A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi LXXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról * 

I. FEJEZET

AZ OKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. * 

1. § * 

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

2-15. § * 

16. § Az Szt.

a)-b) * 

c)-d) * 

e)-g) * 

h) * 

szöveg lép.

17. § * 

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

18-20. § * 

21-22. § * 

23. § * 

24. § * 

25. § * 

26. § * 

27. § * 

28-31. § * 

32. § * 

33. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

34. § * 

35-39. § * 

40-41. § * 

42. § * 

43. § * 

44. § * 

45. § Az Nkt.

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. 15/A. §

a) * 

b) (4) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ az e §-ban meghatározott feladatokra,” szövegrész helyébe az „illetékes tankerületi központ - az oktatási központ egyetértésével - az e §-ban meghatározott feladatokra, illetékességi körén kívül eső tankerületi központ,”, * 

7-8. * 

9. * 

10. * 

11. * 

12-14. * 

15. * 

16-26. * 

szöveg lép.

46. § Hatályát veszti az Nkt.

1. 4. §-a

a) 1. pont j) alpontjában „és készségfejlesztő speciális szakiskolai” szövegrész, * 

b)-c) * 

2-6. * 

7. * 

8-15. * 

47. § Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény 1. és 4. §-a.

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

48. § * 

49-50. § * 

51. § * 

52. § * 

53-57. § * 

58. § * 

59-66. § * 

67. § * 

68. § * 

69. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

70. § * 

71. § (1) * 

(2)-(3) * 

72. § Az Nftv.

a) * 

b) * 

c) * 

d) * 

e)-m) * 

szöveg lép.

73. § Hatályát veszti az Nftv.

1-5. * 

6. * 

7-8. * 

9. * 

5. * 

74. § * 

II. Fejezet * 

6-11. * 

75-80. § * 

9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

78. § * 

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. § (1) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 45. § 11. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 69. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1-15. §, 16. § a)-b), e)-g) pontja, a 17-20. §, a 23. §, a 25. §, a 28-29. §, a 30-31. §, a 34. §, a 44. §, a 45. § 2., 5. és 15. pontja, a 46. § 1. pont a) alpontja és 7. pontja, az 52. §, a 67. §, a 70. §, a 72. § b) és d) pontja, az 1. és 2. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 21-22. § és a 73. § 9. pontja 2016. szeptember 2-án lép hatályba.

(6) A 16. § c)-d) és h) pont, a 32. §, a 33. § (3) bekezdése, a 35-39. §, a 42. §, a 45. § 4., 6-8., 10., 12-14., 16-26. pontja, a 46. § 1. pont b) és c) alpontja, 2-6., 8-15. pontja, a 48. §, az 51. §, az 58. §, a 69. § (3) bekezdése, a 73. § 6. pontja és a 75-80. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 24. §, a 27. §, a 33. § (1)-(2) bekezdése, a 45. § 3. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 26. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1-2. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez * 

3. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez * 

4-5. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez *