Hatály: közlönyállapot (2016.XII.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 37/2014. EMMI rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban együtt: Intézmény),

b) valamennyi, közétkeztetési szolgáltatást saját, működő főzőkonyhája révén biztosító Intézményre, szervre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt: Közétkeztető).

(2) E rendelet rendelkezéseit - az 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 15. § kivételével - az idősek számára étkezést biztosító szociális alapszolgáltatásokra, idősek nappali ellátását nyújtó és idősek bentlakásos intézményeire, valamint a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott táborozásra nem kell alkalmazni.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet rendelkezéseit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó ellátások közül a családi bölcsődére, a munkahelyi bölcsődére, a napközbeni gyermekfelügyeletre, az alternatív nappali ellátásra, a helyettes szülői ellátásra, valamint a nevelőszülői ellátásra nem kell alkalmazni.”

2. § A 37/2014. EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„22. szakorvos:

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos;

23. tej: a Magyar Élelmiszerkönyv 13. melléklet A rész

a) II. 5. a) pontja szerinti friss jelzővel használható fogyasztói tej,

b) III. 9. pontja szerinti ultramagas hőmérsékleten végzett hőkezeléssel (UHT-kezelés) vagy nagyon magas hőmérsékleten végzett hőkezeléssel (ESL-kezelés) jelölt tej.”

3. § A 37/2014. EMMI rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés során, ha az alkalmazott diéta nem teszi lehetővé. Egyéb intézményben alkalmazott speciális diéta esetén az étrend összeállítása során az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek tíz élelmezési nap vonatkozásában kell megfelelni.”

4. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A napi energia- és tápanyag-beviteli értékek teljesítendő aránya a (2) bekezdésben foglalt eseteken kívül:

a) csak reggeli esetén 20%,

b) tízórai és ebéd esetén 50%,

c) csak vacsora esetén 25%.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén a korcsoportonkénti előírt napi energiaszükséglet 100%-a biztosítandó az Szmfr. 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alkalmazásával, az előírt diéta energiatartalmát figyelembe véve.”

5. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és azt az Intézmény az étkezők - bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a szülők - által is jól látható helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az Intézménynél rendelkezésre állnak.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A fekvőbeteg-gyógyintézeti normál étrend szolgáltatása esetén az étlap kifüggesztése kötelező, a speciális diétás étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüggesztésétől el lehet tekinteni, ha annak elektronikus formában történő közzététele biztosított.”

6. § A 37/2014. EMMI rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az ételkészítéshez használt ivóvíz jódtartalma a megengedett határértéket meghaladja, az országos tisztifőorvos kérelemre indult eljárásban felmentést adhat a (2) bekezdés szerinti előírás betartása alól.”

7. § A 37/2014. EMMI rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Édesítőszer ételkészítéshez - a diétás étkezést igénylő szénhidrátanyagcsere-zavarban szenvedők kivételével - nem használható.”

8. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Táplálékallergia és -intolerancia esetén az (1) bekezdésben foglaltakat kizárólag a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és a 925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében felsorolt allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek vonatkozásában kell alkalmazni.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A diétás étrend összeállításánál a változatossági mutatóra, valamint a naponta biztosítandó élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat a diétát igénylő személy állapotának és a rá vonatkozó diéta típusának megfelelően kell betartani.”

9. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az étrend, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív összeállítását az élelmezésvezető végzi.

(2) Az ételek elkészítését, az ételosztást a főzőkonyhán az élelmezésvezető felügyeli.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetőnek főiskolai szintű dietetikus képesítéssel, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet szerinti élelmezésvezető szakképesítéssel vagy államilag elismert élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie.”

(3) A 37/2014. EMMI rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet.”

10. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közétkeztető köteles

a) az ellenőrzés során az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, az élelmezésvezető, a dietetikus, a diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátani, és

b) az a) pontban felsorolt dokumentumokat a felhasználást, illetve a munkavégzés megszűnését követő 90 napig megőrizni.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Intézmény köteles az ellenőrzés során az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos adagolási-tálalási dokumentációt az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátani, és azt a felhasználást követő 90 napig megőrizni.”

11. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 5. mellékletben az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2015. szeptember 1-je és 2021. szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét fokozatosan, évente csökkenteni kell az 5. mellékletben meghatározott célérték eléréséig.”

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 5. mellékletben a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2015. szeptember 1-je és 2021. szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét fokozatosan, évente csökkenteni kell a 2 g/nap bevitel eléréséig.”

12. § A 37/2014. EMMI rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § (6) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, 13. §-ában, valamint 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „bölcsődei étkeztetés” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az „a kiszállítás előtt 12 órával” szövegrész helyébe az „a kiszállítás előtt 3 órával” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében a „Bölcsődei étkeztetés” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „1,5” szövegrész helyébe a „2,8” szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében az „1-3/13-1. számú előírását” szövegrész helyébe az „1-3/13-1. számú előírás A és B vagy A és C részében foglalt rendelkezéseit” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „10” szöveg

lép.

13. § (1) A 37/2014. EMMI rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 37/2014. EMMI rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 37/2014. EMMI rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 37/2014. EMMI rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 37/2014. EMMI rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 12. § a) és c) pontja, a 13. § (2) bekezdése, a 2. melléklet, a 4. melléklet 2. pontja és az 5. melléklet 2. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § (2) bekezdése 2019. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez

1. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoport
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„5. Hús darált hús: 30-40 g darált hús: 40-60 g darált hús: 50-90 g darált hús: 50-90 g darált hús: 60-100 g”

2. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoport
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„9. Húskészítmények hidegétkezéshez, rakott, töltött ételekhez: 15-25 g hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
20-30 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0-15 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
30-40 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0-25 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
30-50 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0-25 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
40-60 g
hideg-
étkezéshez, rakott, töltött
ételekhez:
0-25 g”

3. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„15. Máj, zúza, szív és máj-
készítmények
Szendvicshez:
15-25 g1
szendvicshez:
20-30 g
szendvicshez:
30-40 g
szendvicshez:
30-50 g
szendvicshez:
40-60 g”

4. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„26. Tejföl 10-20 g 20-30 g 20-40 g 20-50 g 20-60 g”

5. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„27. Kenő Zsiradékok
(vaj, vajkrém, margarin)
Szendvicshez: 0-10 g szendvicshez: 0-15 g szendvicshez: 0-20 g szendvicshez: 0-20 g szendvicshez: 0-20 g”

6. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 37. és 38. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„37. Gabona alapú élelmiszer (száraz tészta is) teljes kiőrlésű kenyérfélék:
20-40 g
teljes kiőrlésű kenyérfélék:
30-50 g
teljes kiőrlésű kenyérfélék:
50-60 g
teljes kiőrlésű kenyérfélék:
50-70 g
teljes kiőrlésű kenyérfélék:
60-100 g
38. Kenyérfélék, kalács:
25-40 g
kenyérfélék, kalács:
30-50 g
kenyérfélék, kalács:
40-60 g
kenyérfélék, kalács:
50-70 g
kenyérfélék, kalács:
60-100 g”

7. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„42. Burgonya Főzelékhez: 100-150 g főzelékhez: 110-180 g főzelékhez: 150-200 g főzelékhez: 150-230 g főzelékhez: 180-250 g”

8. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44-47. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E F
1. Nyersanyag Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„44. Zöldségek (friss, fagyasztott, konzerv) nyersen salátákhoz:
20-70 g
nyersen salátákhoz:
40-90 g
nyersen salátákhoz:
50-100 g
nyersen salátákhoz:
60-110 g
nyersen salátákhoz:
80-150 g
45. nyersen hidegétkezéshez:
20-40 g
nyersen hidegétkezéshez:
20-50 g
nyersen hidegétkezéshez:
30-80 g
nyersen hidegétkezéshez:
30-90 g
nyersen hidegétkezéshez:
40-100 g
46. Levesekhez:
30-60 g
levesekhez: 40-80 g levesekhez:
50-90 g
levesekhez: 50-100 g levesekhez: 70-120 g
47. Főzelékhez, körethez:
60-150 g
főzelékhez, körethez:
110-180 g
főzelékhez, körethez:
130-200 g
főzelékhez, körethez:
130-230 g
főzelékhez, körethez:
160-250 g”

2. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez

A 37/2014. EMMI rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H
1. Étkeztetés típusa Korcsoportok
2. 1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15-18 év 19-69 év 70 évtől)
„5. Bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés 800-950”

3. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez

1. A 37/2014. EMMI rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Ételsorelem Korcsoportok
2. 1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„9. Főzelékek (dl) 1,5-2 1,5-2,5 2-2,5 2,5-3 3-4”

2. A 37/2014. EMMI rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F
1. Ételsorelem Korcsoportok
2. 1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15 évtől)
„13. Levesek (dl) 1,5-2 1,5-2,5 2,5-3 2,5-3,5 2,5-4”

4. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez

1. A 37/2014. EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3-6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E F G H
1. Étkeztetés típusa Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15-18 év 19-69 év 70 évtől)
„3. Egész napos étkeztetés 2
(leg-
feljebb:
5)
3
(leg-
feljebb:
7)
5
(legfeljebb:
10)
5
(legfeljebb:
10)
5
(legfeljebb:
12)
5
(legfeljebb:
12)
5
(legfeljebb:
12)
4. Bölcsődei étkeztetés 1,5
(leg-
feljebb:
4)
- - - - - -
5. Napi háromszori étkezés szolgáltatása - 2
(leg-
feljebb:
5,5)
3,5
(legfeljebb:
6,6)
3,5
(legfeljebb:
6,6)
3,5
(legfeljebb:
7,9)
3,5
(legfeljebb:
7,9)
3,5
(legfeljebb:
7,9)
6. Napi egyszeri étkezés szolgáltatása 1 1
(leg-
feljebb:
3)
2
(legfeljebb:
4)
2
(legfeljebb:
4)
2
(legfeljebb:
4,3)
2
(legfeljebb:
4,3)
2
(legfeljebb:
4,3)”

2. A 37/2014. EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H
1. Étkeztetés típusa Korcsoportok
1-3 év 4-6 év 7-10 év 11-14 év 15-18 év 1-69 év 70 évtől)
„4. Bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés 1,5
(leg-
feljebb:
4)
- - - - - -”

5. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez

1. A 37/2014. EMMI rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E
1. Élelmiszer, Étkeztetés típusa
2. élelmiszercsoport Egésznapos étkeztetés Bölcsődei étkeztetés Napi háromszori étkezés szolgáltatása Napi egyszeri étkezés szolgáltatása)
„15. Ízesített tejkészítmény legfeljebb négy alkalommal legfeljebb négy alkalommal legfeljebb négy alkalommal legfeljebb két alkalommal”

2. A 37/2014. EMMI rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E
1. Élelmiszer, Étkeztetés típusa)
„2. élelmiszercsoport Egész napos étkeztetés Bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés Napi háromszori étkezés szolgáltatása Napi egyszeri étkezés szolgáltatása”