A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.

 

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1a) bekezdésében, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A műszaki biztonsági hatóság által lefolytatott műszaki biztonsági, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért, beleértve a műszaki biztonsági hatóság szakhatósági közreműködését más hatóságok eljárásaiban, a kérelmet előterjesztő ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) mint a díj beszedésére jogosult részére.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. ellenőr: a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tevékenységekre a Kormányhivatal által nyilvántartásba vett, tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató által alkalmazott vagy megbízott, a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezések ellenőrzésével hivatásszerűen foglalkozó személy;

2. nyilvántartott szervezet: a Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szervezet.

(3) A díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.

(4) * 

(5) Amennyiben egy kérelem alapján a műszaki biztonsági hatóságnál több, egymástól elkülönült hatósági eljárás indul, az egyes eljárásokra megállapított díjat minden eljárásra külön meg kell fizetni.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget a (2) bekezdésben foglaltak szerint, a fizetési számlára történő készpénzfizetés (a továbbiakban: készpénzutalási megbízás), vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni. A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárások vonatkozásában díjfizetésre nem alkalmazható.

(2) Ha az ügyfél a hatósági eljárás díját

a) * 

b) a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az illetékes hatóság által kiállított díjbekérő alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénzátutalási megbízás, illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában a hatóság ügyazonosító számának feltüntetésével.

(3) A számlát az adószám kiváltására kötelezettek számára a díjnak az (1) bekezdés szerinti fizetési számlán történő jóváírását követően, de legkésőbb az ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egy időben kell kiállítani.

(4) Ha az ügyfél készpénzátutalási megbízással kívánja teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díjat, az ügyben eljáró hatóság az ügyfél részére számlát állít ki, melynek melléklete a készpénzátutalási megbízás.

(5) *  Ha a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Kormányhivatal a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

(6) * 

(7) Ha jogszabály a hatósági eljárás elektronikus úton történő kezdeményezését nem zárja ki, a díjat az eljárás kezdeményezését követően, átutalási megbízás útján kell megfizetni. Az ügyfélnek az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetnie a központi elektronikus szolgáltató rendszer által adott 27 jegyű érkeztető számot. Ez esetben a díjat legkésőbb - a (2) bekezdés b) pontja szerinti - díjbekérőben foglaltak ügyfél általi megismerését követő három napon kell megfizetnie. Az elektronikus közszolgáltatás igénybevételével kezdeményezett eljárással kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésére egyebekben az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) Az országos nyilvántartás vezetéséért a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az üzemeltetőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A nyilvántartott szervezet a nyilvántartás vezetéséért járó díjat az évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap tizenötödik napjáig a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára átutalja.

(9) A Kormányhivatal a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdésében,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében,

d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. § (1) bekezdésében,

e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(2) * 

4. § * 

5. § (1) *  A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat az ügyfél mulasztásából vagy egyéb neki felróható okból meghiúsul.

(2) Ha érdemi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy a hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, berendezés nem felel meg a műszaki biztonsági követelményeknek, a vonatkozó díj 50%-át kell megfizetni.

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

1. Fűtött és nem fűtött nyomástartó rendszer létesítésének és használatba vételének engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért felszámítható díjak

A) Létesítési engedélyezéssel kapcsolatos eljárási díjak
1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése csővezetékeivel együtt, darabonként
1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 51 000 Ft
1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 55 000 Ft
1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 68 000 Ft
1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 85 000 Ft
1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 127 000 Ft
2-3. * 
4. Kazánt, illetve fűtött nyomástartó edényt magába foglaló rendszer próbaüzemének jóváhagyása (összeépítési engedély MSZ EN 676 szabvány szerinti vizsgálat hiányában) 52 000 Ft
5. * 
6. Nem fűtött nyomástartó berendezés létesítési engedélyezése csővezetékeivel együtt, darabonként
6.1. 1 m3 össztérfogatig 17 000 Ft
6.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
6.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 42 500 Ft
6.4. 50 m3 össztérfogat felett 61 000 Ft
7. * 
8. Töltőlétesítmény létesítésének engedélyezése csővezetékeivel, töltőhelyeivel együtt
8.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési tevékenység szerint
8.1.1. Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 68 000 Ft
8.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 137 000 Ft
8.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye töltő berendezésenként 68 000 Ft
8.2. Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 68 000 Ft
9. * 
B) Nyomástartó berendezés vagy létesítmény használatba vételének engedélyezése
1. *  Kazán, illetve fűtött nyomástartó rendszer vagy létesítmény üzembevételének engedélyezése helyszíni ellenőrzések után, vagy a szemle alapján, darabonként
1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 500 Ft
1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 33 500 Ft
1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 55 500 Ft
1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 62 000 Ft
1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 80 000 Ft
2. *  Nem fűtött nyomástartó rendszer vagy létesítmény üzembevételének engedélyezése helyszíni ellenőrzések után, szemle alapján, darabonként
2.1. 1 m3 össztérfogatig 22 000 Ft
2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 38 000 Ft
2.4. 50 m3 össztérfogat felett 54 000 Ft
3. *  Töltőlétesítmény üzembevételének engedélyezése helyszíni szemle alapján
3.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési tevékenység szerint
3.1.1. Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 91 500 Ft
3.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 90 000 Ft
3.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye töltő berendezésenként 60 000 Ft
3.2. Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 51 000 Ft
4. Biztonsági szelep vizsgálata, hitelesítése darabonként
4.1. 2 db-ig 10 000 Ft
4.2. 2 db felett +2 500 Ft
5. Átalakítást, javítást megelőző - ügyfél kérelmére indult - rendkívüli ellenőrzés
5.1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés esetében
5.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 000 Ft
5.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 30 000 Ft
5.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft
5.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 54 000 Ft
5.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 61 000 Ft
5.2. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetében
5.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft
5.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
5.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 32 500 Ft
5.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 50 000 Ft
5.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 65 000 Ft
6. Elveszett gépkönyv pótlása 10 500 Ft
C) Az időszakos ellenőrzések díja berendezésenként és a csővezetékek ellenőrzési díja
1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés, darabonként
1.1. *  Üzemeltetési ellenőrzés
1.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 14 000 Ft
1.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 18 500 Ft
1.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft
1.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 29 500 Ft
1.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 39 000 Ft
1.2. Szerkezeti ellenőrzés
1.2.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 000 Ft
1.2.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 29 500 Ft
1.2.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft
1.2.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 53 500 Ft
1.2.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 60 500 Ft
1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba
1.3.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 16 000 Ft
1.3.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 28 000 Ft
1.3.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 36 500 Ft
1.3.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 44 500 Ft
1.3.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 56 500 Ft
1.4. Az időszakos ellenőrzési kötelezettség alá eső gáztüzelő berendezés ellenőrzésének a díját a 3. fejezet szerint kell felszámítani.
2. Nem fűtött nyomástartó berendezés, darabonként
2.1. *  Üzemeltetési ellenőrzés
2.1.1. 1 m3 össztérfogatig 9 500 Ft
2.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 15 500 Ft
2.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 21 500 Ft
2.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 32 500 Ft
2.1.5. 100 m3 össztérfogat felett 41 500 Ft
2.2. Szerkezeti ellenőrzés
2.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft
2.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
2.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft
2.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 50 000 Ft
2.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 65 000 Ft
2.3. Nyomás- vagy tömörségi próba nyomásterenként
2.3.1. 1 m3 össztérfogatig 15 500 Ft
2.3.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
2.3.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 000 Ft
2.3.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 44 500 Ft
2.3.5. 100 m3 össztérfogat felett 55 000 Ft
3. Töltőlétesítmény besoroláskor megállapított ciklusidő szerinti időszakos ellenőrzése
3.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési tevékenység szerint
3.1.1. Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 56 000 Ft
3.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 56 000 Ft
3.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye töltő berendezésenként 56 000 Ft
3.2. Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 56 000 Ft
4. Kézi tűzoltó, búvár- és légzőkészülékek palackjainak időszakos ellenőrzése
4.1. 20 db-ig 20 000 Ft
4.2. 50 db-ig 24 500 Ft
4.3. 50 db felett darabonként +250 Ft
5. * 
D) Egyéb, a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos eljárási díjak
1. A normatívtól eltérő ciklusidőket tartalmazó ellenőrzési terv jóváhagyása berendezésenként 10 000 Ft, de létesítményenként mindösszesen legfeljebb 86 000 Ft
2. A jóváhagyott üzemi ellenőrző szervezet működésének egyszeri jóváhagyása
2.1. 100 db berendezésig 374 500 Ft
2.2. 101 db berendezéstől 200 db-ig +261 000 Ft
2.3. 201 db-tól 500 db-ig minden megkezdett 100 db esetén +232 000 Ft
2.4. 501 db-tól 1000 db-ig minden megkezdett 100 db esetén +155 000 Ft
2.5. 1 000 db felett minden megkezdett 100 db esetén +35 000 Ft
2.6. a vizsgáló szervezet működésének ellenőrzése (évente legfeljebb egy alkalommal) 119 000 Ft
3. Az üzembentartó által kért rendkívüli ellenőrzés díja berendezésenként, amennyiben az ellenőrzés tartalma az előzőekben ismertetett díjtételekhez tartozó eljárásokkal nem fedhető le naponta 88 000 Ft, vagy óránként 11 000 Ft
4-5. * 

2. Az ADR/RID hatálya alá tartozó berendezésekkel kapcsolatos díjak

1. Veszélyes anyagot szállító tartányok jóváhagyása a dokumentáció alapján
1.1. A veszélyes anyagot szállító tartányok típusjóváhagyása a dokumentáció alapján
1.1.1. 5 m3 össztérfogatig 77 000 Ft
1.1.2. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 110 000 Ft
1.1.3. 50 m3 össztérfogat felett 265 000 Ft
1.2. Szerkezeti ellenőrzés berendezésenként
1.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft
1.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
1.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft
1.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 50 000 Ft
1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként
1.3.1. 1 m3 össztérfogatig 16 000 Ft
1.3.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 25 000 Ft
1.3.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 500 Ft
1.3.4. 50 m3 össztérfogat felett 44 500 Ft
1.4. Veszélyes anyag szállító gépkocsi tartányok kiegészítő berendezései
1.4.1. Szerkezet- és működéspróba 28 000 Ft
1.4.2. Nyomáspróba és tömörségvizsgálat (rendszeregységenként) 30 500 Ft
2. Egyéb szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos díjak
2.1. Gáztöltet megváltoztatásának engedélyezése gázfajtánként 20 000 Ft
2.2. Javítási, átalakítási, üzemmód megváltoztatási jóváhagyási eljárás 50 000 Ft
3. Tartályok időszakos ellenőrzése
3.1. Szerkezeti ellenőrzés
3.1.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft
3.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
3.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft
3.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 50 000 Ft
3.2. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként
3.2.1. 1 m3 össztérfogatig 15 500 Ft
3.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft
3.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 000 Ft
3.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 44 500 Ft
4. Veszélyes anyagok csomagolóeszközei
4.1. * 
4.2. Összetett (konténeres) csomagolóeszközök vizsgálataival kapcsolatos eljárások 58 000 Ft
5. * 
6. Gázhordó (tartály 150-1000 literig)
6.1. Időszakos szerkezeti ellenőrzés, nyomáspróba, ellenőrzésenként és darabonként 6 500 Ft
7. Palackköteg gyártóművi és időszakos ellenőrzése darabonként és vizsgálatonként (szerkezeti vizsgálat, nyomáspróba, tömörségi próba) 24 500 Ft
8. IBC-k időszakos vizsgálata, darabonként (szerkezeti és nyomáspróba) 3 000 Ft

3. Gázfogyasztó készülékekkel és gáz vagy alternatív (folyékony) energiahordozót felhasználó technológiákkal kapcsolatos eljárások díjai

1. Gáz vagy alternatív energiahordozót fogyasztó ipari, illetve mezőgazdasági készülékek használatbavételi jóváhagyása
1.1. 140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél 25 000 Ft
1.2. 140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig 28 500 Ft
1.3. 351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig 51 500 Ft
1.4. 1001 kW hőteljesítménytől 84 500 Ft
1.5. Hőteljesítménnyel nem jellemezhető készülékek, technológiák esetén 46 000 Ft
2. Gázmotor, gázturbina használatbavételi jóváhagyása
2.1. 1 MW teljesítmény alatt 150 000 Ft
2.2. 1 MW teljesítménytől 20 MW teljesítményig 200 000 Ft
2.3. 20 MW teljesítménytől 350 000 Ft
3. Ipari és mezőgazdasági gáz fogyasztói készülékek próbaüzemének elrendelése 33 500 Ft
4. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés terv felülvizsgálata
4.1. 50 m3/ó teljesítmény alatt 40 000 Ft
4.2. 50 m3/ó teljesítménytől 200 m3/ó teljesítményig 63 000 Ft
4.3. 201 m3/ó teljesítménytől 1000 m3/ó teljesítményig 113 500 Ft
4.4. 1001 m3/ó teljesítménytől 3000 m3/ó teljesítményig 192 500 Ft
4.5. 3001 m3/ó teljesítménytől 241 000 Ft
5.  * 
6. Elosztói engedélyesek (földgázelosztók, gázszolgáltatók) műszaki biztonsági tevékenységének hatósági vizsgálata
6.1. Központban 220 500 Ft
6.2. Területi egységnél 208 000 Ft

4. Veszélyes (éghető, gyújtóhatású, maró- és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos eljárási díjak

A) Biztonságtechnikai jóváhagyással kapcsolatos eljárások * 
B) Létesítési, használatbavételi eljárások
1. Egy darab tartály létesítésének engedélyezése
1.1. 50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft
1.2. 50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 95 000 Ft
1.3. 120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 113 000 Ft
1.4. 500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 168 000 Ft
1.5. 5000 m3 össztérfogat felett 205 000 Ft
2. *  Egy darab tartály javítás utáni üzembevételének jóváhagyása
2.1. 50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft
2.2. 50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 91 500 Ft
2.3. 120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 98 000 Ft
2.4. 500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 134 000 Ft
2.5. 5000 m3 össztérfogat felett 190 500 Ft
2.6. A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a fenti díjak 50%-a
3. *  Egy darab tartály üzembe helyezésének engedélyezése
3.1. 50 m3 össztérfogatig 45 500 Ft
3.2. 50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 49 000 Ft
3.3. 120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 50 500 Ft
3.4. 500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 104 500 Ft
3.5. 5000 m3 össztérfogat felett 167 000 Ft
4. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény létesítésének engedélyezése
4.1. 500 m3 össztérfogatig 128 000 Ft
4.2. 500 m3 össztérfogat felett 164 000 Ft
5. *  Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény javítás utáni üzembevételének jóváhagyása
5.1. 500 m3 össztérfogatig 110 000 Ft
5.2. 500 m3 össztérfogat felett 131 000 Ft
5.3. *  A javítás utáni üzembevétel jóváhagyásának díja a fenti díjak 50%-a
6. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény létesítésének engedélyezése 164 500 Ft
7. *  Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény javítás utáni üzembevételének jóváhagyása 164 500 Ft
A javítás utáni üzembevétel jóváhagyásának díja a fenti díj 50%-a
8. *  Tároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése, tartályonként 90 500 Ft
9. A helyhez kötött tárolótartályok, a szállító tartálykocsik pisztolygáz visszavezető rendszereinél
9.1. Gőzvisszavezető rendszer (gázinga), töltő-átfejtő rendszerenkénti megfelelőség megállapítási eljárások 15 500 Ft
9.2. Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti megfelelőség megállapítása 13 000 Ft
9.3. Véggáz kezelővel ellátott rendszerek, berendezésenként kibocsátási határértékének megfelelőség megállapítása 82 500 Ft
10. *  Az üzembe helyezési vagy használatbavételi engedéllyel rendelkező tartályokhoz tartozó csővezetékek, szerelvények, kútoszlopok létesítése engedélyezésének díja
10.1. Egy darab tartályhoz kapcsolódóan
10.1.1. 50 m3 össztérfogatig 41 500 Ft
10.1.2. 50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 44 000 Ft
10.1.3. 120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 47 000 Ft
10.1.4. 500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 67 000 Ft
10.1.5. 5000 m3 össztérfogat felett 95 000 Ft
10.2. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan
10.2.1. 500 m3 össztérfogatig 55 000 Ft
10.2.2. 500 m3 össztérfogat felett 64 500 Ft
Több mint 5 tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan 84 500 Ft
10.3. *  A javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a fenti díj 50%-a

5. Gázüzemű járművek üzemanyag-ellátó berendezéseivel kapcsolatos eljárási díjak

1. Autógáz üzemanyag-ellátó berendezések E-jeles jóváhagyása ENSZ EGB előírások szerint 173 500 Ft
2. A járműbe szerelhető tartályok időszakos ellenőrzése
2.1. 1 db-ig 9 000 Ft
2.2. 2 db-tól 10 db-ig 29 500 Ft
2.3. 11 db-tól 30 db-ig 60 000 Ft
2.4. 30 db felett darabonként +2 000 Ft
3-5. * 
6. Gázüzemű berendezést szerelő szakműhely gázbiztonsági megfelelőségét igazoló szakvélemény kiadása helyszíni bejárás alapján 90 500 Ft
7. A gázüzemű berendezést szerelő szakműhely időszakos ellenőrzésében való közreműködés 25 000 Ft

6. Villamos-biztonságtechnikával kapcsolatos eljárásokért felszámítandó díjak

1. Villamosműre vonatkozó biztonságtechnikai jogszabályoknak, valamint előírásoknak (szabványok, dokumentumok, műszaki-biztonsági szabályzatoknak) való megfelelés ellenőrzése (tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, bontás)
1.1. Villamos erőműben 235 000 Ft
1.2. Villamos kiserőműben 152 000 Ft
1.3. Alállomásban 163 500 Ft
1.4. Átviteli hálózaton 95 000 Ft
1.5. Elosztó hálózaton 95 000 Ft
2. Villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések, valamint szabványelőírások megtartásának ellenőrzése a beépített teljesítmény alapján. A díjak a hatóság műszaki-biztonsági hatáskörébe tartozó összes villamos biztonságtechnikai engedélyezési és ellenőrzési eljárás díját tartalmazzák, és csak egy alkalommal, a használatba vételkor számlázandók.
2.1. 50 kW felett 0,1 MW-ig 44 000 Ft
2.2. 0,1 MW felett 0,5 MW-ig 88 000 Ft
2.3. 0,5 MW felett 1,0 MW-ig 440 000 Ft
2.4. 1 MW felett 2,0 MW-ig 880 000 Ft
2.5. 2 MW felett 4,0 MW-ig 1 760 000 Ft
2.6. 4 MW felett 8,0 MW-ig 3 520 000 Ft
2.7. 8 MW felett 4 840 000 Ft

7. Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai

A bel- és külterületet egyaránt érintő vezetékek nyomvonala esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonal rész szerinti díjat kell alkalmazni. A zártkertet érintő vezetékek esetén a belterületre vonatkozó díjtételeket kell alkalmazni. Az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A leghosszabb egybefüggő nyomvonalszakaszról (gerincről) sugarasan elágazó vezetékek, az azonos nyomvonalon haladó, de nem ugyanazon rendszerhez tartozó párhuzamos vezetékek, valamint a szabadvezeték kábellel folytatása esetén e nyomvonalrészek önállónak tekintendők.

A) Föld alatti és feletti vezetékekre előmunkálati jog engedélyezése

Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A sugaras elágazó vezetékek, csövek önállónak tekintendők. A szabadvezeték kábellel folytatása esetén a sugaras vezeték szerint kell eljárni.

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 5 200 Ft
2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 9 200 Ft
3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 16 100 Ft
4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 9 400 Ft
5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 18 300 Ft
6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 22 900 Ft
B) Föld alatti és feletti vezetékek építésének engedélyezése
1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
1.1. belterületen 46 200 Ft
1.2. külterületen 37 500 Ft
2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszon ként, de legalább egy egységhossz
2.1. belterületen 66 900 Ft
2.2. külterületen 49 700 Ft
3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
3.1. belterületen 80 500 Ft
3.2. külterületen 71 800 Ft
4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
4.1. belterületen 48 500 Ft
4.2. külterületen 37 500 Ft
5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
5.1. belterületen 64 700 Ft
5.2. külterületen 51 000 Ft
6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
6.1. belterületen 95 900 Ft
6.2. külterületen 88 500 Ft
C) Átalakító illetve kapcsolóberendezések építményei építésének engedélyezése
1. Tartószerkezeten (oszlopon) elhelyezett transzformátor állomás 39 000 Ft
2. Külső kezelőterű transzformátorállomás
2.1. 1000 kVA névleges teljesítményig 69 500 Ft
2.2. 1000 kVA névleges teljesítmény felett 89 500 Ft
3. Belső kezelőterű transzformátorállomás
3.1. 1600 kVA névleges teljesítményig 100 000 Ft
3.2. 1600 kVA felett 5000 kVA névleges teljesítményig 150 000 Ft
3.3. 5000 kVA névleges teljesítmény felett 250 000 Ft
4. Épületbe telepített transzformátor-állomás
4.1. 1600 kVA névleges teljesítményig 71 000 Ft
4.2. 1600 kVA 5000 kVA névleges teljesítményig 150 000 Ft
4.3. 5000 kVA névleges teljesítmény felett 250 000 Ft
5. Épített vagy szabadtéri elosztóhálózati vagy azokhoz műszakilag hasonló állomások
5.1 10kV-tól 220kV-ig 540 500 Ft
5.2. 220 kV felett 400 kV-ig 779 000 Ft
5.3. 400 kV felett 950 000 Ft
D) Erőművek építési engedélyezése
1. Kiserőművek I.
1.1. 50 kVA felett 500 kVA-ig 100 000 Ft
1.2. 0,5 MW felett 5,0 MW-ig 300 000 Ft
1.3. 5,0 MW felett 10,0 MW-ig 500 000 Ft
1.4. 10,0 MW felett 25 MW-ig 750 000 Ft
1.5. 25,0 MW felett 50,0 MW-ig 850 000 Ft
2. Erőművek
2.1. 50,0 MW felett 100,0 MW-ig 900 000 Ft
2.2. 100,0 MW felett 250,0 MW-ig 950 000 Ft
2.3. 250,0 MW felett 400,0 MW-ig 1 250 000 Ft
2.4. 400,0 MW felett 1 500 000 Ft
3. Kombinált ciklusú erőművek
3.1. 50,0 MW felett 100,0 MW-ig 1 000 000 Ft
3.2. 100,0 MW felett 250,0 MW-ig 1 500 000 Ft
3.3. 250,0 MW felett 400,0 MW-ig 2 000 000 Ft
3.4. 400,0 MW felett 2 500 000 Ft
4. Geotermikus erőművek
4.1. 50,0 kVA felett 100,0 kVA-ig 322 000 Ft
4.2. 100,0 kVA felett 300,0 kVA-ig 339 000 Ft
4.3. 300,0 kVA felett 500,0 kVA-ig 600 000 Ft
4.4. 0,5 MW felett-2,0 MW-ig 750 000 Ft
4.5. 2,0 MW felett 850 000 Ft
E) Egyéb eljárások
1. * 
2. Használatbavételi engedélyezés az építési alapdíj 100%-a
3. Fennmaradási engedélyezés az építési alapdíj 100%-a
4. Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási eljárás az építési alapdíj 75%-a
5. Engedély érvényességének meghosszabbítása az alapdíj 50%-a
6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárási díja 60 500 Ft
7. Engedélymódosítás az alapdíj 50%-a
8. Biztonsági övezet előírásaitól való eltérési kérelem elbírálása 57 500 Ft
9. Szolgalmi jog alapítása erőmű céljára szolgáló függőpálya, közvetlen vezeték, szállítószalag és szállítóvezeték elhelyezésére 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 28 500 Ft
10. Használati jog megállapítása és bejegyeztetése belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezések létesítéséhez 57 500 Ft
11. Villamosművi létesítményen - ahhoz nem tartozó - más szerkezetek elhelyezésének engedélyezése, nyilvántartásba vétele 75 000 Ft
12. Elvi építési engedélyezés az építési alapdíj 50%-a
az építési alapdíj 50%-a a
13-14. * 
15. Új vezetékjog bejegyeztetése 35 000 Ft

8. Hőtermelő építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó díjak

A) Föld alatti és feletti hővezetékek építésének engedélyezése

A bel- és külterületet egyaránt érintő nyomvonalak esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonalrész szerinti díjat kell alkalmazni. Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani.

1. Föld feletti vagy vegyes hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
1.1. belterületen 56 900 Ft
1.2. külterületen 45 300 Ft
2. Föld alatti hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz
2.1. belterületen 74 300 Ft
2.2. külterületen 63 200 Ft
B) Egyéb építmények építésének engedélyezése
1. Hőközpont építésének engedélyezése 106 500 Ft
2. Hőellátáshoz kapcsolódó közbeiktatott műtárgyépítésének engedélyezése 11 500 Ft
3. Hővezetéken védőmegoldás létesítésének engedélyezése, műszaki terv alapján darabonként
(pl. védőhidak, védő műtárgy, jelzőberendezés)
45 500 Ft
4. Fűtőmű építésének engedélyezése
4.1. 5,0 MW-ig 100 000 Ft
4.2. 5,0 MW felett 10,0 MW-ig 125 000 Ft
4.3. 10,0 MW felett 50,0 MW-ig 215 000 Ft
4.4. 50,0 MW felett 250 000 Ft
5. Ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmények építésének engedélyezése
5.1. 140kW-ig 160 000 Ft
5.2. 140 kW felett 235 000 Ft
C) Egyéb eljárások
1. Használatbavételi engedélyezés az építési alapdíj 100%-a
2. Fennmaradási engedélyezés az építési alapdíj 100%-a
3. Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási eljárás az építési alapdíj 75%-a
4. Engedély érvényességének meghosszabbítása az építési alapdíj 50%-a
5. Engedélymódosítás az építési alapdíj 50%-a
6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás 37 500 Ft

9. Az e mellékletben nem nevesített, egyéb építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó díjak

Egyéb építményfajták építésének engedélyezése (a műszaki-biztonsági tárgyú, az előző fejezetekben részletezett díjtételeken túlmenően):

1. Építés engedélyezése 173 000 Ft
2. Használatbavételi engedélyezés 173 000 Ft
3. Fennmaradási engedélyezés 173 000 Ft
4. Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási eljárás 130 000 Ft
5. Engedély érvényességének meghosszabbítása 34 500 Ft
6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás 39 000 Ft
7. Engedélymódosítás 79 000 Ft
8. Elvi építési engedélyezés 90 000 Ft

10. Az 1-9. fejezetben nem szereplő egyéb eljárási díjak

1. Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyes igazgatási jellegű szolgáltatások átalánydíja naponta 88 000 Ft, vagy óránként 11 000 Ft
2. Határidő meghosszabbítása iránti eljárás díja 28 000 Ft
3. * 

11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

1. a nyilvántartott szervezetek engedélye - a nyilvántartásba vétellel egyidejű - kiadásának egyszeri, valamint meghosszabbításának díja 10 000 Ft,
2. az ellenőrök nyilvántartásba vételének díja 3 000 Ft,
3. a berendezéseknél
3.1. a létesítés engedélyezésének, a használatbavétel engedélyezési eljárásának, az áthelyezés engedélyezésének, az átalakítás engedélyezésének, az ismételt üzemeltetés engedélyezésének díja 11 000 Ft,
3.2. a nyilvántartás éves díja 5 000 Ft,
4. a felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja 11 000 Ft.