Hatály: közlönyállapot (2016.XII.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartoznak, az 1-7. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet.

1. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Pártok támogatása
2. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
3. 000187 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség A Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben.
Kincstár
4. 000220 Magyar Szocialista Párt A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása. Magyar Szocialista Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
5. 294102 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt támogatása. Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
6. 294113 Lehet Más a Politika A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása. Lehet Más a Politika A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
7. 000208 Kereszténydemokrata Néppárt A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása. Kereszténydemokrata Néppárt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
8. 347440 Együtt - A Korszakváltók Pártja A Párt tv. 5. §-a alapján a Együtt - A Korszakváltók Pártja támogatása. Együtt - A Korszakváltók Pártja A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
9. 347451 Demokratikus Koalíció A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása. Demokratikus Koalíció A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
10. 347462 Párbeszéd Magyarországért Párt A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása. Párbeszéd Magyarországért Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
11. 347473 Magyar Liberális Párt A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása. Magyar Liberális Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
12. Pártalapítványok támogatása
13. 253967 Szövetség a Polgári Magya-
rországért Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatása. Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
14. 253956 Táncsics Mihály Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása. Táncsics Mihály Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
15. 301091 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása. Gyarapodó Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
16. 294235 Ökopolisz Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség az Ökopolisz Alapítvány támogatása. Ökopolisz Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
17. 271745 Barankovics István Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Barankovics István Alapítvány támogatása. Barankovics István Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
18. 347851 Váradi András Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Váradi András Alapítvány támogatása. Váradi András Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
19. 348017 Megújuló Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása. Megújuló Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
20. 348584 Liberális Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Liberális Magyarországért Alapítvány támogatása. Liberális Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
21. 349528 Új Köztársaságért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új Köztársaságért Alapítvány támogatása. Új Köztársaságért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
22. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
23. 303580 Közszolgálati hozzájárulás A közszolgálati média működtetése, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása. Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap
A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint. Kincstár

2. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 297102 Rendkívüli kormányzati intézkedések Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként. Az elő-
irányzat-
átcsopor-
tosításról szóló Korm. határozat-
ban meg-
határozott időpont.
3. 271734 Országvédelmi Alap Az államháztartási egyenlegcél teljesülését veszélyeztető kockázatok tompítása. A Kormány döntése alapján Esetleges felhasználásról a Kvtv. 19. § (3)-(4) bekezdése alapján a Kormány dönt.
4. Céltartalékok
5. 329928 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2017. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése. Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek A Kvtv. szerint a Kor-
mány
egyedi
hatá-
rozata
A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként. Az elő-
irányzat-
átcsopor-
tosításról szóló Korm. határozat-
ban meg-
határozott időpont.
6. 235149 Különféle kifizetések A Kvtv. 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti célok. A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti szervek és a Kvtv. 4. § (3) bekezdése szerinti előirányzat A Kvtv. szerint a Kor-
mány egyedi határo-
zata vagy az állam-
háztar-
tásért felelős minisz-
ter intéz-
kedése
Előirányzat átcsoportosítás Az elő-
irányzat módosít-
ással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint
7. 352239 Ágazati életpályák és bérintézkedések Jogszabály alapján járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése. Költségvetési szervek, önkormányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok Az állam
háztar-
tásért felelős minisz-
ter intéz-
kedése
Előirányzat átcsoportosítás Az elő-
irányzat módosít-
ással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint

3. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 031194 K-600 hírrendszer működtetésére Az előirányzat célja a
K-600 távközlési és informatikai rendszer fenntartása, működtetésének és fejlesztésének biztosítása.
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató Igen Közszolgáltatási szerződés, közvetlen kifizetés, egyösszegben vagy részletekben, előleg nyújtásával. Közszol-
gáltatási
Szerző-
désben
előírtak
szerint az
előleg-
számla
és a végszám-
la közötti
különbö-
zet kerül vissza-
fizetésre december 31. napját követően.
Késedel-
mi, hibás
teljesítési
kötbér
Belügy-
minisz-
térium

4. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Vállalkozások folyó támogatása
3. Egyedi támogatások, ellentételezések
4. 059262 Mecseki urán-
bányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettsé-
geinek átvállalása
A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg. Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Utólagos utalvá-
nyozás
havonta
A folyósításról havi elszámolás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) gondoskodik. Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (a továbbiak-
ban: NFM)
5. 303868 A vasúti pályahálózat működte-
tésének költség-
térítése
A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű ésszerű nyereség megtérítése. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműködtetést végző társaságok A költ-
ségtérítés havonta folyó-
sítandó
mértékét, ütemezé-
sét és felté-
teleit a közleke-
désért felelős miniszter az állam-
háztartá-
sért felelős miniszter egyetér-
tésével a társaság-
gal kötött pálya-
működ-
tetési szerző-
dés zára-
dékában határoz-
za meg.
A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. NFM
6. 348273 Vasúti személy-
szállítási közszol-
gáltatások költség-
térítése
A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű ésszerű nyereség megtérítése. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok A költ-
ségtérítés havonta folyósí-
tandó mérté két, ütemezé-
sét és feltételeit a közleke-
désért felelős miniszter az államház-
tartásért felelős miniszter egyetérté-
sével a társaság-
gal kötött vasúti személy-
szállítási közszol-
gáltatási szerződés záradéká-
ban határozza meg.
Igen A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. NFM
7. 348284 Autó-
busszal végzett személy-
szállítási közszolgál-
tatások költség-
térítése
Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű ésszerű nyereség megtérítése. Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbuszszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok A költség-
térítés fo-
lyósítandó mértékét, ütemezé-
sét és feltételeit a közleke-
désért felelős miniszter az államház-
tartásért
felelős miniszter egyetérté-
sével az autóbusz-
szal személy-
szállítási közszol-
gáltatást végző társaság-
gal kötött közszol-
gáltatási szerződés záradéká-
ban határozza meg.
Igen A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyó-
sítja.
NFM
8. 348295 Vasúti személy-
szállítás korábbi költségtérí-
téseinek elszámolása
A vasúti személyszállítási közszolgáltatás korábbi költségtérítései elszámolásából fennmaradt költségtérítési igények megtérítése. Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok A költség-
térítés folyó-
sítandó mértékét, ütemezé-
sét és feltételeit a közleke-
désért felelős miniszter az állam-
háztartá-
sért felelős miniszter egyetérté-
sével a társaság-
gal kötött vasúti személy-
szállítási közszol-
gáltatási szerződés záradéká-
ban határozza meg.
A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. NFM
9. 359595 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű ésszerű nyereség megtérítése. Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok A költség-
térítés folyósí-
tandó mértékét, ütemezé-
sét és feltételeit a közleke-
désért felelős miniszter az állam-
háztartá-
sért felelős miniszter egyetérté-
sével a társaság-
gal kötött elővárosi személy-
szállítási közszol-
gáltatási szerződés záradéká-
ban határozza meg.
Igen A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja. NFM
10. 295980 Peres ügyek A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja. Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása (külföldi székhelyű ügyvédi irodákkal kötött jogi szerződések esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is).
jogerős döntésben foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérkészítménytől HCVvírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választottbíróságok, bíróságok A kártalanításról szóló megállapodás, jogerős és végrehajtható, illetőleg előzetesen végrehajtható bírósági határozat, eljárási díj-
és költségfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján.
NFM
Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.

5. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
3. Családi támogatások
4. 003539 Családi pótlék A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzatok
folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.
Kincstár
5. 018911 Anyasági támogatás A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
6. 011462 Gyermek-
gondozást segítő ellátás
A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
7. 226099 Gyermek-
nevelési támogatás
A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
8. 245623 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) meghatározott cél. Az R1. meghatározott jogosulti kör Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
9. 267434 Életkezdési támogatás A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél. A Fétám. tv.-ben meghatározott jogosulti kör A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti. Kincstár
10. 265990 Pénzbeli és természet-
beni gyermek-
védelmi támogatások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi. Kincstár
11. 329851 Gyermek-
tartásdíjak megelő-
legezése
A Gyvt.-ben meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör A Kincstár az előirányzat folyósítását a
Gyer. 69-76. §-a alapján végzi.
Kincstár
12. Korhatár alatti ellátá-
sok
13. 329817 Szolgálati járandóság A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: T1.) meghatározott cél. A T1.-ben megahatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
14. 329839 Korhatár előtti ellátás, balett-
művészeti életjáradék
A T1.-ben meghatározott cél. A T1.-ben megahatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
15. Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások
16. 003595 Átmeneti bányász-
járadék, szén-
járandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.) és a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. (II. 18.)
IKM-PM-NM együttes rendeletben
(a továbbiakban: R3.) meghatározott cél.
A Bt.-ben, az R2.-
ben és az R3.-ban meghatározott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
17. 016939 Mező-
gazdasági járadék
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R4.) meghatározott cél. Az R4.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
18. 011374 Fogyatékos-
sági támogatás és a vakok személyi járadéka
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.) meghatározott cél. A Fot.-ban meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv adatszolgáltatása/pénzellátá-
si terve alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan - a Kincstár végzi.
Kincstár
19. 003584 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-
kiegészítések
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabad-
ságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R5.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: T2.), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló
A Hjt.-ben, az R5.-
ben, a T2.-ben, az R6.-ban, az Ngtv.-
ben, az Nhpr.-ban, az R7.-ben, a T3.-ban, az R8.-ban, a Pttv.-ben és az R9.-ben. meghatározott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrá-
nyok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R7.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: T3.), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R8.), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) és a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R9.) meghatározott cél.
20. 003616 Házastársi pótlék A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: R10.) meghatározott cél. Az R10.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
21. 243878 Egyéb támogatások (Cukor-
betegek támogatása, Lakbér-
támogatás)
Az R10-ben és a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R11.) meghatározott cél. Az R10.-ben és az R11.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
22. 030614 Megváltozott munka-
képességűek kereset-
kiegészítése
Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R12.) meghatározott cél. Az R12.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítását - a folyósító szerv adatszolgáltatásai, pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan a Kincstár végzi. Kincstár
23. 348562 Járási szociális feladatok ellátása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.) meghatározott cél. A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár. Kincstár
24. Különféle jogcímen
adott térítések
25. 030560 Közgyógy-
ellátás
A Szoc. tv-ben meghatározott cél. A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 139. § (1b) bekezdés szerint. Kincstár
26. 030571 Egészség-
ügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél. Egészségbiztosítási Alap Az előirányzat folyósítása a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 82. § (1) bekezdése alapján. Kincstár
27. 030603 Folyósított ellátások utáni térítés A folyósított ellátások utáni térítés a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. Ellátást folyósító szerv A kiadások teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár. Kincstár
28. 285012 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása. Helyi nemzetiségi önkormányzatok Jog-
szabály
alapján.
Igen Vissza nem térítendő támogatás formájában. Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő

6. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
2. Devizahitelek kamatelszámolásai
3. 028475 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. az Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
4. Egyéb devizahitelek
kamata
5. 358717 Átvállalt önkor-
mányzati devizahitelek külföldi pénz-
intézetek felé
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
6. 334317 Átvállalt önkor-
mányzati devizahitelek belföldi pénz-
intézetek felé
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
7. 358728 Egyéb deviza-
hitelek
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
8. Devizakötvények kamatelszámolásai
9. Nemzetközi devizakötvények
10. 358740 Deviza-
kötvények
kamata
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
11. Belföldi devizakötvények
12. 358762 Deviza-
kötvények
kamata
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
13. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
14. Forinthitelek kamatelszámolásai
15. 007560 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
16. Államkötvények kamatelszámolása
17. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
18. 007537 Hiányt finan-
szírozó és adósság-
megújító állam-
kötvények kamatel-
számolásai
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
19. 358828 Lakossági kötvények Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
20. 223098 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
21. Kincstárjegyek kamatelszámolásai
22. 233563 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
23. 233574 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
24. 358839 Repóügyletek kamatelszámolásai Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
25. Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
26. Jutalékok és egyéb költségek
27. 223296 Deviza elszámolások Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
28. 234384 Forint elszámolások Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
29. 014803 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
30. 233321 Adósságkezelés költségei Adósságkezelés költségeinek fedezése. ÁKK Zrt. Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben. Kincstár

7. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím Al-
cím
Jog-
cím-
cso-
port
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosí-
ték
Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. 334262 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása Diákhitel konstrukció kamattámogatása A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R13.) meghatározott kör A támogatás folyósítása az R13. 29. §a alapján történik Kincstár
2. Lakástámogatások
3. 005137 Egyéb lakástámogatások A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.), Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek Az R14., az R15., az R16., az R17., az R18., az R19., az R20., az R21., az R22. és az R23. alapján a Kincstár végzi. A kötele-
zettség-
vállalás és a teljesítés igazolása kivételével a Kincstár
a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.), az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R20.), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R21.), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R22.), és a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. Korm. rendeletben (a továbbiakban: R23.) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.
4. 196835 Szociálpolitikai menetdíj támogatás A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése. A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi Az Sztv. felhatalma-
zása alapján a szociál-
politikai menetdíjtá-
mogatás megállapítá-
sának és igénybevé-
telének sza-
bályairól
szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R24.) alapján.
A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-
ben és az R241.-ben nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.
NAV
5. Egyéb költségvetési kiadások
6. Vegyes kiadások
7. 031006 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből
(a továbbiakban: Tvr.),
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből (a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése.
Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok. A Tvr.-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben meghatározott módon.
8 031017 Szanálással kapcsolatos kiadások Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: R25.) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése. Felszámoló Az R25.-ben meghatározott módon.
9. 031028 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése A nemzetgazdasági miniszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése. Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik. Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.
10. Védelmi felkészítés előirányzatai
11. 265767 Honvédelmi-
és gazdasági felkészülés központi kiadásai
Az előirányzat a honvédelmi igazgatási feladatok támogatására, a fővárosi- és megyei védelmi bizottságok működésének támogatására, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak támogatására, honvédelmi igazgatási képzések finanszírozására, a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatására, és a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki működésre történő felkészítésére, a honvédelmi feladatok (pl. állami céltartalék készletek fenntartása, védőeszköz készletek karbantartása) támogatására szolgál. költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás. Honvé-
delmi Miniszté-
rium (a továbbiak-
ban: HM)
12. 265778 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása Az előirányzat a speciális objektumok üzemeltetésére, a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerének működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésére, és a különleges jogrendben történő vezetési feltételek biztosítására szolgál. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok. A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás. HM
13. 031039 Egyéb vegyes kiadások Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezése, a külföldiek földmegváltási ügyeinek rendezése, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezése szolgál. Az előirányzat a kárpótlási jegyek KELER Központi Értéktár Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.
Az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése.
Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján a koncessziós szerződések összefüggésében felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.
Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak
A kifizetésre jogosult magánszemélyek Kincstár
és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait. Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.
14. 202996 1% SZJA közcélú felhasználása A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adójuk meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzenek. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör A NAV az e célra megnyitott számláról - az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével - a támogatást folyósítja. NAV
15. 220822 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdése, és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R26.). alapján az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése. Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt. Az R26. alapján. Kincstár
16. 249601 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések A vámeljárások során a vám és nem közösségi adók és díjak megfizetése céljából az ügyfél által nyújtott és fel nem használt vámbiztosíték visszafizetése, valamint a behozatali és kiviteli vámok kérelemre történő visszafizetése az ügyfél részére. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben és az irányadó uniós szabályozókban szabályozott személyi kör Visszaigénylési eljárást követően a NAV gondoskodik az érintett rendelkezése szerinti visszautalásról. NAV
17. 331173 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés
A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjvissza-
igénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.
NAV
18. 348551 Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással kapcsolatos kiadások
Az egyes közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásának finanszírozása.
A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.
19. 206158 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás A korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások utólagos rendezéséhez kapcsolódó kötelezettségek rendezése. Kifizetésre jogosult jogi személyek A folyósításról a NAV gondoskodik.
20. 341739 Fuvarozók kamattámogatása A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó kamattámogatás kifizetése. KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt.
A KAVOSZ Vállalko-
zásfejlesz-
tési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatá-
ért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjá-
hoz kapcsolódó állami kezesség-
vállalásról és kamattá-
mogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.
Időarányosan történik. Kincstár
21. 359395 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése. Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján. NAV
22. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
23. 016412 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján. az Eximbank Zrt.-n keresztül a garancia jogosultja Az R26.-ban meghatározottak szerint. Kincstár
24. 016423 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján. a MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja Az R26.-ban meghatározottak szerint. Kincstár
25. 031183 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
48/2002. (XII. 28.) PM
rendelet (a továbbiakban:
R27.) alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Az R27.-ben meghatározottak szerint. Kincstár
26. 208471 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R27. alapján Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Az R27.-ben meghatározottak szerint. Kincstár
27. 256067 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. NAV
28. 257934 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. NAV
29. 265834 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján. NAV
30. 254012 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. NAV
31. 294179 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség A lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek áthidaló kölcsönére vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. NAV
32. 343017 Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség A devizakölcsönnel rendelkező természetes személyek gyűjtőszámlahitelére vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. hitelnyújtó pénzügyi intézmények A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. NAV
33. 343028 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség Az E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint. NAV
34. Kormányzati rendkívüli kiadások
35. Pénzbeli kárpótlás
36. 001436 Pénzbeli kárpótlás Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: T4.) foglaltak végrehajtása. A T4.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
37. 196934 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: T5.) végrehajtása. A T5.-ben meghatározott jogosulti kör Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
38. 209511 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül. Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár. Kincstár
39. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
40. Egészségbiztosítási Alap támogatása
41. 266101 Járulék címen átadott pénzeszköz A társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.
Egészségbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint. Kincstár
42. 338439 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál. Egészségbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésben meghatározottak szerint végzi. Kincstár
43. Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
44. Nemzetközi tagdíjak
45. 029241 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása A Világbank felé Magyarország által a korábbi években, nemzeti valutában vállalt kötelezettségek USD összegre történő átalakítását célzó kiadás teljesítése. Világbank A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
46. 208987 CEB tagdíj Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankjában lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése. Európa Tanács Fejlesztési Bankja A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
47. 257978 Bruegel tagdíj Magyarországnak a brüszszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
48. 352040 AIIB alaptőke hozzájárulás Az Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése. Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bank A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
49. Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
50. 010795 IDA alaptőke-hozzájárulás A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése. Nemzetközi Fejlesztési Társulás A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
51. 235534 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása A világ legkevésbé fejlett, súlyosan eladósodott (HIPC) országok adósságainak rendezésére a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott nemzetközi programhoz kapcsolódó kamattámogatás teljesítése. Nemzetközi Valutaalap A kifizetéseket a Magyar Nemzeti Bank intézkedése alapján teljesíti a Kincstár.
52. 277789 Hozzájárulás az EBRD által kezelt NyugatBalkáni Alaphoz Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz való magyar hozzájárulás teljesítése. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
53. 282090 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz Az Európai Unió Szomszédsági Beruházási Eszköz programjához történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
54. 010849 Egyéb kiadások Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése. nemzetközi pénzügyi szervezetek A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.
55. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
56. 269945 ÁFA alapú hozzájárulás Az EU költségvetéséhez való áfa-alapú befizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján. A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.
57. 269956 GNI alapú hozzájárulás Az EU költségvetéséhez való GNI-alapú befizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján. A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.
58. 269967 Brit korrekció Az EU költségvetéséhez való, ún. brit korrekciós befizetési kötelezettség teljesítése. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján. A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.
59. 351828 Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés Az EU költségvetése felé teljesítendő befizetési kötelezettség, ami abból adódik, hogy egyes tagállamok kedvezményben részesülnek a GNI-alapú befizetés tekintetében. Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján. A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.
60. 209533 Követeléskezelés költségei Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje Részletekben történik. Kincstár
61. Alapok támogatása
62. 263478 Bethlen Gábor Alap támogatása A Bethlen Gábor Alap részére központi támogatás biztosítása. Bethlen Gábor Alap Az Ávr. 133. § szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.
Kincstár
63. 226165 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi támogatás biztosítása. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Az Ávr. 133. § szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.
Kincstár
64. 349139 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére központi támogatás biztosítása. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Az Ávr. 133. § szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.
Kincstár