Hatály: közlönyállapot (2016.XI.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontban meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontban meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. apaállat: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: 1993. évi CXIV. törvény) 3. § 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tenyészkos, illetve tenyészbak, amelyet az elismert tenyésztő szervezet (a továbbiakban: tenyésztő szervezet) a tenyésztési programjában előírtak szerint annak minősít;

2. állattartó: tenyészkos, illetve tenyészbak tenyésztésben tartását végző természetes személy vagy jogi személy;

3. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

4. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

5. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

6. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

7. mezőgazdasági termék elsődleges előállítása: a termőföldön folyó termelés és az állattenyésztés révén előállított mezőgazdasági termék termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül;

8. számviteli bizonylat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő okmány, így különösen a számla, felvásárlási jegy, tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv;

9. támogatási időszak:

a) a tárgyév április 1-jétől április 30-áig tartó időszakban benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában a tárgyévet megelőző év október 1-jétől tárgyév március 31-éig terjedő időszak,

b) a tárgyév október 1-jétől október 31-éig tartó időszakban benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában a tárgyév április 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszak;

10. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;

11. tenyészbak: az 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hímivarú kecske;

12. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

13. tenyészkos: az 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hímivarú juh;

14. tenyésztésbe állítás: az állattartó által elvégzett azon tevékenység, amelynek eredményeképp

a) a vásárlásból származó tenyészkos, illetve tenyészbak a tenyészet állományába kerül, vagy

b) a saját állományból származó hímivarú juh, illetve hímivarú kecske apaállattá történő minősítése megvalósul.

2. A támogatás célja, összege

2. § (1) E rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az apaállatok

a) tenyészkos- vagy tenyészbaknevelő központi telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől - támogatási időszakban - történő megvásárlása és tenyésztésbe állítása, illetve

b) állattartó általi, saját állományból - támogatási időszakban - történő tenyésztésbe állítása

esetén az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) A támogatás összege a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)-c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

(3) A támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén a (2) bekezdés szerinti mérték alkalmazása során, ha az állattartó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében

a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár,

b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár

kerül figyelembevételre.

(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatás odaítélését követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(6) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(7) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(8) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletekben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A támogatás forrása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

(2) E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege 300 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a 2007. évi XVII. törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,

bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bd) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltaknak, és

be) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek,

c) hozzájárul az adatainak a tenyésztő szervezet általi kezeléséhez,

d) a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a tenyésztő szervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy tenyészkost, illetve egy tenyészbakot tenyésztésbe állított, és

e) rendelkezik

ea) az apaállat megvásárlását, illetve a tenyésztésbe állítást igazoló dokumentumokkal, és

eb) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

(2) Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

(3) Az állattartó a tenyészetében lévő

a) ötven anyajuhonként legfeljebb egy tenyészkos,

b) ötven anyakecskénként legfeljebb egy tenyészbak

tenyésztésbe állítása után igényelhet támogatást.

(4) Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

(5) A támogatás tárgyévi igénybevétele szempontjából a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi, az apaállat megvásárlását - saját állományból történő tenyésztésbe állítás esetén a tenyésztésbe állítást - igazoló, állattartó nevére kiállított számviteli bizonylat használható fel.

(6) Egy állattartó egy támogatási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Az állattartó tárgyév április 1-jétől április 30-áig, illetve október 1-jétől október 31-éig terjedő időszakban - az adott támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző támogatási időszak vonatkozásában - nyújthatja be a támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) az állattartó azonosító adatait,

b) a tenyésztésbe állítás időpontját,

c) a 2. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti bontásban a tenyészkos - juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti - ENAR-számát, illetve a tenyészbak - 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti - ENAR-számát,

d) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt tevékenység megvalósulása esetén az apaállat megvásárlását igazoló, az állattartó nevére kiállított számviteli bizonylaton szereplő

da) bizonylatszámot,

db) adásvétel ellenértékét,

dc) teljesítési dátumot,

dd) eladó adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,

e) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenység megvalósulása esetén a tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv adatait,

f) a támogatási időszakban az állattartó tenyészetében lévő anyajuh, illetve anyakecske tenyésztő szervezet által - a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti állomány-nyilvántartó alapján - igazolt egyedszámát,

g) az a)-f) pontokban foglaltak szakmai megfelelőségéről szóló tenyésztő szervezeti igazolást és

h) a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.

6. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár az állattartót nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2) A Kincstár - az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében - döntést hoz, és a támogatást a forrás rendelkezésre állása esetén a döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő állattartó részére. Ha a támogatási időszakonként összegzett jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló, 3. § (2) bekezdés szerinti forrást, akkor a forrást a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A támogatás összegét a támogatási időszakot követő első támogatási kérelem benyújtási időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(4) A 2. § (3) bekezdése alkalmazásában a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer adatai alapján állapítja meg, hogy az állattartó ÁFA levonására jogosult-e.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére