A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Ajánlati ár: a pályázó által megadott azon induló támogatott ár, amely mellett ajánlatot tesz az általa megadott beruházás megvalósítására (mértékegysége Ft/kWh).

b) Ajánlati biztosíték: az ajánlatban szereplő beruházás megvalósításának biztosítéka a nyertes ajánlatok kiválasztása előtt.

c) *  Eredeti kezdeti beruházási érték: az erőműegység első – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számt.) 52. § (2) bekezdése szerinti – üzembe helyezésének időpontjában vett, az Számt. 47–51. §-a szerinti eredeti bekerülési érték Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexek alkalmazásával kiszámított jelenértéke.

d) *  Éves új támogatás: az adott évben vagy adott pályázaton odaítélt, adott kategória szerinti támogatási jogosultságok támogatás odaítélésének évére vonatkozóan a 2. melléklet szerint kiszámított éves támogatástartalmainak összege.

e) Hirdetmény: a pályázat kiírásáról szóló értesítés, amelyben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e rendeletben foglaltak szerint értesítést tesz közzé a pályázati eljárás megindításáról.

f) *  Barnamezős terület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 43. pontja szerinti fogalom.

g) * 

h) Kiírási dokumentáció: a pályázati eljárás és a pályázat benyújtásának részletes szabályait tartalmazó dokumentáció.

i) *  Pályázó: e rendelet szerinti pályázaton támogatási jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) szerezni kívánó EU, EGT vagy a Tanács 2006/500/EK számú határozata szerinti Energiaközösség tagállamában székhellyel rendelkező, továbbá Magyarországon a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, önkormányzat.

j) *  Tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonos.

k) Teljesítési biztosíték: a nyertes ajánlatban szereplő beruházás megvalósításának biztosítéka a nyertes ajánlatok kiválasztása után.

l) Naperőműpark: ugyanazon ügyfél vagy egy engedélyes üzemeltetésében lévő azon naperőművek összessége, amelyek az átviteli vagy elosztó hálózathoz ugyanazon csatlakozási ponton kapcsolódnak.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

(3) E rendelet alkalmazásában a szélerőműparkokat, valamint a naperőműparkokat egy erőműegységként kell értelmezni.

(4) *  E rendelet alkalmazásában a szélerőműparkok, valamint a naperőműparkok bővítése esetén – a (3) bekezdéstől eltérően – az adott szélerőműparkhoz vagy naperőműparkhoz tartozó tervezett új termelőberendezéseket kell egy erőműegységnek tekinteni.

2. A pályázati eljárás célja

2. § (1) A pályázati eljárás célja

a) megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést megvalósító, új beruházások ösztönzése,

b) a fenntartható fejlődés érdekében a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia részarányának növelése,

c) a támogatási jogosultságok üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szétosztása a korlátozott lehetőségekre való tekintettel,

d) a fejlesztéspolitikai célok elősegítése

a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának és biztonságos működésének fenntartása mellett.

(2) A pályázati eljárás részét képező értékelési eljárás célja a kiírási dokumentáció szerinti pályázati eljárás tárgyát képező jogosultság tekintetében azoknak a pályázóknak a kiválasztása, akik az (1) bekezdésben meghatározott szempontrendszernek megfelelő legkisebb támogatási igényű pályázatokat nyújtották be.

3. § (1) E rendelet alapján olyan erőműegységekkel lehet pályázni működési támogatásra, amelyek a megújuló energiaforrásból termelnek villamos energiát, és

a) új beruházás révén létesülnek, vagy

b) *  olyan meglévő erőműegységek, amelyek jelentős – az eredeti kezdeti beruházási érték 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át a teljesítőképesség megőrzése vagy növelése érdekében.

(2) *  A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve különösen a hirdetmény elkészítését és közzétételét, valamint a kiírási dokumentáció kidolgozását – a Hivatal látja el.

(3)–(5) * 

(6) Az e rendelet szerinti pályázaton csak olyan szélerőművek indulhatnak, amelyek a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati eljárásról szóló miniszteri rendelet szerinti pályázaton elnyert létesítési jogosultsággal rendelkeznek.

(7) *  A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelői jogosultak a pályázatok keretében kiosztott támogatás elnyerésére legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott mértékig, amennyiben fizikai összeköttetés lehetséges.

(8) *  A (7) bekezdés szerinti megnyitás tárgyévre vonatkozó célértékét a Hivatal a 3. mellékletben foglaltak szerint kiszámítja, és az eredményeket honlapján közzé teszi a tárgyévet megelőző év májusának 31. napjáig. A kiszámított értékeket a Hivatal minden e rendelet szerinti pályázati kiírást megelőzően és minden e rendelet szerinti pályázat eredményhirdetését követően aktualizálja és honlapján közzéteszi.

(9) *  A 3. mellékletben foglaltak szerint a 2026. évre számított megnyitási célérték kötelezően teljesítendő.

3. A pályázati kiírás

4. § *  (1) A pályázatokat technológiasemleges formában kell kiírni.

(2) A Hivatal a pályázatokat az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére írja ki. A Hivatal megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös tekintettel az alábbiakra:

a) *  a kiírandó mennyiség vagy kiosztható maximális éves új támogatás vagy együttesen a kiírandó mennyiség és a kiosztható maximális éves új támogatás;

b) a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidők valamennyi pályázóra vonatkozóan;

c) a külföldi telephelyen termelt villamos energia termelői által elnyerhető támogatás legmagasabb mértéke;

d) *  névleges teljesítőképesség szerinti pályázati kategóriák és a pályázók névleges teljesítőképesség szerinti kategóriákba sorolásához alkalmazandó szabályok;

e) *  az egészben megegyező tényleges tulajdonosú pályázók által egyes kategóriákban elnyerhető támogatás maximális mértéke;

f) *  a tervezett telephely földrajzi elhelyezkedése, földhasználati jellege, művelési ága, minőségi osztályba sorolása, aranykorona értéke szerinti pályázati kategóriája;

g) *  benyújtható legmagasabb Ajánlati ár;

h) *  a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát elősegítő részvételi követelmények;

i) *  a projektek előkészítettségével kapcsolatos követelmények;

j) *  a pályázóknak nyújtott támogatás időtartama; valamint

k) *  a támogatás igénybevételével összeegyeztethető egyéb támogatási típusok.

(3) *  Ha a (2) bekezdés alapján meghatározott valamely kategóriában a beérkezett ajánlatokhoz tartozó támogatási igények nem érik el sem a kiírandó mennyiségre, sem pedig a kiosztható éves új támogatásra vonatkozó korlátot, akkor az adott kategória két külön pályázati kategóriára bontandó a hiánytalanul beérkezett és a hiánypótlásra szoruló pályázatok szerint. Az adott kategóriában beérkezett ajánlatok között e bekezdés alkalmazásában nem veendők figyelembe azok a pályázatok, amelyek érvénytelensége hiánypótlási felhívás nélkül megállapítható.

(4) A (2) és (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően más korlátok nem érvényesíthetőek a pályázaton beszerzendő mennyiségek, a kiosztható éves új támogatások, a benyújtott ajánlati árak vonatkozásában.

(5) A működési támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás a megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatba betáplált villamos energia kWh-ban meghatározott éves mennyiségét veszi alapul. Az adott évben kiosztható éves új támogatási jogosultságokra vonatkozó korlátokat az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(6) A pályázati eljárásban csak a pályázati kiírásban meghatározott korlátok eléréséig fogadhatók el az ajánlatok, a pályázatokhoz megadott ajánlati árak sorrendjében. A legmagasabb ajánlati árnál magasabb ajánlatok nem vehetőek figyelembe.

(7) A pályázó ajánlatában szereplő mennyiség részlegesen is elfogadható a pályázati kiírásban meghatározott korlát mértékéig, ha a (6) bekezdés szerinti sorrend alapján ez lenne az első nem teljesíthető ajánlat, és a pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozott az esetleges részleges teljesítés elfogadásáról.

(8) A pályázati eljárás nyertesei az ajánlati árukkal azonos induló támogatott ár alapján jogosultak támogatásra.

(9) *  Az ajánlati biztosítékot és a teljesítési biztosítékot azonos elv alapján, megkülönböztetéstől mentesen kell megállapítani az egyes technológiákra és pályázókra. A biztosíték mértéke a megvalósítani tervezett beruházás értékétől függően különböző lehet. A biztosítékok meghatározásának módját és mértékét a kiírási dokumentáció tartalmazza.

5. § (1) *  A Hivatal elkészíti a kiírási dokumentációt, valamint a pályázati kiírásról hirdetményt tesz közzé magyar és angol nyelven a honlapján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint magyar nyelven legalább két országos napilapban. A hirdetmény közzétételének időpontja az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel napja. A kiírások időpontjának meghatározásakor a Hivatal figyelembe veszi a szélerőművek létesítésére, valamint a geotermikusenergia-koncessziókra vonatkozó pályázatok ütemezését is.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell a kiírási dokumentáció elérhetőségét, a pályázat benyújtásának módját és határidejét, a kiíró megnevezését, valamint a kiírás tárgyát.

(3) *  A kiírási dokumentációt legalább a pályázat benyújtási határidejének kezdő napja előtt 20 nappal közzé kell tenni.

6. § (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell

a) *  a pályázati eljárás során kiosztható támogatási jogosultságokat, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdése szerint meghatározható korlátozó feltételek adott pályázatra vonatkozó értékeit,

b) a pályázati eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat (különösen a pályázás feltételei, módja, a benyújtási határidők, a pályázati eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának feltételei, a pályázat elbírálásának szempontjai, módszere, a kiírási dokumentáció módosításának feltételei),

c) *  az elnyerhető jogosultság és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek részletes leírását és feltételeit (különösen a támogatás időtartama, kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidő),

d) az ajánlati biztosíték és teljesítési biztosíték mértékét, továbbá rendelkezésre állásuk igazolására vonatkozó feltételeket és felszabadításuk lépéseit,

e) egyes technológiák szerinti bontásban az adott kategóriába tartozó pályázókra figyelembe vett benchmark kihasználási mutatókat,

f) a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok mintáit, valamint

g) *  az eredményesség vonatkozásában kiadandó közlemény közzétételének módját.

(2) Biogázt felhasználó erőműegység esetén az erőműegység fogalmába e rendelet alkalmazásában bele kell érteni a kapcsolódó biogáz-előállító egységeket is, kivéve, ha a pályázó a földgázelosztó- vagy szállítóvezetékből vételezi a biogázt.

(3) Vegyes tüzelés esetén a biomasszából termelt villamos energia mennyiségét a várhatóan felhasználásra kerülő biomasszával bevitt hőmennyiséggel arányosan kell figyelembe venni a pályázati eljárásban. A fenti arány várható értékéről a pályázó nyilatkozik a pályázat benyújtásakor.

7. § (1) A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az alábbi kizáró okok:

1. *  a hirdetmény közzétételének napján, illetve a benyújtási határidő napján a Hivatallal (külföldi pályázó esetén a releváns szabályozó hatósággal) szemben lejárt határidejű eljárásidíj-fizetési vagy felügyeletidíj-fizetési kötelezettség,

2. a hirdetmény közzétételének napján egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott,

3. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy a tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta,

4. a hirdetmény közzétételét megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke vagy 82. cikke szerinti jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

5. *  korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás vagy e rendelet szerinti pályázat alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését végleges közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat megállapította,

6. a Közbeszerzési Döntőbizottság jogerősen eltiltotta a közbeszerzésen történő indulástól,

7. *  a pályázónak vagy jogelődjének a VET 74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a hirdetmény közzétételét megelőző három éven belül – nem saját kérésére – visszavonták,

8. a tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,

9. *  nem új beruházással létesítendő erőműegységből kívánja a támogatás alá eső villamos energiát megtermelni, kivéve, ha ezen erőműegység továbbműködtetéséhez az eredeti kezdeti beruházási érték legalább 50%-át kitevő jelentős felújítás vagy fejlesztés szükséges, vagy az eredeti kezdeti beruházási érték legalább 50%-át kitevő új beruházás a teljesítőképesség növelésére irányul,

10. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,

11. * 

12. *  korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás, koncessziós pályázat, e rendelet szerinti pályázat vagy szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati eljárásról szóló miniszteri rendelet szerinti pályázat során hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, vagy ha a hamis adat szolgáltatását véglegesen megállapították, a véglegesen megállapított időtartam végéig,

13. *  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

a) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett véglegessé vált közigazgatási vagy jogerős bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

b) külföldi, Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett véglegessé vált közigazgatási vagy jogerős bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

14. a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

15. *  olyan nem szabályozott piacon jegyzett társaság, amelynek tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

16. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy a pályázattal kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, kivéve, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a pályázata szerinti szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

17. közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik a pályázóban olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a 16. pontban meghatározott feltételek fennállnak. Ha a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell e feltételt megfelelően alkalmazni,

18. *  az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6) és (7) bekezdései szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

(2) *  A pályázónak meg kell felelnie a Metár kormányrendelet prémium típusú támogatás nyújtására vonatkozó feltételeinek.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okokra vonatkozóan a pályázó a pályázati eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott adatokat a nyilvántartó szervezetek az Értékelő Bizottság részére átadják.

(4) *  A pályázati eljárásból az adott pályázat vonatkozásában ki kell zárni a pályázót, ha

a) *  a pályázatban tett bármely nyilatkozatával szemben a pályázati eljárás során olyan információ merül fel, amely alapján megállapítható, hogy a pályázó nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett,

b) a szükséges adatokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat a hiánypótlási felhívás ellenére sem közli teljeskörűen vagy a valóságnak megfelelően.

8. § (1) A pályázat kötelező tartalmi elemei:

a) a pályázó azonosítására alkalmas adatok, különösen a neve, a cégjegyzék- vagy nyilvántartási száma, a székhelye, az elérhetősége (levelezési címe, telefonszáma, e-mail-címe),

b) a pályázathoz tartozó erőműegység műszaki adatai a kiírási dokumentáció szerinti részletezéssel,

c) a tervezett erőműegység telephelyének adatai, különösen a helyrajzi száma, a címe, valamint a tervezett szélerőművek esetében a létesítési jogosultság igazolása,

d) *  az ajánlati ár megjelölése a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint,

e) az igénybe vett egyéb állami támogatásokra vonatkozó nyilatkozat és a kapcsolódó hiteles dokumentumok,

f) *  a pályázó tényleges tulajdonosairól szóló nyilatkozat.

(2) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,

b) a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a pályázati feltételeknek a támogatás időtartama alatt folyamatosan eleget tesz,

c) a nem a cégjegyzékben nyilvántartott pályázó esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratot (egyéb létesítő okiratot) vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát,

d)–e) * 

f) a pályázónak a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak nevét, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot,

g) az ajánlati biztosíték kiírási dokumentációban meghatározott módon rendelkezésre állását igazoló dokumentumot,

h) * 

i) jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén ennek igazolása a kiírási dokumentációban részletezettek szerint,

j) *  a tervezett telephely szerinti hálózati engedélyes ajánlatát (műszaki gazdasági tájékoztató) a hálózati csatlakozásra vonatkozóan, amely ajánlat a pályázat benyújtásakor érvényes; vagy a hálózati csatlakozási folyamat ennél előrehaladottabb állapotát hitelt érdemlő módon bizonyító, a tervezett telephely szerinti hálózati engedélyes által kiállított dokumentumot; valamint a tervezett telephely szerinti hálózati engedélyes nyilatkozatát a tervezett csatlakozási pont EOV koordinátáira vonatkozóan.

(3) A pályázatot a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidőben kell benyújtani.

(4) Az e rendelet szerinti pályázati eljárás nyelve a magyar. Ha a pályázó nem magyar nyelven nyújt be dokumentumot, csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvű változat az irányadó.

(5) *  A pályázati feltételeknek a pályázati eljárás teljes tartama, illetve az elnyert támogatási jogosultság teljes időtartama alatt meg kell felelni.

(6) *  Ha a pályázó az elnyert támogatási jogosultság időtartama alatt nem felel meg a pályázati feltételeknek, akkor a meg nem felelés időtartamára támogatási jogosultságát a Hivatal – hatósági eljárást lezáró – határozatában felfüggeszti. A feltételeknek való meg nem felelés utólagos megállapítása esetén a pályázó a támogatási jogosultságát elveszíti azon időszakra, amelyre a feltételek nem teljesülnek, és az általa ezen időszakra kapott támogatás jogosulatlannak minősül. Erről a Hivatal a hatósági eljárást lezáró határozatában dönt.

(7) *  A pályázó pályázati feltételeknek való megfelelésben bekövetkezett változásról a Hivatalt 8 napon belül értesíti.

(8) *  A pályázó köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat és határidőket betartani.

(9) * 

4. Az Értékelő Bizottság

9. § (1) *  A Hivatal a pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelőségének vizsgálatára és értékelésének előkészítésére bizottságot hoz létre legalább három, de legfeljebb öt taggal, valamint legfeljebb nyolc póttaggal (a továbbiakban: Értékelő Bizottság).

(2) Az Értékelő Bizottság elnöke a Hivatal elnöke.

(3) *  Az Értékelő Bizottság tagja az Értékelő Bizottság elnöke, a miniszter által kijelölt személy, aki a miniszter által vezetett minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban áll, valamint a Hivatal elnöke által kijelölt három személy, akik a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állnak.

(4) *  Az Értékelő Bizottság egy tagját és egy póttagját a miniszter jelöli ki. Az Értékelő Bizottság további póttagjait a Hivatal elnöke jelöli ki.

(5) *  Az Értékelő Bizottság tagját akadályoztatása esetén az adott tagot jelölő személy által jelölt póttag helyettesíti.

(5a) *  Az Értékelő Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag vagy póttag látja el az Értékelő Bizottság vezetését.

(5b) *  Ha az Értékelő Bizottság elnökét az Értékelő Bizottság tagja helyettesíti, az Értékelő Bizottság elnöki jogkörében eljáró személy az Értékelő Bizottságba bevon egy további póttagot a Hivatal elnöke által jelölt póttagok közül.

(5c) *  Az Értékelő Bizottság tagjait, valamint a póttagokat az Értékelő Bizottság elnöke legalább 15 nappal a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét megelőzően megbízza. Az Értékelő Bizottság az e rendelet és a kiírási dokumentáció által meghatározott keretek között az ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) Az Értékelő Bizottság működésének tárgyi feltételeit a Hivatal biztosítja, valamint annak munkájában szakmai segítséget nyújt.

(7) Az Értékelő Bizottság összetételét és összefoglaló értékelését a Hivatal a honlapján közzéteszi.

10. § *  (1) Az Értékelő Bizottság megszűnik a pályázat eredményének vagy eredménytelenségének kihirdetését követő napon.

(2) *  Az értékelő bizottsági tag vagy póttag megbízatása megszűnik, ha

a) az Értékelő Bizottság megszűnik,

b) a tag vagy póttag megbízatását – annak összeférhetetlensége esetén – az Értékelő Bizottság elnöke a tag kijelölésére jogosult javaslatára visszavonja,

c) a tag vagy póttag a megbízatásáról lemond, vagy

d) a tag vagy póttag elhalálozik.

11. § *  (1) Összeférhetetlenség miatt nem lehet az Értékelő Bizottság tagja vagy póttagja az a személy, aki

a) valamely benyújtott pályázat előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen módon részt vett,

b) a pályázati eljárás során pályázatot nyújtott be,

c) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója vagy foglalkoztatója,

d) a pályázatot benyújtó jogi személy képviselője, tulajdonosa, részvényese, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

e) annak a jogi személynek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetve amelynek a pályázó tulajdonosa, részvényese, tagja, vagy

f) az a)–e) pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója.

(2) Ha összeférhetetlenségi ok merült fel, arról az összeférhetetlenségi ok felmerülését követő 3 napon belül az Értékelő Bizottság elnökét tájékoztatni kell.

(3) A tag és a póttag megbízatásának visszavonása esetén az új tagot és póttagot a 9. § (3) bekezdés szerinti jelölés alapján az Értékelő Bizottság elnöke nevezi ki.

12. § *  (1) Az Értékelő Bizottság a következő feladatokat látja el:

a) elvégzi a pályázatok teljeskörűségének vizsgálatát, hiánypótoltatását, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti,

b) értékeli a pályázatokat, és ennek eredményéről jegyzőkönyvet készít,

c) összefoglaló értékelést készít, amelyben pályázati kategóriánként megállapítja az érvényes pályázatok sorrendjét az ajánlati ár szerint.

(1a) *  Az Értékelő Bizottság az összefoglaló értékelést pályázati kategóriánként is elkészítheti.

(2) Az Értékelő Bizottság a pályázati eljárás során folyamatosan jogosult ellenőrizni az e rendeletben és a kiírási dokumentációban előírtak betartását.

(3) Az Értékelő Bizottság a pályázatot a benyújtási határidő lejártától számított 45 munkanapon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a benyújtott dokumentumok alapján a pályázó megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek,

b) a benyújtott pályázat megfelel-e az e rendeletben, egyéb vonatkozó jogszabályokban és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek.

(4) Ha a beérkezett pályázat nem teljeskörűen tartalmazza a szükséges adatokat és dokumentumokat, akkor az Értékelő Bizottság – a 14. § (1) bekezdés b) pontja kivételével – legfeljebb egy alkalommal és 15 napos határidővel a pályázót a hiányok pótlására hívhatja fel.

(5) A hiányok pótlására biztosított határidők lejártát követően az Értékelő Bizottság 30 napon belül megállapítja, hogy a pályázók és pályázatok a kiírási feltételeknek megfelelnek-e, és elkészíti az összefoglaló értékelését.

(6) Ha az Értékelő Bizottság megállapítja, hogy a pályázóval vagy a pályázattal szemben valamely kizáró ok áll fenn, a pályázót az érintett pályázatai vonatkozásában a Hivatal – összhangban a 7. § (4) bekezdésével és a 14. § (1) bekezdésével – kizárja az eljárásból, és a pályázat érvénytelenségéről a 16. § szerint határozatot hoz.

5. Értékelés

13. § (1) *  A pályázatok benyújtási határidejét követő harmadik munkanapon az Értékelő Bizottság ügyrendjében meghatározott számú tagja jelenlétében a pályázatokat közjegyző bontja fel, és erről jegyzőkönyvet készít. A Hivatal a bontástól számított 3 munkanapon belül a honlapján közleményben teszi közzé a pályázók és a pályázatok azonosító adatait (pályázó neve, létesítés helye, igényelt kapacitás, erőműegység típusa) és a benyújtott ajánlati árakat.

(2) *  A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül a nyertes pályázatokat kategóriánként az induló támogatott árra vonatkozó ajánlatok növekvő sorrendjének megfelelően kell meghatározni.

(2a) *  Ha több pályázó is azonos ajánlati árat nyújt be, akkor e pályázatok közül a barnamezős területen megvalósuló beruházásokat kell előnyben részesíteni.

(2b) *  Ha vannak olyan pályázatok, amelyek csak részlegesen lennének elfogadhatók, akkor a kiírási dokumentációban meghatározott szabályokat kell alkalmazni ezen pályázatok sorrendjének megállapítására.

(3) *  A támogatás időtartama legfeljebb 20 év, pontos időtartamát a 4. § (2) bekezdése szerinti miniszteri felkérőlevél alapján a kiírási dokumentáció határozza meg, amely érték egyéb állami támogatás esetén a Metár kormányrendelet szabályai szerint csökken. A támogatás időtartamát a kiírásban szereplő minden kategóriára egységesen kell meghatározni.

(4) * 

(5) Egy pályázat csak egy erőműegységre vonatkozhat, és csak egy ajánlati árat tartalmazhat.

(6) Egy erőműegységre csak egy pályázat nyújtható be.

(7) Az ajánlati árat a pályázat Ft/kWh mértékegységben meghatározva tartalmazza, ahhoz semmiféle feltétel nem rendelhető a pályázó részéről.

14. § (1) A pályázat érvénytelen, ha

a) azt a kiírási dokumentációban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,

b) nem tartalmaz ajánlati árat,

c) a pályázó az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását nem vagy nem az előírtaknak megfelelően igazolta,

d) *  a pályázót az adott pályázat vonatkozásában a pályázati eljárásból e rendelet szabályai szerint ki kell zárni, vagy egyéb módon nem felel meg az e rendeletben, valamint a kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek.

(2) *  Ha megállapítást nyer, hogy a döntést valamely pályázó akár hamis adatszolgáltatással, akár bármely más magatartással tisztességtelen módon befolyásolta, akkor pályázata érvénytelen, vagy a már kiadott támogatási jogosultságát a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti, és az általa ezen időpontig kapott támogatás jogellenesnek minősül, amelynek megállapítására és visszafizetésére a Metár kormányrendelet 19. §-a irányadó.

15. § (1) A pályázati eljárás az adott pályázati kategóriában eredménytelen, ha * 

a) nem nyújtottak be pályázatot,

b) kizárólag érvénytelen pályázatot nyújtottak be,

c) valamely pályázónak a pályázati eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Hivatal a pályázati eljárás érvénytelenítéséről dönt.

(2) *  Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pont szerint a pályázati eljárás érvénytelenítéséről dönt, az ajánlati biztosítékot felszabadítja.

16. § *  (1) *  A Hivatal – az Értékelő Bizottság 12. § (5) bekezdésében meghatározott, adott pályázati kategóriára vonatkozó összefoglaló értékelésének elkészítését követő 5 munkanapon belül – pályázati kategóriánként megállapítja a pályázati eljárás eredményességét, és erről a honlapján közleményt tesz közzé.

(2) *  Ha a Hivatal az adott pályázati kategóriában a pályázati eljárás eredményességét vagy a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eredménytelenségét állapítja meg, az (1) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő 15 munkanapon belül – a Hivatal eljárása során kibocsátott hiánypótlási felhívás esetén a hiányok pótlására biztosított határidők lejártát követő 15 munkanapon belül –, hivatalból indított hatósági eljárás keretében meghozott határozatokban az adott pályázati kategóriában benyújtott pályázatokat

a) a 13. § (2) bekezdésével összhangban, egészében vagy – a 4. § (7) bekezdésében meghatározott esetben – részben nyertesnek nyilvánítja,

b) érvénytelenné nyilvánítja, vagy

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben elutasítja.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a Hivatal az ajánlati biztosítékot felszabadítja.

(4) A Hivatal (2) bekezdés szerinti döntésében meghatározza:

a) az alkalmazandó induló támogatott árat a nyertes ajánlata alapján,

b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét a kiírási dokumentáció szerinti kihasználási mutatók alapján,

c) a támogatás időtartamát a kiírási dokumentáció szerinti támogatási időtartam és a nyertes pályázó által igénybe vett egyéb támogatások alapján,

d) a kiírási dokumentáció alapján a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt,

e) a kiírási dokumentáció alapján a teljesítési biztosíték benyújtásának és felszabadításának lépéseit.

(5) Ha a pályázó a pályázati eljárás során figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, azt köteles 8 napon belül bejelenteni a Hivatalnak, és kérelmezni a működési támogatás időtartamának a Metár kormányrendelet szerinti módosítását. A kérelemhez csatolni kell az elnyert egyéb állami támogatásra vonatkozó hiteles dokumentumokat. A Hivatal a kérelem alapján dönt a működési támogatás időtartamának módosításáról.

(6) A Hivatal az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ának megfelelő adatszolgáltatás során a támogatástartalmat a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló rendelet szerinti, vonatkozó képletnek megfelelően állapítja meg.

6. A pályázat nyerteseinek jogai és kötelezettségei

17. § (1) *  A pályázati eljárás nyertese jogosult és köteles a nyertes pályázatában foglaltaknak megfelelő tartalommal – a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – új beruházás eredményeképpen a kapacitásokat üzembe helyezni vagy átalakítani és a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számítva a kiírási dokumentációban meghatározott időtartamon belül kereskedelmi üzembe helyezni.

(2) *  A nyertes pályázatban szereplő támogatási jogosultság a Metár kormányrendelet szerinti indexáláson kívül kizárólag a figyelembe vett egyéb állami támogatások megváltozása esetén vagy a (7) bekezdés alapján módosítható. Az egyéb állami támogatás változása esetén a támogatás időtartamát (és ezzel arányosan a támogatás alá eső mennyiséget) a Metár kormányrendelet előírásai szerint kell módosítani, és arról hatósági eljárás keretében határozatot hozni.

(3) *  Az erőműegység értékesítése esetén az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási jogosultság új tulajdonos számára történő megállapításának feltétele – az egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett –, hogy az új tulajdonos megfeleljen az eredeti pályázati feltételeknek.

(4) *  A nyertes pályázónak a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül igazolnia kell a kiírási dokumentációban meghatározott teljesítési biztosíték rendelkezésre állását, ellenkező esetben az ajánlati biztosítékot a Hivatal lehívja, és a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján a pályázó elveszíti a támogatási jogosultságot. A lehívott összeg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti egyéb bevételnek minősül. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állásának igazolása esetén a Hivatal az ajánlati biztosítékot felszabadítja.

(5) A teljesítési biztosíték felszabadítása a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint történik.

(6) *  Ha a nyertes pályázó az általa megvalósítandó erőműegységgel kapcsolatban, a támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott, kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt követő

a) legkésőbb 10 munkanapon belül a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint nem igazolja a kereskedelmi üzem megkezdését, a teljesítési biztosíték fel nem szabadított részét a Hivatal lehívja, azt a pályázó a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti;

b) egy éven belül a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint nem igazolja a kereskedelmi üzem megkezdését, a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti a projektre vonatkozó támogatási jogosultságát, és e rendelet szerint kiírt pályázaton 3 évig nem indulhat.

(7) A pályázatban bemutatott erőműegység telephelyét az induló támogatott ár 1 Ft/kWh mértékű csökkentése ellenében lehet módosítani. Nem számít a telephely módosításának az, ha csak a telephely helyrajzi száma módosul, de a telephely fizikailag nem változik.

(8) *  Ha a nyertes pályázó a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított fél éven belül jelzi a Hivatalnak, hogy a vállalt beruházást mégsem tudja megvalósítani, úgy a teljesítési biztosítéknak csak 85%-át veszíti el.

(9) *  A (6) bekezdés a) pontja szerint lehívott összeg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti egyéb bevételnek minősül.

7. A kiosztható támogatási jogosultságok korlátai

18. § *  (1) A kötelező átvétel és zöld prémium címén kiosztható éves új támogatásra az 1. melléklet 1., 2. és 4. pontja felső korlátokat határoz meg.

(2) Barna prémium címén a kiosztható éves támogatásra az 1. melléklet 3. pontja felső korlátot határoz meg.

(3) Az 1. melléklet 1., 2., valamint 4. pontjában meghatározott korlátok vonatkozásában, a tárgyévben maximálisan kiosztható éves új támogatás összege megnövekszik az előző évben maximálisan kiosztható éves új támogatásból ki nem osztott összeggel.

(4) *  A kötelező átvétel és a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium, valamint barna prémium típusú támogatás esetében az 1. melléklet szerinti korlátok eléréséig a kérelmeket beérkezési sorrendben kell elbírálni. A beérkezett kérelmekről a Hivatal tájékoztatót tesz közzé a honlapján.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelem akkor minősül beérkezettnek, amennyiben az hiánytalanul kerül benyújtásra. Ha a Hivatal a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, abban az esetben a kérelem akkor minősül beérkezettnek, ha a pályázó a hiánypótlásban meghatározott kötelezettségének hiánytalanul eleget tett.

(6) Ha a kötelező átvételre vagy a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra vagy barna prémiumra irányuló kérelem az 1. mellékletben a beérkezés évére vonatkozó korlátba ütközik, akkor a Hivatal a kérelmet elutasítja.

(7) * 

(8) Az 1 MW alatti névleges teljesítőképességű, már működő erőműegység kizárólag e rendelet szerinti pályázati eljárás keretében kaphat működési támogatást, azzal, hogy az 1 MW alatti névleges teljesítőképességű, már működő biomassza- vagy biogáz-erőműegység jogosult lehet barna prémiumra is.

(9) Vízerőmű esetében a kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás akkor nyújtható, ha az erőműegység már rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.

(10) A barna prémiumra irányuló kérelem első alkalommal leghamarabb a jogosultság igényelt kezdete előtt egy évvel nyújtható be.

(11) A barna prémiumra való 5 éves jogosultság további 5 évvel meghosszabbítható, a meghosszabbítás iránti igény a jogosultság lejártát legfeljebb egy évvel megelőzően nyújtható be.

(12) A barna prémiumra való jogosultságot elnyerő termelők kötelesek a jogosultság ideje alatt minden év július 31-ig beérkezően megküldeni a Hivatal részére a tárgyévet követő 5 naptári évre szóló üzleti tervük aktualizált változatát, amiben a tárgyévet megelőző 5 év tényadatait és a tárgyév várható adatait is feltüntetik.

8. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, továbbá az 1. melléklet 1–2. és 4. pontjai és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 20. §, 21. § és az 1. melléklet 3. pontja az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba. * 

(4) A 20. § és 21. § és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépésének naptári napját az energetikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(5) *  E rendeletnek a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról szóló 22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20–21. § * 

1. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez * 

1. Kötelező átvétel címén kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai

A B C D E F G H I J K
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 Maximálisan kiosztható éves új támogatás 1 Mrd Ft 1 Mrd Ft 1 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft

2. Pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú, új támogatási jogosultságok korlátai

A B C D E F G H I J K
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 Maximálisan kiosztható éves új támogatás 0,5 Mrd Ft 0,5 Mrd Ft 0,5 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft 0 Mrd Ft

3. Barna prémium címén kiosztható éves új támogatási jogosultság korlátja

A B C D E F G H I J K
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 Maximálisan kiosztható éves új támogatás 20 Mrd Ft 20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017. és 2018. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft (csökkentve a 2017–2019. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2020. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2021. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2022. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2023. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2024. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)
20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2025. évben kiosztott jogosultsá-
gokhoz tartozó éves új támogatá-
sokkal)

A barna prémium mértékének Hivatal általi megállapítása során annak mértéke nem lehet magasabb, mint a Metár kormányrendelet 1. melléklet 3. pont a) alpontja szerinti ár Metár kormányrendelet 2. melléklet szerinti aktuális indexált értékének 50%-a.

4. Pályázati eljárásban kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai

A B C D E F G H I J K
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 *  Maximálisan kiosztható éves új támogatás 1 Mrd Ft 1 Mrd Ft 1 Mrd Ft 2,5 Mrd Ft 12,26 Mrd Ft 548 M Ft 548 M Ft 548 M Ft 548 M Ft 548 M Ft

2. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez * 

1. *  A kiosztott éves új támogatás mértékét az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:

ahol

TT: éves új támogatás, amely nem lehet negatív érték;

P0: a támogatás odaítélésekor aktuális kötelező átvételi ár vagy támogatott ár (Ft/kWh);

Pm: a villamos energia 2. pont szerinti piaci ára (Ft/kWh);

Qn: a támogatás alá eső villamos energia éves mennyisége az adott beruházáshoz kapcsolódóan (kWh);

2. Az 1. pontban figyelembe vett piaci árat az alábbiak szerint kell meghatározni:

ahol

PFUT: a hazai szervezett villamosenergia-piac kérelem beérkezésekor vagy a pályázati eljárás kiírásakor elérhető legutóbbi három havi „physical futures” jelentése szerinti, következő három naptári évre vonatkozó

a) napelemes termelők esetén csúcsidőszaki (PEAK_avg),

b) egyéb termelők esetén zsinór (BASE_avg) havi átlagárainak egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh).

XR: a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezését vagy a pályázati eljárás kiírását megelőző egyéves időszakra közzétett napi euró devizaárfolyamainak egyszerű számtani átlaga.

3. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez * 

A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője által a pályázatokon elnyerhető éves új támogatás mértékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

ahol

RESE: Az egyes szomszédos országokban a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia részaránya (EU vagy EGT tagállamok esetén az EUROSTAT által közzétett adat, míg nem EU vagy EGT tagállamok esetén az IEA által közzétett adat).

BI: Az egyes szomszédos országokból importált villamos energia EUROSTAT által közzétett mennyisége.

BVEF: A hazai bruttó végső villamosenergia-fogyasztás EUROSTAT által közzétett értéke.

KT: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet és a Metár kormányrendelet alapján kötelező átvétel és zöld prémium keretében az adott évben már kiosztott vagy a jövőben kiosztható éves új támogatás.

ET: A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője számára adott évi pályázatokon már elérhetővé tett éves új támogatás.