Hatály: közlönyállapot (2016.XII.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében és a 18. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és az adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltatók) körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A 2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, 2017. január 1-jét követően teljesítendő adatszolgáltatásokra a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 80. sora szerinti „Pénzforgalmat bonyolító hálózati egységek és ATM-ek elhelyezkedésére, valamint a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok” (MNB azonosító kód: P56) megnevezésű adatszolgáltatást az adatszolgáltató első alkalommal a 2017. január 1-jei állapotra vonatkozóan teljesíti, a teljesítési határidő 2017. január 31.

4. § (1) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § Az MNB a tartalékköteles hitelintézet tartalékalapjának meghatározásakor a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 4. § (2) bekezdésével módosított 3. §-t első alkalommal 2017. január hónap mint tartalékszámítási tárgyidőszak vonatkozásában alkalmazza.”

(2) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről” szövegrész helyébe a „jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás” szövegrész helyébe az „A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (MNB azonosító kód: M01) megnevezésű” szöveg, a „Felügyeleti mérleg adatok” szövegrészek helyébe a „Statisztikai mérleg adatok” szöveg, a „Felügyeleti mérleg adatokat” szövegrész helyébe a „Statisztikai mérleg adatokat” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében a „Felügyeleti mérleg adatokat” szövegrész helyébe a „Statisztikai mérleg adatokat” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet.

1–3. melléklet az 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez *