A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósításra kerülő, nettó 100 millió forint becsült értéket meghaladó építési beruházásokra terjed ki, amelyeket * 

a) *  valamely miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési szerv, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, a miniszter – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (3) bekezdése alapján kiadott – rendeletében tulajdonosi joggyakorlónak kijelölt személy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, vagy

b) *  a miniszter mint fejezetet irányító szerv irányítása alá tartozó előirányzatokból az a) pontba nem tartozó központi költségvetési szerv,

c) *  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján létesített gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet vagy egyéb szervezet

valósít meg és az 1. mellékletben nevesítésre kerül.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 38/A. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

2. minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenység: az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kivitelezési tervdokumentáció tartalmának műszaki szakszerűségére vonatkozó ellenőrzése az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az Étv. 31. § (2) bekezdése szerinti és az egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében;

3. *  lebonyolítói tevékenység: az építtető általános megbízottjaként ellátott beruházás szervezési és tanácsadási feladatok a beruházás szakszerű, jogszerű és gazdaságos megvalósítása, valamint a beruházás egyes szereplőinek összehangolása érdekében;

4. *  mintavételi és megfelelőség-igazolási terv: egyéb, mérnöki, műszaki tanácsadási feladatok megvalósítása keretében készített és ellenőrzött terv, amely megfelel a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv alkalmazása, tartalmi és formai követelményeiről szóló építésügyi műszaki irányelvben foglaltaknak;

5. *  beruházás koordinációja: a lebonyolító megbízottjaként ellátott beruházás szervezési és tanácsadási feladatok ellátása a beruházás szakszerű, gazdaságos megvalósítása, valamint a beruházás egyes szereplői tevékenységének összehangolása érdekében.

2. A miniszter feladatai

3. § (1) *  A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti építési beruházások minőségi, határidőben történő és az életciklus költségek alapján meghatározott költséghatékony megvalósításáról, valamint a felügyeleti körében megvalósuló építési beruházások megvalósítása során a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait az ÉMI Építésügyi Innovációs Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. § A miniszter

a) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti építési beruházások megvalósítását,

b) a Társaság útján ellenőrzi az építési beruházás magas szakmai minőségben történő megvalósulását.

3. A Társaság feladatai

5. § *  (1) A Társaság az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési beruházások tekintetében a Kormány egyedi határozatában foglalt döntése szerint

a) az építési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenységét,

b) minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenységét,

c) *  a teljes beruházás folyamatának nyomon követését, illetve koordinációját,

d) *  költségellenőrzést, költségszakértést,

e) *  azok lebonyolítói tevékenységét, illetve

f) *  a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv elkészítésének és megvalósításának ellenőrzését

végezheti.

(2) A Társaság az (1) bekezdésben meghatározott, kijelölés alapján végzett tevékenységére megkötött szerződésének díja, amennyiben meghaladja az adott tevékenységre irányadó közbeszerzési értékhatárt, európai uniós forrásból nem finanszírozható.

4. Az 1. § szerinti építési beruházásokra vonatkozó szabályok

6. § (1) *  Az érintett 1. § szerinti építési beruházások esetén a beruházónak a Társasággal szerződést kell kötnie az 5. §-ban foglalt feladatokra, a Kormány egyedi határozatában foglalt döntése szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben rögzítésre kerülnek különösen a Társaság feladatai, jogai és kötelezettségei, valamint a feladatokat ellátó felelős szervezeti egység.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött 6. § szerinti szerződésekre kell alkalmazni.

1. melléklet az 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelethez

Kijelölt építési beruházások

A
1. Beruházás megnevezése
2. Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes megújítása
3. *  A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító, a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítése
4. *  A Nemzeti Hauszmann Program [a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról szóló 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat] keretében a Budai
Várnegyedben megvalósuló valamennyi építési beruházás, különösen:
1. a teljes Budai Palotanegyedet érintő fejlesztések, ezen belül:
a) várfalak helyreállítása kivitelezési ütemben,
b) közterek, utak helyreállítása,
c) a Hidegenergia Központ fejlesztései a Clark téren,
2. a Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések, ezen belül a folyamatban lévő:
a) Új Lovarda újraépítése eredeti helyén,
b) Főőrség épületének újraépítése eredeti helyén,
c) Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén,
d) akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között (Tabáni Lift -, Tabáni Lift 2),
e) Karakas pasa tornyának rekonstrukciója,
f) Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések,
g) Várgarázs befejezése, középkori támfal stabilizálása,
h) Várgarázs 3, istálló, Fehérvári rondella felújítása,
3. a Budavári Palota fejlesztései:
a) Budavári Palota déli összekötő szárnyának rekonstrukciója,
b) Szent István terem rekonstrukciója,
c) Gyilokjáró udvar és Újvilág kert fejlesztése,
d) Erzsébet királyné pergolája,
e) a Budavári Palota teljes felmérése és halaszthatatlan beruházások előkészítése, sürgős fejlesztések,
4. a Budai Palotanegyed épületeinek újjáépítése:
a) egykori Honvéd Főparancsnokság I. kerület, Szent György tér 2. szám alatti épületének fejlesztése,
b) egykori Külügyminisztérium épületének újjáépítése,
c) József főhercegi palota, palotakert és istálló épületének újjáépítése,
5. a Várkertek fejlesztése és a déli várszoknya ütemezett helyreállítása,
6. a „Halászó fiú” és a „Mátyás kút” elnevezésű szökőkutak helyreállítását érintő fejlesztések,
7. a Budapest I. kerület, Táncsics utca 9. szám alatti ingatlant érintő fejlesztések.
8. * 
5. *  Budapest I. kerület, Táncsics Mihály utca 1. szám alatti ingatlan
6. *  Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan
7. *  Nagycenk, Széchenyi-kastélyegyüttes
8. * 
9. *  Ónod, Ónodi vár
10. *  Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 12. szám alatti ingatlan
11. *  Budapest XI. kerület, belterület 5412 helyrajzi számú ingatlan
12. *  A ZalaZONE Ipari Park Zrt. által Zalaegerszeg megyei jogú város és Egervár község közigazgatási területén megvalósított projekt
13. *  A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság együttműködésével Zalaegerszegen és Egervár község közigazgatási területén megvalósuló közműfejlesztési beruházások
14. *  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 4107/24 helyrajzi számú ingatlanon
15. *  Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus Oltóanyaggyár az ingatlan-nyilvántartás szerint Debrecen 0204/37 helyrajzi számú ingatlanon
16. *  Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása
17. *  A Budapest I. kerület, belterület 6627 és 6628 helyrajzi számú ingatlanon a Magyar Nemzeti Levéltár bécsi kapu téri főépületének rekonstrukcióját és bővítését érintő fejlesztések
18. *  A Budapest I. kerület, belterület 7139 és 7140 helyrajzi számú ingatlanon az egykori Koronaőrség rekonstrukciója (Budai Várőrség)
19. *  A Budapest I. kerület belterület 6639/2 és 6641/1 helyrajzi számú ingatlanon a Belügyminisztérium Országház utcai székházának megvalósítása
20. *  A Zalaegerszeg belterület 4875 és 5028 helyrajzi számú ingatlanokon a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítése és megvalósítása
21. *  A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
három telephelyén, Budapesten (lágymányosi egyetemi campuson),
Szegeden (Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Parkjában),
Zalaegerszegen (ZalaZONE Ipari Parkban) megvalósítandó beruházások