A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2016. (V. 4.) FM rendelet

az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az étkezési burgonya (Solanum tuberosum L.) különböző fajtáinak forgalomba hozatala során teljesítendő minőségi és jelölési követelményekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az ipari feldolgozásra szánt, valamint a szaporítóanyagként forgalomba hozott burgonyára.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. hosszúkás burgonyafajta: a Nemzeti vagy Közösségi Fajtajegyzéken szereplő, hosszúkás vagy hosszúkás ovális alakzatúként leírt burgonyafajta,

2. újburgonya: a teljes érettség elérése előtt betakarított és forgalomba hozott burgonya, amelynek héja foszlós, hámozás nélkül könnyen eltávolítható.

3. § A forgalomba hozatalra kerülő étkezési burgonyának meg kell felelnie az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően forgalomba hozott étkezési burgonyára kell alkalmazni.

(3) A rendelet előírásainak meg nem felelő csomagolóeszközök és címkék a rendelet hatálybalépését követő negyedik hónap első napjáig használhatóak fel és az ilyen jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési idejük lejártáig hozhatók forgalomba.

5. § E rendelet 1–6. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. § Az ebben a rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az ott irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

7–8. § * 

1. melléklet a 34/2016. (V. 4.) FM rendelethez

Az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelmények

1. A burgonyagumó megjelenésre vonatkozó követelmények

1.1. A forgalomba hozatalra kerülő étkezési burgonyagumónak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

1.1.1. a fajtára jellemző megjelenésű,

1.1.2. ép, nincs eltávolított része és nem hiányos sérülés következtében,

1.1.3. egészséges, romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra nem alkalmatlan,

1.1.4. tiszta,

1.1.5. kemény,

1.1.6. a minőség, az eltarthatóság és a külső megjelenés tekintetében mentes az általános megjelenését rontó külső vagy belső hibáktól, így különösen

1.1.6.1. a hőhatásnak köszönhető barna foltoktól,

1.1.6.2. a 4 mm mélységet meghaladó repedésektől, beleértve a növekedési repedést, vágásoktól, harapásoktól, horzsolásoktól vagy – azon fajták kivételével, ahol a héj természetesen érdes – az érdességtől,

1.1.6.3. a zöld elszíneződéstől eltekintve a hámozással eltávolítható, a gumó felszínének egy nyolcadát meg nem haladó halványzöld folttól,

1.1.6.4. a súlyos torzulásoktól,

1.1.6.5. az 5 mm mélységet meghaladó szürke, kék vagy fekete héj alatti (szubepidermális) foltoktól,

1.1.6.6. a gumó belsejében rozsda vagy barna színű foltoktól, üregességtől, a gumó belső szöveteinek fekete elszíneződésétől, különösen az alacsony oxigéntartalom következtében kialakuló feketeszínűségtől, edénynyaláb-fásodástól, üvegességtől és egyéb belső hibáktól,

1.1.6.7. a 2 mm mélységnél mélyebbre hatoló burgonyavarasodástól és spongospórás varasodástól,

1.1.6.8. a gumó felszínének negyedét meghaladó felületi burgonyavarasodástól,

1.1.6.9. fagykártól, fagy által okozott sérüléstől,

1.1.7. mentes a nem természetes felületi nedvességtől,

1.1.8. mentes idegen szagtól, illetve íztől,

1.1.9. a héj jól fejlett és érett, az egész burgonyagumó felületét fedi; újburgonya esetén a héj részlegesen hiányozhat,

1.1.10. a csírák hossza nem haladja meg a 3 mm-t; az újburgonya csírátlan,

1.1.11. olyan fejlettségű, amely lehetővé teszi, hogy a szállítás és árukezelés után megfelelő állapotban érkezzen meg a rendeltetési helyére, illetve a végső fogyasztóhoz,

1.1.12. a csomagolás és a tétel mentes a rátapadt földtől, levált hajtástól, idegen anyagtól és más szennyeződéstől.

1.2. A forgalmazás során az étkezési burgonya a következő elváltozásokat mutathatja:

1.2.1. a frissesség és a feszesség enyhe hiánya,

1.2.2. a biológiai fejlődésből eredő enyhe minőségromlás.

2. Méretre vonatkozó előírások

2.1. A legkisebb burgonyagumó nem eshet át

2.1.1. a 35 mm × 35 mm-es négyzetes rostán,

2.1.2. hosszúkás burgonyafajta esetén a 30 mm × 30 mm-es négyzetes rostán, vagy

2.1.3. újburgonya esetén a 28 mm × 28 mm-es négyzetes rostán.

3. A csomagolási egység és a nem előrecsomagolt áru külső megjelenésre vonatkozó előírások

3.1. A csomagolási egység, illetve nem előrecsomagolt (a továbbiakban: ömlesztett) áru esetén a tétel tartalmának egyöntetűnek kell lennie, és kizárólag azonos eredetű, fajtájú, minőségű, héjszínű és hússzínű burgonyagumót tartalmazhat.

3.2. A csomagolási egység, illetve ömlesztett áru esetén a tétel látható részének a teljes tartalomra nézve reprezentatívnak kell lennie.

4. Az 1–3. pontban meghatározott követelményekkel kapcsolatban megengedett eltérések

4.1. Az 1. pontban meghatározott követelményekkel kapcsolatos eltérések:

4.1.1. A követelményeknek nem megfelelő gumók aránya legfeljebb 6 tömegszázalék, újburgonya esetén legfeljebb 4 tömegszázalék lehet.

4.1.2. A burgonyagumók legfeljebb 1 tömegszázaléka lehet száraz vagy nedves rothadással fertőzött.

4.1.3. A csomagolási egység, illetve ömlesztett áru esetén a tétel legfeljebb 2 tömegszázaléka lehet idegen anyag, amelyből legfeljebb 1% lehet rátapadt föld. Újburgonya esetén legfeljebb 1 tömegszázalék lehet idegen anyag.

4.2. Méretbeli eltérés:

4.2.1. A mérettel kapcsolatos követelményeknek meg nem felelő burgonyagumók aránya legfeljebb 5 tömegszázalék lehet.

4.3. Más burgonyafajtákra vonatkozó eltérés:

4.3.1. A fő burgonyafajtától eltérő más fajta aránya legfeljebb 2 tömegszázalék lehet.

5. Csomagolás

5.1. Az étkezési burgonya csomagolásának a burgonyagumókat megfelelően védenie kell, biztosítva egyúttal a megfelelő szellőzést.

5.2. A csomagolási egység belsejében használt anyagnak tisztának kell lennie és a termékben külső vagy belső elváltozást nem okozhat. A jelöléshez vagy címkézéshez csak egészségre ártalmatlan festék, tinta, illetve ragasztóanyag használható fel.

6. A jelölésre vonatkozó előírások

6.1. Étkezési burgonya esetén a csomagolásra nyomtatva vagy a csomagoláshoz megfelelően rögzített címkén jól olvashatóan, letörölhetetlenül és könnyen láthatóan a következőket kell feltüntetni:

6.1.1. az „étkezési burgonya” vagy „újburgonya” megnevezést, amennyiben a csomagolási egység tartalma kívülről nem látható,

6.1.2. a fajtanevet,

6.1.3. a csomagoló és a forgalmazó nevét és címét, valamint a csomagolás/rakodás időpontját,

6.1.4. a származási országot,

6.1.5. a mérettartományt a következők szerint:

6.1.5.1. a minimum méret „és felette” szöveg megjelölés használatával, vagy

6.1.5.2. a minimum és maximum méret feltüntetésével.

6.2. Az előrecsomagolt étkezési burgonya csomagolási egységén fel kell tüntetni az étkezési burgonya fajtára jellemző főzési típusát, a hivatalos fajtaleírás alapján, a következők szerint:

6.2.1. „A – saláta (nem szétfővő)”,

6.2.2. „B – főzni való (kissé szétfővő)”, vagy

6.2.3. „C – sütni való (szétfővő)”.

6.3. Ömlesztett áru esetén az étkezési burgonya mellett közvetlenül, jól olvashatóan, letörölhetetlenül és könnyen láthatóan a következőket kell feltüntetni:

6.3.1. az „étkezési burgonya”, vagy „újburgonya” megnevezést,

6.3.2. a fajtanevet,

6.3.3. a származási országot,

6.3.4. a burgonya főzési típusát a 6.2. pont alapján.

6.4. Ömlesztve szállítás esetén a raktérben elhelyezett címkén jól olvashatóan, letörölhetetlenül és könnyen láthatóan fel kell tüntetni a 6.1. pont szerinti információkat.

2–3. melléklet a 34/2016. (V. 4.) FM rendelethez *