A jogszabály mai napon ( 2021.06.14. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)

 

2016. évi LXVI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról * 

I. FEJEZET

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

2. § * 

3-5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § (1)-(2) * 

(3) * 

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24-25. § * 

26. § Az Szja tv.

1-7. * 

8. * 

9-10. * 

11-14. * 

15-19. * 

20-23. * 

24. * 

25. * 

26. * 

27. * 

28. * 

29-30. * 

31. * 

lép.

27. § (1) Hatályát veszti az Szja tv.

1. * 

2. * 

3. * 

4-5. * 

6. * 

(2) Hatályát veszti az Szja tv.

1. * 

2. 67/A. § (1) bekezdésében az „- ideértve a magánszemélyt megillető választás szerint e § rendelkezéseinek hatálya alá vont tőkepiaci ügyletet is -” szövegrész, (7) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrész; * 

3. * 

4. * 

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

28. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

(6) * 

29-34. § * 

35. § * 

36. § * 

37-38. § * 

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

39. § (1)-(2) * 

(3)-(5) * 

40. § * 

41. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6)-(8) * 

(9) * 

(10)-(11) * 

(12) * 

42. § (1) * 

(2) * 

43. § * 

44. § * 

45. § * 

46-47. § * 

48. § * 

49-50. § * 

51. § * 

52-53. § * 

54. § (1)-(2) * 

(3) * 

55. § * 

56. § * 

57. § * 

58. § A Tao. törvény

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

lép.

59. § * 

4. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

60-62. § * 

II. FEJEZET

KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

63-65. § * 

66. § * 

67-69. § * 

70-73. § * 

74. § (1) * 

(2) * 

75. § Az Áfa tv.

a) * 

b) * 

c)-e) * 

f) * 

módosul.

76. § Az Áfa tv.

1. * 

2. * 

lép.

77. § Hatályát veszti

a) * 

b) * 

6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

78. § * 

79-82. § * 

83. § * 

III. FEJEZET

A HELYI ADÓZÁST ÉS A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

84. § * 

85-89. § * 

90. § * 

91. § (1)-(2) * 

(3) * 

92. § A Htv.

1-6. * 

7. * 

8-9. * 

lép.

93. § (1) * 

(2) Hatályát veszti a Htv.

1-2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

8. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

94-95. § * 

96. § (1) * 

(2) * 

97. § * 

98. § * 

99. § * 

100. § * 

101. § * 

9. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépésének elmaradásáról

102. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény

1. 54. §-a,

2. 59. §-a és

3. 62. § 1. pontja.

IV. FEJEZET

EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

103. § (1) * 

(2)-(5) * 

(6)-(7) * 

104. § * 

105. § * 

11. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

106-107. § * 

12. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

108. § * 

V. FEJEZET

ILLETÉKEK

13. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

109-113. § * 

114. § Az Itv.

1. * 

2-4. * 

lép.

115-116. § * 

14. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

117-121. § * 

122. § A Pti. tv.

1-2. * 

3. * 

lép.

VI. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

15. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

123-124. § * 

125. § * 

126-129. § * 

130. § * 

131-132. § * 

133-134. § * 

135. § * 

136. § A Tbj.

a) * 

b) * 

c)-e) * 

lép

137. § Hatályát veszti a Tbj.

1. * 

2-5. * 

16. * 

138. § * 

17. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

139-141. § * 

142. § * 

143-145. § * 

146. § * 

147-149. § * 

150. § * 

151-152. § * 

VII. FEJEZET

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

18. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

153. § * 

154. § * 

155. § * 

156. § (1) * 

(2) * 

157-160. § * 

161. § * 

162. § * 

163. § * 

164. § (1) * 

(2) * 

165-166. § * 

167. § * 

168-169. § * 

170. § * 

171-185. § * 

186-187. § * 

188-191. § * 

192. § * 

193. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

194-195. § * 

196. § * 

197-198. § * 

199. § (1) * 

(2) * 

200. § Az Art.

1. 6/B. § (4) bekezdésében az „a 37. § (4) bekezdése szerinti esetben 30 napon belül” szövegrész helyébe a „20 napon belül” szöveg, * 

2-3. * 

4-14. * 

15-16. * 

17-19. * 

20. * 

21-22. * 

23. * 

24. * 

25-29. * 

30. * 

31. * 

32. * 

33-34. * 

lép.

201. § (1) Hatályát veszti az Art.

1. * 

2-3. * 

4. * 

(2) * 

19. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

202. § * 

20. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

203. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 5. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „A megbízható adózó által” szövegrész helyett az „A megbízható adózó - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - által” szöveggel lép hatályba.

VIII. FEJEZET

SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

21-23. * 

204-226. § * 

24. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény módosítása

227. § A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 4. § (2) bekezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a 154/A. § (1) bekezdése alapján mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.” szövegrész helyett az „e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.” szöveggel lép hatályba.

228. § A Módtv. 12. § (2) bekezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. § (55) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(55) A hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás - függetlenül attól, hogy értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák -, az a biztosító, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák és a Diákhitel Központ Zrt. e törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazza azzal, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra történő alkalmazás is megengedett.”

25-26. * 

229-233. § * 

IX. FEJEZET

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

234-260. § * 

X. FEJEZET

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

261. § (1) *  Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása.

(1a) *  Nem hozzájárulás-köteles az Áfa törvény 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatásnak az Áfa törvény 15. §-a szerinti nyújtása.

(2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

(3) A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: Áfa) nélküli ellenértéke.

(3a) *  A hozzájárulás alapjának forintra való átszámításához az Áfa törvény 80-80/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.

(4) A hozzájárulás mértéke 4%.

(5) A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a (6) bekezdés szerint bevallani, amelyről kiállított

a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja

a (6) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.

(6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét

a) a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,

b) azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig

az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti.

(7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

(8) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Az e §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek megfelelő összeget a külön jogszabályban meghatározott turizmus fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi költségvetés turisztikai célelőirányzata útján.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Hatályba léptető rendelkezések

262. § (1) *  Ez a törvény - a (2)-(6) és (8)-(10) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) és (3) bekezdés, 17. §, 20. §, 22. §, 26. § 29-30. pontja, 90. §, 91. § (3) bekezdés, 93. § (2) bekezdés 4. pont, 96. § (2) bekezdés, 97. §, 100. §, 153. §, 155. §, 165-166. §, 168-169. §, 171-185. §, 188-191. §, 193. § (2) bekezdés, 194. §, 195. §, 197. §, 198. §, 200. § 21-22., 25-29., 31. pont, 201. § (2) bekezdés, 203. §, 234. §-260. § és a 17-21. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 39. § (1) és (2) bekezdés, 41. § (1), (2), (5), (10), (11) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 49. §, 50. §, 54. § (1)-(2) bekezdés, 56. §, 58. § 2. pont, 63. §-65. §, 76. § 1. pontja, 103. § (1), (6), (7) bekezdés, 104. §, 202. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) és (4) bekezdés, 6. §, 8. §, 11. §, 13. §, 15. §, 26. § 24. pont, 27. § (2) bekezdés 2. és 4. pont, 130. §, 142. §, 162. §, 164. § (2) bekezdés, 167. §, 186-187. §, 193. § (3) bekezdés, 200. § 2-3., 20. és 23. pont, 1. melléklet 9. pont 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. §, 23. §, 27. § (1) bekezdés 3. pont, 79-82. §, 199. § (1) bekezdés, 200. § 33-34. pont, 201. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja, valamint a 13. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 3. §, 4. §, 5. §, 7. §, 9. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. §, 19. §, 26. § 1-7. pont, 26. § 9-10. pont, 26. § 15-19. pont, 26. § 25. pont, 26. § 27. pont, 27. § (1) bekezdés 1., 4. és 5. pont, 27. § (2) bekezdés 3. pont, 28. § (3), (4) és (6) bekezdés, 29. §-34. §, 36. §, 39. § (3)-(5) bekezdés, 40. §, 41. § (3), (6)-(9), (12) bekezdés, 42. § (2) bekezdés, 44. §, 46. §, 47. §, 51. §, 54. § (3) bekezdés, 55. §, 57. §, 58. § 1. pont, 4. pont, 59. §-62. §, 66. §, 70. §-73. §, 75. § a) pontja és c)-e) pontja, 76. § 2. pontja, 84. §-89. §, 91. § (1) és (2) bekezdés, 92. §, 93. § (1) bekezdés, 93. § (2) bekezdés 1-3. és 5. pontjai, 94. §-95. §, 98. §-99. §, 101. §, 103. § (2), (3), (4), (5) bekezdés, 105. §-108. §, 114. § 1. pont, 117. §-122. §, 125. §, 133. §, 134. §, 136. § b) pont, 137. § 1. pont, 146. §, 150. §, 154. §, 156. § (2) bekezdés, 200. § 24. pont, valamint az 1. melléklet 1. pont, 5. pont, 6. pont, 7. pont, 10. pont, 2. melléklet, 3. melléklet 2. pont, 4-6. és 8-10. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(7) * 

(8) A 74. § (1) bekezdés, 75. § b) pontja, 77. § a) pontja, 200. § 1. pontja, 261. § és a 7. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 74. § (2) bekezdés és a 77. § b) pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

(10) *  A 161. § és a 200. § 15-16. pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

29. Az Európai Unió jogának való megfelelés

263. § A 72. §, 75. § e) pont és 10. melléklet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 199. cikk d) pontjának való megfelelést szolgálja.

264. § A 27. § (1) bekezdés 2. pont, a 199. § (2) bekezdés, a 201. § (1) bekezdés 1. és 4. pont a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2060/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

265. § A 26. § 10. pontja és 4. számú melléklet 2. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26. 1-78. o.) 1-14. és 17. cikkei hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

266. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 22-i 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint

c) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv.

30. Jogszabály tervezetének egyeztetése

267. § E törvény 106. §-107. § tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1. * 

2-4. * 

5-6. * 

7. * 

8. * 

9. * 

10. * 

2. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

3. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1. * 

2. * 

4. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

5. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1. * 

2. * 

6. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

7. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

8-10. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

11-12. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

13. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

14-16. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 

17-21. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére