Hatály: közlönyállapot (2016.XII.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

24/2016. (XII. 23.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenysége vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák pártfogó felügyelete vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

1. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) 62/A. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A társadalmi kötődés programba helyezés iránti kérelemről való döntés megalapozása érdekében a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő környezettanulmányt készít. A környezettanulmány elkészítése során a 13-16/B. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében bemutatja különösen az elítélt által eltávozására megjelölt lakóingatlant, az ott életvitelszerűen tartózkodó kapcsolattartói fogadókészségét, értékelve a kapcsolattartás minőségét és azt, hogy a befogadó környezet megfelelően szolgálja-e az elítélt társadalmi visszailleszkedését. Ha az rendelkezésre áll, a környezettanulmányhoz csatolni kell a munkáltatónak az elítélt foglalkoztatására irányuló nyilatkozatát. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a környezettanulmány elkészítésekor az elítélt bűnismétlési kockázatát is vizsgálja.”

2. § A Pfr. 62/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt magatartását, valamint a társadalmi reintegrációs folyamat előrehaladását a szabadon bocsátó bv. intézet büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelője legalább havonta ellenőrzi és értékeli. Az ellenőrzésről a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő jelentést készít.”

3. § A Pfr. 62/E. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal a Pfr. 62/E. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A rendelkezésére álló nyilvántartás alapján a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő meghallgatja a Bv. tv. 185. § (2) bekezdésében meghatározott időpontok figyelembevételével a szabadulás előtt álló elítéltet, nyilatkoztatja, hogy kéri-e a reintegrációs gondozás keretében végzett támogatási lehetőségeket és jegyzőkönyvben rögzíti a reintegrációs gondozás keretében megvalósítani tervezett támogatási formákat.

(6a) A reintegrációs programban elért eredményeket a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő rendszeresen értékeli, és ennek alapján indokolt esetben közreműködik a reintegrációs programnak az elítélt szükségleteihez igazodó módosításában.

(6b) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a társadalmi kötődés programba bevont elítélt esetében a reintegrációs gondozás keretében a Bv. tv. 187. § (4) bekezdésére figyelemmel alkalmazza a (6) bekezdés szerint meghatározott támogatási formákat.

(6c) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a társadalmi kötődés programba bevont elítéltet az eltávozások időtartama alatt szükség szerint ellenőrzi. Ha az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítást nyer, hogy az elítélt a részére meghatározott feladatokat nem teljesíti, az eltávozások alatt kifogásolható életvitelt folytat vagy a magatartási szabályokat sorozatosan megszegi, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő javaslatot tesz a Befogadási és Fogvatartási Bizottság felé a társadalmi kötődés program megszüntetésére.”

4. § A Pfr.

a) 62/A. § (2) bekezdésében a „helyezését megelőzően” szövegrész helyébe a „helyezésekor”,

b) 62/E. § (2) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)”, a „187. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „187. § (1) és (2) bekezdésében”,

c) 62/E. § (4) bekezdésében a „185. § (2)” szövegrész helyébe a „185. § (3)”

szöveg lép.

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

5. § A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 9/A. § (1) és (2) bekezdésében a „187/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „187/A. § (1a) bekezdésében” szöveg lép.

3. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet módosítása

6. § A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet] 22. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A női elítéltet a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdéséről szóló felhívásban tájékoztatni kell, hogy ha egy évnél fiatalabb gyermekét gondozza, kérelmezheti, hogy a szabadságvesztés büntetését az erre kijelölt bv. intézet anya-gyermek részlegén tölthesse le a gyermek egyéves koráig. Az elítéltnek a kérelemhez csatolnia kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(6) Ha az elítélt a Bv. tv. 128/B. §-ban meghatározott kérelmet a felhívásban kijelölt bv. intézet parancsnokához terjesztette elő, a bv. intézet a kérelmet soron kívül megküldi a BVOP illetékes szervezeti egységének.”

7. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a női elítélt az anya-gyermek részlegen való együttes elhelyezés iránti kérelmet határidőben terjesztette elő, a kérelem elbírálását követően a BVOP a döntésnek megfelelő újabb felhívást ad ki az elítélt részére, amelyről három napon belül tájékoztatja az elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportot.”

8. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a következő 18/A. alcímmel egészül ki:

18/A. Kártalanítási eljárás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelem orvoslására

49/A. § (1) A kártalanítási kérelem beérkezését követően - ha a kérelem elutasításának nincs helye - a bv. bíró a bv. intézet véleményéhez csatolt iratok alapján haladéktalanul megvizsgálja, hogy helye van-e a Bv. tv. 70/B. § alkalmazásának.

(2) Ha a büntetőügyben hozott határozat alapján megállapítható, hogy a sértett vagy örököse (a továbbiakban együtt: sértett) javára polgári jogi igényt ítélt meg a bíróság vagy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasította, a bv. bíró a sértett részére felhívást küld ki, hogy a Bv. tv. 70/B. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakról tegyen nyilatkozatot. A felhívásban a sértett részére megfelelő tájékoztatást kell adni arról, hogy milyen feltételek mellett kerülhet sor a kártalanítás megállapítása esetén az abból történő kielégítésre a javára megítélt és meg nem térített polgári jogi igény vagy a polgári bíróság által megítélt kártérítés vagy sérelemdíj erejéig.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhívásban a sértettet nyilatkoztatni kell továbbá arról, hogy

a) ha a büntetőeljárás során kérte személyi adatainak zártan kezelését, akkor ebben az eljárásban is kéri-e ezt,

b) a követelés kifizetéséről való rendelkezés esetén az részére milyen módon történjen, és hogy ennek megfelelően közölje a kifizetéshez szükséges adatokat, úgymint

ba) fizetési számlára történő utalás esetén a számlatulajdonos nevét és a számlaszámát,

bb) készpénzben történő kifizetés esetén a postai címét, illetve ha az átvételre más személyt hatalmaz meg, e személy nevét és postai címét.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti felhívás a sértettnek azért nem volt kézbesíthető, mert ismeretlen helyre költözött a bv. bíró a személyiadat- és lakcímnyilvántartás megkeresésével intézkedik a sértett lakó-, illetve tartózkodási helyének a megállapítása iránt.

(5) A kártalanítás megállapításáról szóló határozatban a bv. bíró a kártalanítás, illetve a sértett részére teljesítendő követelés összegét számmal és szövegesen is megjelöli. A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell - a kártalanítás, illetve a polgári jogi igényből, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítésből vagy sérelemdíjból eredő még fennálló követelés jogosultjának rendelkezése szerint - a kifizetéshez szükséges adatokat is, kivéve, ha a sértett a személyi adatai zártan kezelését kérte. Ha a polgári jogi igényt, illetve a bűncselekményből eredő kártérítést vagy sérelemdíjat megállapító bírósági határozat kamat megfizetéséről is rendelkezett, a bv. bíró a rendelkező részben feltünteti a kamatfizetési kötelezettség kezdő napját és mértékét.

(6) A kártalanítás megállapítása esetén a jogerős határozat kiadmányát a bv. csoport a kifizetés teljesítése végett megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak.

(7) Ha bv. bíró a határozatában a megállapított kártalanítás összegéből a még fennálló követelés erejéig a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj jogosultja javára történő kifizetésről rendelkezett, és a sértett személyi adatai zártan kezelését kérte, a kifizetés teljesítése érdekében a jogerős határozat kiadmányának megküldésekor az Igazságügyi Minisztérium részére mellékelni kell a kifizetéshez szükséges, a sértett által megadott adatokat. Ez esetben gondoskodni kell arról, hogy a kifizetés során se juthasson a sértett személyi adata illetéktelen személy tudomására.

(8) Ha a Bv. tv. 70/B. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás eredményeként ismertté vált, hogy a polgári jogi igényből, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítésből vagy sérelemdíjból eredő még fennálló követelés behajtására az elítélttel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy az ezen a jogcímen indított végrehajtási eljárás szünetel, a bv. csoport a határozat kiadmányának megküldésével egyidejűleg erről - az illetékes végrehajtó és az ügyszám megjelölésével - tájékoztatja az Igazságügyi Minisztériumot.

49/B. § (1) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar a Bv. tv. 10/B. § (2) bekezdésén és 70/B. § (3) bekezdésén alapuló megkeresést öt munkanapon belül teljesíti.

(2) Az Igazságügyi Minisztérium a Bv. tv. 10/B. § (3) bekezdésében meghatározottakról - a végrehajtási ügyszámra hivatkozással - haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtót azzal, hogy a tájékoztatásban meg kell jelölni azt a határnapot, amikor az Igazságügyi Minisztérium a kifizetés iránt intézkedni köteles.”

9. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 90. alcíme a következő 187. és 188. §-sal egészül ki:

„187. § (1) A Bv. tv. 10/A. § (5) bekezdése szerinti kérelemben megtett, az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) eljárására vonatkozó nyilatkozatok valóságtartalmának az ellenőrzése érdekében az Igazságügyi Minisztérium - az EJEB-nek Magyarországot kártérítésre kötelező nyilvános ítéletei alapján - jegyzéket készít a magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatban megítélt kártérítésekről. A jegyzék tartalmazza az EJEB által vizsgált kérelem számát, a kártérítésre jogosult nevét és egyéb ismert természetes személyazonosító adatát, a kártérítés megítélésekor figyelembe vett fogvatartási időszakokat az érintett bv. intézetek megjelölésével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzéket az Igazságügyi Minisztérium - az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség és a BVOP útján - 2017. január 15. napjáig a bv. bírák és a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészek, valamint a bv. intézetek rendelkezésére bocsátja.

188. § (1) Az EJEB-nek a magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kérelmek vizsgálatát felfüggesztő határozata a Bv. tv. 436. § (12) bekezdése alkalmazása szempontjából a nemzeti elbírálásra utaló döntésnek tekintendő.

(2) A bv. intézet gondoskodik arról, hogy az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak írásbeli tájékoztatást kapjanak az EJEB-nek a magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kérelmek vizsgálatát felfüggesztő döntéséről, és arról, hogy a Bv. tv. 436. § (10) bekezdése értelmében jogosultak a Bv. tv. 10/A. § szerinti kártalanítási igény benyújtására. Az írásbeli tájékoztatás hirdetmény kifüggesztésével is megvalósulhat.

(3) A magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatban benyújtott azon kérelmek esetében, amelyekről az EJEB a Kormány részére értesítést küldött - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a magyar állam képviseletében eljáró Igazságügyi Minisztérium a kérelmezőkre vonatkozó iratokat megküldi a BVOP-nak.

(4) A BVOP a fogvatartotti nyilvántartás alapján megállapítja, hogy a kérelmező jelenleg fogva van-e. Ha a kérelmező fogva van, a BVOP - a vonatkozó iratok megküldésével - értesíti a fogva tartó bv. intézetet, amely tájékoztatást ad az érintett részére az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás lehetőségéről, és egyidejűleg írásban nyilatkoztatja arról, hogy

a) az EJEB-hez benyújtott kérelmét fenntartja-e, valamint

b) a kérelmet kiterjeszti-e további időszakra vonatkozó igénnyel.

(5) Ha a kérelmező már szabadult, a BVOP a kérelmezőnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakó- vagy tartózkodási helyére megküldött levélben adja meg a szükséges tájékoztatást, és harmincnapos határidővel hívja fel a kérelmezőt a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére, azzal, hogy ennek hiányában a kérelmező a jogvesztő határidőn belül jogosult a kártalanítás iránt igényét benyújtani annál a bv. intézetnél, ahonnan szabadult. A BVOP a tájékoztatás megtörténtéről - a vonatkozó iratok megküldésével - értesíti a kérelmezőt utoljára szabadító bv. intézetet.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerint megtett nyilatkozat alapján a fogva tartó bv. intézet, illetve az a bv. intézet ahonnan az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése szerint jár el.”

10. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 37. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a 2. melléklet szerinti 37/A. melléklettel egészül ki.

4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

12. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:

5/A. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz

10/A. § (1) Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt benyújtott panasz alapján a bv. intézet parancsnoka öt napon belül megvizsgálja, hogy helye van-e a Bv. tv. 144/B. § (3) bekezdése szerinti intézkedésnek, és ha igen, azt haladéktalanul megteszi. A bv. intézet parancsnoka a BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetőjéhez intézett megkereséséhez csatolja a panaszt és az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kapcsolattartására vonatkozó adatokat.

(2) Ha a panasz alapján megállapítható, hogy a jogszabályban előírt élettér az adott bv. intézetben nem biztosítható, a bv. intézet parancsnoka, a Befogadási és Fogvatartási Bizottság (a továbbiakban: BFB) javaslata alapján határozattal dönt a sérelem ellensúlyozása érdekében hozott intézkedésről.

10/B. § (1) A BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője az átszállításról szóló döntés meghozatalakor az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott végrehajtási fokozatának megfelelő bv. intézetek telítettségi mutatóit köteles figyelembe venni. Ha több bv. intézetben is biztosítható a jogszabályban előírt élettér, ezek közül a szabadságvesztés végrehajtási helyét a BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kapcsolattartási és foglalkoztatási lehetőségeire tekintettel jelöli ki.

(2) Ha a jogszabályban előírt élettér csak olyan bv. intézetben biztosítható, amely az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől a jelenlegi elhelyezést biztosító bv. intézethez képest nagyobb távolságra helyezkedik el, és az átszállítás a kapcsolattartáshoz való jog sérelmét eredményezhetné, a BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője a döntés meghozatala előtt bekérheti - a fogva tartó bv. intézet útján - az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott írásos beleegyező nyilatkozatát.

(3) A jogszabályban előírt élettér biztosítása érdekében hozott átszállításról szóló határozatban fel kell hívni az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott figyelmét a bírói felülvizsgálati kérelem lehetőségére.

(4) Az átszállításról szóló határozatának egy példányát a bv. intézetbe érkezéstől számított három napon belül kézbesíteni kell az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott részére. Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott az átszállításról szóló határozat érkezésekor más bv. intézetben tartózkodik, az átszállításról szóló határozat elektronikus példányát kell megküldeni és igazoltan kézbesíteni.

5/B. Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt

10/C. § (1) Az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás iránti igényét a 8. melléklet szerinti nyomtatványon is benyújthatja.

(2) A kártalanítási igény beérkezését követően a bv. intézet ellenőrzi a Bv. tv. 10/A. §-ában meghatározott feltételek fennállását. A Bv. tv. 10/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat hiánya esetén a kérelmezőt tizenöt napos határidő megadásával a Bv. tv. 20. § (5) bekezdése szerinti hiánypótlásra szólítja fel. A határidő elteltével - kivéve, ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott annak meghosszabbítását kéri - a bv. intézet a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése szerint jár el.

(3) Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelem orvoslása miatt indított kártalanítási eljárás során, a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése szerinti bv. intézeti vélemény minden esetben a kérelemben megjelölt teljes fogvatartási időszakra kell, hogy vonatkozzon. Ha ez alapján több bv. intézet érintett, akkor a fogva tartó, illetve az utolsó szabadítást végző bv. intézet gyűjti össze és terjeszti elő a szükséges adatokat a büntetés-végrehajtási bíróhoz.

(4) A bv. intézet a kártalanítási igénnyel kapcsolatos véleményét a 10/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásban, szabadult elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott esetében iratok alapján készíti el, és azt a fogvatartotti nyilvántartásnak az elítélt elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonattal együtt a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése szerinti határidőben továbbítja a büntetés-végrehajtási bírónak. A véleményhez csatolni kell a kártalanítási igénnyel érintett, fogvatartás alapjául szolgáló büntetőügyben hozott jogerős határozatok másolatát.

(5) A bv. intézet a fogvatartotti nyilvántartásából soron kívül rendelkezésére bocsátja a kérelem elbírálásához a büntetés-végrehajtási bíró által igényelt további határozatokat, fogvatartási dokumentumokat és elítélti nyilatkozatokat.”

13. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyház végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt)

b) kapcsolattartójával hetente tíz perc időtartamban telefonálhat,”

14. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)

b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente egy alkalommal, legalább két óra, legfeljebb négy óra időtartamban engedélyezhető,

c) kapcsolattartójával hetente harminc perc időtartamban telefonálhat,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)

f) eltávozásra kivételesen - a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kivételével - összesen évente két nap időtartamra engedhető,”

15. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)

b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente két alkalommal, alkalmanként legalább két óra, legfeljebb négy óra időtartamban engedélyezhető,

c) kapcsolattartójával hetente negyven perc időtartamban telefonálhat,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)

f) eltávozásra kivételesen - a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kivételével - évente összesen öt nap időtartamra engedhető,”

16. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A börtön végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt)

b) kapcsolattartójával hetente húsz perc időtartamban telefonálhat,”

17. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A börtön végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)

b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente két alkalommal, alkalmanként legalább két óra, legfeljebb hat óra időtartamban engedélyezhető,

c) kapcsolattartójával hetente negyven perc időtartamban telefonálhat,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A börtön végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)

f) eltávozásra évente összesen négy nap időtartamra kivételesen engedhető,”

18. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (3) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A börtön végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)

a) látogatót havonta két alkalommal, alkalmanként kilencven perc időtartamban fogadhat,

b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente három alkalommal, alkalmanként legalább két óra, legfeljebb hat óra időtartamban engedélyezhető,

c) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A börtön végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)

f) eltávozásra évente összesen tíz nap időtartamra kivételesen engedhető,”

19. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogház végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt)

b) kapcsolattartójával hetente harminc perc időtartamban telefonálhat,”

20. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fogház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)

b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente három alkalommal, alkalmanként legalább négy óra, legfeljebb nyolc óra időtartamban engedélyezhető,

c) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)

f) eltávozásra évente összesen nyolc nap időtartamra engedhető,”

21. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fogház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)

b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente öt alkalommal, alkalmanként legalább négy óra, legfeljebb nyolc óra időtartamban engedélyezhető,

c) kapcsolattartójával hetente hetvenöt perc időtartamban telefonálhat,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)

f) eltávozásra évente összesen tizenöt nap időtartamra engedhető,”

22. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hosszúidős speciális részlegre helyezett elítéltet általános vagy szigorúbb rezsimbe kell besorolni, a Bv. tv. 105. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Ha az elítéltet általános rezsimkategóriába sorolták, kimaradásra, eltávozásra kivételes esetben sem engedhető.”

23. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 42. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A drogprevenciós részlegen elhelyezett elítélt progresszív rezsimszabályai vonatkozásában a Bv. tv. 108. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 40. § (2) bekezdésében meghatározottak az irányadók, azzal, hogy az elítélt]

b) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,”

24. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 42. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A társadalmi kötődés programba helyezett elítélt progresszív rezsimszabályai vonatkozásában a Bv. tv. 187. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel a börtön végrehajtási fokozaton belül a 40. § (3) bekezdésében, a fogház végrehajtási fokozaton belül a rezsimkategóriától függően a 41. § (2) vagy (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

25. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 106. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rezsimszabályok alapján meghatározott kimaradás, illetve eltávozás időtartamába nem számítható be a jutalomként engedélyezett kimaradás és eltávozás időtartama. A Bv. tv. 165. § (2) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott jutalmazási formák mértéke nem haladhatja meg az egyes végrehajtási fokozatokon belüli rezsimkategóriákban meghatározott kimaradás és eltávozás mértékét.”

26. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„115. § (1) A Bv. tv. 187. § (2) bekezdése alapján a társadalmi kötődés programba börtön fokozatú, enyhébb rezsimbe sorolt és fogház fokozatú, általános és enyhébb rezsimbe sorolt elítélt vonható be.

(2) Ha a társadalmi kötődés programba helyezés iránti kérelmet a védő terjesztette elő, az elítéltet nyilatkoztatni kell arról, hogy az abban foglaltakkal egyetért-e.

(3) A Bv. tv. 187. § (2) bekezdése szerinti esetben a BFB az elítélt meghallgatása, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által készített környezettanulmány és a rendelkezésre álló egyéb információk alapján határozattal dönt a társadalmi kötődés programba történő behelyezésről vagy annak elutasításáról.

(4) Az elítéltet a társadalmi kötődés programba helyezését követően, ha lakó- vagy tartózkodási helye nem a fogva tartó bv. intézet illetékességi területén helyezkedik el, a következő körszállítással abba a bv. intézetbe kell szállítani,

a) amely megfelel az elítélt végrehajtási fokozatának,

b) amely a lakó- vagy tartózkodási helyéhez legközelebb található, és

c) ahol az elkülönítési szabályok is végrehajthatók.

(5) A reintegrációs programot az elítélt meghallgatása, valamint a rendelkezésre álló valamennyi dokumentum elemzése alapján a reintegrációs tiszt és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a társadalmi kötődés programba helyezést követő harminc napon belül készíti el, amelyet az elítélttel ismertetni kell.

(6) A reintegrációs programban elért eredményekről és egyéni teljesítményéről az elítéltet rendszeresen tájékoztatni, és a folyamatot legalább havonta értékelni kell. Indokolt esetben, a reintegrációs program az elítélt szükségleteihez igazodóan módosítható.”

27. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A zárkában - az ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsító elítéltek elhelyezésére szolgáló zárka kivételével - folyó vízzel ellátott mosdót és elkülönített, lehetőség szerint önálló szellőzésű WC-t kell kialakítani. A fegyelmi és biztonsági zárkában folyó vízzel ellátott mosdót és WC-t kell kialakítani.”

28. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„121. § (1) A zárkában vagy a lakóhelyiségben elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden elítéltre hat köbméter légtér és egyéni elhelyezés esetén legalább hat, közösen elhelyezett elítéltek esetén személyenként legalább négy négyzetméter élettér jusson.

(2) Az élettér kiszámításakor a zárka vagy a lakóhelyiség alapterületéből az illemhely és a mosdó által elfoglalt területet - függetlenül attól, hogy ezek leválasztása megtörtént-e - figyelmen kívül kell hagyni.”

29. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/A. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A meghallgatásról és az elítéltnek a lakás megjelölése, valamint a Bv. tv. 187/B. § (4) bekezdésében foglaltak elmulasztása következményeire való figyelmeztetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, és abban rögzíteni kell az elítéltnek a figyelmeztetés tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatát, amelyet az elítélt saját kezűleg aláír.

(5) Ha az elítélt a megadott határidőben a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető lakást nem jelöl meg, a bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti előterjesztést mellőzi.

(6) A lakás megjelölését követően a bv. intézet megkeresi a kijelölendő lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt a Bv. tv. 187/B. § (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására. Ha a befogadó nyilatkozatot a lakás tulajdonosa vagy bérlője a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek adja át az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának felmérésekor vagy a környezettanulmány elkészítésekor, azt soron kívül az ügy irataihoz kell csatolni.”

30. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„136/B. § (1) A reintegrációs őrizet elrendelése iránti kérelem esetén a bv. intézet a 136/A. §-ban foglaltak szerint jár el azzal, hogy a kérelem előterjesztése a hiánypótlásra felhívás eredménytelensége esetén sem mellőzhető.

(2) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a Bv. tv. 187/B. § (6) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatására hívja fel a bv. intézetet, a Bv. tv. 187/B. § (1)-(3) bekezdése szerint kell eljárni.”

31. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölt lakás nem a fogva tartó bv. intézet illetékességi területén van, az elítéltet át kell szállítani a kijelölt lakás helye szerint illetékes bv. intézetbe és a szabadítását ott kell elvégezni. Ha az elítélttel összefüggő egyedi körülmények indokolják, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ettől eltérően dönthet.”

32. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás utóbb válik alkalmatlanná az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazására, vagy ha a befogadó nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát utóbb visszavonja, és az elítélt ezzel egyidejűleg a reintegrációs őrizet végrehajtására alkalmas másik lakást jelöl meg, a bv. intézet - az alkalmasság felmérését követően - haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak a reintegrációs őrizet végrehajtási helyének megváltoztatására. Ellenkező esetben a bv. intézet parancsnoka a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jár el.”

33. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt legalább két hónappal megteszi az előterjesztést a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás elhelyezkedése szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak, amelyhez az összefoglaló jelentést csatolni kell.”

34. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 187. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rezsimbe sorolt előzetesen letartóztatott)

b) kapcsolattartójával hetente hetven percet telefonálhat,”

35. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 188. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az enyhébb rezsimbe sorolt előzetesen letartóztatott)

b) kapcsolattartójával hetente százöt percet telefonálhat,”

36. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 189. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szigorúbb rezsimbe sorolt előzetesen letartóztatott)

b) kapcsolattartójával hetente hetven percet telefonálhat,”

37. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 189. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója az előzetesen letartóztatott fokozott őrzését rendelte el, a BFB az érintettet magas biztonsági kockázati szintre sorolja.”

38. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet. 207. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásáról szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet által meghatározott

a) I. és II. biztonsági csoport az e rendelet szerinti alacsony,

b) III. biztonsági csoport az e rendelet szerinti közepes,

c) IV. biztonsági csoport az e rendelet szerinti magas

biztonsági kockázati szintnek felel meg.”

39. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a) 29. § (4) bekezdésében az „az elhelyezésre kijelölt bv. intézet befogadási és fogvatartási bizottság (a továbbiakban: BFB) ülését” szövegrész helyébe az „az elhelyezésére kijelölt bv. intézet BFB-nak az ülését” szöveg,

b) 21. alcím címében a „részlegek és az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alatt álló” szövegrész helyébe a „részlegek, az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alatt álló és a társadalmi kötődés programba helyezett” szöveg,

c) 132. § (1) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe „három” szöveg,

d) 136/A. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése” szöveg,

e) 136/A. § (9) bekezdésében és 136/F. § (1) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdésében” szöveg,

f) 186. § (2) bekezdésében a „mozgástér” szövegrész helyébe az „élettér” szöveg

lép.

40. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. §, a 7. §, a 10. §, a 11. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez

„37. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSKOR VIGYE MAGÁVAL!

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja .................................................. elítéltet (aki ....................-n .......... évi ................ hó ... napján született, anyja neve: ..................................), hogy a .............................................................. Járásbíróság/Törvényszék ...................../20...../................ számú ítéletével, a ........................................................... Törvényszék/ Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a ........................./20............./............. számú határozatával ................................................ miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett .............................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám ..........)

20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.

A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:

- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250 forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50 forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000 forinttal tovább növekedhet,

- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000 forint.

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.

...................................................

Címzett: ............................................

...........................................................

FIGYELMEZTETÉS

1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.

3. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.

4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.

A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.

5. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva - a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának.

6. Ha Ön egy évnél fiatalabb gyermekét gondozza, kérelmezheti, hogy a szabadságvesztés büntetését a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén tölthesse le a gyermek egyéves koráig. Az anya-gyermek részlegen való együttes elhelyezés iránti kérelmét a felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles írásban benyújtani a kijelölt bv. intézet vagy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felé. A kérelemhez csatolja a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Kérelmének elbírálásáról a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága határozattal dönt. A döntéstől függően újabb felhívás kerül kibocsátásra. Jelentkezési kötelezettségének az újonnan kiadott felhívásban foglaltaknak megfelelően köteles eleget tennie.

7. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.

A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.

A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni

8. Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell jelennie.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.”

2. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez

37/a. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSKOR VIGYE MAGÁVAL!

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére együttes elhelyezés esetén

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja ............ elítéltet (született: ..............., anyja neve: ............,) hogy a ............ Járásbíróság/Törvényszék ............. számú ítéletével, ............ Törvényszék/ Ítélőtábla ............... számú határozatával, valamint ............... Ítélőtábla/Kúria ............... számú határozatával ............... miatt jogerősen kiszabott ...... szabadságvesztésének megkezdése végett gyermekével együtt a .................. Büntetés-végrehajtási Intézetben (............ település ......... utca ......... szám ......)

20... évi ...... hó ...... napján ...... órakor jelentkezzék.

A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:

- szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250 forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 50 forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 2000 forinttal tovább növekedhet,

- szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően óránként 2000 forint.

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.

...................................................

Címzett: ............................................

...........................................................

FIGYELMEZTETÉS

1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.

3. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, a bírósági végzést, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az egészségügyi kiskönyvét, a szülést követően kiadott kórházi zárójelentését, továbbá a gyermek egyéb egészségügyi iratait.

4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban. A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti. Együttes elhelyezés esetén a büntetés-végrehajtási intézet a gyermek részére teljes körű ellátást biztosít. A gyermek után járó családi pótlék felhasználható része a gyermek ellátására vagy ellátásának kiegészítésére fordítható.

5. Tájékoztatom, hogy a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén elhelyezett gyermek tekintetében az Ön szülői felügyeleti joga szünetel. Kivételt képez és egyúttal kötelezettségként jelenik meg az Ön számára a gyermekkel kapcsolatos gondozási és nevelési jog gyakorlása. Felhívom figyelmét, hogy ha az együttes elhelyezés során a gyermeket elhanyagolja, bántalmazza, fejlődését bármely módon veszélyezteti, az együttes elhelyezés megszüntetésére kerül sor.

6. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva - a felügyelet nélkül maradó személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának.

7. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.

A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.

A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni

8. Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell jelennie.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére együttes elhelyezés esetén.”

3. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez

8. melléklet a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelethez

Kártalanítás iránti kérelem
Személyi adatok:
Név: ................................................................................................................................................................................................
Születési hely és idő: ......................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: ......................................................................................................................................................................
Igénypontok:
1. Bv. intézet megnevezése:
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen:
........................................................................................................................................................................................................
Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e ? (aláhúzással jelölje)
Igen Nem
Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2. Bv. intézet megnevezése:
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen: Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e ? (aláhúzással jelölje)
Igen Nem
Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3. Bv. intézet megnevezése:
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen: Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e ? (aláhúzással jelölje)
Igen Nem
Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
□ A további igények megjelenítése külön mellékleten. (jelölje X-szel, ha mellékletet csatol)
Kifizetésre vonatkozó adatok (egyet jelöljön meg):
□ fizetési számlára történő utalás
Számlatulajdonos neve: ....................................................................................................................................................................
Számlaszám: .....................................................................................................................................................................................
□ letéti számlára történő utalás
Bv. intézet megnevezése: .................................................................................................................................................................
Bv. intézet számlaszáma: .................................................................................................................................................................
□ ügyvédi letéti számlára utalás
Ügyvéd neve, ügyvédi iroda megnevezése: .....................................................................................................................................
Letéti számlaszám: ............................................................................................................................................................................
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) nyújtott-e be kérelmet a fogvatartási körülmények miatt?
(aláhúzással jelölje) Igen Nem
Ha igen, csatolja a kérelem másolatát és a feladásról szóló bizonylatot vagy az EJEB-től kapott visszaigazolást.
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott-e be sérelemdíj vagy kártérítés iránt keresetet? (aláhúzással jelölje) Igen Nem
Ha igen, mely bírósághoz, milyen ügyszámon és mikor nyújtotta be: ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Kelt:
..............................................................
aláírás