Hatály: közlönyállapot (2016.VI.17.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2016. évi LXX. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a sport- és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében, továbbá a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes uszodakomplexum létrehozásának, valamint a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésének és szervezésének céljából - figyelemmel a Nemzetközi Úszó Szövetség, a Magyar Kormány és a Magyar Úszó Szövetség között 2013. július 19-én kötött Megállapodásában és annak 2015. március 10-én módosított Kiegészítő Megállapodásában foglaltakra - a következő törvényt alkotja.”

2. § A Törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) E törvény hatálya az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokra, az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások során kialakított ingatlanokra, valamint azokon a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: világbajnokság) megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre - ide értve a közterületi, közmű és árvízvédelmi beruházásokat is - (a továbbiakban együtt: beruházás), a beruházással összefüggő beszerzésekre és a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.

(2) A beruházás megvalósítása, a világbajnokság megrendezése és szervezése kiemelkedően fontos közérdek, a beruházás megvalósítása, illetve a világbajnokság megrendezése és szervezése érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekinthetőek, amelyek teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik.”

3. § A Törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, a beruházás építtetője a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.).”

4. § A Törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy - a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően - az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.”

5. § A Törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A 3. §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési határidő egy munkanap.”

6. § A Törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A Budapest XIII. kerület Dráva utca és Carl Lutz rakpart csomópont átépítése tekintetében a közlekedési és közmű-infrastruktúra kialakítása során a fővárosi és kerületi településrendezési eszközök előírásait nem kell alkalmazni.”

7. § A Törvény 15. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„g) - amennyiben előre nem látható ok miatt indokolttá válik - valamely világbajnoksági versenyhelyszín helyett más helyszín kijelölését és az így kijelölt póthelyszín tekintetében alkalmazandó sajátos településrendezési és településfejlesztési szabályokat és a létesítményfejlesztés sajátos építési követelményeit”

(rendeletben állapítsa meg.)

8. § A Törvény a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § Ez a törvény 2018. december 31-én hatályát veszti.”

9. § A Törvény a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. § E törvénynek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvény módosításáról szóló 2016. évi LXX. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi LXX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2016. évi LXX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § Hatályát veszti a Törvény 1. mellékletének 65. pontja.

11. § A Törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi LXX. törvényhez

1. A Törvény 1. mellékletének 74. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„74. Budapest V. kerület 23809/4 helyrajzi számú ingatlan,”

2. A Törvény 1. melléklete a következő 89-185. ponttal egészül ki:

„89. Balatonfüred 84 helyrajzi számú ingatlan,

90. Balatonfüred 0200/21 helyrajzi számú ingatlan,

91. Balatonfüred 118/5 helyrajzi számú ingatlan,

92. Balatonfüred 846/1 helyrajzi számú ingatlan,

93. Balatonfüred 847/5 helyrajzi számú ingatlan,

94. Balatonfüred 847/8 helyrajzi számú ingatlan,

95. Balatonfüred 849/4 helyrajzi számú ingatlan,

96. Balatonfüred 85/2 helyrajzi számú ingatlan,

97. Balatonfüred 990/4 helyrajzi számú ingatlan,

98. Balatonfüred 990/12 helyrajzi számú ingatlan,

99. Balatonfüred 990/14 helyrajzi számú ingatlan,

100. Budapest I. kerület 14444 helyrajzi számú ingatlan,

101. Budapest I. kerület 14445 helyrajzi számú ingatlan,

102. Budapest I. kerület 14446 helyrajzi számú ingatlan,

103. Budapest I. kerület 14477/4 helyrajzi számú ingatlan,

104. Budapest I. kerület 14477/6 helyrajzi számú ingatlan,

105. Budapest I. kerület 23809/3 helyrajzi számú ingatlan,

106. Budapest II. kerület 14477/3 helyrajzi számú ingatlan,

107. Budapest II. kerület 14477/5 helyrajzi számú ingatlan,

108. Budapest II. kerület 14478/3 helyrajzi számú ingatlan,

109. Budapest II. kerület 14478/4 helyrajzi számú ingatlan,

110. Budapest II. kerület 14617/3 helyrajzi számú ingatlan,

111. Budapest II. kerület 14617/19 helyrajzi számú ingatlan,

112. Budapest II. kerület 14617/20 helyrajzi számú ingatlan,

113. Budapest II. kerület 14617/21 helyrajzi számú ingatlan,

114. Budapest II. kerület 23809/5 helyrajzi számú ingatlan,

115. Budapest V. kerület 23810/2 helyrajzi számú ingatlan,

116. Budapest V. kerület 24316/2 helyrajzi számú ingatlan,

117. Budapest V. kerület 24897/4 helyrajzi számú ingatlan,

118. Budapest XI. kerület 4968 helyrajzi számú ingatlan

119. Budapest XIII. kerület 23807/1 helyrajzi számú ingatlan,

120. Budapest XIII. kerület 25628 helyrajzi számú ingatlan,

121. Budapest XIII. kerület 25664 helyrajzi számú ingatlan,

122. Budapest XIII. kerület 25665 helyrajzi számú ingatlan,

123. Budapest XIII. kerület 25668 helyrajzi számú ingatlan,

124. Budapest XIII. kerület 25670 helyrajzi számú ingatlan,

125. Budapest XIII. kerület 25672 helyrajzi számú ingatlan,

126. Budapest XIII. kerület 25679 helyrajzi számú ingatlan,

127. Budapest XIII. kerület 25681 helyrajzi számú ingatlan,

128. Budapest XIII. kerület 25864 helyrajzi számú ingatlan,

129. Budapest XIII. kerület 25882 helyrajzi számú ingatlan,

130. Budapest XIII. kerület 25897 helyrajzi számú ingatlan,

131. Budapest XIII. kerület 25898 helyrajzi számú ingatlan,

132. Budapest XIII. kerület 25899 helyrajzi számú ingatlan,

133. Budapest XIII. kerület 25928 helyrajzi számú ingatlan,

134. Budapest XIII. kerület 25944 helyrajzi számú ingatlan,

135. Budapest XIII. kerület 27404 helyrajzi számú ingatlan,

136. Budapest XIII. kerület 27951 helyrajzi számú ingatlan,

137. Budapest XIII. kerület 27960 helyrajzi számú ingatlan,

138. Budapest XIII. kerület 27972 helyrajzi számú ingatlan,

139. Budapest XIII. kerület 28000 helyrajzi számú ingatlan,

140. Budapest XIII. kerület 25600/1 helyrajzi számú ingatlan,

141. Budapest XIII. kerület 25620/1 helyrajzi számú ingatlan,

142. Budapest XIII. kerület 25620/2 helyrajzi számú ingatlan,

143. Budapest XIII. kerület 25661/2 helyrajzi számú ingatlan,

144. Budapest XIII. kerület 25666/8 helyrajzi számú ingatlan,

145. Budapest XIII. kerület 25666/10 helyrajzi számú ingatlan,

146. Budapest XIII. kerület 25666/11 helyrajzi számú ingatlan,

147. Budapest XIII. kerület 25666/13 helyrajzi számú ingatlan,

148. Budapest XIII. kerület 25666/15 helyrajzi számú ingatlan,

149. Budapest XIII. kerület 25667/4 helyrajzi számú ingatlan,

150. Budapest XIII. kerület 25667/5 helyrajzi számú ingatlan,

151. Budapest XIII. kerület 25667/6 helyrajzi számú ingatlan,

152. Budapest XIII. kerület 25714/1 helyrajzi számú ingatlan,

153. Budapest XIII. kerület 25714/42 helyrajzi számú ingatlan,

154. Budapest XIII. kerület 25714/44 helyrajzi számú ingatlan,

155. Budapest XIII. kerület 25870/47 helyrajzi számú ingatlan,

156. Budapest XIII. kerület 25870/48 helyrajzi számú ingatlan,

157. Budapest XIII. kerület 25870/57 helyrajzi számú ingatlan,

158. Budapest XIII. kerület 25870/58 helyrajzi számú ingatlan,

159. Budapest XIII. kerület 25873/10 helyrajzi számú ingatlan,

160. Budapest XIII. kerület 25881/2 helyrajzi számú ingatlan,

161. Budapest XIII. kerület 25888/1 helyrajzi számú ingatlan,

162. Budapest XIII. kerület 25900/1 helyrajzi számú ingatlan,

163. Budapest XIII. kerület 25900/2 helyrajzi számú ingatlan,

164. Budapest XIII. kerület 25908/1 helyrajzi számú ingatlan,

165. Budapest XIII. kerület 26123/2 helyrajzi számú ingatlan,

166. Budapest XIII. kerület 27812/1 helyrajzi számú ingatlan,

167. Budapest XIII. kerület 27816/1 helyrajzi számú ingatlan,

168. Budapest XIII. kerület 27947/18 helyrajzi számú ingatlan,

169. Budapest XIII. kerület 28021/2 helyrajzi számú ingatlan,

170. Budapest XIII. kerület 25714/41 helyrajzi számú ingatlan,

171. Budapest XIII. kerület 25808/2 helyrajzi számú ingatlan,

172. Budapest XIII. kerület 25832/7 helyrajzi számú ingatlan,

173. Budapest XIII. kerület 25832/8 helyrajzi számú ingatlan,

174. Budapest XIV. kerület 29889 helyrajzi számú ingatlan,

175. Budapest XIV. kerület 27816/2 helyrajzi számú ingatlan,

176. Budapest XIV. kerület 29834/15 helyrajzi számú ingatlan,

177. Budapest XIV. kerület 29973/206 helyrajzi számú ingatlan,

178. Budapest XVIII. kerület 156742 helyrajzi számú ingatlan,

179. Budapest XVIII. kerület 156753 helyrajzi számú ingatlan,

180. Budapest XVIII. kerület 156754 helyrajzi számú ingatlan,

181. Budapest XVIII. kerület 156755 helyrajzi számú ingatlan,

182. Budapest XVIII. kerület 156756 helyrajzi számú ingatlan,

183. Vecsés 072/3 helyrajzi számú ingatlan,

184. Vecsés 072/50 helyrajzi számú ingatlan,

185. Vecsés 072/53 helyrajzi számú ingatlan.”