Hatály: 2016.XII.1. - 2016.XII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2016. (XI. 23.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a 341. § (1) bekezdés 18. pont b) és c) alpontjában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a következőket rendelem el:

1. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„5a. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam: parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés azon önkormányzati vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok tagjai részére, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és parancsnoki beosztást töltenek be, vagy kinevezésüket tervezik;

5b. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok felsőfokú képesítéssel nem rendelkező tagjainak felsőszintű szakmai képesítése, amely parancsnoki beosztás betöltésére jogosít;”

2. § Az R. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti részből, valamint - ahol azt e rendelet előírja - gyakorlati részből áll;”

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elismert:

a) szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 1. pontja,

b) a szakmai tanfolyamokat - mint belső szakmai képzéseket - a 2. melléklet,

c) az 1. melléklet 1. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseket a 3. melléklet

tartalmazza.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél vezetői, tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások betöltéséhez elismerhető iskolai végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőszintű szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 3/A. melléklet tartalmazza.”

4. § * 

5. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A gazdálkodó szervezeteknél - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a katasztrófavédelem szakágazatban az iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületen foglalkoztatottak képesítési követelményének teljesítése szempontjából elismert szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 3. pontja és a 4. melléklet tartalmazza.”

6. § Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(6a) A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

(6b) A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.”

7. § Az R. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet által nem nevesített szakmai képesítések vonatkozásában az oktatási tematika legalább 75%-os egyezése esetén a BM OKF jogosult a képesítés e rendelet szerinti elismerésére.”

8. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. § Az R. a 4. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

12. § Az R. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. § Az R.

a) 7. § (1)-(3) bekezdésében a „foglalkoztatni” szövegrész helyébe a „foglalkoztatni vagy megbízni”,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter” szövegrész helyébe az „5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet”,

c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „5000 kg/liter mennyiséget” szövegrész helyébe az „5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet”

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R. 18. § (1) és (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 46/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.3. Felsőszintű:

1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;

2. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

3. rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;

4. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;

5. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

6. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;

7. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

8. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

9. rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

10. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

11. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

12. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési (katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány;

14. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

15. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;

16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

17. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;

18. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

19. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány;

20. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés vagy

21. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak.”

2. Az R. 1. melléklet 1.2.2. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(Középszintű:)

c) műveletirányító referens képesítés (csak műveletirányító referens beosztás betöltése esetén).”

3. Az R. 1. melléklet 1.2.3. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

k) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak.”

4. Az R. 1. melléklet 1.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.3.3. Felsőszintű:

1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;

2. rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;

3. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

4. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;

5. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

6. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;

7. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

8. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

9. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

10. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

11. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;

12. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

13. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;

14. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

15. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

16. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

17. rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány;

18. bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt);

19. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BA;

20. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, vagy műszaki és technikai szakirány;

21. környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

22. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés, főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;

23. biztonság- és védelempolitika mesterszak.”

5. Az R. 1. melléklet 2.1.3. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő l) és m) alpontokkal egészül ki:

(Felsőszintű:)

k) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;

l) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező képesítés;

m) önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok képesítés.”

6. Az R. 1. melléklet 2.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2.3. Felsőszintű:

1. önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség;

2. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

3. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

4. építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

5. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

6. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

7. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

8. rendészeti igazgatási alapképzési szak katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

9. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

10. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

11. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

12. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

13. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;

14. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező képesítés;

15. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok képesítés.”

7. Az R. 1. melléklet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.3. Felsőszintű:

1. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés;

2. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;

3. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;

4. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

5. rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;

6. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;

7. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

8. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;

9. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

10. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

11. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés, főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;

12. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

13. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

14. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

15. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

16. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi vagy közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció);

17. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

18. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;

19. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

20. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;

21. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány vagy

22. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány.”

8. Az R. 1. melléklet 4.3. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

n) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;”

2. melléklet a 46/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

Az R. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok:

1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam;

2. tűzvizsgáló tanfolyam;

3. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam;

4. műveletirányító tanfolyam;

5. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam;

6. önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam;

7. tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyam;

8. tűzoltó alaptanfolyam;

9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam;

10. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam;

11. Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam;

12. önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama;

13. a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama;

14. közbiztonsági referens tanfolyam;

15. próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam;

16. biztonsági összekötő tanfolyam;

17. veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam;

18. veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam;

19. egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok.

20. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam;

21. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok tanfolyam.”

3. melléklet a 46/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 1.1.3. alpont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

e) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;”

2. Az R. 3. melléklet 2. pontjában a „Tűzoltósági” szövegrész helyébe a „Tűzoltósági és ügyeleti szakterület” szöveg lép.

3. Az R. 3. melléklet 2.1.2. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő h) alponttal egészül ki:

(Középszintű:)

g) az 1995 előtti legalább megyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint 1995-től a 300 tanórát meghaladó képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon megszerzett képesítés vagy

h) BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos) OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó.”

4. Az R. 3. melléklet 2.1.3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

b) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;”

5. Az R. 3. melléklet 2.1.3. pontja a következő k) alponttal egészül ki:

(Felsőszintű:)

k) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány.”

6. Az R. 3. melléklet 3.1.2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

b) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, katasztrófavédelmi szakirány;”

7. Az R. 3. melléklet 3.1.2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

e) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;”

8. Az R. 3. melléklet 3.1.2. pontja a következő j) alponttal egészül ki:

(Felsőszintű:)

j) egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szak.”

4. melléklet a 46/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

3/A. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

I.

1. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1 BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2 kiemelt vezetők központi szerv vezetője egyetemi végzettség nem szükséges MVK+VK+RSZV
3 központi szerv vezetőjének helyettese egyetemi végzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
4 területi szerv vezetője egyetemi végzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
5 középvezető szakirányító 1 egyetemi végzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
6 szakirányító 2 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
7 főosztályvezető 1 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
8 főosztályvezető 2 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű MVK+VK+RSZV
9 beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV
10 főosztályvezető-helyettes 2 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV
11 osztályvezető 1 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV
12 osztályvezető 2 felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű VK+RSZV

2. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1 BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2 E felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű beosztáshoz előírt szaktanfolyam+RSZV
3 D felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
4 C felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5 B felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
6 A felsőfokú végzettség szakterületi felsőszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam

Magyarázat az 1-2. táblázathoz:

Iskolai végzettség

1. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).

2. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon (MSc, MA) vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakon szerzett felsőfokú végzettség.

Szakterületi szakképesítés:

A katasztrófavédelmi, tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági vagy ügyeleti szakterület ellátására rendszeresített szolgálati beosztásokhoz tartozó képesítési követelmény.

Beosztáshoz előírt szaktanfolyam:

A szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, jogszabályban vagy főigazgatói utasításban előírt és a munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés.

Rövidítések

MVK: mestervezetővé képző tanfolyam

VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

RSZV: rendészeti szakvizsga

3. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1 BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2 D középiskolai végzettség (érettségi) Szakterületi középszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
3 C középiskolai végzettség (érettségi) Szakterületi középszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
4 B középiskolai végzettség (érettségi) Szakterületi alapszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam
5 A középiskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség) Szakterületi alapszintű Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt szaktanfolyam

Magyarázat a 3. táblázathoz:

Beosztáshoz előírt szaktanfolyam:

A szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, jogszabályban vagy főigazgatói utasításban előírt és a munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés.

II.

1. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D E
1 BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2 kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese egyetemi végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
MVK+VK+RSZV
3 középvezető szakirányító 1 egyetemi végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
MVK+VK+RSZV
4 szakirányító 2 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
MVK+VK+RSZV
5 főosztályvezető 1 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
MVK+VK+RSZV
6 főosztályvezető 2 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
MVK+VK+RSZV
7 beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 1 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
VK+RSZV
8 főosztályvezető-helyettes 2 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
VK+RSZV
9 osztályvezető 1 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
VK+RSZV
10 osztályvezető 2 felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
VK+RSZV

2. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1 BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2 E felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
RSZV
3 D felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés Rendészeti alapvizsga
4 C felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
5 B felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
6 A felsőfokú végzettség beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga

Magyarázat az 1-2. táblázathoz:

Iskolai végzettség

1. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).

2. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:

- jogi, igazgatási szakterületen,

- ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

- humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

- oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

- informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

- sajtó és tájékoztatási szakterületen,

- pénzügyi, számviteli szakterületen,

- műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

- egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

- állategészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

- belső ellenőri szakterületen,

- rendészeti, katonai szakterületen.

Szakterületi szakképzettség

Beosztásnak megfelelő szakképesítés:

Az Országos Képzési Jegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

Rövidítések

MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

RSZV: rendészeti szakvizsga

3. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

A B C D
1 BESOROLÁS ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2 D középiskolai végzettség (érettségi) beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
3 C középiskolai végzettség (érettségi) beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga
4 B középiskolai végzettség (érettségi) beosztásnak megfelelő szakképesítés Rendészeti alapvizsga

Magyarázat a 3. táblázathoz:

Szakterületi szakképesítés

Beosztásnak megfelelő szakképesítés:

Az Országos Képzési Jegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

III.

Megfeleltetések

Felsőfokú rendészeti tárgyú szakképesítésnek kell tekinteni:

1. Az 1. és 3. mellékletben felsőszintű képesítésnek elismert szakmai képesítéseket.

2. Nem alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében gazdálkodási, műszaki, informatikai, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni: Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán vagy jogutódain szerzett szakirányú végzettséget.

Középfokú rendészeti tárgyú szakképesítésnek kell tekinteni:

Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami képesítést.”

5. melléklet a 46/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

1. Az R. 5. melléklet 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Középszintű:)

c) az 1993 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetve a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyam;”

2. Az R. 5. melléklet 2. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(Középszintű:)

g) BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos) OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó.”

3. Az R. 5. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőszintű:)

c) főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak;”