A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § *  Az igazságügyi szakértői intézménynél az igazságügyi alkalmazottak által ellátható munkakörök megnevezését az 1. melléklet tartalmazza. Azon munkaköröket, ahol az igazságügyi alkalmazott tárgyévre vonatkozó alapilletményének módosításakor a munkakör ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelés szempontjának figyelembevétele nem mellőzhető, az 1/A. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi szakértőjének és szakértőjelöltjének képesítési követelményei vonatkozásában az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Iszr.) rendelkezései az irányadók.

(2) Ha az Iszr. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, szakvizsga vagy egyéb szakképesítés meglétét írja elő, szakértőjelöltté kinevezhető az is, aki az Iszr.-ben az adott szakterülethez előírt egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy az Iszr.-ben előírt további szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséget, szakvizsgát vagy egyéb szakképesítést a kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója által előírt határidőben megszerzi.

(3) *  A technikusok esetében a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképesítés vagy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – azzal a munkakör betöltése szempontjából egyenértékű más, államilag elismert szakképesítés fogadható el.

(4) Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire és technikusaira vonatkozó képesítési követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A (4) és (5) bekezdésben megjelölt igazságügyi alkalmazottak részére – ide nem értve a gazdasági vezető, a belső ellenőr és a jogtanácsos munkakört – a kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója a képesítés megszerzésére, kivételesen indokolt esetben – határidő megjelölésével, de legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.

(7) *  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 104. § (1) bekezdésében fel nem sorolt vezetői munkaköröknek az Iasz. 7. melléklete szerinti fizetési fokozatokba sorolását a 4. melléklet határozza meg.

3. § Az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazottai munkájának értékelése körébe kell vonni

a) a szakszerűség, jogszerűség betartását,

b) az általános és szakmai (elméleti, gyakorlati) ismeretek elsajátítását,

c) az önfejlesztés, önképzés minőségét és szintjét,

d) az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását,

e) az igazságügyi szakértők kirendelő szervek felé történő együttműködési, tájékoztatási és értesítési kötelezettségének teljesítését,

f) a terhelhetőség szintjét,

g) a magatartási, viselkedési és öltözködési szabályok betartását,

h) a csapatmunka, az együttműködés és a problémamegoldás szintjét.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez * 

Az igazságügyi szakértői intézménynél az igazságügyi alkalmazottak által ellátható munkakörök megnevezése

I. Vezetői munkakörök

1. főigazgató

2. főigazgató-helyettes

3. főosztályvezető

4. hivatalvezető

5. igazgató

6. intézetvezető

7. szolgálatvezető

8. osztályvezető

9. csoportvezető

10. laboratóriumvezető

II. Szakértői munkakörök

1. szakértő (antropológia)

2. szakértő (igazságügyi toxikológia)

3. szakértő (pszichiáter)

4. szakértő (pszichológus)

5. szakértő (patológus)

6. szakértő (sebész)

7. szakértő (egészségbiztosítás)

8. szakértő (gépjármű, közlekedési-műszaki)

9. szakértő (informatika)

10. szakértő (közgazdaság, pénzügy)

11. szakértő (építésügy)

12. szakértő (lakásügy)

13. szakértő (egyéb, az Iszr.-ben meghatározott szakterület)

14. szakértő (daktiloszkópia)

15. szakértő (kriminalisztika)

16. szakértő (genetika)

17. szakértő (vegyész)

18. szakértő (orvos)

19. szakértő (biológia)

20. szakértő (fizika)

21. szakértő (beszéd- és hangazonosító)

22. szakértő (egyéb természettudomány)

III. Szakértőjelölti munkakörök

1. szakértőjelölt (antropológia)

2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)

3. szakértőjelölt (pszichiáter)

4. szakértőjelölt (pszichológus)

5. szakértőjelölt (patológus)

6. szakértőjelölt (sebész)

7. szakértőjelölt (egészségbiztosítás)

8. szakértőjelölt (gépjármű, közlekedési-műszaki)

9. szakértőjelölt (informatika)

10. szakértőjelölt (közgazdaság, pénzügy)

11. szakértőjelölt (építésügy)

12. szakértőjelölt (lakásügy)

13. szakértőjelölt (egyéb, az Iszr.-ben meghatározott szakterület)

14. szakértőjelölt (daktiloszkópia)

15. szakértőjelölt (kriminalisztika)

16. szakértőjelölt (genetika)

17. szakértőjelölt (vegyész)

18. szakértőjelölt (orvos)

19. szakértőjelölt (biológia)

20. szakértőjelölt (fizika)

21. szakértőjelölt (beszéd- és hangazonosító)

22. szakértőjelölt (egyéb természettudomány)

IV. Technikus munkakörök

1. technikus

V. Tisztviselői munkakörök

1. szakügyintéző (pénzügy-számvitel, humánpolitika-személyügy, informatika, műszaki, bérszámfejtés és társadalombiztosítás, egyéb)

2. belső ellenőr

3. jogász

4. jogtanácsos

5. ügyintéző

6. kontroller

VI. Fizikai dolgozói munkakör

1. hivatalsegéd (kézbesítő)

2. boncmester

3. takarító (általános, labor-)

4. gondnok

5. gépkocsivezető

6. szakmunkás

7. segédmunkás

1/A. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez * 

Az igazságügyi alkalmazottak által ellátott azon munkakörök, amelyek esetén az Iasz. 97. § (3) bekezdés f) pontja nem mellőzhető

I. Szakértői munkakörök

1. szakértő (antropológia)

2. szakértő (igazságügyi toxikológia)

3. szakértő (pszichiáter)

4. szakértő (pszichológus)

5. szakértő (patológus)

6. szakértő (sebész)

7. szakértő (egészségbiztosítás)

8. szakértő (gépjármű, közlekedési-műszaki)

9. szakértő (építésügy)

10. szakértő (daktiloszkópia)

11. szakértő (kriminalisztika)

12. szakértő (genetika)

13. szakértő (vegyész)

14. szakértő (orvos)

15. szakértő (biológia)

16. szakértő (fizika)

17. szakértő (egyéb természettudomány)

II. Szakértőjelölti munkakörök

1. szakértőjelölt (antropológia)

2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)

3. szakértőjelölt (pszichiáter)

4. szakértőjelölt (pszichológus)

5. szakértőjelölt (patológus)

6. szakértőjelölt (sebész)

7. szakértőjelölt (egészségbiztosítás)

8. szakértőjelölt (gépjármű, közlekedési-műszaki)

9. szakértőjelölt (építésügy)

10. szakértőjelölt (daktiloszkópia)

11. szakértőjelölt (kriminalisztika)

12. szakértőjelölt (genetika)

13. szakértőjelölt (vegyész)

14. szakértőjelölt (orvos)

15. szakértőjelölt (biológia)

16. szakértőjelölt (fizika)

17. szakértőjelölt (egyéb természettudomány)

2. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez

Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire és technikusaira vonatkozó képesítési követelmények

A B
1. Munkakör megnevezése Képesítési feltétel
2. *  Technikus III. fizetési osztály Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség
3. *  Technikus IV. fizetési osztály Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és az államilag elismert szakirányú szakképesítés
4. *  Szakügyintéző III. fizetési osztály Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség
5. *  Szakügyintéző IV. fizetési osztály Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és az államilag elismert szakirányú szakképesítés
6. *  Belső ellenőr III. fizetési osztály Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség vagy
7. felsőfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés, pénzügyi és számviteli szakellenőri képesítés, okleveles pénzügyi revizori képesítés vagy okleveles könyvvizsgáló államilag elismert szakképesítés
8. *  Jogász III. fizetési osztály Okleveles jogász szakképzettség
9. *  Jogtanácsos III. fizetési osztály Okleveles jogász szakképzettség és jogi szakvizsga
10. *  Ügyintéző III. fizetési osztály Felsőfokú végzettség
11. *  Ügyintéző IV. fizetési osztály Középiskolai végzettség (szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség, gimnáziumi érettségi végzettség)
12. *  Gazdasági ügyintéző III. fizetési osztály Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség
13. *  Gazdasági ügyintéző IV. fizetési osztály Középiskolai végzettség és az államilag elismert szakirányú szakképesítés
14. *  Kontroller III. fizetési osztály Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség vagy
15. felsőfokú végzettség és pénzügyi-számviteli vagy mérlegképes könyvelői államilag elismert szakképesítés

3. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez

Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelmények

A B
1. Munkakör megnevezése Képesítési feltétel
2. Hivatalsegéd (kézbesítő) Alapfokú iskolai végzettség
3. Boncmester Alapfokú iskolai végzettség és boncmesteri szakképesítés
4. Takarító Alapfokú iskolai végzettség
5. Gondnok Szakiskolai végzettség
6. Szakmunkás Szakiskolai végzettség
7. Segédmunkás Alapfokú iskolai végzettség
8. Gépkocsivezető Alapfokú iskolai végzettség és B vagy C kategóriás vezetői engedély és pályaalkalmassági vizsgálat I.

4. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelethez * 

Az Iasz. 104. § (1) bekezdésében fel nem sorolt vezetői munkakörök megfeleltetése

A B
1. Vezetői munkakör az Iasz. 7. melléklete szerinti fizetési fokozat
2. hivatalvezető főosztályvezető
3. intézetvezető osztályvezető
4. szolgálatvezető osztályvezető
5. laboratóriumvezető csoportvezető