A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános csekély összegű rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;

2. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

3. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

4. * 

5. egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Mellékletében felsorolt magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek;

6. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

7. egyedi támogatási kérelem: az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címzett, pontos szakmai tartalmat és részletes költségvetést tartalmazó támogatási kérelem;

8. fejlesztendő járások: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él;

9. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

10. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

11. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

12. helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás;

13. helyi vállalkozó: a fejlesztés helyszínéül szolgáló településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó;

14. igényvezérelt közlekedési rendszer: olyan közlekedési rendszer, ahol a menetrendet vagy a közlekedési útvonalat vagy mindkét jellemzőt az utasok aktuális utazási igényei szerint határozzák meg;

15. kedvezményezett járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;

16. képzés: az a tevékenység, amelynek során az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása segítségével kifejlesztik az adott területen szükséges jártasságokat, készségeket és képességeket;

17. készlet: a számviteli törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eszközök;

18. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;

19. komplex programmal fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él;

20. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

21. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű rendelet) szerinti támogatás;

22. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

23. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részének és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatásoknak az együttes összege;

24. mezőgazdasági végzettség: az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül megszerezhető, az e rendelet alapján közzétett pályázati felhívásban meghatározott mezőgazdasági végzettség;

25. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

26. nem önálló tevékenységből származó jövedelem: a nem önálló tevékenységből származó bevételből a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25-27. §-a szerint kiszámolt jövedelem;

27. ökológiai gazdálkodás: az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység;

28. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított - a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű - közösség;

29. összes bevétel: a számviteli törvény 72-75. §-a és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1)-(4) bekezdése, a 17. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 1. fejezet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

29a. *  őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelő termelési közösség;

30. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

31. Standard Termelési Érték: az ágazat kibocsátását termelői áron hektárra vagy számosállatra vetítve kifejező mutató, amely a termelési érték és a közvetlen támogatások (továbbá az általános forgalmi adó és egyéb termékadó) különbsége, a tevékenységi irány meghatározásánál figyelembe veszi az egyéb jövedelemtermelő tevékenység értékét is, és az üzemméretet közvetlenül euróban fejezi ki;

32. számosállat: az állatállomány nagyságát összefoglalóan kifejező egyenértékszám, amely a különféle állatfajok eltérő korú és ivarú állatainak összeadására szolgál, egy számosállat 500 kg élősúlyú állatot vagy állatcsoportot jelent;

33. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

34. tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontja szerinti földrészlet;

35. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanya és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy - a közigazgatási egységtől függetlenül - a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, és amelynek gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

36. tanyagondnoki szolgálat: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésében meghatározott, működési engedéllyel rendelkező szolgálat;

37. tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatás: tanyasi idegenforgalommal illetve vendéglátással is foglalkozó térségben a tanyasi turisztikai szolgáltatók számára szakmai segítő, koordináló tevékenységek nyújtása;

38. tanyasi közösségi ház: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, egy tanyás térség külterületén található intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület);

39. tanyasi szolgáltatás: a tanyán igénybe vett vendéglátói, illetve idegenforgalmi szolgáltatás;

40. tanyasi termék: a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

41. tanyasi termék feldolgozása: a tanyasi termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül történő előkészítő tevékenység;

42. tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;

43. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái;

44. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

45. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § e) pontjában meghatározott település;

46. jelentős munkanélküliséggel sújtott település: a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott település;

47. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták;

48. végső kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, akinél vagy amelynél a támogatásból származó gazdasági előny ténylegesen jelentkezik;

49. *  csekély összegű támogatás:

a) a mezőgazdasági csekély összegű rendelet 3. cikke,

b) az általános csekély összegű rendelet 3. cikke, vagy

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati bizottsági rendelet) 3. cikke

alapján nyújtott támogatás;

50. *  mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (a továbbiakban: 3. célterület),

d) az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (a továbbiakban: 4. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése;

b) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

ba) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,

bb) tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése,

bc) tanyasi közösségi ház kialakítása,

bd) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése,

be) igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése,

bf) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása,

bg) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyasi lakosok számára, valamint

bh) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára;

c) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;

d) tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

e) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

aa) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,

ab) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

ac) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

ad) karám, kerítés létesítése, felújítása,

ae) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

af) állatállomány kialakítása,

ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

ah) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével),valamint

ai) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

b) 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

ba) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,

bb) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

bc) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

bd) karám, kerítés létesítése, felújítása,

be) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

bf) állatállomány kialakítása, bővítése,

bg) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

bh) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével), valamint

bi) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

c) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

ca) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,

cb) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

cc) állatállomány kialakítása, bővítése, valamint

cd) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

(5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével;

b) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

(6) A 4. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén támogatás igénybevételére jogosultak:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pont ba), bb), bc), bd), be), bg), valamint bh) alpontjában meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek,

c) a 2. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek,

d) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térség megyei önkormányzatai, valamint a tanyás térségben működő civil szervezetek,

e) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok.

(2) A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély, mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult, * 

a) *  aki tanyás települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,

b) akinek a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint a 2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

(3) *  A 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély jogosult, aki a tanyás térségben található települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él.

(4) A 2. és a 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.

(5) A 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.

(6) A 4. célterület vonatkozásában

a) a biológiai alapot és a szaktudást - számviteli bizonylattal alátámasztva - olyan bejegyzett szervezettől kell beszerezni, amely őshonos vagy tájfajta növény megőrzésével vagy termesztésével, értékesítésével foglalkozik,

b) a támogatás eredményeként keletkező végtermékeket a végső kedvezményezettek nem értékesíthetik, azokat kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatják.

(7) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy

a) *  az 1-3. célterület esetében a pályázó legkésőbb a pályázat, a 4. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tegyen vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a pályázó, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

c) * 

d) a 2. célterület esetében a pályázó a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, továbbá aki más vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak tekinthető, úgy azon vállalkozások adatairól, valamint a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén az általa alkalmazott üzleti évről, illetve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ban foglaltakról nyilatkozzon.

4. § (1) Az 1-3. célterület esetében támogatás igénybevételére az a 3. § (1)-(4) és (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő pályázó jogosult,

a) akinek az esetében a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) aki nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) akinek a saját forrás rendelkezésére áll,

d) aki megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,

e) akinek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

f) aki nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,

g) aki a hatósági szerződés megkötésekor rendelkezik a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,

h) aki a hatósági szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

i) akinek a hatósági szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

j) aki a hatósági szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

k) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l) aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) alapján a pályázatában, valamint a hatósági szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul,

m) aki nyilatkozik arról, hogy a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja, és

n) aki az a)-m) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(2) A 2. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - további feltétele, hogy a pályázó

a) megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglalt követelményeknek,

b) a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a pályázó 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint a 2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot, és

c) amennyiben az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Vidékfejlesztési Programból egyösszegű átalánytámogatásban részesül, úgy a Tanyafejlesztési Program keretében olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek nem szerepelnek a Vidékfejlesztési Program pályázatához csatolt üzleti tervben, és erről a pályázatában nyilatkozik;

d) * 

(3) A 4. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételére az a 3. § (5)-(7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő ügyfél jogosult,

a) akinek az esetében a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) aki nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) akinek a saját forrás rendelkezésére áll,

d) aki megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,

e) akinek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

f) aki nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,

g) aki a támogatási szerződés megkötésekor rendelkezik támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,

h) aki a támogatási szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

i) akinek a támogatási szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

j) aki a támogatási szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy az 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

k) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l) aki a 2011. évi CXII. törvény alapján az egyedi támogatási kérelmében, valamint a támogatási szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul,

m) aki nyilatkozik arról, hogy a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja, és

n) aki az a)-m) pontban foglaltakról az egyedi támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó vagy egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, aki a pályázat vagy az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljai részére megállapított keretösszeg.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti forrásból kerülnek kifizetésre a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet alapján benyújtott és jogorvoslati eljárás során jóváhagyott, támogatásban részesülő pályázatok.

(1b) *  A miniszter a kormányhivatalok és a járási hivatalok által felmért tanyák adatai feldolgozásának finanszírozását támogatói okirat kiadása útján - az (1) bekezdés szerinti forrás terhére - biztosítja a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) részére.

(2) A 2. célterületre igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) Az 1-3. célterület egyes céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg a pályázati felhívásban közzétett mértéket.

(4) *  A 4. célterület céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló felhívásban (a továbbiakban: felhívás) közzétett mértéket.

(5) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - a 2. § (3) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott cél esetében legfeljebb 100%-a,

b) a 2. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,

c) a 3. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - legfeljebb 75%-a,

d) a 4. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a.

(6) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak vagy az egyedi támogatási kérelmet benyújtónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) Az 1-3. célterületek esetében

a) a célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a miniszter jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz közzé,

b) a pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon - az abban előírt tartalommal és mellékletekkel - a Herman Ottó Intézethez egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani,

c) egy pályázó a 2. és 3. célterület vonatkozásában kizárólag egy pályázatot nyújthat be, míg az 1. célterületen belül alcélonként egy pályázat nyújtható be,

d) az 1. célterület kivételével egy tanya fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be, valamint

e) a Herman Ottó Intézet a formai szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén - a pályázati felhívásban meghatározott hiánypótoltatható mellékletek tekintetében - a pályázat beérkezését követő harminc naptári napon belül, a hiányok megjelölésével, egy alkalommal, öt naptári nap határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót és egyben figyelmezteti, hogy ha a pályázatot a kitűzött határidőn belül nem vagy ismételten hiányosan nyújtja be, az elutasításra kerül.

(2) A 4. célterület esetében

a) az egyedi támogatási kérelmet papír alapon egy eredeti példányban, postai úton, e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani a minisztériumhoz,

b) egy településről egy egyedi támogatási kérelem nyújtható be,

c) felhívás készül, amelyet a miniszter jóváhagyását követően, a minisztérium a kormányzati portálon e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz közzé.

6. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra, valamint az egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó döntésének előkészítése érdekében véleményezési jogosultsággal rendelkező, szakértőkből álló Bíráló Bizottságot hoz létre. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel. A Bíráló Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.

(2) A pályázatok értékelését

a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,

b) a 2. célterület keretében benyújtott, 0 STÉ, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázat esetében a 2. mellékletben,

c) a 2. célterület keretében benyújtott, 1 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázat esetében a 3. mellékletben,

d) a 3. célterület esetében a 4. mellékletben

meghatározott pontozási rendszer szerint a Herman Ottó Intézet végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot,

e) a 4. célterület esetében az 5. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint a minisztérium végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A Herman Ottó Intézet a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül a Kincstár részére továbbítja a pályázó alábbi adatait: * 

a) a pályázó neve, születési neve,

b) a pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a pályázó ügyfél-azonosítója, valamint

e) a pályázó által tett, az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre és az alkalmazott üzleti évre vonatkozó nyilatkozat adatait.

(4) *  A Kincstár - a pályázó hozzájárulása alapján - a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretről - a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül - tájékoztatja a Herman Ottó Intézetet.

(5) A Bíráló Bizottság - a Herman Ottó Intézet, illetve a minisztérium (2) bekezdés szerinti értékelése alapján - a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a Herman Ottó Intézetet.

(7) A pályázatokat, valamint az egyedi támogatási kérelmeket a benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek lehetősége van a pályázati tartalmat, valamint az egyedi támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter írásban értesíti az érintett ügyfeleket.

(9) A nyertes pályázók, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfelek névsorát, az elnyert támogatás összegét és célterületének megnevezését a miniszter a kormányzati portálon - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet a saját honlapján is - a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal: * 

a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,

b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,

c) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a támogatásban részesülő ügyfél részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

g) a támogatási döntésszám,

h) a támogatási döntés meghozatalának időpontja,

i) a támogatásban részesülő ügyfél nyilatkozata szerint kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összege.

9. § (1) A támogatási döntésről szóló értesítés pályázó által történő kézhezvételét követő harminc naptári napon belül a miniszter az 1-3. célterület esetében a nyertes pályázóval hatósági szerződést, a 4. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyféllel támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó vagy a támogatásban részesülő ügyfél kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

(2) A nyertes pályázó a pályázatban, az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfél az egyedi támogatási kérelmében foglaltak megvalósítására vonatkozó tartalmat a hatósági vagy támogatási szerződés megkötését követően - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést az azt kiváltó okról történő tudomásszerzéstől számított nyolc naptári napon belül lehet megtenni.

(3) *  A pályázati felhívásban előírt feltételeket, és a pályázatnak, valamint az egyedi támogatási kérelemnek a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2017. április 30-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 75%-os mértékéig - a szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg nyújtható.

(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

(3) Ha a támogatásra jogosult ügyfél a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(4) Előlegfizetés esetén az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet előlegfizetési utasítást küld - a megkötött hatósági szerződés Herman Ottó Intézethez történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül - a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal: * 

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés száma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(5) *  A Kincstár - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - az 1-3. célterület esetében a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

(6) A 4. célterület esetében a miniszter - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - támogatott támogatási szerződésében szereplő fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) Az 1-3. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak, és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában részt vevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

d) e rendelet hatálybalépésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képeznek - a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig - a fejlesztés előkészítésében részt vevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - e rendelet hatálybalépéséig keletkeztek.

(3) A 4. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a támogatási szerződésben, valamint annak mellékletében szerepelnek, és összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a támogatásban részesülő szervezetnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a támogatási döntés 8. § (9) bekezdése szerinti közzétételének napjától a fejlesztés befejezésének a támogatási szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásban részesült ügyfélnek a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági vagy a támogatási szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézethez, a 4. célterület esetében a minisztériumhoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásban részesült ügyfél saját nevére szóló, a támogatási összeg elszámolható kiadásra irányuló felhasználását, valamint pénzügyi teljesítését igazoló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó - pályázat esetében a pályázati felhívásokban is közzétett - számlaösszesítő nyomtatványt és szakmai beszámolót, valamint fotódokumentációt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a támogatásban részesült ügyfélnek záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére - a támogatási intenzitás figyelembevételével - elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén - hiánypótlási felhívás kibocsátását követően - az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a támogatásban részesült ügyfélnek a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) Pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter a jogosultságot a támogatásban részesült ügyfél által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi - amennyiben szükséges hiánypótlásra szólítja fel a pályázót - és dönt a kifizetésről, vagy ha a támogatásban részesült ügyfél a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének - a hiánypótlási felhívás ellenére - nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

(4) Az 1-3. célterület esetében a támogatási jogosultság megállapításakor a Herman Ottó Intézet a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül - értesítést küld az elfogadott elszámolásokról a Kincstár és a miniszter részére az alábbi adattartalommal: * 

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás és az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatásból az elszámolások alapján jogos, kifizetendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(5) A támogatási szerződésbe, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági csekély összegű jellegéről szóló tájékoztatást. A szerződésben utalni kell a mezőgazdasági csekély összegű rendelet címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) *  Az 1-3. célterület esetében a Kincstár, a 4. célterület esetében a miniszter - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a támogatásban részesült ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett, támogatási szerződés esetében a támogatási szerződésben feltüntetett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet, a 4. célterület esetében a miniszter gondoskodik. A Herman Ottó Intézet a támogatott pályázatoknak, a miniszter pedig a támogatott támogatási kérelmeknek a 10%-át 2017. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adatok megküldésével: * 

a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,

b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,

c) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,

d) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a támogatásban részesülő ügyféltől támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

14. § (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) *  A 2. célterület keretében nyújtott támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül. A mezőgazdasági csekély összegű rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely három pénzügyi év időszakában Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a 15 000 eurós keretösszegből a vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatás forintösszegét, amelyet a mezőgazdasági csekély összegű rendelet 5. cikkében, illetve 3. cikk (5)-(8) bekezdésében, valamint a halászati bizottsági rendelet 5. cikkében, illetve 3. cikk (5)-(8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.

(4) *  A mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

15. § (1) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások az általános csekély összegű rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az általános csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott maximális intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(3) *  A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások a halászati bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a halászati bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön a halászati bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) *  Ha egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, akkor az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra az általános csekély összegű rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

(5) *  Ha egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, akkor az utóbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a halászati bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

(6) *  A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott maximális intenzitást vagy összeget.

(7) *  A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(8) *  A támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Kincstár által a Tv. alapján vezetett mezőgazdasági csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszere alapján ellenőrzi.

16. § *  Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

16/A. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

16/B. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

11. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés alapján az 1. célterület keretében benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3 Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A kategóriák közül a legmagasabb Igen, komplex programmal fejlesztendő járásból 3
4 pontszám kerül figyelembevételre.) 3 Igen, fejlesztendő járásból 2
5 Igen, kedvezményezett járásból 1
6 Nem 0
7 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településről 1 Igen 1
8 nyújtották-e be a pályázatot? Nem 0
9 A pályázó a most megpályázott támogatási célra a 2011., a 2012., vagy a 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai Igen, legalább két évben nyújtott be és minden alkalommal elutasításra is került forráshiány miatt 2
10 ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is 2 Igen, az egyik évben nyújtott be és elutasításra került forráshiány miatt 1
11 értesítették, azonban végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? Nem nyújtott be egyik évre sem, vagy nyújtott be és támogatásra is került 0
12 A fejlesztéssel érintett települések térségére / megyéjére vonatkozóan készítettek-e a 2011., a 2012. vagy a 2013. évi program kiírásának keretén belül térségi / megyei tanyafejlesztési Igen 3
13 programot? 3 Nem 0
14 > 50 tanyát érint a fejlesztés 3
15 Hány tanyát érint a fejlesztés? 3 10 - 50 tanyát érint a fejlesztés 2
16 < 10 tanyát érint a fejlesztés 1
17 > 100 tanyai lakost érint a fejlesztés 3
18 Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés? 3 50 - 100 tanyai lakost érint a fejlesztés 2
19 < 50 tanyai lakost érint a fejlesztés 1
20 Mekkora a 60 év feletti állandó tanyai lakosok 5 A célcsoport > 25%-a 60 év feletti 5
21 aránya a fejlesztés célcsoportján belül? A célcsoport 10 - 25%-a 60 év feletti 3
22 A célcsoport < 10%-a 60 év feletti 1
23 Mekkora a 18 év alatti állandó tanyai lakosok 5 A célcsoport > 25%-a 18 év alatti 5
24 aránya a fejlesztés célcsoportján belül? A célcsoport 10 - 25%-a 18 év alatti 3
25 A célcsoport < 10%-a 18 év alatti 1
26 Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes 5 A fejlesztés egyértelműen indokolt 5
27 bemutatása alapján? A fejlesztés alig indokolt 2
28 A fejlesztés nem indokolt 0
29 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a 2 A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 2
30 technológia bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra? A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására. 0
31 Egymásra épülő fejlesztésekről van szó: vagy több célra is pályázik, vagy több eszközt szerez be, vagy építési munkálatok mellett eszközbeszerzésre is pályázik. 5
32 5 Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó: csak egy célra pályázik, csak egy eszközt szerez be, csak építési munkálatra pályázik. 1
33 TANYASI TERMÉKEK VÉDJEGY- ÉS MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE, FEJLESZTÉSE
34 Van-e már valamilyen előzménye a fejlesztésnek? Pont csak abban az esetben jár, 4 Igen 4
35 ha a bemutatás részletes. Nem 0
36 Hány tanyagazdaságot kapcsol be a 8 > 50 tanyagazdaságot 8
37 fejlesztésbe? 31-50 tanyagazdaságot 6
38 11-30 tanyagazdaságot 4
39 < 10 tanyagazdaságot 1
40 Hány féle tanyai termékre terjed ki a 8 > 30 tanyai termék 8
41 fejlesztés? A felsorolt darabszám alapján 21-30 tanyai termék 6
42 történik a pontozás. 10 - 20 tanyai termék 4
43 < 10 tanyai termék 1
44 A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE
45 Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt? 6 > 2 tanyagondnoki szolgálatot 6
46 2 tanyagondnoki szolgálatot 3
47 1 tanyagondnoki szolgálatot 1
48 A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás. Az 3 A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, állandóan foglalkoztat embereket. 1
49 erőforrások és kapacitások részletes bemutatása alapján kerül megítélésre a kapott pontszám. A szervezetnek már vannak működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, csak ideiglenesen foglalkoztat embereket. 3
50 A szervezetnek nincsenek infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat ideiglenesen sem embereket. 0
51 A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok megvalósítását? Pont abban az 4 Igen 4
52 esetben jár, ha a program bemutatása részletes. Nem 0
53 A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott 7 Igen, > 50%-kal 7
54 tanyák, tanyasi emberek köre? Igen, 21-50%-kal 5
55 Igen, < 20%-kal 3
56 Nem 0
57 A TANYÁKON ÉLŐK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE
58 Hány tanyasi kút vízminőség vizsgálatát fogja > 30 kút 10
59 a pályázó elvégezni? 10 10 - 30 kút 5
60 < 10 kút 3
61 Az érintett állandó tanyasi lakosok hány százaléka részesül rendszeres szociális > 50% 10
62 támogatásban? 10 30 - 50% 5
63 < 30% 3
64 TANYASI LAKOSOKAT CÉLZÓ LAKÓ- ÉS VAGYONBIZTONSÁGI ESZKÖZÖK, RENDSZEREK, VALAMINT A BIZTONSÁGOT FOKOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE
65 A fejlesztés már működő rendszerhez 4 Igen 4
66 kapcsolódik? Nem 0
67 Biztonságot fokozó táblák használata része-e a 2 Igen 2
68 projektnek? Nem 0
69 A projekt fenntartás során biztosított a házhoz 5 Igen 5
70 menő riasztófelügyelet működtetése? Nem 0
71 A projekt vizuális képrögzítő eszközök 3 Igen 3
72 beszerzését, telepítését is tartalmazza? Nem 0
73 A helyi polgárőrséget bevonja a projekt 6 Igen 6
74 fenntartása során? Nem 0
75 SZIGETÜZEMŰ KÜLTERÜLETI KÖZVILÁGÍTÁS KIALAKÍTÁSA TANYÁKRA VEZETŐ BEKÖTŐUTAK KERESZTEZŐDÉSÉNÉL ÉS TANYASI BUSZMEGÁLLÓBAN
76 A szigetüzemű külterületi közvilágítás 10 Igen 10
77 megújuló energiával fog működni? Nem 0
78 A fejlesztés tartalmaz olyan helyen közvilágítás kialakítását, amely tanyákra vezető földút kereszteződésénél, vagy buszmegálló esetében Igen 2
79 tanyákra vezető földút mellett valósul meg? 2 Nem 0
80 A szigetüzemi külterületi közvilágítás 5, vagy több 8
81 kialakításául szolgáló helyszínek száma? 8 3-4 5
82 1-2 1
83 PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
84 Hány járás érintett a fejlesztésben? 3 Legalább 3 járás 3
85 1-2 járás 1
86 Hány település érintett a fejlesztésben? 5 Legalább 5 település 5
87 2-4 település 3
88 1 település 1
89 Hány partner érintett a fejlesztésben? 3 > 3 partner 3
90 1-3 partner 1
91 Nincs partner 0
92 A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, 3 Igen 3
93 közösségi munkát? Nem 0
94 A megvalósítás során alkalmaznak-e 3 Igen 3
95 közmunkát? Nem 0
96 Illeszkedik-e a fejlesztés megyei, járási, kistérségi, vagy települési fejlesztési tervhez 3 Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia. 3
97 vagy tervekhez? A terv vagy tervek részletes bemutatása alapján kerül megítélésre a kapott Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem látszik a relevancia. 1
98 pontszám. Nem 0
99 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
100 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási 5 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 5
101 eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 3
102 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
103 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
104 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a társadalmi környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 3 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 3
105 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
106 A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a társadalmi környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, vagy a fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti. 3
107 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
108 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA
109 Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére 3 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata. 3
110 felkészült-e a pályázó? A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 3
111 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
112 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
113 A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást?
Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a kihasználtság? A
4 A kihasználtság indokolja a beruházást. A bemutatás részletes, illetve a jövőben várhatóan tovább fog növekedni a kihasználtság. 4
114 kihasználtság részletes bemutatása alapján kerül megítélésre a kapott pontszám A kihasználtság mértéke nem egyértelműen indokolja a beruházást, vagy a bemutatás nem elég részletes. A jövőben várhatóan stagnálni fog a kihasználtság. 0
115 KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
116 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
117 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
118 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora része hitel? 3 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 3
119 A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 1
120 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 0
121 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100

2. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 2. célterület keretében 0 STÉ, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
3 Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A kategóriák közül a legmagasabb 3 Igen, komplex programmal fejlesztendő járásból 3
4 pontszám kerül figyelembevételre) Igen, fejlesztendő járásból 2
5 Igen, kedvezményezett járásból 1
6 Nem 0
7 A település 2015. január 1-én érvényes 3 < 1000 fő 3
8 lakosságszáma, ahonnan a pályázatot 1000 - 2000 fő 2
9 benyújtották. 2001-5000 fő 1
10 > 5000 fő 0
11 A 2013., vagy a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet 1 Igen, nyújtott be és elutasításra került forráshiány miatt 1
12 a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? Nem nyújtott be, vagy nyújtott be és támogatásra is került 0
13 A pályázat benyújtásának időpontjában a 1 Igen 0
14 pályázó betöltötte-e már a 40. életévét? Nem 1
15 A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye? 5 A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye 5
16 A fejlesztendő tanya a pályázó tartózkodási helye 0
17 A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él a fejlesztendő tanyán? 2 > 10 év 2
18 3-10 év 1
19 < 3 év 0
20 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 5 fő 3
21 4-5 fő 2
22 2-3 fő 1
23 1 fő 0
24 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 2 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 2
25 A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt. 1
26 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. > 2 fő 2
27 2 1-2 fő 1
28 0 fő 0
29 Rendelkezik-e mezőgazdasági, vagy 5 Igen, felsőfokú agrárvégzettséggel. 5
30 élelmiszeripari végzettséggel? Igen, középfokú agrárvégzettséggel. 3
31 Nem. 0
32 Mekkora területen fog gazdálkodni? 2 < 2 ha 0
33 2-5 ha 1
34 > 5 ha 2
35 Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota? 4 Lakóépület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 2
36 Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi. 1
37 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000 vagy annál korábbi. 2
38 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél későbbi, vagy nem rendelkezik gazdasági épülettel. 1
39 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális 5 Nincs se vezetékes, se egyedi villany. 1
40 helyzete? Nincs vezetékes ivóvíz. 1
41 Nincs fúrt kút. 1
42 Nincs szilárd burkolatú út. 1
43 Nincs gépkocsi. 1
44 Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd 1 >= 3 km 1
45 burkolatú úttól? < 3 km 0
46 Hány fajta haszonállat beszerzését valósítja meg jelen projekt keretében, amelyek esetében 4 > 5 különböző fajta haszonállat 4
47 a haszonállatok száma fajtánként eléri a 0,5 4-5 különböző fajta haszonállat 3
48 számosállatot? Abban az esetben jár pont, ha 1-3 különböző fajta haszonállat 2
49 megnevezésre kerülnek a fajták! Nem tervez haszonállatot tartani. 0
50 Beállít valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtát? Abban az esetben jár pont, amennyiben a beállított állatfaj száma eléri a 0,5 2 Igen 2
51 számosállatot és a fajták felsorolásra kerülnek. Nem 0
52 Vállalja-e nemzeti kutyafajta tartását? Abban az esetben jár pont, ha a pályázat keretében 1 Igen 1
53 kerül beszerzésre. Nem 0
54 Önellátás mellett értékesítésre is tart majd állatot? Abban az esetben jár pont, amennyiben 2 Igen 2
55 jelen fejlesztés keretében szerez be állatot. Nem 0
56 Folytat-e majd legeltető állattartást gyepterületen? Abban az esetben jár pont, amennyiben jelen fejlesztés keretében szerez be 2 Igen 2
57 legeltethető állatot. Nem 0
58 Hány fajta mezőgazdasági növény beszerzését valósítja meg jelen fejlesztés keretében? Szántóföldi kultúránál fajtánként a minimális parcella méret: 0,25 ha termőfelület, zöldségnövényeknél és ültetvénynél: 0,1 ha 4 > 5 különböző fajta növényt termesztene. 4
59 termőfelület. 4-5 különböző fajta növényt termesztene. 3
60 A pontozás a felsorolt növények alapján 1-3 különböző fajta növényt termesztene. 2
61 történik. Nem foglalkozna növénytermesztéssel. 0
62 Jelen fejlesztés keretében beszerez-e tájfajta növényt? Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt is 4
63 A pontozás a felsorolt tájfajta növények 4 Igen 2
64 alapján történik. Nem 0
65 Vállalja ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán? Amennyiben igen, legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig szükséges a 2 Igen 2
66 tanúsító szervhez történő bejelentkezés. Nem 0
67 Hol értékesíti majd a tanyai termékeket? Milyen felvásárló bázisra számít? Abban az esetben jár pont, amennyiben jelen fejlesztés 3 Önellátásra termel. 1
68 keretében szerzi be az élő állatot, illetve a Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít. 1
69 szaporító anyagot. Kereskedőnek, felvásárlónak értékesít 1
70 Foglalkozik majd a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok feldolgozásával, 1 Igen 1
71 vagy tanyai turizmussal, vendéglátással? Nem 0
72 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
73 Milyen megpályázott támogatási célok vannak? 4 Legalább három támogatási cél megjelölése. 4
74 Komplexitás megjelenése. Két támogatási cél megjelölése. 2
75 Egy támogatási cél megjelölése. 0
76 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések?
A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia
5 A bemutatás részletes, ezek alapján a tervezet teljes mértékben megfelelőnek tűnik tanyagazdaság beindítására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 5
77 részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? A bemutatás nem részletes, ezek alapján tervezet nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek tanyagazdaság beindítására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására. 1
78 3 A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást. 3
79 A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál. 1
80 2 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon. 2
81 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be. 0
82 A fenntartási időszakban az öntözés megoldott? 1 Igen 1
83 Nem 0
84 A fenntartási időszakban vállalja szerves trágya 1 Igen 1
85 kijuttatását a tanyagazdasághoz tartozó termőföldre? Nem 0
86 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
87 A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen 4 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 4
88 kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 2
89 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
90 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
91 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 3 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 3
92 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
93 A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, vagy a fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti. 3
94 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
95 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
96 Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek 5 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata.
5
97 kezelésére felkészült-e a pályázó? A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 5
98 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
99 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
100 FORRÁSSZERKEZET
101 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
102 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
103 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora 3 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 3
104 része hitel? A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 2
105 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 1
106 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100

3. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján az 1 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
3 Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A kategóriák közül a legmagasabb 3 Igen, komplex programmal fejlesztendő járásból 3
4 pontszám kerül figyelembevételre.) Igen, fejlesztendő járásból 2
5 Igen, kedvezményezett járásból 1
6 Nem 0
7 A település 2015. január 1-én érvényes 3 < 1000 fő 3
8 lakosságszáma, ahonnan a pályázatot 1000 - 2000 fő 2
9 benyújtották. 2001-5000 fő 1
10 > 5000 fő 0
11 A pályázat benyújtásának időpontjában a 1 Igen 0
12 pályázó betöltötte-e már a 40. életévét? Nem 1
13 A 2011. évi, a 2012. évi, a 2013. évi, 2014. évi vagy a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a 2 Igen, legalább két évben nyújtott be és minden esetben elutasításra is került forráshiány miatt 2
14 jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban Igen, egy évben nyújtott be és elutasításra került forráshiány miatt 1
15 forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? Nem nyújtott be egyik évre sem, vagy nyújtott be és támogatásra is került 0
16 A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye? 5 A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye 5
17 A fejlesztendő tanya a pályázó tartózkodási helye 0
18 A lakcímkártyán található dátum szerint hány 2 > 10 év 2
19 éve él a fejlesztendő tanyán? 3-10 év 1
20 < 3 év 0
21 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 5 fő 3
22 4-5 fő 2
23 2-3 fő 1
24 1 fő 0
25 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 2 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 2
26 A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt. 1
27 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 > 2 fő 2
28 1-2 fő 1
29 0 fő 0
30 A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli Van, és főállású. 2
31 foglalkoztatottak száma. 2 Van, de nem főállású. 1
32 Nincs 0
33 Mekkora területen gazdálkodik? 2 < 50 ha 2
34 >= 50 ha 1
35 A földbirtok mekkora egybefüggő része 1 >= 50% 1
36 fekszik a tanya körül? < 50% 0
37 Milyen a tanya lakó- és gazdasági épületeinek állapota? 2 Lakóépület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 1
38 Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi. 0
39 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 1
40 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél későbbi. 0
41 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális 5 Nincs se vezetékes, se egyedi villany. 1
42 helyzete? Nincs vezetékes ivóvíz. 1
43 Nincs fúrt kút. 1
44 Nincs szilárd burkolatú út. 1
45 Nincs gépkocsi. 1
46 Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd 1 >= 3 km 1
47 burkolatú úttól? < 3km 0
48 Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik, amelyek esetében a haszonállatok száma 3 > 5 különböző fajta haszonállatot tart 3
49 fajtánként eléri a 0,5 számosállatot? 4-5 különböző fajta haszonállatot tart 2
50 A pontozás a felsorolt haszonállatok alapján 1-3 különböző fajta haszonállatot tart 1
51 történik. Nem tart haszonállatot. 0
52 Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtát, amelyek száma fajtánként eléri a 0,5 számosállatot? Abban az esetben jár pont, 2 Igen 2
53 ha megnevezésre kerülnek a fajták. Nem 0
54 Vállalja-e nemzeti kutyafajta tartását? Abban az esetben jár pont, ha a pályázat keretében 1 Igen 1
55 kerül beszerzésre. Nem 0
56 Önellátás mellett értékesít-e állatot? 1 Igen 1
57 Nem 0
58 Folytat legeltető állattartást gyepterületen? 1 Igen 1
59 Nem 0
60 Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik? Szántóföldi kultúránál fajtánként a minimális parcella méret:
0,25 ha termőfelület, zöldségnövényeknél és
3 > 5 különböző fajta növényt termeszt 3
61 ültetvénynél: 4-5 különböző fajta növényt termeszt. 2
62 0,1 ha termőfelület. Abban az esetben jár pont, 1-3 különböző fajta növényt termeszt. 1
63 ha megnevezésre kerülnek a fajták. Nem foglalkozik növénytermesztéssel. 0
64 Termeszt-e tájfajta növényt? Abban az esetben 2 Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt is 2
65 jár pont, ha megnevezésre kerülnek a tájfajták. Igen 1
66 Nem 0
67 Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat a 2 Igen 2
68 tanyán? Nem 0
69 Hol értékesíti a tanyai termékeket? 4 Önellátásra termel. 1
70 Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít. 1
71 Felvásárlónak, kereskedőnek értékesít. 1
72 Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya legalább akkora, mint a felvásárlónak értékesítés aránya. 1
73 Rendelkezik-e védjegyes tanyai termékkel? Abban az esetben jár pont, ha megnevezésre 2 Igen 2
74 kerül melyikkel. Nem 0
75 A tanyagazdaság 2012., 2013. és 2014. évi 3 < 2 millió Ft 3
76 nettó bevételének 2-4 millió Ft 2
77 átlaga. 4-6 millió Ft 1
78 > 6 millió Ft 0
79 Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, 1 Igen 1
80 szövetkezetnek, TÉSZ-nek, TCS-nek? Nem 0
81 Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel? 1 Igen 1
82 Nem 0
83 Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok feldolgozásával, 1 Igen 1
84 vagy tanyai turizmussal, vendéglátással? Nem 0
85 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
86 Milyen megpályázott támogatási célok 5 Legalább három támogatási cél megjelölése. 5
87 vannak? Komplexitás megjelenése. Két támogatási cél megjelölése. 3
88 Egy támogatási cél megjelölése. 1
89 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes 3 A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 3
90 bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására.
1
91 2 A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást. 2
92 A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál. 1
93 1 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon. 1
94 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be. 0
95 Vállalások a program keretében. Abban az esetben jár pont, amennyiben a pályázat keretében szerzi be vagy valósítja meg. 8 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta beállítását vállalja a pályázati projekt keretében. 1
96 Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja. 1
97 Tájfajta növény termesztését vállalja. 1
98 A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti növény termesztését vállalja. 1
99 Legalább 10%-kal növekszik az állatállomány nagysága a tanyagazdaságban. 1
100 A fejlesztés hatására legalább 10%-kal növekszik a kertészet mérete a tanyagazdaságban. 1
101 Tanyasi termékére védjegy használatát vállalja, amelyet legkésőbb a beszámolóhoz benyújt. 2
102 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
103 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási 4 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 4
104 eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 2
105 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
106 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
107 A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 2 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 2
108 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
109 A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, vagy a fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti 3
110 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
111 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
112 Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek 5 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata.
5
113 kezelésére felkészült-e a pályázó? A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 5
114 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
115 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
116 FORRÁSSZERKEZET
117 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
118 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
119 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora 2 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 2
120 része hitel? A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 1
121 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 0
122 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100

4. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdés esetében, a 3. célterület keretében benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYÁN ÉLŐ LAKOSOK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
3 A lakcímkártyán található dátum szerint a > 10 év 3
4 pályázó hány éve él a fejlesztendő tanyán? 3 3-10 év 1
5 < 3 év 0
6 Milyen a pályázó munkaerő piaci helyzete? 3 Állással rendelkező személy 0
7 (egyet választhat) Önfoglalkoztatott 1
8 Munkanélküli 2
9 Gazdaságilag nem aktív személy 3
10 A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye? 5 A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye 5
11 A fejlesztendő tanya a pályázó tartózkodási helye 0
12 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 4 fő 3
13 3-4 fő 2
14 1-2 fő 1
15 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 3 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 3
16 A tanyán kettő családi generáció él együtt. 2
17 A tanyán egy családi generáció él együtt. 1
18 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 > 3 fő 2
19 1-3 fő 1
20 Nem él a tanyán 18 évnél fiatalabb. 0
21 A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül 1 Igen 1
22 neveli? Nem 0
23 A tanyán élő 60 év felettiek száma. 2 > 3 fő 2
24 1-3 fő 1
25 Nem él a tanyán 60 évnél idősebb. 0
26 Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, 2 Igen 2
27 rokkant személy? Nem 0
28 Együttműködik-e tanyagondnokokkal, 2 Igen, tanyagondnokkal. 1
29 családsegítőkkel? Igen, családsegítővel. 1
30 Nincs kapcsolata segítőkkel. 0
31 Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó 2 < 50 000 Ft 2
32 jövedelme? 50 000 - 80 000 Ft 1
33 > 80 000 Ft 0
34 A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
35 Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A kategóriák közül a 3 Igen, komplex programmal fejlesztendő járásból 3
36 legmagasabb pontszám kerül Igen, fejlesztendő járásból 2
37 figyelembevételre.) Igen, kedvezményezett járásból 1
38 Nem 0
39 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településről 1 Igen 1
40 nyújtották-e be a pályázatot? Nem 0
41 Milyen messze található a tanya a legközelebbi 3 > 6 km 3
42 településtől? 4-6 km 2
43 1-3 km 1
44 < 1 km 0
45 Milyen messze található a tanya a legközelebbi 2 < 500 m 0
46 szilárd burkolatú úttól? 500 - 2500 m 1
47 > 2500 m 2
48 Rendelkeznek-e földterülettel? 2 Igen, rendelkeznek. 2
49 Nem rendelkeznek. 1
50 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális 7 Nincs se vezetékes, se egyedi villany. 2
51 helyzete? (többet is megjelölhet) Nincs vezetékes ivóvíz. 1
52 Nincs fúrt kút. 2
53 Nincs szilárd burkolatú út. 1
54 Nincs gépkocsi. 1
55 A tanyai lakóépület utolsó felújítási éve. 2 1990, vagy azelőtti években 2
56 1991-2000 közötti években 1
57 2000, vagy azutáni években 0
58 A fejlesztéssel érintett lakóépület falazata 3 Igen 3
59 vályog, vagy vert fal? Nem 0
60 A fejlesztéssel érintett lakóépület nem rendelkezik alappal, a fejlesztés tartalmazza az 2 Igen 2
61 alap kialakítását. Nem 0
62 Az épület építésének éve. 4 1940, vagy az előtti 4
63 1941-1965 közötti év 3
64 1966 - 1980 közötti év 2
65 1981, vagy azutáni év 1
66 A tető ácsszerkezete jelenleg megoldott 1 Igen 1
67 Nem 0
68 A tető héjalása jelenleg 2 azbeszt cem. v. pala 2
69 nád v. szalma 1
70 cserép, vagy egyéb 0
71 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
72 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes 4 A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 4
73 bemutatására? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására.
1
74 1 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon. 1
75 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be. 0
76 A FEJLESZTÉS HATÁSAI
77 A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 2 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 2
78 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
79 A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti 3
81 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
82 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 70

5. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdés esetében, a 4. célterület keretében benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Kötelezően
teljesítendő
elem (K)
Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A program megvalósítása igazolható beszerzési forrásból származó tájfajták, illetve K igen 5
3 tájjellegű növények telepítésével valósul meg? nem 0
4 A program közösségi termelés keretein belül K igen 5
5 valósul meg? nem 0
6 A program során tervezik oktatási és K igen 5
7 mentorálási feladatok lebonyolítását? nem 0
8 A program során keletkező végtermékeket nem értékesítheti, azokat kizárólag saját K igen 5
9 felhasználásra hasznosíthatja? nem 0
10 Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A kategóriák közül a Igen, komplex programmal fejlesztendő járásból 3
11 legmagasabb pontszám kerül Igen, fejlesztendő járásból 2
12 figyelembevételre.) Igen, kedvezményezett járásból 1
13 Nem 0
14 A település rendelkezik korábbi, releváns tapasztalattal mezőgazdasági programok igen 2
15 megvalósítása terén? nem 0
16 A program régi gyümölcsösök és/vagy igen 1
17 szőlőültetvények felújításával valósul meg? nem 0
18 A településen, vagy valamely szomszédos településen üzemel közkonyha és/vagy a település a közintézmények közétkeztetési ellátásában, alapanyag ellátásban rendelkezik igen 1
19 releváns tapasztalattal? nem 0
20 A program több település együttműködésével, vagy helyi civil egyesület, szociális szövetkezet, nemzetiségi önkormányzat igen 1
21 bevonásával valósul meg? nem 0
22 A település 2015. január 1-én fennálló < 500 fő 4
23 lakosságszáma. 501-2.000 fő 3
24 2.001-5.000 fő 2
25 5.001-10.000 fő 1
26 > 10.000 fő 0
27 A program a meglévő, kihasználatlan igen 2
28 parlagterületek bevonásával valósul meg? nem 0
29 A program során területvásárlás is történik? igen 1
30 nem 0
31 A programba bevont összes földterület nagysága eléri a területalapú támogatásra való igen 1
32 jogosultság küszöbét? nem 0
33 A program során vegyszermentes termelési igen 2
34 módot alkalmaznak? nem 0
35 A mentorálásban részesíteni kívánt személyek 0 0
36 hány szociálisan rászoruló csoportot érintenek? 1 1
37 > 1 2
38 Zártkert revitalizációs program - max. elérhető pontszám 40