A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az ártalmatlanítási műveletek - nem teljes - listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hasznosítási műveletek - nem teljes - listáját, valamint az energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági mutatót és az annak meghatározására vonatkozó képletet a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

3. § *  Ez a rendelet

a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek,

c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

4. § *  Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

5. § * 

1. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Ártalmatlanítási műveletek

D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);

D2 Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása);

D3 Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);

D4 Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy ülepítőtavakban);

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);

D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;

D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is;

D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek;

D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);

D10 Hulladékégetés szárazföldön;

D11 Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet);

D12 Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában);

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;

D15 Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

2. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Hasznosítási műveletek

1. *  A hasznosítási műveletek listája:

A B
1 Kód Meghatározás
2 R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása
3 R1a Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat kinyerik
4 R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel
5 R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása
6 R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
7 R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
8 R3b Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
9 R3c Komposztálás
10 R3d Gázosítás és pirolízis
11 R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
12 R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését,
valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
13 R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása
14 R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
15 R5c A talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás
16 R6 Savak vagy lúgok regenerálása
17 R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése
18 R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése
19 R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata
20 R9a Hulladékolajok anyagában történő hasznosítása
(ideértve: olajok újrafinomítása, újrahasználata)
21 R9b Hulladékolajok regenerálása
22 R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös
23 R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
24 R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
25 R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol
az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

2. Az energiahatékonyság meghatározása:

2.1. A települési hulladékot feldolgozó égetőmű tevékenysége csak abban az esetben minősül R1 szerinti hasznosítási műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja

a) a 0,60-ot a működő és 2009. január 1-je előtt engedélyezett létesítmények esetében,

b) a 0,65-ot a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a következő képlet használatával:

Energiahatékonyság = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)) ahol:

Ep: éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az energia elektromos áram formájában szorozva 2,6-del és a kereskedelmi használatra előállított hőenergia szorozva 1,1-del (GJ/év)

Ef: a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló tüzelőanyagokból (GJ/év)

Ew: a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettófűtőértékével számítva (GJ/év)

Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év)

0,97: a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteség-faktor.

2.2. Az energiahatékonysági képlet eredményét meg kell szorozni egy éghajlati korrekciós tényezővel (climate correction factor, a továbbiakban: CCF) az alábbi módon:

a) A CCF a működő és az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban 2015. szeptember 1. előtt engedélyezett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,25, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = - (0,25/1 200) x HDD + 1,698; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

b) A CCF a 2015. szeptember 1-jét követően engedélyezett létesítmények esetében, és 2029. december 31-ét követően az 1. pontban említett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,12, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = - (0,12/1 200) x HDD + 1,335; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

Az ebből adódó CCF-értéket három tizedesjegyre kell kerekíteni.

A HDD értéke (fűtési foknap) a hulladékégető létesítmény helye szerinti átlagos éves HDD értékének a CCF kiszámítását megelőző 20 egymást követő év alapján számított átlaga.

A HDD értékének kiszámítására az Eurostat által meghatározott alábbi módszert kell alkalmazni: A HDD egyenlő (18 °C - Tm) x d-vel, amennyiben a Tm legfeljebb 15 °C (fűtési küszöb), és 0 akkor, amikor a Tm magasabb 15 °C-nál; ahol a Tm a kültéri hőmérséklet középértéke (Tmin + Tmax)/2 egy d napig tartó időszakban.

A számításokat naponta el kell végezni (d = 1), és azokat éves szinten összegezni kell.