A jogszabály mai napon ( 2024.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontban meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontban meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  apaállat: az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] 2. § 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tenyészkos, illetve tenyészbak, amelyet az elismert tenyésztő szervezet (a továbbiakban: tenyésztő szervezet) a tenyésztési programjában előírtak szerint annak minősít;

2. állattartó: tenyészkos, illetve tenyészbak tenyésztésben tartását végző természetes személy vagy jogi személy;

3. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

4. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

5. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

6. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

7. mezőgazdasági termék elsődleges előállítása: a termőföldön folyó termelés és az állattenyésztés révén előállított mezőgazdasági termék termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül;

8. számviteli bizonylat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő okmány, így különösen a számla, felvásárlási jegy, tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv;

9. *  támogatási időszak:

a) a tárgyévet megelőző év június 1-jétől tárgyév május 31-éig,

b) a 2023. évben a 2023. április 1-jétől 2023. május 31-éig

tartó időszak;

10. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;

11. *  tenyészbak: a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hímivarú kecske;

12. *  tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 17. pontja szerinti, az állattartóhoz tartozó valamennyi tenyészet;

13. *  tenyészkos: a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hímivarú juh;

14. tenyésztésbe állítás: az állattartó által elvégzett azon tevékenység, amelynek eredményeképp

a) *  a vásárlásból származó tenyészkos vagy tenyészbak az állattartó valamely tenyészetének állományába kerül, vagy

b) a saját állományból származó hímivarú juh, illetve hímivarú kecske apaállattá történő minősítése megvalósul.

2. A támogatás célja, összege

2. § (1) E rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az apaállatok

a) tenyészkos- vagy tenyészbaknevelő központi telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől – támogatási időszakban – történő megvásárlása és tenyésztésbe állítása, illetve

b) *  állattartó általi, saját állományból – támogatási időszakban – történő tenyésztésbe állítása a (2) bekezdés b) pontja szerinti, „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkos és tenyészbak

esetén az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) *  A támogatás összege a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a b) pontban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb * 

a) az apaállattá minősített növendék bakonként az

aa) 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 75 000 forint,

ab) 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként az

ba) 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 160 000 forint,

bb) 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként az

ca) 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 120 000 forint,

cb) 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 90 000 forint,

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

(3) A támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén a (2) bekezdés szerinti mérték alkalmazása során, ha az állattartó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében

a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár,

b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár

kerül figyelembevételre.

(4) *  Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)–(6) bekezdésében foglaltakat, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt.

(5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatás odaítélését követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(6) *  A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(7) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(8) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletekben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § *  E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege legfeljebb 700 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a 2007. évi XVII. törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) * 

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,

bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bd) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltaknak, és

be) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek,

c) hozzájárul az adatainak a tenyésztő szervezet általi kezeléséhez,

d) a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a tenyésztő szervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy tenyészkost, illetve egy tenyészbakot tenyésztésbe állított, és

e) rendelkezik

ea) az apaállat megvásárlását, illetve a tenyésztésbe állítást igazoló dokumentumokkal, és

eb) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

(2) *  Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

(3) *  Az állattartó a tenyészetében lévő

a) anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos,

b) anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak

tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

(4) *  Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuh vagy anyakecske egyedszáma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhető támogatás.

(5) A támogatás tárgyévi igénybevétele szempontjából a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi, az apaállat megvásárlását – saját állományból történő tenyésztésbe állítás esetén a tenyésztésbe állítást – igazoló, állattartó nevére kiállított számviteli bizonylat használható fel.

(6) *  Adott tárgyévben egy állattartó egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) *  Az állattartó tárgyév június 1-jétől június 30-áig terjedő időszakban nyújthatja be a támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) az állattartó azonosító adatait,

b) a tenyésztésbe állítás időpontját,

c) a 2. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti bontásban a tenyészkos – juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti – ENAR-számát, illetve a tenyészbak – 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti – ENAR-számát,

d) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt tevékenység megvalósulása esetén az apaállat megvásárlását igazoló, az állattartó nevére kiállított számviteli bizonylaton szereplő

da) bizonylatszámot,

db) adásvétel ellenértékét,

dc) teljesítési dátumot,

dd) eladó adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,

e) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenység megvalósulása esetén a tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv adatait,

f) a támogatási időszakban az állattartó tenyészetében lévő anyajuh, illetve anyakecske tenyésztő szervezet által – a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti állomány-nyilvántartó alapján – igazolt egyedszámát,

g) az a)–f) pontokban foglaltak szakmai megfelelőségéről szóló tenyésztő szervezeti igazolást és

h) a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) *  Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár az állattartót tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2) *  A Kincstár – az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében – döntést hoz, és a támogatást a forrás rendelkezésre állása esetén a döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő állattartó részére. Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. §-ban meghatározott keretösszeget, akkor az állattartók részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(3) A támogatás összegét a támogatási időszakot követő első támogatási kérelem benyújtási időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(4) A 2. § (3) bekezdése alkalmazásában a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer adatai alapján állapítja meg, hogy az állattartó ÁFA levonására jogosult-e.

6a. * 

6/A–6/C. § * 

6b. *  Válságtámogatás

6/D. § *  (1) *  Az állattartó – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2022. október 1. és október 31., 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult, amely válságtámogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6)–(8) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A–6/C. §-ban foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és

be) arról, hogy rendelkezik a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által, az általa a (4) bekezdés szerint megadott állatlétszámról szóló, 5. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően kiállított igazolással.

(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott válságtámogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdés a) és h) pontjában foglaltakon túl – tartalmazza

a) a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat,

b) *  az állattartó tenyészetére vonatkozó tenyészetkódokat és

c) az állatfajonként igényelt állatlétszámot.

(5) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(6) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az állattartó helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) A válságtámogatás iránti kérelem a benyújtását követően legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(8) A válságtámogatás iránti kérelem benyújtása esetén a Kincstár megkeresésére a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat az 5. § (2) bekezdés b)–g) pontjában foglaltakról.

6/E. § *  (1) *  A Kincstár a 6/D. § (1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. és október 31., 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2023. december 31-éig dönt.

(2) *  A válságtámogatás keretösszege

a) a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek tekintetében a 3. §-ban megállapított keretösszeg és a 6/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megállapított jogos támogatási összeg különbözete,

b) a 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában a 3. §-ban megállapított keretösszeg.

(3) Ha a 6/D. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekre a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja a (2) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(4) A Kincstár – a 6/D. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7/A. § *  E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. § *  E rendeletnek a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosításáról szóló 34/2017. (VI. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 34/2017. (VI. 9.) FM rendelet] megállapított 4. § (4) bekezdését a 34/2017. (VI. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. április 1. és április 30. között benyújtott támogatási kérelmeket 2020. május 19-én vagy azt követően elbírált csekély összegű támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

11. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2023. (V. 9.) AM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (2) bekezdését a 2023. október 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek tekintetében kell alkalmazni.