Hatály: közlönyállapot (2016.VI.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2016. évi LXXV. törvény

az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről * 

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha

a) az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár;

b) a vezetői engedélyét az eljáró hatóság kizárólag, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéshez tartozó 9 pont megállapítására alapozottan vonta vissza.”

2. § A Kkt. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A közúti árutovábbításra kötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerződésekre vonatkozó általános, továbbá a fuvarozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben, valamint a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

3. § A Kkt. 47. §-a a következő 35. és 36. ponttal egészül ki:

(A törvény alkalmazásában:)

„35. közúti árutovábbítás: közúton tehergépjárművel végzett árufuvarozás, díj ellenében más által – gépjárművezetővel együtt – rendelkezésre bocsátott tehergépjármű áruszállítás céljára való felhasználása, valamint díj ellenében végzett vontatás;

36. tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató, a lassú jármű, valamint a tehergépkocsiból, vontatóból vagy lassú járműből és pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény.”

2. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

4. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Kereskedelmi forgalomba hozni csak a megfelelőség tanúsításával lehet:

a) a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kedvtelési célú vízi járművet és motoros vízi sporteszközt;

b) a tengeri hajók felszereléseinek megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tengerészeti felszerelést.”

5. § A Vkt. 90. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

6. § A Vkt. 90. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„m) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

7. § A Vkt. 20. §-ában a „kedvtelési célú vízi járművet” szövegrész helyébe a „kedvtelési célú vízi járművet és motoros vízi sporteszközt” szöveg lép.

3. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

8. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:]

„d) a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén 1–9 pont.”

9. § A Kpt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, – a 9. § (1a) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembe vételével – tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.”

10. § A Kpt. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 7. § (1) bekezdése alapján visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha]

„a) a járművezető a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt – kivéve, ha a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az utánképzési kötelezettség alól mentesül –, és”

11. § (1) A Kpt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A járművezető nyilvántartott pontjainak számát – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14–17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.”

(2) A Kpt. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető az (1) bekezdés szerint.”

4. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

12. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a következő 9/B. alcímmel egészül ki:

„9/B. Személyszállítási szolgáltatást közvetítő vagy szervező szolgáltatásra vonatkozó szabályok

12/B. § (1) A közlekedési hatóság elrendeli az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus adat), amelynek a szolgáltatás működtetője által hozzáférhetővé tétele olyan üzletszerűen végzett személyszállítási szolgáltatást közvetítő vagy szervező szolgáltatás

a) igénybevételét biztosítja vagy

b) igénybevételéhez szükséges lépések bemutatásával közvetlenül népszerűsíti, elősegíti azt,

amely nem felel meg a Kormány rendeletében meghatározott diszpécserszolgálati vagy önálló diszpécserszolgálati tevékenységre vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele akkor rendelhető el, ha a Kormány rendeletében meghatározott diszpécserszolgálati engedély hiánya miatt az eljáró hatóság bírságot szabott ki és a megbírságolt az engedély nélküli tevékenységet tovább folytatja.

(3) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a közlekedési hatóság 365 napra rendeli el.

(4) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő határozatot a közlekedési hatóság hirdetményi úton közli. A hirdetményt 15 napig kell a közlekedési hatóság honlapján közzétenni.

(5) A (4) bekezdés szerinti hirdetmény tartalmazza:

a) az ügy tárgyát és rövid ismertetését,

b) az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adatokat,

c) a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be az ügy irataiba.

12/C. § (1) A közlekedési hatóság 12/B. § (1) bekezdése szerinti határozatának kötelezettje – annak határozatban történő megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.

(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.

(3) A közlekedési hatóság 50000 forinttól 200000 forintig terjedő bírsággal sújthatja azt az (1) bekezdés szerinti szolgáltatót, amely a 12/B. § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötelezettség nemteljesítésének időtartama alatt ismételten is kiszabható.

12/D. § (1) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az elrendelést követő 365 nap elteltével megszűnik.

(2) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a közlekedési hatóság annak megszűnése előtt megszünteti, ha

a) az elrendelés oka megszűnt, vagy

b) a büntetőügyben eljáró bíróság vagy hatóság megkeresése, illetve az NMHH közlése alapján valamely bűncselekménnyel kapcsolatban elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintézkedés, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedés elrendelése vagy végrehajtása van folyamatban.

(3) A határozatra a 12/B. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

12/E. § A közlekedési hatóság a jogkövető magatartás elősegítése és az állampolgárok tájékoztatása érdekében honlapján a 12/B. § szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését.

12/F. § Személygépkocsival engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt személygépkocsit a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott időtartamra ki kell vonni a forgalomból.”

13. § Az Sztv.

a) 2. § 12. pont a) alpontjában a „2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti” szövegrész helyébe a „2005. évi CLXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) meghatározott” szöveg,

b) 21. § (1) bekezdésében a „valamint a 35. §-ában” szövegrész helyébe az „és a 35. §-ában” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „évente egy alkalommal” szövegrész helyébe az „évente legalább egy alkalommal” szöveg,

d) 22. § (1) bekezdésében az „átadására jogszabályban” szövegrész helyébe az „átadására vonatkozó jogszabályban” szöveg,

e) 22. § (8) bekezdésében a „zavarok elhárítása és rendkívüli igények” szövegrész helyébe a „zavarok elhárítása és a rendkívüli igények” szöveg,

f) 22. § (9) bekezdésében a „valamint az a közlekedési” szövegrész helyébe az „és az a közlekedési” szöveg,

g) 25. § (1) bekezdésében az „a pénzügyi ellentételezés” szövegrész helyébe az „annak a pénzügyi ellentételezés” szöveg,

h) 49. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 6. § 2016. szeptember 18-án lép hatályba.

15. § Ez a törvény

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

16. § A törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.