Hatály: közlönyállapot (2016.V.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2016. évi XXXIV. törvény

egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról * 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 14/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az egészségügyi államigazgatási szerv a környezeti eredetű kórokozók által a lakosságra nézve fertőzési kockázatot jelentő közegekre vagy létesítményekre vonatkozó eljárásaira a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak azzal, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló rendeletbe ütköző cselekményekkel összefüggésben a Ket. 94. § (2) bekezdés d) pontja nem alkalmazható.”

2. § Az Ehi. 15/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/D. § A 14/D. §-ban megállapított felügyeleti díjat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló Korm. rendelet szerint kell megfizetni.”

3. § Az Ehi. 6. § (2) bekezdésében a „h)-i) és o) pontjaiban” szövegrész helyébe a „h)-i), o) és q) pontjában” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az Ehi. 14/B. §-ának az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvénnyel megállapított (6) bekezdése.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

5. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 19/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1b) Ha a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelem új eszközt igénylő, illetve új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra vagy korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására irányul, az ügyintézési határidő hatvan nap.”

(2) Az Ebtv. 19/A. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelmek esetén az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló kormányrendelet alapján véleményezésre jogosult szervek az egészségbiztosító által részükre megküldött kérelmekhez kapcsolódó véleményeiket a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül küldik meg a véleményt kérő egészségbiztosító részére.”

6. § Az Ebtv. 26. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás]

„a) olyan gyógyszerhez, amelyre vonatkozóan a Gyftv. szerinti támogatásba való befogadást a méltányossági kérelem benyújtását megelőző 5 évben kérelmezte, és az egészségbiztosítási szerv elutasító határozatot hozott, kivéve,

aa) ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult, vagy

ab) ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja a gyógyszer - azonos indikációba történő - befogadása iránti kérelmet az elutasítást követően ismételten benyújtotta az egészségbiztosítóhoz,”

7. § Az Ebtv. 29. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj. 16. § (1) bekezdés a)-o) és s) pontjában meghatározott jogosultsági feltételnek a megszűnését követően

a) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt,

b) ha a jogosultsági feltétel fennállásának az időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor ezen időtartammal hosszabbodik meg,

c) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően fennállt korábbi jogosultsági feltétel 45 napnál hosszabb ideig állt fenn és az utolsóként megszűnt jogosultsági feltétel nem állt fenn 45 napig, de a két jogosultsági feltétel fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el.”

8. § (1) Az Ebtv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) és (2) bekezdés alapján megállapításra kerül, hogy a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat megszegte, valamint beszerzéssel és készlettel nem igazolta az elszámolt mennyiséget, az így elszámolt támogatásnak a fizetési kötelezettség megállapításakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszatéríti a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül. Nem kell megfizetni a kamatot, ha annak összege az 1000 forintot nem éri el. A visszatérítési kötelezettség a támogatás jogalap nélküli elszámolását követő 5 éven belül támogatás elszámolása során is érvényesíthető.”

(2) Az Ebtv. 38. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés szerinti, beszerzéssel és készlettel történő igazolási kötelezettség nem vonatkozik az egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatójára.”

9. § Az Ebtv. 38/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A záró ellenőrzés tekintetében a 35. § (2) és (6) bekezdése, a 36. §, a 37. § (1)-(8) és (12)-(14) bekezdése, a 38. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdése, a 38/A. § és a 38/B. § szerinti, a szerződés teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ha az ellenőrzött egészségügyi szolgáltató nem biztosítja az ellenőrzés elvégzéséhez az e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerint szükséges adatokat, a szolgáltató köteles az ellenőrzés tárgyát képező időszak alatt részére folyósított finanszírozási vagy ártámogatási összeg egészségbiztosító által meghatározott részét a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül visszatéríteni.

(3) Ha a záró ellenőrzés megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató az E. Alapból kapott összeget nem a megszűnt a 30. § (1) és (2) bekezdése szerinti szerződésében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra használta fel vagy azt nem használta fel, köteles a kapott összeget - a szerződésszegés esetére kikötött egyéb jogkövetkezmények mellett - a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül az E. Alap számára megtéríteni.”

10. § (1) Az Ebtv. 46. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban)

d) háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek negyvenkettő, egyedülálló szülőnek nyolcvannégy naptári napon át;

e) hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek tizennégy, egyedülálló szülőnek huszonnyolc naptári napon át.”

(2) Az Ebtv. 46. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a biztosított szülő a gyermek ápolása címén igényel táppénzt, előzményként a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig eltöltött táppénzes napokat kell figyelembe venni.”

11. § (1) Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást kezelő szervnél történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus úton nyújthatja be.”

(2) Az Ebtv. 61. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A 40. § (3) bekezdése, a 42/B. § (4) bekezdése és a 65. § (3a) bekezdése szerinti eljárások során a Ket. 71/A. § (4) bekezdésének alkalmazásakor a kérelem beérkezésének napja alatt a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdő napját kell érteni.”

12. § Az Ebtv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egészségbiztosító a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz iránti kérelem elbírálása, valamint ellenőrzési eljárása során kérheti annak igazolását, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem bevallására kötelezett ezen kötelezettségének eleget tett. Ha a kérelem elbírálása vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a bevallásra kötelezett nem teljesítette bevallási kötelezettségét, erről értesíti az állami adóhatóságot.”

13. § Az Ebtv.

a) 5/A. §-ában a „26. § (1) bekezdés c)-e) pontja, (2a) és (2b) bekezdése” szövegrész helyébe a „26. § (1)-(2b) bekezdése” szöveg,

b) 22. § (4) bekezdésében a „fogyatékos” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az Ebtv. 83. § (4) bekezdés zs) pontja.

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

15. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 94. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti mentés során gyógyszer alkalmazására (a továbbiakban: prehospitális gyógyszeralkalmazás) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint kerülhet sor.”

16. § Az Eütv. a következő 97/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Taktikai medicina

97/A. § A taktikai medicina keretében a rendészeti szerv által meghatározott műveleti területen a rendészeti szerv, illetve a rendészeti szerv alkalmazásában álló szakképzett egészségügyi dolgozó szükség esetén akut, sürgősségi egészségügyi ellátást végezhet.”

17. § Az Eütv. 112. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés b)-c), e), f) és k) pontja, továbbá a) pontjából az egészségügyi dolgozó neve, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, valamint g) pontjából az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének ténye bárki számára megismerhető adat.”

18. § Az Eütv. 116/A. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az egészségügyi államigazgatási szerv a fiatal szakorvosok támogatására működteti a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programját.”

19. § Az Eütv. XIV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZETI ELLÁTÁS”

20. § Az Eütv. 229. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A miniszter javaslatára a Kormány meghatározza az egészségügyi válsághelyzet felszámolása érdekében igénybe vehető erőket, eszközöket és szervezeteket, és engedélyezi azok igénybevételét.”

21. § (1) Az Eütv. 230. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülési tevékenység kiterjed)

i) a felkészülés koordinációjára, a közreműködők nyilvántartására és képességeik alapján történő kategorizálására.”

(2) Az Eütv. 230. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás tényleges működése kiterjed)

„c) az egészségügyi válsághelyzet felszámolásához szükséges irányítási és vezetési koordinációs rend bevezetésére,”

(3) Az Eütv. 230. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás tényleges működése kiterjed)

i) a feladatok, erőforrások és eszközök koordinálására.”

22. § Az Eütv. XIV. Fejezete a következő 232/C. §-sal egészül ki:

„232/C. § (1) A katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófaveszély esetén az egészségügyi feladatatok biztosítása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségügyi veszélyhelyzetet hirdethet és

a) az illetékességi területén átmenetileg módosíthatja

aa) az alapellátás körzethatárait,

ab) a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását,

ac) az ellátási terület határait,

ad) a betegbeutalás rendjét,

b) egészségügyi dolgozókat rendelhet ki, és

c) az Állami Egészségügyi Tartalékból egészségügyi anyagot és eszközt igényelhet.

(2) Egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése esetén haladéktalanul értesíteni szükséges a minisztert, illetve az országos tisztifőorvost.

(3) Az egészségügyi veszélyhelyzet időtartama a 10 napot nem haladhatja meg.

(4) Egészségügyi veszélyhelyzet - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - kihirdethető akkor is, amikor katasztrófahelyzet nem áll fenn, de az egészségügyi feladatok más módon nem biztosíthatók. Ebben az esetben a miniszter jóváhagyásával hirdethető ki az egészségügyi veszélyhelyzet.”

23. § Az Eütv. 243. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 243. § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Szerv, valamint a vér és vérkészítmény kivételével szövet, továbbá az ivarsejt kivételével sejt külföldre, illetve külföldről Magyarország területére történő szállításáról rendelkező nem államközi, illetve nem kormányközi egyezmény vagy megállapodás érvényességének feltétele - kivéve az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezményt vagy megállapodást - az egészségügyi államigazgatási szerv egyetértése.

(7a) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egyetértést megtagadja, ha megállapítható, hogy a (7) bekezdés szerinti egyezmény vagy megállapodás haszonszerzésre irányul, amelyre vonatkozóan az egészségügyi államigazgatási szerv a kérelmezőt nyilatkoztatja. A sürgős, valamint egyszeri szövet- és sejtbehozatal esetén az egészségügyi államigazgatási szerv a (7) bekezdés szerinti egyezményt vagy megállapodást soron kívüli eljárásban vizsgálja. Az egészségügyi államigazgatási szerv határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A (7) bekezdés szerinti egyezményekről vagy megállapodásokról a magyar szerződő fél bejelentése alapján az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.

(7b) A (7) bekezdés szerinti szövet és sejt (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti célból, harmadik országból történő behozatalának feltétele a (7) bekezdés szerinti megállapodáson túl - a sürgős, valamint az egyszeri behozatal kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, a miniszter rendeletében meghatározott behozatali engedély.”

24. § Az Eütv. a következő 244/D. §-sal egészül ki:

„244/D. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

25. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„e) az egészségügyi válsághelyzeti és veszélyhelyzeti ellátásra, az egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, az egészségügyi válsághelyzeti és veszélyhelyzeti ellátás során megtehető intézkedésekre, az egészségügyi dolgozók kirendelésére, az egészségügyi válsághelyzeti és veszélyhelyzeti ellátásra való felkészülésre, az egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet kihirdetésére, megszüntetésére vonatkozó részletes szabályokat,”

(rendeletben megállapítsa.)

(2) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés m) pontja a következő mf) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

(az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés tekintetében:)

„mf) a Rezidens Támogatási Programra, valamint a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjára vonatkozó részletszabályokat,”

(rendeletben megállapítsa.)

(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„p) az állami és nem állami szervezetek hazai és nemzetközi egészségügyi segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat, valamint az ilyen tevékenységet végzők nyilvántartására és felkészítésére vonatkozó szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(4) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„q) a prehospitális gyógyszeralkalmazás szabályait”

(rendeletben állapítsa meg.)

(5) Az Eütv. 247. § (5) bekezdése a következő e)-g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

e) a miniszter, hogy a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben a taktikai medicina - mint a rendőri speciális műveleti feladatok végrehajtása során végezhető egészségügyi tevékenység - szakmai, személyi, tárgyi feltételeit és követelményeit, valamint ezek szakmai tartalmát;

f) a miniszter, hogy - a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a rendőri intézkedések kapcsán szükségessé váló, az intézkedéstaktikába épített elsősegélynyújtás képzések részletes tematikáját, az oktatásra jogosultak körét, az oktatásban részt vevők kompetenciáit;

g) a miniszter, hogy - a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a halálos tömegszerencsétlenségek áldozatainak nemzetközi szervezetek szabványai szerinti azonosítására irányuló szervezett tevékenységben részt vevők körét, oktatását, feladatrendszerét, riasztási rendjét, tevékenységét, felszerelését, az együttműködés rendjét, a működtetés és a tevékenység részletes szabályait”

(rendeletben állapítsa meg.)

(6) Az Eütv. 247. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

g) a Bizottság 2015/566/EU irányelve a 2004/23/EK irányelvnek az importált szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzését szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról;”

26. § Az Eütv.

a) 110/A. § (1) bekezdésében az „a (4) bekezdés szerinti igazolás vagy adatigénylés alapján” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés a) pontja szerinti tény igazolására irányuló adatigénylés alapján” szöveg,

b) 112. § (3) bekezdés d) pontjában, 112/A. § (1) bekezdésében és 113/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „foglalkoztatástól” szövegrész helyébe a „foglalkozástól” szöveg,

c) 112. § (4) bekezdés a) pontjában a „neme” szövegrész helyébe a „neve” szöveg,

d) 159. § (7) bekezdésében az „a vizsgálatot nem tiltja meg” szövegrész helyébe az „a kérelmet nem utasítja el” szöveg,

e) 243. § (6) bekezdésében a „szövetet kizárólag” szövegrész helyébe „szövetet és sejtet - ivarsejt kivételével - kizárólag” szöveg,

f) 243. § (11) bekezdésében a „(7) bekezdés szerint” szövegrész helyébe a „(7a) bekezdés szerint” szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti az Eütv. az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 244/C. §-a.

4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

28. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gyógyszertörvény) a következő 27. §-sal egészül ki:

„27. § A törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-ei 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

29. § A Gyógyszertörvény Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

30. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„b) dohányzás: a dohánytermék, illetve dohányzási célú gyógynövénytermék elégetése, valamint hevítése”

31. § Az Nvt. „Az elektronikus cigarettára vonatkozó szabályok” alcíme a következő 7/I. §-sal egészül ki:

„7/I. § Ezen alcím rendelkezéseit a dohányzást imitáló elektronikus eszközre is alkalmazni kell.”

32. § Az Nvt. 8. § (4c) bekezdésében az „és az utántöltő flakon” szövegrész helyébe az „,az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz” szöveg lép.

33. § Hatályát veszti az Nvt. 7/E. § (4) bekezdésében a ,„ ha a rendezvény vagy a tevékenység több tagállamot érint, több tagállamban zajlik vagy határokon átnyúló hatással bír” szövegrész.

6. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

34. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 15. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerint figyelembe vehető idő - ha a pontszerző kötelező továbbképzés időtartama indokolttá teszi -, az egészségügyi dolgozó kérésére két egymást követő évben együttesen is kiadható az előző évben igénybe nem vett figyelembe vehető idő terhére. Ezen idő munkaidőnkénti figyelembevételét az egészségügyi dolgozó a jogosultság évét követő év január 31-ig kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatónál.

(4) Ha az egészségügyi dolgozó munkavégzésre irányuló jogviszonya az egészségügyi szolgáltatónál megszűnik, és másik egészségügyi szolgáltatónál új jogviszonyt létesít, az új munkáltatónál az (1) és (3) bekezdés szerinti szabályzat alapján két egymást követő évben együttesen igénybe vehető időtartamot az egészségügyi dolgozó által a korábbi munkáltatónál az azonos időszakra már igénybe vett időtartammal csökkenteni kell.”

35. § Az Eütev. a következő 34. §-sal egészül ki:

„34. § Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvénnyel megállapított 15/A. §-ban foglaltakat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésüket 2015. július 1-jét követően megkezdőkre kell alkalmazni.”

36. § Az Eütev. a következő 35. §-sal egészül ki:

„35. § (1) Az az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2016. július 1-jén alkalmazásban álló foglalkoztatott, aki a munkában eltöltött évei alapján az 1. vagy 2. mellékletben foglalt táblázat 15-17. sora szerinti szintbe sorolandó, az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított bérnövelésre 2016. január 1-jétől, de legfeljebb az adott munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az 2016. január 1. és 2016. június 30. közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - jogszabályi rendelkezések alapján megillető alapbér és a Módtv.-vel megállapított alapbér különbözetét egyösszegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.”

37. § (1) Az Eütev. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eütev. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

38. § Az Eütev.

a) 12. § (1) bekezdésében az „Mt.” szövegrész helyébe a „Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az „egy hónappal” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

d) 15/A. §-ában a „naptári évenként nem haladhatja meg a kettőszáz napot” szövegrész helyébe az „a teljes naptári évet elérheti” szöveg,

e) 15/D. §-ában a „11/A-15/D. §-ban” szövegrész helyébe a „11/A-15/C. §-ban” szöveg

lép.

39. § Hatályát veszti az Eütev. 35. §-a.

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

40. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, amely a (10) bekezdés b)-d) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

(2) A Gytv. 15. § (10) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (9) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet:]

„f) cégjegyzékszámát, nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, vagy költségvetési szerv esetén a törzskönyvi számát.”

(3) A Gytv. 15. § (10) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A (9) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet:]

g) kábítószer felelősének nevét.”

(4) A Gytv. 15. § (12) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (11) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:]

„e) a cégjegyzékszámot, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát vagy költségvetési szerv esetén a törzskönyvi számát.”

(5) A Gytv. 15. § (15) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (14) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:]

„e) a cégjegyzékszámot, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát vagy költségvetési szerv esetén a törzskönyvi számát.”

41. § (1) A Gytv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdésben említett bejelentés, a (2a) bekezdésben foglaltak alapján indult eljárás kapcsán vagy a tudomására jutott egyéb információk alapján megállapítja, hogy egy gyógyszer nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyében rögzített követelményeknek, vagy ha a minősége nem igazolható, továbbá ha minőségi hibájának gyanúja merül fel, felfüggeszti a gyógyszer érintett gyártási tételének forgalmazását, elrendeli annak a forgalomból történő kivonását, illetve visszahívását. Az erről szóló, üzleti titkot nem tartalmazó döntést a gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján közzéteszi. A forgalomból való kivonás, visszahívás és a forgalmazás felfüggesztésének rendjét az egészségügyért felelős miniszter rendelete állapítja meg.”

(2) A Gytv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A gyógyszer forgalomból való kivonásának, felfüggesztésének, visszagyűjtésének, alkalmazása megtiltásának a költségei - ideértve az (1)-(3) bekezdés, a 18. § (5) bekezdése, a 20. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetet, valamint az érintett gyógyszereknek a gyógyszertár általi kicserélésének eseteit is a hamisított gyógyszerre vonatkozó intézkedések kivételével - a forgalomba hozatali engedély jogosultját terhelik.”

42. § A Gytv. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszer forgalmazását felfüggesztheti, elrendelheti annak a forgalomból történő kivonását, illetve visszahívását és megtilthatja a gyógyszer alkalmazását, ha

a) a tudomására jutott adatok arra utalnak, hogy a gyógyszer az egészségre káros,

b) a tudomására jutott adatok arra utalnak, hogy a gyógyszerrel nem érhető el terápiás eredmény,

c) a tudomására jutott adatok arra utalnak, hogy a gyógyszerrel kapcsolatban felmerült kockázatok és a gyógyszertől várható előnyök aránya oly módon változott meg, hogy kétségessé vált a biztonságos alkalmazhatóság,

d) a gyógyszer mennyiségi és minőségi összetétele nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott követelményeknek,

e) a gyógyszer összetevőinek ellenőrzését, továbbá a gyártási folyamat közbenső fázisában szükséges ellenőrzést nem végezték el, vagy ha a gyógyszer nem felel meg az egyéb, a gyártási engedély kiállításával vagy a gyógyszer hatóanyagával kapcsolatos követelményeknek vagy kötelezettségeknek,

f) a forgalomba hozatali engedély vagy annak megújítása iránti kérelem alátámasztására benyújtott adatok pontatlanok, vagy nem módosították azokat,

g) a forgalomba hozatali engedély jogosultja a forgalomba hozatali engedély módosítását határidőben nem kérelmezi, vagy

h) az Európai Bizottságtól érkező kérés teljesítése érdekében az szükséges.”

43. § A Gytv. 20. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a hatósági ellenőrzés és az ellenőrzési eljárás során a (3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakat ideiglenes intézkedésként is meghozhatja.”

44. § (1) A Gytv. 25. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A (2), (6) és (6a) bekezdés szerinti eljárások igazgatási szolgáltatási díjmentesek.”

(2) A Gytv. 25. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A (2), (6) és (6a) bekezdéstől eltérően a mentés során történő gyógyszeralkalmazásra az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kerülhet sor.”

45. § A Gytv.

a) 15. § (13) bekezdésében a „b)-d)” szövegrész helyébe az „a)-c)” szöveg,

b) 15. § (16) bekezdésében a „b) és c)” szövegrész helyébe a „b)-d)” szövegrész

lép.

8. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

46. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„17. fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó, illetve ideiglenesen telepített egységként működtetett, közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi intézmény;”

47. § (1) A Gyftv. 12. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és tápszer ismertetése”

(2) A Gyftv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyógyszer, az anyatej-helyettesítő tápszer, az anyatej-kiegészítő tápszer és a speciális gyógyászati célra szánt tápszer (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: tápszer) valamint a gyógyászati segédeszköz ismertetése (a továbbiakban: ismertetés) olyan, a gyógyszerekre, tápszerekre és gyógyászati segédeszközökre, a gyógyszer és tápszer összetételére, hatására, illetve a gyógyszer, a tápszer és a gyógyászati segédeszköz alkalmazására vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, amely kizárólag a gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól, vagy amelyet velük szemben alkalmaznak.”

(3) A Gyftv. 12. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatos, ezen fejezetben foglalt rendelkezések a tápszerek tekintetében is alkalmazandóak.”

48. § A Gyftv. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás a tárgynegyedévet követő második hónap első napjától a harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be az egészségügyi államigazgatási szervhez, amely határidő jogvesztő. A kérelem önellenőrzéssel a későbbiekben sem korrigálható.”

49. § (1) A Gyftv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új gyógyszertár - az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár kivételével - csak létesítési engedély és működési engedély alapján működtethető. Új gyógyszertár létesítéséről - a közforgalmú gyógyszertárak kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár létesítésére irányuló kérelem beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül dönt. Az új gyógyszertár létesítéséről szóló jogerős határozatot a létesítés helye szerint illetékes települési önkormányzattal, a gyógyszertárak létesítésére és működtetésére vonatkozó határozatokat a Magyar Gyógyszerészi Kamarával is közli a hatóság.”

(2) A Gyftv. 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gyógyszertárak működésével összefüggő engedélyezési eljárások során az egészségügyi államigazgatási szerv az eljárást felfüggesztheti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.”

50. § A Gyftv. 49. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Érvénytelen a pályázat, ha

a) a pályázó a pályázat benyújtására nem jogosult,

b) a pályázat hiányosan került benyújtásra,

c) a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, vagy

d) azt határidőn túl nyújtották be.

(14) Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

(15) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

a) nem érkezett pályázat vagy

b) nem érkezett érvényes pályázat.”

51. § A Gyftv. A fiókgyógyszertár létesítése alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:

„50/B. § (1) Azon a legalább három napig tartó, előreláthatólag 20 000 fő egyidejű részvételét meghaladó, megszakítás nélkül folyamatosan üzemelő szabadtéri rendezvényen, ahol a rendezvény területén közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik, az egészségügyi államigazgatási szerv kérelemre egy ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működtetését engedélyezi a rendezvény időtartamára és helyszínére, ha a kérelmező megfelel e törvényben és e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben előírt feltételeknek.

(2) Az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működtetésére a közúton történő megközelítés figyelembevételével, a távolság szerinti sorrendiséget betartva a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat működtető egyike kaphat engedélyt. Ha

a) a kérelmező nem felel meg az e törvényben és e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben előírt feltételeknek,

b) a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár egyike sem kíván ideiglenesen telepített fiókgyógyszertárat működtetni az adott rendezvényen, vagy

c) az egészségügyi államigazgatási szerv ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működtetésére irányuló megkeresésére - a közúton történő megközelítés figyelembevételével - a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár 5 napon belül nem nyilatkozik,

az egészségügyi államigazgatási szerv - erre irányuló kérelem esetén - más közforgalmú gyógyszertár működtetője részére engedélyezheti ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működtetését.

(3) A kérelmező a (1) bekezdés szerinti eljárásért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működtetésére szóló határozata fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

52. § A Gyftv. 52. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral a megállapodás nem jön létre, más - a közúton történő megközelítés figyelembevételével közelebb eső, de a létesíteni kívánt kézigyógyszertártól legfeljebb 30 km távolságra működő - közforgalmú gyógyszertárral köthető gyógyszerellátásra megállapodás.”

53. § (1) A Gyftv. 53. § (1) bekezdése a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működéséhez szükséges az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély.”

(2) A Gyftv. 53. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A működési engedély tartalmazza:)

„i) ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár esetén az a), d)-f) ponton túl a rendezvény helyszínét és időtartamát.”

(3) A Gyftv. 53. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A gyógyszertár létesítésére, működésére szóló hatósági engedélyben foglalt jogosultság forgalomképtelen.”

54. § A Gyftv. 60/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A működtető az átruházásra vonatkozó jóváhagyása esetén az 53/A. § (1) bekezdése szerint köteles eljárni a működési engedély módosítása tárgyában.”

55. § A Gyftv.

a) 14. § (1) bekezdésben az „Ismertetés keretében” szövegrész helyébe az „Ismertetési tevékenységet folytató által közvetlen vagy közvetett formában” szöveg,

b) 50. § (1) bekezdésében a „településrészen” szövegrész helyébe az „önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkező településrészen” szöveg

lép.

56. § Hatályát veszti a Gyftv. 3. § 25. pontjában az „önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkezik és” szövegrész.

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

57. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A szakellátási kapacitás, illetve az ellátási terület megállapítására, módosítására, átcsoportosítására irányuló - e törvény szerinti - eljárások felfüggeszthetőek, ha a döntés meghozatalához előzetesen többletkapacitás-befogadási eljárást kell lefolytatni.”

58. § Az Eftv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi szolgáltatók 3 órán belül kapacitásaik 10%-át, 6 órán belül kapacitásaik 20%-át kötelesek jogszabályban meghatározottak szerint a különleges helyzet fennállásának időtartamáig rendelkezésre bocsátani:

a) járványügyi helyzet,

b) egészségügyi válsághelyzet,

c) különleges jogrend,

d) migrációs válsághelyzet,

e) katasztrófahelyzet vagy

f) egészségügyi veszélyhelyzet

fennállása esetén.”

10. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény módosítása

59. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény 67. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 18. és a 19. § 2016. július 1-jén lép hatályba.”

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása

60. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

d) az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását vezető egészségügyi államigazgatási szervnek az alap- és működési nyilvántartásban szereplő egészségügyi dolgozó természetes személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének, valamint állampolgárságának a változásáról, valamint az egészségügyi dolgozó elhalálozásának tényéről és időpontjáról;”

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„o) az idősek otthonában nyújtott tartós szakápolás igénybevételének módját és annak egyéb feltételeit,”

(3) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/O. §-sal egészül ki:

„128/O. § A 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően dohánygyártmányt a 2016. május 19. napján hatályos szabályoknak megfelelő fogyasztói csomagolásban

a) 2016. december 31. napjáig lehet gyártani, importálni, bejegyzett kereskedő által fogadni,

b) 2017. február 28. napjáig lehet a dohány-kiskereskedelmi ellátó raktárába beszállítani,

c) 2017. május 20. napjáig lehet a kiskereskedelmi forgalomban forgalomba hozni.”

12. Záró rendelkezések

61. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 60. § (3) bekezdése 2016. május 20-án lép hatályba.

(3) A 30-33. § 2016. május 21-én lép hatályba.

(4) Az 1. §, a 3-10. §, a 11. § (2) bekezdése, a 12-14. §, a 16-24. §, a 25. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése, a 26-29. §, a 34-38. §, a 40-43. §, a 44. § (1) bekezdése, a 45. §, a 47. §, az 50. §, az 52. §, az 54. §, az 57. és 58. §, a 60. § (1) és (2) bekezdése, a 62. §, valamint az 1-3. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. §, a 25. § (4) bekezdése és a 44. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 11. § (1) bekezdése és a 39. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

62. § (1) A 23. §, a 25. § (6) bekezdése és a 26. § e) pontja a 2004/23/EK irányelvnek az importált szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzését szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. április 8-i 2015/566/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 28. és 29. §, valamint az 1. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-ei 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi XXXIV. törvényhez

A Gyógyszertörvény Melléklet A) Jegyzéke a következő 74-77. sorral egészül ki:

[A B
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]
„74. MTP, methcathinone thiophen analog 2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
75. N-ethylnorketamine 2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
76. AM-1248 azepane isomer adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl] methanone
77. ADB-FUBINACA N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-
1H-indazole-3-carboxamide”

2. melléklet a 2016. évi XXXIV. törvényhez

1. Az Eütev. 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(SZINT ÉVEK ORVOSI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J)
„15 43-45 319 928 378 105 405 936”

2. Az Eütev. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. és 17. sorral egészül ki:

(SZINT ÉVEK ORVOSI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J)
„16 46-48 328 345 388 045 416 751
17 49-51 336 763 397 985 427 566”

3. melléklet a 2016. évi XXXIV. törvényhez

1. Az Eütev. 2. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(SZINT ÉVEK SZAKDOLGOZÓI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J)
„15 43-45 118 066 124 948 140 032 145 972 166 924 244 825 258 225 285 525 313 625 341 525”

2. Az Eütev. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. és 17. sorral egészül ki:

(SZINT ÉVEK SZAKDOLGOZÓI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J)
„16 46-48 119 089 126 436 141 544 147 484 170 380 252 125 266 125 293 925 323 525 352 325
17 49-51 120 112 127 924 143 056 148 996 173 836 259425 274 025 302 325 333 425 363 125”