önmaga kreativitását örömmel éli meg.

- Személyiségét és tevékenységét a gyermek tisztelete, feltétel nélküli elfogadása jellemzi.

- Befogadó és multikulturális szemlélettel rendelkezik.

- Problémaérzékenység, előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő attitűd és etikus magatartás jellemzi.

- Nyitott a gyermekek, családok és a szakmai közeg jelzéseire, partneri kapcsolataiban együttműködő.

- A szakmán belüli és a szakmák közötti kapcsolatokban bizalomra, kölcsönösségre törekszik, tiszteletben tartja a kompetenciahatárokat.

- A megismert kisgyermeknevelői szerepekkel azonosul, képes azok hiteles közvetítésére és felelősségteljes ellátására.

d) autonómiája és felelőssége

- Beosztásával járó autonómiájával felelősséggel tud élni.

- Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért.

- Felelősséggel tartozik a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet megteremtéséért.

- Szakmai fejlődését autonóm módon, tudatosan és reflektíven irányítja.

- A jogszabályok és intézményi szabályok szabta keretek között önállóan dönt a munkájával összefüggő problémahelyzetek megoldásáról.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalomtudomány, informatika 15-20 kredit;

- pedagógia, pszichológia 45-55 kredit;

- egészségtudomány 20-25 kredit;

- a bölcsődei, intézményes kisgyermeknevelés, fejlődéssegítés, gondozás módszertana 25-30 kredit;

- gyakorlati képzés 30 kredit.

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a csecsemő- és kisgyermeknevelő lehetséges szakmai tevékenységköréhez, munkaköréhez vagy a további tanulmányokhoz kapcsolódó (intézményes kisgyermekellátás, innováció a kisgyermeknevelés területén, a családi nevelés támogatása, gyermekvédelem, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, művészeti nevelés kisgyermekkorban, kora gyermekkor és idegen nyelv, inter- és multikulturális nevelés) területeken szerezhető speciális ismeret. A választható ismeretek kreditérték 15-18 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat részét képezik:

- a csoportos és egyéni intézményi gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása;

- az összefüggő komplex gyakorlat.

Az összefüggő komplex szakmai gyakorlat időtartama a képzés utolsó évében legalább 6 hét, mely megbontható oly módon, hogy az egyes szakaszok 2 hétnél rövidebbek nem lehetnek. A komplex szakmai gyakorlat csak bölcsődében teljesíthető. Az összes gyakorlat 30 kredit, ebből az összefüggő komplex gyakorlat 10 kredit.

2. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség:

- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon

- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon

- gyógypedagógus, logopédia szakirányon

- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon

- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon

- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)

- Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)

- Special Needs Educator and Therapist (Visual Impairment)

- Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)

- Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)

- Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities)

- Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)

- Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)

- választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány, hallássérültek pedagógiája szakirány, látássérültek pedagógiája szakirány, logopédia szakirány, pszichopedagógia szakirány, szomatopedagógia szakirány, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, autizmus spektrum pedagógiája szakirány.

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210+30 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 8 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 145

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és a gyógypedagógiához kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó történeti elemeit, alapvető társadalmi folyamatait, legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszereit.

- Ismeri a komplex gyógypedagógiai diagnosztika, nevelés, oktatás, fejlesztés, terápia és rehabilitáció módszereit, gyakorlatát, valamint az integrált, inkluzív nevelés elméletét és eljárásait, azok alkalmazásának és továbbfejlesztésének lehetőségeit.

- Átfogó funkcionális anatómiai és fejlődéstani ismeretekkel rendelkezik az emberi test fő szervrendszereiről.

- Ismeri a fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok hátterében álló kórélettani folyamatokat.

- Tisztában van a fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok felismerésének, differenciálásának kritériumaival.

- Rendelkezik a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos pszichológiai és pszichodiagnosztikai ismeretekkel, tisztában van a fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok hátterében álló pszichológiai folyamatokkal.

- Ismeri a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos alapvető specifikus kutatásmódszertani kérdéseket, módszereket és kutatásetikai alapelveket.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az általános pedagógia, nevelés- és oktatáselmélet, andragógia, alternatív- és reformpedagógiai koncepciók, pedagógiai projektek területéről és azok gyógypedagógiai adaptációs lehetőségeiről.

- Ismeri a művészetpedagógiai és művészetterápiás eljárások alapelveit, módszertanát és a kapcsolódó pedagógiai, gyógypedagógiai adaptációs, intervenciós lehetőségeket. Ismeri a fejlesztés, nevelés, integráció és inklúzió területén alkalmazható művészeti intervenciós és művészetterápiás módszereket és a saját kompetencia szintjén tudja alkalmazni azokat.

- Ismeri a fogyatékossággal élő személyek, csoportok és környezetük megismerésére alkalmas felmérés, diagnosztika területeit, formális és informális eljárásait, és a diagnosztikán alapuló gyógypedagógiai tervezés különböző szintjeit, ezek összefüggéseit és szervezeti beágyazottságát.

- Tájékozott a szakterületein alkalmazható alapvető digitális eszközök alkalmazhatóságában, ismeri szakterületén, /szakterületein a tanulói képességekhez illeszthető digitális tanulási, fejlesztési lehetőségeket, eszközöket, környezeteket.

- Alapvető ismeretei vannak a fogyatékos személyek fejlődési sajátosságainak és tanulási folyamatainak törvényszerűségeiről, jellemzőiről. Tisztában van a fogyatékos személyek (gyógy)pedagógiájának nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel.

- Érti az értékelés és fejlődés összefüggéseit, ismeri az értékelés funkcióit, folyamatát, módszereit, eszközeit, rendelkezik a differenciált értékelési formák megválasztásához szükséges tudással.

- Tisztában van a fogyatékos emberekkel foglalkozó intézményrendszer és szolgáltatások működési elveivel és gyakorlatával, a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályi, finanszírozási háttérrel, ismeri továbbá a fogyatékos emberekkel kapcsolatos nemzetközi irányelveket és az alapvető emberi jogokat.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.

- Ismeri gyógypedagógus-szerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat, a pedagógusszemélyiség jellemzőit, az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket, az alapvető gyógypedagógusi kommunikáció szempontjait.

- Érti a reflektív gondolkodás és sajátélményen alapuló mentálhigiénés támogatás jelentőségét tanulmányaiban és szakmai fejlődésében.

- Ismeri a szakmai együttműködés és team-munka alapelveit, útjait és megvalósításának módszertanait.

- Tájékozott a krízis- és válsághelyzetekben alkalmazható segítségnyújtás, mentálhigiénés támogatás lehetőségeiről.

b) képességei

- Saját szakterületén belül képes értelmezni a fogyatékosságokkal kapcsolatos orvosi diagnózisokat, vizsgálati eredményeket.

- Saját szakterületén belül képes értelmezni a fogyatékosságokkal kapcsolatos pszichológiai diagnózisokat és vizsgálati eredményeket.

- Pszichológiai ismereteit képes az adott fogyatékossági csoportnak megfelelően adaptív módon alkalmazni.

- Képes az orvosi (egészségügyi), továbbá a pszichológiai diagnózisok, vizsgálati eredmények ismeretében komplex gyógypedagógiai differenciáldiagnosztikát végezni a gyógypedagógiai tevékenység és folyamatok tudatos, célorientált megtervezése érdekében.

- Képes a gyógypedagógiai diagnosztika digitális eszközrendszerének megismerésére.

- A gyógypedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai, metodikai alapelveket a fogyatékossági típusnak megfelelő, speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva a fogyatékos személyek életkori, képességbeli, attitűdbeli és szociokulturális sajátosságaihoz is.

- A fogyatékos személy szükségleteit, képességeit és igényeit figyelembe véve a kompenzációs lehetőségeket és életminőséget támogató, komplex gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs tevékenységet végez a fogyatékos személyeket ellátó intézmény- és szolgáltató-rendszerekben.

- Egyéni felmérés alapján a gyógypedagógiai folyamat eredményeit értékeli, beleértve a gyermek, felnőtt haladásának, a pedagógiai módszereknek és eszközöknek, valamint a saját munkájának értékelését.

- Képes a saját szakterületein a gyermekek, fiatalok, felnőttek képességeit figyelembe véve digitális kompetenciájuk fejlesztésére, a digitális eszközök, környezetek megfelelő alkalmazására.

- Képes a társadalom változó digitális környezeti kihívásainak megismerésére, pedagógiai, gyógypedagógiai szempontú értelmezésére, értékelésére, a szakterületein mindezeknek a tanítási-tanulási, fejlesztési, habilitációs, rehabilitációs folyamat során produktív, gyakorlatias, a gyermekek, fiatalok, felnőttek képességeit figyelembe vevő implementálására.

- Képes saját pedagógiai tevékenysége hatását felmérni, és kritikusan elemezni, pedagógiai tapasztalatait és nézeteit reflektív módon értelmezni, értékelni, majd ezek alapján a szükséges önkorrekciót végrehajtani.

- Alapvető kutatásmódszertani ismereteit az adott fogyatékossági csoportnak megfelelően adaptív módon alkalmazza, felismeri, hogy az adott fogyatékossági csoportnak és kutatási témának megfelelően milyen kutatási módszert célszerű alkalmazni. Lehetőség szerint inkluzív kutatásmódszertani eljárásokra törekszik.

- Tudományos igényű szakszövegeket a saját szakterületén legalább egy idegen nyelven is önállóan olvas, a fogyatékosságügy és gyógypedagógia alapvető szakirodalmait megérti, szakszerűen reflektál rájuk, és képes azokat használni egy tudományos dolgozat megírásához a megfelelő hivatkozásokkal.

- Felismeri egy módszer tudományos megalapozottságának meglétét vagy hiányát.

- Képes a szakmai képzéssel és különösen a saját szakterületével, szakterületeivel kapcsolatos gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésére, kifejezésére és értelmezésére különböző társadalmi, gazdasági és kulturális kontextusokban.

- Képes a team-munkához szükséges kooperációra, kommunikációra.

- Képes a fejlesztés, nevelés, integráció és inklúzió területén alkalmazható művészeti intervenciós módszerek alkalmazására saját kompetencia szintjén.

- Képes a fogyatékosságügyi szakmapolitikai dokumentumok értelmezésére, az ellátórendszer finanszírozásának átlátására, adott esetben pályázatok írására, valamint a fogyatékos személyek és a szakma érdekeinek képviseletére az intézményrendszerek és szolgáltatások területén.

c) attitűdje

- Nyitott innovatív gyógypedagógiai elképzelések és megoldások megismerésére, törekszik a bizonyítékalapú módszerek alkalmazására.

- Mérlegeli a szakmai problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségeit. A mindennapi gyógypedagógiai fejlesztő munka, a gyógypedagógiai kutatások, az innovatív tevékenységek során nyitott a team-munkára.

- Törekszik az ön- és társismeret, önelfogadás, önreflektivitás fejlesztésére.

- Szakmai, nyelvi készségeit az élethosszig tartó tanulás jegyében karban tartja és fejleszti.

- Tiszteletben tartja saját és mások kompetenciahatárait, a team-munka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit is érvényesülni hagyja.

- Igénye van a gyógypedagógiai folyamatok folyamatos elemzésére, értékelésére, nyitott az eredmények és a körülmények figyelembe vételével a tervek és folyamatok felülvizsgálatára és módosítására.

- A fogyatékos személyeket és hozzátartozóikat - azok igényeit figyelembe véve - informálja az alkalmazni kívánt koncepcióról, eljárásról, módszerről, terápiáról, illetve ezek eredményeiről.

- Elkötelezett a fogyatékos személy tanulási és terápiás szükségleteinek kielégítése és a tanuláshoz, terápiához igazodó környezet megválasztása, kialakítása iránt. A fogyatékos személyek lehetőségeit figyelembe véve fontosnak tartja a tanulás folyamatainak tudatosítását, az önszabályozott tanulás támogatásához szükséges tudás és képességek megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését.

- Nyitott a digitális technológiák, infokommunikációs eszközök és a hozzájuk kapcsolódó módszertani eljárások megismerésére.

- Fogyatékos személyekkel kapcsolatos kutatásai során teljes mértékben törekszik a fogyatékossággal kapcsolatos etikai problémák figyelembe vételére.

- Elkötelezett a fogyatékos személyek fejlődését segítő, pozitívumokra fókuszáló, tanulást, fejlődést támogató értékelés mellett.

- A fogyatékos emberekkel kapcsolatos társadalmi és történeti folyamatokat, megközelítéseket összefüggéseiben látja, ezeken keresztül reflektál a jelen problémáira, ezekről megalapozott szakmai véleményt formál, és kulturált vitát folytat.

- A fogyatékos emberekkel kapcsolatos társadalmi és történeti folyamatokat, megközelítéseket, intézményi és szolgáltatásbeli formákat nyitottan és kritikusan szemléli, részt vállal a gyógypedagógiával és fogyatékosságüggyel kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységekben.

- Felelősen képviseli az adott téma szakszerű és korrekt (adott) idegen nyelvi meghatározásait, és ezeket a konkrét kommunikációs szituáció, az adott szociokulturális háttér figyelembe vételével és a változó világra való nyitottsággal használja.

- Elfogadja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény elveit és törekszik azok megvalósítására munkája során.

- Az emberi jogi megközelítésből kiindulva tiszteletben tartja és képviseli a fogyatékos emberek és hozzátartozóik jogait és érdekeit.

- A „Semmit rólunk nélkülünk” elv értelmében támogatja és elősegíti a fogyatékos emberek minél aktívabb részvételét, és önrendelkezésük megvalósulását az őket érintő folyamatokban.

- Munkája során alkalmazza az emberi jogi megközelítést, jogszabályi ismereteinek - az adott kontextusban történő - aktivizálásával.

d) autonómiája és felelőssége

- A szakirányának megfelelő gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, csoportokban, osztályokban önállóan és felelősséggel látja el az óvodai nevelés, valamint az általános iskola 1-6. évfolyamán (a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon és az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon: az 1-8. évfolyamon, értelmileg akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakirányon: a fejlesztő nevelés-oktatás teljes időtartamában) a nevelési és valamennyi műveltségi területhez tartozó oktatási feladatokat.

- A szakképzésben a készségfejlesztő, a diákotthonban, gyermekotthonban és kollégiumban az általános nevelői feladatokat látja el.

- Az ambuláns gondozást, fejlesztést végző intézményekben: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, pedagógiai szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, illetve az integrált, inkluzív nevelést-oktatást végző köznevelési intézményekben a sajátos nevelési igényű, illetve a gyógypedagógiai segítséget igénylő gyermekek, tanulók, felnőttek körében a szakirányának, szakirányainak megfelelő területen, területeken egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatokat lát el. Feladata kiterjed a tanulási technikák megtanítására, együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban és a rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal.

- Tudományosan és módszertanilag megalapozott fogyatékosságügyi és gyógypedagógiai nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja.

- Tudatosan képviseli a gyógypedagógia és határtudományai, társtudományai módszertani kultúráját.

- Felelősséget vállal a fogyatékos személyekért, a gyógypedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése során hozott döntéseiért és gyógypedagógiai tevékenységének következményeiért.

- Felelősséget vállal a fogyatékos személy felelősségérzetének, önállóságának, autonómiájának kialakításáért.

- A partnerekkel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert teremt, szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál.

- Munkáját teamben végezi, szakmai műhelyekben aktívan vesz részt.

- Krízis- és válsághelyzet esetén hatékony tanácsot ad, segítséget nyújt, vagy kér.

- Szakmai együttműködések kialakításában és fenntartásában kezdeményező szerepet tölt be, gyógypedagógiai tevékenységén túl felelősséget vállal intézménye küldetéséért.

- Felelősséget érez saját gyógypedagógusi öndefiníciójának folyamatos alakításáért, és azért a szűkebb és tágabb közösségért, ahol tevékenységét kifejti.

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri az értelmi akadályozottság hazai és külföldi definícióit, értelmezni tudja azokat.

- Birtokában van az értelmi akadályozottság súlyossági fokozatainak, kóreredeti specifikumainak és az értelmileg akadályozott személyek életkori jellemzőivel kapcsolatos gyógypedagógiai elméleti, módszertani és gyakorlati tudásnak.

- Rendelkezik az értelmileg akadályozott személy személyiségének, kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztését megalapozó szaktudományos ismeretekkel.

- Ismeri az értelmileg akadályozott személyek (gyógy)pedagógiájának legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszereit, tájékozott az aktuális, specifikus terápiás ellátási formák tekintetében.

- Tisztában van az értelmileg akadályozott személyek gyógypedagógiai kísérésének tartalmi és módszertani vonatkozásaival.

- Ismeri az értelmileg akadályozott személyek esetében alkalmazható legújabb és legfontosabb diagnosztikai eszközöket, tudja azokat alkalmazni, eredményeiket értelmezni és felhasználni a tervezésben.

- Ismer olyan technikákat, amelyekkel a környezet konfliktusait oldani tudja.

- Ismeri az értelmileg akadályozott emberek érdekvédelmét, ha szükségesnek látja, bekapcsolódik az ilyen jellegű tevékenységbe.

b) képességei

- Képes az értelmileg akadályozott személyek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére.

- A korai intervenció időszakában (0 éves kortól) és helyszínein (korai fejlesztő centrumok, pedagógiai szakszolgálat, PIC, NIC, integráló bölcsőde, stb.) prevenciós feladatok lát el, egyéni és csoportos fejlesztést végez.

- Az óvodai nevelés időszakában és helyszínein (speciális óvoda, integrált óvoda) komplex gyógypedagógiai tevékenységet végez.

- Ellátja a fejlesztő nevelés és fejlesztő nevelés-oktatás komplex gyógypedagógiai feladatait.

- Ellátja az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai nevelésében 1-8. évfolyamon valamennyi műveltségi terület nevelési-oktatási feladatait, a fejlesztő nevelés-oktatás feladatait annak teljes időtartamában, a speciális készségfejlesztő szakiskola évfolyamain közismereti tárgyak oktatását végzi, valamint a szakoktatókkal történő együttműködésben a kognitív és szociális fejlesztés feladatait látja el.

- Utazótanári feladatok lát el.

- Speciális kollégiumokban, gyermekotthonokban általános nevelői feladatokat lát el, habilitációs- - rehabilitációs tevékenységet végez értelmileg akadályozott személyeknél, a felnőtt értelmileg akadályozott személyek nappali és bentlakásos intézményiben a gyógypedagógiai segítés feladatait látja el.

- Kiaknázza az élethosszig tartó tanulás speciális lehetőségeit értelmileg akadályozott személyeknél.

- Orvosi, jogi, pedagógiai, pszichológiai és társadalomismereti tudását (gyógy)pedagógiai gyakorlatában adaptív módon, az értelmileg akadályozott egyén, csoport jellemzőit és sajátosságait figyelembe véve alkalmazza.

- Az értelmileg akadályozott személyek jellemzőinek és sajátosságainak ismeretében meghatározza és kiválasztja a specifikus szakmai problémák megoldását elősegítő megfelelő nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs célokat, tartalmakat, folyamatokat és módszereket.

- Képes munkahelyi szervezetben az értelmileg akadályozott személyekkel való együttműködés elősegítésére, a betanítási folyamatok támogatására, ehhez kapcsolódó tanácsadásra, fejlesztő programok eredményeinek mérésére, tanácsadásra.

- Az egészségügyi, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt népességcsoportok gondozását, fejlesztését, pedagógiai kísérését, életvitelük segítését végzi, az értelmileg akadályozott személyekkel partneri munkakapcsolatot alakít ki, elősegíti az önrendelkezést, az önálló életvitel támogatásának szolgálatában koordinálási, kísérő, mentori és mediátori feladatokat lát el.

- Képes az értelmileg akadályozott emberek érdekeinek képviseletére, esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátására, tanácsadásra.

7.1.2.2. Hallássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri a hallássérüléssel kapcsolatos emberi jogi és orvosi megközelítéseket, ezek érvrendszerét és történeti kialakulását.

- Korszerű ismeretei vannak a hallássérülés etiológiája, epidemiológiája, tüneti képe, pszichológiai háttere és ellátása kapcsán.

- Ismeri a hallássérüléssel kapcsolatos tevékenységeket, és az azokat meghatározó jogi és szakmai dokumentumokat.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a hallássérülés korszerű diagnosztikájáról, a segédeszköz-ellátás folyamatosan korszerűsödő gyakorlatáról.

- Ismeri a gyógypedagógiai felmérés területeit, annak speciális eljárásait hallássérült személyek esetében.

- Ismeri a hallássérült személyek heterogén szükségleteihez igazodó fejlesztő, oktatási-nevelési és terápiás eljárásokat.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a hallássérült személyek által használható infokommunikációs technológiák nyújtotta lehetőségekről. Ismeri az egyenlő esélyű hozzáférés és az ésszerű alkalmazkodás elveit hallássérült személyekkel végzett mindennapi tevékenysége során.

- Felismeri a leggyakoribb, a hallássérülés mellé társuló zavarokat, ismeri azok kompenzálását, terápiáját, vagy képes abban a társszakmák segítségét kérni.

- Ismeri a hallássérült személyek ellátórendszerét, a megfelelő célzott fejlesztő, nevelő, oktató, habilitációs-rehabilitációs gyógypedagógiai ellátás eljárásait, módszereit, eszközrendszerét.

- Ismeri a hallássérüléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat.

b) képességei

- Eligazodik a hallássérüléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentumokban, ezek változását képes követni. Képes alakítani saját szakmai és társadalmi szerepvállalását.

- Ismereteit a hallássérült személyek szükségleteit, képességeit és igényeit figyelembe véve használja fel a gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása során.

- Felkészült a hallássérült személyek differenciált nyelvi szükségleteinek felismerésére, képes ehhez alkalmazkodva megfelelő támogatást biztosítani.

- A hallássérült gyermek vagy felnőtt (csoport) szükségletei és képességei, valamint a hallássérüléssel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai és módszertani ismeretei alapján a gyógypedagógiai folyamatot differenciáltan, egyénre szabottan megtervezi, irányítja, elemzi és értékeli.

- Kiválasztja a megfelelő tanulásszervezési eljárásokat, a hallássérült személyek életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő kommunikációs stratégiákat, módszereket alkalmazza.

- Képes a hallássérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, objektív felmérésen alapuló fejlesztési tervek kidolgozására, meghatározva a megfelelő nevelési, oktatási, fejlesztési célokat, tartalmakat, folyamatokat.

- Gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatait képes a hallássérült gyermekkel vagy felnőttel, illetve a nevelésben, ellátásban, gondozásban, támogatásban érintett partnerekkel együttműködésben ellátni.

- Képes az egészségügyi, korai fejlesztési, nevelési-oktatási, valamint szociális intézményekben a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására.

- Szakmai irányítás mellett a hallássérüléssel, a hallássérült személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatokat végez.

7.1.2.3. Látássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri a különböző életkorú és látásteljesítményű látássérült személyek eltérő igényeit, rendelkezik a látássérült személyek kognitív, személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges alapvető szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

- Ismeri a látássérülés különböző (hazai és külföldi) definícióit, gyógypedagógiai és funkcionális felosztását.

- Ismeri a látássérülés életkor-specifikus kórokait, prevalenciáját és az incidencia változásait hazai és világviszonylatban is.

- Ismeri a szembetegségek funkcionális kihatásait.

- Ismeretekkel rendelkezik a korszerű orvosi kezelések és optikai korrekciók lehetőségeiről és ezek elérhetőségéről.

- Ismeri a funkcionális és pedagógiai látásvizsgálat jelentőségét, a különböző életkorokban alkalmazott menetét, módszereit és eszközeit.

- Ismeri a korszerű látásjavító optikai és elektronikus eszközöket, ezek hozzáférhetőségét.

Ismeretekkel rendelkezik a látássérülés pszichológiai és szociális hatásairól.

- Ismeri a látássérült személyek számára kifejlesztett pszichodiagnosztikai módszereket és eszközöket.

- Ismeri a látássérült személyekkel végzendő gyógypedagógiai tevékenységeket és ezek színtereit.

- Ismeri a látássérült személyek ellátó rendszerét, a látássérült személyek korai fejlesztésével, óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával, valamint az elemi rehabilitációval kapcsolatos jogszabályokat, hazai és nemzetközi dokumentumokat.

- Korszerű, átfogó és specializált ismeretekkel rendelkezik a látássérült gyermekek korai fejlesztéséről, a súlyos fokban látássérült (vak) tanulók, a gyengénlátó, aliglátó tanulók igényeiről, fejlesztésük, oktatásuk és nevelésük színtereiről, módszereiről és eszközeiről, a terápiás eljárásokról.

- Korszerű, átfogó és specializált ismeretekkel rendelkezik a látássérült felnőttek elemi rehabilitációjáról, módszereiről, eszközeiről, a terápiás eljárásokról, a speciális megsegítés szervezeti formáiról és tartalmi jellemzőiről.

- Korszerű, átfogó és speciális ismeretekkel rendelkezik az időskorú látássérült személyek megsegítésének tartalmi jellemzőiről és lehetőségeiről.

- Korszerű, átfogó és specializált ismeretekkel rendelkezik a halmozottan fogyatékos látássérült személyek sajátos igényeiről, fejlesztésük, oktatásuk és nevelésük színtereiről, módszereiről és eszközeiről, a terápiás eljárásokról.

- Ismeri az egyéni fejlesztési terv jelentőségét, elkészítésének lépéseit.

- Felismeri a leggyakoribb társuló zavarokat, ismeri azok kezelését, vagy képes abban a társszakmák segítségét kérni.

- Ismeri az integráltan tanuló látássérült tanulók helyzetét, tisztában van a sikeres integráció-inklúzió feltételeivel, ismeri a gyógypedagógus kompetenciáit, az utazótanár szerepét, feladatait, a többségi pedagógussal történő kapcsolattartás lehetőségeit.

- Ismeri a látássérült személyek heterogén szükségleteihez igazodó fejlesztő, oktatási-nevelési és terápiás eljárásokat.

- Ismeri a környezeti adaptáció jelentőségét, lehetőségeit, kivitelezését, az egyenlő esélyű hozzáférés elvét és speciális alkalmazását saját szakirányán, az infokommunikációs akadálymentesítés látássérülés-specifikus eszközeit.

- Ismeri a látássérült személyek érdekvédelmi és egyéb civil szervezeteit, azok feladatait.

- Ismeri a látássérüléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat.

b) képességei

- Ismereteit képes felhasználni a különböző életkorú és látásteljesítményű látássérült személyek szükségleteit, képességeit és igényeit figyelembe véve, a gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása során.

- Képes a látássérülés több szempontú definiálására, a látássérült személy látásteljesítményét funkcionális szempontból közelíti meg és értelmezi.

- A látássérüléssel kapcsolatos orvosi diagnózisokat értelmezni tudja, melyek alapján a funkcionális szempontokat figyelembe véve megfelelő környezetet biztosít a látássérült személy vagy csoport számára.

- Különböző életkorú és társuló sérüléssel élő személyeknél komplex funkcionális látásvizsgálatot végez, a vizsgálat alapján kiválasztja a megfelelő látásjavító eszközöket és megtanítja használatukat.

- A látássérült személyhez a látássérülésre vonatkozó pszichológiai ismereteinek megfelelően közelít, a fejlesztési, nevelési, oktatási, habilitációs és rehabilitációs munkájába pszichológiai ismereteit beépíti.

- Megfelelő célzott fejlesztő, nevelő, oktató, rehabilitációs gyógypedagógiai ellátást biztosít.

- Meghatározza a korai fejlesztési, nevelési-oktatási, valamint rehabilitációs intézményekben a fejlesztő tevékenység területeit és eszközeit.

- Alkalmazza a korai fejlesztés módszereit, eszközeit, a speciális óvodai és iskolai készségfejlesztés elemeit az elemi rehabilitáció elméleti és gyakorlati ismereteit.

- A rehabilitációs lehetőségeket és az életminőséget támogató gyógypedagógiai fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatait a látássérült kliens szükségleteit, képességeit és igényeit figyelembe véve látja el.

- Felméri a látássérült személy, csoport heterogén kommunikációs, tanulási és egyéb, az életminőséget meghatározó szükségleteit, kommunikációs technikákat tanít, komplex fejlesztést végez.

- Képes a felnőtt halmozottan fogyatékos látássérült személyek habilitációs-rehabilitációs foglalkoztatásának megtervezésére, kivitelezésére.

- Képes megfigyelést és esetelemzést végezni integráltan tanuló látássérült tanuló helyzetéről és az integráció minőségéről a pedagógiai munka, a képességfejlesztés, a szociális inklúzió és a speciális eszközellátottság figyelembe vételével.

- Képes megfelelő szakmai kapcsolatot kialakítani és ápolni a befogadó intézmény munkatársaival.

- Megtervezi a látássérült személyek számára megfelelő fejlesztő, oktatási-nevelési és terápiás eljárásokat, kiválasztja az adekvát módszereket és eszközöket.

- Kiválasztja a tanuláshoz szükséges megfelelő adaptációs technikákat és ezek használatát megtanítja, a környezetet a látássérült személyek igényeinek megfelelően adaptálja, kiválasztja a látássérült személy számára és a tevékenységhez igazodva a korszerű infokommunikációs eszközöket.

- Képes a látássérült személy és családja számára az érdekvédelemmel és a civil szervezetekkel kapcsolatos adekvát információ-átadásra.

- Képes szakmai irányítás mellett a látássérüléssel, a látássérült személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatokat végezni.

7.1.2.4. Logopédia szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Korszerű és alapos interdiszciplináris (orvostudományi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai pszichológiai, nyelvészeti) és intradiszciplináris tudással rendelkezik a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés zavarairól.

- Ismeri a kommunikációs zavarok kultúrtörténeti, tudománytörténeti és szakmatörténeti előzményeit.

- Ismeri a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés működésének anatómiáját és fiziológiáját, felismeri azok eltéréseit.

- Korszerű ismeretekkel rendelkezik a hang, beszéd, a beszélt és az írott nyelvi zavarok, valamint a gyermekkori nyelési zavarok etiológiájáról, epidemiológiájáról, a különböző tüneti képekről.

- Ismeri a logopédiai diagnosztikai folyamat átfogó rendszerét, a vizsgálatok fajtáit, célját, feladatait, és lehetséges tartalmait.

- Ismeri a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavarainak különböző nyelvi szintekre irányuló receptív és expresszív vizsgálati eljárásait, valamint a gyermekkori nyelés diagnosztikus eszközeit, a differenciáldiagnosztikai szempontokat és a folyamatdiagnózis szerepét.

- Alapos ismeretekkel rendelkezik a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavaraihoz és a gyermekkori nyelészavarhoz kapcsolódó logopédiai beavatkozások korszerű lehetőségeiről.

- Ismeri a prevenció, a terápia és az utógondozás életkor- és diagnosztika-specifikus formáit.

- Ismeri a beszédtechnika hanghigiénés elemeit.

- Ismeri a logopédiával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat.

b) képességei

- Ismeretei alapján a különböző kommunikációs zavarokat interdiszciplináris szemlélettel, a személyiséggel és a társadalmi beágyazottsággal összefüggésben értelmezi.

- Megszerzett szakmai tudását a köznevelés különböző szinterein: pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben, nevelési és nevelési-oktatási intézményekben a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi zavarok és a gyermekkori nyelési zavarok ellátásában, szegregált és integrált keretek között, az alapellátásban és a sajátos nevelési igényű tanulók esetében egyaránt alkalmazza.

- Kijelöli a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavarainak, valamint a gyermekkori nyelési zavarok életkor-specifikus és nyelviszint-specifikus vizsgálatának tartalmait.

- Dokumentálja, kvantitatív és kvalitatív szempontok alapján elemzi, értelmezi az eredményeket, levonja a logopédiai diagnosztikai következtetéseket, és erről különböző szintű írásos és szóbeli összefoglalást ad a team tagjainak, a szülőnek, a kliensnek.

- Az interdiszciplináris diagnosztikai teamben a különböző forrásokból származó információkat összegzi, logopédiai szempontból értékeli, és azokat a korábbi információkkal integrálja.

- Megtervezi az egyénre szabott evidencia alapú logopédiai beavatkozást.

- A státusz- és differenciál diagnózisnak megfelelő sérülés-specifikus, individuális logopédiai beavatkozást evidencia alapon tervezi, időben ütemezi, és hatékonyan megvalósítja.

- A terápiás folyamatot monitorozza, azt az eredményeknek megfelelően módosítja. A kiválasztott terápiás módszert indokolja és meghatározza a logopédiai terápiás team kereteit.

- Beszédtechnikája tudatos, képes hanghigiéné kialakítására.

- Képes szakmai irányítás mellett a logopédiával, a logopédiai segítséget igénylő személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatokat végezni.

7.1.2.5. Pszichopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri a tanulási, érzelmi és a viselkedési zavarok, a személyiségfejlődés orvostudományi, pszichológiai, pszichodiagnosztikai, szociológiai, filozófiai hátterét, azok ok-okozati összefüggéseit.

- Ismeretekkel rendelkezik az eltérő személyiségfejlődés kialakulásának lehetséges hátteréről és annak pszichopedagógiai intervenciós lehetőségeiről.

- Tisztában van a viselkedészavarok ok-okozati összefüggéseivel, a tanulási zavarok, az érzelmi zavarok, a devianciák és a viselkedészavarok kapcsolatával.

- Ismeri a magatartás és viselkedésszerveződés neurobiológiai alapjait.

- Ismeri a személyiségfejlődési, viselkedésbeli, érzelmi problémákkal küzdő népességcsoportokhoz kapcsolódó bánásmódot, az ellátás hazai módszereit és gyakorlatát, rálátása van külföldi jó gyakorlatokra.

- Ismeri az intézményes segítő, ellátórendszereket: köznevelési intézmények, szociális, és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás intézményei, egészségügyi intézmények, javító-nevelés és a büntetés-végrehajtás intézményrendszerét.

- Tisztában van az aktuális diagnosztikus osztályozó rendszer fentebb említett zavarokra vonatkozó elemeivel, és az abból következő pszichopedagógiai ellátás feladataival, kompetenciakörével.

- Ismeri a koragyermekkori ellátórendszert.

- Biztos tudása van a 0-7 éves korú gyermekek eltérő fejlődésmenetének felismeréséről, a beavatkozás lehetőségeiről.

- Tudja, ismeri a pszichés fejlődési zavart mutató gyermekek (kiemelten az óvodás és iskoláskorúak) pszichopedagógiai, gyógypedagógiai terápiás megsegítésének lehetőségeit, módszereit, technikáit.

- Tisztában van a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szülői háttér nélküli gyermekek és fiatalok fejlesztésének, segítésének lehetőségeivel.

- Tudja és ismeri a speciális szükségletek, devianciák kialakulásának hátterét, fokozatait, a szenvedélybetegségek és egyéb deviáns jelenségek jellemzőit, a felismerésre alkalmas mérőeszközöket és a gyakorlatban alkalmazható prevenciós, intervenciós lehetőségeket.

- Ismeri a gyermekvédelmi segítőrendszereket, a reszocializációs gondozás intézményrendszerét, módszertanát. Biztos ismeretei vannak a szociálpolitika és a szociális munka köréből.

- Tisztában van az egészségügyben gondozott (krónikus) betegek, illetve gyermekpszichiátriai betegek kognitív és pszichés fejlődésével.

- Ismeri a pszichopedagógia hazai és nemzetközi szakirodalmát.

b) képességei

- Képes bármely életkorban az érzelmi és viselkedészavarral összefüggő tanulási és magatartási mintázatokat értelmezni, azok hátterét, kialakulásának módját figyelembe véve gyógypedagógiai diagnózist felállítani, majd fejlesztő eljárásokat megtervezni és kivitelezni.

- Képes felismerni a pszichés fejlődés zavarait, valamint a rendszerint gyermek- vagy serdülőkori kezdettel megjelenő érzelmi és viselkedészavarokat, szociális-szocializációs nehézségeket, pszichoszociális fogyatékosságot, tanulási zavarokat, és az érintett személyek gyógypedagógiai ellátására irányuló komplex tevékenységet végezni.

- Munkáját a bio-pszicho-szociális szempontú gondoskodás mentén végzi el a gyermekek, fiatalok támogató nevelésével, fejlesztési foglalkoztatásával, krízisintervenciós, habilitációs, rehabilitációs célú gondozásával, az eredményes (re)szocializáció elősegítése és a gyermeki, tanulói képességek optimumának elérése érdekében.

- Tevékenységében a bizonyítékokon alapuló ellátási formák nyilvánulnak meg, melyeket a köznevelési, szociális, gyermekvédelmi alap- és szakellátásban, a büntetés-végrehajtásban és egészségügyi intézményrendszerben alkalmazhat, és melyek az érintett népességcsoportokra, valamint családjaik sokrétű szupportív pszichopedagógiai ellátására irányulnak.

- Gyógypedagógiai ellátásban részesíti azon kiemelt figyelmet igénylő személyek csoportját, akik különleges bánásmódot igényelnek, azon belül sajátos nevelési igényűek, egyéb pszichés fejlődési, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdenek.

- Képes a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók gyógypedagógiai megsegítésére.

- Együttműködik a beilleszkedési, tanulási, érzelmi és viselkedészavart mutató személy közvetlen környezetével és az őt ellátó szakmai közösség tagjaival.

- Együttműködik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, deviáns magatartást mutató, a veszélyeztetett, a bántalmazott és neglektizált gyermekek közvetlen környezetével és az ellátást biztosító egyéb szakmai teammel.

- Azonosítja a protektív és kockázati tényezőket, valamint pszichopedagógiai ellátást biztosít.

- Felismeri az iskolai bántalmazás jelenségét, a beavatkozás lehetőségeit.

- Alkalmazza a kompetenciakörébe tartozó addiktív kórképeket, iskolai agressziót felmérő szűrőteszteket, mérőmódszereket, pszichopedagógiai intervenciós tevékenységet végez.

- Az alábbi színtereken pszichopedagógiai ellátást, tevékenységet végez: korai fejlesztés, óvoda, iskola, pedagógiai szakszolgálat, szakmai szolgáltató intézmény, egészségügyi intézmények alapellátása és rehabilitációs ellátása, javító-nevelő intézetek, büntetés-végrehajtási intézmények, szociális ellátórendszer intézményei, gyermekvédelmi gondoskodás intézményei, civil segítő szervezetek.

- Szakmai irányítás mellett a pszichopedagógiával, a pszichopedagógiai segítséget igénylő személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatokat végez.

7.1.2.6. Szomatopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri a tartó és mozgató szervrendszer felépítését, működését és működési zavarait, a szomatopedagógiai tervezéshez nélkülözhetetlen, legfontosabb mozgásvizsgáló eljárásokat.

- Tisztában van a fiziológiás mozgás ismérveivel, követelményeivel.

- Megfelelő módszertani tudással rendelkezik egyéni vagy csoportos formában zajló mozgásfoglalkozások levezetéséhez.

- Korszerű ismeretei vannak a mozgáskorlátozottság etiológiájára, epidemiológiájára, biográfiájára, aktuális állapotára, pszichológiai hátterére vonatkozóan.

- Ismeri a mozgáskorlátozott személy kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztését megalapozó szomatopedagógiai szaktudományos és módszertani elméleteket.

- Rendelkezik a mozgáskorlátozott személyek és környezetük megismerésére alkalmas vizsgálati és felmérési módszerek, eszközök ismeretével.

- Tisztában van a szomatopedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs célokkal, tartalmakkal, folyamatokkal és ezek összefüggéseivel.

- Ismeri a komplex szomatopedagógiai tervezés különböző szintjeit, ezek összefüggéseit és szervezeti beágyazottságát.

- Ismeri a mozgásos akadályozottsággal járó állapotváltozásokat, ezek ismeretében a személyiségfejlődést befolyásoló gyógypedagógiai, szomatopedagógiai eljárásokat, módszereket, eszközöket.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációs és segédeszköz-ellátásának folyamatosan korszerűsödő gyakorlatáról, valamint ismeri az infokommunikációs technológiák nyújtotta lehetőségek széles spektrumát.

- Ismeri a segítő technológiák fogalomkörét, a környezeti adaptáció (egyenlő esélyű hozzáférés, ésszerű alkalmazkodás) korszerű felfogását.

- Ismeri a mozgáskorlátozottsághoz társuló diszartriák, beszédzavarok megjelenési formáit, jellemző tüneteit.

- Ismeri az augmentatív és alternatív kommunikációs lehetőségeket, eszközöket.

- Ismeri a halmozottan és a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek nevelésének-oktatásának speciális elméleti, módszertani, gyakorlati lehetőségeit, eljárásait, eszközeit.

- Ismeri a fogyatékos személyek testkulturális nevelésének, adaptált testnevelésének, sportjának, rekreációjának elméletét és gyakorlatát.

- Ismeri a szomatopedagógiai rehabilitáció egészségügyi, szociális és köznevelési intézményrendszerét, színtereit, azok tevékenységeit.

- Ismeri a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában részt vevő társszakmák szemléletét, alapvető kompetenciáit.

- Tisztában van az együttműködés lehetséges formáival, a feladatfelosztás módjával.

- Ismeri a szomatopedagógiára, a kapcsolódó társtudományokra és a mozgáskorlátozottságra vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmakat.

b) képességei

- Képes tartó és mozgató szervrendszer funkcionális vizsgálatára.

- El tudja különíteni egymástól a fiziológiás és kóros mozgásokat.

- Korrekciós hatású gyakorlatsorokat állít össze, azokat szakszerűen át tudja adni az érintett személyeknek.

- Szomatopedagógiai elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteit pedagógiai és terápiás gyakorlatában adaptív módon, a mozgáskorlátozott személy, csoport jellemzőit és sajátosságait figyelembe véve alkalmazza.

- Szomatopedagógiai diagnosztikát végez, dokumentációt vezet.

- Egyénre szabottan, a mozgáskorlátozott személy szükségleteihez, képességeihez illeszkedve, valamint a diagnosztizált állapottal kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai és módszertani ismeretei alapján meghatározza a megfelelő szomatopedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs célokat, tartalmakat, folyamatokat. Mindezek alapján képes fejlesztési, rehabilitációs tervet készíteni.

- Kiválasztja és alkalmazza a szomatopedagógiai problémák megoldását elősegítő módszereket. Szintetizálja a különböző módszerek azon elemeit, amelyek az adott helyzetben, az adott személy továbbfejlődését, rehabilitációját a leginkább elősegítik.

- Az általa vezetett folyamatdiagnosztika aktuális eredményei alapján, szükség szerint módosítja a rehabilitációs tervet.

- Az életkorhoz és a tevékenységhez igazodva segíti mozgáskorlátozott személyek minél nagyobb fokú önállóságát.

- Tevékenység analízist végez, kiválasztja a kompenzációs lehetőségeket és az életminőséget támogató optimális eszközöket, megtanítja használatukat.

- Segíti, facilitálja a mozgáskorlátozott személyek kommunikációját, támogatja az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök használatának elsajátítását és gyakorlását.

- A mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók korai intervenciójában, fejlesztő nevelésében, óvodai nevelésében, iskolai nevelés-oktatásában, fejlesztő nevelés-oktatásában, diákotthonaiban terápiát, fejlesztést, nevelést, oktatást, egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációt végez.

- Integrált, inkluzív óvodákba, iskolákba járó mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók fejlesztését, terápiáját és rehabilitációját végzi, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel. Utazótanárként a partnerek számára tanácsadást biztosít.

- Mozgáskorlátozott felnőttekkel kapcsolatban az egészségügyi, szociális, köznevelési intézményrendszer bármely színterén és ellátási formájában általános és specifikus rehabilitációs feladatokat lát el.

- Fogyatékos személyek számára testnevelés, adaptált testnevelés, sport és rekreációs foglalkozásokat tervez és vezet.

- Képes definiálni a szomatopedagógus kompetenciákat, szakmai vitákban képviselni a szomatopedagógiai elveit.

- A mozgáskorlátozott személyek rehabilitációja során együttműködik a társszakmák képviselőivel, kihasználva a különböző hatásrendszerek egymást kiegészítő pozitív egymásra hatását.

- Szakmai irányítás mellett a szomatopedagógiával, a szomatopedagógiai segítséget igénylő személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatokat végez.

7.1.2.7. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Rendelkezik a tanulásban akadályozott személyek kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztését megalapozó szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

- Ismeri a tanulásbiológia alapjait.

- Ismeri a tanulási akadályozottság, valamint a tanulási nehézség és a tanulási zavar pszichológiai hátterét, pszichodiagnosztikáját és pedagógiai diagnosztikáját.

- Széleskörű tudással rendelkezik a tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok nevelésével, oktatásával, fejlesztésével kapcsolatban.

- Ismeri az integrált, inkluzív nevelés szakirányhoz kapcsolódó specifikumait.

- Tisztában van a kommunikációs, kognitív, orientációs, kreatív, szociális és motoros képességek fejlesztésének módszertanával.

- Ismeri a végrehajtó funkciók működését és fejlesztésének lehetőségeit tanulásban akadályozott gyermekeknél.

- Tisztában van a tanulási akadályozottság (tanulási zavar, tanulási nehézség) és a magatartási problémák összefüggéseivel.

- Ismeri a tanulási motiváció különböző elméleti megközelítéseit.

- Tisztában van a nevelési, oktatási, fejlesztési célok megvalósítása érdekében az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának módszertanával.

- Ismeri a tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési céljai érdekében alkalmazható szoftvereket.

- Ismeri a tanulásban akadályozott fiatalok továbbtanulási útjait, elhelyezkedésük lehetőségeit, életminőségük befolyásolását.

- Tisztában van a tanulási akadályozottság szociokulturális kontextusával, ezt értelmezni is tudja saját tevékenységére vonatkozóan.

- A tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek és családjaik érdekében tájékozott a partnerekkel való együttműködés módjairól.

- Tisztában van és elismeri a tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv-tanulásának fontosságát, mint a társadalmi és gazdasági lehetőségekhez vezető azonos esélyű hozzáférésük biztosításának egy területét.

- Ismeri az adott tanulócsoport szükségleteihez igazodó idegen nyelvi kompetenciák fókuszait.

b) képességei

- Képes a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavart és a tanulási nehézséget mutató gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére.

- Képes az állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megtervezésére és ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel.

- A tantervi dokumentumok figyelembe vételével kiválasztja és a tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek szükségleteihez, fejlettségéhez igazítja a nevelési és oktatási tartalmakat.

- A gyógypedagógiai folyamat eredményeit értékeli, differenciált egyéni és csoportos fejlesztés tervez és vezet.

- Meghatározza a fejlesztő tevékenység területeit és eszközeit.

- A műveltségi területek, tantárgyak, projektek keretében fejleszti a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kommunikációs, kognitív, orientációs, kreatív, szociális és motoros képességeit.

- Képes a fejlesztendő személyhez, csoporthoz illeszkedő infokommunikációs eszköz, szoftver megválasztására.

- Adaptív módon fejleszti az adott csoport digitális kompetenciáját, azt képes a csoport szabadidejének, információ- és tudásmegosztásának, az együttműködő tanulóhálózat építésének, tanulásának szolgálatába állítani.

- Képes a rábízott gyermekek, fiatalok, felnőttek digitális állampolgárrá nevelésére.

- Képes a tudásmegosztás digitális eszközrendszerét és módszereit szakmai közösségeiben is alkalmazni.

- Képes adaptív módon alkalmazni a tanulásban akadályozott fiatalok szociokulturális háttértényezőiről és jellemzőiről szerzett ismereteit, kiemelten a tanulási folyamatokkal kapcsolatban.

- Szakmai irányítás mellett képes a tanulásban akadályozott, tanulási zavart és nehézséget mutató gyermekekkel, tanulókkal, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére.

- Egy idegen nyelven megbízhatóan ismeri a tanulásban akadályozottak pedagógiájához tartozó szakkifejezéseket, továbbá ismeri a tanulási akadályozottság, a tanulásban akadályozottak pedagógiája hazai és nemzetközi szakirodalmát.

7.1.2.8. Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus

a) tudása

- Ismeri az autizmus tudománytörténeti vonatkozásait, társadalmi beágyazódását, az autizmussal kapcsolatos legfőbb elméleteket, azok összefüggéseit.

- Korszerű ismeretei vannak az autizmus spektrum etiológiája, epidemiológiája, tüneti képe, pszichológiai háttere kapcsán.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az autizmus spektrum zavar korszerű diagnosztikájáról.

- Ismeri az autizmussal kapcsolatos szerteágazó tevékenységet meghatározó jogi és szakmai dokumentumokat, jogi és etikai szabályokat, normákat.

- Tisztában van az autizmussal való foglalkozás lehetséges mentálhigiénés hatásaival, veszélyeivel.

- Ismeri az autizmus kapcsán a pedagógusszerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat, a pedagógusszemélyiség jellemzőit, az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket, az alapvető pedagógusi kommunikáció autizmus-specifikus szempontjait.

- Alapos ismeretekkel rendelkezik a korszerű autizmus-specifikus terápiás megközelítések egyénre szabott alkalmazásának módszereiről, eszközeiről, a módszerek közös alapjairól, beleértve az autizmus-specifikus komprehenzív megközelítéseket és a kiegészítő terápiákat, valamint az infokommunikációs technológiák nyújtotta lehetőségeket.

- Ismeri a közös és eltérő szükségleteket az autizmus spektrumán különböző dimenziók mentén, beleértve az intellektuális képességeket, az életkort, a nyelvi képességeket, a kulturális hátteret, illetve az autizmussal élő személy személyiségének más aspektusait is.

- Rendelkezik olyan specifikus szakmai kompetenciákkal, melyek segítségével korszerűen avatkozik be kiemelt fejlesztési területeken, úgymint a szociális-kommunikációs készségek, az önállóság, a szabadidős készségek, munkakészségek és munkaviselkedés, és problémás viselkedések területén.

- Felismeri az autizmushoz leggyakrabban társuló zavarokat, ismeri azok kezelését, vagy képes abban a társszakmák segítségét kérni.

- Rendelkezik az önálló tanulás támogatásához szükséges kompetenciákkal.

- Tájékozott az autizmussal élő személyek támogatásában szükséges partnerekkel való együttműködés módjairól. Ismeri az autizmussal élő emberek szerteágazó ellátórendszereit, azok színtereit, jellegzetességeit.

- Ismeri azokat a stratégiákat, melyekkel magukat az érintett autizmussal élő gyermekeket, felnőtteket bevonja a pedagógiai munka tervezésébe és folyamatába.

- Érti a szülővel és más családtagokkal való együttműködés jelentőségét összefüggésben az autizmus spektrum zavar természetével.

b) képességei

- Meghatározza az egészségügyi, korai fejlesztési, nevelési-oktatási, valamint szociális intézményekben a fejlesztő tevékenység területeit és eszközeit.

- Ismereteit képes felhasználni a foglalkoztatás, támogatott döntéshozatal, támogatott lakhatás, támogatott életvitel területein, valamint társadalmi tudatosság formálásában.

- Az autizmus pszichodiagnosztikájában a diagnosztikus teamben kompetenciáinak megfelelő feladatokat lát el.

- Megállapítja az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteit, objektív felmérésen alapuló fejlesztési terveket dolgoz ki, meghatározva a megfelelő nevelési, oktatási, fejlesztési célokat, tartalmakat, folyamatokat az autizmus-specifikus területeken.

- Eligazodik az autizmussal kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályozó dokumentumokban, ezek változását képes követni.

- Az adott gyermek vagy felnőtt, csoport szükségletei és képességei, valamint az autizmussal kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai és módszertani ismeretei alapján képes a pedagógiai folyamat differenciált, egyénre szabott megtervezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére.

- Megteremti a fejlesztendő személyhez, csoporthoz, valamint az autizmus természetéhez illeszkedő támogató tanulási környezetet, az érzelmi biztonságot.

- Kiválasztja a tanulásszervezési eljárásokat, törekszik az életkori, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő autizmus-specifikus stratégiák, módszerek alkalmazására.

- Képes a viselkedési problémák hátterének feltérképezésére, megértésére, megelőzésére és kezelésére.

- Gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatait az autizmussal élő gyermekkel, vagy felnőttel, illetve a nevelésben, ellátásban, gondozásban, támogatásban érintett partnerekkel együttműködve látja el.

- Képes az autizmussal kapcsolatos szakirodalom használatára, releváns szakmai kérdések megfogalmazására.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

a) gyógypedagógusi szakképzettségek közös, általánosan művelő ismeretei 62-78 kredit, ebből:

aa) társadalomtudomány (tudománytörténet, pedagógiatörténet, jogtudomány, informatika, kutatásmódszertan), gyógypedagógia (humánbiológia, orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, nyelvtudomány, képesség- és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfejlesztési, művészeti nevelési ismeretek) területéről 28-32 kredit;

ab) gyógypedagógiai közös szakterületről gyógypedagógiai szakmai elméleti ismeretek (gyógypedagógia elmélet, történet, gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika), gyógypedagógiai gyakorlati, módszertani ismeretek (komplex nevelő, oktató, fejlesztő, habilitációs, rehabilitációs eljárások módszertana, műveltségterületek szerinti alapozó és szakmódszertani ismeretek) 30-50 kredit;

b) a választott szakirány sérülés típusa szerinti gyógypedagógiai szakmai ismeretek 50-70 kredit;

c) a választott szakirányt bővítő, a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő, vagy második szakirány gyógypedagógiai ismeretei 50-70 kredit;

d) gyakorlati képzési modul 30 kredit.

8.1.2. A szakirányok szakmai ismeretei a szakirányhoz tartozó adott népességcsoportokra vonatkozó komplex diagnosztikai, fejlesztési, nevelési, oktatási, habilitációs és rehabilitációs elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek (a sérülés típusa szerinti szakirányok közül egy kötelezően választandó) 50-70 kredit.

A sérülés típusa szerinti szakirányok:

- az értelmileg akadályozottak pedagógiája

- a hallássérültek pedagógiája

- a látássérültek pedagógiája

- a logopédia

- a pszichopedagógia

- szomatopedagógia

- a tanulásban akadályozottak pedagógiája

- az autizmus spektrum pedagógiája

Az összefüggő szakmai gyakorlat egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén: 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén 30-50 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat részét képezik

- a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá

- az összefüggő szakmai gyakorlat.

Az összefüggő szakmai gyakorlat, a képzés utolsó félévében folyó egyéni gyakorlat, amelynek kreditértéke egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén 30-50 kredit. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 12-15 hét, amely a szakirány tartalmához kapcsolódó tevékenységi körrel rendelkező intézménynél, szervezetnél végezhető.

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor (Conductive Education)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: konduktor

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Conductive Teacher

- választható specializációk: óvodai, iskolai, pedagógiai rehabilitáció

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 144

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek, konduktorok képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú központi idegrendszeri sérülés következtében mozgáskoordinációs (mint vezető tünet) zavarral küzdő gyermek, felnőtt konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére, komplex pedagógiai rehabilitáció megvalósítására, speciálisan az óvodai specializáció az óvodáskorú mozgássérült gyermekek integrált, inkluzív, szegregált csoportokban történő nevelésére, fejlesztésére, az iskolai specializáció az 1-4. osztályos mozgássérült gyermekek integrált, inkluzív, szegregált osztályokban történő nevelésére, oktatására, fejlesztésére. Felkészültek a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A konduktor

a) tudása

- Ismeri a társadalom fejlődésének és működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit.

- Ismeri a hazai köz- és felnőttnevelés, továbbá a közegészségügy, a korai szűrés, a korai fejlesztés feladatait és stratégiáit, érvényes dokumentumait, a rendszerek preferenciáit, különös tekintettel az esélyegyenlőség biztosítására.

- Ismeri a nevelés-oktatás elméletét, a tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, az életkorokra jellemző pszichológiai sajátosságokat és nevelési lehetőségeket, a személyiségfejlődés és -fejlesztés pszichológiai tényezőit.

- Tisztában van a képességfejlesztés pszichológiai és pedagógiai alapjaival, feltételeivel, eljárásaival valamennyi életkorban, valamint a differenciált és az inkluzív, illetve integrált nevelés-oktatás elveivel, eljárásaival.

- Ismeri a központi idegrendszeri sérülések kialakulásának kockázatát, lehetséges prevencióját, a mozgás- és pszichomotoros fejlődés menetét. Ismeri és tudja a központi idegrendszeri sérülések következtében létrejövő mozgásszervi fogyatékosság vagy az ehhez hasonló tünetegyüttesek sajátosságait (spina bifida).

- Ismeri az egészséges életmódra nevelés és mentális egészség védelmének lehetőségeit az egyes életkorokban és tünettípusokban.

- Tisztában van az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működés anatómiai, neuroanatómiai és patológiai alapjaival, ismeri a motoros diszfunkció eredetét, tüneteit, vizsgálatát, differenciált diagnosztikájának alapjait.

- Tisztában van a központi idegrendszeri sérültek fejlesztésének lehetőségeivel valamennyi életkorban.

- Rendelkezik a mozgásában korlátozott gyermekek számára készülő fejlesztő program tervezésének, módszereinek, eszközeinek, megvalósításának ismereteivel.

- Tisztában van az elbocsátás, a más intézménybe helyezés, az integrálás, utánkövetés, tanácsadás, szakszolgálati tevékenység és utazó konduktori munka feladataival.

- Ismeri a nevelés eszközeként funkcionáló anyanyelv használatának tartalmi és technikai összetevőit, a hatékony kommunikáció technikáit és módszereit, a közéleti szereplés követelményeit.

- Ismeri a mozgássérültekkel kapcsolatos önálló felmérések, egyszerűbb vizsgálatok, megfigyelések tervezésének, lebonyolításának munkamenetét, az adatok értékelésének módját és az eredmények alkalmazását.

- Tájékozott a sajátos nevelési igényűek és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogok törvényi szabályozását illetően.

b) képességei

- Képes elméleti, társadalomtudományi, pedagógiai, pszichológiai, orvosbiológiai, konduktív pedagógiai ismeretei kreatív és adekvát megvalósítására valamennyi életkorú és tünettípusú mozgássérült fejlesztésében.

- Eligazodik a különböző életkorú sérültek fő élettevékenységeinek, humán funkcióinak fejlesztésében.

- Képes gyermekek és felnőttek konduktív pedagógiai szűrővizsgálatára, illetve a működési zavarok pedagógiai befolyásolására, problémacentrikus feladatsor összeállítására, a tevékenység irányítására, értékelésére, a sérült megfigyelésére, a fejlődés dokumentálására.

- A fejlődés különböző állomásain differenciált egyéni és csoportprogramokat készít és bonyolít le.

- Értelmezni tudja a konduktív pedagógia célját, rendszer jellegét és rendszer elemeit, és képes az ágazatokon átívelő (oktatásügy, egészségügy, szociális) rehabilitációs tevékenység homogén és vegyes teamjeiben együttműködni.

- Együttműködik a családokkal, krízishelyzeteket kezel, elvégzi a szülők, hozzátartozó, gondviselő felkészítését. A fejlesztő programot beépíti a sérült életrendjébe.

- Képes az ismeretek önálló, kritikus megfogalmazására, a konduktív nevelés során előadódó nevelési helyzetek, problémák elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására.

- Képes a konduktív nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére a CP-s gyermekek tanulási folyamatának irányítására, a tanulási alapképességek fejlesztésére, a tanítási órán, foglalkozáson kívüli nevelési feladatok ellátására.

c) attitűdje

- Adaptív módon alkalmazza a prevenciós szemléletet.

- Adaptív módon együttműködik a speciális és többségi szak- és társintézményekkel.

- Nyitott az egyetemes és a nemzeti értékek megbecsülésére a sérült emberek társadalmi integrációja érdekében.

- Nyitott az emberi értékek elfogadására, a másság tiszteletben tartására, a sérült személyek társadalmi beilleszkedésének támogatására.

- Tiszteletben tartja az emberi értékeket, az ép és sérült fejlődésmenetű emberek társadalmi együttélésének értékeit és az etikai normákat.

- Természetes számára a másság elfogadása, az eltérő fejlődésmenet tiszteletben tartása.

- Elkötelezett az egészség mint érték óvása, az egészség mint érték megőrzése, az egészséges életmód támogatása iránt.

- Konduktori tevékenysége során nyitott a szakmai kritika elfogadására és önértékelésre.

- Nyitott a konduktív neveléssel összefüggő új elméletek és módszerek, technológiai lehetőségek, információs és kommunikációs technológiák megismerésére és alkalmazására.

- Részt vállal a konduktív neveléssel összefüggésben álló szakmai kutatásokban, innovatív team-munkákban.

- Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására.

d) autonómiája és felelőssége

- A konduktor hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a rá bízott mozgássérült gyermekek és felnőttek optimális fejlődéséért, kulcskompetenciáik megalapozásáért vagy kialakításáért.

- A jogszabályok és intézményi szabályok szabta keretek között önállóan dönt a konduktor munkával összefüggő problémahelyzetek megoldásáról.

- Önállóan vezeti a tanügyi, óvodai nevelési dokumentumokat, egyéni fejlesztési terveket készít.

- Felelősséget vállal a fejlesztési folyamat során hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért.

- Konduktori hivatása, művelése körében felelősséget vállal az intézmény küldetéséért.

- Szakmai tevékenységén kívül is felelősséget vállal az ép és sérült fejlődésmenetű személyek társadalmi kohéziójának erősítésében.

- Konduktori tevékenységét a sérült gyermekek fejlődésének támogatása iránti elkötelezettség, felelősség irányítja.

7.1.2. Óvodai specializáción továbbá a konduktor

a) tudása

- Ismeri a fejlődés, a fejlesztés, a széles értelemben vett tanulás sajátosságait az ép fejlődésű és mozgássérült óvodáskorú gyermekek körében, a mozgássérült gyermekek szegregált és integrált nevelésének elméleti, módszertani kérdéseit, az óvodai nevelés alapdokumentumait, a szegregált és a többségi, integrált intézményekben a nevelés eredményes konduktív megvalósítását, valamint a feladat és programtervezés életkor- és diagnózis-specifikus lehetőségeit és eszközeit.

- Ismeri az óvodás életkorhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működéseket, továbbá az ehhez kapcsolódó ellátási és gondozási tevékenységeket, a tanulási nehézségek okait, megjelenési formáit, a fejlesztés lehetőségeit.

- Ismeri azokat a műveltségi tartalmakat, amelyek a társadalmi igényeknek megfelelően, pedagógiai-pszichológiai megfontolásból az óvodáskorúak fejlesztésében szerepet kapnak.

- Tisztában van mindazon pedagógiai és pszichológiai koncepciókkal és elvekkel, amelyeken a konduktív nevelés módszertani eljárásai alapulnak.

- Tudja a konduktív nevelés területeinek tervezési módjait, a mozgássérült óvodás korú gyermekek nevelési-tanulási-fejlesztési folyamata megszervezésének, megvalósításának, értékelésének eljárásait.

- Ismeri a nevelési területeken megvalósítható képességfejlesztési eljárásokat, az egyes nevelési területek sajátos hozzájárulását a kommunikációs, a kognitív és a cselekvéses képességek fejlesztéséhez, a tanulás, mint komplex tevékenység megalapozásához.

- Ismeri a nevelési területek sajátos hozzájárulását a nevelési feladatok megvalósításához, különös tekintettel az anyanyelvi nevelésre, a környezeti nevelésre, a vizuális nevelésre, a testi és zenei nevelésre.

b) képességei

- Konduktív elméleti és gyakorlati ismereteit adekvát és kreatív módon alkalmazza a 3-8 éves sajátos nevelést igénylő, elsősorban mozgássérült gyermekek egyéni és csoportos szegregált és integrált nevelésében.

- Az óvodás korú mozgássérült gyerekek problémáit felismeri, azok ismeretében képes fejlesztő programok tervezésére és végrehajtására.

- A konduktív fejlesztő munkában képes az óvodáskorú mozgássérült gyermek fejlődésének értékelésére, nevelésével kapcsolatos tanácsadásra, a szülőkkel való kapcsolattartásra.

- Eligazodik az óvodáskorúak gyermekvédelmével kapcsolatos jelzésértékű feladatokban.

- Képes a mozgássérült óvodáskorú gyermekek integrált, inkluzív nevelésére, a nevelési tevékenység tervezésére, a megfelelő módszerek kiválasztására, a nevelési folyamat szervezésére, irányítására, értékelésére, foglalkozási-nevelési terv készítésére a helyi program kimunkálásától az egyes foglalkozások tervének elkészítéséig.

- Spontán és tervezett nevelési helyzetekben képes a nevelési területek tartalmának és a hozzájuk kapcsolódó szakmódszertani ismereteknek az adekvát transzferálására.

- Hatékony problémamegoldó technikákat alkalmaz nevelési helyzetek, problémák elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására.

- Felismeri a tanulási problémákra utaló jeleket, a kompetenciahatárok betartásával azokat kezeli, szakszolgálathoz irányítja, kapcsolatot létesít és tart fenn a társszakmák képviselőivel.

- Folyamatosan tájékozódik az új óvodai nevelési koncepciók, irányzatok körében.

- Eljárásait folyamatosan kontrollálja, és ennek alapján választ és alkalmaz új eljárásokat.

7.1.3. Iskolai specializáción továbbá a konduktor

a) tudása

- Ismeri a fejlődés, a fejlesztés, a széles értelemben vett tanulás iskoláskorra jellemző sajátosságait az ép fejlődésű és a mozgássérült kisiskolások körében, a nevelés és tanítás elméleti, módszertani kérdéseit.

- Tisztában van a szegregált és többségi, integrált 1-4. osztály nevelési-oktatási programjával, megvalósításának konduktív módjaival.

- Ismeri az iskoláskorúak motoros diszfunkcióinak központi idegrendszeri eredetét, felismerését, szűrését, motoros diszfunkciójának tüneteit, vizsgálatát, a motoros diszfunkció differenciált diagnosztikájának alapjait, ritka kórképeit és azok kezelését.

- Tisztában van a tanulási nehézségek okaival, speciális megjelenési formáival, a fejlesztés lehetőségeivel, speciális hallás-, beszéd- és írásproblémákkal és azok fejlesztésének módjaival, a mozgássérült iskolások segítésének módjaival és eszközeivel, alternatív kommunikációs módszerek alkalmazásával.

- Ismeri azokat a műveltségi tartalmakat, amelyek a társadalmi igényeknek megfelelően, pedagógiai-pszichológiai megfontolásból az 1-4. osztályos tanulók nevelésében-oktatásában szerepet kapnak.

- Tisztában van a tantárgy-pedagógiai eljárásokat megalapozó pedagógiai-pszichológiai elvekkel és koncepciókkal.

- Ismeri a műveltségtartalmakhoz, tantárgyakhoz kapcsolódó nevelés tervezésének módjait, az ép fejlődésű és a mozgássérült tanulók tanítási-nevelési folyamata megszervezésének, megvalósításának, értékelésének eljárásait.

- Tisztában van az 1-4. osztályos tanulók körében megvalósítható képességfejlesztési eljárásokkal.

- Ismeri a műveltségtartalmak sajátos hozzájárulását a nevelési feladatok megvalósításához, különös tekintettel a környezeti nevelésre, a társadalmi és vizuális környezet (természeti, épített, nyelvi, hangzó) megismerésére, védelmére és fejlesztésére.

- Ismeri mindazokat a mesterségbeli eljárásokat és technikákat, amelyekkel az 1-4. osztályos tanulók konduktív iskolai nevelése-oktatása eredményesen végezhető.

b) képességei

- Társadalomtudományi, pedagógiai és pszichológiai ismereteit kreatívan és adekvátan alkalmazza az 1-4. osztályos mozgássérült gyermekek egyéni és csoportos nevelésében-oktatásában.

- Képes az egyéni képességek megismerésére, a fejlődésbeli lemaradás mértékének megállapítására.

- A képességek ismeretében egyéni és csoportosos fejlesztést végez, képes a képességhiányok korrigálására, kompenzálására, a fejlődés diagnosztizálására, dokumentálására.

- Folyamatosan fejleszti a sajátos nevelési szükségletű kisiskolások tan- és fejlesztő eszközeit.

- Megvalósítja az 1-4. osztályos, sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív csoportban folyó nevelését, személyiségfejlesztését.

- Képes az 1-4. osztályos, eltérő fejlődésű tanulók tanulási tevékenységeit, tanulási folyamatait megtervezni és irányítani, kiválasztani szükséges oktatási-nevelési terveket és alkalmazni a különféle értékelési eljárásokat.

- Cerebral paretikus gyermekek körében képes a műveltségtartalmak és a hozzájuk kapcsolódó speciális tantárgy-pedagógiai ismeretek adekvát transzferálására spontán nevelési helyzetekben.

- Eligazodik a sajátos nevelési igényűek gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzésértékű feladatok ellátásában.

7.1.4. Pedagógiai rehabilitáció specializáción továbbá a konduktor

a) tudása

- Tisztában van a különböző rehabilitációs eljárások történeti fejlődésével és intézményrendszerével, a rehabilitációban részt vevők jogaival és az ellátó intézményrendszerrel.

- Ismeri az emberi mozgások során érvényesülő anatómiai, élettani, biomechanikai, neurofiziológiai, mozgásszabályozási és pszichofiziológiai törvényszerűségeit.

- Ismeri a kognitív pszichológia vizsgálatának tárgyát, a figyelem, az észlelés, tanulás, az emlékezet, a problémamegoldás és a nyelv fejlődésének pszichológiáját.

- Ismeri azokat a műveltségi tartalmakat, amelyek a társadalmi igényeknek megfelelően, pedagógiai-pszichológiai megfontolásból a cerebralparetikusok óvodai nevelésében és az 1-4. osztályos tanulók oktatásában szerepet kapnak.

- Tisztában van a felnőttnevelés társadalmi funkcióival, a felnőtt korosztály iskolai és iskolán kívüli képzésének cél- és feladatrendszerével, a felnőttek tanulásának-tanításának eszközeivel és módszereivel.

- Ismeri a mozgásszervi rehabilitáció különböző eljárásait, a fizioterápia alkalmazási formáit, a rehabilitációs team munka összehangolt működésének alapjait.

- Tisztában van pszicholingvisztika és neurolingvisztika alapjaival, a beszédpercepció és beszédprodukció zavaraival, a fejlesztő, alternatív kommunikációs eljárásokkal.

- Tisztában van a szegregált és többségi, integrált óvodai nevelés és iskolai oktatás történeti előzményeivel, programjával, megvalósításának konduktív módjaival.

- Ismeri a kórházpedagógia kialakulását, jelenlegi rendszerét, jogi, intézményi és szervezeti kereteit.

- Tisztában van a sportpszichológia kialakulásának történetével, a tudományág feladataival és módszereivel, különös tekintettel a parasportokra.

b) képességei

- Társadalomtudományi, pedagógiai és pszichológiai ismereteit kreatívan és adekvátan alkalmazza a mozgássérült gyermekek és felnőttek egyéni és csoportos, komplex pedagógiai rehabilitációjában.

- Az egyéni képességek megismerése alapján megállapítja a fejlődésbeli lemaradás mértékét, az aktív és passzív mozgatórendszer alapvető biomechanikai mérési eljárásait használja, elemzi és értékeli.

- Komplex anatómiai, neurofiziológiai és ortopédiai ismeretei alapján megvalósítja a mozgásszervrendszer életminőség javító korrekcióját adekvát segédeszközök használatával, és speciális programok összeállításával.

- A képességek ismeretében egyéni és csoportosos fejlesztést végez, képes a képességhiányok korrigálására, kompenzálására, a fejlődés diagnosztizálására, dokumentálására.

- Képes az óvodás korú és az 1-4. osztályos, eltérő fejlődésű tanulók tanulási tevékenységeit, tanulási folyamatait megtervezni és irányítani, kiválasztani a szükséges oktatási-nevelési terveket és alkalmazni a különféle értékelési eljárásokat.

- Folyamatosan fejleszti a különböző kommunikációs nehézséggel elő mozgássérültek alternatív kommunikációs eljárásait, eszközeit, adekvátan alkalmazza a különböző kommunikációs stratégiákat a sérültekkel, hozzátartozóikkal, heterogén rehabilitációs teamben, különös tekintettel az etikai normák betartására.

- Elméleti ismereteit alapján konduktív fejlesztést végez kórházban, együttműködve az egészségügyi rehabilitációs folyamatban, megismerve az állapotfelmérést, terápiás eljárásokat, dokumentációt, részt vesz az otthoni ápolásban és a komplex dokumentáció elkészítésében.

- Az egyéni képességek ismeretében rekreációs programokat tervez, a konduktív pedagógiai programba beépíti az adaptív sportok megvalósítható elemeit, ágazatait.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- speciális társadalomtudományi (jogi), neveléstudományi, pszichológiai ismeretek 35-45 kredit;

- konduktori szakmai elméleti ismeretek (orvosbiológiai, neurológiai alapismeretek, neurorehabilitáció, konduktív pedagógia, konduktív nevelés módszertana, különböző életkorúak konduktív nevelése) 55-60 kredit;

- konduktív pedagógiai gyakorlat 50-55 kredit.

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a konduktor szakma életkor szerinti (óvodai, iskolai, rehabilitáció) igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret, amelynek kredit értéke 60-65 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A gyakorlati képzés bármely életkori sérült személyiség- és mozgásfejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek megismerését, a tanultak gyakorlását és alkalmazását biztosítja egyéni és csoportos foglalkozásokon. Biztosítja, fejleszti a speciális konduktori, nevelői képességek, technikai jártasságok kialakulását. A gyakorlati képzés tartalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani, tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett integrált, többségi és konduktív óvodai foglalkozások és iskolai tanítási gyakorlatok is. A hallgató az óvodapedagógus specializáción módszertani, a tanító specializáción tantárgy-pedagógiai gyakorlatot végez különböző csoportokban. A hallgató a képzés során többségi és integráló intézményekben is teljesít gyakorlatot. A pedagógiai rehabilitáció specializációt választó hallgatók egészségügyi és szociális intézményben is végeznek szakmai gyakorlatot.

8.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés a speciális, konduktív nevelési módszertani, oktatási és kutatási tevékenységet folytató Pető András Főiskolán folyik, amely intézmény gyakorló és köznevelési intézményei biztosítják, hogy a hallgató a képzés egész folyamatában részt vegyen a konduktív nevelési fejlesztésben, konduktori teamekben, csecsemőkortól felnőtt korig megismerhesse a cerebral paretikusok vagy ahhoz hasonló tünetegyüttest mutató kórképeket.

4. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus (Pre-School Teaching)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség:

- óvodapedagógus;

- nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot];

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Pre-School Teacher

- Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Pre-School Teacher

- választható szakirány: nemzetiségi óvodapedagógus

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 9 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 32 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 143

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

A nemzetiségi szakirányt választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás (ki)alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az óvodapedagógus

a) tudása

- Rendelkezik az 3-7 éves gyermek harmonikus és komplex személyiség-kibontakoztatását, teljes körű egészségfejlesztését megalapozó és elősegítő szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

- Ismeri az óvodai nevelés szakterületének alapvető dokumentumait, tisztában van az óvodai nevelés általános céljaival, feladataival, a tevékenységi formák tartalmaival és ezek összefüggéseivel.

- Ismeri az óvodai nevelésben alkalmazható tervezés különböző szintjeit, a tervezés elméletét és módszertanát, az egyes szintek összefüggéseit, sajátosságait.

- Alapvető ismeretei vannak a 3-7 éves gyermek érési-fejlődési folyamatának pszichológiai, biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről és a gyermeki tanulás sajátosságairól. Tisztában van a koragyermekkor mint az egyéni életutat megalapozó fejlődési szakasz jelentőségével, a személyiség kibontakoztatásában és az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepével, továbbá a fejlődést támogató eljárásokkal.

- Tisztában van a játéktevékenység gyermeki fejlődésben betöltött meghatározó szerepével.

- Ismeri a 3-7 éves gyermek személyiségének kibontakoztatásához, az életkori sajátosságoknak és az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő differenciált stratégiákat és módszereket, ezek kiválasztásának és alkalmazásának szempontjait, lehetőségeit.

- Tisztában van a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális tartáskorrekció elméleti és gyakorlati ismereteivel.

- Érti az összefüggést a 3-7 éves gyermek fejlődését meghatározó spontán és tervszerű környezeti hatásrendszer, a direkt és indirekt nevelési módszerek, valamint az óvodai nevelés tevékenységi formáiban megvalósuló tanulási folyamatok között.

- Értelmezni tudja a gyermeki fejlődés és az óvodai nevelés szociokulturális beágyazottságát, annak hatását a pedagógiai folyamatra.

- Rendelkezik az óvodai nevelés feladatainak ellátásához szükséges alapvető család- és gyermekvédelmi ismeretekkel, és tájékozott a segítségnyújtás lehetőségeiről.

- Ismeri az óvodapedagógusi hivatás szakmai, etikai és jogi szabályait, társadalmilag elfogadott normáit, az óvodapedagógus szerepkörhöz tartozó kommunikáció sajátosságait és hatásrendszerét.

b) képességei

- Pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti és módszertani ismereteit az óvodai nevelés pedagógiai gyakorlatában adaptív módon, a gyermek és a gyermekcsoport életkori jellemzőit, valamint a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve alkalmazza.

- A 3-7 éves gyermek és a gyermekcsoport életkori jellemzőinek és egyéni sajátosságainak ismeretében meghatározza és kiválasztja a megfelelő nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat és tartalmakat, képes a pedagógiai folyamat differenciált irányítására-facilitálására, elemzésére és értékelésére.

- Megfigyeli, feltérképezi és rögzíti a 3-7 éves gyermek személyiségének, képességstruktúrájának sajátosságait, és a gyermeket körülvevő családi közeg szociokulturális meghatározóit.

- Adaptív módon épít a 3-7 éves gyermekek eltérő személyiségére, előzetes tapasztalataira, tudására, kompetenciáira, életkori sajátosságaira.

- Támogatja a 3-7 éves gyermek személyiségének harmonikus kibontakoztatását, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítását.

- Az óvodai nevelés módszereit és napirendjét úgy alakítja, hogy azzal a 3-7 éves gyermek teljes körű egészségfejlesztését valósítja meg.

- Helyesen alkalmazza a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális tartáskorrekció gyakorlatanyagát.

- A gyermekintézmény partnereivel (család, bölcsőde, szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók, más köznevelési intézmények, fenntartó, stb.) előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert alakít ki, szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál, a gyermeket érintő problémák esetén segítséget nyújt, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködik.

- Eligazodik az óvodai nevelést szabályozó szakmai, etikai és jogi dokumentumokban, azok vonatkozó részeit mindennapi munkája során felhasználja.

c) attitűdje

- Elkötelezett a 3-7 éves gyermek és a gyermekcsoport tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezését és bővítését elősegítő stratégiák, módszerek, tevékenységek megválasztása és a támogató környezet kialakítása iránt.

- Elkötelezett a 3-7 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztése iránt.

- Személyiségét előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő attitűd jellemzi, inkluzív és multikulturális szemlélettel rendelkezik, törekszik a kulturális önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő beilleszkedés támogatására.

- Elfogadja, hogy az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.

- Igénye van az óvodai nevelési folyamat több szempontú elemzésére-értékelésére, és az eredmények tükrében a jövőbeni tervek és tevékenységek átgondolására, módosítására.

- Nyitott az újabb hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatási eredmények, a módszertani innovációk és az információs és kommunikációs technológiák kínálta lehetőségek megismerésére és alkalmazására.

d) autonómiája és felelőssége

- Felelősséget vállal a rábízott 3-7 éves gyermekekért, a gyermekcsoportért, a nevelési intézményben végzett tevékenységéért.

- Hatáskörében felelősséget vállal a 3-7 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztéséért.

- Felelősséggel tartozik az óvodás korú gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet megteremtéséért.

- Felelősséget vállal az óvodai nevelési folyamat tervezése során hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért.

- Reflektív óvodapedagógusként, autonóm személyiségként szakmai fejlődésének tudatos irányítója.

- Szakmai együttműködések kialakításában és fenntartásában felelősséggel működik közre.

- Óvodapedagógiai, szakmai tevékenységén túl felelősséget vállal saját intézménye küldetéséért és a hazai óvodaügy nemzetközileg is elismert értékeinek megőrzéséért.

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. Nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon az óvodapedagógus

a) tudása

- Korszerű ismeretekkel rendelkezik a korai kétnyelvűség szakterületén, és ismeri a 3-7 éves korosztály nemzetiségi nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiákat.

- Tisztában van saját nemzetiségi nyelvi modell szerepével, a nemzetiségi nevelési, fejlesztési célok, tartalmak, folyamatok összefüggéseivel.

- Tisztában van a 3-7 éves korú gyermekek nevelési környezetének identitást meghatározó szerepével, a nemzetiségi lét társadalmi és pedagógiai-pszichológiai vonatkozásaival.

- Ismeri a nemzetiségi óvodapedagógus tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumokat, a nemzetiségi pedagógus szakmai, etikai és jogi szabályait, normáit.

- Tisztában van a nemzetiségi óvodai nevelés területén végzett tevékenysége társadalmi jelentőségével, felelősségével, kompetenciája lehetőségeivel és korlátaival.

- Ismeri a nemzetiség történelmét, hagyományait, irodalmát és kultúráját, civil szervezeteit.

b) képességei

- A 3-7 éves gyermekek számára nemzetiségi nyelven is óvodai tevékenységeket tervez, szervez, valósít meg.

- A 3-7 éves korosztály jellemzőinek és sajátosságainak ismeretében meghatározza és kiválasztja a megfelelő nemzetiségi nevelési, fejlesztési célokat, tartalmakat, folyamatokat.

- A nemzetiségi tartalmakhoz illeszkedő támogató tanulási környezet teremt, fejlesztési eljárásokat választ ki, törekszik az életkori, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő stratégiák, módszerek alkalmazására.

- Népismereti, nemzetiségi tartalmak közvetítésére alkalmazni tudja e tartalmak 3-7 éves korban történő elsajátíttatásának korszerű módszertani lehetőségeit.

- Magas szintű (C1) nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkezik.

- Szakmai műveltségét elmélyíti, nemzetiségi nyelven önállóan szakirodalmat dolgoz fel, nemzetiségi nyelvi, irodalmi, kulturális és módszertani területen önmagát fejleszti.

- Saját nemzetiségi pedagógiai tevékenysége hatását felméri és kritikusan elemzi, értékeli, szükség esetén korrigál.

c) attitűdje

- Elkötelezett a nemzetiség nyelvének következetes használata, a tudatos, intenzív és hatékony nyelvátadás és nyelvfejlesztés iránt, a nemzetiség és a nemzetiség kulturális kincsének megismerése és átszármaztatása iránt, elkötelezett a nemzetiségi tartalmak átadásához legjobban igazodó környezet megválasztása iránt.

- Nyitott a nemzetiségi tartalmak közvetítésének szempontjából innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások, az újabb tanuláselméletek, módszerek, a technológia adta legújabb tanulási lehetőségek megismerésére és alkalmazására.

- Aktivitását a nemzetiségi közösségi célok érdekében mozgósítja, elfogadja az értékek sokszínűségét, kész részt vállalni a szakmájával kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben, nyitott a tevékenységére vonatkozó építő kritikára.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatosan képviseli nemzetisége kultúráját, tudományosan és módszertanilag megalapozott nemzetiségi pedagógusi szerepét, nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja.

- Felelősséget vállal nemzetiségi kultúraközvetítő szerepéért, felelősséggel részt vállal a nemzetiségi nevelést támogató környezet megteremtéséért a 3-7 éves korú gyermekek nemzetiségi identitásának alakítása, fejlesztése érdekében.

- Szakmai tevékenységén túl felelősséget vállal intézménye nemzetiségi küldetéséért és az intézmény regionális, országos szakmai hálózatokhoz való kapcsolódásáért.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

- pedagógia, pszichológia, társadalomtudomány, informatika 32-45 kredit;

- az óvodai nevelés tevékenységformáinak módszertana (játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana) 54-72 kredit;

- óvodapedagógus szakképzettség további speciális vagy a nemzetiségi óvodapedagógus szakirány szakmai ismeretei: 32-40 kredit:

a) az óvodapedagógus szakképzettségnél: a szakma igényeinek megfelelő (például családpedagógia, integrált-inkluzív nevelés, környezeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek- és gyógytestnevelés, gyógypedagógia) szakterületeken szerezhető speciális ismeret;

b) nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettségnél: nemzetiségi nyelv, nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai tevékenységek módszertanának és gyakorlatának ismeretei;

- gyakorlati képzési modul: 26-34 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat részét képezik:

- a csoportos és egyéni gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása,

- az óvodapedagógus-jelölt komplex egyéni gyakorlata, aminek időtartama a nyolcadik félévben 8-10 hét, az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke minimum 9 kredit.

- Nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon a nemzetiségi képzés gyakorlata legalább 6 kredit.

A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon a szakmai gyakorlat részben nemzetiségi nyelven, nemzetiségi óvodában folyik.

8.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A nemzetiségi óvodapedagógus a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett felkészült a korosztály nemzetiségi nyelven történő nevelésére is.

A nemzetiségi óvodapedagógus szakirány tantárgyainak oktatása és vizsgái - beleértve a záróvizsgát is - az adott nemzetiségi nyelven folynak.

5. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: tanító (Primary School Teaching)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- a szakképzettség

- tanító

- nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Primary School Teacher

- Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher

- választható szakirány: nemzetiségi tanító

3. Képzési terület: pedagógusképzés

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 12 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 144

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja tanítók képzése, akik - a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően - képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére. Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A tanító

a) tudása

- Ismeri a tanító munkájának társadalmi-történeti összefüggéseit és jelentőségét, tájékozott az irányadó nemzeti és európai értékek körében.

- Ismeri a 6-12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó tudományos elméleteket, az első hat iskolaévnek a személyiség formálódásában és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben betöltött szerepét.

- Rendelkezik 6-12 éves gyerekek, gyermekcsoportok és környezetük megismerésére, az őket érintő társadalmi folyamatok értelmezésére vonatkozó elméleti és módszertani tudással.

- Ismeri a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának, kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani alapjait, az első hat iskolaévben alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket.

- Tisztában van a nemzetközi összehasonlító mérések eredményeivel összefüggő, rá vonatkozó fejlesztési feladatokkal a szövegértés, a matematikai és a természettudományos nevelés területén.

- Tisztában van az értékelés funkcióival és módszereivel.

- Ismeri a tanulási, nevelési környezet szerepét, tisztában van az inkluzív nevelés lehetőségeivel és módszereivel az első hat iskolaévben.

- Biztos szakmai ismeretekkel rendelkezik az 1-4. évfolyamon valamennyi, továbbá az 1-6. évfolyamon egy műveltségi területen (vagy a nemzetiségi nevelés szaktudományos és tantárgy-pedagógiai megalapozása terén).

- A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével a célok, tartalmak és tevékenységek, folyamatok, valamint egyéni tanulási utak tervezésére, megvalósítására.

- Ismeri a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztését célzó iskolai tevékenységek és pedagógiai eljárások elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását.

- Ismeri a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális tartáskorrekció elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazásának helyes módját.

- Idegen nyelvi műveltségi területen magas szintű (C1) idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkezik.

b) képességei

- A nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat képes a 6-12 éves gyerekek személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan tervezni.

- Épít a 6-12 éves gyerekek előzetes tapasztalataira, cselekvő részvételére, kreativitására, a közös munkát szakszerűen irányítja, elemzi és értékeli.

- Képes változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel elősegíti a gyermek önértékelési képességének alakulását.

- Támogató tanulási környezetet biztosít.

- Képes közösségi értékek közvetítésére, a gyermekközösség alakítására.

- Az iskolai nevelés módszereit és napirendjét úgy alakítja, hogy azzal a 6-12 éves gyermekek teljes körű egészségfejlesztését valósítja meg. Helyesen alkalmazza a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális tartáskorrekció gyakorlatanyagát.

- A szakmai-tudományos kritériumokat érvényesítve választja meg a szakirodalmi könyvtári és elektronikus források körét, és munkájában azokat kreatív módon hasznosítja.

- A gyerekek családjával kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot alakít ki, szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál, képes a nevelést érintő kérdésekben a családokat támogatni.

- Együttműködik a nevelési folyamat többi szereplőivel, képes elgondolásait előadni és megvitatni, eredményeit, javaslatait szóban és írásban hitelesen és szakszerűen közreadni.

- Képes a tanítói munkára irányadó szakmai, etikai és jogi szabályozókhoz munkája során igazodni, a szabályozók változtatásához javaslatokat előterjeszteni.

- Tevékenységére szakszerűen reflektál.

c) attitűdje

- Tevékenységét a 6-12 éves gyerekek fejlődésének támogatása iránti elkötelezettség irányítja.

- Elkötelezett a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztése iránt.

- Tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok kulturális hagyományainak tiszteletben tartására.

- Tanítói tevékenysége minden területén elkötelezett a különböző szociokulturális környezetből érkező, a sajátos nevelési igényű, illetve a fogyatékos gyerekek közösségbe történő beilleszkedésének támogatása iránt.

- Igényli az önreflexiót, a nevelési folyamat és saját tevékenysége több szempontú elemzését, értékelését.

- Nyitott a munkájával összefüggő új elméletek és módszerek, a technológiai lehetőségek, információs és kommunikációs technológiák megismerésére és alkalmazására.

- Felkészültsége alapján részt vállal a tanító szakmával összefüggésben álló kutatásokban, innovatív team-munkákban.

d) autonómiája és felelőssége

- A hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a rájuk bízott 6-12 éves gyerekek fejlődéséért, kulcskompetenciáik hatékony megalapozásáért, kibontakoztatásáért.

- Hatáskörében felelősséget vállal a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztéséért.

- Munkájával összefüggő pedagógiai kérdésekben - a jogszabályok és az intézményi keretek között - önállóan dönt.

- Felelősséggel vesz részt intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakításában.

- Hivatása művelése körében felelősséget vállal a társadalmi kohézió erősítéséért.

- A hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a kulturális hagyományok ápolásáért, a kultúrák közötti megértés és kommunikáció elősegítéséért.

- Felelősséget vállal intézménye küldetéséért.

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. Nemzetiségi tanító szakirányon továbbá a tanító

a) tudása

- Ismeri a nemzetiség nyelvét, kultúráját, történelmét, irodalmát.

- Ismeri a 6-12 éves korosztály nemzetiségi nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvfejlesztési stratégiákat.

- Korszerű ismeretekkel rendelkezik a korai kétnyelvűség területén.

- Tisztában van az inklúziónak a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepével, a nemzetiségi lét társadalmi és pedagógiai-pszichológiai vonatkozásaival.

- Ismeri a nemzetiségi identitás kialakulásának, elmélyítésének elméletét és gyakorlatát, a nemzetiségi nevelés területén végzett tevékenység társadalmi jelentőségét.

- Ismeri a nemzetiségi tanító tevékenységét meghatározó jogi, szakmai dokumentumokat.

b) képességei

- Differenciáltan, korszerű módszereket alkalmazva, a gyerekek előzetes tapasztalataira és kompetenciáira építve képes a nemzetiségi kultúra átszármaztatására.

- Magas szintű (C1) nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkezik.

- Képes nemzetiségi nyelven tanításra, színvonalas, példaadó nemzetiségi nyelvű kommunikációra.

c) attitűdje

- Elkötelezett a nemzetiség kultúrájának megismerése, őrzése, átszármaztatása iránt, fontosnak tartja tevékenysége identitást alakító szerepét.

- Elkötelezett a nemzetiség nyelvének következetes használata, a tudatos, intenzív és hatékony nemzetiségi nyelvű kommunikáció iránt.

- Aktívan szerepet vállal a nemzetiségi közösségi célok elérésében, a szakmájával kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységekben.

- Elkötelezett a különböző kultúrák megbecsülése iránt, törekszik az együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra.

- Nyitott a nemzetiségi nyelvű szakirodalom tanulmányozására, nemzetiségi nyelvi, irodalmi, kulturális és módszertani felkészültségét folyamatosan elmélyíti.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatosan és felelősen képviseli, tudományosan és módszertanilag megalapozottan közvetíti a nemzetiségi kultúrát.

- Felelősséget vállal a tanulók nemzetiségi identitásának alakításában és erősítésében.

- Felelősséget vállal intézménye nemzetiségi küldetéséért.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalomtudományok, pedagógia, pszichológia, informatika 44-55 kredit;

- szaktudományosan megalapozott tantárgy-pedagógiák a magyar nyelv és irodalom, a matematika, az ember és társadalom, a természetismeret, az ének-zene, a vizuális nevelés, az informatika, az életvitel és gyakorlat, valamint a testnevelés és sport területén az általános iskola 1-4. évfolyamának nevelési-oktatási feladataira való felkészülés keretében 81-96 kredit;

- műveltségterületi modul

a) tanítói szakképzettségnél: kötelezően választható műveltségi terület a magyar nyelv és irodalom vagy az idegen nyelv vagy a matematika vagy az ember és társadalom vagy a természetismeret vagy az ének-zene vagy a vizuális nevelés, vagy az informatika vagy a technika-életvitel és gyakorlat vagy a testnevelés és sport területén az általános iskola 1-6. évfolyamának nevelési-oktatási feladataira való felkészülés keretében 21-25 kredit;

b) nemzetiségi tanító szakképzettségnél: nemzetiségi nyelv és tantárgy-pedagógiája; nemzetiségi ismeretek és tantárgy-pedagógia; nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom 36-42 kredit;

- a tanítói kompetenciák hatékony kibontakoztatását segítő, választható elméleti és gyakorlati tanulmányok (például szakmai idegen nyelv, műveltségterületi stúdiumok, alternatív pedagógiák, szabadidő-pedagógia, gyermekvédelem) 10-12 kredit;

- gyakorlati képzési modul 40-50 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi szakirányon és az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat részét képezik:

- a csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása,

- a tanítójelölt komplex gyakorlata, aminek időtartama a nyolcadik félévben 8-10 hét, az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 12-14 kredit, nemzetiségi tanító szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlata legalább 6 kredit.

A nemzetiségi szakirányon a szakmai gyakorlat részben nemzetiségi nyelven, nemzetiségi iskolában folyik.

8.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A nemzetiségi tanító felkészült az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelési-oktatási feladatainak ellátására is.

A nemzetiségi tanító szakirány tantárgyainak oktatása és vizsgái - beleértve a záróvizsgát is - az adott nemzetiségi nyelven folynak.

X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

1. EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat)

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physical Trainer

3. Képzési terület: sporttudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 813

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A szakedző

a) tudása

- Ismeri a sportban, illetve a sportágban jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat és eljárásokat.

- Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét.

- Ismeri az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és szervezeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési módszereit.

- Magas szintű tudással rendelkezik a gyakorlati edzői tevékenység ellátásához szükséges alapvető, anatómiai és élettani, sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.

- Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségekről.

- Ismeri a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szintű teljesítmény fejlesztésének ismereteit, melyet a sportolók egészségvédelmének maximálisan alárendel.

- Megfelelő tudással rendelkezik a sportolók életmódjának tudatos fejlesztéséhez.

- Ismeri a sportolók motiválásának különböző technikáit és annak gyakorlati megvalósíthatóságait.

- Megfelelő tudással rendelkezik az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működésről és a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőkről.

- Elsajátítja a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.

- Ismeri a versenyzők egyéni képességfejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, technikákat.

- Ismeri a sportágában jellemző nemzetközi trendeket, felkészítési alapelveket.

- Magas szinten ismeri sportágának technikai és taktikai elemeit, tanításának és alkalmazásának módszereit.

- Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és annak gyakorlati megvalósíthatóságának módjait.

- Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatásához, integrálásához szükséges elméleteket, eszközöket, módszereket.

- Választott sportágában ismeri a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésének speciális tudásanyagát.

b) képességei

- Képes sportszervezeteknél, szövetségeknél a legmagasabb szintű nemzetközi versenyrendszer követelményeinek megfelelő szintű edzői munka végzésére.

- Képes a nevelési-oktatási intézményekben a délutáni sportfoglalkozások vezetésére.

- Szakterületén képes a pedagógia, pszichológia, szociológia és a testkultúra módszereinek alkalmazására, és alkalmazza azok törvényszerűségeit.

- Képes az egészségfejlesztés és a mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására az őt alkalmazó szervezetekben.

- Képes sportágfejlesztő tevékenységre, melyet folyamatosan vagy projektszerű munkavégzésben valósít meg.

- Képes az előforduló balesetek esetén elsősegélynyújtásra.

- Képes az őt alkalmazó szervezetekben balesetvédelmi programok kidolgozására.

- Hatékonyan alkalmazza a szakterületén használatos informatikai elemző rendszereket és eszközöket, valamint képes a keletkező adatok edzésmódszertani szempontú feldolgozására.

- Képes az edzői tevékenységében sporttudományi, egészségtudományi, illetve gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek alkalmazására.

- Képes a sportolók kiválasztására, magas szintű felkészítésére, versenyeztetésére.

- Képes a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szintű teljesítmény fejlesztésére, a sportolók egészségének megtartása mellett.

- Képes a tehetséggondozásra a gyakorlatban, figyelembe véve a tehetségmenedzsment követelményeit.

- Képes a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatására és integrálására.

- A választott sportágában képes a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésére és versenyeztetésére.

c) attitűdje

- Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport összefüggésben állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket.

- Értéknek tekinti a sportot, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével, nézeteit sportolói és ismerősi körében terjeszti.

- Képviseli a sport által közvetített erkölcsi értékeket, fontosnak tartja a személyiség- és közösségfejlesztő funkcióit, és munkája során kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógiai normák betartatásának.

- Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely életkori emberi méltóságot és jogokat a testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén előforduló esetekre.

- Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, kezdeményezi azt magyar és idegen nyelven.

- Célul tűzi ki maga elé, hogy a szakterületén és az azt meghaladó szóbeli és írásbeli kommunikációja az általa beszélt nyelveken közérthető legyen.

- Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új médiumok, oktatás- és információtechnológiai módszerek iránt.

- Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek elemzését és szakmai források, ajánlások, összefüggések alapján történő alkalmazását.

- A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, azt személyével képviseli, illetve ezek szerint alakítja környezetét.

- Kooperatív és kreatív együttműködés kialakítására törekszik a testkulturális területen működő szervezetekkel, érintettekkel.

- Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával.

- Sportszakmai döntései során tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak módszertani sajátosságait, eredményeit.

- Minden esetben a fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, magatartásával mintát ad teljes környezetének.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- sporttudomány 50-80 kredit;

- egészségtudomány 20-40 kredit;

- neveléstudomány és pszichológia 20-40 kredit;

- társadalomtudományok 15-30 kredit;

- szervezés és vezetéstudományok 15-30 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül.

2. SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: sport- és rekreációszervezés (Sports and Recreation Management)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- a szakképzettség:

- sportszervező

- rekreációszervező és egészségfejlesztő

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Sports Manager

- Recreation Manager and Health Promoter

- választható szakirányok: sportszervezés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

3. Képzési terület: sporttudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált: 60-70 százalék

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 813

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint a sportszervező

a) tudása

- Ismeri a testkultúra és az egészségkultúra alapfogalmait, fejlesztésük eszközrendszereit, módszereit és eljárásait.

- Ismeri a testnevelés és sport, rekreáció szervezeti és kapcsolatrendszerét, általános folyamatait, ezek felépítését és működését.

- Tisztában van a sport, rekreáció szabályozási környezetével, a szabályozás folyamatával.

- Ismeri és érti az emberi erőforrások alkalmazásához szükséges gazdasági, szervezéstudományi, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket.

- Ismeri a sport, fizikai aktivitás társadalmi integrációt elősegítő funkcióját (nemek, fogyatékkal élők, kisebbségek, hátrányos helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, szenvedélybetegek, stb.).

- Ismeri a szakterületén alkalmazható konfliktuskezelési módokat, kommunikációs stratégiákat és módszereket.

- Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó etikai, jogi és gazdasági, valamint alapvető kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretekkel.

b) képessége

- Képes az egészségtudatos életmód tervezésére, az egészségfejlesztésre, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakítására, feltételeinek megteremtésére és korrekciójára a családokban és társadalmi, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben.

- Képes az elsajátított szakmai, jogi, gazdasági, valamint szervezési és vezetési ismeretek hatékony gyakorlati alkalmazására.

- Képes a testnevelési és sportszervezetek, egyesületek, civil szervezetek létrehozására, céljainak meghatározására, a sportmozgalom gyakorlati szervezésére.

- Képes a szakterületi erőforrások felkutatására, bevonására és az azokkal történő gazdálkodásra.

- Képes sportszervezői, rekreáció szervezői, vezetői és sportvezetői tevékenységek ellátására.

- Képes a sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, rekreációs intézményeknél, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél szervezői és vezetői feladatok ellátására.

- Hatékonyan alkalmazza a szakterületén használatos korszerű informatikai rendszereket, eszközöket.

c) attitűdje

- Rendelkezik az egészségkultúra, az életminőség, valamint a rekreáció korszerű (egészségtudatos) szemléletével, nézeteit szűkebb és tágabb társadalmi körben terjeszti.

- Tiszteletben tartja az emberi méltóságot és jogokat a testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén előforduló esetekre.

- A testkulturális területen végzett munkája során tiszteletben tartja a szociokulturális környezethez, illetve a fogyatékkal élőkhöz tartozók emberi méltóságát és jogait.

- Törekszik az élethosszig tartó és az élet egészére kiterjedő tanulásra.

- Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett.

- Igényes munkavégzésével hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és egészségkultúra színvonalának emeléséhez.

- Törekszik arra, hogy a szakmai problémákat lehetőség szerint másokkal, más szervezetekkel együttműködve oldja meg.

- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.

- Személyes példamutatásával elősegíti környezete sportolással kapcsolatos pozitív szemléletmódjának alakítását.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan, a hiteles szakmai forrásokra támaszkodva tekinti át és elemzi a testkultúra, illetve az egészségkultúra kérdéseit, és a problémákra megoldási javaslatokat fogalmaz meg.

- Koherens álláspontot alakít ki a holisztikus értelemben vett egészségről, és álláspontját modern kommunikációs eszközökkel is terjeszti.

- Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a testnevelés és sport, rekreáció társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával.

- Tudatosan képviseli szakterületének korszerű elméleteit és módszereit.

- Minden esetben a fair play szellemében tevékenykedik, amivel mintát ad teljes környezetének.

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. Sportszervezés szakirányon továbbá a sportszervező

a) tudása

- Ismeri a testnevelés és a sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét. Birtokában van a sporttudomány, és a szervezés- és vezetéstudomány alapvető szakmai szókincsének, kifejezési és fogalmazási sajátosságainak anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

- Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat.

- Ismeri az emberi erőforrások testkultúra területén történő alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket.

- A sportszervezetek működéséhez, működtetéséhez szükséges gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik.

- Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.

- Tisztában van a sportszervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel.

b) képességei

- Sportszervezetben szervezői tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz.

- Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására.

- Sportszervezetet, vagy szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik.

- Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésre vonatkozóan önálló tervet, pályaképet dolgoz ki.

- A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz.

- Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni.

c) attitűdje

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.

- Elkötelezett a sportszervezetek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt.

- Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönzi.

- Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, sportszervezet tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.

- Kötelességének tartja a szakterület szerint releváns, kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását.

- Elfogadja és elismeri az életpálya-tervezés fontosságát. Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.

- Törekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni.

- Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel rendelkezik.

d) autonómiája és felelőssége

- Feladatait általános felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi.

- Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.

- Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.

- Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is.

- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.

7.1.2.2. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon továbbá a rekreációszervező és egészségfejlesztő

a) tudása

- Ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését és a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőket.

- Átlátja a rekreáció általános folyamatait, rendszereit, valamint ezek működését. Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az egészségi állapothoz igazított rendszeres fizikai aktivitás emberi szervezetre gyakorolt, tudományosan bizonyított hatásait.

- Ismeri az egészség és életmód fejlesztésének lehetőségeit és módszereit.

- Differenciált ismeretekkel rendelkezik a rekreáció területein alkalmazható módszerekről és technikákról.

- Ismeri az életen át tartó rekreációs és egészségfejlesztési aktivitás kialakításának és fenntartásának pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs feltételeit.

- Ismeri a rekreációszervezéshez szükséges alapvető sporttudományi, vezetéselméleti, szervezéstudományi ismereteket és módszereket.

- Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és szociális készségekkel, valamint pedagógiai ismeretekkel.

b) képességei

- Képes az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a családokban és társadalmi, egészségügyi, szociális, nevelési intézményekben, illetve civil szervezetekben.

- Képes egészségfejlesztő, életmódprogramok tervezésére, valamint gyakorlati megvalósítására.

- Fejleszti az emberek rekreációs és egészségkultúráját, emeli annak színvonalát.

- Képes sport, szociokulturális, turisztikai és gyermek animációs programok tervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

- Képes egészségmegőrzést, rehabilitációt szolgáló intézményekben rekreációs aktivitási programok tervezésére, foglalkozások megszervezésére és lefolytatására.

- Képes a fizikai rekreációs programokhoz szükséges motoros képességek felmérésére, motoros programok tervezésére és mozgáselemezésre.

- Képes a fittségi és wellness tevékenységek szervezésére, koordinálására, illetve gyakorlati megvalósításukban való aktív részvételre.

c) attitűdje

- Értéknek tekinti az egészség- és életmódkultúrát megalapozó és fejlesztő rekreációt, illetve életminőséget.

- Azonosul a rekreáció és az életminőség korszerű szemléletével, nézeteit formális és informális közegben is terjeszti.

- Szociális, pedagógiai és szakterületi ismeretei révén eredményesen alakíthatja az általa foglalkoztatottak egészségszemléletét.

- Az etikai, jogi, gazdasági, valamint tömegkommunikációs ismeretei átadásával hozzájárul az egyének különböző helyszínű és fajtájú sporttevékenységekbe történő beilleszkedéséhez.

- Figyelemmel van a sportolók, sportvezetők sajátos szükségleteire, a sporttevékenység és a versenyzés jellegzetes problémáira.

d) autonómiája és felelőssége

- A sport- és az egészségkultúra, valamint az életminőség fejlesztése terén szerzett magas szintű tudását az emberek életminősének javítására szenteli.

- Elkötelezett és igényes munkavégzésével hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és az egészségkultúra színvonalának emeléséhez.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- sporttudomány (sportelmélet és sportági gyakorlat) 40-60 kredit;

- szervezés- és vezetéstudomány15-40 kredit;

- gazdaságtudomány 15-30 kredit;

- egészségtudomány 10-40 kredit;

- társadalomtudomány 15-30 kredit;

- közismereti alapismeretek 10-15 kredit;

- rekreációszervezés, sportszervezés választható szakmai ismeretei 10 kredit.

8.1.2. A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

a) sportszervezés szakirány:

- sporttudomány 40-50 kredit,

- sportmenedzsment 50-60 kredit,

- gazdaságtudomány 15-30 kredit;

b) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány:

- sporttudomány 40-50 kredit,

- egészségtudomány 20-40 kredit,

rekreáció menedzsment 30-40 kredit.

A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez. A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a szakirány részeként: 30-40 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül a szakirány részeként.

XI. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

1. BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: biológia (Biology)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: biológus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték:10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 421

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja biológusok képzése, akik rendelkeznek a biológia szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismerik a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiákat, az élő szervezeteket, rendszereket és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazását. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A biológus

a) tudása

- Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel, és rendszerezni, alkalmazni tudja azokat.

- Rendelkezik rendszerszerű alapvető természettudományos ismeretekkel.

- Ismeri és használja azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati eszközöket és módszereket, melyekkel a biológia szakterületekhez kapcsolódó vizsgálati, mérési módszereket alapszinten gyakorolni tudja.

- A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, élettan, genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van.

- Ismeri az összefüggéseket a különböző tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között.

- Az élő anyag evolúciójának elméleteit és a földtörténeti, tudománytörténeti vonatkozásokat ismeri.

- Tisztában van a modern biológiai vizsgálati módszerek alapvető alkalmazási területeivel.

b) képességei

- Képes a különböző természettudományos szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, integrációjára.

- Képes a természet, élő rendszerek és az ezekkel összefüggésben lévő társadalmi folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek feltárására, megfogalmazására.

- Képes a biológia alapszakon elsajátított tudás és megismerés alkalmazására, közreműködni a tudományos kutatásban és új tudományos eredmények létrehozásában.

- Képes alapvető vizsgálati módszerek és eszközök alkalmazására és használatára, a nyert eredmények értelmezésére.

- Képes interdiszciplináris gondolkodásra, meg tudja határozni a kollaborációs munkákba bevonandók körét.

- Képes minőségorientált gondolkodásra, a minőségfejlesztés elveinek folyamatos szem előtt tartására.

- Képes a munkakörnyezetet fenntartható módon megtervezni és működtetni, a környezet- és természettudatos szemléletet a napi gyakorlatba átültetni.

- Képes a biológia témakörében szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban, rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel.

- Birtokolja a szakterület műveléséhez szükséges idegennyelv-tudást.

- Tudományos szempontok szerint képes rendszerezni adatokat, ismerethalmazokat.

c) attitűdje

- Törekszik a természet és az ember viszonyának, az ember és más élő szervezetek testfelépítésének, működésének megismerésére.

- Terepi és laboratóriumi tevékenysége, tanulási folyamatai során környezettudatos magatartást mutat.

- Nyitott az újabb biológiai és más természettudományos kutatási eredmények megismerésére, a szakmai együttműködésre.

- Törekszik arra, hogy környezetében a természet és az ember viszonyának témakörében felelős véleményt nyilvánítson, annak létfontosságú elemeit a lehető legszélesebb körben megismertesse.

- Példamutató környezet- és természettudatos magatartást tanúsít, másokat ennek követésére ösztönöz.

- Nyitott az új ismeretek befogadására, tanulásra és művelődésre, a más szakmai csoportokkal történő folyamatos együttműködésre.

- Elkötelezett a biológia szakterületén tudása folyamatosan gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására, szakirányú továbbképzésben való részvételre.

d) autonómiája és felelőssége

- Rendelkezik kisebb gyakorlati munkacsoportok irányításához, munkájuk megszervezéséhez szükséges önállósággal.

- Szakmai és nem szakmai körökben felelősen nyilvánít véleményt biológiai, kutatásetikai és bioetikai kérdésekről.

- Biztonságos munkavégzést biztosít, és igényel mind terepi, mind biológiai laboratóriumi körülmények között.

- Rendelkezik a kisebb munkaközösségek munkájának megszervezéséhez szükséges önállósággal.

- Ismeri a biztonságos munkavégzés törvényi feltételeit, másokat is felhív a munkabiztonságot növelő jogkövető magatartásra.

- Szakmai gyakorlat megszerzése után eligazodik a munka világában, segíti partnereit a tudatos, célorientált feladat-végrehajtásban.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- általános természettudományi ismeretek (matematika, informatika, fizika, kémia, földtudomány, biológia) 16-30 kredit;

- biológiai szakmai alapozó ismeretek (biokémia, sejtbiológia, növényszervezettan, növényrendszertan, állatszervezettan, állatrendszertan) 28-56 kredit;

- biológiai szakismeretek (összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, természet- és környezetvédelem) 34-80 kredit;

- képző intézmény által ajánlott specialis biológusi szakismeret 20-50 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legfeljebb hat hetes, a képzés hat féléve alatt, legfeljebb két részletben, külső vagy belső gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.

2. FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: fizika (Physics)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: fizikus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physicist

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: elméletorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 441

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja fizikusok képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytatni, egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Alapszintű fizikai ismereteik, általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A fizikus

a) tudása

- Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó matematikai, informatikai eljárásokat.

- Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket.

- Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival.

- Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat.

- Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja.

- Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához.

- Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával.

- Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel.

b) képességei

- Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára.

- Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására.

- A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására.

- Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására.

- Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit.

- Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is.

- Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére.

- A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről.

- Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével.

- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására.

c) attitűdje

- Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére.

- Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el.

- Nyitott a szakmai eszmecserére.

- Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén dolgozó szakemberekkel.

- Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját.

- Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai közönség felé.

- Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában.

- Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti szakterületi ismereteit.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján megválaszolja azokat.

- Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet.

- Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel.

- Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit.

- Saját munkájának eredményét reálisan értékeli.

- Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli.

- Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel.

- Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, eszközöket.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- általános természettudományi ismeretek (matematika, informatika és elektronika, természettudományos alapismeretek) 20-40 kredit;

- fizika szakmai ismeretei [mechanika, hullámok és optika, termodinamika és statisztikus fizika alapjai; elektromágnesség, relativitáselmélet alapjai; atomfizika és kvantumfizika alapjai; kondenzált anyagok fizikája alapjai; mag-és részecskefizika alapjai; fizikai laboratóriumok; bevezetés az elméleti fizikába (mechanika, elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika); felsőbb matematika; számítógépes módszerek] 70-100 kredit.

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a fizikus szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció kreditaránya 30-45 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

3. FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: földrajz (Geography)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: geográfus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer

- választható specializációk: település- és területfejlesztés, táj- és környezetföldrajz, geoinformatika, regionális elemzés, turizmus, geomorfológia, alkalmazott földrajz, megújuló energiaforrások

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 443

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A geográfus

a) tudása

- Ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint részben regionális földrajzi területen.

- Ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein.

- Ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit.

- Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel.

- Ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek alapvető működési elveit.

- Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket.

- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható következtetések korlátait.

- Ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit.

- Ismeri a természetföldrajzi terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető módszereket.

- Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási módszereket.

b) képességei

- Képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására.

- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására.

- Képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldására.

- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is.

- Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható következtetések pontos megadásával.

- Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására.

- Képes a természetföldrajzi módszerek ismeretben terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.

- Képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és szakirodalom használatára.

- Képes a laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, azoknál adatfelvételekre, a társadalomföldrajzi adatok adatbázisba rendezésére.

- Képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi megjelenítésére, legalább egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására.

- Képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére.

- Képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns eredményeinek értelmezésére.

- Képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket alkalmazni.

- Képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására.

- Képes geográfiai elemzéseket végezni.

c) attitűdje

- Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére.

- Földrajzi terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el, elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt.

- Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti előnyben.

- A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen.

- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására.

- A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik.

d) autonómiája és felelőssége

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel.

- Saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét, biztonságosságát reálisan, felelősséggel értékeli.

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.

- Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, eszközöket.

- Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival.

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg.

7.1.2. A specializációkon szerezhető további kompetenciák

7.1.2.1. A terület- és településfejlesztés specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a regionális fejlődés és fejlesztés, a városkutatás, a településfejlesztés és településüzemeltetés alapvető összefüggéseit és fogalmait.

- Átlátja a térségi helyzetelemzés és fejlesztési stratégiaalkotás folyamatait, intézményi kereteit és jogi szabályozását.

- Módszertani tudással rendelkezik a projekttervezés és -menedzsment alapjairól.

b) képességei

- Képes a terület- és településfejlesztés különböző szintjein bekapcsolódni a tervezési- és döntés-előkészítési folyamatokba.

- Alkalmas helyzetelemzések készítésére.

7.1.2.2. A táj- és környezetföldrajz specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a hallgatók a táj- és környezetelemzésnek, illetve értékelésének elveit, szabályait, fontosabb módszereit.

- Ismeri a környezeti hatásértékeléseket és auditokat.

- Gyakorlatot szerez a tájak funkcionális elemzésében, illetve a környezeti adatbázisok használatában.

- Ismerik a terület jogi szabályozásának kérdéseit.

b) képességei

- Képes a helyi önkormányzatoknál, valamint a közigazgatás és a környezetvédelmi szakigazgatás különböző szintjein és szerveinél zajló, táj- és környezetvédelmi ügyeket érintő tervező és döntéselőkészítő munkába történő bekapcsolódásra.

- Felismeri a geokörnyezeti konfliktusokat és kialakítja azok megoldásának lehetséges módozatait.

7.1.2.3. A geoinformatika specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a geotudományi feladatok megoldásához szükséges alapvető térinformatikai modelleket.

- Alapismeretekkel rendelkezik a raszteres, vektoros rendszerekről, az ebben a körben használható egyszerűbb elemzési módszerekről, az adatok, különösen a távérzékelt adatok, eléréséről.

b) képességei

- Képes magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen elterjedt térinformatikai szoftvert, és ismeri több hasonló program működésének alapjait.

- Képes elsajátítani bármely, hazai munkakörnyezetben előforduló térinformatikai szoftver használatát.

- Alkalmas az önkormányzati, köz- és szakigazgatási, valamint vállalati szférában keletkező térbeli adatok kezelésére, rendszerek üzemeltetésére, és azokkal kapcsolatos problémák megoldására, tervezési és döntés-előkészítési munka térinformatikai támogatására.

7.1.2.4. A regionális elemzés specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződésének törvényszerűségeit.

- Ismeri a hazai és nemzetközi települési, területi adatbázisok és különböző térképek előállításának módszereit.

- Ismeri a különböző térképek előállításának módszereit, felhasználásának, elemzésének korszerű tudományos eszközeit, valamint e térképeknek a társadalmi-gazdasági problémák vizsgálatában történő felhasználási lehetőségeit.

b) képességei

Képes szakpolitikai tervezési munkákban való részvételre.

7.1.2.5. A turizmus specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a földrajzi tér és a turizmus jelenségeinek komplex kapcsolatrendszerét.

- Ismeretekkel rendelkezik a turizmuskutatás kapcsolódó társadalomtudományi háttérről.

- Ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a földrajzi tér egészére.

- Ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait.

b) képességei

- Képes egy adott terület turisztikai szempontú értékelésére, a térségi turizmusfejlesztés irányainak meghatározására, turisztikai stratégiaalkotásba való bekapcsolódásra, termék- és desztináció-menedzsmentre.

- Alkalmas a helyi és önkormányzatok, társulásaik és nonprofit szervezeteik által folytatott turizmusfejlesztési feladatok megoldásában való közreműködésre.

- Felkészült a turisztikai piac szereplőinél történő munkavállalásra.

7.1.2.6. A geomorfológia specializáción a geográfus

a) tudása

- Felismeri az egyes területek geomorfológiai sajátosságait és veszélyforrásait (árvíz-, csuszamlás-, erózióveszély).

b) képességei

- Képes bekapcsolódni azokba a tevékenységekbe, amelyek geomorfológiai sajátosságok és veszélyforrások kiküszöbölésére, mérséklésére irányulnak.

- Felkészült a helyi önkormányzatoknál, a közigazgatás és a környezetvédelmi szakigazgatás, a katasztrófavédelem, valamint a tervezés különböző szintjein bekapcsolódni a döntés-előkészítésbe.

7.1.2.7. Az alkalmazott földrajz specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a munkaadók által elvárt természeti és társadalomföldrajzi gyakorlati ismereteket (különösen az alkalmazott térinformatika, a laboreszközök használata, a társadalomföldrajzi adatgyűjtés, a földrajzi adatok és egyszerű elemzések térképi megjelenítése).

- Ismeri a területfejlesztési folyamat intézményi kereteit, valamint a projekttervezés és menedzsment alapkérdéseit.

b) képességei

- Képes az alapvető geoinformatikai feladatok megoldására (adatkezelés, térképezés, elemzés).

- Használni tud olyan laboratóriumi és terepi szakeszközöket, amelyek alkalmazását a témával foglalkozó cégeknél gyakorolták.

- Alkalmas vállalkozásoknál, önkormányzatoknál, környezetvédelmi és regionális fejlesztési kérdésekkel fogalakozó szerveknél történő munka szakirányú segítésére.

7.1.2.8. A megújuló energiaforrás specializáción a geográfus

a) tudása

- Ismeri a helyi erőforrásokat mobilizálni képes eszközöket és módszereket.

- Képes kezdeményezni, illetve lebonyolítani helyi erőforrás-elemzéseket, fejlesztéseket.

- Rendelkezik a helyi partnerségek kiépítésnek, a regionális hozzáadott érték-láncok fejlesztésének, a földhasználat-menedzsment elősegítésének tudásával.

b) képességei

- Felkészültsége alapján hozzájárul a megújuló energiákat hasznosító projektek és programok megvalósításához (különösen helyi partnerségek kiépítésének, a regionális hozzáadott érték-láncok fejlesztésének, a földhasználat-menedzsment elősegítésének tudásával).

- Képes kezdeményezni, illetve lebonyolítani helyi erőforrás-elemzéseket, fejlesztéseket.

- Alkalmas cégeknél és vállalatoknál (mérnöki irodák, állami erdészeti vállalatok, földhő hasznosítással foglalkozó cégek) közvetlenül vagy közvetve a megújuló energiák hasznosításával foglalkozó munka végzésére.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természettudományi, humán és gazdasági ismeretek [természettudományi és társadalomtudományi alapismeretek (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, európai uniós, közgazdaságtani, szociológiai, demográfiai alapismereteket nyújtó kurzusok), földtudományi alapismeretek (éghajlattani, térképtani, földtani alapozó kurzusok), földrajzi alapismeretek (geomatematikai, geoinformatikai, földrajzi vizsgálati, kutatási módszertani alapismereteket nyújtó kurzusok)] 36-58 kredit;

- geográfusi szakmai ismeretek [természetföldrajzi modul (geomorfológia, belső erők, talajföldrajz, biogeográfia, hidrogeográfia kurzusai); társadalomföldrajzi modul (népesség- és településföldrajz, általános gazdaságföldrajz kurzusok); regionális földrajzi modul (Európa természet- és társadalomföldrajza, Magyarország természet- és társadalomföldrajza kurzusok)] 50-74 kredit;

8.1.2. Választható specializációk

- település- és területfejlesztés,

- táj- és környezetföldrajz,

- geoinformatika,

- regionális elemzés,

- turizmus,

- geomorfológia,

- alkalmazott földrajz,

- megújuló energiaforrások.

A választható specializációk kreditaránya 35-60 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott egybefüggő legalább 6 hetes időtartamú szakmai tevékenység.

4. FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: földtudományi (Earth Sciences)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: földtudományi kutató

- a szakképzettség angol nyelvű megfelelője: Earth Scientist

- választható specializációk: geológia, geofizika, meteorológia, csillagászat, térképészet és geoinformatika, alkalmazott földtudomány, geográfia

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés kreditértéke: legfeljebb 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 443

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képesek a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatok ellátására, a Föld rendszerszemléletű megértésére, és jelenségeinek bemutatására, a négydimenziós gondolkodásra, és hogy hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Ismerik a Föld erőforrásait (levegő, víz, talaj, ásványi nyersanyagok és energiaforrások), az azokkal való környezettudatos gazdálkodást. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A földtudományi kutató

a) tudása

- Ismeri a földtudományi szakterület főbb összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott egyszerűbb matematikai, informatikai eljárásokat.

- Ismeri a földtudományok legfontosabb, tudományos eredményeken alapuló, igazolt elméleteit és modelljeit.

- Tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival.

- Rendelkezik a természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat.

- Ismeri és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja.

- Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek földtudományok körébe sorolható alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához.

- Anyanyelvén tisztában van a természeti folyamatokat megnevező fogalomrendszerrel és terminológiával.

b) képességei

- Képes beazonosítani szakterületének problémáit.

- Képes földtudományi elméletek, paradigmák és elvek gyakorlati alkalmazására, melyek során alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja.

- Szakterületén szerzett tudása alapján képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására.

- Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel.

- Képes a mérési eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai megjelenítésére, térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére, térelemzésre, statisztikai módszerek, valamint földtudományi eszközök felhasználásával történő egyszerű elemzésére.

- Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó elemi érvelés képességével.

- Képes a természeti (elsősorban földtudományi) és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára.

- Képes a természeti, és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek alkalmazására, valamint - komplex szemlélete folytán - a természet és társadalom kölcsönhatásából eredő problémák felismerésére, és ezeknek a döntéshozók számára való megfogalmazására.

- Képes kutatási projektek részfeladatainak végrehajtására, laboratóriumi és terepi mérések végzésére.

c) attitűdje

- Saját munkájának eredményét ellenőrzi és reálisan értékeli.

- Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére.

- Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el.

- Nyitott a szakmai eszmecserére.

- Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén dolgozó szakemberekkel.

- Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját.

- Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel.

- Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai közönség felé.

- Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában.

- Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására, világképének és szakterülete ismereteinek bővítésére.

d) autonómiája és felelőssége

- Képes önállóan végiggondolni alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján képes azok megválaszolására.

- A természettudományos világnézetet felelősséggel vállalja.

- Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel.

- Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.

- Saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli.

- Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, eszközöket.

- Nemzeti és nemzetközi földtudományi megfigyelő és előrejelző szolgálatoknál, hatósági jogkört gyakorló intézményeknél beosztott tervezői, hivatali munkakörben önállóan dolgozik.

- Környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladat- és munkakörökben koordinációs feladatokat önállóan lát el.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia, informatika) 18-35 kredit;

- a földtudományi diszciplinák műveléséhez szükséges általános földtudományi ismeretek (geológia, geofizika, meteorológia, csillagászat, geográfia, térképészet és geoinformatika) 40-70 kredit.

8.1.2. Választható specializációk

- geológia,

- geofizika,

- meteorológia,

- csillagászat,

- térképészet és geoinformatika,

- alkalmazott földtudomány,

- geográfia.

A választható specializációk kreditaránya 50-90 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat külső vállalatnál, intézménynél vagy egyetemi tanszéken, kutatólaboratóriumban a felsőoktatási intézmény tanterve szerint szervezett 2-6 hét időtartamú szakmai munka. A képzést a képzési hely tágabb környezetében megtalálható földtani és egyéb terepi képződmények, jelenségek tanulmányozására alkalmas helyszíneken folytatott terepi gyakorlatozás egészíti ki.

5. KÉMIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: kémia (Chemistry)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: vegyész

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemist

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: minimum 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 442

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek, és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A vegyész

a) tudása

- Ismeri a kémia alapvető kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alapozott alapvető kémiai módszereket.

- Ismeri a kémia tudományos eredményein alapuló, az atomok és molekulák szerkezetére, a kémiai kötés kialakulására vonatkozó legfontosabb igazolt elméleteket, modelleket.

- Rendelkezik azokkal a kémiai alapismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az alapvető kémiai reakciók leírását, az erre épülő gyakorlat elemeinek megismerését, az ismeretek rendszerezését.

- Ismeri és alkalmazza a kémiai laboratóriumokban használt anyagokat, eszközöket és módszereket, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai ismereteket.

- Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához.

- Anyanyelvén tisztában van a természeti folyamatokat megnevező fogalomrendszerrel és terminológiával.

- Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a vizsgálható kémiai folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel történő tesztelését, a mérési eredmények számítógépes feldolgozását.

- Tisztában van a kémia és a vegyipar lehetséges fejlődési irányaival és határaival.

b) képességei

- Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén kémiai folyamatok megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges kémiai szakirodalom használatára.

- Képes a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati problémák megoldására.

- Képes a természettudományi elméletek, paradigmák és elvek (ezen belül elsősorban a kémia területét érintő elméletek és alapelvek) gyakorlati alkalmazására, kémiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.

- A kémia szakterületen szerzett tudása alapján képes a szakjával adekvát egyszerűbb kémiai jelenségek laboratóriumi körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására.

- Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására.

- Képes a kémia szakterületen szerzett tudását alapvető gyakorlati (kémiai laboratóriumi, vegyipari, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi) problémák megoldására alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is.

- A kémia szakterületen képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről.

- Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével.

- Képes elsajátítani azt az idegen nyelvű szókincset, amellyel ismeretanyagát idegen nyelvű közegben is kommunikálni tudja.

c) attitűdje

- Megszerzett kémiai ismereteinek alkalmazásával törekszik a természet - ezen belül hangsúlyozottan a kémiai jelenségek - és az ember viszonyának megismerésére, törvényszerűségeinek leírására.

- A kémiai laboratóriumi munkája során környezettudatosan jár el, törekszik a kis környezetterheléssel járó módszerek alkalmazására.

- Nyitott a szakmai eszmecserére mind a kémiai szakterületen, mind a kapcsolódó területeken dolgozó szakemberekkel.

- Szemléletmódja révén nyitott a szélesebb szakmai együttműködésre, befogadó a gazdaságtudomány és a környezetvédelem újabb kémiai vonatkozásai iránt.

- Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt a szakmai és nem szakmai közönség felé.

- Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában.

- Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére.

- Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.

- Tisztában van a szakmai kijelentések jelentőségével és következményeivel.

d) autonómiája és felelőssége

- Laboratóriumi munkája során képes önállóan végiggondolni alapvető szakmai kérdéseket, képes erről felettesének érdemi összeállításokat készíteni, amelyek döntések alapjául szolgálhatnak.

- Vegyipari tevékenység esetén képes a kémiai technológiai folyamatok alapeszközeinek önálló működtetésére.

- A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja.

- Szakmai irányítás mellett felelősséggel együttműködik más szakterületek (kiemelten a környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területek) szakembereivel.

- Saját munkájának eredményét reálisan értékeli, azokat hasonló szakmai beosztásban dolgozó munkatársak eredményeivel összeveti.

- A laboratórium vagy üzem (gyárrészleg) szélesebb kört érintő döntéseinek meghozatalában csak kellő tapasztalat megszerzése után vesz részt.

- Laboratóriumi vagy ipari tevékenysége során a beosztott vegyésztechnikusok és laboránsok munkáját felelősséggel értékeli. Munkájukról felelősen beszámol felettesének.

- Folyamatos témavezetői irányítás mellett vesz részt tudományos kutatásban.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természettudományi alapozó ismeretek 15-25 kredit;

- kémiai szakmai ismeretek (általános kémia legalább 8 kredit, szervetlen kémia legalább 12 kredit, analitikai kémia legalább 12 kredit, szerves kémia legalább 12 kredit, fizikai kémia legalább 12 kredit, alkalmazott kémia legalább 8 kredit) 80-120 kredit;

- speciális szakmai ismeretek (szervetlen, analitikai, szerves és fizikai kémiából, továbbá interdiszciplináris területekről) 15-65 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

6. KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: környezettan (Environmental Studies)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: alkalmazott környezetkutató

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Applied Environmental Studies

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 422

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja a környezettudomány területén szilárd általános természettudományos elméleti tudással és gyakorlatorientált alkalmazói készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a szakterületek átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az alkalmazott környezetkutató

a) tudása

- Ismeri a környezettudomány alapvető elméleteit, paradigmáit, elveit.

- Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, valamint matematika és informatika) a stabil, dinamikusan felhasználható alaptudásnak.

- Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok közti összefüggéseket.

- Ismeri és érti az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatokat.

- Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen anyagok legfontosabb alkotóelemeit.

- Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen anyagok környezeti szempontú elemzésének terepi és laboratóriumi módszereit.

- Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló élő és élettelen anyagok hosszú távú (monitoring) megfigyelési módszereit.

- Ismeri és átlátja a környezeti szempontból fontos egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásait.

- Ismeri a környezetünkben előforduló élő és élettelen anyagok terepi és laboratóriumi adatgyűjtésének, adatrögzítésének és -feldolgozásának, valamint adatértelmezésének legfontosabb módszereit.

- Ismeri a környezettudományhoz kapcsolódó interdiszciplináris alap- és alkalmazott kutatások módszereit.

- Ismeri a környezet- és természetvédelemi, az ipari, a mezőgazdasági, az erdőgazdasági, a vízügyi, az egészségügyi, a települési önkormányzati területeken jelentkező, környezet- és természetvédelmi jellegű problémák megoldásának alapvető elméleti és gyakorlati lehetőségeit.

b) képességei

- Képes a környezettudományi elméletek, paradigmák, elvek gyakorlati alkalmazására.

- Képes az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok kezelésére.

- Multidiszciplináris gondolkodása révén az egyes diszciplínákból rendelkezésre álló információkból megérti és átlátja a környezettudományi jellegű összefüggéseket.

- Képes a természettudományi mintákban lévő szerves és szervetlen alkotóelemek eloszlásának és szerkezetének elemzésére a nm-km mérettartományban.

- Képes az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásának ismeretében szerves és szervetlen anyagok környezeti szempontú terepi és laboratóriumi vizsgálatának elvégzésére.

- Képes az elsajátított eljárások, technikák alapján az élő és élettelen környezeti mintákra alkalmazható adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére.

- Képes a környezetünkben előforduló szerves és szervetlen anyagok terepi és laboratóriumi adatgyűjtéséhez, adatrögzítéséhez, adatfeldolgozásához, valamint adatértelmezéséhez szükséges alapvető informatikai és infokommunikációs módszereket alkalmazni.

- Képes a természetes és mesterséges környezetben előforduló élő és élettelen anyagok hosszú távú (monitoring) megfigyelésére.

- Képes az egyes környezeti szférákat multidiszciplinárisan kutató felsőoktatási és kutató-fejlesztő intézeteknél folyó kutatásokba bekapcsolódni és ott kutatói feladatokat ellátni.

- Rendelkezik a környezeti problémák által megszabott, széles körben hasznosítható problémamegoldó készségekkel.

- Képes a környezet- és természetvédelem, az ipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok területén jelentkező környezet- és természetvédelmi alapismereteket igénylő, elméleti és gyakorlati feladatok ellátására és megoldására.

- Képes a környezettudományi szakterülethez kötődő témákról angol nyelvű szakcikkek feldolgozására, adott szempontrendszer alapján.

c) attitűdje

- Törekszik a környezettudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére.

- Törekszik a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó folyamatok multidiszciplináris megismerésére.

- Megfelelően széles körű, szintetizáló látásmóddal tekint a környezeti problémák minden dimenziójára.

- Törekszik arra, hogy önképzéssel vagy szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejlessze.

- Törekszik arra, hogy a környezeti problémákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

- Érzékeny az őt körülvevő és a globális léptékben jelentkező környezeti problémákra és válságokra.

- A környezettudatosság, a természet szeretete és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége irányítja és alakítja életvitelét és tetteit.

d) autonómiája és felelőssége

- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de a környezettudományon belül más tudományterületen tevékenykedő szakemberekkel való önálló és felelős szakmai együttműködésre.

- Szakmai tevékenysége során felelősséggel vizsgálja a környezeti problémákat és azokról szakmailag kritikus véleményt alkot.

- Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

- Szakmai tevékenysége során felelősséggel vizsgálja az antropogén folyamatok környezeti kockázatait, és legjobb szakmai tudása szerint kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

- A környezettudományi területek bármelyikéhez kapcsolódó, akár angol nyelvű szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi.

- A környezettudományi területek bármelyikéhez kapcsolódó gyakorlati kutatási feladatait megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természettudományi ismeretek (biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, matematika, informatika) 20-35 kredit;

- alkalmazott környezetkutatói szakmai ismeretek 60-85 kredit, amelyből:

a) általános környezettudományi szakterület (környezeti fizika, ásványtan, meteorológia, környezeti szervetlen, szerves és biokémia, levegő-, víz- és földkémia, kőzettan, talajtan; hidrológia, hidrogeológia, geoinformációs rendszerek; általános ökológia, fizika az élővilágban, alkalmazott ökológia, tájökológia, mikrobiológia, hidrobiológia, biogeográfia) legalább 15 kredit;

b) környezet- és természetvédelmi szakterület (környezettechnológia, környezetgazdaságtan, környezetegészségtan, globális környezeti problémák, környezetvédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás, környezetjog, társadalmi kommunikáció, környezettudatosság, fenntarthatóság) legalább 15 kredit;

c) környezettudományi monitorozási szakterület [méréstechnika (biológiai, fizikai, földtudományi, kémiai mérések és vizsgálati módszerek), környezetminősítés, állapotértékelés] legalább 15 kredit.

8.1.2. A képző intézmény által ajánlott specializáció kreditaránya a képzés egészén belül 50-60 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat.

7. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: matematika (Mathematics)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: matematikus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematician

3. Képzési terület: természettudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: elméletorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 461

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A matematikus

a) tudása

- Ismeri a matematika alapvető módszereit az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűség-számítás (statisztika) területén.

- Ismeri az elméleti matematika alapvető összefüggéseit az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűség-számítás (statisztika) területén.

- Ismeri a matematika különböző részdiszciplínái közötti alapvető kapcsolatokat.

- Tisztában van az absztrakt fogalmak definiálásának követelményeivel, az alkalmazott problémákban rejlő általános sémákat, fogalmakat felismeri.

- Ismeri a matematikai bizonyítás követelményeit, alapvető módszereit.

- Tisztában van a matematikai gondolkodás sajátos jellemzőivel.

b) képességei

- Képes logikus, igaz matematikai állítások megfogalmazására azok feltételeinek és fontosabb következményeinek pontos megadásával.

- Képes a mennyiségi adatokból minőségi következtetéseket levonni.

- Képes az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (statisztika) területen megszerzett ismereteinek alkalmazására.

- Képes az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (statisztika) területén új összefüggések átlátására, feltárására.

- Képes elvonatkoztatni a problémák konkrét formájától, képes azokat az elemzés és a megoldás érdekében absztrakt, általános formában is megfogalmazni.

- Képes adatgyűjtés céljából kísérleteket tervezni, és az adódó eredményeket matematikai és informatikai eszközökkel elemezni.

- Képes különböző matematikai modellek összehasonlító elemzésére.

- Képes a matematikai elemzések eredményeit idegen nyelven és az informatika eszközeit felhasználva hatékonyan kommunikálni.

- Képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket alkalmazni.

c) attitűdje

- Igénye van matematikai tudásának gyarapítására, új matematikai ismeretek megszerzésére, kompetenciák elsajátítására, kifejlesztésére.

- Törekszik a matematikai ismereteinek minél szélesebb körű alkalmazására.

- A megszerzett matematikai ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.

- Matematikai ismeretei felhasználásával törekszik a természettudományos érvelésre.

- Nyitott a más szakterületek sajátos problémáinak felismerésére, az ott dolgozó szakemberekkel való szakmai együttműködésre, a szakterület-specifikus problémák matematikai átfogalmazására.

- Nyitott a matematikai továbbképzés irányában.

d) autonómiája és felelőssége

- A matematika részdiszciplínáiban elsajátított alapvető ismeretei felhasználásával képes önállóan matematikai kérdések megfogalmazására, azok elemzésére.

- Felelősen értékeli a matematikai eredményeket, azok alkalmazhatóságát, alkalmazhatósági korlátait.

- Tisztában van a matematikai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival.

- Képes a matematikai elemzések eredményeiből következő önálló döntések meghozatalára.

- Tudatában van annak, hogy matematikai munkáját a legmagasabb etikai normák megtartásával, magas minőséggel kell végeznie.

- A matematika területeihez tartozó elméleti, illetve gyakorlati kutatási feladatait megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- algebra és számelmélet 15-45 kredit;

- analízis, differenciálegyenletek, komplex függvénytan 22-50 kredit;

- geometria, topológia, differenciálgeometria 15-35 kredit;

- kombinatorika, gráfelmélet, algoritmuselmélet, halmazelmélet, matematika alapjai 10-30 kredit;

- valószínűség-számítás, statisztika, operációkutatás és optimalizálás 10-40 kredit;

- alkalmazott matematika és informatika 10-45 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

XII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

1. ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: alkotóművészet és muzikológia (Musical Creative Arts and Musicology)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség:

- zeneszerző

- jazz-zeneszerző

- muzikológus

- zeneteoretikus

- zenei asszisztens

- elektronikus zenei médiaasszisztens

- alkalmazott zeneszerző

- a szakképzettségek angol nyelvű megjelölése:

- Composer

- Jazz Composer

- Musicologist

- Music Theoretician

- Music Assistant

- Electronic Music Assistant

- Composer of Applied Music

- választható szakirányok: zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet, alkalmazott zeneszerzés.

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakiránytól függően a szakdolgozat készítéséhez vagy a diplomahangversenyhez rendelt kreditérték: 6 kredit

- a szakirányoz rendelhető minimális kreditérték: 115 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja zenész szakemberek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti magas szintű zeneszerzői, elméleti vagy tudományos tevékenység végzésére a magyar és nemzetközi zenei, kulturális, illetve tudományos életben. Megszerzett gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában kiművelt ízléssel gyarapítják a zenei alkotások és a zenéről szóló tudás repertóriumát. A zenei élet intézményeiben hasznos segítő szerepet tudnak vállalni, és aktívan részt venni a zenei köztudat formálásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az alkotóművészet és muzikológia szakon szakképzettséget szerzett zenész

a) tudása

- Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról.

- Ismeri a zeneművészeti tevékenysége alapjául szolgáló zenei akusztikai hátteret.

- Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a zeneművészet és más művészeti ágak, illetve kulturális tevékenységek közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról.

- Tisztában van a zenei előadó-együttesek, a zenei és kulturális intézmények működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, valamint társadalmi-művelődési adottságaival.

- Tisztában van a tevékenységére vonatkozó etikai szabályokkal és a legalapvetőbb szerzői jogi kérdésekkel.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a filozófia történetéről és fogalmi szerkezetéről.

b) képességei

- Képes zeneművek önálló értékelésére azok zenetörténeti, stiláris, kompozíciótechnikai, esztétikai kontextusában.

- Képes a különböző stíluskorszakok, műfajok zeneművei kottaképének helyes értelmezésére.

- Képes a zeneművek és zenei jelenségek tágabb összefüggésekben való megközelítésére.

- Aktív és hatékony együttműködésre képes a társművészetek és a zenei előadó-művészet szereplőivel.

- Képes zenei vagy kulturális intézményeket alkotó módon segíteni, és azokban az egyszerűbb szervezési, koordinációs feladatokat elvégezni.

- Tevékenysége során képes alkalmazni a zeneművészet, illetve a zenetudomány etikai normáit.

c) attitűdje

- Fontosnak tartja, hogy a zeneművészetből kiindulóan képes legyen tájékozódni a filozófia és a társművészetek világában, valamint a zeneművészet helyét és szerepét e körben meg tudja fogalmazni.

- Értő módon viszonyul a zeneirodalom történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint a különböző zenei előadói gyakorlatokhoz, konkrét művészeti produkciókhoz.

- Törekszik a társművészetek ismeretében való elmélyülésre, valamint azok elemeinek a zeneművészeti tevékenységbe való beemelésére.

- Tudatosan gondolkodik zenei alkotótevékenységének társadalmi vonatkozásairól.

- Törekszik a zeneművészet, illetve a zenetudomány, a zenei közélet etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatában van annak, hogy a társadalomban nem csupán önmagát, hanem művészi tevékenységével a zeneművészetet és annak értékeit is képviseli.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a zenei élet eseményeit, tájékozott a tevékenységéhez kapcsolódó írásos publikációk terén.

- Felismeri tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait, szakmai tevékenységében törekszik ennek széleskörű és intenzív érvényesítésére.

- Szakmai tudása, zenei tapasztalatai birtokában kreatív és kommunikatív módon vesz részt projektek kialakításában és formálásában.

- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit.

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. A zeneszerzés szakirányon továbbá a zeneszerző

a) tudása

- Átfogóan ismeri a különböző vokális és hangszeres kompozíciós technikákat, a történeti és kortárs zenei stílusokat, műfajokat, iskolateremtő irányzatokat, mintaértékű kompozíciókat, azok kompozíciós felépítését.

- Magas szinten ismeri az egyes hangszerek technikai és hangzási adottságait, azok kombinációit, a különböző stílusoknak megfelelő kamarazenei, valamint a kis- és nagyzenekari hangszerelési technikákat.

- Átfogó ismeretei vannak a vokális zene tekintetében a zene és szöveg viszonyáról, a vokális kompozíciókra vonatkozó különböző prozódiai megoldásokról.

- Ismeri a számítógépes kottaírás eszközeit és módját.

- Birtokában van az elektronikus zeneszerzés elméleti és technikai alapismereteinek.

- Ismeri a zeneszerzői alkotótevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti, formatani hátteret.

- Magas szintű zenei és technikai ismeretekkel rendelkezik a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár középnehéz műveinek egy részét.

- Alaposan ismeri a partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

- Tisztában van a vezényléstechnika alapvető elemeivel.

- Átfogó ismeretei vannak a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította az énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő szólamát.

b) képességei

- Saját alkotói stílusában vagy más (zenetörténeti) stílusban képes kisebb volumenű, különböző műfajú zeneművek komponálására.

- Képes a történeti és kortárs zeneművek beható elemzésére, stílus-, műfaj-, valamint kompozíciótechnikai ismeretét önálló kompozícióinak megalkotása során hatékonyan alkalmazza.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni vagy szabadon kezelni, alakítani bonyolult zenei anyagokat.

- Hangszerelési ismereteit saját kompozícióinak megalkotása során hatékonyan alkalmazza, valamint képes különböző zenei anyagok különböző stílusban történő kamarazenei, kis- és nagyzenekari hangszerelésére.

- Hatékonyan képes használni a zeneszerzői tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat.

- Képes a hangelemzési, -előállítási, -átalakítási és hangszintézis analóg és digitális technikák alkalmazására, különböző hangelemzési- és -előállítási számítógépes programok használatára.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, valamint saját kompozícióinak betanítása, ismertetése során azok zongorán történő demonstrálására.

- Képes egyszerűbb és bonyolultabb partitúrák átlátására, zongorán történő megszólaltatására.

- Képes saját, együttesre írt kompozícióinak betanítása, előadása során egyszerűbb vezénylési feladatokat ellátni.

- Kóruséneklésben szerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes énekkari művek előadásában való részvételre.

c) attitűdje

- Rendszeresen komponál különböző előadói apparátusú, műfajú műveket.

- Alkotói gondolkodásában nyitott a kreativitásra.

- Nyitott a különböző zenei irányzatokban, stílusokban való komponálásra, illetve hangszerelésre.

- Tájékozott az elektronikus zenei alkotóművészet terén.

- Törekszik repertoárismeretének gyakorlati megközelítésű bővítésére.

- Törekszik arra, hogy műveinek autentikus előadását a próbafolyamat vagy az előadás során saját részvételével is elősegítse.

- Nyitott a gyakorlati zenei előadó-művészeti tevékenységben való rendszeres részvételre.

d) autonómiája és felelőssége

- Zeneszerzői stílusa, irányultsága kialakult.

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- A kompozícióihoz szükséges művészetelméleti, művészettörténeti kutatást önállóan valósítja meg, vagy ahhoz szükség esetén megfelelő munkatársat választ.

- Szöveges kompozícióinak alapjául szolgáló irodalmi művet egyéni kreatív szándékainak megfelelően, önállóan jelöl ki, vagy adott irodalmi műből egyéni látásmóddal részleteket választ.

7.1.2.2. A jazz-zeneszerzés szakirányon továbbá a jazz-zeneszerző

a) tudása

- Átfogóan ismeri a különböző hangszeres és vokális jazz-kompozíciós technikákat, rendezőelveket, a jazz-zenei stílusokat, irányzatokat, műfajokat, formációkat, mintaértékű kompozíciókat, azok kompozíciós felépítését.

- Átfogó ismeretei vannak a klasszikus zenei kompozíciós technikákról.

- Magas szinten ismeri az egyes hangszerek technikai és hangzási adottságait, azok kombinációit, a különböző jazz-zenei stílusoknak megfelelő hangszerelési technikákat.

- Ismeri a számítógépes kottaírás eszközeit és módját.

- Ismeri a jazz standard repertoár jelentős részét.

- Gyakorlati szemszögből ismeri a jazz-zenében használatos improvizációs technikákat, a jazz sajátos kifejezési fordulatait, intonációját, ritmus-, dallam- és harmóniavilágát, valamint a lapról játék és a transzponálás módját.

- Alapvető ismeretei vannak a jazzhangszeres, és jazzénekes szólóművek és zenekari művek egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatáról, sajátos követelményeiről, a gyakorlási módszerekről, próbatechnikákról.

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a jazz-zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a jazz-zongora szólórepertoár középnehéz technikai igényű műveinek egy részét.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a zenekari jazzvokál-éneklés és az a cappella művek előadásáról.

- Átfogó ismeretei vannak a jazz specifikus elméleti és történeti hátteréről.

- Ismeri a klasszikus összhangzattant, formatant, a klasszikus zenei stíluskorszakok jellegzetes sajátosságait.

- Tájékozott a jazz-zenével kapcsolatos nemzetközi népzenei repertoárban és stílussajátosságokban.

b) képességei

- Képes kisebb lélegzetvételű, különböző jazztörténeti stílusú, különböző előadói apparátusú jazz-zeneművek komponálására.

- Hangszerelési ismereteit saját jazz-kompozícióinak megalkotása során hatékonyan alkalmazza, valamint képes különböző zenei anyagok különböző stílusban történő kamarazenei, kis- és nagyzenekari hangszerelésére.

- Hatékonyan képes használni a zeneszerzői tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat.

- Képes megkülönböztetni a jazzstandard repertoár különböző, stílusait, stílusjegyeit.

- Képes a jazz-zenekari együttjátékban való részvételre, jazz-zenekari művek könnyebb zongoraszólamainak megszólaltatásával.

- Képes középnehéz jazz-zongoraművek, jazz-zongoraszólamok, zongorakíséretek megszólaltatására, saját műveinek zongorán történő demonstrálására.

- Képes csoportos jazzénekes produkciókban való részvételre.

- Eligazodik a jazzelmélet és a jazztörténet különböző kérdéseiben, képes a jazz-zeneművek beható analízisére.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni különböző jazz-zenei anyagokat.

- Képes megkülönböztetni a jazz-zenével kapcsolatos nemzetközi népzenei repertoár alkotásait, azok stílusjegyeit és más jellemzőit.

c) attitűdje

- Rendszeresen komponál különböző előadói apparátusú jazz-zeneműveket.

- Jazz-kompozíciós gondolkodásában magas fokú nyitottsága van a kreativitásra.

- Nyitott a különböző zenei irányzatokban, stílusokban való komponálásra, illetve hangszerelésre.

- Törekszik a kiszenekari és nagyzenekari jazz-játékban való rendszeres részvételre.

- Törekszik arra, hogy műveinek autentikus előadását a próbafolyamat vagy az előadás során saját részvételével is elősegítse.

- Fontosnak tartja, hogy jazz-zeneszerzői tevékenységét szilárd elméleti ismeretekkel alapozza meg.

d) autonómiája és felelőssége

- Jazz-zeneszerzői stílusa, irányultsága kialakult.

- Jazz-zeneszerzői teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló jazz-zenei produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2.3. A muzikológia szakirányon továbbá a muzikológus

a) tudása

- Beható ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a kiemelkedő szerzőkről és alkotásokról, a zenei műfajok történetéről, a zenei irányzatokról, a zenei élet egyes korszakokra és régiókra jellemző társadalmi formáiról és intézményeiről.

- Ismeri az egyes zenei tevékenységek (zeneszerzés, zenei előadás, zeneoktatás, zenei elméletírás, zene befogadása) történetileg változó viszonyát, valamint a zene-, társadalom- és művelődéstörténet egymásra gyakorolt hatását.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a zenetörténet-írás és a zeneelméleti gondolkodás múltjáról és jelenéről.

- Ismeri a nyugati, illetve a magyar zenetörténeti kánon legfontosabb műalkotásait.

- Ismeri a legfontosabb (online és papíralapú) zenei bibliográfiai kiadványokat, a zenei források alapvető adatbázisait, a szakág lexikonjait, enciklopédiáit, legjelentősebb kézikönyv-sorozatait és folyóiratait, illetve a kiemelkedő zeneszerzők műveinek kritikai összkiadásait.

- Átfogó ismeretei vannak a zenei írásbeliség (notáció) történetéről, változó formáiról, a régi kottaírásokat tartalmazó források típusairól.

- Ismeri a különböző korszakokra jellemző partitúra-típusokat, azok sajátos lejegyzési konvencióit, zongorán történő megszólaltatásuk rendezőelveit.

- Átfogóan ismeri a zenei szövegkritika, illetve a kritikai kiadás módszertanát és gyakorlatát.

- Ismeri a korszerű kottagrafikai programokat és azok használatát.

- Ismeri a zeneelmélet főbb területeit: az összhangzattant, formatant, a különböző zenei stílusok és műfajok alapvető törvényszerűségeit.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik egyes történeti korszakok zenei kompozíciós technikáiról.

- Ismeri a kortárs zene néhány alapvető kompozíciós módszerét, illetve az ahhoz kapcsolódó sajátos notációt.

- Magas szintű zenei és technikai ismeretekkel rendelkezik a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár középnehéz műveinek egy részét.

b) képességei

- Képes a történetiség és a kultúra szövegösszefüggésében értelmezni egyes zenei jelenségeket, illetve azok kapcsolatát.

- Képes szabatos formában, megfelelő illusztrációs technikákat alkalmazva szóban és írásban zeneműveket ismertetni.

- Képes a tájékozódásra az egyházzene latin nyelvű műfajaiban.

- Képes a magyar és idegen (elsősorban angol) nyelvű zenetörténeti munkák önálló megértésére, feldolgozására, és tárgyszerű szóbeli vagy írásbeli ismertetésére.

- Képes egy rövid hangzó részlet alapján felismerni különböző zeneműveket.

- Képes szakszerű könyvészeti leírást adni, korrekt bibliográfiai hivatkozást készíteni.

- Képes egy téma válogatott bibliográfiáját összeállítani.

- Képes a különböző fajta történeti kottázásokat elolvasni, azokból a mai kottaírás szabályainak megfelelő átiratot készíteni.

- Képes áttekinteni és értelmezni a különböző előadói apparátusra írt művek zenei szövetét.

- Képes egy zenemű kéziratos (vázlat, fogalmazvány, tisztázat) és nyomtatott (első és revideált kiadás) forrásainak összevetésére, a szerzői szándék értelmezésére, a műalakok azonosítására.

- Képes a szakmai közreműködésre zenemű-kiadási munkálatokban, urtext kiadványok szerkesztésében.

- Képes értekező prózai szövegeket szövegszerkesztő programokkal korrektúra-folyamaton végigvezetni, és tördelésre alkalmas formára alakítani.

- Képes kortárs zenei kottákat a kompozíciós technika szempontjából elemezni.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni vagy szabadon kezelni, alakítani különböző zenei anyagokat.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, valamint tudományos előadásai során zeneművek részleteinek zongorán történő demonstrálására.

- Képes egyszerűbb és bonyolultabb partitúrák átlátására, zongorán történő megszólaltatására.

c) attitűdje

- Tartózkodik az általánosító megállapításoktól, szem előtt tartja a zenei jelenségek történeti, kulturális beágyazottságát, illetve azt, hogy maguk a zenét leíró fogalmak jelentése is változott az idők folyamán.

- Törekszik a nyugati zene története szempontjából kulcsfontosságú nyelvek (olasz, német) olvasási szintű elsajátítására.

- Nyitottan és kritikusan olvas zenetörténeti szövegeket, tudva, hogy azok mindig csupán egy lehetséges olvasatát adják a történeti valóságnak.

- Hangverseny- és operalátogatásait tudatosan állítja zeneirodalmi ismeretei bővítésének szolgálatába.

- Mindig ellenőrzi a kezébe kerülő kottakiadványok hitelességét, a mű adott közreadásának körülményeit, szempontjait.

- Nyitott arra, hogy a zeneszerzői munkát ne csak a befogadói oldal, de a műhely, a mesterségbeli tudás felől is értelmezze.

d) autonómiája és felelőssége

- A zenéről azzal a felelősséggel nyilatkozik, amely e művészeti ágat mint az emberiség közös kifejezési formáját, illetve nemzeti kultúránk világszerte legelismertebb tevékenységi területét megilleti.

- Önálló és kritikus véleményt formál mind a zenei jelenségekről, mind azok zenetudományi értékeléséről.

- A kötelező anyagon túl érdeklődésének megfelelően mélyíti el ismereteit a zeneirodalomban hangfelvételek gyűjtésével.

- Tisztában van a tudományos hivatkozás etikai vonatkozásaival, mások szellemi eredményei felhasználásának szabályaival.

7.1.2.4. A zeneelmélet szakirányon továbbá a zeneteoretikus

a) tudása

- Magas szintű ismeretekkel rendelkezik a harmóniatan, a formatan és az ellenponttan területén, alaposan ismeri a különböző zenetörténeti korszakok általános és sajátos zeneszerzői stíluseszközeit, valamint az azoknak megfelelő tudományos igénnyel megvalósított elemzési módszereket.

- Történeti szempontból alaposan ismeri az európai zene elméleti gondolkodását, irodalmát és forrásait, az egyes zenetörténeti korszakok teoretikus vizsgálódásainak központi kérdéseit.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a latin nyelv alaktanáról, mondattanáról, a zeneművészet vonatkozásában használatos latin nyelvű szövegekről.

- Magas szintű ismeretei vannak a középkori zenétől a 21. század zenéjéig terjedő időszak főbb kompozíciós technikáiról.

- Tájékozott az egyes hangszerek történetével kapcsolatban, ismeri a különböző zenetörténeti korszakok stílusainak megfelelő kamarazenei, kis- és nagyzenekari hangszerelési technikákat.

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár középnehéz műveinek egy részét.

- Alaposan ismeri az összetettebb partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

- Alaposan ismeri a continuo-játék elméleti hátterét és gyakorlati módszereit.

- Alaposan ismeri a magyar népzene történeti, néprajzi hátterét, gazdag népdalismerettel rendelkezik, tájékozott ezek korszerű elemzési szempontrendszerében.

- Átfogó ismeretei vannak a szóló-, kamara- és a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította a kamaraénekes és énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő szólamát.

b) képességei

- Fejlett harmonikus hallással, formaérzékkel, bőséges elemzési tapasztalattal rendelkezik, képes a zene belső rendjének, strukturális viszonyainak értő vizsgálatára.

- Képes nehezebb ismeretlen zenei anyagok gyors értelmezésére és megszólaltatására, hallás utáni lejegyzésére, fejlett ritmikai és metrikai készséggel, valamint belső hallással rendelkezik.

- Képes tájékozódni a zeneelmélet-történet folyamatában, a különböző kortörténeti dokumentumokat helyesen értelmezi.

- Képes zenei tevékenysége során tanulmányi tapasztalatait, megszerzett tudásanyagát komplex és kreatív módon felhasználni.

- Képes a zeneirodalom számára alapvető fontosságú liturgikus és más latin nyelvű szövegek magyar nyelvre való lefordítására és értelmezésére.

- Zeneelméleti, zenetörténeti, kompozíciótechnikai és hangszerelési ismereteit a műelemzés és a különböző stílustörténeti összefüggések feltárása során hatékonyan alkalmazza.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, kamarazenei együttesekben való részvételre, valamint zeneelméleti témájú előadások során zenei anyagok zongorán történő demonstrálására.

- Képes bonyolultabb partitúrák átlátására, zongorán történő megszólaltatására.

- Képes barokk vokális és hangszeres művek számozott basszus szólamainak értelmezésére, zongorán (illetve esetleg más billentyűs hangszeren) történő megszólaltatására.

- Képes a magyar és a más nemzetek népdalainak stílushű előadására.

- Kóruséneklésben szerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes énekkari művek előadásában való részvételre.

c) attitűdje

- Követi és kialakult ízlésvilága alapján értékeli az újabb művészeti, zenei irányzatok változásait, aktívan segíti értékes produkciók megszületését, bemutatását.

- Törekszik repertoárismeretének elméleti és gyakorlati módon történő folyamatos és intenzív bővítésére.

- Törekszik nyelvismeretének gyarapítására, az idegen nyelvű szakirodalom önálló megértésére és feldolgozására.

- Nyitott a gyakorlati zenei előadó-művészeti tevékenységben való rendszeres aktív, kezdeményező részvételre.

- Hangverseny- és operalátogatásait tudatosan állítja zeneirodalmi ismeretei bővítésének szolgálatába.

d) autonómiája és felelőssége

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Művészeti, zenei tanulmányai és tapasztalatai alapján kialakult szaktudása és szemlélete alapján önálló értékítéletre, aktív, önálló szakmai cselekvésre képes.

- Tudatában van annak, hogy tudását önképzéssel (szakirodalom olvasással, szakmai konzultációkkal, konferenciákon való részvétellel) önállóan is gazdagíthatja, kommunikációs készségét folyamatosan fejlesztheti.

- Felelős szakemberként vesz részt szűkebb és tágabb társadalmi környezete zenei kultúrájának fejlesztésében.

7.1.2.5. A zeneismeret szakirányon továbbá a zenei asszisztens

a) tudása

- Magas szintű ismeretekkel rendelkezik a harmóniatan, a formatan, az ellenponttan területén, stílusismerete, zeneelméleti szaktudása jól megalapozott.

- Alapvető ismeretei vannak a középkori zenétől a 21. század zenéjéig terjedő időszak főbb kompozíciós technikáiról, stíluseszközeiről, ismeri ezek elemzési, kutatási módszereit.

- Tájékozott az egyes hangszerek történetével kapcsolatban, ismeri a különböző zenetörténeti korszakok stílusainak megfelelő kis- és nagyzenekari hangszerelési technikákat.

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár középnehéz műveinek egy részét.

- Alaposan ismeri a partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

- Ismeri a continuo-játék elméleti hátterét és gyakorlati módszereit.

- Alaposan ismeri a magyar népzene történeti, néprajzi hátterét, gazdag népdalismerettel rendelkezik, tájékozott ezek korszerű elemzési szempontrendszerében.

- Magas szinten ismeri a szóló-, kamara- és a kóruséneklés alapjául szolgáló énektechnikát, gyakorlatban megismerte a középnehéz szólóénekes és kamaraénekes, valamint énekkari irodalom legjelentősebb műveinek egy részét.

- Elsajátította az alapvető énekkari vezényléstechnika és a könnyebb énekkari repertoár egy részét és az alapvető próbatechnikákat.

b) képességei

- Fejlett harmonikus hallással, formaérzékkel és elemzési tapasztalattal rendelkezik, képes felismerni a különböző zenetörténeti korszakok alkotásait, megfogalmazni azok stíluseszközeit.

- Belső hallása, lejegyzési és kottaolvasási, ritmikai képességei magasan fejlettek, képes ismeretlen zenei anyagok stílushű megszólaltatására.

- Képes zenei asszisztensi tevékenysége során tanulmányi tapasztalatait, megszerzett tudásanyagát komplex és kreatív módon felhasználni.

- Zeneelméleti, zenetörténeti, kompozíciótechnikai és hangszerelési ismereteit a műelemzés és a stílustörténeti összefüggések feltárása során hatékonyan alkalmazza.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, kamarazenei együttesekben való részvételre, valamint különféle zenei anyagok zongorán történő demonstrálására.

- Képes kórusművek, kamaraművek és zenekari művek partitúráinak átlátására, zongorán történő megszólaltatására.

- Képes egyszerűbb barokk vokális és hangszeres művek számozott basszus szólamainak értelmezésére, zongorán történő megszólaltatására.

- Képes magyar és más nemzetek népdalainak stílushű előadására.

- A tanulmányai során megszerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes vokális - könnyebb szóló- és kamaraénekes, valamint nehezebb énekkari - művek előadásában való részvételre.

- Képes könnyebb énekkari művek műhelykörnyezetben történő vezénylésére, egyszerűbb énekkari anyagok vagy együtténeklés betanításában való részvételre.

c) attitűdje

- Követi és kialakult ízlésvilága alapján értékeli az újabb művészeti, zenei irányzatok változásait, aktívan segíti értékes produkciók megszületését, bemutatását.

- Törekszik elméleti jellegű zenei felkészültségének a gyakorlati munkában történő alkalmazására, valamint repertoárismeretének folyamatos bővítésére.

- Nyitott a gyakorlati zenei előadó-művészeti tevékenységben való rendszeres részvételre.

- Hangverseny- és operalátogatásait tudatosan állítja zeneirodalmi ismeretei bővítésének szolgálatába.

d) autonómiája és felelőssége

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Művészeti, zenei tanulmányai és tapasztalatai alapján kialakult szaktudása és szemlélete alapján önálló értékítéletre, aktív, önálló szakmai cselekvésre képes.

- Tudatában van annak, hogy tudását önképzéssel (szakirodalom olvasással, szakmai konzultációkkal) önállóan is gazdagíthatja, kommunikációs készségét folyamatosan fejlesztheti.

- Felelős szakemberként vesz részt szűkebb és tágabb társadalmi környezete zenei kultúrájának fejlesztésében.

7.1.2.6. A elektronikus zenei médiaművészet szakirányon továbbá a zenei médiaasszisztens

a) tudása

- Átfogóan ismeri az elektroakusztikus és számítógépes zene területeit, kompozíciós technikáit, a felhasználható számítógépes programokat és programnyelveket, továbbá az elektronikus zenei lejegyzés eszköztárát és a zenei informatika területén felhasznált alkalmazások és formátumok típusait.

- Alapvető ismeretei vannak különböző kompozíciós technikákról, a történeti és kortárs zenei stílusokról, műfajokról, iskolateremtő irányzatokról, mintaértékű kompozíciókról, azok kompozíciós felépítéséről.

- Ismeri a zenei alkotótevékenység alapjául szolgáló zeneelméleti, formatani, összhangzattani hátteret.

- Ismeri a hangszerek technikai és hangzási adottságait, azok kombinációit, akusztikai és pszichoakusztikai jellemzőit.

- Átfogó ismeretei vannak a hangdizájn területén alkalmazott elektroakusztikus hangzásokról és zenéről, azok létrehozásának, valamint mozgóképhez és rádiójátékhoz való illesztésének módjáról.

- Átfogóan ismeri a digitális hangfelvételek folyamatait, az azokhoz kapcsolódó alapvető hangmérnöki követelményeket, továbbá a film és zene digitális szinkronizálásának, a digitális hangszerelés, illetve a digitális és élőhangszerek vegyes alkalmazásának módját.

- Átfogó ismeretei vannak az elektroakusztikus zene kiemelkedő alkotóinak, teoretikusainak munkásságáról, a legfontosabb elektronikus zenei műhelyek történetéről és eredményeiről, valamint a zenei analízis új módszereiről.

- A zenei percepció vonatkozásában tisztában van az emberi hallás sajátosságaival, folyamatával, az alapvető pszichoakusztikai jelenségekkel, a különböző hangzásdimenziók érzékelési mechanizmusaival.

- Ismeri az érzékelt hangminőségek közötti összefüggéseket, a hangszínek különféle paraméter-változásainak következtében létrejövő hangszínmódosulások kategóriáit.

- Alapvető technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár könnyebb technikai igényű műveinek egy részét.

- Tisztában van a hagyományos hangjegyalapú és a kortárs parametrikus és grafikus partitúrák felépítésével. Ismeri az egyszerűbb hangjegyalapú partitúrák zongorán, és kortárs parametrikus és grafikus kották elektronikus eszközökön történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

b) képességei

- Képes elektroakusztikus és számítógépes zene komponálására, realizálására, ennek keretében hangelemző, hangelőállító, hangátalakító, MIDI-szerkesztő és zenei algoritmusokat kezelő programok programozási és programkezelési feladatainak elvégzésére.

- Saját alkotói stílusában képes összetett művek, installációk komponálására és realizálására.

- Képes más szerzők elektroakusztikus zenei elképzeléseinek realizálására.

- Más (zenetörténeti) stílusban képes kisebb volumenű, különböző műfajú zeneművek komponálására.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni különböző zenei anyagokat.

- Képes a történeti és kortárs zeneművek beható elemzésére, stílus-, műfaj-, valamint kompozíciótechnikai ismeretét önálló kompozícióinak megalkotása során hatékonyan alkalmazza.

- Hangszerismereteit saját kompozícióinak megalkotása során hatékonyan alkalmazza, valamint képes különböző zenei anyagok elektronikus hangszerelésére.

- Képes speciális elektroakusztikus hangzások létrehozására, azok mozgóképhez és rádiójátékhoz való illesztésére, valamint a szonifikáció és a vizualizáció gyakorlati alkalmazására.

- Képes interaktív művek létrehozására hangszeres és elektroakusztikus zenészek és más társművészek (tánc, építészet, videó) bevonásával.

- Képes egyszerű hangfelvételek készítésére, film és zene digitális szinkronizálására, a digitális hangszerelés, illetve a digitális és élőhangszerek vegyes alkalmazására.

- Az elektronikus zenei alkotótevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat hatékonyan alkalmazza.

- Alaposan ismeri az elektroakusztikus zene dokumentált és szakkönyvekben feldolgozott történetét és irodalmát, ez irányú ismereteit gyakorlati alkotótevékenysége során hatékonyan alkalmazza.

- Elektronikus zenei alkotótevékenysége során képes pszichoakusztikai ismereteit a gyakorlatban alkalmazni.

- Felismeri és gyakorlatban alkalmazza a hangfeldolgozás- és hangszintézis-módszerek paramétereit.

- Képes könnyebb zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, egyszerűbb technikai igényű zenei anyagok zongorán történő demonstrálására.

- Képes különböző partitúrák átlátására, egyszerűbb hangjegyalapú partitúrák zongorán, parametrikus és grafikus kották elektronikusan történő megszólaltatására, interpretálására.

c) attitűdje

- Rendszeresen hoz létre elektronikus zenei alkotásokat.

- Alkotói gondolkodásában nyitott a kreativitásra.

- Alkotói tevékenységében nyitott az új ismeretek, módszerek alkalmazására.

- Nyitott társművészekkel történő kooperációra, csoportos munkák létrehozására.

- Törekszik arra, hogy megismerje a saját területéhez kapcsolódó kutatási eredményeket és az új műveket.

- Az internet fejlődésével elérhetővé váló hálózati technikák lehetőségeivel élve törekszik szakmai kapcsolatok létrehozására, és a korszerű kommunikációs formák bevonására a zenei megismerési, alkotói és élőadói folyamatokba.

d) autonómiája és felelőssége

- Alkotóművészi stílusa, irányultsága, az elektroakusztikus zenei alkotóművészet iránti elkötelezettsége kialakult.

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Elektronikus zenei alkotásait önállóan hozza létre, teljes önállósággal használja az alkotótevékenysége alapjául szolgáló eszközöket.

- Tudatos gondolkodást tanúsít az elektroakusztikus zene új útjainak értő és kritikus megítélése során.

- Szakmai együttműködései során felelős gondolkodást tanúsít alkotó- és előadótársaival szemben.

- Elkötelezett a közönségnevelésben való részvétel különböző formái iránt.

7.1.2.7. Az alkalmazott zeneszerzés szakirányon továbbá az alkalmazott zeneszerző

a) tudása

- Átfogóan ismeri a különböző vokális és hangszeres kompozíciós technikákat, a történeti és kortárs komolyzenei, valamint a legfontosabb könnyűzenei stílusokat, műfajokat, iskolateremtő irányzatokat, mintaértékű kompozíciókat, azok kompozíciós felépítését.

- Ismeri az alkalmazott zeneszerzői tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti, formatani, összhangzattani hátteret.

- Ismeri és érti a színházi és filmes műfajok zenélési metodikáját, a hozzáadott zenei tartalomnak a vizuális művészetekhez való kapcsolódási lehetőségeit.

- Tisztában van a filmzene esztétikájával, különféle irányzataival, annak történetiségében és aktualitásában egyaránt.

- Magas szinten ismeri az egyes hangszerek technikai és hangzási adottságait, azok kombinációit, a különböző stílusoknak megfelelő kamarazenei, valamint a kis- és nagyzenekari akusztikus hangszerelési technikákat.

- Átfogóan ismeri a hangfelvételek, illetve digitális előkészítésük folyamatait, az azokhoz kapcsolódó alapvető hangmérnöki követelményeket, továbbá a film és zene digitális szinkronizálásának, a digitális hangszerelés, illetve a digitális és élőhangszerek vegyes alkalmazásának módját.

- Átfogó ismeretei vannak a vokális zene tekintetében a zene és szöveg viszonyáról, a vokális kompozíciókra vonatkozó különböző prozódiai megoldásokról.

- Magas szintű zenei, technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár középnehéz műveinek egy részét.

- Alaposan ismeri a partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

- Ismeri a különböző szintű zenei tudással rendelkező színészek, énekesek betanításának, zongorán történő kísérésének követelményeit.

- Tisztában van a vezényléstechnika alapvető elemeivel.

- Átfogó ismeretei vannak a színházi és filmes produkciók létrejöttének, gyártási, előállítási folyamatairól, a rendező és a produkció többi alkotójának, résztvevőjének kapcsolatáról, helyétről az alkotói hierarchiában.

b) képességei

- Saját alkotói stílusában vagy más (zenetörténeti) stílusban képes kisebb volumenű, különböző műfajú zeneművek komponálására.

- Képes különböző színházi vagy filmes alkotásokhoz vagy azok egyes jeleneteihez kísérőzenét komponálni.

- Képes az általa komponált zene gyártásához kapcsolódó szervezői tevékenységek teljes körű ellátására (költségvetés készítése, stúdióbérlés, zenészek szervezése).

- Képes a történeti és kortárs zeneművek beható elemzésére, stílus-, műfaj-, valamint kompozíciótechnikai ismeretét önálló kompozícióinak megalkotása során hatékonyan alkalmazza.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni vagy szabadon kezelni, alakítani bonyolult zenei anyagokat.

- Akusztikus hangszerelési ismereteit zenei és alkalmazott zenei kompozícióinak megalkotása során egyaránt hatékonyan alkalmazza, valamint képes különböző zenei anyagok különböző stílusban történő kamarazenei, kis- és nagyzenekari hangszerelésére.

- Képes alkalmazott zenei kompozícióinak megalkotásához szükséges számítógépes zeneíró programok használatára, komplikáltabb hangfelvételek digitális előkészítésére, film és zene digitális szinkronizálására, a digitális hangszerelés, illetve a digitális és élőhangszerek vegyes alkalmazására.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, valamint saját kompozícióinak betanítása, ismertetése során azok zongorán történő demonstrálására.

- Képes egyszerűbb és bonyolultabb partitúrák átlátására, zongorán történő megszólaltatására.

- Képes színházi vagy filmes produkciókhoz kötődő énekszámok betanítására, zongorakíséretük megszólaltatására.

- Képes saját, együttesre írt kompozícióinak betanítása, előadása során egyszerűbb vezénylési feladatokat ellátni.

- Képes a színházi és filmes munkafolyamatokban részt venni, azok különböző szereplőivel, szakmai igényeinek megfelelésével, hatékonyan együttműködni.

c) attitűdje

- Alkalmazott zeneszerzőként a koprodukciós munkákban kellő érzékenységgel viszonyul alkotótársainak kreatív koncepciójához.

- A színházi munka és a filmgyártás munkafolyamatával együtt járó stresszhelyzeteket higgadtan kezeli.

- Nyitott a társművészeti alkotások megismerésére, nyomon követi a film- és színházművészet legújabb produkcióinak bemutatását.

- Rendszeresen komponál különböző előadói apparátusú, műfajú műveket.

- Törekszik arra, hogy a színházi vagy filmes alkotásokat dramaturgiai szempontból mélyebben megismerje és megértse, ezáltal alkalmazott zenei kompozícióit kifejezésmódban minél gazdagabbá tegye.

- Alkotói gondolkodásában nyitott a sokszínűségre, a kreativitásra.

- Nagyfokú nyitottsága van alkalmazott zenei alkotások különböző zenei irányzatokban, stílusokban való létrehozására, illetve hangszerelésére.

- Tudatos abban, hogy alkalmazott zenei kompozíciói megalkotása során digitális eszközöket, technikákat alkalmazzon.

- Törekszik repertoárismeretének gyakorlati megközelítésű bővítésére.

- Törekszik arra, hogy alkalmazott zenei kompozícióinak autentikus megszólaltatását a próbafolyamat vagy az előadás során saját részvételével is elősegítse.

d) autonómiája és felelőssége

- Alkalmazott zeneszerzőként a filmes vagy színházi koprodukciós munkafolyamatban saját szakmai területére vonatkozóan teljes felelősséggel vesz részt, a zene gyártását egyéni döntései mentén felügyeli.

- Zeneszerzői stílusa, irányultsága, alkalmazott zenei kompozíciók alkotása iránti elkötelezettsége kialakult.

- Alkalmazott zenei kompozícióit önállóan hozza létre.

- Teljesítményét a zenei és a színházi, illetve filmes szakterület minőségi elvárásaival egyaránt összhangban tartja.

- Nagyfokú önállósággal kezeli a zenei kottaíró programokat, irányító szerepet tölt be a digitális hangfelvételi tevékenységben.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A képzés művészeti ágai, szakterületei, amelyekből a szak felépül:

- a zeneművészet történeti és általános zenei elméleti ismeretei 17-63 kredit;

- a zeneművészethez kapcsolódó általános műveltségi elméleti ismeretek 4-16 kredit.

8.1.2. A szakirányok szakterületei és kreditaránya:

- zeneszerzés szakirány:

- zeneszerzés és részterületei 40-84 kredit;

- a zeneszerzéshez kapcsolódó specifikus zenei elméleti ismeretek 18-47 kredit;

- vokális és hangszeres előadó-művészet 10-34 kredit;

- jazz-zeneszerzés szakirány:

- jazz- és klasszikus zeneszerzés és hangszerelés 30-60 kredit;

- a jazz specifikus elméleti és történeti ismeretei 35-65 kredit;

- hangszeres és vokális jazz-előadóművészet 8-32 kredit;

- muzikológia szakirány:

- zenetörténet és a muzikológia részterületei 55-95 kredit;

- a muzikológiához kapcsolódó specifikus zenei elméleti, zeneszerzési ismeretek 12-48 kredit;

- hangszeres előadó-művészet 4-16 kredit;

- zeneelmélet szakirány:

- zeneelmélet és részterületei 41-75 kredit;

- a zeneelmélethez kapcsolódó elméleti, gyakorlati és idegen nyelvi ismeretek 20-50 kredit;

- hangszeres és vokális előadó-művészet 7-37 kredit;

- zeneismeret szakirány:

- zeneismeret és részterületei 38-66 kredit;

- a zeneismerethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek 10-36 kredit;

- hangszeres és vokális előadó-művészet 20-60 kredit;

- elektronikus zenei médiaművészet:

- elektroakusztikus zeneszerzés és részterületei 20-44 kredit;

- az elektroakusztikus zeneszerzéshez kapcsolódó specifikus történeti, elméleti ismeretek 30-62 kredit;

- zeneszerzés és részterületei: 12-44 kredit;

- hangszeres előadó-művészet: 4-14 kredit;

- alkalmazott zeneszerzés szakirány:

- alkalmazott zeneszerzés és az ahhoz kapcsolódó specifikus elméleti ismeretek 30-64 kredit;

- az alkalmazott zeneszerzéshez kapcsolódó gyakorlati zenei előadó-művészeti és társművészeti ismeretek 13-37 kredit;

- zeneszerzés és részterületei: 30-56 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

2. ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: animáció (Animation)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: animációs tervező

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animator

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 213

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzési célja animációs tervezők, mozgóképes tervezők és audio-vizuális tartalomfejlesztők képzése, akik a mindenkori animációs technikák ismeretében, azok kifejezési lehetőségeinek felhasználásával képesek tervezői, alkotói feladatok ellátására az animáció hagyományos és új ágazataiban, a médiában, a kultúra, a televíziózás és a filmipar területén, a szórakoztató- és a kreatív iparban, valamint a tudományok vizualizációra támaszkodó területein. Ismerik és értik az animációs alkotásokban, produktumokban megjelenő vizuális és zenei, akusztikai elemeket, az előadóművészet, valamint a tárgy-, díszlet-, látványtervezés különböző módozatait. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az animációs tervező

a) tudása

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet és technológiák főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.

- Ismeri az animáció sajátos vizuális ábrázolási metódusait, legyenek azok a manuális vagy virtuális, analóg vagy digitális technikai megoldások, és érti az így létrehozott látvány „életre keltésének” technikáit és módszereit.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról.

- Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az animációt érintő és befolyásoló kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről.

- Általános tájékozottsággal rendelkezik az animációs filmművészet területén végzendő művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről.

- Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, innovációs módszereket.

- Jártas az animációra jellemző tervezési módszertanban, érti a tervezési folyamat egyes fázisait, összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységében.

- Magas szintű vizuális és formaérzékkel rendelkezik.

- Általános ismeretekkel rendelkezik az animációs tervezésben és filmkészítésben alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.

- Érti az animációs gyártásszervezés, idő- és erőforrás menedzsment alapvetéseit, főbb elemeit, alapvető működését és folyamatát.

- Behatóan ismeri az animációt alkalmazó és az animációs tartalmak bemutatására alkalmas audio vizuális kommunikációs és prezentációs eszközeit, módszereit, csatornáit, ismeri és érti a szaknyelvet, és a hatékony szóbeli és írásos szakmai kommunikációt anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az animációs filmek, illetve egyéb, animációs technikát alkalmazó tartalmak, alkalmazások gazdasági, pénzügyi, szerzői jogi és társadalmi normáiról, etikai szabályozásáról, valamint áttekintéssel bír a mozgóképes szakterületet érintő intézményrendszerről.

b) képességei

- Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.

- Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait feldolgozza, rendszerezi, és animációs tervezői tevékenysége során ezeket mozgósítja.

- Animációs tervező alkotómunkája megalapozásához önállóan végez adat- és forrásgyűjtést, meghatározza azok eredetiségét, mérlegeli, elemzi szakmai relevanciájukat, szintetizálja és kritikailag kezeli azokat.

- Animációs tervező, alkotótevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.

- Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt.

- Képes az animációs, vagy az animációs technikákat alkalmazó filmes produkciók kreatív fejlesztési és gyártási feladatainak ellátására, valamint kommunikációs felületek tervezése.

- Animációs tervező, alkotótevékenysége során kiválasztja és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

- Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy az animációs tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.

- Animációs tervezői, alkotói tevékenységét, koncepcióit, eredményeit érthetően, kompetensen kommunikálja vizuálisan, verbálisan és írott formában, mind szakmai körben, mind azon kívül, anyanyelvén és egy idegen nyelven, továbbá szakmai álláspontját érvekkel alátámasztva képviseli.

- Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs eszközöket és csatornákat.

- Betartja szakmája etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között is.

c) attitűdje

- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

- Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.

- Szakmai munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

- Kritikai megértéssel viszonyul az animációs filmművészet történeti és kortárs eredményeihez, gyakorlataihoz, folyamataihoz és diskurzusaihoz.

- Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.

- Nyitott más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és párbeszédre törekszik azok szereplőivel.

- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi, kulturális, közösségi, környezeti és gazdasági vonatkozásairól, és törekszik szakmája etikai normáinak betartására.

- A különböző társadalmi és kulturális csoportokkal és közösségekkel szemben befogadó, toleráns és empatikus.

- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai orientációja kialakult.

- Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

- Képes vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési, alkotó folyamat konzekvens végig vitelére, alapvető tervezői, alkotói döntések meghozatalára, és képes originális tervek létrehozására.

- Tervező tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.

- Saját szakmai tevékenységéért, az alkotó folyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

- Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.

- Felismeri szakmai tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- művészeti ismeretek (vizuális művészetek, zeneművészet, irodalom, dramaturgia) 10-30 kredit;

- általános elméleti ismeretek (művészettörténet, filmtörténet, filozófia, társadalomtudományok, gazdasági és jogi ismeretek) 10-30 kredit;

- szakelméleti ismeretek (animációs filmtörténet, animációs tervezői ismeretek, gyártási ismeretek, produkciós ismeretek, infokommunikációs ismeretek) 30-70 kredit;

- animációs szakmai ismeretek [animációs stúdiumok, akusztikai, hangtervezési stúdiumok, forgatási ismeretek, animációs technikák, prezentációs ismeretek a szakdolgozattal (diplomatervezési) feladattal együtt] 70-140 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés csak teljes idejű képzésként, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg.

3. DESINGKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: designkultúra (Design Culture)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: designelemző

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Design Culture Specialist

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja a design és a vizuális művészetek komplex elemzésére képes szakemberek képzése, akik korszerű ismeretekkel rendelkeznek a design és a vizuális művészetek művészettörténeti, társadalomtudományi, filozófiai és kommunikációelméleti elemzési módszereiről, e módszerek kulturális intézményekben, múzeumokban, szaklapoknál, a média és a design változatos területein működő cégeknél történő integrált, interdiszciplináris, kritikai szemléletű alkalmazásáról. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A designelemző

a) tudása

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a design és a művészetek főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a designhoz és a művészetekhez kapcsolódó tágabb kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról.

- Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a designhoz és a művészetekhez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, illetve ezek működéséről.

- Érti a tervező és alkotó szakmák analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási módjait.

b) képességei

- Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és szakmai tevékenysége során mozgósítja.

- Designkultúra-kutató és -elemző munkája megalapozásához önállóan végez adat- és forrásgyűjtést, meghatározza ezek eredetiségét, mérlegeli szakmai relevanciájukat, elemzi, szintetizálja, kritikailag kezeli azokat.

- Munkája során képes alapvető szakmai véleményalkotásra koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.

- Analitikus módszereivel kilép a hagyományos keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt.

- Vezetett vagy felügyelt helyzetben konzekvensen visz végig elemző folyamatot, alapvető döntéseket hoz meg, és originális szellemi alkotást hoz létre.

- Munkája során együttműködik saját szakterülete, társszakmák és különböző művészeti területek képviselőivel.

- Koncepcióit, eredményeit érthetően, szakszerűen kommunikálja vizuális, verbális és írott formában.

- Magas szintű esztétikai érzékkel rendelkezik.

c) attitűdje

- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

- Munkájában motivált és elkötelezett, tevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.

- Tevékenységét minőség- és értékorientált szemlélet jellemzi.

- Nyitott más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és párbeszédre törekszik azok szereplőivel.

- Tudatosan gondolkodik munkájának társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti vonatkozásairól, és törekszik a designkutatás és -elemzés etikai normáinak betartására.

- A különböző társadalmi és kulturális csoportokkal és közösségekkel szemben befogadó, toleráns és empatikus.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

- Tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.

- Kutató- és elemző tevékenységéért, az alkotó folyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

- Felismeri tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- design-, és művészettörténet és -elmélet 40-60 kredit;

- társadalomtudományok 20-30 kredit;

- filozófia 20-30 kredit;

- kommunikáció 20-30 kredit;

- művészeti tekhné (a kép-, tárgy- és téralkotás tervezői-művészi területének megismerése) 20-30 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

4. ELŐADÓ-MŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: előadó-művészet (Performance)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése szakirányok szerint:

- klasszikus zongora előadóművész

- klasszikus orgona előadóművész

- klasszikus csembaló előadóművész

- klasszikus harmonika előadóművész

- klasszikus hárfa előadóművész

- klasszikus gitár előadóművész

- klasszikus lant előadóművész

- klasszikus cimbalom előadóművész

- klasszikus hegedű előadóművész

- klasszikus mélyhegedű előadóművész

- klasszikus gordonka előadóművész

- klasszikus gordon előadóművész

- klasszikus furulya előadóművész

- klasszikus fuvola előadóművész

- klasszikus oboa előadóművész

- klasszikus klarinét előadóművész

- klasszikus szaxofon előadóművész

- klasszikus fagott előadóművész

- klasszikus kürt előadóművész

- klasszikus trombita előadóművész

- klasszikus tuba előadóművész

- klasszikus harsona előadóművész

- klasszikus ütőhangszeres előadóművész

- klasszikus ének előadóművész

- jazz-zongora előadóművész

- jazzgitár előadóművész

- jazzbasszusgitár előadóművész

- jazzbőgő előadóművész

- jazzszaxofon előadóművész

- jazztrombita előadóművész

- jazzharsona előadóművész

- jazzdob előadóművész

- jazzének előadóművész

- zenekar- és kórusvezető előadóművész

- egyházzene-orgona előadóművész

- egyházzene-kórusvezető előadóművész

- népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon) előadóművész

- népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő) előadóművész

- népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató) előadóművész

- népi cimbalom előadóművész

- népi ének előadóművész

- szakirányok szerinti szakképzettségek angol nyelvű megjelölése:

- Classical Instrumental Music Performer (Piano)

- Classical Instrumental Music Performer (Organ)

- Classical Instrumental Music Performer (Harpsichord)

- Classical Instrumental Music Performer (Accordion)

- Classical Instrumental Music Performer (Harp)

- Classical Instrumental Music Performer (Guitar)

- Classical Instrumental Music Performer (Lute)

- Classical Instrumental Music Performer (Cimbalom/Dulcimer)

- Classical Instrumental Music Performer (Violin)

- Classical Instrumental Music Performer (Viola)

- Classical Instrumental Music Performer (Cello)

- Classical Instrumental Music Performer (Double Bass)

- Classical Instrumental Music Performer (Recorder)

- Classical Instrumental Music Performer (Flute)

- Classical Instrumental Music Performer (Oboe)

- Classical Instrumental Music Performer (Clarinet)

- Classical Instrumental Music Performer (Saxophone)

- Classical Instrumental Music Performer (Bassoon)

- Classical Instrumental Music Performer (Horn)

- Classical Instrumental Music Performer (Trumpet)

- Classical Instrumental Music Performer (Trombone)

- Classical Instrumental Music Performer (Tuba)

- Classical Instrumental Music Performer (Percussion)

- Classical Music Singer

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone)

- Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums)

- Jazz Music Singer

- Orchestral and Choral Conductor

- Church Music Performer (Organ)

- Church Music Performer (Choral Conducting)

- Folk Music Performer on Bowed Strings [Violin, Viola, Double-Bass-Cello-Gardon (Percussion Cello)]

- Folk Music Performer on Plucked Strings [Zither-Tambura-Koboz [Historical Hungarian Lute]-Rotary Lute (Hurdy-gurdy)]

- Folk Music Performer on Wind Instruments [Recorder-Bagpipe, Clarinet-Tarogato (Hungarian Folk Clarinet)]

- Folk Music Performer on Cimbalom

- Folk Song Performer

- választható szakirányok: klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus csembaló, klasszikus harmonika, klasszikus hárfa, klasszikus gitár, klasszikus lant, klasszikus cimbalom, klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka, klasszikus gordon, klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus tuba, klasszikus harsona, klasszikus ütőhangszerek, klasszikus ének, jazz-zongora, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazzbőgő, jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés, népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős (citera-tambura- koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiemelten gyakorlat-igényes (70-80 százalék)

- a diplomahangversenyhez rendelt kreditérték: 6 kredit

- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja zenei előadóművészek képzése, akik képesek a szakképzettségük szerinti, magas szintű előadó-művészeti tevékenység - elsősorban irányítás mellett, illetve csoportos teljesítmény keretében megvalósuló - végzésére a magyar és nemzetközi zenei és a kulturális életben. Kiművelt zenei ízlésük, magas szintű zenei és technikai, elméleti és gyakorlati ismereteik, előadói készségeik alapján képesek különböző zenei együttesekben művészi szolgálat teljesítésére, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A zenei előadóművész

a) tudása

- Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar zenetörténet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról.

- Ismeri az előadó-művészeti tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti hátteret, az összhangzattant, formatant, a különböző zenei stílusokat, műfajokat.

- Átfogóan ismeri a magyar népzene elméleti hátterét, általános ismeretei vannak a népzenei repertoárról.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szóló- és az együttes zenei előadó-művészet sajátos követelményeiről, valamint a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról.

- Tisztában van a zenei előadó-együttesek működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, valamint társadalmi-művelődési adottságaival.

- Tisztában van a zenei előadó-művészetre vonatkozó etikai szabályokkal és a legalapvetőbb szerzői jogi kérdésekkel.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a filozófia történetéről és fogalmi szerkezetéről.

b) képességei

- Képes az általa tanult, előadott zeneművek önálló értékelésére azok zenetörténeti, stiláris, kompozíciótechnikai, esztétikai kontextusában.

- A zeneművek elsajátítása során képes a kottakép helyes értelmezésére, ennek alapján a zeneművek autentikus, stílushű előadására.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni vagy szabadon kezelni, alakítani különböző zenei anyagokat.

- Különböző csoportos zenei tevékenységben, összművészeti tevékenységben képes kreatív és alkalmazkodó módon részt venni, ennek során hatékonyan kommunikálni.

- Képes zenei együtteseket, művelődési intézményeket alkotó módon segíteni és azokban koordinációs feladatokat elvégezni.

- Tevékenysége során képes alkalmazni a zenei előadó-művészet etikai normáit.

- A filozófia történetével összefüggő alapvető kérdésekben képes adekvát módon megnyilatkozni, a helyes fogalmi rendszert használni.

c) attitűdje

- Fontosnak tartja, hogy a zeneművészetből kiindulóan képes legyen tájékozódni a filozófia és a társművészetek világában, és a zeneművészet helyét és szerepét e körben meg tudja fogalmazni.

- Értő módon viszonyul a zeneirodalom történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint a különböző zenei előadói gyakorlatokhoz, konkrét művészeti produkciókhoz.

- Nyitott a csoportos zenei, összművészeti produkciókban való részvételre, amelyekben alkalmazkodóan vesz részt.

- Tudatosan gondolkodik előadó-művészeti produkcióinak társadalmi vonatkozásairól.

- Törekszik a zenei előadó-művészet etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatában van annak, hogy a társadalomban nem csupán önmagát, hanem művészi tevékenységével a zeneművészetet és annak értékeit is képviseli.

- Összpontosítva saját előadó-művészeti tevékenységének területére, folyamatosan figyelemmel kíséri a zenei élet eseményeit, tájékozott a tevékenységéhez kapcsolódó írásos publikációk terén.

- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt előadó-művészeti produkciók kialakításában vagy formálásában.

- Felismeri előadó-művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.

- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. A klasszikus zongora, a klasszikus orgona, a klasszikus csembaló, a klasszikus harmonika, a klasszikus hárfa, a klasszikus gitár, a klasszikus lant, a klasszikus cimbalom, a klasszikus hegedű, a klasszikus mélyhegedű, a klasszikus gordonka, a klasszikus gordon, a klasszikus furulya, a klasszikus fuvola, a klasszikus oboa, a klasszikus klarinét, a klasszikus szaxofon, a klasszikus fagott, a klasszikus kürt, a klasszikus trombita, a klasszikus harsona, a klasszikus tuba, a klasszikus ütőhangszerek szakirányon a klasszikus zongora előadóművész, a klasszikus orgona előadóművész, a klasszikus csembaló előadóművész, a klasszikus harmonika előadóművész, a klasszikus hárfa előadóművész, a klasszikus gitár előadóművész, a klasszikus lant előadóművész, a klasszikus cimbalom előadóművész, a klasszikus hegedű előadóművész, a klasszikus mélyhegedű előadóművész, a klasszikus gordonka előadóművész, a klasszikus gordon előadóművész, a klasszikus furulya előadóművész, a klasszikus fuvola előadóművész, a klasszikus oboa előadóművész, a klasszikus klarinét előadóművész, a klasszikus szaxofon előadóművész, a klasszikus fagott előadóművész, a klasszikus kürt előadóművész, a klasszikus trombita előadóművész, a klasszikus tuba előadóművész, a klasszikus harsona előadóművész, klasszikus ütőhangszeres előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a szakirány szerinti hangszerjátékhoz tartozó zenei tudáselemeket, technikai eszköztárat.

- A szakirány szerinti hangszerjátékra vonatkozóan átfogó stílus-, műfaj- és előadásmód-ismerete van.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a lapról játék, a transzponálás, valamint az improvizáció módjairól.

- Gyakorlatban, magas szinten elsajátította a szakirány szerinti hangszeres szóló-, kamarazenei, továbbá - ha az adott szakirány szerinti hangszer esetében jellemző - zenekari irodalom egy részét, ismeretekkel rendelkezik az alaprepertoár más részeiről, a forrásokról (kották) és azok fellelhetőségéről.

- Alapvető ismeretei vannak a szakirány szerinti hangszeres szólóművek, illetve a szakirány szerinti hangszeres szólamot tartalmazó művek egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatáról, sajátos követelményeiről, a gyakorlási módszerekről, próbatechnikákról.

- Átfogó ismereti vannak a szakirány szerinti hangszer történetéről, típusairól, felépítéséről, működéséről.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú, a szakirány szerinti hangszeres műveket, illetve zeneműveknek a szakirány szerinti szólamait formáltan, a stílusnak és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően, hangversenyszerűen megszólaltatni.

- Képes a szakirány szerinti könnyebb szólóműveket, hangszeres szólamokat első látás után megszólaltatni (lapról játék), egyszerűbb zenei anyagokat transzponálni, improvizatív módon alakítani, a szakirány szerinti hangszeren megszólaltatni.

- Átlátja a szakirány szerinti hangszeres szóló-, kamarazenei, illetve -ha az adott szakirány szerinti hangszer esetében létezik - zenekari irodalom jelentős részét.

- A szakirány szerinti hangszeres szólóművek, illetve a szakirány szerinti hangszeres szólamot tartalmazó művek elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során az alkalmazkodó részvételre.

c) attitűdje

- A szakirány szerinti hangszeres tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Zenei gondolkodásában nyitott a kreativitásra.

- Törekszik a szakirány szerinti hangszeres szóló-, valamint kamarazenei, illetve - ha az adott szakirány szerinti hangszer esetében létezik - zenekari irodalom megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai orientációja kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít a szakirány szerinti hangszeres rutinfeladatokat.

- A szakirány szerinti hangszeres előadó-művészi teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Műsorát instrukciók alapján, hangszeres tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló hangszeres produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2.2. A klasszikus zongora szakirányon továbbá a klasszikus zongora előadóművész

a) tudása

- Ismeri a kórus- és zenekari partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

- Átfogó ismeretei vannak a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította az énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő énekszólamát.

b) képességei

- Képes egyszerűbb zenekari- és kóruspartitúrák átlátására, zongorán történő megszólaltatására.

- Kóruséneklésben szerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes énekkari művek előadásában való részvételre.

c) attitűdje

- A zongora, mint hangszer sajátos adottságai kiaknázásával bővíti zongorairodalmon kívüli repertoárismeretét.

- Hangszeres előadó-művészeti produkciók mellett vokális előadó-művészeti produkciókban való részvételre is nyitott.

7.1.2.3. A klasszikus orgona szakirányon továbbá klasszikus orgona előadóművész

a) tudása

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólóirodalom középnehéz technikai igényű műveinek egy részét.

- Ismeri a kórus- és zenekari partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket.

- Ismeri a continuo-játék elméletét és gyakorlati alkalmazásának módját.

- Átfogó ismeretei vannak a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította az énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő énekszólamát.

b) képességei

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására.

- Képes egyszerűbb zenekari- és kóruspartitúrák átlátására, azok, valamint számozott basszussal lejegyzett szólamok zongorán történő megszólaltatására.

- Kóruséneklésben szerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes énekkari művek előadásában való részvételre.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy zongoratudását orgona előadóművészi tevékenysége szolgálatába állítsa.

- A zongora, mint hangszer sajátos adottságai kiaknázásával bővíti az orgonairodalmon kívüli repertoárismeretét.

- Hangszeres előadó-művészeti produkciók mellett vokális előadó-művészeti produkciókban való részvételre is nyitott.

7.1.2.4. A klasszikus csembaló szakirány szakirányon továbbá a klasszikus csembaló előadóművész

a) tudása

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólóirodalom középnehéz technikai igényű műveinek egy részét.

- Ismeri a continuo-játék elméletét és gyakorlati alkalmazásának módját.

- Alapvető ismeretei vannak a csembalójáték historikus előadásmódhoz kapcsolódó zenei és társművészeti hátteréről.

- Átfogó ismeretei vannak a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította az énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő énekszólamát.

b) képességei

- Képes számozott basszussal lejegyzett szólamok csembalón, illetve zongorán történő megszólaltatására.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására.

- Képes csembalójátékába a historikus zenei stílus sajátosságait beépíteni.

- Kóruséneklésben szerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes énekkari művek előadásában való részvételre.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy zongoratudását csembaló előadóművészi tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Tudatos a historikus zenei előadásmód alkalmazásában.

- Hangszeres előadó-művészeti produkciók mellett vokális előadó-művészeti produkciókban való részvételre is nyitott.

7.1.2.5. A klasszikus harmonika, a klasszikus cimbalom szakirányon továbbá a klasszikus harmonika előadóművész és a klasszikus cimbalom előadóművész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólóirodalom könnyebb technikai igényű néhány művét.

- Átfogó ismeretei vannak a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította az énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő énekszólamát.

b) képességei

- Képes könnyebb technikai igényű zongoraművek, egyszerű zongorakíséretek megszólaltatására.

- Kóruséneklésben szerzett ismeretei és gyakorlata alapján képes énekkari művek előadásában való részvételre.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy alapszintű zongoratudását a szakirány szerinti hangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Hangszeres előadó-művészeti produkciók mellett vokális előadó-művészeti produkciókban való részvételre is nyitott.

7.1.2.6. A klasszikus gitár szakirányon továbbá a klasszikus gitár előadóművész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólóirodalom könnyebb technikai igényű néhány művét.

- Ismeri a gitározás sajátos összhangzattani és continuo-játék lehetőségeit, szólamvezetési eszközeit.

- Ismeri a francia, spanyol, német lant-tabulatúrákat.

b) képességei

- Képes könnyebb technikai igényű zongoraművek, egyszerű zongorakíséretek megszólaltatására.

- Képes gitáron összhangzattani folyamatok bemutatására és continuo-szólamok kidolgozására valamint játékára.

- Képes francia lant-tabulatúrából átírás nélkül egyszerűbb műveket megszólaltatni.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy alapszintű zongoratudását gitár előadóművészi tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Elkötelezett a gitár-specifikus tudásának, ezen belül összhangzattani, continuo, lant-tabulatúra jártasságának gyarapítására, és ezen ismereteinek az előadóművészi munkájában való felhasználására.

d) autonómiája és felelőssége

- Önálló abban, hogy gitár-összhangzattani és continuo-játék tudását gyarapítsa és fejlessze, valamint tudatában van annak, hogy ezen készségének fenntartása és fejlesztése a lant örököseként művészi tevékenységének egyik pillére.

7.1.2.7. A klasszikus hárfa, klasszikus lant, klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka, klasszikus gordon, klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakirányon továbbá a klasszikus hárfa előadóművész, a klasszikus lant előadóművész, a klasszikus hegedű előadóművész, a klasszikus mélyhegedű előadóművész, a klasszikus gordonka előadóművész, a klasszikus gordon előadóművész, a klasszikus furulya előadóművész, a klasszikus fuvola előadóművész, a klasszikus oboa előadóművész, a klasszikus klarinét előadóművész, a klasszikus szaxofon előadóművész, a klasszikus fagott előadóművész, a klasszikus kürt előadóművész, a klasszikus trombita előadóművész, a klasszikus tuba előadóművész, a klasszikus harsona előadóművész, klasszikus ütőhangszeres előadóművész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólóirodalom könnyebb technikai igényű néhány művét.

b) képességei

- Képes könnyebb technikai igényű zongoraművek, egyszerű zongorakíséretek megszólaltatására.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy alapszintű zongoratudását a szakirány szerinti hangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

7.1.2.8. A klasszikus ének szakirányon továbbá a klasszikus ének előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a klasszikus énekléshez tartozó zenei tudáselemeket, technikai eszköztárat.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szóló- és kamaraénekes zenei műfajokról, a különböző zenei stílusokról, azok előadásmódjáról és a helyes idegen nyelvi szövegkiejtésről.

- Gyakorlatban, magas szinten elsajátította a saját hangfajának megfelelő szóló- és kamaraénekes irodalom egy részét, ismeretekkel rendelkezik az alaprepertoár más részeiről, a forrásokról (kották) és azok fellelhetőségéről.

- Ismeri a klasszikus énekes művek egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatát, sajátos követelményeit, a gyakorlási módszereket, próbatechnikákat.

- Alapvető ismeretei vannak legalább egy, a szólóénekes zenei műfajok esetében jellemző idegen nyelv nyelvtani szabályairól, szókincséről, kiejtésmódjáról, különös tekintettel a zeneművekben használt konkrét irodalmi alkotásokra.

- Alapvető ismeretei vannak a színpadi játék, a színpadi mozgás és a színpadi beszéd gyakorlati szemszögű, énekes előadó-művészeti vonatkozásairól.

- Alapvető zenei, technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár könnyebb technikai igényű műveinek egy részét.

b) képességei

- Képes különböző stílusú dalokat, áriákat, valamint kamaraművek és kórusművek saját hangfajának megfelelő szólamát formáltan, a stílusnak és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően, hangversenyszerűen megszólaltatni.

- Átlátja a szóló- és a kamaraénekes irodalom főbb alkotásainak jelentős részét.

- A klasszikus énekes szóló- és kamaraénekes művek elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során az alkalmazkodó részvételre.

- Képes legalább egy, a szólóénekes zenei műfajok esetében jellemző idegen nyelven írott irodalmi szöveg tartalmának megismerésére, megértésére és a helyes szövegkiejtésre.

- Énekes előadó-művészeti produkcióit adekvát módon kiválasztott színművészeti elemek beépítésével valósítja meg.

- Képes könnyebb technikai igényű zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására.

c) attitűdje

- Énektudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Énekhangja egészségének megőrzésére kiemelt figyelmet fordít.

- Törekszik az énekes szólóirodalom, valamint a kamaraénekes irodalom megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

- Az általa tanult énekes zeneműveket eredeti nyelven adja elő.

- Fontosnak tartja, hogy énekes zeneművek megszólaltatásakor a tartalom kifejezését ízléses, karakteres színpadi előadásmóddal kísérje.

- Törekszik arra, hogy alapszintű zongoratudását az énekes művek elsajátításakor hasznosítsa.

d) autonómiája és felelőssége

- Énekművészi szakmai irányultsága kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít énekesi rutinfeladatokat.

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Műsorát instrukciók alapján, énekes tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2.9. A jazz-zongora, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazzbőgő, jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob szakirányon továbbá a jazz-zongora előadóművész, a jazzgitár előadóművész, a jazzbasszusgitár előadóművész, a jazzbőgő előadóművész, a jazzszaxofon előadóművész, a jazztrombita, a jazzharsona, a jazzdob előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a szakirány szerinti jazzhangszer-játékhoz tartozó zenei tudáselemeket, technikai eszköztárat.

- Gyakorlati szemszögből ismeri a jazzhangszeres improvizációs technikákat, a jazz sajátos kifejezési fordulatait, intonációját, ritmus-, dallam- és harmóniavilágát, valamint a lapról játék és a transzponálás módját.

- Gyakorlatban, magas szinten elsajátította a szakirány szerinti jazzhangszeres szólóirodalom, valamint jazz-zenekari irodalom egy részét, továbbá ismeri a jazz standard repertoár jelentős részét, ismeretekkel rendelkezik a forrásokról és azok fellelhetőségéről.

- Alapvető ismeretei vannak a szakirány szerinti jazzhangszeres szólóművek és zenekari művek egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatáról, sajátos követelményeiről, a gyakorlási módszerekről, próbatechnikákról.

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a jazz-zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a jazz-zongora szólórepertoár könnyebb technikai igényű műveinek egy részét.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a zenekari jazzvokál-éneklés és az a cappella jazz-művek előadásáról.

- Átfogó ismeretei vannak a jazz specifikus elméleti és történeti, valamint zeneszerzési (hangszerelés) hátteréről.

- Tájékozott a jazz-zenével kapcsolatos nemzetközi népzenei repertoárban és stílus-sajátosságokban.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú, a szakirány szerinti jazzhangszeres zeneműveket, illetve zeneműveknek a szakirány szerinti jazzhangszeres szólamait stílushűen, magas szintű zenei és technikai felkészültséggel, hangversenyszerűen megszólaltatni.

- Képes a szakirány szerinti jazzhangszeren improvizálni.

- Átlátja a szakirány szerinti jazzhangszeres szóló- és zenekari irodalom jelentős részét.

- Képes megkülönböztetni a jazz standard repertoár különböző stílusait, stílusjegyeit.

- A szakirány szerinti jazzhangszeres szólóművek és jazz-zenekari művek elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során az alkalmazkodó részvételre.

- Képes könnyebb jazz-zongoraművek, jazz-zongoraszólamok, egyszerűbb zongorakíséretek megszólaltatására, egyszerű zenei anyagok zongorán történő demonstrálására.

- Képes csoportos jazzénekes produkciókban való részvételre.

- Eligazodik a jazzelmélet és a jazztörténet különböző kérdéseiben, képes a jazz-zeneművek beható analízisére.

- Képes egyszerűbb jazz-hangszerelési feladatok elvégzésére.

- Képes megkülönböztetni a jazz-zenével kapcsolatos nemzetközi népzenei repertoár alkotásainak stílusjegyeit és más jellemzőit.

c) attitűdje

- A szakirány szerinti jazzhangszeres tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Zenei gondolkodásában és a jazzhangszer-játékban magas fokú nyitottsága van a kreativitásra.

- Törekszik a szakirány szerinti jazzhangszeres szóló- és zenekari irodalom megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

- Törekszik a kiszenekari és nagyzenekari jazz-játékban való rendszeres részvételre.

- Törekszik arra, hogy alapszintű jazz-zongoratudását jazzhangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Fontosnak tartja, hogy gyakorlati előadó-művészeti tevékenységét megfelelő elméleti megközelítéssel is megalapozza.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai orientációja kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít jazzhangszeres előadóművészi rutinfeladatokat, különös tekintettel az improvizációra.

- Jazzhangszeres előadó-művészeti teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Repertoárját instrukciók alapján, jazzhangszeres tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló jazz-zenei produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2.10. A jazz-zongora, a jazzbőgő, a jazzszaxofon, a jazztrombita, a jazzharsona, a jazzdob szakirányon továbbá a jazz-zongora előadóművész, jazzbőgő előadóművész, jazzszaxofon előadóművész, jazztrombita előadóművész, a jazzharsona előadóművész, a jazzdob előadóművész

a) tudása

- A szakirány szerinti jazzhangszernek megfelelő klasszikus zenei hangszerjáték területén átfogó hangszertechnikai, stílus- és előadásmód-ismerete van, gyakorlatban elsajátította a klasszikus zenei hangszer repertoárjának könnyebb és középnehéz műveinek egy részét.

b) képességei

- Képes a szakirány szerinti jazzhangszernek megfelelő klasszikus hangszeren könnyebb és középnehéz műveket megszólaltatni, valamint klasszikus hangszeres ismereteit a jazzhangszeres előadó-művészetben adekvát módon alkalmazni.

7.1.2.11. A jazzének szakirányon továbbá a jazzének előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a jazzénekléshez tartozó zenei tudáselemeket, valamint sajátos énektechnikai eszköztárat.

- Gyakorlati szemszögből ismeri a jazzénekes improvizációs technikákat, a jazz sajátos kifejezési fordulatait, intonációját, ritmus-, dallam- és harmóniavilágát, valamint a lapról éneklés és a transzponálás módját.

- A jazzénekes repertoár vonatkozásában átfogó ismeretei vannak a zene és a szöveg viszonyáról, a helyes idegen nyelvi (angol nyelvű) szövegkiejtésről.

- Ismeri a klasszikus zenei hangképzés és a klasszikus éneklés alapjául szolgáló stílusjegyek gyakorlati alkalmazásának módját, gyakorlatban elsajátította a klasszikus éneklés repertoárjának könnyebb és középnehéz műveinek egy részét.

- Gyakorlatban, magas szinten elsajátította a jazzénekes szólóirodalom, valamint jazz-zenekari irodalom egy részét, továbbá ismeri a jazz standard repertoár jelentős részét, ismeretekkel rendelkezik a forrásokról és azok fellelhetőségéről.

- Alapvető ismeretei vannak a jazzénekes szólóművek és jazz-zenekari művek egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatáról, sajátos követelményeiről, a gyakorlási módszerekről, próbatechnikákról.

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a jazz-zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a jazz-zongora szólórepertoár könnyebb technikai igényű műveinek egy részét.

- Magas szintű ismeretekkel rendelkezik az együttes jazzéneklés sajátos követelményeiről és repertoárjáról.

- Átfogó ismeretei vannak a jazz specifikus elméleti és történeti, valamint zeneszerzési (hangszerelés) hátteréről.

- Tájékozott a jazz-zenével kapcsolatos nemzetközi népzenei repertoárban és stílus-sajátosságokban.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú jazzénekes zeneműveket, illetve más jazz-zeneművek énekszólamait stílushűen, magas szintű zenei és technikai felkészültséggel, hangversenyszerűen megszólaltatni.

- Jazzénekes produkcióiban magas szinten képes az improvizációra.

- Képes könnyebb klasszikus zenei szóló- és kamaraénekes műveket megfelelő hangképzéssel, stílushűen megszólaltatni, valamint klasszikus énekes ismereteit a jazzénekes előadó-művészetben adekvát módon alkalmazni.

- Átlátja a jazzénekes szóló- és zenekari irodalom főbb alkotásainak jelentős részét, valamint képes újabb, előadásra szánt műveket kiválasztani.

- Képes megkülönböztetni a jazz standard repertoár különböző stílusait, stílusjegyeit.

- A jazzénekes szólóművek és zenekari művek elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során alkalmazkodó részvételre.

- Képes könnyebb jazz-zongoraművek, jazz-zongoraszólamok, egyszerűbb zongorakíséretek megszólaltatására, egyszerű zenei anyagok zongorán történő demonstrálására.

- Képes csoportos jazzénekes produkciókban való magas művészi színvonalon történő részvételre.

- Eligazodik a jazzelmélet és a jazztörténet különböző kérdéseiben, képes a jazz-zeneművek beható analízisére.

- Képes megkülönböztetni a jazz-zenével kapcsolatos nemzetközi népzenei repertoár alkotásainak stílusjegyeit és más jellemzőit.

c) attitűdje

- Jazzénekes tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Zenei gondolkodásában és a jazzéneklésben magas fokú nyitottsága van a kreativitásra.

- Törekszik a jazzénekes szóló- és zenekari irodalom megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

- Törekszik jazz-zenekari produkciókban való rendszeres részvételre.

- Törekszik arra, hogy alapszintű jazz-zongoratudását jazzénekes tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Fontosnak tartja, hogy gyakorlati előadó-művészeti tevékenységét megfelelő elméleti megközelítéssel is megalapozza.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai orientációja kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít jazzénekes előadóművészi rutinfeladatokat, különös tekintettel az improvizációra.

- Jazzénekes előadó-művészeti teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Repertoárját instrukciók alapján, jazzénekes tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló jazzénekes produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2.12. A zenekar- és kórusvezetés szakirányon továbbá a zenekar- és kórusvezető előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a zenekari és énekkari vezényléshez tartozó zenei tudáselemeket, vezényléstechnikai eszköztárat.

- A zenekari és énekkari művek vonatkozásában átfogó ismeretei vannak a különböző stílusokról, műfajokról és azok előadásmódjáról.

- Alapvető ismeretei vannak a zenekari és énekkari munka folyamatáról, a dirigens funkciójáról, a próbatechnikákról.

- Gyakorlatban, magas szinten elsajátította a zenekari és énekkari irodalom egy részét, továbbá átfogó ismeretekkel rendelkezik az alaprepertoár más részeiről, a forrásokról és azok fellelhetőségéről.

- Alapvető ismeretei vannak a vokális és hangszeres zeneszerzési technikákról, az egyes hangszerek technikai és hangzási adottságairól, azok kombinációiról, a különböző hangszerelési technikákról.

- Magas szinten ismeri a szóló-, kamara- és a kóruséneklés alapjául szolgáló énektechnikát, gyakorlatban megismerte a középnehéz szólóénekes és kamaraénekes, valamint énekkari irodalom legjelentősebb műveinek egy részét.

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólóirodalom középnehéz technikai igényű műveinek egy részét.

- Alaposan ismeri a különböző zenekari és énekkari partitúrák felépítését, az azok zongorán történő megszólaltatásához szükséges rendezőelveket, valamint a continuo-játék elméletét.

- Alapvető ismeretei vannak legalább egy, a vokális zenei műfajok esetében jellemző idegen nyelv nyelvtani szabályairól, szókincséről, kiejtésmódjáról, különös tekintettel a zeneművekben használt konkrét irodalmi alkotásokra.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú zenekari és énekkari műveket formáltan, a stílusnak és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően betanítani, és hangversenyszerű előadás során vezényelni.

- A zenekari és énekkari művek előadására történő felkészítés során képes a folyamat időbeli megtervezésére, próbatechnikák önálló alkalmazására, irányítói (rész) feladatok elvégzésére.

- Átlátja a zenekari és énekkari irodalom jelentős részét.

- Kompozíciótechnikai és hangszerelési ismereteit előadó-művészeti tevékenysége során hatékonyan alkalmazza.

- Képes könnyebb szólóénekes, kamaraénekes zeneművek, valamint nehezebb énekkari művek előadásában való részvételre.

- Képes középnehéz zongoraművek, zongorakíséretek megszólaltatására, zenekari vagy énekkari művek betanítása során azok zongorán történő demonstrálására.

- Képes bonyolultabb partitúrák átlátására, azok, továbbá számozott basszussal lejegyzett szólamok zongorán történő megszólaltatására.

- Képes legalább egy idegen nyelv esetében a vokális kompozíciók irodalmi szövegének megértésére, és tartalmának, helyes szövegkiejtésének közvetítésére.

c) attitűdje

- Zenekari, énekkari vezénylési képességeit folyamatosan fejleszti.

- Zenei gondolkodását nyitottság és kreativitás jellemzi.

- Törekszik a zenekari és énekkari irodalom megismerésére, saját repertoárjának folyamatos bővítésére.

- Törekszik az előadó-művészeti tevékenységben való rendszeres részvételre.

- Törekszik arra, hogy egyéni felkészülése során, adott zenekari vagy kórusmű elsajátításához zongoratudását is felhasználja.

- Nyitott arra, hogy a betanítási folyamat adekvát helyzeteiben a zenekari vagy énekkari műveket zongorán demonstrálja.

- Fontosnak tartja, hogy az általa vezényelt énekkari vagy kamaraénekes művek eredeti nyelven szólaljanak meg, ennek érdekében törekszik idegen nyelvi ismereteinek bővítésére, legalább az énekkari és kamaraénekes irodalom gerincét alkotó zeneművekre vonatkozóan.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai orientációja a zenekari vagy az énekkari vezénylés irányában kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít előadóművészi rutinfeladatokat.

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Műsorát instrukciók mentén, részleges önállósággal, tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Társadalmi környezete zenei kultúrájának fejlesztésében felelős szakemberként vesz részt.

7.1.2.13. Az egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés szakirányon továbbá az egyházzene-orgona előadóművész, az egyházzene-kórusvezető előadóművész

a) tudása

- Átfogó ismeretei vannak az egyházzene-történet korszakairól, a fontosabb szerzőkről, alkotásokról.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az egyszólamú és a polifón egyházzene, valamint az orgonazene korszakairól és repertoárjáról.

- Általános ismeretei vannak a népének-repertoárról.

- Átfogóan ismeri a liturgiatörténetet, legalább saját felekezetének liturgiáját.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik elsősorban saját felekezete egyházi felépítéséről, az egyházzenész abban elfoglalt helyéről, feladatairól.

- Tisztában van az egyházi, templomi zenére vonatkozó egyházi előírásokkal.

- Magas szinten ismeri az egyházi zenéhez tartozó zenei és elméleti tudáselemeket, az ehhez tartozó, a szakirány szerinti tevékenységnek megfelelő technikai eszköztárat.

- Magas szinten rendelkezik a szakirány szerinti előadói-, stílus- és műfaji ismeretekkel.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a lapról játék, a transzponálás, continuo-játék, valamint az improvizáció módjairól.

- Ismeri a középkori zeneelmélet tonális és formai jellemzőit.

- Alapvető ismeretei vannak az egyházzenei együttesek (szkóla, különféle összetételű kórusok, hangszeres együttesek) működésének sajátos követelményeiről, működése szervezésének feladatairól, a próbatechnikákról.

- Átfogó ismeretei vannak orgonaismeretből, az orgona működéséről, felépítéséről, történetéről.

- Alapvető zenei, technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár könnyebb technikai igényű műveinek egy részét.

- Ismeri a felekezetének megfelelő nyelvű legfontosabb liturgikus szövegeket, és azok magyar nyelvű jelentését.

- Ismeri a helyes beszédhang- és énekhangképzés technikáját.

- Átfogó ismeretei vannak a kóruséneklésről, gyakorlatban elsajátította az általános és az egyházzenei énekkari irodalom egy részének saját hangfajának megfelelő szólamát.

b) képességei

- Képes az általa előadott egyházzenei művek értékelésére azok sajátos egyházzenei, liturgikus kontextusában.

- Egyéni vagy csoportos egyházzenei tevékenysége során képes figyelembe venni a liturgia előírásait és hagyományait, és az abban részt vevő (egyházi) személyek feladatait, velük hatékonyan együttműködik.

- Képes saját egyházában (esetleg más felekezetű templomban is) az egyházzenei életet megszervezni, az egyházi, liturgikus alkalmak zenei irányítását elvégezni.

- Templomi működése során betartja az egyházi előírásokat.

- A megfelelő kontextusban alkalmazza az egyházzenei alkalmakon megszólaltatható orgona, illetve kórusművek jelentős részét, valamint képes újabb, a liturgiába illő művek kiválasztására.

- Az egyházzenei együttesekben való részvétel során képes a munka időbeli megtervezésére, a célravezető módszerek önálló alkalmazására, a liturgiában részt vevő más személyekhez való alkalmazkodásra.

- Hangszerismereti tudását egyaránt képes számára ismert és idegen hangszer kezelése során alkalmazni.

- Képes könnyebb technikai igényű zongoraművek, zongorakíséretek, orgonakíséretek megszólaltatására.

- Képes a liturgiában és az egyházzenei hangversenyeken megszólaló (idegen nyelvű) művek szövegének megértésére, ismeretlen művek esetén azok liturgikus helyének megtalálására.

- Képes a liturgiában beszéd- és énekhangját helyesen használva megszólalni és énekelni.

- Képes a liturgikus és egyházzenei alkalmakon kórusban művészi szinten énekelni.

c) attitűdje

- Természetes egyházi és zenei közegének tekinti a templomot, a liturgiát, annak zenei, dramaturgikus, mozgási, nyelvi, viselkedési hagyományaiban, szokásaiban otthonosan mozog.

- Tudatosan gondolkodik zenei tevékenységének vallási, társadalmi, művészi vonatkozásairól.

- Törekszik a vallási normák betartására, és a tőle telhető legmagasabb zenei színvonal megvalósítására.

- Az egyházzenei orgona, karvezető technikai tudását rendszeres, hatékony gyakorlással, folyamatosan karban tartja, fejleszti.

- Lehetőség szerint rendszeresen részt vesz a templomi gyakorlatban, a liturgikus szolgálatban.

- Törekszik a liturgiában és egyházzenei hangversenyeken megszólaltatható orgona, illetve kórusirodalom megismerésére, repertoárjának bővítésére.

- Hangszeres és vokális tudását bármely helyszín és akusztikus körülmény esetén (templom, kápolna, koncertterem, stb.) használja.

- Törekszik arra, hogy a zongora-, illetve orgonatudását a liturgiához méltó művészi színvonalra fejlessze.

- Törekszik a felekezete szerinti liturgikus nyelv minél teljesebb elsajátítására, megértésére.

- Törekszik beszéd- és énekhangképzésének tökéletesítésére.

- Törekszik egyházi kórusban (szkólában) való rendszeres részvételre.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai orientációja kialakult.

- Templomi, egyházi környezetben biztonsággal és magas művészi színvonalon teljesíti egyházzenész-feladatait.

- A templomban elhangzó műveket zenei, technikai tudásszintjének, valamint az adott liturgikus kereteknek megfelelően választja meg.

- Egyéni, illetve csoportos egyházzenei tevékenységben is egyaránt magas művészi színvonalú teljesítményt nyújt.

- A liturgia közösségi jellegének leginkább megfelelő szkóla, kórus aktív tagja.

7.1.2.14. Az egyházzene-orgona szakirányon továbbá egyházzene-orgona előadóművész

a) tudása

- A gyakorlatban, magas szinten elsajátította az orgonairodalom és liturgikus orgonajáték egy részét, ismeretekkel rendelkezik a forrásokról és azok elérhetőségéről.

- Tájékozott az egyházzenei kórusvezénylés gyakorlati előadói ismereteiben.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú orgonaműveket és orgonakíséreteket a liturgiának, a zenei stílusnak és a zeneszerző gondolkodásának megfelelően megszólaltatni istentiszteleten vagy templomi hangversenyen.

- Képes könnyebb orgonaműveket első látás után megszólaltatni, transzponálni, vokális zeneműveket continuo-val kísérni, a liturgikus tételekhez és népénekekhez bevezetést, köz- és utójátékot improvizálni.

7.1.2.15. Az egyházzene-kórusvezetés szakirányon továbbá egyházzene-kórusvezető előadóművész

a) tudása

- A gyakorlatban, magas szinten elsajátította a gregorián és graduál repertoár és a többszólamú egyházzenei kórusirodalom egy részét, ismeretekkel rendelkezik a forrásokról és azok elérhetőségéről.

- Tájékozott az egyházzenei orgonajáték gyakorlati előadói ismereteiben.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú kórusműveket a liturgiának, a zenei stílusnak és a zeneszerző gondolkodásának megfelelően irányítani istentiszteleten vagy templomi hangversenyen.

- Képes közepes nehézségű gregorián, graduál tételeket és könnyebb kórusművek előadását rövid idejű tanulmányozással elsajátítva irányítani, vezényelni.

7.1.2.16. A népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), a népi pengetős (citera-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda), a népi cimbalom, a népi ének szakirányon továbbá a népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon) előadóművész, a népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő) előadóművész, a népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató) előadóművész, a népi cimbalom előadóművész, a népi ének előadóművész

a) tudása

- Ismeri a műzenei és népzenei jelenségek, jellegzetességek közötti különbségek elméleti alapjait, magyarázatait, a népzene előadásmódjának elméleti vetületeit.

- Tájékozott a magyar népzene forrásaiban, különböző rétegeiben és a népzenekutatás fontosabb eredményeiben.

- Magas szinten ismeri a népzenei lejegyzések módszereit, valamint azok kialakulásának, továbbalakulásának történetét.

- Ismeri a folklór elméleti alapjait, a népszokásokat, tájékozott a népköltészetben és a táncfolklorisztikában.

- Átfogó ismeretei vannak az egyes népek népzenéjének jellemző vonásairól, kutatásáról, ismeri a Kárpát-medencén belüli népek népzenéjének stílus-összefüggéseit, az interetnikus jelenségeket, valamint a magyar népzene keleti kapcsolatait.

- Gyakorlatban megismerte a különböző vidékekre jellemző alapvető tánctípusokat, táncrendeket, a táncos szemszögéből a tánc és a zene viszonyát.

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a zongorajátékról, gyakorlatban elsajátította a zongora szólórepertoár könnyebb technikai igényű műveinek egy részét.

b) képességei

- Képes különböző népzenei dallamok formai, zenei szempontú elemzésére, eligazodik a dallamalkotás, változatképződés, a népi többszólamúság elméleti kérdéseiben.

- Felismeri a magyar népzene, azon belül az egyes dialektusok, közép- és kistájak stílusjegyeit.

- Képes különböző - elsősorban a szakirány szerinti népi hangszeres, énekes - népi dallamok szakszerű, pontos lejegyzésére.

- Képes tájékozódni, összefüggéseiben elemezni és magyarázni a népszokásokhoz köthető folklóreseményeket, a népköltészet szimbolikáját és az egyes vidékekre jellemző táncrendeket, táncfolyamatokat.

- Képes tájékozódni a magyarsággal rokon és szomszédos népek hagyományos zenei kultúrájában, amelyekben felismeri a fontosabb interetnikus jelenségeket, a közös vonásokat és az egyedi jellemzőket.

- Képes néptánccal kapcsolatos ismereteit népzenei tevékenységében hatékonyan alkalmazni.

- Képes könnyebb zongoraművek, zongoraszólamok, egyszerűbb zongorakíséretek megszólaltatására, egyszerű zenei anyagok zongorán történő demonstrálására.

c) attitűdje

- Fontosnak tartja, hogy népzenei gyakorlati előadó-művészeti tevékenységét megfelelő elméleti megközelítéssel is megalapozza.

- Törekszik a népi kultúra egészének megismerésére, a népzene és más népművészeti ágak kapcsolatának feltárására, saját népzenei tevékenységébe való beépítésére.

- Törekszik arra, hogy alapszintű zongoratudását zenei tevékenysége szolgálatába állítsa.

d) autonómiája és felelőssége

- A népi hangszeres gyakorlati előadó-művészeti tevékenységéhez szükséges elméleti tudáselemeket részben önállóan, magasabb szintű szakmai kontroll mellett választja ki és alkalmazza.

- Teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

- Tisztában van a népzenei kultúra továbbadásában betöltött szerepével.

7.1.2.17. A népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős (citera-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda), népi cimbalom szakirányon továbbá a népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon) előadóművész, a népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő) előadóművész, a népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató) előadóművész, a népi cimbalom előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a szakirány szerinti népi hangszerjátékhoz tartozó zenei tudáselemeket, sajátos hangszertechnikai eszköztárat, valamint a különböző hangszertípusokat.

- A szakirány szerinti népi hangszerjáték vonatkozásában ismeri a magyar népzene előadásmódjának jellegzetességeit, a rögtönzés, variálás hagyományos módozatait, a népzene és néptánc elemeinek kapcsolatát, kölcsönhatását.

- Átfogó ismeretei vannak a Kárpát-medencében élő népeknél fennmaradt népzenei repertoárról, gyakorlatban, magas szinten elsajátította a szakirány szerinti népi hangszeres repertoár jelentős részét.

- Ismeretekkel rendelkezik a népzenei repertoár forrásairól és azok fellelhetőségéről.

- Tisztában van a szakirány szerinti népi hangszeres (-énekes) együttjáték sajátos követelményeivel, az együttjátékban betöltött szerepével, a muzsikuspartnerek közti kommunikáció lehetőségeivel, sajátos vonásaival.

b) képességei

- Képes a szakirány szerinti hangszeren, hangszereken magas szintű zenei-technikai felkészültséggel, tisztán, stílushűen megszólaltatni különböző népzenei anyagokat.

- Felismeri az autentikus népzenei előadásmódot, világosan megkülönbözteti azt más irányzatok előadói gyakorlatától.

- Képes különbséget tenni a különböző dialektusterületek, közép- és kistájak stílus-meghatározó jellemzői között.

- Átlátja a szakirány szerinti népi hangszeres repertoár főbb részeit.

- A szakirány szerinti népi hangszeres zenei anyagok elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során alkalmazkodó részvételre.

c) attitűdje

- A szakirány szerinti népi hangszeres tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- A népzenei előadó-művészetben az autentikus előadásmódot követi, kerüli a más (könnyűzenei, világzenei) irányzatok szerinti előadásmódot.

- Törekszik a szakirány szerinti népi hangszeres repertoár teljesebb körű megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

- Aktívan keresi a népi hangszeres (-énekes) együttjátékban való részvétel lehetőségét.

d) autonómiája és felelőssége

- A népi hangszeres előadó-művészet iránti elkötelezettsége kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít a szakirány szerinti népi hangszeres előadóművészi rutinfeladatokat.

- Műsorát instrukciók alapján, népi hangszeres tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló népi hangszeres produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2.18. A népi ének szakirányon továbbá népi ének előadóművész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a népi énekléshez tartozó zenei tudáselemeket, sajátos énektechnikai eszköztárat.

- A népi éneklés vonatkozásában ismeri a magyar népzene előadásmódjának jellegzetességeit, a rögtönzés, variálás hagyományos módozatait, a népzene és néptánc elemeinek kapcsolatát, kölcsönhatását.

- Ismeri az emberi beszéd kialakulásának fizikai, fiziológiai, pszichológiai tényezőit, a magyar nyelvjárások jellemzőit.

- Átfogó ismeretei vannak a Kárpát-medencében élő népeknél fennmaradt népzenei repertoárról, gyakorlatban, magas szinten elsajátította a népi énekes repertoár jelentős részét.

- Ismeretekkel rendelkezik a népi énekes repertoár forrásairól és azok fellelhetőségéről.

- Tisztában van a népi énekes-hangszeres együttjáték sajátos követelményeivel, az együttjátékban betöltött szerepével, a muzsikuspartnerek közti kommunikáció lehetőségeivel, sajátos vonásaival.

b) képességei

- Képes magas szintű zenei-technikai felkészültséggel, tisztán, stílushűen előadni magyar népdalokat, népzenei énekszólamokat.

- Felismeri az autentikus népzenei előadásmódot, világosan megkülönbözteti azt más irányzatok előadói gyakorlatától.

- Átlátja a népi énekes repertoár főbb részeit.

- A szakirány szerinti népi énekes zenei anyagok elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok önálló alkalmazására, csoportos munka során alkalmazkodó részvételre.

c) attitűdje

- Népi énekes tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- A népi énekes előadó-művészetben az autentikus előadásmódot követi, kerüli a más (könnyűzenei, világzenei) irányzatok szerinti előadásmódot.

- Törekszik a népi énekes repertoár teljesebb körű megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

- Aktívan keresi a népi énekes-hangszeres együttjátékban való részvétel lehetőségét.

d) autonómiája és felelőssége

- A népi énekes előadó-művészet iránti elkötelezettsége kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesít népi énekes előadóművészi rutinfeladatokat.

- Műsorát instrukciók alapján, népi énekes tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Tisztában van a népzenei kultúra továbbadásában betöltött szerepével.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló népi énekes produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 30-70 kredit;

- a zeneművészethez kapcsolódó általános műveltségi elméleti ismeretek 4-26 kredit.

8.1.2. A szakirányok szakterületei és kreditaránya:

- klasszikus zongora szakirány:

- zongora előadó-művészet 38-74 kredit;

- zongora hangszeres együttjáték 8-40 kredit;

- a zongora előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek 10-30 kredit;

- klasszikus orgona, klasszikus csembaló szakirány:

- a szakirány szerinti szóló hangszeres előadó-művészet 34-68 kredit;

- a szakirány szerinti hangszeres együttjáték 4-30 kredit;

- a szakirány szerinti hangszeres előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek 16-48 kredit;

- klasszikus harmonika, klasszikus gitár, klasszikus lant, klasszikus cimbalom, klasszikus furulya szakirány:

- a szakirány szerinti szóló hangszeres előadó-művészet 30-66 kredit;

- a szakirány szerinti hangszeres együttjáték 16-48 kredit;

- a szakirány szerinti hangszeres előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek 4-36 kredit;

- klasszikus hárfa, klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka, klasszikus gordon, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakirány:

- a szakirány szerinti szóló hangszeres előadó-művészet 30-66 kredit;

- a szakirány szerinti kamarazenei és zenekari hangszerjáték 22-62 kredit;

- a szakirány szerinti hangszeres előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek 4-16 kredit;

- klasszikus ének szakirány:

- szóló- és kamaraénekes előadó-művészet 52-80 kredit;

- énekes színpadi szereplés: 5-27 kredit,

- a klasszikus énekes előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti, gyakorlati, idegen nyelvi ismeretek 6-30 kredit;

- jazz-zongora, jazzbőgő, jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob szakirány:

- a szakirány szerinti szóló jazz- és klasszikus hangszeres előadó-művészet 34-70 kredit;

- a szakirány szerinti jazz együttes játék 12-40 kredit;

- a jazz előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti, történeti, gyakorlati ismeretek 12-32 kredit;

- jazzgitár, jazzbasszusgitár szakirány:

- a szakirány szerinti szóló jazz hangszeres előadó-művészet 40-60 kredit,

- a szakirány szerinti jazz együttes játék 10-40 kredit,

- a jazz előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti, történeti, gyakorlati ismeretek: 10-40 kredit;

- jazzének szakirány:

- szóló jazz és klasszikus énekes előadó-művészet 35-65 kredit;

- jazz együttes éneklés 10-30 kredit;

- a jazz előadó-művészethez kapcsolódó specifikus elméleti, történeti ismeretek 20-40 kredit;

- zenekar- és kórusvezetés szakirány:

- zenekari és énekkari vezénylés és specifikus elméleti háttere 40-80 kredit;

- vokális és hangszeres előadó-művészet 28-52 kredit;

- egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés szakirány:

- a szakirány szerinti egyházzenei előadó-művészet 5-25 kredit;

- az egyházzenéhez kapcsolódó elméleti, történeti, egyháztudományi ismeretek 42-86 kredit;

- szóló és együttes éneklés és billentyűs hangszerjáték 6-36 kredit;

- népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom szakirány:

- a szakirány szerinti szóló- és együttes népi hangszeres előadó-művészet 40-76 kredit;

- a népi hangszeres előadó-művészet specifikus elméleti, történeti és gyakorlati ismeretei 30-54 kredit;

- népi ének szakirány:

- szóló és együttes népi énekes előadó-művészet 30-70 kredit;

- a népi énekes előadó-művészet specifikus elméleti, történeti és gyakorlati ismeretei 30-70 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerinti, a szakiránynak megfelelő előadói gyakorlat, hangversenyezés.

5. ÉPÍTŐMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: építőművészet (Architectural Art)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: építőművész

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architectural Artist

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 581

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az építőművész

a) tudása

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészet több aspektusának főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról.

- Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről.

- Általános tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről.

- Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket.

- Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységében.

- Magas szintű vizuális, esztétikai, és forma érzékkel rendelkezik.

- Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.

- Érti a folyamatszervezés, idő- és erőforrás menedzsment alapvetéseit, főbb elemeit, alapvető működését és folyamatát.

- Behatóan ismeri a szakmája vizuális kommunikációs és prezentációs eszközeit, módszereit, csatornáit, ismeri és érti a szaknyelvet, és a hatékony szóbeli és írásos szakmai kommunikációt anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik szakterülete gazdasági, pénzügyi, szerzői jogi és társadalmi normáiról, etikai szabályozásáról, valamint áttekintéssel bír a szakterületét érintő intézményrendszerről.

b) képességei

- Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.

- Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és szakmai tevékenysége során ezeket mozgósítja.

- Építész tervező - alkotó munkája megalapozásához önálló adat- és forrásgyűjtést végez, meghatározza ezek eredetiségét, mérlegeli, elemzi, szintetizálja és kritikailag kezeli szakmai relevanciájukat.

- Építész tervező - alkotó tevékenysége során szakmai véleményt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.

- Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.

- Építész tervező - alkotó tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

- Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.

- Építészi munkája során együttműködik saját szakterülete, társszakmák és különböző művészeti területek képviselőivel.

- Építészi tevékenységét, koncepcióit, eredményeit érthetően, kompetensen kommunikálja vizuálisan, verbálisan és írott formában, mind szakmai körben, mind azon kívül, anyanyelvén és egy idegen nyelven, továbbá szakmai álláspontját érvekkel alátámasztva képviseli.

- Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs eszközöket és csatornákat.

- Ismeri és betartja az építész szakmai etikai és szerzői jogi normákat, továbbá a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között is.