Hatály: közlönyállapot (2016.XII.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés n) és o) pontjában,

a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés p) pontjában,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés q) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés r) pontjában,

a 11. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés s) pontjában,

a 12. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 13. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés v) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ágazati felhasználó: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásában szereplő felhasználó, függetlenül attól, hogy természetes személy vagy szervezeti felhasználó;

2. csatlakozó adatkezelő: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a csatlakozást informatikai rendszer útján megvalósító adatkezelő;

3. szervezeti felhasználó: a csatlakozott adatkezelő számára az EESZT azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásában, a csatlakozott adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében létrehozott felhasználó;

4. közvetlen hozzáférési felület: a működtető által biztosított, az EESZT egyes szolgáltatásainak csatlakoztatott informatikai rendszer nélküli használatát lehetővé tevő felület.

2. A csatlakozás feltételei és rendje

2. § (1) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles államigazgatási szervek:

a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

c) az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ,

d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

(2) A csatlakozás feltétele annak a működtető általi vizsgálata, valamint a vizsgálat eredményéről kiállított igazolás, hogy a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszere útján, a meghatározott követelményeknek megfelelően

a) képes biztosítani a hozzáférés, azonosítás, szolgáltatáshívás, a kommunikációs csatorna védelmének működését, és

b) elvégezte az EESZT szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a csatlakozó adatkezelőhöz köthető hozzáférési jogosultságok beállítását.

(3) A működtető a csatlakozó adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi

a) a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszere és az EESZT közötti informatikai kapcsolat kiépítését lehetővé tévő csatlakoztatási felületet és a csatlakozási felület informatikai rendszerbe illesztéséhez, valamint a rendszerek közötti kapcsolat kialakításához szükséges technikai leírásokat, a csatlakozás informatikai feltételeit és informatikai biztonsági követelményeit,

b) a szolgáltatások leírását, műszaki specifikációját, a tipikus folyamatlefutások leírását, a javasolt helyes gyakorlatokat, a szolgáltatáshívások kezelését, az egyes szolgáltatások esetében alkalmazandó biztonsági és egyéb követelményeket,

c) a csatlakozás folyamatát, pontos rendjét meghatározó dokumentumokat, és d) a követelmények ellenőrzésének menetét.

3. § (1) A működtető a csatlakozáshoz szükséges megállapodás és nyilatkozatok tervezetét (a továbbiakban együtt: csatlakozási dokumentáció) internetes honlapján keresztül vagy más elektronikus formában a csatlakozó adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

(2) A csatlakozási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább

a) a csatlakozó adatkezelő nevét, székhelyét,

b) a csatlakozásért felelős kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét,

c) a csatlakozásban érintett informatikai rendszer vagy rendszerek megnevezését és a csatlakozás időpontjában fennálló verziószámát, a rendszer vagy rendszerek fejlesztőjének megnevezését,

d) a csatlakozással kapcsolatos feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

e) biztonsági dokumentumokra vonatkozó titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket,

f) a csatlakozás tesztelésére és az éles üzem megkezdésére vonatkozó szabályokat,

g) a felek felelősségére vonatkozó rendelkezéseket,

h) költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket, és

i) a felek közötti együttműködés szabályait.

(3) A csatlakozást a csatlakozó adatkezelő az általa megfelelően aláírt csatlakozási dokumentáció benyújtásával a működtetőnél kezdeményezi.

(4) A működtető a (3) bekezdés szerint benyújtott csatlakozási dokumentációt annak beérkezését követő tizenöt napon belül megvizsgálja, és ellenőrzi, hogy a csatlakozó adatkezelő az Eüak. és az e rendelet alapján jogosult-e csatlakozásra, az EESZT szolgáltatásainak igénybevételére. A működtető a csatlakozó adatkezelőt szükség esetén a hiányok pótlására hívja fel. A csatlakozási folyamat a csatlakozási dokumentáció hiánytalan benyújtásának működtető általi visszaigazolásával kezdődik.

(5) A csatlakozó adatkezelő a csatlakozással kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek teljesítését haladéktalanul jelzi a működtető számára, amely az ezt követő harminc napon belül elvégzi csatlakozás sikeres teljesítésének ellenőrzésére szolgáló teszteket és vizsgálatokat.

(6) Ha a csatlakozó adatkezelő valamely műszaki vagy egyéb feltételt nem teljesít, a működtető a műszaki hiba vagy a nem teljesített követelmény megjelölésével felhívja a csatlakozó adatkezelőt a hiba megszüntetésére vagy a követelmény teljesítésére. A hiba megszüntetésének vagy a követelmény teljesítésének beálltáig a csatlakozás nem jöhet létre.

(7) Ha a csatlakozó adatkezelő minden, a működtető által előírt műszaki és egyéb feltételt teljesít, a működtető ennek megállapítását követő nyolc napon belül kiállítja a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolást.

(8) A csatlakozó adatkezelő a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit az EESZT útján csak azt követően teljesítheti, hogy a csatlakozással kapcsolatos követelményeket teljesítette, és az erre vonatkozó igazolást megkapta.

3. Az EESZT szolgáltatás bevezetése

4. § Az EESZT szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően, annak bevezetése során a működtető a csatlakozó adatkezelők, valamint a csatlakozott adatkezelők által elérhető szolgáltatások körét a 22. § (1) bekezdésében megjelölt adatkezelők vonatkozásában, azok csatlakozási kötelezettségének teljesítésének határidejéig jogosult korlátozni.

5. § (1) A csatlakozó adatkezelő az EESZT egyes szolgáltatásainak igénybevétele előtt köteles a csatlakozó informatikai rendszer vonatkozásában – ha több informatikai rendszerrel is csatlakozik, minden egyes informatikai rendszer vonatkozásában – a működtető által meghatározott vizsgálatokat elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot elvégzettnek kell tekinteni, ha

a) az általa csatlakoztatott informatikai rendszer a működtető által megadott paraméterek mentén megegyezik egy már sikeresen tesztelt informatikai rendszerrel, vagy

b) az általa csatlakoztatott informatikai rendszer által használt interfész megegyezik egy már sikeresen tesztelt interfésszel.

4. Adatszolgáltatás teljesítése

6. § A csatlakozott adatkezelő számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése csatlakoztatott informatikai rendszer útján automatizáltan, a működtető által meghatározott módon és struktúrában, az EESZT adott szolgáltatásának igénybevételével történik. Ettől eltérő módon az előírt adatszolgáltatás kizárólag akkor teljesíthető, ha a működtető erre külön engedélyt ad.

5. Közvetlen hozzáférési felület

7. § (1) A működtető a közvetlen hozzáférési felület útján elérhető EESZT szolgáltatásokat legalább az EESZT internetes honlapján keresztül köteles biztosítani.

(2) A működtető az érintett számára a közvetlen hozzáférési felület útján elérhető EESZT szolgáltatások körében köteles biztosítani legalább az önrendelkezési nyilvántartás használatának lehetőségét.

6. Azonosítási követelmények és jogosultságok kezelése

8. § (1) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás működéséhez szükséges nyilvántartások Eüak. szerinti adatait a nyilvántartásokat vezető szervek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információátadás vagy legfeljebb huszonnégy órás rendszerességgel megvalósuló egyszerű információátadás útján biztosítják.

(2) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás az Eüak.-ban meghatározott adatokon túl tartalmazza a szervezeti felhasználó azonosítóját, a szervezeti felhasználóhoz rendelt szimbolikus nevet, a szervezeti felhasználó létrehozását kérő csatlakozó adatkezelő szervezet EESZT azonosítóját, megnevezését, típusát, székhelyét, levelezési címét, email címét, telefonszámát, továbbá – ha rendelkezik ilyen azonosítókkal – az egészségügyi szolgáltatók által végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek nyilvántartásában szereplő azonosítóját, az egészségbiztosítási szerv által adott finanszírozási azonosítóját.

(3) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza az ágazati felhasználók

a) egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap és működési nyilvántartásában szereplő adatai alapján megállapítható jogosultságait,

b) a csatlakozó adatkezelő által az ágazati felhasználóhoz rendelt jogosultságokat és a jogosultságok megvonását,

c) a működtető által beállított jogosultságokat és a jogosultságok megvonását.

(4) A csatlakozott adatkezelő a működtetővel kötött megállapodás alapján igénybe veheti az EESZT azonosítási szolgáltatását a jogszabály alapján nyújtott saját, az igénybe vevő azonosítását igénylő szolgáltatása érdekében.

9. § (1) EESZT szolgáltatás kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal rendelkező felhasználó által, annak azonosítását követően vehető igénybe.

(2) Az azonosítás

a) szervezeti felhasználó esetében a működtető által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező elektronikus tanúsítvánnyal,

b) természetes személy ágazati felhasználó esetében a működtető által meghatározott többtényezős hitelesítést alkalmazó azonosítás igénybevételével,

c) érintett esetében a működtető által biztosított elektronikus felületen, a Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás útján

történik.

(3) A működtető az ágazati felhasználó (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti azonosítását követően az EESZT minden egyes szolgáltatásának használatát megelőzően ellenőrzi, hogy az ágazati felhasználó

a) jogosult-e a szolgáltatás használatára,

b) jogosult-e a csatlakozott adatkezelő vagy annak szervezeti egysége nevében az adott szolgáltatás vonatkozásában eljárni,

c) megfelel-e az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó speciális feltételeknek, valamint

d) jogosult-e az önrendelkezési nyilvántartás adatait is figyelembe véve az adat megismerésére.

7. Üzemszünet és üzemzavar

10. § (1) Az EESZT működését érintő vagy a csatlakozott adatkezelő informatikai rendszerét érintő tervezett karbantartások (a továbbiakban: üzemszünet) vagy nem tervezett szolgáltatáskiesés (a továbbiakban: üzemzavar) következtében elmulasztott adatszolgáltatási kötelezettség esetén a kötelezettnek kizárólag

a) a 12. §-ban meghatározott, a központi eseménykatalógusba történő adatszolgáltatási kötelezettségét,

b) a 13. §-ban meghatározott, törzsadat közzétételére vonatkozó kötelezettségét,

c) a 19. §-ban meghatározott, az EESZT útján nyilvántartott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét,

d) a 20. §-ban meghatározott, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségét

kell az üzemszünet esetén annak végét, üzemvar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül teljesítenie.

(2) Az EESZT üzemszünete vagy üzemzavara idejére eső adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény, ha a kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdésben meghatározottak szerint teljesíti.

(3) A csatlakozott adatkezelő oldalán felmerült üzemszünet vagy üzemzavar – ideértve a távközlési hálózat vagy a tápellátási rendszer hibáját is – idejére eső adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény, ha a csatlakozott adatkezelő

a) a hiba tényét annak észlelését követően azonnal jelzi a működtető felé,

b) huszonnégy órát meghaladó hibajavítás esetén a hibaelhárítást követően az elhárítás megtörténtét jelzi a működtető felé, és

c) az elmulasztott adatszolgáltatást az (1) bekezdés szerint teljesíti.

11. § (1) A működtető az EESZT üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: üzemeltetési nyilvántartás).

Az üzemeltetési nyilvántartás tartalmazza

a) az üzemszünet előrejelzését,

b) az üzemzavarról szóló tájékoztatást, és

c) a verzióváltással kapcsolatos előzetes tájékoztatást.

(2) A működtető köteles az (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatban az üzemszünet tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal közzétenni

a) a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját, és

b) az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatáskiesés jellegét.

(3) A működtető köteles az (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban az üzemzavar észlelését követően azonnal közzétenni

a) az üzemzavar észlelésének időpontját,

b) az üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a szolgáltatáskiesés jellegét, és

c) ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját.

(4) A működtető köteles az (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban az üzemzavar elhárítását követően 24 órán belül közzétenni az üzemzavar részletes leírását, mely tartalmazza

a) az üzemzavar keletkezésének tényleges időpontját,

b) a ténylegesen érintett szolgáltatások körét, és a szolgáltatáskiesés jellegét, és

c) az üzemzavar megszűnésének (az EESZT teljes funkcionalitással történő működésének visszaállása) tényleges időpontját.

(5) A működtető köteles az (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban az EESZT műszaki specifikációját nem érintő verzióváltás esetén annak tervezett időpontját megelőzően legalább három nappal közzétenni

a) a verzióváltás tervezett időpontját, és

b) az érintett szolgáltatások körét.

(6) A működtető köteles az (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban az EESZT műszaki specifikációját érintő verzióváltás esetén annak tervezett időpontját megelőzően legalább hatvan nappal közzétenni

a) a verzióváltás tervezett időpontját,

b) a verzióváltással érintett szolgáltatások körét, és

c) az új verzióra vonatkozó műszaki leírások elérhetőségét.

(7) A működtető az (1) bekezdésben meghatározott üzemeltetési nyilvántartást az EESZT működésétől függetlenül is elérhető honlapján bárki számára elérhetővé teszi.

II. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR ÚTJÁN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8. Központi eseménykatalógus

12. § (1) A csatlakozott adatkezelő a központi eseménykatalógus felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében az Eüak.-ban meghatározott adatokat és az 1. melléklet szerinti ellátási eseményekre vonatkozó adatokat az esemény megtörténtét követően haladéktalanul, de legkésőbb az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül szolgáltatja.

(2) A csatlakozott adatkezelő az eseménykatalógusba már szolgáltatott hibás adatot az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzés időpontjától számított, az adatszolgáltatásra az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül javítja vagy törli.

9. Törzsadat-nyilvántartás

13. § (1) A 2. mellékletben meghatározott nyilvántartások és kódtörzsek (a továbbiakban: törzsadat) naprakész adatait a nyilvántartás vezetője vagy a kódtörzs közzétevője köteles az EESZT törzsadat-nyilvántartásában is automatikus információátadás útján közzétenni, vagy a törzsadat elérhetőségét az EESZT útján saját szolgáltatásán keresztül biztosítani.

(2) Más, személyes adatot nem tartalmazó nyilvántartás vagy kódtörzs közzétételét, vagy az ezekhez az EESZT szolgáltatásán keresztül való hozzáférést bármely csatlakozott adatkezelő kezdeményezheti, vagy maga a működtető is biztosíthatja. Az adatkezelő által kezdeményezett közzététel befogadási szabályait a működtető határozza meg, és teszi elérhetővé a csatlakozott adatkezelők számára.

(3) Az EESZT működtetője a személyes adatot tartalmazó törzsadathoz való hozzáférést az EESZT kizárólag azon felhasználói részére biztosítja, akik a törzsadat megismerésére jogosultak.

14. § A működtető a törzsadat-nyilvántartásban található nyilvántartásokról és kódtörzsekről katalógust vezet, melyet bárki számára elérhetővé tesz. A katalógus legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) törzsadat megnevezése, típusa,

b) a nyilvántartást vezető vagy a kódtörzset közzétevő szervezet megnevezése, és

c) frissítés gyakorisága.

10. Önrendelkezési nyilvántartás

15. § (1) Az érintett az önrendelkezési nyilvántartásban az Eüak. 35/H. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát

a) adatainak a működtető által meghatározott csoportokba sorolt ágazati felhasználók általi megismerésére vonatkozóan,

b) adatainak meghatározott ágazati felhasználó általi megismerésére vonatkozóan, és

c) a működtető által meghatározott kategóriákba sorolt adatainak megismerésére vonatkozóan teheti meg.

(2) Az érintett az Eüak. 35/J. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot az önrendelkezési nyilvántartáson keresztül, az önrendelkezési nyilatkozat megtételére vonatkozó szabályok szerint teheti meg.

(3) A működtető köteles gondoskodni arról, hogy a nyilatkozat elektronikus rögzítését követően huszonnégy órán belül érvénybe lépjenek a nyilatkozat alapján létrehozott, az adatokhoz történő hozzáférést korlátozó vagy engedélyező szabályok.

16. § (1) Az Eüak. 35/I. § (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozat alapján a működtető a kezelőorvos számára a nyilatkozat rögzítésétől számított huszonnégy órás időtartamra, az önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett korlátozást figyelmen kívül hagyó hozzáférési jogot biztosít az előtte megjelent érintett egészségügyi adataihoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megadására szolgáló nyomtatványt a működtető nyomtatható formában elérhetővé teszi. A nyilatkozat az egészségügyi dokumentáció része.

17. § (1) Az érintett a közvetlen hozzáférési felület útján tájékoztatást kaphat arról, hogy

a) mely ágazati felhasználó végzett, vagy kísérelt meg az adataira vonatkozó adatkezelési műveletet végezni, és

b) az a) pont szerinti felhasználó mely csatlakozott adatkezelő vagy a csatlakozott adatkezelő mely szervezeti egysége nevében végezte, vagy kísérelte meg elvégezni a műveletet.

(2) Az érintett a közvetlen hozzáférési felület útján lekérdezheti az önrendelkezési nyilvántartásban található, a lekérdezés időpontjában érvényes rendelkezéseit, vagy azokról a Kormány által kijelölt szervnél vagy a kormányablaknál személyesen tájékoztatást kérhet.

11. Egészségügyi profil

18. § (1) A kezelőorvos vagy ennek hiányában a háziorvos az Eüak. 35/J. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége keretében köteles rögzíteni

a) a 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint

b) az adat rögzítésének alapjául szolgáló esemény, okot adó körülmény vagy dokumentum megjelölését.

(2) A kezelőorvos vagy ennek hiányában a háziorvos az Eüak. 35/J. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége keretében rögzítheti az (1) bekezdés szerint rögzített adat 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kategóriáját.

(3) A működtető az (1) bekezdés szerinti adatokhoz kapcsoltan az EESZT-ben megvalósuló adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából rögzíti

a) az adat rögzítését végző felhasználó azonosítóját és

b) az adat rögzítésének időpontját.

(4) Az egészségügyi profilban rögzített adatokban bekövetkezett változás esetén a kezelőorvos vagy háziorvos az adatot az (1) bekezdésben meghatározottak szerint módosítja. Az egészségügyi profilban rögzített bejegyzés javítást vagy módosítást indokolni kell.

12. Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása

19. § (1) Az EESZT útján nyilvántartott és a 4. mellékletben meghatározott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség keretében a csatlakozott adatkezelő

a) a működtető által közzétett technikai követelményeknek megfelelő módon továbbítja a dokumentumokat, vagy

b) a működtető által közzétett technikai követelményeknek való megfelelés esetén a dokumentumoknak a csatlakozó adatkezelő egészségügyi informatikai rendszeréből való közvetlen elérését lehetővé tevő hivatkozás továbbításával biztosítja.

(2) A dokumentumok továbbítására vonatkozó, e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget

a) betegnek átadott dokumentum esetén a dokumentum betegnek való átadását,

b) betegnek át nem adott dokumentum esetén a dokumentum jóváhagyását,

c) az EESZT nyilvántartásába már továbbított dokumentum esetében annak megváltozását

követően azonnal, de legkésőbb a 4. mellékletben az egyes dokumentumok vonatkozásában meghatározott időtartamon belül kell teljesíteni.

(3) Az egészségügyi dokumentumok nyilvántartásából a működtető az Eüak. 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott célból kizárólag az adat megismerésére jogosult ágazati felhasználó számára biztosít hozzáférést az érintettre vonatkozó egészségügyi dokumentumhoz.

13. Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

20. § (1) Az 5. mellékletben meghatározott jelentés vagy adatszolgáltatás esetében a jelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget az EESZT útján, vagy ha az adott kötelezettségre vonatkozóan jogszabály más teljesítési módot jelöl meg, az EESZT útján is kell teljesíteni.

(2) A működtető térítésmentesen biztosítja a jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének lehetőségét.

(3) A jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség az EESZT útján kizárólag a jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap működtető által közzétett mintájának igénybevételével teljesíthető.

(4) A jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintájával szemben támasztott formai és technikai követelményeket, valamint a jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintájának az EESZT útján történő közzététele eljárásrendjét a működtető határozza meg. A jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintáját a közzétett követelményrendszer alapján a jelentés és adatszolgáltatás címzettje alakítja ki.

(5) A működtető a jelentéstételi és az adatszolgáltatási adatlap mintáját a közzétett követelményrendszer alapján ellenőrzi, és a követelményrendszernek való megfelelőség esetén közzéteszi a jelentések és adatszolgáltatások mintájának katalógusában.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezés

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 23. § (1) bekezdése és a 24. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét

a) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2017. november 1. napjáig,

b) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2018. november 1. napjáig,

c) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatlakozásra köteles gyógyszertár 2017. november 1. napjáig,

d) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatlakozásra köteles állami mentőszolgálat 2018. november 1. napjáig,

e) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet 2017. március 1. napjáig

köteles teljesíteni.

(2) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti csatlakozott egészségügyi szolgáltató a 12. §-ban és a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének

a) a közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2017. november 1. napjától,

b) a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2018. november 1. napjától köteles eleget tenni.

(3) A törzsadatot tartalmazó nyilvántartás vezetője vagy kódtörzs közzétevője a 13. §-ban meghatározott közzétételi kötelezettségét legkésőbb 2017. március 1. napjától köteles teljesíteni. Ha az EESZT megfelelő működéséhez szükséges törzsadat szolgáltatását az arra kötelezett nem tudja közvetlenül az EESZT szolgáltatásának igénybevételével teljesíteni, a működtető – megállapodás alapján – ideiglenes jelleggel átvállalhatja az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségéhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzését, de az adatszolgáltatás tartalmát illetően a felelősség továbbra is a nyilvántartást vezető vagy a kódtörzset közzétevő szervezetet terheli. Az erre vonatkozó megállapodás időtartama nem lehet tizenkettő hónapnál hosszabb.

(4) A 20. §-ban előírt kötelezettség teljesítésére annak kötelezettje 2017. november 1. napjától köteles.

(5) A kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 18. §-ban meghatározott feladatát 2017. november 1. napjától köteles teljesíteni.

(6) 2017. január 1. napjáig automatikus információátadás helyett az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus adatátadás útján kell az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás működéséhez szükséges nyilvántartások Eüak. szerinti adatait, valamint a törzsadat-nyilvántartásba történő közzétételt biztosítani.

(7) 2017. január 1. napjáig a Kormány által kötelezően biztosítandó azonosítási szolgáltatás alatt a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatást kell érteni.

16. Módosító rendelkezések

23. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles államigazgatási szervek:]

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,”

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles államigazgatási szervek:]

b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,”

24. § Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés c) pontja.

1. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok

A központi eseménykatalógus számára az alábbi események e mellékletben meghatározott adatait, az esemény időpontját, a csatlakozó adatkezelő informatikai rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell közölni.

A B C
1 Esemény leírása Adatszolgáltatás Határidő
2 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.)
91. és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-
szakellátás megkezdése
– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– finanszírozási törzsszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
1 óra
3 az Eütv. 91. és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-szakellátás befejezése – az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
– a beteg további sorsa*
1 óra
4 az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbeteg-szakellátás megkezdése – ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
1 óra
5 az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbeteg-szakellátás befejezése – az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
– továbbküldés
1 óra
6 az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás megkezdése
– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
– az ellátás típusa
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– térítési kategória
– a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén az országos nyilvántartási szám)
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
1 óra
7 az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás befejezése
– az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
– továbbküldés
1 óra
8 CT és MR vizsgálat megkezdése – azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került
– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
– beutaló (megrendelő) orvos
– beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
– vizsgálat típusa
1 óra
9 CT és MR vizsgálat befejezése – az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
– vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető
vizsgálat)
1 óra
Jelmagyarázat:
* a „beteg további sorsa” fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak

2. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

A törzsadat-nyilvántartásban közzéteendő törzsadatok és az EESZT útján a csatlakozó adatkezelő saját szolgáltatásán keresztül elérhető nyilvántartások

1. egészségügyi szolgáltatók, az általuk végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek nyilvántartása

2. egészségügyi szolgáltatók telephelyeiről vezetett nyilvántartás

3. egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartása

4. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítések nyilvántartása

5. forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek nyilvántartása

6. egyenértékű gyógyszerek nyilvántartása

7. gyógyszertárakról vezetett nyilvántartás

8. a társadalombiztosítási azonosító jelhez tartozó biztosítási jogviszony fennállásának és háziorvosi szolgálat adatainak lekérdezhetősége

9. az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása

10. társadalombiztosítási támogatás elszámolására szerződött gyógyszertárak és gyógyászati segédeszköz forgalmazók nyilvántartása

11. az orvosi bélyegzőkről szóló rendelet szerinti orvosi bélyegzők nyilvántartása

12. a társadalombiztosítási támogatással rendelésre jogosító (vényírási) szerződéssel rendelkező orvosok nyilvántartása

13. társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök nyilvántartása

14. társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek teljes körének nyilvántartása

3. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Egészségügyi profil számára szolgáltatandó egészségügyi adatok

A B C
1 Típus Adatszolgáltatás
2 Típus (1. szint) Altípus (2. szint) Adatelem (3. szint)
3 Figyelmeztetések allergia kiváltó tényező allergia leírása megfigyelés időpontja
4 nem-allergiás figyelmeztetések rövid leírás részletes leírás megfigyelés időpontja
5 Kórtörténet védőoltások védőoltás neve védettség (betegség) oltás időpontja oltóanyag azonosítója
6 megoldott, lezárt vagy inaktív problémák probléma leírása felmerülés időpontja lezárás időpontja megoldás körülményei
7 korábbi műtétek és beavatkozások beavatkozás leírása beavatkozás időpontja
8 Jelenlegi problémák aktuális problémák/diagnózisok probléma/diagnózis leírása felmerülés időpontja
9 beültetett eszközök és implantátumok eszköz és implantátum leírása típus
beültetés időpontja eltávolítás időpontja
10 terápiás javaslatok terápia típusa javaslat leírása
11 autonómia, fogyatékosság leírás típus
12 Gyógyszerelés aktuális gyógyszerelés hatóanyag (készítmény) neve erősség
gyógyszerészeti dózisforma beszedendő mennyiség szedés gyakorisága
kezelés hossza kezelés kezdete
13 Életmód életmódi tényezők megfigyelés típusa megfigyelés értéke időtartam
14 Várandósság megállapított várandósság szülés várható időpontja terhesség kimenetele
15 Diagnosztikai eredmények vércsoport vércsoport meghatározás időpontja

4. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

A B C
1 Dokumentum típusa Határidő Dokumentum továbbítása
2 Az Eütv. 137. § a) pontja szerinti zárójelentés 1 óra kötelező
3 Az Eütv. 137. § b) pontja szerinti ambuláns lap 1 óra kötelező
4 Általános laboratóriumi ellátás lelete 1 óra kötelező
5 Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete 4 óra opcionális
6 Szövettani és patológiai lelet 4 óra kötelező
7 Egyéb laboratóriumi ellátás lelete 4 óra opcionális
8 CT és MR vizsgálatokról készült lelet 1 óra kötelező
9 Egyéb képalkotó vizsgálat lelete 1 óra kötelező
10 Műtéti leírás 4 óra kötelező

5. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségek

Az Eüak. 15. §-a szerinti mikrobiológiai laboratórium vizsgálatának eredményéről teljesítendő jelentés.